A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,"

Átírás

1 A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a tûzszekér, hogy megtisztítsuk a szívünk, s világteremtõ Istenünk, lemosva vétkek szennyeit. ki testet öltve jött közénk. Jelezte ezt már Mózes is, ki vad vidékre elvonult, vállalva népe bûneit, hogy sírva, könnyel mossa le. Ezért imánk míg esdekel, alázkodjék az értelem, hajoljon földre térd s a váll, arcunkat mossák könnyeink. Ferences Mûemlékekért Alapítvány A Ferences Mûemlékekért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik ben az alapítvány javára ajánlották fel adójuk 1 %-át, ez az összeg 895 ezer Ft volt. Magánszemélyeknek március közepéig kell leadniuk az adóbevallásukat, kérjük, hogy a felajánlható 1. egy százalékot a katolikus egyház, a 2. egy százalékot, pedig a Ferences Mûemlékekért Alapítvány javára ajánlják fel. A templomban elhelyeztük ezeket a rendelkezõ nyilatkozatokat. A befolyt összegeket a templom felújítási terveinek elkészítésére, illetve a felújításhoz szükséges vizsgálatokra, felújítás elõtti kutatások elvégzésére szeretnénk költeni.

2 2 ÉLETÜNK Építsünk templomot Máriának Programadó vezércikk a 2006-os esztendõre Istenünk, te élõ kövekbõl, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy Egyházadat bõkezûen töltse el az ajándékozó Szentlélek, és hívõ népedbõl egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. Ez a könyörgés a templomszentelési misébõl való. Õseink templomot építettek Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Fontosnak tartották, hogy városukban álljon egy templom Máriának, akinek kérhetik közbenjárását, akit felkereshetnek bajaikban. Akit megkérhetnek, hogy kéréseiket Jézusnak terjessze elõ. Építettek egy fizikai, vagyis kõbõl épült templomot, de már elõbb imádságaikkal, felajánlásaikkal, jó cselekedeteikkel építettek Máriának egy lelki templomot. Templomunk a kõbõl épült templom - felújítása elodázhatatlan kötelességünkké vált. Ebben az esztendõben szükséges elvégezni a Mûemlék Hivatal közremûködésével az összes kutatási munkálatokat (fa bútorzat, oltárok, falkutatás), statikai vizsgálatokat, kripták feltárását. Ezek után következhet a tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése. Az azonban már nyilvánvaló, hogy a felvázolt munka (tervek elkészítése) is meghaladja anyagi kereteinket, illetve a kivitelezéshez legalább 1 milliárd forintra van szükség. Ez az összeg nem sok, hanem NAGYON SOK! Javaslatom erre az esztendõre, hogy kövessük õseink gyakorlatát, és elõször építsünk templomot, lelki templomot Máriának, újítsuk meg Magyarországnak ezt a szegletét, a templomszentelési mise könyörgésének szellemében. A választottakból, vagyis belõlünk és jócselekedeteinkbõl építsünk fel egy lelki templomot, és kérjük, hogy a kõtemplom felújítását velünk együtt végezze, közbenjárásával segítse. A Fájdalmas oltár elõtt elhelyezünk egy erre alkalmas edényt, amelybe ki-ki egy cetlire felírva beledobhatná lelki felajánlásait Máriának. Pl. Egy-egy imádságot, böjtöt, szentírásolvasást, zarándoklatot, vagy ha valaki hosszabb idõre, vagy messzire utazik, akkor utazásának minden fáradalmát, szenvedéseit, jó cselekedeteit, nehéz helyzetét, stb. Az összegyûlt felajánlások betetõzéseképpen október 8-án, ünnepélyes szentmisét mutatnánk be Mátraházán a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúján, és jelképesen átadnánk Máriának, hogy járjon közben értünk, Magyarország e kis szegletéért. Kamill testvér Szaléz Élni Krisztust, megdicsõíteni életével az Evangéliumot Emlékezés P. Kiss Szalézra és vértanútársaira 1946-ban végezték ki Kiss Szalézt és társait, valamint ítélték hosszú GULAG-ra a gyöngyösi fiatalokat Elõadó: fr. Varga Kamill Idõpont: március 25. szombat, 19 óra Hely: Ferences Plébánia Hittantermek Mindenkit szeretettel várunk!

3 ÉLETÜNK 3 Gyónni? Minek? Nincs mit! Azért csak vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Vétkezhetünk gondolattal magunkkal szemben: Nem próbáltam-e önmagam elõtt igazolni vétkeimet? Nem kedvetlenedeme el a nehézségek, küzdelmek miatt? Nem némítom-e el néha a felelõsségérzetemet? Uralkodtam-e a nap folyamán dolgok vagy emberek miatt támadt hirtelen haragomon? Nem vagyok-e közömbös az emberek iránt? Nem vagyok-e függvénye túlzott érzékenységemnek? másokkal szemben: Nem irigykedtem-e mások jobb körülményei miatt? Nem vagyok-e féltékeny valakire? Nem néztem-e le alacsonyabb mûveltségû rokonaimat vagy a szegényeket? Nem néztem-e le társaimat? Nem ragaszkodtam-e saját véleményemhez mások igaza ellenében is? Nem vagyok-e közömbös mások nyomorúságával szemben? az Egyházzal szemben: Nem tartom-e csupán emberek közösségének Krisztus Egyházát? Megértés helyett csak a látható Egyház gyengéit hangoztatom? Nem szûkítem-e le az Egyház szerepét a templomra és a szentségek kiszolgáltatására? Nem bírálom-e a pápai tanításokat azok pontos ismerete nélkül? Nem ragaszkodom-e görcsösen a megmerevedett szokásokhoz, szemben az igazi egyházi hagyománnyal? Érzem-e magamat is felelõsnek az Egyháznak és az egyháziaknak gyengeségeit illetõen? Isten ellen: Csupán megszokásból imádkozom-e? Vajon mindig csak kérek, és elfelejtek hálát adni? Sohasem adok hálát? Nem fáradtam-e bele a tökéletességre törekvésbe? Törekszem-e nap mint nap továbbfejlõdni? Isten akaratát akarom-e teljesíteni életemben? Hogyan fogadtam a mai napon bûneim felismerését? Nemtörõdömséggel, kétségbeeséssel vagy vakmerõen? Mertem-e teljesen Istenre bízni az életemet? Vétkezhetünk szóval is magammal és embertársaimmal szemben Nem beszélek-e mindig csak magamról és a bajaimról? Hagyok-e másokat is szóhoz jutni a környezetemben? Nem némulok-e el a hatalmasokkal szemben? Nem beszélek-e mindig kioktató hangon? Nem sértegettem-e valakit szavaimmal? Kibeszéltem-e mások titkát? Beszéltem-e szükségtelenül mások hibáiról? Nem botránkoztattam-e meg valakit szavaimmal? A békesség kedvéért nem mondtam-e könnyen hazugságot? Saját véleményem mellett eltûrtem-e a másik véleményét? Nem követelek-e többet gyermekeimtõl (másoktól), mint magamtól? az Egyház ellen: Nem bírálom-e felelõtlenül Egyházamat, papjainkat, püspökeinket? Nem beszéleke az Egyházról úgy, hogy Õk, hiszen mi mindannyian vagyunk az Egyház? Isten ellen: Szóbeli imáimban is csak kérni tudok az Istentõl? Nem felejtettem-e el köszönetet is mondani, vagy dicsõíteni õt? Odafigyelek-e arra, amit szóval imádkozom? Cselekedettel is vétkezhetünk magammal szemben: Önzõ módon nem a saját kényelmemmel foglalkozom-e mindenekelõtt? Nem osztottam-e be rosszul az idõmet? Nem fecséreltem-e sok idõmet hiábavalóságokra? Haszon

4 4 ÉLETÜNK vagy jobb elõmenetel kedvéért nem cselekedtem-e lelkiismeretem ellen? Nem bújtam-e ki könnyen kötelességeim alól? Nem várakoztattam-e szükségtelenül a másikat? Nem voltam-e mértéktelen étkezésben, italban, nyugtatószerek szedésében? Akarok-e leszokni a dohányzásról? Elfordultam-e az érzéki kísértésektõl, házasságon kívül? Házasságon belül önzõ módon nem kerestem-e csupán saját érzéki élvezetemet? másokkal szemben: Lustaságból nem hagytam-e, hogy kiszolgáljanak engem? Nem hagytam-e cserben barátomat? Nem használtam-e ki mások nyomorát a magam hasznára? Gyakran jutottam-e pénzhez munka nélkül? Nem vontam-e el családomtól jövedelmem nagyobb részét hobbijaim kedvéért? Több bátorságot követeltem gyermekeimtõl, mint magamtól? az Egyházzal szemben: Kényelembõl nem hagytam-e figyelmen kívül Egyházam bizonyos elõírásait? Kérkedtem-e elõnyért kereszténységemmel? Alkalmazkodás címén nem árultam-e el Egyházamat? Istennel szemben: Cselekedeteimmel ritkán gondolok Isten szeretetére? Csak a szobámban van-e kereszt, vagy az életemben is? Istennek csak a segítõ beavatkozásait igénylem, vagy úgy találom, hogy Isten nélkül könnyebb volna élni? A Szentírás és a lelki olvasmányok helyett szívesebben olvasok okkult dolgokról, kétes értékû magánkinyilatkoztatásokról, jóslatokról? Mulasztással is vétkezhetünk magammal szemben: Törekszem-e komolyan a lelki életre? Lusta vagyok-e jót tenni? Nem maradte el vallásosságom kisiskolás szinten? Hanyagságomból fogyatékosak-e ismereteim szakmámban, hitemben? Olvastam-e rendszeresen értékes hitéleti, jellemnevelõ könyvet? Uralkodom magamon? másokkal szemben: Figyelek-e beszélõtársamra? Megtartottam-e ígéretemet? Felelõsnek érezteme magam saját dolgomban? Ráhagyatkozom-e a közvéleményre? Törekszem-e önálló véleményalkotásra, vagy csak a média szerint ítélek meg mindent? az Egyházzal szemben: Ismerem-e az Újszövetség könyveit? Anyagilag támogatom-e Egyházamat? Imádkozom-e az Egyház vezetõiért, papi hivatásokért? Istennel szemben: Segítségül hívom-e Istent életem kisebb-nagyobb eseményeihez? A természet szépségét látva gondolok-e az Alkotójára? Észreveszem-e a természet rejtett üzeneteit? Keresem-e komolyan azt, hogy mit akar velem az Isten? Észreveszem-e és szeretem-e Istent embertársaimban? Próbáltam-e Jézussal együtt engesztelni az emberiség rengeteg bûnéért? Eszembe jut-e a tehetetlenségem, amikor imádkozom? Megköszöntem-e igazán Istennek az életemet, a benne szereplõ apróságokat is? Úgy tûnik, van mégis mit! Ágoston testvér Egyházfenntartás Az egyházközség mûködésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg. Ennek összege a Képviselõtestület határozata értelmében személyenként 1500 Ft, nyugdíjasoknak pedig lehetséges 1000 Ft befizetése is.

5 ÉLETÜNK 5 Ora et labora! - Imádkozz és dolgozz! Nemzetünk történelmében a 2006-os esztendõ jelentõs évfordulók éve lesz. A MKPK körlevelében ennek jegyében hirdette meg az IMAÉVET nemzetünk lelki megújulásáért. Nagy szükségünk van arra, hogy az önzés, a jövõtlenség, a bizalmatlanság és az élet elfogadásától való félelem helyett megújuljunk hitben és szeretetben. Hogy átérezzük: mindannyian fontosak vagyunk az Isten tervében. Ha lelkünk megújulásáért imádkozunk, azt kérjük, hogy visszataláljunk Krisztushoz Megtaláljuk benne az isteni igazságot, a szeretetet, és részesülhessünk az Õ teljességébõl. Emberségünknek ez a felragyogása, csak akkor valósulhat meg, ha szeretettel fordulunk egymás (embertársaink) felé. Tanuljunk meg újra segítséget nyújtani, mosolyogva beszélgetni, szeretet sugározni és együtt imádkozni-dolgozni. Imádkozzunk többet ebben az évben a magyarság lelki megújulásáért, kérjük a Magyarok Nagyasszonyának, mennyei Édesanyánknak közbenjárását hazánkért, családjainkért, gyermekeinkért, keresztény testvéreinkért, betegeinkért és az értünk életüket végig dolgozó, imádkozó idõseinkért! A magyarság Európa népei számára a megbékülés, bizakodás és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi értékek közvetítõje legyen. Ennek a nagy ügynek megvalósításában vegyük ki részünket imádságunkkal, egyéni és közösségi tevékenységünkkel, munkánkkal is! Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink nem találnak meghallgatásra. Ilyenkor ne hibáztassunk soha másokat! Sokkal jobb, ha elkezdünk imádkozni. Csodálatos erõtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, amely az egyedüli tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden ember között. Ha minden zavaró elemtõl meg akarjuk tisztítani imánkat, okosabb Istenre bíznunk, hogy mit is kérjünk és mit üzenünk általa egy-egy embertársunknak. A néma imánkban, amelyben lemondunk akaratunkról és Istenre bízzuk: miként boldogítsa, vezesse hozzátartozóinkat és testvéreinket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebbül ránk bízott s akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk. Az imádkozó ember Szûz Mária szemével, hitével valamint segítségével törekszik behatolni az Örömhír /Ige-evangélium, Eucharisztia/ legfontosabb titkaiba. Az ima elõsegíti a szemlélõdést, az összeszedettséget, a belsõ békét, a lélek ujjászületését és életképességét. Az imádságban és az imádság által fedezi fel az ember a legegyszerûbben és legmélyebben saját igazi természetes személyiségét /Ef.3.l4./ Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk és Vele beszélgetünk. Csak az tud jól imádkozni, aki ismeri és szereti Jézust, aki tud csendben lenni, Jézusra figyelni. Amikor imádkozunk, Jézus szól hozzánk, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. Ezért kell rendszeresen imádkoznunk. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk és bennük Isten ajándékát megtapasztaljuk. Az ima az a fegyver, amelyet mindig magunkkal hordozunk, hogy veszély óráján védekezhessünk /Bosco Szent János/ Imánkban az Isten akaratának megvalósulását kérjük. Bármit kérhetünk Istentõl, ha az megegyezik az Õ akaratával. Az ima-kérés meghallgattatik, ha az javunkra válik. Jézus az Isten (Atya) igazi imádója, ezért példájára az imádságot (elmélkedést) tegyük életünk és munkánk lelkévé /FVR regula 8./ Mindenütt, minden helyen és minden órában szüntelenül akarjuk az örök Istent szívünkben õrizni, szeretni, tisztelni, imádni, dicsõíteni, áldani és magasztalni imáinkban. Imádunk Téged Urunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot! /Szent Kereszt antifóna/ Az ima a vallásos ember eredendõ szükséglete. A keresztények érezzék az ima szerepének jelentõségét életükben! Meg kell tanulniuk minden élethelyzetben imádkozni, vissza kell találniuk az IMA szeretetéhez.

6 6 ÉLETÜNK Embertársainkkal együtt imádkozzunk az Egyház ügyeiért és gondjai megoldásáért, hazánkért! Istenhez imádkozva nemcsak kéréssel álljunk eléje, hanem hálával és dicsérettel is! Isten dicsérete egészen mély öröm forrásává válik bennünk. A szentmise liturgikus (eucharisztikus) imáit az áldozatot bemutató pappal együtt imádkozzuk! A Rózsafüzért és a többi (sokféle) imáinkat más idõben (imaórákon, stb.) imádkozzuk. A zsolozsmákon a zsoltárokat (himnusz, ige, antifóna, könyörgés, stb.) imádkozva, az elmélkedõ és kötetlen szövegû imádság révén is új utat találunk Istenünkhöz. A szent zsolozsma az Egyház nyilvános imádsága, a lelkiség forrása, a személyes imádság táplálója. Az Atyához így fohászkodjunk: Oltalmazd népedet, az õsi Magyar Nemzetet! Irgalmazz minékünk! Emeld fel magadhoz nemzetünket! Halld meg kiáltásunk, igazságunk Istene! Szorult helyzetünkben tágas utat nyiss nekünk! Könyörögj rajtunk, és hallgasd meg imánkat! Úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk, és úgy kell imádkoznunk, mintha máris meghalnánk. /Közmondás/ Orosz László a Ferences Világi Rend tagja Magyarok Nagyasszonya Kápolna és Alverna Ház-Diáktanya Mindannyian szomorúan értesültünk szeptember 13-án Ányos atya haláláról. Azt azonban jó volt látni, milyen sok ember tartotta fontosnak, hogy temetési miséjén és temetésén részt vegyen. Személyesen is kifejezve tiszteletét egy idõs szerzetes, pap, tanár, EMBER elõtt. Örvendeztünk akkor, amikor láttuk, hogy Mátraháza nem fog hirtelen üresen maradni, hiszen Ámosz és Didák testvéreink gondját viselték a kápolnának és a háznak. Imádságos jelenlétükkel, vasárnapi szentmisékkel, prédikációikkal erõsítették közösségünket. Imádkozzunk értük, hogy új szolgálati helyeiken is tanúságot tudjanak tenni az evangéliumról, élvén engedelmességben, szegénységben és tisztaságban Szent Ferenc atyánk példája szerint. Most azonban egy új idõ, egy újabb történelmi forduló érkezett el Mátraháza és az Alsóvárosi Egyházközség életében. Nem lesz állandóan ottlakó lelkésze a Kápolnának, hanem amint eddig már jogilag megvalósult, most gyakorlatban is az egyházközségünk szerves része lesz. Remélhetõleg egymást segítve, közös erõvel tudjuk szolgálni a templomainkba érkezõ Testvéreket, legyenek azok túristák, kirándulók, gyónni-megtisztulni akarók, vagy házigazdák. A rendtartomány vezetõsége úgy látta jónak, hogy kinevezzen a gyöngyösi közösséggel teljes összhangban együtt dolgozva, eddigi feladataim meghagyása mellettmátraházai lelkésznek. Ennek a feladatnak törekszem a legjobb tudásom szerint, a mátraházai közösség eddigi meghatározó embereivel együtt, segítségükre támaszkodva megfelelni. Már az eltelt idõben sikeresen megalakítottuk a Kápolna Baráti Köre elnevezésû kis közösséget, amelynek tagjaival igyekszünk ápolni az Ányos atya és számos elõd által megálmodott kápolnát, közösséget és házat. A vasárnapi miseidõpontban máris változtatást eszközölt az Egyháztanács; ra téve annak kezdetét. Ez jobban illeszkedik az alsóvárosi és a püspöki miséhez. (Püspökiben szintén változtatnunk kellett 11-rõl 9-re téve a mise kezdetét.) Már készülõ félben van a kápolna és a ház honlapja: (Szívesen fogadunk jobbító szándékú hozzászólásokat.) Hétközben is szeretnék többször elõfordulni Mátraházán ránézve a házra, illetve itt tölteni egy-egy éjszakát. Az Alverna Ház még nem készült el teljesen, belül még szükséges javításokat elvégezni, illetve bizonyos dolgokat még fejleszteni kell. Az világossá vált, hogy ennek a nagy mûnek a megóvása, illetve a kitûzött céloknak megfelelõ használata szükségessé teszi egy civil, fõállású gondnok felvételét. Szerencsére megfelelõ jelentkezõ már akadt erre a feladatra. Úgy látom, hogy ha békésségben sikerül együtt dolgoznunk, akkor közösségeinknek megújulására fog szolgálni ez a történelmi fordulópont. Kamill testvér

7 ÉLETÜNK 7 Gondolatok a Szent Liturgiáról Az introitus A szentmise kezdõ éneke, mely nem csak hozzáadás a bevonuláshoz, hanem (fõleg szövege miatt) szerves része az adott misének. Kialakulása Már a legkorábbi római misekönyvek és egyéb írásos hagyományok megemlítik, hogy a püspök, vagy pápa bevonulását és oltár elõtti leborulását zsoltáréneklés közben végezte. Nagyon érdekes, hogy ez az ének mind szerkezetében, mind szövegében (szövegelrendezésében) szinte teljesen azonos az egyházban már több mint 1600 éve (I. Celesztin pápa), de a hagyomány több alkalommal még elõbbre nyúlik vissza. Az ének szerkezetét jól ismerjük - a kiskórus/kántor elénekli, vagy legalábbis beénekli az elejét a közös résznek - a közösség bekapcsolódásával végigénekeljük az antifonát - a kiskórus, vagy elõénekes zsoltárverseket énekel - esetleg dicsõséget éneklünk - megismételjük az antifonát A most elmondottakból is kiderül, hogy az introitus szövege mindig bibliai, gerince egy zsoltár. Az antifona a közösen énekelt rész vagy az adott zsoltárból vétetik, (egy fontos sor kiemelése), vagy más bibliai helyrõl, esetleg az egyház külön ad meg szöveget antifonaként, bár ez nagyon ritka. Szerepe A hivatalos liturgikus iratok szerint az introitus megadja az adott ünnep alapvetõ gondolatát (kulcs), és egyben ez a szentmise hangulati nyitánya. Fontosságát jól mutatja, hogy a nyugati egyház minthogy az év során minden vasárnapnak és fontosabb ünnepnek saját introitusa van az egyes alkalmakat az introitus kezdõszavával nevez el. Így lett az adventi hajnali mise neve Rorate, a halottakért végzett mise neve Requiem, advent harmadik vasárnapja Gaudete nagyböjt negyedik vasárnapja Letare vasárnap. Hogy az introitus milyen szöveget kap, ezt leginkább két dolog határozza meg: - a liturgikus helyzet, amiben éneklik tehát a bevonulás maga, - illetve az adott ünnep, esetleg az adott vasárnap, ünnep evangéliuma bár ez az olvasmányrend megváltoztatásával már nem annyira kifejezett. Egy jótanács; Próbáld meg megfigyelni ez fõleg adventben és a karácsonyi idõben, illetve a nagyböjtben és a húsvéti idõben lesz könnyû hogy egy adott szöveget miért introitusként ad ajkunkra az egyház és az adott szöveget miért pont azon a napon, amikor az elõ van írva. Lehet, hogy egy zsoltár csak egy kis részletét énekeljük itt közösen, de valójában az egész zsoltár az adott ünnephez kapcsolódik. Ezt nevezhetjük az Egyház liturgikus Szentírás-értelmezésének. Karácsony éjféli mise Az Úr mondá nékem: Én Fiam vagy Te! Én ma szültelek Téged! A 2. zsoltár. Az Atya szól a Fiúhoz. Húsvétvasárnap Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja. Reám tetted a kezedet, alleluja. A 138. zsoltár (sajátos használata). A Fiú szól az Atyához. = betekintés a Szentháromság életébe sajátos és érzékletes teológia. Az írást a szegedi ferences növendékek készítették!

8 8 ÉLETÜNK A keresztény család a mai társadalomban Kivonat Donát testvér Kolping Házban tartott elõadásából (Gyöngyös, január 16.) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia január 1-jén, a polgári év elsõ napján, ami egyben a Béke Világnapja is, körlevéllel fordult minden jószándékú emberhez. A évre imaévet hirdetett nemzetünk lelki megújulásáért. Nemzetünk nagyon nagy bajban van. Ez az egyszerû kijelentõ mondat sokak szívét megdobogtatta és összefogásra buzdított minden jószándékú magyar embert. De nem mindenki gondolkodik így. Az egyik kereskedelmi TV csatorna öntömjénezõ showman-je két röhögés között így bírt megszólalni kedvenc mûsorában: Szerintem a püspöki kar levele nem ad pontos képet a magyarság állapotáról, hiszen én jól vagyok, nincsen nekem semmi bajom! Íme, amikor püspökeink a Szentlélektõl vezetve megfogalmazták ezt a mondatot és a körlevelet, csak sejthették, hogy ezzel a jézusi útra lépünk: A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyõztem a világot! ( Jn 16, 33 ) Államalapító Szent István királyunk országában a magyarnak mondott értelmiség körében egy Katolikus Egyházi körlevél ellenérzést kelt, utálatot, sõt zsigeri gyûlöletet vált ki sokakból. Miért? Miért nem a problémákról beszélünk? Miért nem vagyunk képesek megérteni, hogy tényleg bajban vagyunk? Hamarosan 10 millió alá apad a magyarság lélekszáma itt, csonka országban. A nyugati társadalmakban az elmúlt két évszázadban olyan változások zajlottak le és folytatódnak ma is, amelyek a mindennapi életet és az emberek gondolkodását alapvetõen meghatározzák után a változások nálunk is fölerõsödtek, sokféle, ellentmondásos, helyenként kaotikus formát öltve..a század nagy ideológiáinak csõdje közismert. Mindenki egyetért abban, hogy átrendezõdnek a sok évszázados (helyenként ezredéves) hagyományok, általánossá válik a fogyasztói szemlélet, a társadalom eltömegesedik, a média behatol a mindennapokba és a magánéletbe, sokak gondolatvilágát egyre inkább kitölti egyfajta virtuális valóság, újfajta függõségbe kergetve õket. Számosan elfordulnak a történelmi egyházaktól, ugyanakkor viszont hamis, nemegyszer veszélyes látszatvallási élményekben keresnek kielégülést. Világunk egyre több oldalról vált fenyegetetté. II. János Pál pápa drámai szavai szerint korunk a halál kultúrája felé sodródik. Pedig ma is lehet és érdemes szép családi életet élni. De ehhez naponta meg kell küzdeni a túlzott fogyasztói szemlélettel, amely azt sugallja, hogy család helyett elég a közös háztartás, életre szóló elkötelezettség helyett jó az alkalmi együttélés öröme, nem tudja, hogy a mély és tartós emberi kapcsolat nem akadálya, hanem feltétele az egészséges önmegvalósításnak, nem tudja, hogy a szexualitás a házasságban tölti be igazi szerepét ( Fogamzásgátlás félelem nélküli szexet ígért, de szex nélküli félelmet ad. Somfai: Bioetika ), A gyermek pedig nem teher, hanem Isten ajándéka. ( Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? ).

9 ÉLETÜNK 9 A család és a házasság intézménye valamilyen formában minden társadalomban létezik. A családi kapcsolatok sajátos mikro-világot alkotnak, meghatározott belsõ törvényekkel, szokásokkal, hagyományokkal. A család-világok számos viselkedési szabályt tartalmaznak: hogyan kell a családtagoknak egymással érintkezni, beszélni, együttérzést, olykor ellenvéleményt, indulatokat kinyilvánítani vagy éppen elrejteni. Az együttélés és az együttmûködés összetett kapcsolatrendszerben valósul meg, amely átsegít a mindennapok nehézségein, erõsíti a kölcsönös alkalmazkodást és szolidaritást, a megkötött szövetségek szilárdságát. A legszorosabb kapcsolatok a gyermekek vállalásában és gondozásában együttmûködõ férfiak és nõk között jönnek létre. A család-világok a párkapcsolatok során fokozatosan formálódnak, s kialakításuk mindig együtt jár - nyílt vagy elfojtott - konfliktusokkal. A társas kapcsolatokat, a közösségi együttélés szabályait minden nemzedéknek újra meg kell tanulnia. A házasságra lépõk ezeket részben családjukból hozzák magukkal, részben a külvilágból tanulják el. A környezetükben látott minták kialakításában fontos szerep jut a korszellem, napjainkban egyre erõsebben a média által sugallt eszméknek, magatartásformáknak, életvezetési stílusoknak. Az ember közösségi lény: rá van utalva embertársaira. Mély vágy él benne a szeretetre és a megbecsülésre. Igényli, hogy legyen valaki, akivel kölcsönösen szerethetik, tisztelhetik és támogathatják egymást Legteljesebben a harmonikus házasság tudja biztosítani azt a környezetet, amely egyszerre véd és kibontakozásra ösztönöz: egy férfinak és egy nõnek tartós és termékeny életszövetsége, amely a szeretetükbõl származó gyermekek világra hozatalában és fölnevelésében teljesedik ki A kultúrák többségében a személy egyik természetes élettere a család A gyermeknek itt van a legnagyobb esélye a harmonikus felnõtté válásra. A gyermek és a serdülõ a leghatékonyabban a család légkörében tanulhatja meg a társadalmi beilleszkedést, a mások iránti megértést, a közös élményekben való osztozást, a közös célokért való együttmûködést. A felnõttek személyiségének kibontakozását és védelmét is itt lehet a legjobban biztosítani egészen a halálukig. A családban-lét tehát nem csupán a felnövõ nemzedékek létérdeke, hanem minden emberé. A felnõtt ember a házasságban találhat haza... Harmonikus házasság csak akkor jöhet létre, ha mindkét házastárs az egész személyiségét megosztja a másikkal. Én és Te a házasságban lép olyan szeretetközösségre, alkot olyan Mi -t, amely az egészséges és termékeny élet lehetõségét biztosítja nekik és a házasságukban születõ gyermekeknek. A család magját egy házaspár alkotja, akik tudatos szeretetbõl léptek életközösségre egymással... Meghitt és bensõséges házasságban élhetnek azok is, akiknek valamilyen okból nem született, nem születhetett gyermekük... A jó házasságban mindkét fél föltétel nélkül arra törekszik, hogy a másikat boldogabbá tegye, hogy nehézségeiben segítségére siessen. Érzékenyek és nyitottak egymás szükségleteire. Szolidárisan állnak a másik mellett, nemcsak jólétben, egészségesen és gazdagon, hanem szegénységben, betegségben, bajban is. A házas élet gyakran kíván lemondást az egyéni szempontokról, hangulatokról, az egyéni érdekek egyoldalú érvényesítésérõl. Megkívánja az alkalmazkodást, a készséget a kisebb-nagyobb érdekellentétek feloldására. A szerelem nem pusztán örömteljes érzelmeket kínál, hanem hûséget és kitartást is kíván. Olyan ajándék, amely feladat is, amiért tenni kell, olykor áldozatok árán is. A házasság egy-egy arra alkalmas férfinak és nõnek szabad elhatározásból eredõ egész életre szóló és legbensõbb életszövetsége (élet és sorsközösség), amelyben mindkét fél kölcsönösen átadja és elfogadja a házassággal járó jogokat. Ez az életszövetség keresztények között egyúttal szentség is.

10 10 ÉLETÜNK A szentség Jézus által alapított látható jel, ami láthatatlan isteni segítséget kegyelmet közvetít az ember számára. Ezért a házasság nem magánügy, mert a házasságkötéskor az Istent hívjátok segítségül erre az életszövetségre: Isten engem úgy segéljen holtomiglan holtodiglan.. Nem kétoldalú szerzõdés, amit felbontok, ha nem teljesülnek a feltételek, hanem szövetség. A szülõk legsúlyosabb kötelessége és elsõdleges joga erejükhöz mérten gondoskodni gyermekeik fizikai, szociális, kulturális, erkölcsi és vallási nevelésérõl. (Házasságkötéskor: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az Õ Egyházának törvényei szerint neveled õket? Keresztelõ: Hálaadás Isten ajándékáért: Isten ajándéka a gyermek, az anyaméh drága, áldott gyümölcse jutalom. Zsolt 127,3. filozófia: egyetemesbõl egyedi törvény ) Éppen ezért nagyon fontos a felelõsségteljes családtervezés! Jól hangzik a tesztkérdés: Hány gyermeket szeretne? de egyetlen fõszabály van: minden gyermek születése után számot kell vetni azzal, hogy testileg lelkileg képes-e új gyermek fogadására a család, illetve, hogy nyitott legyen az élet fogadására. Az egymás iránti kölcsönös tiszteletbõl, szeretetbõl és megbecsülésbõl kell fakadnia a gyermekek nemzésének, világrahozatalának, testi lelki, kulturális, erkölcsi és vallásos nevelésnek és felelõsségteljes gondoskodásnak. Ha a gyerekek ezt a kölcsönösséget tapasztalják szüleiktõl, õk is ilyet szeretnének. ( Olyan feleséget szeretnék, aki úgy szeret, mint ahogy anya szereti apát De ez fordítva is így igaz. ) A mai, fogyasztói társadalomban az utolsó és remélhetõleg a világ által bevehetetlen bástya a házasság szentsége. Hiszen egy családi szeretet nélkül felnövekvõ gyermek számára az Életrõl, és a Szeretetrõl a kizárólagos információforrás a média torzítása, a társadalmi kényszer és a kulturális elvárások Mindenki ezt és így csinálja, te miért lógsz ki a sorból, hol élsz te, a középkorban? Egyáltalán van-e esélyünk, hogy ezt a szellemi környezetszennyezést túléljük, vannak-e még egyáltalán szent családok ma? tehetjük fel a jogos kérdést akkor, amikor az egyik bulvárlap számában arról cikkezik, hogy milyen nehéz évük volt szegény magyar mûvészeinknek, mert hogy ez a nagy szakítások éve volt és oldalakon ezen csámcsog, hogy ki, hányszor és kivel csalta meg a párját. Igen, ez eladható. De az már nem, hogy vannak olyan családok, ahol az egymás iránti türelem, megértés és a másik személy iránti feltétlen tisztelet a mértékadó. Mit tanult Jézus saját családjában, a názáreti ház csendjében? Emberszeretõ jóságot és Istenszeretõ imádságot. (..Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete megjelent Tit 3, 4 József igaz ember volt.. vagyis imádságos. ) Ma is vannak szent családok, ahol ezt tanulják a gyermekek. Ahol nem oktatják Fiam, kelj fel és menj misére! -, hanem életük példájával nevelik a gyermekeket gyermekem, szentmisére megyünk! A legidõszerûbb prédikáció, amelyet manapság férfiaknak tartani kell: Apák, maradjatok otthon! Annyi idõt töltsetek családotok körében, amennyit csak lehet! Minden este csendes angyalének száll fel a házfödelek alól, ahol egymásért élõ és küzdõ család van együtt, akiknek ajtajára láthatatlan betûkkel van írva a székely kapuk felirata: Áldás a bemenõnek béke a kimenõnek! Perlaky Lajos: A boldog élet filozófiája 54. o. S végül elgondolkodtató ez a levélrészlet, mely a III. sz. elején született Diognétoszhoz írt levél részlete: Keresztények a világban A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertõl sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködõ életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágaságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások.

11 ÉLETÜNK 11 Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülõhazájukban úgy élnek, mint jövevények; mindenben részt vesznek, mint polgárok; mindent eltûrnek, mint idegenek; minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások; gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, õket azonban mindenki üldözi. Nem is ismerik, és mégis elítélik õket, megölik õket, de életre támadnak. Koldusszegények, és mégis sokakat gazdagítanak; mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bõvelkednek. Megszégyenítik õket, és a szégyenben éri õket a dicsõség; rágalmaik visszahullnak amazokra. Megrágalmazzák õket, és épp a rágalmak közt éri õket a dicsõség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul igaz életük. Szidalmazzák õket, és õk áldással felelnek erre. Megvetik õket, de õk tiszteletet adnak mindenkinek. Jót tesznek, és mégis mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák õket, örülnek, és mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának; a pogányok is üldözik õket, de maguk a támadóik sem tudják, hogy miért bántják õket. Egyszóval: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában, a keresztények is ott vannak a világ városaiban. A lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testbõl való; a keresztények is itt vannak a világban, de õk sem e világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van: a világban élõ keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta; a világ is gyûlöli a keresztényeket, mert õk visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. A lélek szereti az õt gyûlölõ testet és tagjait; a keresztények is szeretik üldözõiket. A lélek be van zárva a testbe, de õ tartja össze az egész testet; a keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönben volnának, de mégis õk tartják össze a világot. A halhatatlan lélek múlandó hajlékban lakozik; a keresztények is e múlandó világban zarándokolnak a mennyei örökkévalóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el; a keresztények is folyton gyarapodnak, noha nap nap után üldözik õket. Isten olyan fontos õrhelyre állította õket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. Az összefoglalót készítette: Grassalkovich Zsuzsa Hittanos tábor Kedves Hittanosok! Ebben az esztendõben is szervezünk plébániai nyári tábort, amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket. A tábor helye: Mátraháza A tábor ideje: június Korosztály: 3-8. osztály JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: MÁJUS 15!!! Tervezett költség: Forint Jelentkezni a hitoktatóknál lehet a táborköltség befizetésével.

12 12 ÉLETÜNK Emlékeim egy ferences atyáról Néhány sorban szeretnék megemlékezni egy olyan ferences atyáról, akire már csak a mai idõsebb nagymamák és nagyapák emlékezhetnek. A régi gyöngyösi ferences barátok egyike volt Oberten Odiló atya, akit közvetlenül a háború után öt éves koromban ismertem meg, pontosabban azóta vannak emlékeim róla. A kisgyermek szemével bizony öregnek láttam testvérei között az akkor talán alig ötven év körüli csendes, melegszívû atyát, aki valamilyen oknál fogva a szeretetébe fogadott. Nagyon csodáltam a sokoldalúságát, õ volt a rendház ezermestere. Ha kellett lakatosként zárat javított, vagy villanyt szerelt, de az elromlott órákat és rádiókat is õ javította meg. Szeretett fényképezni, a filmjeit maga hívta elõ, maga nagyította. Abban az idõben ismerõseinek sok családi fotóját önzetlenül õ készítette. Nekem akkor ez még furcsa volt. Egy pap bácsit csak úgy tudtam elképzelni, mint aki a zsolozsmázás, breviárium olvasás mellett csak misézik, hittanórákat tart és egyéb más papi teendõit végzi. Az évek múltával szerzett tapasztalatok alapján az egykor volt naiv kisfiú véleménye persze megváltozott. Odiló atya szabadidejében szívesen túrázott a Mátrában, ahonnan sokszor gombával teli kosarakkal,vagy különféle gyógynövényekkel tért haza. Az 1950-es szétszóratás után több rendtársával együtt õ is Esztergomba került. A rákövetkezõ évek egyik nyarán rövid idõre helyettesként Mátraházára jött a lelkészi szolgálatot ellátni. Régi ismerõsként meghívott magához egy kis vakációs nyaralásra, amit én lelkesen fogadtam. Legszebb emlékeim között õrzöm azokat a napokat, amelyeket akkor vele töltöttem. Vendégház akkor még nem lévén, a sekrestye melletti kis szobácskában jól elfértünk mind a ketten. A napi misézés, szanatóriumi beteglátogatás és egyebek mellett jutott idõ nagy kirándulásokra is, amelyeknek gyakorlatias célja a gombázás és a gyógynövények gyûjtése volt. Az összegyûjtött sok gombát természetesen nem tudtuk mind elfogyasztani, ezért a nagy részét megaszaltuk, ami a tél folyamán gondolom az esztergomi ferencesek konyháján jelentett választékbõvítést. Ekkor tudtam meg, hogy Odiló atyában egy tudós botanikus is lakozik, hisz a gombákat, gyógynövényeket, mezei virágokat nemcsak gyûjtötte, vagy gyönyörködött bennük, de a magyar nevükön kívül tudta fejbõl mindegyiknek a latin tudományos nevét is. Most visszatérek még gyöngyösi éveinek egy epizódjára. Mint kisfiú többször is voltam a nekem titokzatosnak tûnõ zárt clausura szerzetesi szobájának a látogatója. Az egyik alkalommal fölfedte elõttem titkos hobbiját. Óriási, sokfiókos sublótszekrény állt cellájának az egyik sarkában, abban tartotta országonként, városonként precízen katalogizálva az óriási képeslap gyûjteményét. Ámulva nézegettem a kihúzott fiókokban sorjázó kincseket. Talán tudat alatt akkor plántálódott belém az utazások iránti vonzalom. Látva az érdeklõdésemet a dupla példányokat nekem adta ajándékba, amelyeket még ma is emlékként õrzök. Emlékszem, hogy az olasz városokat ábrázoló képeslapokból volt a legtöbb, amelyek mind bélyegnélküli megíratlan lapok voltak. Mai föltételezésem szerint valószínûleg fiatal papként járt Olaszországban, talán Rómában is tanult és ott személyesen vásárolta ezeket. Errõl soha nem beszélt, nekem pedig eszembe sem jutott kérdezõsködni. Vajon mi lett a sorsa a múlt század elejérõl való óriási gyûjteménynek, ami most bármelyik városi múzeumnak megbecsült, értékes látnivalóját képezhetné? Odiló atya nem volt híres teológiai tanár, nem volt nagy egyházi szónok, csak egyike volt a szerény, de nagytudású, sok mindenhez értõ ferences barátoknak. Hatala Zoltán

13 ÉLETÜNK 13 Farsangi örömök Gyermekek farsangja Február 4. A jó dolgokhoz könnyen hozzászokik az ember. Az idén rendeztük harmadik plébániai farsangunkat, de úgy tûnik, mintha már több évtizedes múltja lenne. Az elmúlt hónapokban többször beszélgettem egyházmegyénk különbözõ részein élõ lelkes és tettrekész fiatalokkal. Mikor szóba került a farsang, sokan kezdtek panaszkodni: nincs alkalmas hely a megrendezésére; csak drága pénzért bérelt teremben tudnak bálozni; nincs aki segítene a rendezésben; csekély az érdeklõdés Visszagondolva ezekre a beszélgetésekre, újból rácsodálkoztam, mennyire elkényeztet minket az Úristen. Van a plébániánkon sok hittanterem, egy hatalmas folyosó, plébániai konyha keresve sem találnánk ideálisabb helyszínt egy farsangi bálhoz. Van szinte megszámlálhatatlanul sok fiatal és idõsebb testvérünk, akik önként, örömmel, és nagyon profi módon vesznek részt a szervezésben. A folyosó feldíszítése, a vendégfogadás, a zene, a konyha rendben és tisztán tartása, a tombola (a cédulák elkészítése és árusítása, az ajándékok elõkészítése és kisorsolása, és utána a rendrakás), a jelmezverseny értékelése mindezek fiataljaink munkájának, figyelmességének, ötletességének gyümölcsei. Van nagyon sok szülõ és gyerek, akiknek fontos, hogy együtt töltsünk egy ilyen farsangi délutánt. Lenyûgözõ találékonysággal és sok munkával fantasztikus jelmezeket készítenek. (A farsang résztvevõi közül csak a zsûri tagjai szoktak panaszkodni hogy milyen nehéz a sok jó jelmez közül kiválasztani a legjobbakat). Süteményekkel, italokkal készülnek, fõleg adják a vidámságukat, jókedvüket, hogy felszabadult örömmel legyünk együtt. A jó dolgokhoz könnyen hozzászokik az ember. Mégis jó néha friss szemmel-szívvel észrevenni, milyen gazdag a mi közösségünk. Hála és köszönet érte az Úristennek és mindazoknak, akik jelenlétükkel, ötleteikkel, munkájukkal gazdagítanak minket. Lengyel Gyula

14 14 ÉLETÜNK Ritkán adatik meg az ember életében az, hogy hagyományteremtésben vehet részt. Azt gondolom, hogy a tavalyi év során ez történt, a templom rendház falai közül kimozdulva, a Kolping Házban rendeztük meg az elsõ keresztény bált. Az alapötlet még a folyosó volt, de a már megélt tapasztalatok azt erõsítették, a parkett az igazi terepe a táncos rendezvénynek. Kicsit nehezen indult meg a múlt évben az érdeklõdés, de aztán a bál napjára minden és mindenki a helyére került. A Kolping Család Egyesület tagjai telente felelevenítik kertes házi emlékeiket, és sertésfeldolgozással töltenek el egy napot. Az ötlet is ebbõl fakadt, legyen disznótoros vacsora. A rendházban elkészült a burgonya, párolt káposzta, és kezdõdhetett az est. Természetesen nem feledkeztünk meg azokról sem, akik nem élhetnek meg ilyen közösségi eseményeket, sorsuk másként alakult. Így kitûztünk egy nemes célt is, a tombola bevételét, valamint a felajánlott adományokat a dévai gyerekeknek kívántuk eljuttatni. Százharmincötezer forint gyûlt össze, amely összeget húsvéti kirándulásunk alkalmával vittünk magunkkal. Van egy baráti csapat, amely pár napos utakat szervez, így voltunk a Fülek Losonc úton, aztán egy nagyobb következett: Csíksomlyó/ Székelyudvarhely. Tavaly Torockó volt a cél, és az a szerencse ért bennünket, hogy Csaba testvér éppen ott töltött egy éjszakát, így volt alkalmunk egy félórányi beszélgetésre. Keresztény bál Déván már meleg ebéddel vártak bennünket, és néhány bentlakó diákkal is sikerült találkoznunk. Az idei bál szervezésekor abból indultunk ki, hogy ahol Donát testvér szolgál, ott is elkél a segítség, szinte mindenki rászoruló. A fõ szempont az volt, hogy maga a belépõdíj tartalmazzon anyagi támogatást, ehhez menjen a tombola teljes bevétele, és ha még lesz, az egyéni adomány. Ki kell emelni a zenészek gesztusát, segítettek abban, hogy mosolyogva adhassuk át az összeget. És köszönet illeti a Kavalkádot is, bõséges vacsorát biztosítottak. Hát igen, ha van egy jó ügy, mindig lesznek, akik támogatják. Elkészült egy gyors számlálás is, körülbelül Ft gyûlt össze, amelyet Donát testvérnek át tudunk adni. Mindkét évben kis mûsorral kedveskedett a Hand-to-Hand latin táncklub, akik 2000 óta lakják a Kolping Házat és most is sikert arattak. Ahogyan tavaly sem volt meghirdetett záróra, ez volt az idei terv is. A Ház véleménye az volt, amíg zene lesz, addig nem zárunk. A zenészek pedig azt mondták, amíg táncoskedvû vendég van, addig õk zenélnek. Így aztán hajnali három körül csendesedtünk el. Jövõre remélem mindenkivel ugyanitt találkozunk! Köszönöm a sok élményt,s hogy mindennek részese lehettem. Hiszen idézve a plakátot: jót tenni jó! Holló Vilmos

15 ÉLETÜNK 15 Vicc oldal - Hogy lehet kisebb vagyonra szert tenni a tõzsdén? - Nos? - Nagy összeggel kell kezdeni! Az erdész négy törpével találkozik a tisztáson. - Kik vagytok?- kérdezi a kisemberkéktõl. - Hófehérke törpéi.- felelik - Jó, Jó! De miért csak négyen? - Sajnos, nálunk is létszámleépítés volt! Hittanórán a lelkész faggatja a gyerekeket. - Mi történik ha a tízparancsolatból megszegünk egyet? Jancsika jelentkezik. - Még mindig marad kilenc. Repül a nyúl az erdei tisztás fölött. Találkozik a rókával. - Róka, szeretnél kapni egy hatalmas nagy pofont? A róka eliszkol, jobb nem kötekedni egy repülõ nyúllal. A nyuszika találkozik a farkassal. - Farkas, szeretnél kapni egy hatalmas nagy pofont? A farkas eliszkol, jobb nem kötekedni egy repülõ nyúllal. A nyuszika találkozik a hatalmas barnamedvével. - Maci, szeretnél kapni egy hatalmas nagy pofont? A medve nem ijed meg a repülõ nyúltól és azt mondja: - Igen. Szeretnék! - Akkor menj ki az erdõ szélére. Én is ott kaptam. - Apuci miért sír a bohóc? - Mert most piheni ki magát. - Az utóbbi idõben egyre rosszabbul hallok a jobb fülemre, doktor úr! - Sajnálom, uram nem igazán tudok segíteni rajta. Ez a korral jár. - Miért, a jobb fülem öregebb mint a bal? Géza hazafelé autózik, amikor megállítja a rendõr: - Jó estét! Fújjon bele a szondába! - Nem tehetem mert asztmás vagyok. - Akkor beviszem vérvizsgálatra. - Azt sem lehet, biztos úr - mondja Géza-, mert vérérzékeny vagyok! - Akkor tegyen tíz lépést a járda szélén!- mondja kissé mérgesen a rendõr. - Jaj, hát az sem megy! - Miért? - Mert részeg vagyok! Hittan órán. - Kik voltak a piaristák? - Középkorban a reklámmal és propagandával foglalkozó szerzetesek. - Szerzetes zöld ruhában. Ki õ? Környezet-barát. János bácsi bekötött kézzel megy haza a templomból. A rendõrjárõr megállítja. Az egyikük megkérdezi. - Mi történt magával, János bátyám? - Hát bekapta a kezemet a centrifuga. A két rendõr egymásra néz, tanácstalan arccal majd az egyik megkérdezi a másiktól! - Te mi az a centrifuga? - Honnan tudjam, hiszen te jártál templomba. Szõke nõ az állatkertben, az egyik ketrec elõtt az állatápolónak mondja, - Mennyi mindenrõl tudna mesélni ez ez oroszlán ha beszélni tudna... - Így van asszonyom. De legelõször is azt mondaná, hogy én kérem tigris vagyok. Kis Péter gyûjtése Felelõs kiadó: P. Hován Ágoston Fõszerkesztõ: Grassalkovich Zsuzsa Szerkesztõk: fr. Varga Kamill, Nagy Zoltán Címlapgrafika: P. Soós Ányos ofm Cím: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2., tel: 37/ Nyomdai munkák: Juhász Print Kft. Készül a Gyöngyösi Ferences Egyházközség támogatásával Cikkeket, javaslatokat az alábbi címre kérünk: vagy a plébánia portáján hagyni "Életünk megjelöléssel."

16 Eseménynaptár Gyöngyös-Alsóvároson (2006. tavasz, Húsvétig) A szentmisék rendje: vasárnap: 7, 9, 10.30, hétköznap: 7, Püspökiben minden vasárnap 9.00, Mátraházán minden vasárnap Plébániánk állandó programjai: Minden hétköznap 6.30-kor és kor közös zsolozsma a templomban (kivétel: elsõ péntek reggel és szombat este). Bizánci liturgia: minden hónap második és utolsó szombatján 10 órakor. Minden hónap elsõ vasárnapján délután fél 4-tõl 5 óráig elimádkozzuk a teljes rózsafûzért, 5 órától a templomban szentségimádást tartunk, utána a Rózsafüzér Társulat tagjainak titokcsere. A hónap többi vasárnapján délután 4 órától fél 6-ig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, utána a templomban litániát tartunk. Minden elsõ csütörtökön kor szentségimádás a Jézus Szíve Család vezetésével. Minden elsõ pénteken a reggeli szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát, a nap folyamán fölkeressük a bejelentett betegeket. Minden elsõ szombaton a reggeli szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Minden elsõ szombaton kor a templomban a Szentlélek imacsoport szentségimádási órája. Minden hónap 13-án fatimai engesztelõ imaóra az esti szentmisével kezdõdõen. A Ferences Világi Rend Közössége imaórát tart minden hónap harmadik vasárnapja utáni hétfõn; illetve rendi gyûlést tart minden hónap elsõ hétfõjén 15 órakor. A Szent Erzsébet Karitász csoport fogadóórája minden hétfõn óráig van, gyûlést tart minden hónap utolsó szombatján 16 órakor, új tagok jelentkezését is várják. A Szent Mónika Közösség imaórát tart minden hónap 27-én, du kor a tanácsteremben. Febr (vasárnap, hétfõn és kedden) a Szent Bertalan Fõtemplomban farsangi szentségimádás és lelkigyakorlat. Délelõtt 9 és 11 órakor, valamint este 17 órakor szentmisék. Mindhárom nap délután óráig az alsóvárosi hívek imaórája. Ezért templomunkban vasárnap elmarad a délutáni rózsafûzér, a szentségimádás és a titokcsere. Kedden nincs Szent Antal litánia. Márc. 1. Hamvazószerda. Misék után hamvazkodás, és a következõ vasárnap is. Nagyböjtben minden pénteken kor keresztút. Márc. 18-án szombaton 9.30-tól a Szegénygondozó Nõvérek nyílt napja. Márc. 25. szombat: Gyümölcsoltó Boldogasszony (misék: 7.00 és 18.00). Márc. 30-ápr. 1.(csütörtök, péntek, szombat) az esti miséken lelkigyakorlatos szentbeszédek. Ápr. 2-án, szombaton a Lelki nap kor kezdõdik a templomban, és az esti misével zárul. Ápr. 3. Nagyböjt 5. vasárnapja, 15.00: Betegek szentmiséje, utána a szent kenet feladása, melynek feltételei: szentgyónás, szentáldozás. Ápr A betegek felkeresése otthonaikban. Jelentkezés a portán. Ápr. 9. Virágvasárnap. A kor kezdõdõ szentmise elején barkaszentelés és körmenet, a szentmisén a Passió éneklése.. Ápr. 13. Nagycsütörtökön reggel nincsenek szentmisék, de 6.30-tól gyóntatás tól gyóntatás Jeremiás siralmai Mise az utolsó vacsora emlékére (nincs gyóntatás) Virrasztás (Búcsúbeszéd, végén Kompletorium). Ápr. 14. Nagypéntek 6.30 gyóntatás 8.00 Keresztút tól gyóntatás Jeremiás siralmai Urunk szenvedésének ünneplése, szentáldozás Virrasztás (csendben), végén Kompletorium. Ápr. 15. Nagyszombat 6.30-tól gyóntatás 8.00 Jeremiás siralmai. Egész nap szentsír-látogatás. Húsvéti vigília kezdete Püspökiben: kor templomunkban: kor templomunkban tól gyóntatás. Ápr. 16. Húsvétvasárnap 6.00 Görög katolikusok miséje Ápr. 17. Húsvét hétfõn ünnepi miserend, de 9 órakor nem lesz mise.

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben