"Amikor gyermeket nevelsz, gondolj az öregkorára." -J.Joubert-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Amikor gyermeket nevelsz, gondolj az öregkorára." -J.Joubert-"

Átírás

1 Móricz Zsigmond Általános 4523 Pátroha, Szabadság u. 7.sz. OM azonosító: Tel: 45/ , fax: 45/ "Amikor gyermeket nevelsz, gondolj az öregkorára." -J.Joubert- Iskolánk a község többcélú - nevelési - oktatási, kulturális - intézménye. Munkánkat a kliensi igényekhez igazítjuk, vállalva a folyamatos változást, megújulást. Az iskola 1997-ben vette fel Móricz Zsigmond nevét, felvállalva szellemi örökségét és az ahhoz kapcsolódó feladatainkat. A 2000-ben átadott iskolacentrumban tanul valamennyi tanuló. Azt megelőzően a község különböző részein voltak 1-2 tantermes iskolák. A tanulók iskolába szállítását a településen belüli jelentős távolságok, tanyák miatt iskolabusszal oldjuk meg. A község lakóinak nemzetisége 2007-ben: 2531 fő magyar, 567 fő (18,3%) a cigány (romungro) etnikumhoz tartozik. A település anyanyelve magyar. A népesség folyamatosan nő, az összlakosság 2009-ben 3078 fő. (2004-ben nem érte el a 3000 főt) Közoktatási feladatot a Csillagszem Óvoda és a Móricz Zsigmond Általános látja el. A településen intézményeibe járó gyermekek között nincs szignifikánsan eltérő arány a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében. Egyik intézményben sincs szegregált képzés. A sajátos nevelési igényű tanulókra már óvodában odafigyelnek az óvodapedagógusok. Az iskoláskorú gyermekek a NAT alapján készített kerettantervek szerint tanulnak. Emelt szintű oktatásban a gyermekek nem részesülnek. A Móricz Zsigmond Általános Iskolában az október 1-jén felvett statisztikai adatok alapján, az oktatónevelő munka 30 pedagógus irányításával, 8 évfolyamon 16 osztályban 2 napközis csoportban 392 tanulóval folyik. Szakos ellátottságunk 100%-os. Iskolánk tanulói közül 27 veszélyeztetett, 276 tanuló hátrányos helyzetű, közülük 180-an halmozottan hátrányos helyzetűek. Az Integrációs 1

2 Pedagógiai Rendszer alkalmazásban 2003-tól veszünk részt szeptemberétől iskolánk IPR modellintézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív (befogadó) pedagógiai ellátásban részesülnek: közülük 9 enyhe fokban értelmi fogyatékos, 44 tanuló beilleszkedési-, tanulási-, magatartási problémákkal küzd. A 10 fő diszlexiás illetve diszkalkuliás tanuló helyben kapja meg a szükséges fejlesztéseket, a pedagógiai szakszolgálati fejlesztést. 2002/2003-as tanévtől már volt integráltan nevelt SNI tanulónk és 2005-től a szegregált csoportokat megszüntettük és az inkluzív pedagógiai módszereket alkalmazzuk fejlesztésükre. Az iskolában enyhén emelkedő tendenciával növekszik a cigány tanulók aránya. Jelenleg iskolai ban 28,32 %, alsó tagozaton ennél magasabb 30,48 % a roma tanulók aránya. Az iskola életében sohasem volt szegregált cigány osztály, de etnikai fejlesztő programunkat a Soros Alapítvány támogatásával 1995/96-os tanévben kezdtük, melyet 1996-tól Művelődési és Közoktatási Minisztérium, jóváhagyott, engedélyezett. Az iskola tanulóinak létszáma még 1965-ben meghaladta a 600 főt, mely az 1990-es évekre 400 alá csökkenet. Az 1993/94-est tanévi mélypontot követően 390 körüli tanuló létszám alakult ki. Sajnos előre újabb csökkenés prognosztizálható. 2

3 A 2009/2010-es mutatóink is jelzik azt, hogy tanulóink 70%-a hátrányos helyzetű, és közülük csaknem 2/3-a halmozottan hátrányos. A településen jelenleg biztosítva van az általános iskolai korú gyermekek elhelyezése. Az általános iskolai férőhelyek száma 470, melyben a sajátos nevelési igényűeket a Közoktatásról szóló törvény szerint kell számítanunk, - ez azt jelenti tartósan 98%-os a férőhelyek kihasználtsága. Az iskola gyógypedagógussal rendelkezik, aki a hablitáció-rehabilitáció végzését is segíti. A diszfunkciós és a BTM problémával küzdő tanulók ellátása helybe történik utazó logopédussal, fejlesztő pedagógussal és pszichológussal. A fejlesztésben iskolánk pedagógusai is részt vesznek. Az iskolában tanulók alig 18%-a veszi igénybe az a napközi lehetőségét. A gyermekek tanulásának támogatására, az önálló tanulás tanítására, hasznos délutáni foglalkozások szervezésére mindig nagy hangsúlyt kell fektetni. Tanórán kívüli programokon, iskolán kívüli egyéb segítő programokon a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően többféle programban is részt vehetnek. Az alapfokú művészeti (zeneiskolai, tánciskolai, képzőművészeti) oktatásban (52,55%), a halmozottan hátrányos tanulók, mintegy 10%-kal kevesebben vesznek részt, a szakköri tevékenységben (43,37%), ez megegyezik a halmozottan hátrányos tanulók esetében is. Tevékenységünk központjában a személyiség, a csoport áll, a fejlesztés iránya, tartalma, formái az érintettekkel együttműködve, általuk és a nyilvánosság által ellenőrizve történik. Az eltérő társadalmi, családi környezetben felnövekvő gyermekek egyéni adottságainak felismerésével, fejlesztésével, célunk a hátrányok leküzdése, a tehetség kibontakoztatása; az egységes iskolában a differenciált belső utakkal, a komprehenzitivitásra törekedve, mindenki a teljesítménye maximumára jusson el. Az iskolában a helyi pedagógiai programunk alapján folyik a nevelés és oktatás. Kiemelt szerepet kap az anyanyelv, angol, német nyelv, a matematika és az informatika oktatása, valamint a továbbtanulásra való felkészítés. A végzett tanulónak rendelkezni kell azzal az ismeret mennyiséggel, amellyel megállja helyét a társadalomban, szükség esetén képes ismereteit megújítani. A tanítás világnézetileg semlegesen történik, de a tanulók részére biztosítjuk a hit fakultatív tanulását. A szülők és gyermekek elégedettek az intézmények szolgáltatásival, viszont abban a szülők, pedagógusok, és a fenntartó is egyet ért, hogy az intézmények általános korszerűsítésére, felújítására, eszközbeszerzésére szükség van. A megfelelő pedagógiai munka csak bizonyos határokig képes pótolni az infrastrukturális és eszközellátottságban jelentkező 3

4 problémákat, hiányokat. A szakmai megújuláshoz az iskolai pedagógusok megismerték az integrált pedagógiai rendszert, a hatékony tanuló megismerést, és a differenciált munka lehetőségét heterogén osztályközösségben módszereit, a kompetencia alapú oktatást, a multikulturális nevelést. Ezen módszereket alkalmazzák is, beépültek a pedagógiai programba. Az intézményeket fenntartó önkormányzat folyamatosan gondoskodott a kötelező feladatok ellátásáról. Anyagi lehetőségei szerint, az egyre feszesebb költségvetések készítésekor a működtetésen kívül folyamatosan költött az intézmények megfelelő szinten tartásáról, fejlesztéséről. Az oktatás feltételei az intézményben adottak. A település mindent megtesz azért, hogy az esélyt mindenki számára egyformán biztosítsa. A községben Művelődési Ház nincs, ennek a feladatit is az iskola épületében látjuk el, itt biztosítunk helyet a községi rendezvényeknek és itt működik a Községi és i Könyvtár is. Mindenki számára biztosítják az informatika alapjainak elsajátítását, minden általános iskolai tanuló nyelvoktatásban részesül. A szabadidő hatékony eltöltése érdekében nagyon sok sport és kulturális tevékenységet kínál az intézmény. A szakkörök, művészeti oktatás is igen népszerű. Hagyományunk többek között a névadóhét, a körzeti verses-mesemondó és prózamondó egyéni valamint a Móricz életrajzi csapatverseny. Célunk az alkalmazott pedagógiai módszerek alkalmazásával a lemorzsolódás mértékének az országos szint körüli, vagy az alatti értéken tartása. továbbtanuló: 36 tanuló 2008/2009 összes cigány tanuló nem HHH-tanuló HHH-tanuló (fő) (%) (fő) (%) (fő) (%) (fő) (%) Gimnázium 12 33,33% 4 30,77% 8 40,00% 4 25,00% Szakközépiskolai képzés 10 27,78% 4 30,77% 9 45,00% 1 6,25% Szakiskolai képzés 14 38,89% 5 38,46% 3 15,00% 11 68,75% Speciális szakiskolai képzés Nem tanult tovább Összesen % % % % Az intézmény továbbtanulási mutatói az utóbbi évtizedben igen változatos képet mutatnak. A szakközépiskolában továbbtanulók aránya a vizsgált időszakban emelkedett, míg a szakiskolában továbbtanulóké visszaesett. Pozitívum, hogy nő az általános iskolából kikerülő HHH gyermekek száma az érettségit adó középiskolában. Az előző tanévtől 4

5 nincs olyan tanuló, aki az általános iskola befejezése után nem tanulna tovább. Ha egy-egy tanuló életkora szerint nem fejezte volna be a 8. osztályt, segítünk neki a megfelelő intézmény kiválasztásában, ahol tanulmányait befejezheti. Tanítványaink közül többen vesznek részt a továbbtanulásuk során az Arany János tehetséggondozó programokban. Serkentőleg hat a továbbtanulásra a 7. és 8. évfolyamosok az Út a középiskolába ösztöndíjas programban való részvétele. Az oktató-nevelő munkánk technikai hátterének biztosításához az szék kezdeményezésére és támogatásával létrehoztuk a Pátrohai gyermekekért Alapítványt. A tanulók minden évben ajándékot kapnak gyermeknapra az alapítványtól. Az országos kompetencia-méréseken a település iskolájának a évtől van információja. A teljesítmények vizsgálata nem terjedt ki külön a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókra. A táblázat a rendelkezésünkre álló adatok alapján készült. Megállapítható, hogy iskolánk elmarad az országos októl, de a családi háttér indexhez való viszonyítások a megfelelő pedagógiai munkát jelzik. kompetenciamérés eredménye a a a a a CSH index elvárt a CSH index elvárt Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam Egy külső szakértő véleménye: A Móricz Zsigmond Általános tanulói grafológiai elemzésének összefoglalója Az iskola képviselője által átadott félszáz iskolás kézírásának és rajzainak elemzése alapján szeretném az alábbiakat megjegyezni: 1. A gyerekek nagy része sikerorientáltnak mondható. Általánosan törekszenek arra, hogy boldogak legyenek, ez a legfontosabb számukra. Jelentős részük (kb. 50 %) a pénzbeli gazdagságot is hasonlóan fontosnak tartja, de a magánélet (a saját család) és a karrier (diploma) ugyancsak kiemelt szempont. A grafológiai elemzés alapján az egyéni boldogságért céltudatosan képes cselekedni a 70 %, a többinél ez még nem kialakult. 2. Figyelemre méltó, hogy sok gyereknél (20-30-%) jelentkezik a kedvvesztés és a pesszimizmus is, elsősorban tudattalan okokból, illetve a negatív hatások miatt. Fontos tudni, hogy a gyerekek elég erőseknek bizonyulnak érzelmileg, most még van bennük kitartás, stabilitás. Egy későbbi összehasonlító elemzés ennek a kitartásnak, a céltudatosságnak a tendenciájára tudna rámutatni. 3. Az iskolások túlnyomó többsége dicséri az iskolát, különösen jókat gondol a tanárokról, sok gyereknél példakép az osztályfőnök, vagy egy szaktanár. 4. A gyerekek többsége (80 %) szívesen jár iskolába tanulni. Képességeit helyesen kb. egyharmada ismeri, 5. A barátok, a barátság nagyon fontos, szinte minden kisgyereknél. 6. Szélsőséggel, devianciával nem találkoztam. 7. Az osnál terheltebb (érzelmileg, környezetétől félő) gyerekek aránya kicsinek mondható (10 %) 8. Az egyik legfurcsább és legveszélyesebb jelenségként említem meg, hogy nagyon sok gyereknél látszik, hogy a túlzott monitornézés (komputer, tv, játékok) következtében a nyakcsigolyák és a kapcsolt izmok, idegdúcok túlterheltek. Ennek kezelésére már most érdemes odafigyelni, nehogy évek múlva komolyabb zavarok keletkezzenek (egyensúlyérzékelés, hallás, képfeldolgozás (hátul a kisagyban), fizikai gyengülés. 5

6 A szünetek (40 percenként ajánlott), a tornázás, a mellúszás, a természetjárás igen jól oldja a nyakcsigolyák merevedését. 9. A felnőttségre, a nagy leszek -re vágyás kissé kibillenti a gyerekeket a jelenből. A felnőttek viszonylag nehéz helyzetét érzékelik, ez a pesszimizmusuk egyik fő oka. 10. A cigányok bioenergiája az osnál kisebbnek tűnik. A többségük szelíd, de a terhelhetőségük kisebb, és hajlamosabbak pánikszerűen reagálni kisebb problémákra is. Ezt érdemes ismerni, tolerálni. 11. Pályaorientáció: egy jó ismerős pályájának alapján sokan döntenek. 12. A gyerekek nagyon szeretik az extra meglepetéseket, eszközöket. 13. A rendezvények nagyon jó hatással vannak a gyerekekre, szívesen részt vesznek bennük. A versenyek jó hatással vannak rájuk. 14. Az osnál jóval intelligensebbnek mondható kb. 15 gyerek. 15. Kiemelkedő tehetségnek tekinthető 10 gyerek. 16. Az iskola mindenképpen dicséretes teljesítményt nyújt a gyerekek oktatásában, fejlesztésében. 17. Valószínűsíthető, hogy a gyerekek legalább 25 %-a még nincsen felfedezve, azaz rosszabb teljesítményt mutat, mint amilyenre valójában képes lenne. 18. Integrál-grafológia szemlélettel tekintve, az iskola diákjai a kézírásuk és a rajzaik alapján jó szervezetet, életerős közösséget indikálnak. 19. Megállapítható, hogy a gyerek iskola tanár jó, dinamikus harmóniában van egymással. További sok sikert, jó egészséget kívánok a gyerekeknek és a tanítóknak egyaránt! Tisztelettel: Szilvásy Péter, grafológus Lélekkutató Intézet Egymásért, Egy-másért Alapítvány Budapest, augusztus 9. Iskolánk a Felső-Szabolcsi szövetséghez tartozó iskolák bázisiskolája, adminisztrációs központja szeptember 1-jétől. Iskolánk jelenlegi vezetése: Göőz István igazgató Berencsi Ferencné igazgatóhelyettes Illés Sándor a szülői választmány elnöke 6

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola. Esélyegyenlőségi Programja 2008-2014

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola. Esélyegyenlőségi Programja 2008-2014 Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Esélyegyenlőségi Programja 2008-2014 Bevezetés Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Esélyegyenlőségi Programja az alábbi törvényi háttér alapján készült: A 2003.

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2011-2012.

IMIP éves értékelés 2011-2012. IMIP éves értékelés 2011-2012. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2011/2012. tanév A fenntartó által minden intézménytípusra vonatkozó elvárások teljesülése

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben

A CSURGÓI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI TERVE 5-8 ÉVES KÖZÉPTÁVÚ TERV

A CSURGÓI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI TERVE 5-8 ÉVES KÖZÉPTÁVÚ TERV A CSURGÓI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI TERVE 5-8 ÉVES KÖZÉPTÁVÚ TERV 2008 Tartalomjegyzék I. HELYZETFELTÁRÁS... 3 1. Alapvető gazdasági, társadalmi és migrációs folyamatok... 3 1.1. Demográfiai adatok...

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE 2012. ÁPRILIS TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapszabályok, előzmények 3. 1.1. Jogszabályi hivatkozások 3. 1.2. Alapfogalmak és értelmezésük

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. OM: 031884 2007. Tartalom Az IPR elemei... 7 2 Bevezetés

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére Szám:14/676-4/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Pedagógiai program. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium. I. kötet. Jóváhagyta: 2013. március 27. ph Mravcsik Sándor igazgató

Pedagógiai program. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium. I. kötet. Jóváhagyta: 2013. március 27. ph Mravcsik Sándor igazgató az iskola dolga: hogy megtanítson, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

Részletesebben