A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,"

Átírás

1 A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a tûzszekér, hogy megtisztítsuk a szívünk, s világteremtõ Istenünk, lemosva vétkek szennyeit. ki testet öltve jött közénk. Jelezte ezt már Mózes is, ki vad vidékre elvonult, vállalva népe bûneit, hogy sírva, könnyel mossa le. Ezért imánk míg esdekel, alázkodjék az értelem, hajoljon földre térd s a váll, arcunkat mossák könnyeink. Ferences Mûemlékekért Alapítvány A Ferences Mûemlékekért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik ben az alapítvány javára ajánlották fel adójuk 1 %-át, ez az összeg 895 ezer Ft volt. Magánszemélyeknek március közepéig kell leadniuk az adóbevallásukat, kérjük, hogy a felajánlható 1. egy százalékot a katolikus egyház, a 2. egy százalékot, pedig a Ferences Mûemlékekért Alapítvány javára ajánlják fel. A templomban elhelyeztük ezeket a rendelkezõ nyilatkozatokat. A befolyt összegeket a templom felújítási terveinek elkészítésére, illetve a felújításhoz szükséges vizsgálatokra, felújítás elõtti kutatások elvégzésére szeretnénk költeni.

2 2 ÉLETÜNK Építsünk templomot Máriának Programadó vezércikk a 2006-os esztendõre Istenünk, te élõ kövekbõl, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy Egyházadat bõkezûen töltse el az ajándékozó Szentlélek, és hívõ népedbõl egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. Ez a könyörgés a templomszentelési misébõl való. Õseink templomot építettek Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Fontosnak tartották, hogy városukban álljon egy templom Máriának, akinek kérhetik közbenjárását, akit felkereshetnek bajaikban. Akit megkérhetnek, hogy kéréseiket Jézusnak terjessze elõ. Építettek egy fizikai, vagyis kõbõl épült templomot, de már elõbb imádságaikkal, felajánlásaikkal, jó cselekedeteikkel építettek Máriának egy lelki templomot. Templomunk a kõbõl épült templom - felújítása elodázhatatlan kötelességünkké vált. Ebben az esztendõben szükséges elvégezni a Mûemlék Hivatal közremûködésével az összes kutatási munkálatokat (fa bútorzat, oltárok, falkutatás), statikai vizsgálatokat, kripták feltárását. Ezek után következhet a tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése. Az azonban már nyilvánvaló, hogy a felvázolt munka (tervek elkészítése) is meghaladja anyagi kereteinket, illetve a kivitelezéshez legalább 1 milliárd forintra van szükség. Ez az összeg nem sok, hanem NAGYON SOK! Javaslatom erre az esztendõre, hogy kövessük õseink gyakorlatát, és elõször építsünk templomot, lelki templomot Máriának, újítsuk meg Magyarországnak ezt a szegletét, a templomszentelési mise könyörgésének szellemében. A választottakból, vagyis belõlünk és jócselekedeteinkbõl építsünk fel egy lelki templomot, és kérjük, hogy a kõtemplom felújítását velünk együtt végezze, közbenjárásával segítse. A Fájdalmas oltár elõtt elhelyezünk egy erre alkalmas edényt, amelybe ki-ki egy cetlire felírva beledobhatná lelki felajánlásait Máriának. Pl. Egy-egy imádságot, böjtöt, szentírásolvasást, zarándoklatot, vagy ha valaki hosszabb idõre, vagy messzire utazik, akkor utazásának minden fáradalmát, szenvedéseit, jó cselekedeteit, nehéz helyzetét, stb. Az összegyûlt felajánlások betetõzéseképpen október 8-án, ünnepélyes szentmisét mutatnánk be Mátraházán a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúján, és jelképesen átadnánk Máriának, hogy járjon közben értünk, Magyarország e kis szegletéért. Kamill testvér Szaléz Élni Krisztust, megdicsõíteni életével az Evangéliumot Emlékezés P. Kiss Szalézra és vértanútársaira 1946-ban végezték ki Kiss Szalézt és társait, valamint ítélték hosszú GULAG-ra a gyöngyösi fiatalokat Elõadó: fr. Varga Kamill Idõpont: március 25. szombat, 19 óra Hely: Ferences Plébánia Hittantermek Mindenkit szeretettel várunk!

3 ÉLETÜNK 3 Gyónni? Minek? Nincs mit! Azért csak vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Vétkezhetünk gondolattal magunkkal szemben: Nem próbáltam-e önmagam elõtt igazolni vétkeimet? Nem kedvetlenedeme el a nehézségek, küzdelmek miatt? Nem némítom-e el néha a felelõsségérzetemet? Uralkodtam-e a nap folyamán dolgok vagy emberek miatt támadt hirtelen haragomon? Nem vagyok-e közömbös az emberek iránt? Nem vagyok-e függvénye túlzott érzékenységemnek? másokkal szemben: Nem irigykedtem-e mások jobb körülményei miatt? Nem vagyok-e féltékeny valakire? Nem néztem-e le alacsonyabb mûveltségû rokonaimat vagy a szegényeket? Nem néztem-e le társaimat? Nem ragaszkodtam-e saját véleményemhez mások igaza ellenében is? Nem vagyok-e közömbös mások nyomorúságával szemben? az Egyházzal szemben: Nem tartom-e csupán emberek közösségének Krisztus Egyházát? Megértés helyett csak a látható Egyház gyengéit hangoztatom? Nem szûkítem-e le az Egyház szerepét a templomra és a szentségek kiszolgáltatására? Nem bírálom-e a pápai tanításokat azok pontos ismerete nélkül? Nem ragaszkodom-e görcsösen a megmerevedett szokásokhoz, szemben az igazi egyházi hagyománnyal? Érzem-e magamat is felelõsnek az Egyháznak és az egyháziaknak gyengeségeit illetõen? Isten ellen: Csupán megszokásból imádkozom-e? Vajon mindig csak kérek, és elfelejtek hálát adni? Sohasem adok hálát? Nem fáradtam-e bele a tökéletességre törekvésbe? Törekszem-e nap mint nap továbbfejlõdni? Isten akaratát akarom-e teljesíteni életemben? Hogyan fogadtam a mai napon bûneim felismerését? Nemtörõdömséggel, kétségbeeséssel vagy vakmerõen? Mertem-e teljesen Istenre bízni az életemet? Vétkezhetünk szóval is magammal és embertársaimmal szemben Nem beszélek-e mindig csak magamról és a bajaimról? Hagyok-e másokat is szóhoz jutni a környezetemben? Nem némulok-e el a hatalmasokkal szemben? Nem beszélek-e mindig kioktató hangon? Nem sértegettem-e valakit szavaimmal? Kibeszéltem-e mások titkát? Beszéltem-e szükségtelenül mások hibáiról? Nem botránkoztattam-e meg valakit szavaimmal? A békesség kedvéért nem mondtam-e könnyen hazugságot? Saját véleményem mellett eltûrtem-e a másik véleményét? Nem követelek-e többet gyermekeimtõl (másoktól), mint magamtól? az Egyház ellen: Nem bírálom-e felelõtlenül Egyházamat, papjainkat, püspökeinket? Nem beszéleke az Egyházról úgy, hogy Õk, hiszen mi mindannyian vagyunk az Egyház? Isten ellen: Szóbeli imáimban is csak kérni tudok az Istentõl? Nem felejtettem-e el köszönetet is mondani, vagy dicsõíteni õt? Odafigyelek-e arra, amit szóval imádkozom? Cselekedettel is vétkezhetünk magammal szemben: Önzõ módon nem a saját kényelmemmel foglalkozom-e mindenekelõtt? Nem osztottam-e be rosszul az idõmet? Nem fecséreltem-e sok idõmet hiábavalóságokra? Haszon

4 4 ÉLETÜNK vagy jobb elõmenetel kedvéért nem cselekedtem-e lelkiismeretem ellen? Nem bújtam-e ki könnyen kötelességeim alól? Nem várakoztattam-e szükségtelenül a másikat? Nem voltam-e mértéktelen étkezésben, italban, nyugtatószerek szedésében? Akarok-e leszokni a dohányzásról? Elfordultam-e az érzéki kísértésektõl, házasságon kívül? Házasságon belül önzõ módon nem kerestem-e csupán saját érzéki élvezetemet? másokkal szemben: Lustaságból nem hagytam-e, hogy kiszolgáljanak engem? Nem hagytam-e cserben barátomat? Nem használtam-e ki mások nyomorát a magam hasznára? Gyakran jutottam-e pénzhez munka nélkül? Nem vontam-e el családomtól jövedelmem nagyobb részét hobbijaim kedvéért? Több bátorságot követeltem gyermekeimtõl, mint magamtól? az Egyházzal szemben: Kényelembõl nem hagytam-e figyelmen kívül Egyházam bizonyos elõírásait? Kérkedtem-e elõnyért kereszténységemmel? Alkalmazkodás címén nem árultam-e el Egyházamat? Istennel szemben: Cselekedeteimmel ritkán gondolok Isten szeretetére? Csak a szobámban van-e kereszt, vagy az életemben is? Istennek csak a segítõ beavatkozásait igénylem, vagy úgy találom, hogy Isten nélkül könnyebb volna élni? A Szentírás és a lelki olvasmányok helyett szívesebben olvasok okkult dolgokról, kétes értékû magánkinyilatkoztatásokról, jóslatokról? Mulasztással is vétkezhetünk magammal szemben: Törekszem-e komolyan a lelki életre? Lusta vagyok-e jót tenni? Nem maradte el vallásosságom kisiskolás szinten? Hanyagságomból fogyatékosak-e ismereteim szakmámban, hitemben? Olvastam-e rendszeresen értékes hitéleti, jellemnevelõ könyvet? Uralkodom magamon? másokkal szemben: Figyelek-e beszélõtársamra? Megtartottam-e ígéretemet? Felelõsnek érezteme magam saját dolgomban? Ráhagyatkozom-e a közvéleményre? Törekszem-e önálló véleményalkotásra, vagy csak a média szerint ítélek meg mindent? az Egyházzal szemben: Ismerem-e az Újszövetség könyveit? Anyagilag támogatom-e Egyházamat? Imádkozom-e az Egyház vezetõiért, papi hivatásokért? Istennel szemben: Segítségül hívom-e Istent életem kisebb-nagyobb eseményeihez? A természet szépségét látva gondolok-e az Alkotójára? Észreveszem-e a természet rejtett üzeneteit? Keresem-e komolyan azt, hogy mit akar velem az Isten? Észreveszem-e és szeretem-e Istent embertársaimban? Próbáltam-e Jézussal együtt engesztelni az emberiség rengeteg bûnéért? Eszembe jut-e a tehetetlenségem, amikor imádkozom? Megköszöntem-e igazán Istennek az életemet, a benne szereplõ apróságokat is? Úgy tûnik, van mégis mit! Ágoston testvér Egyházfenntartás Az egyházközség mûködésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg. Ennek összege a Képviselõtestület határozata értelmében személyenként 1500 Ft, nyugdíjasoknak pedig lehetséges 1000 Ft befizetése is.

5 ÉLETÜNK 5 Ora et labora! - Imádkozz és dolgozz! Nemzetünk történelmében a 2006-os esztendõ jelentõs évfordulók éve lesz. A MKPK körlevelében ennek jegyében hirdette meg az IMAÉVET nemzetünk lelki megújulásáért. Nagy szükségünk van arra, hogy az önzés, a jövõtlenség, a bizalmatlanság és az élet elfogadásától való félelem helyett megújuljunk hitben és szeretetben. Hogy átérezzük: mindannyian fontosak vagyunk az Isten tervében. Ha lelkünk megújulásáért imádkozunk, azt kérjük, hogy visszataláljunk Krisztushoz Megtaláljuk benne az isteni igazságot, a szeretetet, és részesülhessünk az Õ teljességébõl. Emberségünknek ez a felragyogása, csak akkor valósulhat meg, ha szeretettel fordulunk egymás (embertársaink) felé. Tanuljunk meg újra segítséget nyújtani, mosolyogva beszélgetni, szeretet sugározni és együtt imádkozni-dolgozni. Imádkozzunk többet ebben az évben a magyarság lelki megújulásáért, kérjük a Magyarok Nagyasszonyának, mennyei Édesanyánknak közbenjárását hazánkért, családjainkért, gyermekeinkért, keresztény testvéreinkért, betegeinkért és az értünk életüket végig dolgozó, imádkozó idõseinkért! A magyarság Európa népei számára a megbékülés, bizakodás és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi értékek közvetítõje legyen. Ennek a nagy ügynek megvalósításában vegyük ki részünket imádságunkkal, egyéni és közösségi tevékenységünkkel, munkánkkal is! Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink nem találnak meghallgatásra. Ilyenkor ne hibáztassunk soha másokat! Sokkal jobb, ha elkezdünk imádkozni. Csodálatos erõtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, amely az egyedüli tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden ember között. Ha minden zavaró elemtõl meg akarjuk tisztítani imánkat, okosabb Istenre bíznunk, hogy mit is kérjünk és mit üzenünk általa egy-egy embertársunknak. A néma imánkban, amelyben lemondunk akaratunkról és Istenre bízzuk: miként boldogítsa, vezesse hozzátartozóinkat és testvéreinket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebbül ránk bízott s akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk. Az imádkozó ember Szûz Mária szemével, hitével valamint segítségével törekszik behatolni az Örömhír /Ige-evangélium, Eucharisztia/ legfontosabb titkaiba. Az ima elõsegíti a szemlélõdést, az összeszedettséget, a belsõ békét, a lélek ujjászületését és életképességét. Az imádságban és az imádság által fedezi fel az ember a legegyszerûbben és legmélyebben saját igazi természetes személyiségét /Ef.3.l4./ Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk és Vele beszélgetünk. Csak az tud jól imádkozni, aki ismeri és szereti Jézust, aki tud csendben lenni, Jézusra figyelni. Amikor imádkozunk, Jézus szól hozzánk, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. Ezért kell rendszeresen imádkoznunk. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk és bennük Isten ajándékát megtapasztaljuk. Az ima az a fegyver, amelyet mindig magunkkal hordozunk, hogy veszély óráján védekezhessünk /Bosco Szent János/ Imánkban az Isten akaratának megvalósulását kérjük. Bármit kérhetünk Istentõl, ha az megegyezik az Õ akaratával. Az ima-kérés meghallgattatik, ha az javunkra válik. Jézus az Isten (Atya) igazi imádója, ezért példájára az imádságot (elmélkedést) tegyük életünk és munkánk lelkévé /FVR regula 8./ Mindenütt, minden helyen és minden órában szüntelenül akarjuk az örök Istent szívünkben õrizni, szeretni, tisztelni, imádni, dicsõíteni, áldani és magasztalni imáinkban. Imádunk Téged Urunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot! /Szent Kereszt antifóna/ Az ima a vallásos ember eredendõ szükséglete. A keresztények érezzék az ima szerepének jelentõségét életükben! Meg kell tanulniuk minden élethelyzetben imádkozni, vissza kell találniuk az IMA szeretetéhez.

6 6 ÉLETÜNK Embertársainkkal együtt imádkozzunk az Egyház ügyeiért és gondjai megoldásáért, hazánkért! Istenhez imádkozva nemcsak kéréssel álljunk eléje, hanem hálával és dicsérettel is! Isten dicsérete egészen mély öröm forrásává válik bennünk. A szentmise liturgikus (eucharisztikus) imáit az áldozatot bemutató pappal együtt imádkozzuk! A Rózsafüzért és a többi (sokféle) imáinkat más idõben (imaórákon, stb.) imádkozzuk. A zsolozsmákon a zsoltárokat (himnusz, ige, antifóna, könyörgés, stb.) imádkozva, az elmélkedõ és kötetlen szövegû imádság révén is új utat találunk Istenünkhöz. A szent zsolozsma az Egyház nyilvános imádsága, a lelkiség forrása, a személyes imádság táplálója. Az Atyához így fohászkodjunk: Oltalmazd népedet, az õsi Magyar Nemzetet! Irgalmazz minékünk! Emeld fel magadhoz nemzetünket! Halld meg kiáltásunk, igazságunk Istene! Szorult helyzetünkben tágas utat nyiss nekünk! Könyörögj rajtunk, és hallgasd meg imánkat! Úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk, és úgy kell imádkoznunk, mintha máris meghalnánk. /Közmondás/ Orosz László a Ferences Világi Rend tagja Magyarok Nagyasszonya Kápolna és Alverna Ház-Diáktanya Mindannyian szomorúan értesültünk szeptember 13-án Ányos atya haláláról. Azt azonban jó volt látni, milyen sok ember tartotta fontosnak, hogy temetési miséjén és temetésén részt vegyen. Személyesen is kifejezve tiszteletét egy idõs szerzetes, pap, tanár, EMBER elõtt. Örvendeztünk akkor, amikor láttuk, hogy Mátraháza nem fog hirtelen üresen maradni, hiszen Ámosz és Didák testvéreink gondját viselték a kápolnának és a háznak. Imádságos jelenlétükkel, vasárnapi szentmisékkel, prédikációikkal erõsítették közösségünket. Imádkozzunk értük, hogy új szolgálati helyeiken is tanúságot tudjanak tenni az evangéliumról, élvén engedelmességben, szegénységben és tisztaságban Szent Ferenc atyánk példája szerint. Most azonban egy új idõ, egy újabb történelmi forduló érkezett el Mátraháza és az Alsóvárosi Egyházközség életében. Nem lesz állandóan ottlakó lelkésze a Kápolnának, hanem amint eddig már jogilag megvalósult, most gyakorlatban is az egyházközségünk szerves része lesz. Remélhetõleg egymást segítve, közös erõvel tudjuk szolgálni a templomainkba érkezõ Testvéreket, legyenek azok túristák, kirándulók, gyónni-megtisztulni akarók, vagy házigazdák. A rendtartomány vezetõsége úgy látta jónak, hogy kinevezzen a gyöngyösi közösséggel teljes összhangban együtt dolgozva, eddigi feladataim meghagyása mellettmátraházai lelkésznek. Ennek a feladatnak törekszem a legjobb tudásom szerint, a mátraházai közösség eddigi meghatározó embereivel együtt, segítségükre támaszkodva megfelelni. Már az eltelt idõben sikeresen megalakítottuk a Kápolna Baráti Köre elnevezésû kis közösséget, amelynek tagjaival igyekszünk ápolni az Ányos atya és számos elõd által megálmodott kápolnát, közösséget és házat. A vasárnapi miseidõpontban máris változtatást eszközölt az Egyháztanács; ra téve annak kezdetét. Ez jobban illeszkedik az alsóvárosi és a püspöki miséhez. (Püspökiben szintén változtatnunk kellett 11-rõl 9-re téve a mise kezdetét.) Már készülõ félben van a kápolna és a ház honlapja: (Szívesen fogadunk jobbító szándékú hozzászólásokat.) Hétközben is szeretnék többször elõfordulni Mátraházán ránézve a házra, illetve itt tölteni egy-egy éjszakát. Az Alverna Ház még nem készült el teljesen, belül még szükséges javításokat elvégezni, illetve bizonyos dolgokat még fejleszteni kell. Az világossá vált, hogy ennek a nagy mûnek a megóvása, illetve a kitûzött céloknak megfelelõ használata szükségessé teszi egy civil, fõállású gondnok felvételét. Szerencsére megfelelõ jelentkezõ már akadt erre a feladatra. Úgy látom, hogy ha békésségben sikerül együtt dolgoznunk, akkor közösségeinknek megújulására fog szolgálni ez a történelmi fordulópont. Kamill testvér

7 ÉLETÜNK 7 Gondolatok a Szent Liturgiáról Az introitus A szentmise kezdõ éneke, mely nem csak hozzáadás a bevonuláshoz, hanem (fõleg szövege miatt) szerves része az adott misének. Kialakulása Már a legkorábbi római misekönyvek és egyéb írásos hagyományok megemlítik, hogy a püspök, vagy pápa bevonulását és oltár elõtti leborulását zsoltáréneklés közben végezte. Nagyon érdekes, hogy ez az ének mind szerkezetében, mind szövegében (szövegelrendezésében) szinte teljesen azonos az egyházban már több mint 1600 éve (I. Celesztin pápa), de a hagyomány több alkalommal még elõbbre nyúlik vissza. Az ének szerkezetét jól ismerjük - a kiskórus/kántor elénekli, vagy legalábbis beénekli az elejét a közös résznek - a közösség bekapcsolódásával végigénekeljük az antifonát - a kiskórus, vagy elõénekes zsoltárverseket énekel - esetleg dicsõséget éneklünk - megismételjük az antifonát A most elmondottakból is kiderül, hogy az introitus szövege mindig bibliai, gerince egy zsoltár. Az antifona a közösen énekelt rész vagy az adott zsoltárból vétetik, (egy fontos sor kiemelése), vagy más bibliai helyrõl, esetleg az egyház külön ad meg szöveget antifonaként, bár ez nagyon ritka. Szerepe A hivatalos liturgikus iratok szerint az introitus megadja az adott ünnep alapvetõ gondolatát (kulcs), és egyben ez a szentmise hangulati nyitánya. Fontosságát jól mutatja, hogy a nyugati egyház minthogy az év során minden vasárnapnak és fontosabb ünnepnek saját introitusa van az egyes alkalmakat az introitus kezdõszavával nevez el. Így lett az adventi hajnali mise neve Rorate, a halottakért végzett mise neve Requiem, advent harmadik vasárnapja Gaudete nagyböjt negyedik vasárnapja Letare vasárnap. Hogy az introitus milyen szöveget kap, ezt leginkább két dolog határozza meg: - a liturgikus helyzet, amiben éneklik tehát a bevonulás maga, - illetve az adott ünnep, esetleg az adott vasárnap, ünnep evangéliuma bár ez az olvasmányrend megváltoztatásával már nem annyira kifejezett. Egy jótanács; Próbáld meg megfigyelni ez fõleg adventben és a karácsonyi idõben, illetve a nagyböjtben és a húsvéti idõben lesz könnyû hogy egy adott szöveget miért introitusként ad ajkunkra az egyház és az adott szöveget miért pont azon a napon, amikor az elõ van írva. Lehet, hogy egy zsoltár csak egy kis részletét énekeljük itt közösen, de valójában az egész zsoltár az adott ünnephez kapcsolódik. Ezt nevezhetjük az Egyház liturgikus Szentírás-értelmezésének. Karácsony éjféli mise Az Úr mondá nékem: Én Fiam vagy Te! Én ma szültelek Téged! A 2. zsoltár. Az Atya szól a Fiúhoz. Húsvétvasárnap Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja. Reám tetted a kezedet, alleluja. A 138. zsoltár (sajátos használata). A Fiú szól az Atyához. = betekintés a Szentháromság életébe sajátos és érzékletes teológia. Az írást a szegedi ferences növendékek készítették!

8 8 ÉLETÜNK A keresztény család a mai társadalomban Kivonat Donát testvér Kolping Házban tartott elõadásából (Gyöngyös, január 16.) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia január 1-jén, a polgári év elsõ napján, ami egyben a Béke Világnapja is, körlevéllel fordult minden jószándékú emberhez. A évre imaévet hirdetett nemzetünk lelki megújulásáért. Nemzetünk nagyon nagy bajban van. Ez az egyszerû kijelentõ mondat sokak szívét megdobogtatta és összefogásra buzdított minden jószándékú magyar embert. De nem mindenki gondolkodik így. Az egyik kereskedelmi TV csatorna öntömjénezõ showman-je két röhögés között így bírt megszólalni kedvenc mûsorában: Szerintem a püspöki kar levele nem ad pontos képet a magyarság állapotáról, hiszen én jól vagyok, nincsen nekem semmi bajom! Íme, amikor püspökeink a Szentlélektõl vezetve megfogalmazták ezt a mondatot és a körlevelet, csak sejthették, hogy ezzel a jézusi útra lépünk: A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyõztem a világot! ( Jn 16, 33 ) Államalapító Szent István királyunk országában a magyarnak mondott értelmiség körében egy Katolikus Egyházi körlevél ellenérzést kelt, utálatot, sõt zsigeri gyûlöletet vált ki sokakból. Miért? Miért nem a problémákról beszélünk? Miért nem vagyunk képesek megérteni, hogy tényleg bajban vagyunk? Hamarosan 10 millió alá apad a magyarság lélekszáma itt, csonka országban. A nyugati társadalmakban az elmúlt két évszázadban olyan változások zajlottak le és folytatódnak ma is, amelyek a mindennapi életet és az emberek gondolkodását alapvetõen meghatározzák után a változások nálunk is fölerõsödtek, sokféle, ellentmondásos, helyenként kaotikus formát öltve..a század nagy ideológiáinak csõdje közismert. Mindenki egyetért abban, hogy átrendezõdnek a sok évszázados (helyenként ezredéves) hagyományok, általánossá válik a fogyasztói szemlélet, a társadalom eltömegesedik, a média behatol a mindennapokba és a magánéletbe, sokak gondolatvilágát egyre inkább kitölti egyfajta virtuális valóság, újfajta függõségbe kergetve õket. Számosan elfordulnak a történelmi egyházaktól, ugyanakkor viszont hamis, nemegyszer veszélyes látszatvallási élményekben keresnek kielégülést. Világunk egyre több oldalról vált fenyegetetté. II. János Pál pápa drámai szavai szerint korunk a halál kultúrája felé sodródik. Pedig ma is lehet és érdemes szép családi életet élni. De ehhez naponta meg kell küzdeni a túlzott fogyasztói szemlélettel, amely azt sugallja, hogy család helyett elég a közös háztartás, életre szóló elkötelezettség helyett jó az alkalmi együttélés öröme, nem tudja, hogy a mély és tartós emberi kapcsolat nem akadálya, hanem feltétele az egészséges önmegvalósításnak, nem tudja, hogy a szexualitás a házasságban tölti be igazi szerepét ( Fogamzásgátlás félelem nélküli szexet ígért, de szex nélküli félelmet ad. Somfai: Bioetika ), A gyermek pedig nem teher, hanem Isten ajándéka. ( Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? ).

9 ÉLETÜNK 9 A család és a házasság intézménye valamilyen formában minden társadalomban létezik. A családi kapcsolatok sajátos mikro-világot alkotnak, meghatározott belsõ törvényekkel, szokásokkal, hagyományokkal. A család-világok számos viselkedési szabályt tartalmaznak: hogyan kell a családtagoknak egymással érintkezni, beszélni, együttérzést, olykor ellenvéleményt, indulatokat kinyilvánítani vagy éppen elrejteni. Az együttélés és az együttmûködés összetett kapcsolatrendszerben valósul meg, amely átsegít a mindennapok nehézségein, erõsíti a kölcsönös alkalmazkodást és szolidaritást, a megkötött szövetségek szilárdságát. A legszorosabb kapcsolatok a gyermekek vállalásában és gondozásában együttmûködõ férfiak és nõk között jönnek létre. A család-világok a párkapcsolatok során fokozatosan formálódnak, s kialakításuk mindig együtt jár - nyílt vagy elfojtott - konfliktusokkal. A társas kapcsolatokat, a közösségi együttélés szabályait minden nemzedéknek újra meg kell tanulnia. A házasságra lépõk ezeket részben családjukból hozzák magukkal, részben a külvilágból tanulják el. A környezetükben látott minták kialakításában fontos szerep jut a korszellem, napjainkban egyre erõsebben a média által sugallt eszméknek, magatartásformáknak, életvezetési stílusoknak. Az ember közösségi lény: rá van utalva embertársaira. Mély vágy él benne a szeretetre és a megbecsülésre. Igényli, hogy legyen valaki, akivel kölcsönösen szerethetik, tisztelhetik és támogathatják egymást Legteljesebben a harmonikus házasság tudja biztosítani azt a környezetet, amely egyszerre véd és kibontakozásra ösztönöz: egy férfinak és egy nõnek tartós és termékeny életszövetsége, amely a szeretetükbõl származó gyermekek világra hozatalában és fölnevelésében teljesedik ki A kultúrák többségében a személy egyik természetes élettere a család A gyermeknek itt van a legnagyobb esélye a harmonikus felnõtté válásra. A gyermek és a serdülõ a leghatékonyabban a család légkörében tanulhatja meg a társadalmi beilleszkedést, a mások iránti megértést, a közös élményekben való osztozást, a közös célokért való együttmûködést. A felnõttek személyiségének kibontakozását és védelmét is itt lehet a legjobban biztosítani egészen a halálukig. A családban-lét tehát nem csupán a felnövõ nemzedékek létérdeke, hanem minden emberé. A felnõtt ember a házasságban találhat haza... Harmonikus házasság csak akkor jöhet létre, ha mindkét házastárs az egész személyiségét megosztja a másikkal. Én és Te a házasságban lép olyan szeretetközösségre, alkot olyan Mi -t, amely az egészséges és termékeny élet lehetõségét biztosítja nekik és a házasságukban születõ gyermekeknek. A család magját egy házaspár alkotja, akik tudatos szeretetbõl léptek életközösségre egymással... Meghitt és bensõséges házasságban élhetnek azok is, akiknek valamilyen okból nem született, nem születhetett gyermekük... A jó házasságban mindkét fél föltétel nélkül arra törekszik, hogy a másikat boldogabbá tegye, hogy nehézségeiben segítségére siessen. Érzékenyek és nyitottak egymás szükségleteire. Szolidárisan állnak a másik mellett, nemcsak jólétben, egészségesen és gazdagon, hanem szegénységben, betegségben, bajban is. A házas élet gyakran kíván lemondást az egyéni szempontokról, hangulatokról, az egyéni érdekek egyoldalú érvényesítésérõl. Megkívánja az alkalmazkodást, a készséget a kisebb-nagyobb érdekellentétek feloldására. A szerelem nem pusztán örömteljes érzelmeket kínál, hanem hûséget és kitartást is kíván. Olyan ajándék, amely feladat is, amiért tenni kell, olykor áldozatok árán is. A házasság egy-egy arra alkalmas férfinak és nõnek szabad elhatározásból eredõ egész életre szóló és legbensõbb életszövetsége (élet és sorsközösség), amelyben mindkét fél kölcsönösen átadja és elfogadja a házassággal járó jogokat. Ez az életszövetség keresztények között egyúttal szentség is.

10 10 ÉLETÜNK A szentség Jézus által alapított látható jel, ami láthatatlan isteni segítséget kegyelmet közvetít az ember számára. Ezért a házasság nem magánügy, mert a házasságkötéskor az Istent hívjátok segítségül erre az életszövetségre: Isten engem úgy segéljen holtomiglan holtodiglan.. Nem kétoldalú szerzõdés, amit felbontok, ha nem teljesülnek a feltételek, hanem szövetség. A szülõk legsúlyosabb kötelessége és elsõdleges joga erejükhöz mérten gondoskodni gyermekeik fizikai, szociális, kulturális, erkölcsi és vallási nevelésérõl. (Házasságkötéskor: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az Õ Egyházának törvényei szerint neveled õket? Keresztelõ: Hálaadás Isten ajándékáért: Isten ajándéka a gyermek, az anyaméh drága, áldott gyümölcse jutalom. Zsolt 127,3. filozófia: egyetemesbõl egyedi törvény ) Éppen ezért nagyon fontos a felelõsségteljes családtervezés! Jól hangzik a tesztkérdés: Hány gyermeket szeretne? de egyetlen fõszabály van: minden gyermek születése után számot kell vetni azzal, hogy testileg lelkileg képes-e új gyermek fogadására a család, illetve, hogy nyitott legyen az élet fogadására. Az egymás iránti kölcsönös tiszteletbõl, szeretetbõl és megbecsülésbõl kell fakadnia a gyermekek nemzésének, világrahozatalának, testi lelki, kulturális, erkölcsi és vallásos nevelésnek és felelõsségteljes gondoskodásnak. Ha a gyerekek ezt a kölcsönösséget tapasztalják szüleiktõl, õk is ilyet szeretnének. ( Olyan feleséget szeretnék, aki úgy szeret, mint ahogy anya szereti apát De ez fordítva is így igaz. ) A mai, fogyasztói társadalomban az utolsó és remélhetõleg a világ által bevehetetlen bástya a házasság szentsége. Hiszen egy családi szeretet nélkül felnövekvõ gyermek számára az Életrõl, és a Szeretetrõl a kizárólagos információforrás a média torzítása, a társadalmi kényszer és a kulturális elvárások Mindenki ezt és így csinálja, te miért lógsz ki a sorból, hol élsz te, a középkorban? Egyáltalán van-e esélyünk, hogy ezt a szellemi környezetszennyezést túléljük, vannak-e még egyáltalán szent családok ma? tehetjük fel a jogos kérdést akkor, amikor az egyik bulvárlap számában arról cikkezik, hogy milyen nehéz évük volt szegény magyar mûvészeinknek, mert hogy ez a nagy szakítások éve volt és oldalakon ezen csámcsog, hogy ki, hányszor és kivel csalta meg a párját. Igen, ez eladható. De az már nem, hogy vannak olyan családok, ahol az egymás iránti türelem, megértés és a másik személy iránti feltétlen tisztelet a mértékadó. Mit tanult Jézus saját családjában, a názáreti ház csendjében? Emberszeretõ jóságot és Istenszeretõ imádságot. (..Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete megjelent Tit 3, 4 József igaz ember volt.. vagyis imádságos. ) Ma is vannak szent családok, ahol ezt tanulják a gyermekek. Ahol nem oktatják Fiam, kelj fel és menj misére! -, hanem életük példájával nevelik a gyermekeket gyermekem, szentmisére megyünk! A legidõszerûbb prédikáció, amelyet manapság férfiaknak tartani kell: Apák, maradjatok otthon! Annyi idõt töltsetek családotok körében, amennyit csak lehet! Minden este csendes angyalének száll fel a házfödelek alól, ahol egymásért élõ és küzdõ család van együtt, akiknek ajtajára láthatatlan betûkkel van írva a székely kapuk felirata: Áldás a bemenõnek béke a kimenõnek! Perlaky Lajos: A boldog élet filozófiája 54. o. S végül elgondolkodtató ez a levélrészlet, mely a III. sz. elején született Diognétoszhoz írt levél részlete: Keresztények a világban A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertõl sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködõ életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágaságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek Lelkigyakorlaton

www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek Lelkigyakorlaton www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Veni Sancte XIII. évf. 3. szám 2008. szeptember A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja S z e n t k ú t Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Lelkigyakorlaton

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: 18.00. kedd: 7.00. szerda: 18.00. csütörtök: 7.00. péntek: 18.00. szombat: 7.00. vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00. SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Megérés karácsonyra Elismerés Kamilla Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

GONDOLAT. embert, hogy óvakodjanak a

GONDOLAT. embert, hogy óvakodjanak a C S A L Á D U N K C s a l á d p a s z t o r á c i ó s f o l y ó i r a t 2 0 0 8. X. é v f o l y a m 3. s z á m Mottónk 2008. évre: Újuljunk meg a házastársi szeretetben! Megmutatni a tiszteletet Ringató

Részletesebben

MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből. Mi azonban új eget és új földet várunk

MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből. Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2009. Nagyböjt MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- KEZMÉNYEI, A BÖJTÖT ISTEN ESZKÖZKÉNT KÍNÁLJA NEKÜNK,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Ébredj, ki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog!

Ébredj, ki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! w w w. g y o n g y o s. o f m. h u H ú s v é t XV. évf. 1. szám 2010. április Ébredj, ki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! Száll az ének 120 éve Festett imádság Régi húsvéti szokásaink

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben