SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT június

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi ösztöndíj... 6 A köztársasági ösztöndíj... 7 Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj... 8 Szociális alapú támogatások... 9 Az alaptámogatás... 9 A rendszeres szociális ösztöndíj... 9 Reklamáció a rendszeres szociális pályázat döntése ellen A rendkívüli szociális ösztöndíj A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar hallgatók miniszteri ösztöndíja Hallgatói Önkormányzati ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Külföldi részképzési ösztöndíj A költségvetési támogatások egyéb célú felhasználása Kollégium-fenntartás, kollégiumi felújítás Jegyzet-előállítás, ill. a jegyzetek hallgatókhoz történő eljuttatásának támogatása Sporttevékenység támogatása Kulturális tevékenység támogatása TÉRÍTÉSEK A képzési hozzájárulás A költségtérítés A kollégiumi díj Késedelmi és egyéb díjak EGYÉB SZABÁLYOK A térítési díjakkal kapcsolatos egyéb szabályok A pályázatok benyújtása és elbírálása, határidők A támogatások kifizetése ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK melléklet A juttatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági rend melléklet Az állami támogatások (normatívák) és felosztásuk melléklet A köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatok rangsorolásának elvei melléklet Pályázati adatlap szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj elnyeréséhez melléklet A szociális rászorultság meghatározása melléklet Pályázati adatlap rendszeres szociális ösztöndíj, költségtérítés-csökkentés és lakhatási támogatás igényléséhez melléklet Elfogadható igazolások a szociális pontszám megállapításához N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 2/72

3 8. melléklet Pályázati adatlap rendkívüli szociális ösztöndíjra melléklet A képzési hozzájárulás mértéke melléklet Képzési szerződés melléklet A költségtérítés mértéke melléklet Az Egyetem és a HÖK megállapodása a kollégiumi díjak mértékéről melléklet Késedelmi, ill. egyéb díj jogcímek melléklet Képzési szerződés N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 3/72

4 Bevezetés 1. (1) Jelen Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban röviden: TJSZ) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban röviden: Törvény) alapján a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban röviden: Egyetem) hallgatóira vonatkozó, itt felsorolt szabályzatokkal együtt alkotja a Hallgatói Követelményrendszert: - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, - Felvételi Eljárási Rend, - Kollégiumi Szabályzat, - Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, - Hallgatói Baleseti Szabályzat, - Hallgatói Jogok és Kötelességek Gyakorlásának Rendje, - a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Előnyben Részesítéséről szóló szabályzata. (2) Jelen szabályzat rendelkezései a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban röviden: Rendelet) előírásaival összhangban állnak és külön megjegyzés hiányában, az Egyetem valamennyi hallgatójára vonatkoznak. (3) Ahol jelen szabályzat külön megjegyzés nélkül említ államilag finanszírozott, ill. önköltséges hallgatót, ott államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas, ill. költségtérítéses hallgatót is kell érteni. (4) A kizárólag az államilag finanszírozott (nappali és/vagy levelező és/vagy távoktatásos) illetve a kizárólag önköltséges (nappali és/vagy levelező és/vagy távoktatásos) hallgatókra vonatkozó rendelkezések külön erre utaló megjegyzéssel vannak ellátva. (5) A Törvény és a Rendelet előírásaival összhangban államilag finanszírozott a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban röviden: TVSZ) 9. valamint 9/A. szakaszaiban részletezett esetekben. (6) A 2007/08 tanévben és azt követően hallgatói jogviszonyt létesítő költségtérítéses hallgatók költségtérítést kötelesek fizetni a jelen szabályzat további fejezeteiben leírtak szerint. (7) A 2012/13 tanévben és azt követően hallgatói jogviszonyt létesítő önköltséges, ill. magyar állami részösztöndíjas hallgatók önköltséget, ill. részönköltséget kötelesek fizetni a jelen szabályzat további fejezeteiben leírtak szerint. (8) Az államilag finanszírozott hallgató térítésmentesen, az önköltséges hallgató az önköltség megfizetése ellenében jogosult a) az egyetem létesítményeinek látogatására, b) a képzésének tantervében szereplő tantárgyak két alkalommal történő felvételére és azok előadásain, gyakorlatain és szemináriumain való részvételre, c) a kollégiumi és szakkollégiumi előadásokon való részvételre, d) a tagozat hallgatói számára meghirdetett konzultációs időpontokban konzultációra, e) a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, ill. vizsgák egy alkalommal történő megismétlésére, f) a záróvizsga letételére, g) a fokozatszerzési eljárásra a hallgatói jogviszony fennállása alatt, h) a felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruhára, egyéni védőfelszerelésre (védőruha) és tisztálkodási eszközre, más képzésben az egyéni védőfelszerelésre (védőruha) és tisztálkodási eszközre, i) a számítógépes kabinetek használatára, a kabinet használatára vonatkozó szabályok szerint, j) az Egyetemi Könyvtár használatára, a vonatkozó szabályok szerint, N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 4/72

5 k) a sport- és szabadidős létesítmények és eszközeinek használatára, amennyiben az a tantervi követelmények teljesítésével áll összefüggésben, l) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadásra, m) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat számára első alkalommal történő kiadására, n) az Egyetem által szervezett záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvételre. (9) A távoktatási és a levelező tagozat hallgatói térítésmentesen jogosultak a számukra elkészített, az elektronikus tanuláshoz szükséges oktatási segédanyagokra. (10) Az önköltséges levelező és távoktatási alapképzési szakokon az önköltség tartalmazza a kötelezően előírt jegyzetek és könyvek költségét. (11) A kollégiumi/szakkollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatók kollégiumi díjat, a TVSZ-ben rögzített kötelezettségeiket elmulasztó vagy azokat késedelmesen teljesítő hallgatók a jelen szabályzat 13. sz. mellékletében meghatározott késedelmi és egyéb díjakat kötelesek fizetni. Juttatások 2. (1) Az Egyetem a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésére álló forrásokat az alábbi jogcímeken használja fel a hallgatók támogatására: a) teljesítmény alapú ösztöndíjak: a. tanulmányi ösztöndíj, b. köztársasági ösztöndíj, c. intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj; b) szociális alapú ösztöndíjak: a. alaptámogatás; b. rendszeres szociális ösztöndíj, c. rendkívüli szociális ösztöndíj, d. a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, e. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, f. Hallgatói Önkormányzati ösztöndíj c) doktorandusz ösztöndíj; d) külföldi részképzési ösztöndíj. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt juttatásokra csak a teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevők jogosultak az 1. sz. mellékletben található rend szerint. (3) A hallgató csak az aktív féléveiben részesülhet a juttatásokban. (4) A magyar állami ösztöndíjas és a magyar állami részösztöndíjas hallgató számára, azonos feltételek fennállása esetén, azonos arányban kell megállapítani az ösztöndíjakat/támogatásokat. 3. (1) A 2. (1) a) - c) alatt említett juttatások forrása a Törvény rendelkezései alapján az Egyetemnek nyújtott költségvetési teljesítményalapú támogatások. (2) A 2. (1) d) alatt említett juttatás forrását a Szenátus évente megtervezi az Egyetem költségvetésében. (3) Az állami költségvetési támogatásoknak a juttatási jogcímek és a Rendelet által meghatározott egyéb felhasználási jogcímek közötti felosztását a 2. sz. melléklet mutatja. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 5/72

6 Teljesítmény alapú ösztöndíjak A tanulmányi ösztöndíj 4. (1) A tanulmányi ösztöndíjra pályázni nem kell. (2) A tanulmányi ösztöndíj fél évre szóló, havi rendszerességgel folyósított támogatás. (3) Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az 1. sz. melléklet szerint az a hallgató, akinek a (4) bekezdés szerint számított utolsó féléves ösztöndíjindexe eléri, vagy meghaladja a képzés államilag finanszírozott hallgatóinak ösztöndíjindexeiből számított szakátlagot, de legalább a 2,00-et. (4) Az egyes hallgatók ösztöndíjindexének kiszámítása a következő képlet szerint történik: i n ( kredit i érdemjegy i ) (5) i 1 teljesített kredit Ösztöndíjindex teljesített kredit felvett kredit (6) A (4) bekezdésben megadott számítás során, ha a) a teljesített kredit kevesebb, mint 20, akkor a nevezőben 20 kreditponttal kell számolni, b) ha az érdemjegy 1, akkor 0-val kell számolni. (7) A szakátlag a szak államilag finanszírozott, teljes idejű (nappali tagozatos) képzésen tanuló hallgatói ösztöndíjindexeinek egyszerű átlaga. (8) Az ösztöndíjindexeket a Tanulmányi Osztály (a továbbiakban: TO), a szakátlagokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) állapítja meg. (9) Az egyes hallgatók ösztöndíjindexét, valamint a tanulmányi ösztöndíjak meghatározása után az egyes hallgatók tanulmányi ösztöndíjának összegét az EHÖK a honlapján nyilvánosságra hozza. (10) Az Egyetemen a többciklusos képzés következő szakaszában, szakirányban, megszakítás nélkül tanulmányokat folytató hallgató ösztöndíjindexének az utolsó féléve ösztöndíjindexét kell tekinteni. (11) Hatályon kívül helyezte a Szenátus én. (12) Az ösztöndíjindexbe beszámítható kreditekről a TVSZ rendelkezik. (13) Amennyiben a hallgató tanulmányi ösztöndíjra jogosult, de az nem került megállapításra az adott félév elején, abban az esetben korrekcióra van lehetőség. (14) A korrekciós kérelem elektronikus úton érhető el a hallgatói portálon keresztül. A kérelem kitölthető az adott félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig. A korrekciós kérelem legfeljebb az adott félévre érvényesíthető, visszamenőleg korábbi félévekre már nem lehet korrekciós kérelmet benyújtani. 5. (1) A 2. sz. mellékletben meghatározott állami költségvetési támogatásrész és az egyes képzések rendkívüli szociális ösztöndíj keretének esetleges többlet-maradványa (22. (6) bek.) adja az egyetemi szinten tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretet. (2) Az egyetemi szinten tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretet a képzések, ill. a HÖK döntése szerint képzés csoportok között a tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók létszámának arányában kell felosztani. A képzéseken így adódó keret a képzés tanulmányi ösztöndíj keretösszege. (3) Az egyes képzéseken egy század ösztöndíjindexre eső tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módja a következő Ö i i N 1 á á 100 N d i sz K N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 6/72

7 ahol Ö az egy század ösztöndíjindexre eső tanulmányi ösztöndíj K a képzés tanulmányi ösztöndíj keretösszege (lásd (2) bek.) á i a tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók ösztöndíjindexe á sz a szakátlag N a tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók száma d alapdifferencia, mely állandó = 50 (4) Az egyes hallgatók tanulmányi ösztöndíját a (3) bekezdésben kiszámított, egy századra eső tanulmányi ösztöndíj behelyettesítésével a következő képlet szerint kell meghatározni: A köztársasági ösztöndíj Ö Ö á á 100 d i (1) A köztársasági ösztöndíjra pályázni kell. (2) A pályázati felhívást a Rendelet előírásai szerint a Rektor bocsátja ki. (3) A pályázati felhívás és jelen szabályzat alapján készül az intézményi pályázati hirdetmény, melyben a pályázat beadásával kapcsolatos minden lényeges határidő és egyéb információ szerepel. (4) A pályázati felhívást közzé kell tenni az Egyetem honlapján fel kell hívni erre minden hallgató figyelmét. i (1) A pályázaton az 1.sz. melléklet szerinti azon hallgató vehet részt, akinek a) legalább két lezárt aktív féléve van a pályázat beadásának időpontjában, b) legalább 55 megszerzett kreditpontja van a pályázat beadásának időpontjában, c) a pályázat beadásának időpontja szerinti tanév mindkét félévében az ösztöndíjindexe elérte, vagy meghaladta i. a 4,51-et, vagy ii. sz a 3,51-et és a képzésen a pályázat beadásának időpontja szerinti tanév első félévben az összes jogosult hallgatóra vonatkozóan számított szakátlag másfélszeresét, (2) A pályázathoz mellékelni kell a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, melynek hátoldalán fel kell sorolni a pályázati űrlaphoz csatolt olyan igazolásokat, melyek alapján a pályázó a szakmai tevékenység és/vagy a sport és egyéb tevékenység címén pontszámra pályázik, b) a leckekönyv megfelelő oldalairól készített és a TO által hitelesített másolatokat, c) a pályázati űrlapon megjelölt szakmai tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK oklevelek, megjelentetett cikkek, tanulmányok, stb.) másolatát, d) a sport és egyéb tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (oklevelek, emléklapok, stb.) másolatát. (3) A pályázatokat a Rektorhoz címezve az intézményi pályázati hirdetményben megjelölt helyen és határidőig kell benyújtani. (4) A pályázat átvételének időpontját az átvevő ügyintéző a pályázati űrlap hátoldalán feljegyzi, majd a pályázóval együtt, aláírásukkal hitelesítik. Ezt követően a pályázati űrlap hátoldaláról másolatot kell készíteni, melyet a pályázó hallgató kap meg. 8. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 7/72

8 (1) A pályázathoz mellékelt pályázati űrlap alapján a jelen szabályzat 3. sz. mellékletében részletezett pontozási rendszer és elvek szerint meg kell állapítani a pályázó pontszámát. (2) Az egyes pályázók által elért pontszámot az intézményi pályázati hirdetményben megjelölt határidőn belül közzé kell tenni a pályázati hirdetményben megjelölt helyen és módon. (3) A megállapított pontszámmal kapcsolatban a pályázó hallgató a TVSZ szerint jogorvoslati kérelemmel élhet az intézményi pályázati hirdetményben megjelölt határidőig. 9. (1) A pontszámok alapján fel kell állítani a kari/önálló intézeti, intézetekre tagolódó kar esetén az intézeti (a továbbiakban röviden: kari) rangsort, külön a mesterképzési szakok és külön az egyéb szakok hallgatóira. (2) A Rendelet szerint egyetemi szinten köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatói létszámot először két részre kell osztani a mesterképzési szakon, valamint az egyéb szakokon tanuló pályázók arányának megfelelően. Ezt követően mindkét keretszámot a karok (megelőző évi októberi statisztika szerinti) hallgatói létszámának arányában kell tovább osztani. (3) Mindkét egyetemi rangsorba a karok megfelelő rangsorából a (2) bekezdés szerint meghatározott létszám erejéig kerülnek be a pályázók, de minimálisan egy fő. (4) Ha egy vagy több kari rangsor kevesebb pályázót tartalmaz, mint a (2) bekezdés szerint a karra meghatározott létszámkeret, akkor az üresen maradó keretszámot a többi kar között azok hallgatói létszámainak arányában újra fel kell osztani. (5) Szükség esetén a (4) bekezdésben leírt eljárást meg kell ismételni. 10. (1) A pontszámok meghatározását és a kari valamint az egyetemi rangsorok jóváhagyását bizottság végzi, melynek elnöke a főigazgató, tagja a) a TO vezetője, és b) az EHÖK elnöke. (2) Az egyetemi rangsorokat a pályázati anyagokkal együtt a főigazgató továbbítja a Rendelet szerint a pályázat adományozására jogosulthoz. (3) A köztársasági ösztöndíj egy tanévre szól. Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 11. (1) A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra (továbbiakban: kiemelkedő tevékenység ösztöndíja) pályázni kell. (2) A kiemelkedő tevékenység ösztöndíja félévre szóló, havi rendszerességgel folyósított juttatás. (3) A pályázati felhívás kibocsátásáról az EHÖK elnöke gondoskodik. 12. (1) A kiemelkedő tevékenység ösztöndíjára pályázatot az 1. sz. melléklet szerinti hallgató nyújthat be, amennyiben a tantervi követelményeken túlmutató vagy azokon kívüli folyamatos, magas színvonalú tevékenységéért helyi, országos vagy nemzetközi elismerésben részesült és tevékenységével az Egyetem jó hírét gyarapítja. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 8/72

9 (2) A pályázathoz mellékelni kell a kiemelkedő tevékenység végzését igazoló, hitelesnek tekinthető dokumentumokat, melyek bizonyítják, hogy a pályázó a) folyamatosan végzi az adott tevékenységet, b) milyen elismerésekben részesült. (3) A pályázatot az 50. (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell benyújtani a 4. sz. mellékletben található nyomtatvány kitöltésével. (4) A pályázatok rangsorolását az EHÖK elnöke által kijelölt bizottság végzi. A bizottságot úgy kell összeállítani, hogy abban minden kar/önálló intézet HÖK képviselője helyet kapjon. (5) Kiemelkedő sporttevékenység címén pályázott ösztöndíj odaítélése előtt a Testnevelési és Sport Központ vezetőjének véleményét is meg kell hallgatni. (6) A hiányos, nem kellően dokumentált pályázat nem kerül rangsorolásra. (7) A pályázatok rangsorolásának eredményét a EHÖK a honlapján közzé teszi. 13. (1) Kiemelkedő tevékenység ösztöndíjában félévente legfeljebb 150 pályázó részesülhet. (2) A pályázat nyerteseit tevékenységük, teljesítményük alapján három kategóriába kell besorolni. A középső kategóriában az alapkategória után járó összeg kétszeresét, a felső kategóriában háromszorosát kapja a nyertes pályázó. Az alapkategória összegét úgy kell meghatározni, hogy az 1. sz. melléklet szerint rendelkezésre álló teljes keret felhasználásra kerüljön. (3) A kiemelkedő ösztöndíjat a Szenátus adományozza, az EHÖK javaslata alapján. (4) A pályázati anyagokat az EHÖK a tárgyfélévet követő tanév végéig megőrzi. Szociális alapú támogatások Az alaptámogatás (1) Az alaptámogatásra vonatkozó kérelmet pályázat formájában kell benyújtani, mely megegyezik a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapjával. (1) Az alaptámogatás félévre szóló, havi rendszerességgel folyósított juttatás. (2) A pályázati felhívás kibocsátásáról az EHÖK elnöke gondoskodik (1) Alaptámogatásra jogosult az 1. sz. melléklet szerinti azon hallgató, akinek szociális rászorultsága megállapítást nyer és az adott képzésben első aktív félévét tölti. (2) Az alaptámogatás szempontjából szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki az 5. sz. mellékletben maghatározott feltételek valamelyikének megfelel. (3) A pályázat benyújtására és elbírálására a rendszeres szociális ösztöndíjnál meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (4) Az alaptámogatás mértéke a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben és az egységes, osztatlan képzésben az éves hallgatói normatíva 50%-a, a mesterképzésben 75%-a és havi egyenlő részletekben kerül folyósításra. A rendszeres szociális ösztöndíj 16. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 9/72

10 (1) A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó kérelmet pályázat formájában kell benyújtani. (2) A rendszeres szociális ösztöndíj félévre szóló, havi rendszerességgel folyósított juttatás. (3) A pályázati felhívás kibocsátásáról az EHÖK elnöke gondoskodik. 17. (1) Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az 1. sz. melléklet szerinti azon hallgató, aki a) államilag finanszírozott képzési formában vesz részt, vagy b) tanulmányait államilag finanszírozott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag finanszírozott képzésben való részvételre. (2) A pályázatot a 50. (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell benyújtani az 6. sz. mellékletben található pályázati adatlapnak a HÖK honlapján történő kitöltésével. A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. (3) Az adatlapon közölt adatok csak a pályázat aláírásával és a szükséges igazolások benyújtásával együtt érvényesek. Az igazolásokat az elektronikusan kitöltött pályázati adatlap kinyomtatott példányához csatolva kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott helyen. Ha valamelyik igazolás hiányzik, akkor az arra vonatkozó pontszám automatikusan érvénytelen. (4) Hamis adatok közlése a pályázatból való kizárást és fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. (5) A Hallgatói Önkormányzat tagjainak pályázatait a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában leírtaknak megfelelően felállított bizottság bírálja el. 18. (1) A rendszeres szociális támogatás havi összege az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a pályázó az 5. sz. melléklet a) - e) alatt megjelölt feltételek valamelyikének megfelel. (2) A rendszeres szociális támogatás havi összege az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a pályázó az 5. sz. melléklet f) - g) alatt megjelölt feltételek valamelyikének megfelel. (3) Az éves hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő, havi rendszerességgel folyósításra kerülő rendszeres szociális ösztöndíjban részesül az a külföldi állampolgárságú pályázó, aki a 2. b)d alatti ösztöndíjban részesül. 19. (1) A HÖK Alapszabályában meghatározott szerv a pályázat benyújtására vonatkozó határidőt követő 5 munkanapon belül megállapítja a a) 18. -ban leírt feltételeknek megfelelő pályázók körét, és b) 7. sz. melléklet szerinti igazolások alapján a pályázók szociális pontszámát. (2) A pályázatokat elbíráló szerv a bírálat eredményét az EHÖK honlapján nyilvánosságra hozza és 5 nap fellebbezési határidőt biztosít. (3) A pályázatot elbíráló szervnek jogában áll ellenőrizni a pályázathoz mellékelt igazolások valódiságát. 20. (1) A szociális pontszám szerint felállított rangsor alapján a 18. hatálya alá nem tartozó pályázók négy szociális rászorultsági osztályba kerülnek besorolásra egyetemi szinten, az alábbi táblázat szerint: Szociális rászorultsági osztály A rangsor százalékos megoszlása A támogatás mértéke N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 10/72

11 I. osztály 18% Alapösszeg duplája II. osztály A rangsor legalább első 60%-a 32% Alapösszeg másfélszerese III. osztály 50% Alapösszeg IV. osztály A rangsor utolsó max. 40%-a Nem részesül támogatásban. (2) Az (1) bekezdésben megadott arányoktól kizárólag a szociális pontszám egyezősége esetén lehet eltérni. (3) Az I. III. osztályba soroltak rendszeres szociális ösztöndíja számára rendelkezésre álló keret a 2. sz. melléklet szerint a szociális alapú támogatásokra előirányzott keretből az alaptámogatás és a 18. szerinti támogatásban részesülők rendszeres szociális ösztöndíjának megállapítása után fennmaradt keret 90%-a. (4) A rászorultsági kategóriákhoz tartozó juttatási összeget úgy kell meghatározni, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj céljára elkülönített teljes keret felhasználásra kerüljön. (5) Az (1) bekezdés szerinti alapösszeg a (3) bekezdés szerinti keret és az I. III. osztályba sorolt pályázók számának hányadosa. (6) A rendszeres szociális ösztöndíj kiszámítását a HÖK végzi el és minden pályázó számára honlapján nyilvánosságra hozza a számára megítélt összeget. (7) A rendszeres szociális ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokat az elbíráló szerv a tárgyfélévet követő öt évig megőrzi. Reklamáció a rendszeres szociális pályázat döntése ellen 20/A. (1) A rendszeres szociális támogatásokra vonatkozó pályázat leadási határideje a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) által megállapított határidő, mely őszi szemeszterben a tanévkezdést követő 6 héten, tavaszi szemeszter esetén a bejelentkezést követő 6 héten belül kerül meghatározásra, valamint a Hallgatói Portálon (SZEPortal) közzé teszi. (2) A pályázatok leadási határidejét követő 5 munkanapon belül az adott szak szakbizottságának a pályázatokat el kell bírálni, melyet a szakfelelősnek további 5 munkanapon belül a Hallgatói Támogatások Rendszerében (továbbiakban: HaTáR) rögzítenie kell. (3) A pályázó adatainak a HaTáR-ban történő megjelenést követő 7 napja van arra, hogy a szakfelelősnek írásban jelezze a rendszeren keresztül az esetlegesen felmerülő kérdéseit. Reklamációját a HaTáR-on keresztül a REKLAMÁCIÓ elnevezésű ikonon keresztül teheti meg. (4) A szakfelelős válaszát a lehető leghamarabb, pontosan megfogalmazva teszi meg. A válaszban ki kell térni, hogy esetleges pont levonáshoz milyen ok(ok) vezettek, egyesével megnevezve, indokolással ellátva. Amennyiben a szociális pontszámot hiányzó igazolás miatt kellett levonni, a válaszban erre is pontosan rá kell világítani, továbbá arra a tényre is, hogy a leadási határidőt követő az elbírálást követő 7 napon belül csak a pályázóval egy háztartásban élő személy tanulói /hallgatói jogviszonyát igazoló iratot van mód elfogadni, egyéb igazolások tekintetében a határidő jogvesztő. (5) Amennyiben a pályázó nem ért egyet a döntéssel, a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK) címzett kérelmében korrekciót igényelhet, melynek határideje az első szociális támogatás folyósításától számított 21 nap. (6) A szociális támogatás korrekciós kérelméhez új igazolás nem csatolható! N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 11/72

12 (7) A kérelem elektronikus úton érhető el a hallgatói portálon keresztül. Az adatok hiánytalan kitöltése után a kinyomtatott és aláírással hitelesített kérelmet az Alumni Karrier és Információs Központ információs pultjánál a megadott határidőig kell leadni. (8) A kérelmeket az EHÖK elnöke az EHÖK gazdasági megbízottal az EHÖK számára előterjeszti. Bíráláskor az érintett kérelmezők eredeti pályázati anyagát a kari/intézeti vezetők bemutatják, az eset összes körülményeire tekintettel a szavazati jogú tagok határoznak a kérelmekről. A leadási határidőt követő 5 munkanapon belül el kell bírálni, a határozatról a pályázót írásban tájékoztatni kell. (9) A pályázó az EHÖK határozatának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a Széchenyi István Egyetem Rektorának címezve, az Alumni Karrier és Információs Központban jogorvoslati eljárás megindítására kérelmet nyújthat be. (10) A jogorvoslati kérelmenek tartalmaznia kell a pályázó nevét, NEPTUN kódját, szakját/szakirányát, a fellebbezéssel támadott elsőfokú határozat másolatát, a fellebbezés röviden kifejtett indoklását és az eredeti pályázati adatlap és az igazolások másolatát. (11) A Rektor a TVSZ 8. -ában leírt szabályok szerint jár el a jogorvoslati eljárás során. (12) A Rektor döntése ellen az Egyetemen belül további fellebbezésnek nincs helye, de a pályázó a TVSZ 8. (11) bekezdésében leírtak betartásával bírósági felülvizsgálatot kérhet. A rendkívüli szociális ösztöndíj 21. (1) Rendkívüli szociális ösztöndíjra az 1. sz. melléklet szerinti hallgató jogosult. (2) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, melyet a hallgató pályázat formájában benyújtott kérelme alapján lehet folyósítani. (3) A kérelem elektronikus úton érhető el a hallgatói portálon. Az adatok hiánytalan kitöltése után a kinyomtatott és aláírással hitelesített kérelmet az Alumni Karrier és Információs Központ információs pultjánál kell leadni. (4) A pályázatot a HÖK Alapszabályában meghatározott szervhez a 8. sz. mellékletben található minta alapján kell benyújtani. (5) A kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó igazolást, és meg kell jelölni a kért támogatás nagyságát forintban. (6) A határidők minden félév elején az EHÖK által kerülnek meghatározásra. A határidők megtalálhatóak az aktuális félévkezdést követő 15 napon belül a Kari és Intézeti Hallgatói önkormányzatok portáljain. (7) A rendkívüli Szociális Támogatás elbírálása Karonként, Intézetenként, akár szakonként is eltérő lehet. 22. (1) A rendkívüli szociális ösztöndíjra felhasználható keret a 2. sz. melléklet szerint a szociális alapú támogatásokra előirányzott keretből az alaptámogatás és a 18. szerinti támogatásban részesülők rendszeres szociális ösztöndíjának megállapítása után fennmaradt keret max. 10%-a a HÖK döntése szerint. (2) Az (1) bekezdés szerinti keretet fel kell osztani a képzések, ill. a HÖK döntése szerint képzéscsoportok között a képzésen aktív és az 1. sz. melléklet szerint e juttatásra jogosult hallgatók létszámának arányában. (3) A benyújtott kérelmekről az elbíráló szerv egyéni mérlegelés alapján dönt. Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akiknek a tárgyfélévre vonatkozó szociális pontszáma (ha van ilyen) magasabb, valamint a hátrányos helyzetű hallgatókat. (4) A rendkívüli szociális ösztöndíj ugyanazon félévben történő ismételt elnyerése csak új indok esetén lehetséges. Különleges méltánylást igénylő esetben az elbíráló szerv kivételt tehet. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 12/72

13 (5) A rendkívüli szociális ösztöndíj elnyerésére benyújtott kérelmeket és mellékleteiket valamint a támogatás odaítéléséről határozó szerv ülésének jegyzőkönyvét a döntést hozó szerv a tárgyfélévet követő tanév végéi megőrzi. (6) Adott képzésen a rendkívüli szociális ösztöndíj keretéből fel nem használt összeg a képzés következő féléves rendkívüli szociális ösztöndíj keretét növeli, azzal a megkötéssel, hogy a következő félévre átvihető maradvány nem haladhatja meg a félévben a képzésre megállapított rendkívüli szociális ösztöndíj keret maradványokkal nem növelt összegét, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a tanulmányi ösztöndíj keretét növeli. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 23. (1) A Bursa Hungarica ösztöndíj az azt az Egyetemen kívüli eljárás során elnyert hallgatók számára, havi rendszerességgel kerül folyósításra. (2) A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részére az 1. sz. melléklet szerinti hallgató jogosult, ha az önkormányzati támogatást elnyerte. (3) A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részét az oktatásért felelős miniszter adományozza és az Egyetem számára a költségvetésében céljelleggel biztosítja. Ez az ösztöndíjrész akkor is folyósításra kerül, ha az önkormányzati ösztöndíjrész nem áll rendelkezésre. (4) A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati részét az oktatásért felelős miniszter által az Egyetem számára céljelleggel átadott forrás képezi. Ez az ösztöndíjrész csak akkor kerül folyósításra, ha a megfelelő forrás az Egyetem számára átadásra került. (5) A Bursa Hungarica ösztöndíj csak a hallgató aktív féléveiben kerül folyósításra. (6) A Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos további részletes szabályokat a Rendelet határozza meg. Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 24. (1) Az oktatásért felelős miniszter külföldi állampolgárok számára a Törvényben és a Rendeletben leírtak szerint ösztöndíjat adományoz, ill. ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet számukra. (2) A beérkezett pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt. (3) Az ösztöndíjak folyósításáról a TO gondoskodik. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar hallgatók miniszteri ösztöndíja (1) Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára a Törvényben és a Rendeletben leírtak szerint, pályázat útján ösztöndíjat adományoz. (2) A pályázatot az oktatásért felelős miniszter hirdeti meg és dönt a pályázatokról. (3) Az ösztöndíjak folyósításáról a TO gondoskodik. Hallgatói Önkormányzati ösztöndíj (1) A Hallgatói Önkormányzati ösztöndíjban (a továbbiakban: HÖK ösztöndíj) az 1. sz. melléklet szerinti azon pályázó részesülhet, aki az adott félévben jelentős mértékben hozzájárult a HÖK munkájához, az N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 13/72

14 Egyetemen belüli vagy azon kívüli tevékenységével az Egyetem tekintélyét, elismertségét és jó hírét gyarapította, hozzájárult az Egyetem színvonalának emeléséhez. (2) Az elbírálás során különösen előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik jelentős munkát végeztek a) az EHÖK-ben vagy a HÖK valamely testületének keretein belül, b) a HÖK valamely részönkormányzatában, vagy a HÖK Alapszabályában nevesített hallgatói szervezetben, c) a Tudományos és Művészeti Diákkörökben, d) a Széchenyi ESE-ben. (3) A HÖK ösztöndíjra pályázni a HÖK Alapszabályában meghatározott formában lehet. A pályázatok elbírálására vonatkozó szabályokról a HÖK Alapszabálya rendelkezik. (4) A pályázat benyújtásának helye és elbírálója a következő szerv, ill. személy: Pályázó Benyújtás helye Elbíráló EHÖK elnök EHÖK gyűlés EHÖK gyűlés EHÖK tagja és megbízott tisztségviselő EHÖK gyűlés EHÖK elnök Kari megbízott Hallgatói Kari / Önálló Hallgatói kari/önálló intézeti Intézeti Gyűlés vezető Hallgatói szakfelelős Hallgatói Kari / Önálló Hallgatói kari/önálló intézeti Intézeti Gyűlés vezető Hallgatói képviselők Hallgatói szakbizottság Hallgatói szakfelelős Részönkormányzat tagja Részönkormányzat döntéshozó testülete Részönkormányzat vezetője HÖK önálló kapcsolódó HÖK önálló kapcsolódó HÖK önálló kapcsolódó szervezetének döntéshozó szervezeteinek tagja szervezetének vezetője testülete Egyéb jogcímen pályázó EHÖK gyűlés EHÖK elnök (5) A 2. sz. melléklet szerinti ösztöndíjkeret felosztása az egyes jogcímek között az alábbiak szerint történik: EHÖK tagjainak és megbízott tisztségviselőknek jutalmazása 20,00% Hallgatói szakfelelősök és kari megbízottak jutalmazása 23,50% Hallgatói képviselők jutalmazása 11,00% Kollégiumi Bizottság tagjainak jutalmazása 3,50% Stúdió tagjainak jutalmazása 2,00% Sport tevékenység jutalmazása 1,00% TMDK tevékenység jutalmazása 7,00% Hallgatói Média és Portálkezelő csoport 4,00% Alumni Karrier és Információs Központ munkatársainak jutalmazása 5,50% Egyéb kapcsolódó hallgatói szervezetek tagjainak jutalmazása 8,00% Karrier és PR Iroda, ill. Öregdiák Iroda munkatársainak jutalmazása 5,00% Egyéb jutalmazás 9,50% (6) A HÖK ösztöndíjra benyújtott pályázatokat és mellékleteiket valamint a támogatás odaítéléséről rendelkező jegyzőkönyvet a jutalmazás benyújtásának helyeként megjelölt szerv a tárgyfélévet követő tanév végéig megőrzi. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 14/72

15 Doktorandusz ösztöndíj 27. (1) Doktorandusz ösztöndíjra jogosult az 1. sz. melléklet szerinti hallgató. A doktorandusz ösztöndíjra pályázni nem kell. (2) Az államilag finanszírozott doktori képzésben részt vevő hallgatók személyét az illetékes Doktori Tanács határozza meg. (3) A doktorandusz ösztöndíj egy évre szóló, havi rendszerességgel folyósított támogatás. (4) A doktorandusz ösztöndíj havi összege az e célra célzottan biztosított forrás egy főre jutó összegének egy tizenketted része. Külföldi részképzési ösztöndíj 28. (1) A külföldön folytatott részképzéshez (lásd TVSZ vendéghallgatói jogviszony) az Egyetem, pályázat útján részképzési ösztöndíjakat biztosít (pl. külföldi részképzési ösztöndíj, Go East ösztöndíj). (2) Részképzési ösztöndíjra pályázatot az államilag finanszírozott, teljes idejű (nappali tagozatos), alap-, egységes osztatlan vagy mesterképzésben résztvevő hallgató nyújthat be, ha a képzésen megszerzendő kreditpontok 60%-át már megszerezte. (3) Csak olyan részképzéssel kapcsolatosan lehet pályázatot benyújtani, mely a) a pályázó tanulmányaiba minimálisan 15 kreditpontként beszámítható, b) minimálisan három hónap időtartamú. 29. (1) A pályázati felhívást Nemzetközi Iroda (NI) a (2) bekezdésben megadott határidőt legalább 30 nappal megelőzően bocsátja ki. (2) A pályázatot a kiírásban megadott módon és határidőig kell benyújtani az NI-hez. (3) A pályázatok rangsorolásának elveit és a rangsorolását az ERASMUS Bizottság végzi, és a Bizottság gondoskodik az elvek és az eredmények nyilvánosságáról. A pályázatok rangsorát és a rangsorolás elveit a beadási határidőt követő 45 napon belül hirdetményben közzéteszik. (4) A rangsorolt pályázatokat és a rangsorolás elveinek leírását az ERASMUS Bizottság a Rektorhoz továbbítja, aki legkésőbb június 30-ig döntést hoz az ösztöndíj adományozásáról és határozatban értesíti a hallgatókat. 30. (1) A részképzési ösztöndíjat elnyert pályázóval ösztöndíjszerződést és tanulmányi szerződést kell kötni legkésőbb a kiutazás időpontjáig. A szerződésekben a részképzés minden lényeges elemét (helyszín, időpont, időtartam, felvételre/beszámításra kerülő tantárgyak és kreditpontok, ösztöndíj összege és folyósításának rendje, stb.) rögzíteni kell. (2) Az ösztöndíjszerződésben ki kell kötni, hogy annak nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén az ösztöndíj összegének 50%-át az ösztöndíjat elnyert hallgatónak vissza kell fizetnie. (3) A szerződések előkészítését az NI végzi. (4) A részképzési ösztöndíj összege nem lehet kevesebb a mindenkori hallgatói normatíva 59%-ának háromszorosánál, 10 eft-ra felfelé kerekítve. Az adott évben érvényes összeget a pályázati felhívásban kell közzé tenni. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 15/72

16 (5) Az ösztöndíj félévente egy összegben kerül folyósításra, lehetőség szerint a kiutazást megelőző hónapban. (6) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a TVSZ 20. -a szerinti a vendéghallgatói jogviszony létesítésére az engedélyt megkapja. A költségvetési támogatások egyéb célú felhasználása Kollégium-fenntartás, kollégiumi felújítás 31. (1) A 2. sz. mellékletben a kollégium-fenntartásra meghatározott összeg az egyetemi költségvetésben a támogatási célnak megfelelően kerül felhasználására. (2) A 2. sz. mellékletben a kollégiumi felújításra meghatározott összeg felhasználására az Egyetemi Kollégium vezetője éves tervet készít, melyet a főigazgató előterjesztésére a Szenátus adott évi utolsó ülésén hagy jóvá. Az éves tervet a megelőző évi kollégiumi felújítási terv végrehajtásáról szóló beszámolóval együtt kell a Szenátus elé terjeszteni. Jegyzet-előállítás, ill. a jegyzetek hallgatókhoz történő eljuttatásának támogatása 32. (1) A jegyzet-előállítás támogatására, illetve azok hallgatókhoz való eljuttatására rendelkezésre álló a 2. sz. melléklet szerint meghatározott keret a hallgatók jegyzet és tankönyv vásárlásakor nyújtandó kedvezmény formájában kerül felhasználásra. (2) A kedvezményt az államilag finanszírozott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap-, egységes osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetik igénybe alanyi jogon, az egy hallgatóra jutó támogatási összeg erejéig. (3) Az Egyetem a támogatás felhasználásának, illetve a kedvezmény kialakításának feltételeit a jegyzetforgalmazóval kötendő megállapodásban rögzíti. Sporttevékenység támogatása 33. (1) A 2. sz. melléklet szerint a sporttevékenység támogatására fordítható keretet különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység támogatására, életmód-tanácsadásra kell fordítani. (2) A sporttevékenység támogatására felhasználható keret felhasználásáról bizottság dönt, felhasználását e bizottság ellenőrzi. A bizottság évenként legalább kétszer ülésezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság tagja a TSK vezetője, a Széchenyi István Egyemet Sport Egyesületének vezetője, a HÖK elnöke, a HÖK gazdasági megbízottja és egy, a rektor által kinevezett vezető oktató. A keret felhasználásáról a bizottságban részt vevő Hallgatói Önkormányzati képviselők egyetértésével lehet határozni. (3) A keret felhasználását a TSK honlapján közzé kell tenni. Kulturális tevékenység támogatása 34. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 16/72

17 (1) A 2. sz. melléklet szerint kulturális tevékenység támogatására fordítható keretet különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás támogatására kell fordítani. (2) A kulturális tevékenység támogatására fordítható keret felhasználásáról az EHÖK által a pályázatok elbírálására létrehozott hallgatói Kulturális Bizottság dönt pályáztatással. A pályázók a tavaszi, illetve az őszi szemeszterek során a szorgalmi időszak 20-dik munkanapjáig nyújthatják be pályázataikat kulturális célú tevékenységek támogatására. A pályázat elbírálási határideje a szorgalmi időszak 30-dik munkanapja. A Kulturális Bizottság tagjai a hallgatói kari elnökök, a hallgatói intézeti vezetők, illetve a HÖK elnök. A bizottság a támogatások felhasználásáról írásbeli beszámolót kérhet mindazoktól, akiket támogatásban részesít. (3) A pályázat nyerteseit, a támogatott tevékenységet és a támogatás összegét a HÖK honlapján hozza nyilvánosságra. Térítések A képzési hozzájárulás Hatálytalan től! Hatálytalan től! Hatálytalan től! Hatálytalan től! A költségtérítés, az önköltség és a részönköltség (1) Az önköltséges képzésre felvett, átvett, tanulmányi okból átsorolt vagy az államilag támogatott félévek számának kimerítése miatt önköltségessé váló hallgatókkal a beiratkozáskor a 10. sz. melléklet szerinti Képzési szerződést kell megkötni. A Képzési szerződésben rögzített önköltség összege: a) felvétel (hallgatói jogviszony létesítés), valamint átvétel (szak, szakképzés, ill. tagozat módosítás) esetén az új szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott teljes képzési idő alapján kerül meghatározásra, b) a tanulmányi okból átsorolt, vagy az államilag finanszírozott félévek számának kimerítése miatt eredeti szakán és az eredeti tagozaton önköltségessé váló hallgatók esetében az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott teljes képzési idő és a felhasznált aktív félévek számának különbsége alapján kerül megállapításra. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 17/72

18 (2) A magyar állami részösztöndíjas képzésre felvételt nyert, ill. átsorolt hallgatóval a 16. sz. melléklet szerinti Képzési szerződést kell megkötni a részönköltség fizetéséről, a beiratkozáskor, ill. az átsorolásról szóló határozatot követő félév bejelentkezési időszakának végéig. (3) A részismeretek megszerzésére tanulmányokat folytató hallgatóval a 14. sz. melléklet szerinti Képzési szerződést kell megkötni. (4) A részismeretek megszerzésére tanulmányokat folytató külföldi hallgatóval az Europass idevonatkozó nyomtatványát, Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement) kell megkötni. (5) A költségtérítés mértékét jelen szabályzat 11. sz. melléklete tartalmazza. 40. (1) A szakasz rendelkezéseit a Szenátus törölte, mivel azok a 10., a 14. és 16. sz. mellékletekben megtalálható szerződésminták szövegében vannak rögzítve. 41. (1) A Szenátus évente május 31-ig felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja jelen szabályzat 11. sz. mellékletét. (2) A módosításra vonatkozó javaslatot a főigazgató készíti el. 42. (1) Jelen szakasz csak a teljes idejű, önköltséges képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozik. A részismeretek megszerzésére tanulmányokat folytató hallgatóra jelen szakasz rendelkezései nem érvényesek. (2) Az ösztöndíjindextől függően a hallgatók, külön kérelem nélkül, a következő önköltségfizetési díjkedvezményben részesülnek: a) a 3,50-nél jobb, de a 4,51-et el nem érő ösztöndíjindexű hallgatók esetén 10%, b) a 4,50-nél jobb ösztöndíjindexű hallgatók esetén 25%. (3) A hallgató egyéni és megfelelően indokolt kérvényben kérheti az adott félévben általa fizetendő önköltség/részönköltség mérséklését. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a (2) bekezdés alapján kedvezményes költségtérítés fizetésére kötelezett. (4) Az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet az 50. (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell benyújtani a HÖK-nek. Az önköltség mérséklésére vonatkozó kérvény a fizetési kötelezettségre vonatkozóan halasztó hatályú. (5) A HÖK az ösztöndíjindex, a tanulmányi munkán felüli szakmai tevékenység (szakkollégium, TDK, stb.) és a szociális rászorultság szerint felállított rangsorokból képzett súlyozott pontszám alapján rangsorolja a pályázatokat és az (6) bekezdés szerint meghatározott korlát betartásával dönt a kedvezmény mértékéről. A döntés ellenjegyzője a főigazgató. (6) Az Szenátus az egyes tanévek végén meghatározza a soron következő tanév egyes féléveiben önköltség fizetési kötelezettség mérséklésére felhasználható összeg felső korlátját. 43. (1) Mentesül a költségtérítés fizetési kötelezettség alól az adott szakon, szakképzésben folytatott tanulmányok idejére az a hallgató, aki december 31. előtt költségtérítéses képzésben létesített hallgatói jogviszonyt és a hallgatói jogviszony létesítésének féléve regisztrációs hetének első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült és január 1-ét követően ugyanezen hallgatói jogviszony N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 18/72

19 keretében folytatott tanulmányai során az egyes félévek regisztrációs hetének első napján is részesül az itt felsorolt valamelyik segélyben/támogatásban. (2) Az 5. sz. melléklet szerint szociálisan rászorult hallgató, megfelelően indokolva kérvényezheti a költségtérítéssel kapcsolatosan jelen szabályzat, ill. a képzési szerződés szerint fennálló kötelezettségére a halasztás, ill. részletfizetés (a továbbiakban: fizetéshalasztás) engedélyezését. (3) A fizetéshalasztásra vonatkozó kérvényt a TO/FK vezetőjének címezve, az adott fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan határidő lejárta előtt legalább 10 munkanappal kell benyújtani a TO/FK-nál. (4) A fizetéshalasztásra vonatkozó kérvényben részletesen le kell írni, hogy a) milyen körülmények indokolják a kérést, b) mely fizetési kötelezettségre vonatkozik a halasztási kérelem, c) milyen időtartamra vonatkozik kérés. (5) A hallgató fizetéshalasztásra vonatkozó kérelmét a TO/FK vezetője 8 munkanapon belül elbírálja, a döntést határozatba foglalja és a határozat megküldésével a kérelmezőt értesíti döntéséről. A fizetési határidő a fizetéshalasztás engedélyezése esetén sem eshet a vizsgaidőszak utolsó napjánál későbbre. (6) A hallgató fizetéshalasztási kérvényére válaszul hozott döntés ellen a TVSZ ide vonatkozó szabályai alapján a hallgató jogorvoslati kérelemmel élhet. A jogorvoslati kérelem beadása a fizetési kötelezettségre vonatkozóan halasztó hatályú. (7) Jelen szakasz rendelkezései a részismeretek megszerzésére tanulmányokat folytató hallgatóra nem érvényesek. A kollégiumi díj 44. (1) A hallgató a tanulmányi félévek alatt kollégiumi illetve szakkollégiumi elhelyezésben részesülhet díj fizetése mellett (továbbiakban kollégiumi díj). (2) Az egyetemi kollégiumok komfortfokozat szerinti besorolását, az államilag finanszírozott hallgatók által fizetendő kollégiumi díj mértékét és az alapszolgáltatásokon túl igénybe vehető kollégiumi szolgáltatások díját a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetem között megkötött, jelen szabályzat 12. sz. mellékletében található megállapodás tartalmazza. (3) Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók kollégiumi díját az Egyetemi Kollégium vezetője határozza meg a Kollégiumi Bizottság egyetértésével, az Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szabályok figyelembe vételével. (4) A kollégiumi díjat évente legkésőbb a kollégiumi felvételi jelentkezés megkezdéséig kell megállapítani, és a hallgatók számára közzétenni. (5) A kollégiumi díjat a Hallgatói Információs Rendszeren keresztül havi bontásban kell teljesíteni. A díjak szemeszterenként kerülnek kiírásra a szorgalmi időszak 6. hetének végéig. (6) A kollégiumba jelentkező hallgatók a kollégiumi jelentkezést minimum egy szemeszterre igényelhetik. Ennek megfelelően a hallgató sikeres kollégiumi felvétele esetén fizetési kötelezettsége is a szemeszterre, azaz 5 hónapra, illetve két szemeszter esetén 10 hónapra szól. 45. (1) A kollégista hallgató, megfelelően indokolva kérvényezheti a kollégiumi díj fizetésére vonatkozó halasztás (a továbbiakban: fizetéshalasztás) engedélyezését. (2) A fizetéshalasztásra vonatkozó kérvényt a kollégium vezetőjének címezve, az adott fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan határidő lejárta előtt legalább 3 munkanappal kell benyújtani. A fizetéshalasztás egységesen 10 nap az eredeti fizetési határidőtől számítva, de az új időpont nem nyúlhat át következő szemeszterre. (3) A fizetéshalasztásra vonatkozó kérvényben részletesen le kell írni, hogy N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 19/72

20 a) milyen körülmények indokolják a kérést, b) mely fizetési kötelezettségre vonatkozik a halasztási kérelem, (4) A hallgató fizetéshalasztásra vonatkozó kérését a Kollégium vezetője 8 munkanapon belül elbírálja, a döntést határozatba foglalja és a határozat megküldésével a kérelmezőt értesíti döntéséről. A fizetési határidő a fizetéshalasztás engedélyezése esetén sem eshet a vizsgaidőszak első napjánál későbbre. (5) A hallgató fizetéshalasztási kérvényére válaszul hozott döntés ellen a TVSZ ide vonatkozó szabályai alapján a hallgató jogorvoslati kérelemmel élhet. A jogorvoslati kérelem beadása a fizetési kötelezettségre vonatkozóan halasztó hatályú. 46. (1) Kollégiumi díjkedvezményben az az államilag finanszírozott hallgató részesülhet, aki a félév első hónapjában kollégiumi elhelyezésben részesül és beköltözik a kollégiumba. (2) A kollégiumi díjkedvezményben a rendszeres szociális támogatási pályázatot benyújtó kollégista hallgató részesülhet. (3) A pályázók jelen szabályzat szerint megállapított szociális pontszáma alapján csökkenő sorrendben a pályázók 4%-a számára a kedvezmény 50%-os, 4%-a számára a kedvezmény 25%-os. (4) Az Egyetem a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat a Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint. Késedelmi és egyéb díjak 47. (1) A hallgató az 1. (8) bekezdésében felsorolt szolgáltatások körén kívüli szolgáltatások, a TVSZ-ben meghatározott tanulmányi követelmények sikertelen teljesítésének megismétlése valamint egyes kötelezettségeinek határidőn túli teljesítése esetén késedelmi és egyéb díjat köteles fizetni. (2) A késedelmi és egyéb díj fizetéséhez kötött szolgáltatásokat valamint a díj mértékét jelen szabályzat 13. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató a képzési programban összesen előírt kreditek 10%-át meghaladóan, valamint az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók a képzési programban összesen előírt krediteket meghaladóan történő tantárgyfelvétel esetén kreditpontonként 2500 Ft térítési díjat fizetnek. (4) Az a volt hallgató, aki a sikeres záróvizsgáját követő első diplomaátadó ünnepségen az oklevelét önhibájából nem vette át vagy nem tudta átvenni, csak a 13. sz. mellékletben meghatározott díj megfizetése esetén vehet részt egy későbbi ünnepélyes diplomaátadó ünnepségen. Az ilyen igényt legkésőbb a diplomaátadó ünnepség előtt 30 nappal írásban jelezni kell a TO/FK vezetőjénél. (5) A TO/FK által kiírt késedelmi és egyéb díjak esetében a fizetési határidő az adott fizetési kötelezettség előírásától számított legalább 15. nap. (6) Az oktató által előírt késedelmi díj teljesítését az oktatónak kell ellenőrizni. (7) A késedelmi és egyéb díjakra sem haladék sem kedvezmény nem adható. Egyéb szabályok A térítési díjakkal kapcsolatos egyéb szabályok 48. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 20/72

21 (1) A hallgatók fizetési kötelezettsége a Hallgatói Információs Rendszerben (a továbbiakban röviden: HIR) kerül előírásra, ezért a hallgató kötelessége folyamatosan nyomon követni a HIR-ben a fizetési kötelezettségeit. Az ennek elmulasztásából a hallgatót esetlegesen érő hátrányért az Egyetem nem vállal semmiféle felelősséget. (2) A hallgatók a fizetetési kötelezettségeiket a HIR-en keresztül kötelesek teljesíteni. (3) A teljesítést az az oktató vagy szervezeti egység ellenőrzi, aki, ill. amely a díj fizetésre a hallgatót kötelezte. (4) Nem jelentkezhet be a soron következő félévre az a hallgató, aki lejárt határidejű, nem teljesített fizetési kötelezettséggel rendelkezik. 49. (1) Téves díjfizetés esetén a hallgató írásban kérheti a TO-n, illetve FK-n a tévesen befizetett összeg visszatérítését. A kérelemben minden információt meg kell adni ahhoz, hogy a hallgatói információs rendszerben azonosítható legyen a befizetés. (2) Visszatérítésre vonatkozó kérvényt legkésőbb a tévesnek ítélt díjfizetést követő 30 napon belül lehet benyújtani. (3) A tévesen befizetett díj visszatérítésére vonatkozó kérelmet a TO vezetője a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül elbírálja és írásos választ ad a kérvényező hallgatónak. (4) Jogos visszatérítési igény esetén a visszatérítés átutalással történik a kérelem elbírálására a (2) bekezdésben megjelölt határidő szerinti hónapot követő hónapban esedékes rendszeres támogatások kifizetésével együtt. (5) A visszatérítésre vonatkozó kérvény elutasítása ellen jogorvoslati kérelemmel lehet élni a TVSZ ide vonatkozó szabályai szerint. (6) Nem téríthető vissza a díj, ha a hallgató az adott tárgyból a vizsga értékelésének ismerete nélkül vizsgaismétlési díjat fizet, függetlenül a korábbi vizsga eredményétől és attól, hogy a hallgató jelentkezett-e újabb vizsgára, vagy sem. A pályázatok benyújtása és elbírálása, határidők 50. (1) A pályázatok kizárólag a jelen szabályzat mellékletei között mintaként bemutatott és a HÖK-nél beszerezhető nyomtatványok kitöltésével nyújthatók be a (3) bekezdésében megjelölt határidőig. (2) A késedelmesen, hiányosan, vagy nem egyértelműen kitöltött pályázati űrlapon benyújtott pályázat automatikusan érvénytelen. Utólagos pótlásra lehetőség nincs. (3) A pályázatok benyújtási és elbírálási határidejét a következő táblázat tartalmazza: Támogatás, ill. kedvezmény Benyújtás határideje Elbírálás határideje tanulmányi ösztöndíj rendszeres szociális ösztöndíj rendkívüli szociális ösztöndíj szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj doktorandusz ösztöndíj (nem kell külön pályázni) szorgalmi időszak 15. munkanapja teljes szorgalmi időszakban a HÖK pályázati kiírásában szereplő határidőig a HÖK pályázati kiírásában szereplő határidőig szorgalmi időszak 10. munkanapja szorgalmi időszak második havának 5. napja szorgalmi időszak második havának 5. napja a leadási határidőt követő 10 munkanapon belül a benyújtási határidőt követő 15. munkanap szorgalmi időszak második havának 5. napja N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 21/72

22 Támogatás, ill. kedvezmény Benyújtás határideje Elbírálás határideje köztársasági ösztöndíj HÖK ösztöndíj (EHÖK tagjai és megbízott tisztségviselők, hallgatói szakfelelősök, Kollégiumi Bizottság tagjai, Hallgatói szerkesztőség tagjai, Stúdió tagjai, sport tevékenység, egyéb HÖK munkatárs, Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság tagjai és egyéb jutalmazás esetében) HÖK ösztöndíj (hallgatói képviselők esetében) kollégiumi díjkedvezmény költségtérítés fizetési kötelezettség mérséklése A támogatások kifizetése a köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásában közzétett határidő szorgalmi időszakban minden hó 1. napja szorgalmi időszak utolsó havának 10. napja nem kell külön pályázni szorgalmi időszak 15. munkanapja a köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásában közzétett határidő a benyújtás havának 5. napja a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül szorgalmi időszak második havának 5. napja a benyújtási határidőt követő 30. munkanap 51. (1) A pénzbeli támogatások kifizetése kizárólag átutalással, a hallgató által vagy az Ő javára nyitott bankszámlára történik. (2) A havi rendszerességű kifizetések a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig kerülnek folyósításra. Kivételt képez ez alól az egyes félévek első hónapja (szeptember, ill. február), melyre járó juttatások legkésőbb az adott félév második hónapjának 10. napjáig kerülnek folyósításra. (3) Az egyszeri pénzbeli támogatások a támogatás elnyerését követő hónap 10. munkanapjáig kerülnek átutalásra a rendszeres pénzbeli támogatásokkal együtt. 52. (1) Amennyiben az Egyetem a díjfizetési kötelezettség mértékét tévesen állapította meg, a korrigáláshoz a hallgatóval szemben újabb díjfizetési kötelezettséget állapít meg, vagy túlfizetés esetén a különbözetet jóváírja a hallgató számára. (2) Amennyiben az Egyetem a hallgató számára kifizetett juttatás összegét tévesen állapította meg, a különbözetet jóváírja a hallgató számára, vagy túlfizetés esetén a különbözetnek megfelelő fizetési kötelezettséget állapíthat meg a hallgatóval szemben. (3) A jelen szabályzat alkalmazása kapcsán meghozott döntések ellen az érintett hallgató jogorvoslatot kérhet a TVSZ-ben rögzítettek szabályok szerint. 53. (1) A jelen szabályzat alkalmazása során szükséges számítások alkalmával a szokásos kerekítési szabályok betartása mellett a juttatási kereteket és az egyes juttatások összegét egész forintra kell kerekíteni. (2) A juttatásban részesíthető hallgatók létszámának kiszámításakor, ha a kiszámított létszám nem egész szám, akkor a kerekítés mindenkor felfelé, a következő egész számra történik. Átmeneti és záró rendelkezések N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 22/72

23 54. (1) Az államilag finanszírozott hallgató által a 2007/08 tanévet megelőzően az Egyetemen létesített (további) párhuzamos hallgatói jogviszonyára jelen szabályzat költségtérítéses képzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal a megszorítással, hogy a párhuzamos képzésen a hallgató 50%-os díjkedvezményben részesül. Ilyen esetben a hallgató költségtérítés kedvezményben nem részesülhet. (2) A költségtérítéses hallgató által a 2007/08 tanévet megelőzően létesített párhuzamos hallgatói jogviszony esetében a) a teljes idejű képzésben fizetendő költségtérítés összege Ft/félév/kredit, b) részidős képzésben fizetendő költségtérítés a 11. sz. melléklet szerinti költségtérítés 2/3-a. (3) Amennyiben a hallgató jogosultsága egy számára megítélt/járó/elnyert juttatásra a juttatás folyósításának ideje alatt szűnik meg, a juttatás folyósítását meg kell szüntetni. (4) A hallgató jelen szabályzat rendelkezései szerinti, de az Egyetem által meg nem állapított díjfizetési kötelezettsége a díjfizetési kötelezettség keletkezésének tanulmányi félévét követő második naptári év utolsó napjával elévül. (5) Az Egyetem a TVSZ 17. (2) bekezdése j) alpontja alapján megszűnteti a hallgatói jogviszonyát annak, akinek lejárt határidejű fizetési kötelezettsége van. (6) Egy fizetési kötelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek a hallgató részéről, ha a HIR gyűjtőszámlára történt átutalást követően a hallgató a HIR-ben rendelkezik a kiírt tétel teljesítéséről. (7) Az Egyetem fenntartja magának a jogot arra, hogy a hallgatói jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az Egyetemmel szemben fennálló tartozást az érintett hallgatótól polgári peres úton követelje. 55. (1) Ha arra külön utalás az egyes szabályoknál nincs, akkor jelen szabályzat rendelkezéseit a 2012/13 tanévtől kezdve az Egyetem minden hallgatójára alkalmazni kell. (2) A okban említett ösztöndíjra pályázat meghirdetésére első ízben a 2007/2008. tanév tavaszi félévére kerül sor. (3) Jelen TJSZ-t az Egyetem Szenátusa június 1-jén fogadta el, és rendelkezéseit a 13. mellékletben foglalt módosítások kivételével az elfogadás napját követő naptól kell alkalmazni. A módosított 13. számú melléklet a 2015/16-os tanév kezdetétől kell alkalmazni. Győr, június 02. Dr. Filep Bálint kancellár Dr. Földesi Péter rektor N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 23/72

24 Mellékletek 1. sz. melléklet A juttatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági rend 2. sz. melléklet Az állami támogatások (normatívák) és felosztásuk a juttatási és egyéb felhasználási jogcímek között 3. sz. melléklet A köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatok rangsorolásának elvei 4. sz. melléklet Pályázati adatlap szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj elnyeréséhez 5. sz. melléklet A szociális rászorultság meghatározása 6. sz. melléklet Pályázati adatlap rendszeres szociális ösztöndíjra 7. sz. melléklet A szociális pontszám meghatározása 8. sz. melléklet Pályázati adatlap rendkívüli szociális ösztöndíjra 9. sz. melléklet A képzési hozzájárulás mértéke 10. sz. melléklet Képzési szerződés 11. sz. melléklet A költségtérítés mértéke 12. sz. melléklet Az Egyetem és a HÖK megállapodása a kollégiumi díjak mértékéről 13. sz. melléklet A hallgatók által fizetendő késedelmi és egyéb díjak 14. sz. melléklet Képzési szerződés részismeretek megszerzésére költségtérítéses képzésben 15. sz. melléklet Egységes igazolási forma a betegségek igazolására 16. sz. melléklet Képzési szerződés részönköltség fizetéséről N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 24/72

25 1. melléklet A juttatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági rend Alap- Teljes idejű (nappali tagozatos) Államilag finanszírozott Mester- Felsőokta tási szak- Egységes osztatlan Doktori Alap- Mester- Önköltséges Felsőokta tási szak- Egységes osztatlan képzés képzés tanulmányi ösztöndíj X X X X köztársasági ösztöndíj X X X X X X szakmai ösztöndíj X X X X X X X X rendszeres szociális X X X X X* X* X* X* rendkívüli szociális X X X X BURSA Hungarica X X X X X X X X alaptámogatás X X X X doktorandusz X Hallgatói Önkormányzati ösztöndíj X X X X X X X X Megjegyzés: A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar hallgatók miniszteri ösztöndíja külön jogosultsági rendű, A rendszeres szociális, a rendkívüli szociális és a Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosult az is, aki az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag finanszírozott képzésben való részvételre. * lásd a 17. (1) b)

26 2. melléklet Az állami támogatások (normatívák) és felosztásuk Költségvetési támogatások (normatívák) Ösztöndíj támogatás (hallgatói normatíva) Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Doktorandusz ösztöndíj támogatás Tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva Felhasználási jogcímek juttatások egyéb tanulmányi ösztöndíj 57% szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj rendszeres szociális ösztöndíj rendkívüli szociális ösztöndíj alaptámogatás Hallgatói Önkormányzati ösztöndíj 2% 32,75% min. 86,5% 56% 4% doktorandusz ösztöndíj 100% jegyzet-előállítás stb. (Rendelet 7. ea)) kulturális tevékenység támogatása sport tevékenység támogatása 10% kollégium-fenntartás 100% kollégiumi felújítás max. 13,5% HÖK működés 4,25% 24% 10% 100% 100% 100% 100% 100% Megjegyzések: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi és önkormányzati részének folyósítása az Egyetem számára céljelleggel biztosított elkülönített forrásból történik. A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjának folyósítása az Egyetem számára céljelleggel biztosított elkülönített forrásból történik. A köztársasági ösztöndíj folyósítása az Egyetem számára céljelleggel biztosított elkülönített forrásból történik.

27 3. melléklet A köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatok rangsorolásának elvei Általános elvek (1) A pontozási rendszerben a következő teljesítményekért kapható pontszám: a) tanulmányok, maximuma 700 pont, b) szakmai tevékenység, maximum 200 pont, c) közéleti, sport és egyéb tevékenység, maximum a tanulmányi és a szakmai tevékenység pontszámai összegének 1/9-ed része egészszámra kerekítve, a kerekítés szabályai szerint. (2) Kizárólag olyan teljesítményre adható pontszám, amelyre vonatkozóan az igazoló dokumentum másolatát a pályázó mellékelte. (3) Kizárólag a tárgyfélévben vagy az azt megelőző félévben végzett tevékenységért adható pontszám. Kivételt képez a nyelvvizsga, valamint az Olimpián, a Világ- és Európa-bajnokságokon elért bajnoki vagy helyezetti eredmény. (4) Csak állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt nyelvismeretért kapható pontszám. (5) A rangsor az összpontszám alapján kerül felállításra karonként. (6) Az összpontszám azonossága esetén a rangsorban elfoglalt hely a következő sorrend szerint elért magasabb pontszám szerint állapítandó meg: a) tanulmányi pontszám, b) szakmai tevékenységre adható pontszám, c) közéleti, sport és egyéb tevékenységre adható pontszám, d) utolsó félévi ösztöndíjindex, e) megelőző félévi ösztöndíjindex, f) magasabb összes kreditpontszám. Pontozási rendszer TANULMÁNYOK Ösztöndíjindex (maximum 500 pont) Jogcím A tárgyfélévben és a megelőző félévben elért, igazolt, századokban kifejezett ösztöndíjindexek átlagának 100 szorosa Idegennyelvtudás (maximum 200 pont) Jogcím Pontszám (nyelvvizsgánként) Felsőfok C 120 Felsőfok A vagy B 60 Középfok C 70 Középfok A vagy B 35 Alapfok C 20 Alapfok A vagy B 10 Megjegyzés: A pontszámok általános és szakmai nyelvvizsgákra egyaránt vonatkoznak. Ugyanazon nyelvből csak egyszer lehet pontszámot adni. Szakmai tevékenység (Csak a tárgyfélévben vagy az azt megelőző félévben végzett, megfelelően igazolt, szakmai tevékenység esetén, maximum 200 pont) N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 27/72

28 Jogcím Pontszám (elért, ill. igazol tevékenységenként) OTDK 1. helyezés 2. helyezés 3. helyezés Különdíj Részvétel Házi TMDK 1. helyezés 2. helyezés 3. helyezés Különdíj Részvétel Kutatási tevékenység Önálló kutatási tevékenység témavezető irányítása alatt (legalább egy félév időtartam után) Tanszéki/Intézeti programban való részvétel (önálló részfeladat kidolgozásával) Tanszéki/Intézeti programban való részvétel (önálló részfeladat kidolgozása nélkül) Publikációk, előadások, pályamunkák, dolgozatok (Nem az egyéb kiemelkedő szakmai tevékenységnél megjelölt szervezetek keretein belül és nem házi TMDK vagy OTDK, ill. nem lehet tantárgy teljesítésének feltétele!) Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek 1. helyezés 2. helyezés 3. helyezés Részvétel Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység AIESEC IAESTE ELSA Szakkollégium TÖK Formula Student Szenergy Team (Tisztségviselői tevékenység esetén a megjelölt pontszám kétszerese! A szervezet vezetőjének igazolásával! ) Az Egyetemen folyó oktatási kutatási és tehetséggondozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tevékenység Rendszeres Alkalmi Egyéb, sehová sem sorolható, de méltányolható szakmai tevékenység Rendszeres 10 Alkalmi 5 Közéleti, sport és egyéb tevékenység N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 28/72

29 (Csak a tárgyfélévben vagy az azt megelőző félévben végzett, megfelelően igazolt, tevékenység esetén, maximum a tanulmányokért és a szakmai tevékenységért kapott pontok összegének 1/9-ed része egészszámra kerekítve a kerekítés szabályai szerint) Jogcím Pontszám (elért, ill. igazol tevékenységenk ént) EHÖK, ill. Kari/Önálló intézeti HÖK tevékenységében való részvétel Tisztségviselő Egyéb rendszeres közreműködő/szervezeti vezető Országos vagy nemzetközi hallgatói szervezet (pl. HÖOK) Vezető tisztségviselője Tagja Szenátusban, ill. Kari/Intézeti Tanácsban való részvétel Tag 50 HÖK-höz tartozó hallgatói szervezetben való részvétel (Egyetemi lapok szerkesztése, Kollégiumi Bizottság, Kollégiumi Stúdió, Külügyi Bizottság, Netclub, Egyetemi Hallgatói Rendezvényszervező Iroda, Hallgatói Média és Portálkezelő Csoport Vezető tisztségviselő, irányító 75 Tag, rendszeres tevékenységet végző 25 Alkalmi tevékenységet végző 10 Sport tevékenység (A legmagasabb elért eredmény szerint) Olimpiai bajnok, Világbajnok vagy Európa-bajnok 100 (Nem csak a tárgyfélévben vagy az azt megelőző félévben) Olimpián, Világbajnokságon vagy Európa bajnokságon helyezett 75 (Nem csak a tárgyfélévben vagy az azt megelőző félévben) SZESE igazolt sportoló 30 Műszaki Felsőoktatási Sportnapok, Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokság, Nemzeti Bajnokság 1. helyezés helyezés helyezés 20 Részvétel 10 Egyéb, sehová sem sorolható, de méltányolható tevékenység Rendszeres 10 Alkalmi N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 29/72

30 4. melléklet Pályázati adatlap szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj elnyeréséhez (Sport tevékenység címén beadásra kerülő pályázathoz külön mellékletet is ki kell tölteni!) A pályázó neve: A pályázó szakja: Aktív féléveinek száma: A pályázó édesanyjának neve: A pályázó állandó lakcíme: Tanév: Félév: NEPTUN azonosító: Milyen tevékenységet folytat? Mióta végzi a tevékenységet? Megmérettetések, fellépések helye, ideje: Elért eredményei: Tevékenységével hogyan és mi módon gyarapította az Egyetem jó hírét? Az igazolások nélkül beadott pályázat nem kerül rangsorolásra. A pályázatról az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának 13. -a rendelkezik Tudomásul veszem, hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely a hallgatói jogviszony fegyelmi úton történő megszüntetését is eredményezheti! Kelt:... A pályázó aláírása N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 30/72

31 5. melléklet A szociális rászorultság meghatározása A hallgató szociálisan rászorultnak tekintendő a Rendelet és a Törvény előírásai szerint, ha a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt, vagy f) hátrányos helyzetű, vagy g) félárva, vagy h) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Fogalommagyarázatok Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki - fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy - munkaképességét legalább 67% ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű a hallgató, ha hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. Családfenntartó az a hallgató, - akinek legalább egy gyermeke van, - aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult. Nagycsaládos az a hallgató, akinek - legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy - eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy - legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. Árva Árva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. Hátrányos helyzetű Hátrányos helyzetű a hallgató, ha a hallgatói jogviszony létesítésének (beiratkozás) időpontjában huszonötödik életévét nem töltötte be és középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. Félárva Félárva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 31/72

32 Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg azon hallgatónak, akinek 18 éves koráig: - mindkét szülője, illetőleg a felügyeletet gyakorló szülők meghalt, vagy mindkét szülője, illetőleg a felügyeletet gyakorló szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy szünetel és - erről a tényről az illetékes gyámhatóság határozatot hozott. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 32/72

33 6. melléklet Pályázati adatlap rendszeres szociális ösztöndíj, költségtérítés-csökkentés és lakhatási támogatás igényléséhez Pályázati adatlap Rendszeres szociális támogatás, Költségtérítés-csökkentés, Lakhatási támogatás igényléséhez ÁTVEVŐ NEVE: JAVÍTOTTA: ÁTVÉTEL IDŐPONTJA: JAVÍTÁS IDŐPONTJA: SZB. PONT: (Megjegyzés) PLI BIZOTTSÁG PONT: (Megjegyzés) VÉGLEGES SZOCIÁLIS PONTSZÁM (Szakfelelős tölti ki!): MEGJEGYZÉS: SAJÁT ADATOK SZEMÉLYES ADATOK Név:... NEPTUN kód:... Születési ország:... Szülőváros:... Születési dátum:... Állampolgárság:... LAKÓHELY ADATAI Ország:... Irányítószám:... Város:... Cím:... Lakóhely távolsága Győrtől:... Telefonszám:... cím:... Képés kódja Képzés neve Tagozat Státusz Pü. Státusz Szemeszter Átlag Szakátlag SZÜLŐI ADATOK Édesanyja foglalkozása, munkahelye:... Édesapja foglalkozása, munkahelye:... IGÉNYELT TÁMOGATÁSOK Rendszeres szociális támogatás Költségtérítés-csökkentés Lakhatási támogatás N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 33/72

34 KÖLTSÉGTÉRÍTÉS-CSÖKKENTÉS TDK tevékenység az elmúlt egy évben Hallgatói szervezetben végzett tevékenység az elmúlt egy évben Egyéb szakmai vagy közéleti tevékenység az elmúlt egy évben CSALÁDI ÁLLAPOT ÉS FOGYATÉKOSSÁG Árva Nagycsaládos Gyermeke van Ápolási díjra jogosult Kiemelkedően hátrányos helyzetű Fogyatékossággal élő Félárva Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Hátrányos helyzetű Pályázó eltartója egyedülálló 5 p A pályázó önfenntartó 2 p A PÁLYÁZÓ ÁLLANDÓ LAKHELYÉNEK TÁVOLSÁGA GYŐRTŐL Lakóhely távolsága Győrtől: km km km km km km 261 km-nél távolabb -6 p 1 A PÁLYÁZÓ ÉS/VAGY VELE EGY HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLY AKI, FOGYATÉKKAL ÉL, TARTÓS BETEGSÉGBEN SZENVED VAGY ORVOSI KEZELÉS ALATT ÁLL PÁLYÁZÓ BNO kód Betegség neve Pont -7 p 0 Megjegyzés: CSALÁDTAG BNO kód Betegség neve Pont Megjegyzés: 0-4 p N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 34/72

35 A PÁLYÁZÓVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ELŐZŐ HAVI NETTÓ JÖVEDELME (FORINTBAN): Munkanélküli Név Rokonsági fok (pl anya, apa, testvér) Munkavállaló Vállalkozó, Őstermelő Segélyben nem részesül Segélyben részesül Háztartásbeli Rokkantnyugdíjas Nyugdíjas Kiskorú, Tanuló Egyéb Havi nettó jövedelme Pályázó 2 p/fő Az egy főre jutó nettó jövedelem: 2 p/fő 2 p/fő Ft/fő Max. 8 p Az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat ismerem, és azokat elfogadom. Az adatokat a TJSZ. 7. sz. melléklete szerint az arra jogosultak megfelelően kezelhetik. Az adataimat szabad akaratomból bocsátottam rendelkezésre. (Kiskorú hozzátartozó aláírása a gondviselő/szülő jogosult). Szociális pontszám (legfeljebb):..pont Pályázó XY XY XY XY NÉV ALÁÍRÁS Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indulhat ellenem, mely a hallgatói jogviszony fegyelmi úton történő megszüntetését is eredményezheti. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata nevében eljáró személyek a pályázat elbírálásával összefüggésben a TJSZ-ben rögzített feltételeknek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. Győr,.. Aláírás N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 35/72

36 7. melléklet Elfogadható igazolások a szociális pontszám megállapításához Rendszeres szociális támogatás, Költségtérítés/Önköltség-csökkentés és Lakhatási támogatás adatlapjához csatolandó igazolások (az adott eset fennállása esetén) Elfogadható igazolás csak az eredeti példány, vagy ahol megengedett ott azok fénymásolata lehet! Faxolt és szkennelt igazolások nem fogadhatóak el! A pályázati lapon a szürke részeket a bírálók töltik ki! A pályázat elbírálása a közzétett pontozás alapján történik, azonban ettől a szakbizottság különösen indokolt esetben eltérhet. A pályázati adatlap érvénytelen, amennyiben a pályázó nem megfelelő igazolást mellékel a vele egy háztarásban élőkről, kivétel: a költségtérítés-mérséklés pályázat nem szociális alapon történő igénylése esetén. Külföldön vagy nem magyar nyelven kiállított dokumentumok esetén hivatalos, vagy saját magyar nyelvű fordítást kell mellékelni, melyet indokolt esetben a bíráló szerv az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság által véleményeztethet. A nem magyar forintban (HUF) kifejezett jövedelmet feltüntető igazolás esetén, a pályázó köteles az igazoláson feltüntetett valutának a pályázat végleges mentése napján érvényes MNB szerinti középértékkel kiszámolt jövedelem teljes értékét rögzíteni a pályázati adatlap megfelelő táblázatában. Az Okmányiroda, illetve a Polgármesteri vagy Járási Hivatal által kiállított három hónapnál nem régebbi igazolást az egy háztartásban élőkről minden esetben eredeti példányban kell csatolni. Az igazoláson feltüntetett minden személy leigazolandó. IGÉNYELT TÁMOGATÁSOK Az igényelt támogatás megjelölése. Amennyiben nem történik meg, a kívánt támogatás megjelölése utólag nem jelölhető meg, nem igényelhető. A lakhatási támogatás igényléséhez szükséges igazolás: az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati (vagy okmányiroda) igazolás. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS-MÉRSÉKLÉS (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az igényelt támogatások között szerepel a Költségtérítés-mérséklés) TDK tevékenység az elmúlt egy évben Igazolás: Oklevél, vagy emléklap másolata a TDK versenyről. Hallgatói szervezetben végzett tevékenység az elmúlt 1 évben Igazolás: Eredeti, bélyegzővel és aláírással ellátott igazolás a hallgató szervezet vezetőjétől. Egyéb szakmai vagy közéleti tevékenység az elmúlt 1 évben Igazolás: Az egyéb tevékenység folytatásáról szóló igazolás, vagy az ezzel kapcsolatos eredményeket igazoló okmányok másolata. CSALÁDI ÁLLAPOT (CSAK EGYET LEHET BEJELÖLNI, a fogalmak magyarázatát lásd az 5. sz. mellékletben) Az adatszolgáltatás önkéntes, a pályázat csak abban az esetben fogadható el pontként bármilyen igazolás, ha azokat a TJSZ rendelkezéseinek megfelelően csatolta. Az adatokat az adatvédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően a Hallgatói Önkormányzat zártan (bizalmasan) kezeli, csak az arra jogosult férhet hozzá. A vonatkozó szabályok a Központi Hallgatói Portálon a letöltések menüpontban érhetőek el. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 36/72

37 Árva Igazolás: Halotti Anyakönyvi Kivonat(ok) másolatai Nagycsaládos Igazolások: Polgármesteri Hivatal vagy Okmányiroda igazolása az egy háztartásban élőkről Kiskorú testvér esetén: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat másolatai Tanuló testvér esetén: eredeti iskolalátogatási igazolás (az adott tanévre vonatkozóan) vagy hallgatói jogviszonyról igazolás (az adott aktív félévre vonatkozóan) Vele egy háztarásban élő munkanélküli személy: Munkaügyi központ eredeti három hónapnál nem régebbi igazolása, vagy a hozzátartozónak a jegyző által hitelesített nyilatkozata. Eredeti kereseti igazolások (Három hónapnál nem régebbi keresetről szóló igazolás) Családfenntartó Igazolások: Polgármesteri Hivatal vagy Okmányiroda igazolása az egy háztartásban élőkről, Születési Anyakönyvi Kivonat másolata(i), keresetigazolás(ok). Ápolási díjra jogosult Igazolás: Az illetékes jegyző által kiállított igazolás az ápolási díj megállapításáról és annak összegéről. Halmozottan hátrányos helyzetű Igazolások: a jegyző által kiállított igazolás és a szülők vagy eltartók a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulását is tartalmazó nyilatkozatát az iskolai végzettségükről. Fogyatékossággal élő Igazolás: A fogyatékosságról szóló, a fogyatékosság típusa szerinti illetékes Országos Látás, Hallás, Mozgás és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás másolata és szakorvosi Igazolás Félárva Igazolás: Halotti Anyakönyvi Kivonat másolata Hátrányos helyzetű Igazolás: a helyi / települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás. Pályázó eltartója egyedülálló Igazolás: Válás esetén hivatalos bírósági határozat másolata, szülők különélése esetén hivatalos önkormányzati igazolás (nem azonos a Polgármesteri igazolás az egy háztartásban élőkről formanyomtatvánnyal), ha a felsorolt esetek egyike sem áll fen, más módon kell a pályázó eltartójának egyedülállóságát igazolni. Pályázó önfenntartó Ebben az esetben az illetékes szakbizottság be fogja hívni a pályázót, akinek a bizottság előtt kell beszámolnia a megélhetőségéről, szociális helyzetéről. Igazolások: A polgármesteri hivatal (vagy okmányiroda, vagy járási hivatal) igazolása az egy háztartásban élőkről és a saját jövedelméről szóló hivatalos kimutatás (diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás másolata, munkáltató igazolása (eredeti)). A pályázó köteles igazolni, miből tartja el magát! Irreálisan alacsony jövedelem megadása esetén szintén nem adható pont. Minden bejelölt állapotra csak abban az esetben adható pont, ha a megfelelő igazolásokat mellékleték. Amennyiben a pályázó az adott pályázási időszakban az intézmény által megállapított rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó alsó ponthatárt eléri, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet okban megállapított 10, illetőleg 20 %-os kiemelkedő kategória támogatására jogosult. ÁLLANDÓ LAKHELY TÁVOLSÁGA GYŐRTŐL (CSAK EGYET LEHET BEJELÖLNI) N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 37/72

38 Igazolás: Polgármesteri igazolás az egy háztartásban élőkről. EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT Betegségek A pályázó és vele egy háztartásban élő súlyos testi fogyatékos, vagy betegség miatt orvosi kezelés alatt álló neve és a betegsége következtében felmerülő egészségügyi kiadások alapján lehet pályázni. Igazolás: Egy évnél nem régebbi SZAKORVOSI igazolás a folyamatos kezelésről. A különböző népbetegségekre (allergia, lúdtalp, szemüveg, gerincferdülés stb.) pont nem adható, csak igazoltan súlyos mértékű esetekben. (Lásd 15. sz. melléklet) EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ELŐZŐ HAVI NETTÓ JÖVEDELME Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati (vagy okmányiroda, vagy járási hivatal) igazolás, a hallgató állandó lakcímén együtt élő, ill. oda bejelentett családtagokról. Munkavállaló Igazolás: Munkáltató által kiállított, bélyegzővel és aláírással ellátott eredeti 2 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás vagy az előző 6 havi nettó átlagkeresetéről szóló eredeti jövedelemigazolás. Vállalkozók Igazolás: Vállalkozók esetén csak eredeti NAV igazolás fogadható el! Őstermelő: Őstermelői igazolvány Segélyben nem részesülő munkanélküli Igazolás: Az aktuális helyzetet igazoló Munkaügyi Központ vagy (nem regisztrált munkanélküliek esetében) az Önkormányzat által kiállított három hónapnál nem régebbi eredeti igazolás a munkanélküliségről és a jövedelem hiányáról vagy a munkanélküli segély vagy jövedelem pótló támogatás megszüntetéséről. Segélyben részesülő munkanélküli Igazolás: A Munkaügyi Központ vagy az Önkormányzat által kiállított, három hónapnál nem régebbi igazolás fénymásolata a munkanélküliségről és a munkanélküli segély vagy jövedelem pótló támogatás összegének meghatározásáról. Háztartásbeli Igazolás: Eredeti Önkormányzati igazolás (hatósági bizonyítvány másolat). Rokkant nyugdíjas Igazolás: Rokkantságot megállapító határozat másolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása. Amennyiben a nyugdíj banki átutaláson keresztül jut el a jogosulthoz, úgy hivatalos banki igazolás szükséges a folyósított összegről. Nyugdíjas Igazolás: Nyugdíjas igazolvány és nyugdíjszelvény (3 hónapnál nem régebbi) másolatai. Amennyiben a nyugdíj banki átutaláson keresztül jut el a jogosulthoz, úgy hivatalos banki igazolás szükséges a folyósított összegről. Kiskorú Igazolás: Születési Anyakönyvi Kivonat másolata. Tanuló Igazolás: Általános és középiskolai tanulók esetében adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás, felsőoktatási intézményben tanulók esetében az adott félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről) eredeti példánya szükséges. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 38/72

39 A kitöltéshez útmutatás az Alumni Karrier és Információs Központban kérhető, a HÖK által kijelölt időpontokban, valamint a pályázat teljes kitöltésének időszakában a hallgatói önkormányzat szakfelelőseitől. A kapott pontokról a HÖK mindenkori honlapján tájékozódhatnak a hallgatók. N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 39/72

40 8. melléklet Pályázati adatlap rendkívüli szociális ösztöndíjra Pályázati adatlap Rendkívüli szociális ösztöndíj igényléséhez SAJÁT ADATOK SZEMÉLYES ADATOK Név:... NEPTUN kód:... Születési ország:... Szülőváros:... Születési dátum:... Állampolgárság:... LAKÓHELY ADATAI Ország:... Irányítószám:... Város:... Cím:... Lakóhely távolsága Győrtől:... Telefonszám:... cím:... TANULMÁNYI ADATOK Képés kódja Képzés neve Tagozat Státusz Pü. Státusz Szemeszter Átlag Szakátlag KÉRELEM ADATOK Indoklás: Igényelt Összeg:. A pályázat igazolások nélkül érvénytelennek minősül. Győr,.. Aláírás N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\juttatások\tjsz ( ).docx 40/72

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. szeptember Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú ösztöndíjak... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai I. Általános rendelkezések 1. (1) A kollégiumi elhelyezés jelen eljárásrend szerint meghatározott módon, pályázat útján nyerhető el. (2) A kollégiumi felvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

A. Általános rendelkezések. 1. Az utasítás hatálya

A. Általános rendelkezések. 1. Az utasítás hatálya 2/2011. (07. 01.) számú ÁOK dékáni utasítás a költségtérítési díj megfizetésének és a költségtérítési kedvezmény igénylésének rendjéről, valamint a szigorló évben gyakorlati tanulmányokat folytató hallgatók

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

Kollégiumi Felvételi Szabályzat

Kollégiumi Felvételi Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Kollégiumi Felvételi Szabályzat A elfogadta 2015. december 7-én. Hatályos 2015. december 11-től.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Tájépítészeti Kar (BCE TájK)

Tájépítészeti Kar (BCE TájK) Tájépítészeti Kar (BCE TájK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) (1) A hallgatói támogatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek: A Kari Tanács: -elfogadja, illetve

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT a 2016/2017. tanév őszi félévére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Jelen szabályzat a BME án hallgatói és doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozik. (2)

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. III. Hallgatói Követelményrendszer

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. III. Hallgatói Követelményrendszer SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE 105. -hoz Eljáró testületek (1)

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács levélszavazás november 28.

ELTE TáTK Kari Tanács levélszavazás november 28. Módosítandó rész 458. Módosított változat KARI OSZTONDIJBIZOTTSAG (1) A kari osztondij jellegű juttatasok pontos felhasznalasarol a Kar Osztondijbizottsaga (továbbiakban KÖB) dont. Elnoke a kari Hallgatoi

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 1/2016 sz. DÉKÁNI UTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSA Az önköltség/költségtérítés megfizetésének rendjéről és a hallgató számára adható önköltségi/költségtérítési kedvezményekről

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje TJSZ 3. sz. melléklet Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pontozási alapelvei és Eljárásrendje 1. Pontozási alapelvek 1. Saját gyermek születése 0-100 pont A pályázati egy főre jutó havi nettó jövedelem függvényében,

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat Általános rendelkezések 104. (1) Jelen fejezet az Ftv., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016 (2016. november 28. napjától hatályos 2. verziószámú

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

A pályázatok leadásának határideje:

A pályázatok leadásának határideje: Általános rendelkezések: Nyugat magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. FÉLÉV 1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A pályázat célja BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

dr. Baran Alexandra dr. Barkó Endre sk.

dr. Baran Alexandra dr. Barkó Endre sk. A SZIE Szervezeti és működési szabályzata 5/D melléklete: A hallgatókat terhelő fizetési kötelezettségek megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje kari kiegészítése

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2014. október Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj pályázatának eljárásrendje

A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj pályázatának eljárásrendje 1 A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj pályázatának eljárásrendje a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára vonatkozólag (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) elsődleges

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Hatályos augusztus 1. napjától!!!

Hatályos augusztus 1. napjától!!! Hatályos 2016. augusztus 1. napjától!!! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Az SZMSZ I. rész 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozza:

Az SZMSZ I. rész 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozza: A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 23/2016. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a A köztársasági ösztöndíj pályázat eljárásrendjéről szóló szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ I. rész 21. (14) bekezdésében

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben