KÉRELEM KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INDÍTÁSÁRA WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INDÍTÁSÁRA WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1"

Átírás

1 KÉRELEM KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INDÍTÁSÁRA WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 2007 Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap... 3 A szenátus támogató javaslata... 5 Környezettan alapszak... 6 II. A szakindítási kérelem indoklása, a képzési kapacitás bemutatása A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben... 8 A Környezetbiztonsági Szakirány megalapításának célja A Környezetbiztonsági menedzser szakirány megalapításának célja Mesterképzés lehetőségének felvázolása A hallgatók felkészítésének bemutatása mesterképzésen való részvételre A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A szak tanterve, óra és vizsgaterv Tantárgyi programok Kompetenciák elsajáttítatása Idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások, szabályok bemutatása IV. A képzés személyi feltételei A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatantárgyak felelősei Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói Az oktatók személyi-szakmai adatai Oktatói nyilatkozatok V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei Tudományos műhely A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktura Rektori nyilatkozatok Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 2

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése: Nincsenek karok. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Környezettan alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alkalmazott környezetkutató 5. Az indítani tervezett és oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése: Környezetbiztonsági szakirány, környezetbiztonsági menedzser szakirány. 6. Az indítani tervezett képzési formák (teljes idejű, részidejű, székhelyen kívüli, távoktatás): Nappali és levelező tagozat. 7. A képzési idő A félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: - félévek száma: 6 - a tanórák (minimálisan szükséges kontaktórák) száma: Környezetbiztonsági szakirány 2235 Környezetbiztonsági menedzser szakirány az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 180 Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma, figyelemmel a hatályos Ftv (1) bekezdésére, amely a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg. Össz óraszám: Környezetbiztonsági szakirányon 5250 Ezen belül tanórák száma 2235 Félévenkénti átlag tanóra 372,5 (minden félévre lebontva meghaladja a 300 órát) Környezetbiztonsági menedzser szakirányon 5250 Ezen belül tanórák száma 2265 Félévenkénti átlag tanóra 377,5 (minden félévre lebontva meghaladja a 300 órát) A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: Mindkét szakirányon 70 kreditpont értékű szakmai gyakorlat össz óraszáma 2100 nem összefüggő gyakorlat. Környezetbiztonsági szakirányon kiemelten laboratóriumi gyakorlati foglalkozás, részben tantermi törzsvezetési gyakorlattal, részben külső szakintézetben, Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 3

4 valamint terepen folyó munka oktatói vezető tanár irányításával. Környezetbiztonsági menedzser szakirányon a fenti prioritás fordítva érvényesül, kiemelten a tantermi törzsvezetési gyakorlat, egyrészt külső szakintézetben, másrészt terepen végzett munka oktatói vezető tanár irányításával. Mindezeket kiegészítve laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokkal. A szak indításának tervezett időpontja (figyelembe véve az engedélyezési eljárás időtartamát) szeptember 8. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása: dr. Bukovics István egyetemi tanár 9. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása: dr. Iványi Gábor rektor Budapest, szeptember 28. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 4

5 A Szenátus támogató javaslata Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 5

6 1. Az alapszak megnevezése: környezettan KÖRNYEZETTAN ALAPSZAK 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - szakképzettség: alkalmazott környezetkutató 3. Képzési terület: természettudomány 4. Képzési ág: környezettudomány 5. A képzési idő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 50 kredit 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 10 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 45 kredit 6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában az alkalmazott környezetkutatók képesek: - a környezeti mintákban lévő alkotóelemek eloszlásának és szerkezetének elemzésére a nm-km mérettartományban; - az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére és kezelésére; - a környezettudományi elméletek, paradigmák, elvek gyakorlati alkalmazására; - alkalmazói szintű kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására; - az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környezetre és a megrendelőkre gyakorolt hatásának az ismeretében terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére; - az elsajátított eljárások, technikák alapján adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 6

7 Az alapfokozat birtokában az alkalmazott környezetkutatók alkalmasak: - a környezettudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok ellátására; - környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél, kutató-fejlesztő intézeteknél, szakigazgatási szerveknél munkakörök betöltésére; - a környezet- és természetvédelem az ipar, mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, egészségügy, települési önkormányzatoknál és civil szervezeteknél jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldására; - a tanári szakirányt végzettek a környezeti tantárgyak, a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás előkészítésében, szervezésében, oktatási és nevelési segédanyagok készítésében való közreműködésre. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) Természettudományi és informatikai alapismeretek: kreditpont - Fizikai, kémiai, biológiai, földtani, természetföldrajzi, matematikai, informatikai ismeretek. Szakmai törzsanyag: kreditpont - Környezettudományi alapismeretek modul (a természet szervetlen és szerves anyagai és ezek folyamatai: környezeti szervetlen, szerves és biokémia; levegő-, víz- és földkémia; ásvány és kőzettan, környezeti fizika, meteorológia, geoinformációs rendszerek, talajtan, hidrológia, hidrogeológia; az élő anyag és folyamatai, kölcsönhatásai: általános ökológia, fizika az élővilágban, alkalmazott ökológia, tájökológia, mikrobiológia, hidrobiológia, biogeográfia). - Környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezettechnológia, környezet-gazdaságtan, környezet-egészségtan, globális környezeti problémák, környezetvédelem, természetvédelem, jog, kommunikáció, környezettudatosság, fenntarthatóság, gazdasági, társadalmi ismeretek). - Környezettudományi monitorozási alapismeretek modul (méréstechnikai ismeretek, környezetminősítés, állapotértékelés, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományi mérések és vizsgálati módszerek) egyéb természettudományi szakismeretek modul. Differenciált szakmai ismeretek: kreditpont - Különösen a környezetkutató, a környezettan tanári, technikatanári, geofizikai, meteorológiai, geológiai, geográfiai szakirányokhoz kapcsolódó speciális ismeretkörök. 9. Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú vagy ennél magasabb fokozatú nyelvvizsga szükséges valamely élő idegen nyelvből. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 7

8 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben Főiskolánk jelenleg a hitéleti képzéseken kívül szociális munkásokat oktat, valamint a 2006/2007-es tanévtől pedagógia szak is működik. A különböző szakokon összesen közel ezer hallgatót oktatunk. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1987-ben alapította a Wesley János Lelkészképző Főiskolát, amelyet a Magyar Köztársaság az 1059/1991. (XII. 06.) Korm. határozatával vett fel az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába. A Főiskola a hitvallásukat és az embereket szerető, az iskola és a fenntartó egyház (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) által képviselt értékrendet tiszteletben tartó lelkipásztorokat, lelki gondozókat, vallástanárokat, szociális munkásokat, valamint pedagógiai szakembereket nevel és képez. Feladatának és hivatásának tekinti a tudományos és kutatói munka magas szintű művelését, a hallgatók ez irányú készségének, elkötelezettségének elmélyítését is. Főiskolánk 1996 óta társult tagja az AFMEI-nek (Association of Free Methodist Educational Institutions), amelynek több amerikai egyetem és főiskola is tagja ban felvételt nyertünk a Council for Christian Colleges and Universities (CCCU) szervezetébe is. További szakmai kapcsolatot tartunk fent a bécsi, berlini, osloi, bristoli, illetve bournemouth-i szociális képzést folytató felsőoktatási intézményekkel. Ezeket a kapcsolatokat az Erasmus, Socrates és Leonardo pályázati finanszírozásokból tartjuk fent. Együttműködésünk legjellemzőbb formái diák- és tanárcserék, de újabban curriculumfejlesztés, intenzív programok, konferenciák szervezése is, a kapcsolattartás eszközei közé tartoznak. Az elmúlt időszak oktatási tapasztalatai, valamint a környezeti oktatás nemzetközi trendjeinek elemzése alapján a Főiskola vezetése arra az elhatározásra jutott, hogy a jövőben a már meglévő és eredményes szakképzést folytató hitéleti és általános szociális munkás valamint pedagógiai szakok mellett, a szakok számát tovább bővítve, a hazai környezettan oktatásba is bekapcsolódni kíván. Főiskolánk eddig is, a szociális képzésen belüli környezeti, környezettudományi, környezetbiztonsági képzésben történő részvétellel kívánt a természeti és társadalmi környezetbiztonság, a racionálisan megalapozott és a fenntartható fejlődés ügyének szolgálatába állni. Az elméleti és gyakorlati környezeti, környezettudományi tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, elsajátíttatása a szociális munkás képzés tartalmi részét alkotja. Már a gyakorlatorientált általános szociális munkás képzés eredményes megvalósítása érdekében is érdemi és folyamatos együttműködést alakítunk ki a szociális és jóléti intézményekben dolgozó szakemberekkel. Bevonjuk őket az oktatási, gyakorlatvezetési, valamint a képzés korszerűsítését szolgáló feladatok megoldásába. A gyakorlóhelyek kiválasztása és a kapcsolattartás a régió önkormányzati, szociális és jóléti intézményeinek sajátosságaira tekintettel, és a hallgatók igényeit figyelembe véve történik. Elsősorban erre a kapcsolati bázisra építünk a környezettan képzésnél is. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 8

9 A hitéleti szakokon is oktatott tantárgy az ökológia. Így Főiskolánkon már a korábbi években elkezdődött a környezeti oktatás minden alapképzésben. A Wesley János Lelkészképző Főiskola képviseletében előzetes megbeszéléseket és egyeztető tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy az általunk indítani kívánt szak hivatalos engedélyezésével egyidejűleg hazai és nemzetközi kapcsolatainkat jelentősen bővítjük. Testvérintézményünk, a Greenville College jelentős észak-amerikai szövetségi forrásokat is bevonó kelet-európai kutatási projekt közös megvalósítását helyezte kilátásban a képzés akkreditációja esetén. Ezen tárgyalások eredményeként a szak hivatalos engedélyezése után kutatási együttműködést kívánunk kötni. A már megvalósult komplex környezeti, környezettudományi oktatási tevékenység, a megszerzett tapasztalat, valamint a korábbi kiforrott képzési gyakorlat és magas képesítési szintű tanári állomány, továbbá a kialakult hazai és nemzetközi oktatói-kutatói kapcsolatrendszer megteremtette a szakalapítás elvárható tárgyi és magas szintű személyi feltételeit. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A képzés két alapvető célja, hogy a hallgatókat felkészítse a megfelelő mesterképzésben való részvételre, illetve alkalmazott kutatói szintű gyakorlati szakemberként való közvetlen részvételre a munkaerőpiacon. A környezettani alapoklevelet szerzett hallgatók alkalmasak terepen, továbbá környezetvédelmi és környezettudományi laboratóriumokban analitikai műszerek kezelésére, ezen eszközökön alkalmazói mérések önálló elvégzésére, valamint a mérési adatok feldolgozására. Képesek a környezetvédelmi hatósági ellenőrzéseket, állapotfelméréseket végző laboratóriumokban, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, természetvédelmi, környezetvédelmi, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, vagy egészségügyi laboratóriumokban napi feladatok ellátására. A végzettek, a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal, legalább egy, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelv kellő szintű ismeretével, matematikai és informatikai, valamint kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai alapokkal rendelkeznek. A végzett szakemberek képesek a szakterületek átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére, önálló munkakörök betöltésére a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat végző munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban környezetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. E szakemberek alkalmasak arra, hogy bekapcsolódjanak az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. A több ezerre tehető kis-és közepes méretű települések önkormányzatai számára az egyre sokasodó környezet- és természetvédelemi feladatok ellátása teszi szükségessé az e tevékenységeket szervezni és koordinálni tudó szakemberek alkalmazását, akik közvetlenül tudnak a települések társadalmi életébe is bekapcsolódni ismeretterjesztő és információs munkájuk által. A szak keretében képzettek eredményesen dolgozhatnak a nagyszámú helyi, regionális és országos civil szervezet munkájában, ahol képzésük alapján a szakmai segítség Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 9

10 mellett közvetlenül részt tudnak venni az adott szervezet kommunikációs és nem utolsó sorban pályázati munkájában. A fent említett sokoldalú képzés alapján állami intézményekben is jó lehetőség nyílik a végzettek elhelyezkedésére ipari, a mező- és erdőgazdasági, a vízügyi és egészségügyi területen. Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 10

11 A Környezetbiztonsági Szakirány megalapításának célja A környezetbiztonság fogalma: környezetbiztonság a biztonságos környezetet fenyegető veszélyek abszolút hiánya, továbbá a veszélyeztető tényezők térben és időben meghatározható olyan alacsony energiaszintje, helyzete és egyéb paraméterei, amelyek még a visszafordíthatatlan állapot bekövetkezése előtt lehetőséget biztosítanak az adott kor társadalmi, gazdasági fejlettségének megfelelő eszközrendszerek hatékony alkalmazására, a kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében. A gyakorlati élet támasztotta követelmény, hogy magas szintű szociális érzékenységgel és elhivatottsággal, továbbá környezetbiztonsági szakértelemmel és elkötelezettséggel rendelkező szakemberek mielőbbi munkába állása kezdődjön meg. Ezek a szakemberek a valós helyszíneken vállalják a különböző helyzetű egyének és közösségek környezetbiztonsági és szociális problémáinak gyakorlati kezelését, és hozzájárulnak azok megoldásához. Az ilyen tartalmú környezetbiztonsági-szociális tevékenység tartalmi módon járulhat hozzá a hazánkban még meglévő esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez, a hátrányos helyzetekből fakadó társadalmi problémák megoldásához. Továbbá az ezekkel együtt járó, számos esetben lokális szinten ok-okozati összefüggésben lévő környezeti, biztonsági gondok és konfliktusok kezeléséhez. A Szakirányon végzett szakemberek tevékenysége elősegíti a helyi-megyei-regionális közösségek életminőségének, hazánk társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének javulását. Hozzájárul az ország szociális, biztonsági és környezeti vonatkozású nemzetközi megítélésének és értékelésének fejlődéséhez. Javítja Magyarország, még tagság esetén is szükséges, EU-s felzárkózási esélyeit, és, ha szerény mértékben is, hozzájárul a népek közössége, a világ biztonsági helyzetének globális javításához. A globalizáció során egyértelműen kimutatható a természeti források és a javak polarizálódása, a gazdagabb országok gazdagodása és a szegényebb országok lemaradása. Ez a polarizáció megmutatkozik egy országon belül is, a szegényebb és gazdagabb vidékek között. Egyre több szakember van, aki, szemben a globális gazdaság öntörvényű, profitmaximáló trendjeivel, az emberek legszélesebb tömegeinek jó életminőségét és a föld megőrzését tűzi ki célul. A természeti és civilizációs kihívások, mint például a globális klímaváltozás, vagy a terrorizmus elleni küzdelem, olyan feladatok elé állítják a társadalmat, amelyek a hagyományos ismeretekkel, szervezeti és eszközrendszerrel már nem kezelhetőek hatékonyan. A környezetet, a természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezetet, szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszernek tekintjük. Ezen komplex rendszer fenntartható fejlődésének megteremtéséhez és hosszú távú megőrzéséhez nélkülözhetetlen a lokális, megyei és regionális szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó, többek között környezetbiztonsági felkészültségű szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az interdiszciplináris megközelítés, a hatásos együttműködés a problémamegoldásban, a komplex felkészültségű szakemberek hiánya miatt nem valósulhatott meg. Főiskolánk ezt a hiányt kívánja pótolni az új Szakirány létrehozásával. Olyan szakembereket kíván képezni, akik korszerű felkészültséggel rendelkeznek, a természettudományos és társadalomtudományos eredményeket gyakorlati tevékenységük Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 11

12 során integrálni képesek. Ezzel hozzájárulnak a környezetvédelemmel, racionális környezetgazdálkodással, a fenntartható fejlődéssel, környezeti konfliktuskezeléssel összefüggő, azaz környezetbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati, tervezési, elemző, problémafeltáró, döntés-előkészítő, ellenőrzési, kutatási és oktatási feladatok hatékony megoldásához, a legkülönbözőbb területeken jelentkező környezeti problémák korszerű és megalapozott kezeléséhez. A környezetbiztonsági képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű környezeti szemléleten, és magas szintű társadalmi ismereteken és gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési és operatív munkavégzésre felkészítő képzés. A végzett szakemberek közvetett és közvetlen módon részt vesznek a társadalmi problémák feltárásában és kezelésében, ezek környezetbiztonsági feladatokkal való összehangolásában, vagyis szakszerűen járulnak hozzá a lakosság szociális és környezeti állapotának javításához. Továbbá a környezeti értékek hatékonyabb megőrzéséhez, védelméhez, fejlesztéséhez, az emberi és a környezeti rehabilitációhoz. Ezen túlmenően, a fenntartható fejlődés eszmerendszerén alapuló, szociális elemeket is ötvöző racionális környezetgazdálkodás megvalósulásához. Nemzetközi, elsősorban a szociális és a környezeti gondoskodásra nevelő és felkészítő, felsőfokú intézményeknél az utóbbi időben megfigyelhető tendencia a környezetbiztonsági és a szociális, szociális munkás képzési irányok közeledése, integrációja. Mindezen tendenciák egyre markánsabban megfogalmazódnak Főiskolánk amerikai partner szervezeteinél, de számos európai felsőfokú oktatási intézmény esetén is megfigyelhető ez a folyamat. Tekintettel arra, hogy Főiskolánk hitet tett a szociális és a környezeti gondoskodás és az arra való képzés mellett, továbbá arra, hogy mindazon szociális és környezeti problémák jelen vannak hazánkban is, amely ilyen jellegű komplex képzést adó szak létrehozását indokolja. Meggyőződésünk, hogy a környezetbiztonsági szakirány az általunk megfogalmazott igénye időlemaradás nélkül tükrözi az ez irányú nemzetközi törekvéseket, tendenciákat és gyakorlatot. Mindezeket erősíti a NATO és az EU tagságból adódó követelmények, illetve elvárások, melyek teljesülése esetén biztosítható az egyenszilárd rendszerek együttműködési feltételei. A szociális és környezetbiztonsági problémák komplex egységben történő kezelésének aktualitása és igénye úgy hazai, mint nemzetközi elvárásként megfogalmazódott. Mindezekből következően meggyőződésünk, hogy további hasonló tartalmú és irányultságú szakok létrehozása iránt igények fognak megjelenni a hazai felsőfokú oktatási intézmények körében. Napjainkban a szakképzés várható alkalmazási területe elsődlegesen a közigazgatás, kiemelten az önkormányzati területeken és intézményekben, továbbá a közvetlen gyakorlati indítású, szakirányú oktatási és kutatási, valamint környezetbiztonsági és kárelhárítási területeken jelentős igény mutatkozik. Ez az igény a komplex és korszerű elméleti, módszertani és gyakorlati felkészültségű, magas szintű szociális munkás ismeretekkel és motivációkkal rendelkező környezetbiztonsági, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási feladatokat érdemben kezelni és megoldani képes vezető és gyakorlati szakemberek iránt fogalmazódott meg. Ezen a napjainkban elsődlegesen az önkormányzati szociális és környezetbiztonsági, környezetfejlesztési munkában meglévő igény a környezetgazdálkodási feladatok racionális megoldására való törekvéssel párhuzamosan, a jövőben mind a hazai, mind pedig a nemzetközi vonatkozásokban egyre markánsabbá válik. A hazai és nemzetközi szakirányú előrejelzések és jelentkezési statisztikák tanúsága szerint az ez irányú Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 12

13 ismeretekkel rendelkező, a helyi kibontakozás lehetőségeit felvázoló és azt a regionális koncepcióba illesztő szakemberekre folyamatosan és hosszú távon nagy szükség lesz. A rövid múltra visszatekintő magyarországi szociális munkás képzés generikus rendszerében a közösségi szociális munka, mint módszer, megjelenik, de nincs jelenleg sem alapképzés, sem szakirányú továbbképzés a különböző helyzetű közösségek környezetbiztonsági problémák érzékelésére és kezelésére kellő affinitással és elkötelezettséggel, komplex ismeretekkel rendelkező szakember képzésére. A Szakon végzett környezetbiztonsági tanácsadók elsődlegesen a települések önkormányzataiban, vagy szociális, környezeti és egészségügyi közintézményeiben, továbbá helyi civil szervezetekben fogják gyakorlati tevékenységüket kifejteni. Döntően a hátrányos helyzetű kisebbségek és a társadalom perifériájára szorult, máshonnan segítséget nem, vagy csak alig remélő személyek, csoportok számíthatnak tevékenységükre. Már ma is több ezerre tehető azon munkakörök száma, ahol a jelen elvárásaiból és a jövő kihívásaiból adódó feladatok ilyen jellegű és szakképzettségű munkaerőt igényelnek. Nem elhanyagolható továbbá a katasztrófavédelem, tűzvédelem és polgári védelem szerveinek és a környezetre potenciálisan veszélyes üzemek és vállalkozások ilyen felkészültséggel rendelkező szakemberek iránti igénye. Az új szakirány országos helyzete, illetve illeszkedése a felsőoktatási rendszerbe az alábbiakban fogalmazható meg: A Környezetbiztonsági Szakirány képzési céljának és követelményeinek alapján, továbbá a szakterület és más szakterület rokon szakjaival történő összehasonlításban megállapítható, hogy a hazai felsőfokú oktatási gyakorlatban eddig nem tapasztalt módon és kontextusban integrálja az elmélet, gyakorlati és alkalmazott természettudományos, társadalomtudományos és műveltségi diszciplínákat. A természeti, társadalmi környezete komplex térszemléletén alapuló megelőzés, óvás, helyreállítás és fejlesztés csak team-munkában, interprofesszionális keretekben képzelhető el. Különösen érvényes ez a megállapítás akkor, amikor az erre irányuló tevékenység a korábbitól lényegesen eltérő társadalmi és nemzetközi tagságból adódó közegben valósul meg. Ez, az általunk elsődlegesen megcélzott és kezelni kívánt közeg, zömében a társadalmilag, gazdaságilag, szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű emberek alkotta közösségekből tevődik össze. Ezeknek speciális szociális és környezeti problematikája, és annak megoldása új szemléletet, újfajta megközelítést és határozott, közvetlen helyszíni és gyakorlati, azaz a mindennapi élet színterein megvalósuló aktivitást igényel. Mindezeket igazolja az a tény, hogy ez a réteg a természeti és civilizációs hatásokból adódóan a legveszélyeztetettebb csoporthoz tartozik. Tűrőképességük és védelmi képességük elfogadhatatlanul alacsony. Gyakran az elsődleges emberi szükségleteket sem tudják megfelelően biztosítani, nemhogy a további lépcsőfokot jelentő, biztonsággal összefüggő igényeket. Hazánkban jelenleg erre nincs felkészítő képzés, mivel ez lényegileg nem mérnöki és nem tanári kérdés, de a hagyományos szociális munkás, környezettudományi, környezetmérnöki, stb. szakok által nyújtott képzési formák és tartalmak sem elégítik ki a fenti feltételeket. Álláspontunk szerint egy ilyen jellegű, problémafelismerő és döntéselőkészítő gyakorlati, gondoskodó képzési forma, célszerűen a szociális munkás képzésből fejlődhet ki, fejlődhet tovább. A szociális munkás szakok által kifejlesztett elméleti és erőteljes terepi, gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 13

14 célirányos és magas szintű elméleti és gyakorlati környezetbiztonsági és igazgatási ismeretekkel kiegészülve olyan képzést adjanak, amelyekkel felvérteződve eredményesen lehessen kezelni az egymással szinte minden esetben összefüggő szociális és környezeti problémákat. Megállapítható, hogy az alapítani kívánt Környezetbiztonsági Szak tematikájában, képzési követelményeiben a MAB által meghatározott mértéket lényegesen meghaladó mértékben tér el a hasonlóknak csak távolról nevezhető hazai szakok célkitűzéseitől, tartalmi vonatkozásaitól. Ezek a különbségek csak tovább növekednek, amennyiben figyelembe vesszük a kreditrendszerből fakadó lehetőséget, amelynek értelmében a hallgatók a nagy számú speciális ismereteket nyújtó, felvehető tantárgyak közül választva, tovább orientálódhatnak, tudásuk differenciálódhat. A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány megalapításának célja A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirányú képzés célja a felkészült környezeti ismeretekkel és nyelvtudással rendelkező, szakmai hivatásnak elkötelezettek képzése, akik korszerű természettudományos ismeretük és szemléletmódjuk mellett rendelkeznek a szükséges társadalomtudományi ismeretekkel. Képesek a természettudományi és informatikai ismereteket szociális érzékenységgel és elhivatottsággal kezelni, a környezettudományt alkalmazott szinten gyakorolni. Alkalmasak a környezettudományhoz kapcsolódó kutatói feladatok ellátására, annak megszervezésére, környezetvédelmi, természetvédelmi és környezetbiztonsági ismeretek oktatására. A gyakorlati problémák megoldásán túlmenően rendelkeznek kelő mélységű elméleti ismeretekkel a master képzésben történő folytatáshoz. A Környezetbiztonsági és a Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány természetszerűleg alapjaiban a Környezettan Szak törzsanyagára épül, formailag és tartalmilag azonban markánsan különböznek. Ez látszik egyrészt az eltérő tantárgyak számából, hiszen a Szakirány 11, illetve 12 tantárgyából 7 tantárgy-eltérés található. Másrészt, ennél fontosabb és lényegesebb a tartalmi eltérés. A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány alapvetően a szakmai kérdések külső, együttműködő, kooperáló és koordinatív területére fókuszál, és az ezzel összefüggő menedzseri, döntési, problémakezelési és problémamegoldó feladatok megoldására készít fel. A Környezetbiztonsági Szakirány ezzel szemben inkább problémafeltáró, elemző és döntés-előkészítő jellegű felkészítést ad. Ebben a kontextusban a környezettan a természeti és a hozzá közvetlenül kapcsolódó civilizációs állapotok és folyamatok vizsgálata, annak érdekében, hogy a racionális fenntarthatóság harmóniáját biztosítani lehessen. A környezettan tehát a természeti, valamint a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös megalapozottságán alapuló komplex rendszer. Ezen komplex rendszer fenntartható fejlődésének megtervezéséhez és hosszabb távon történő megőrzéséhez elengedhetetlen a helyi, területi és regionális szinten dolgozó, átfogó környezetvédelmi, környezetbiztonsági és szociális felkészültségű szakember alkotó munkája. Ez idáig ez az interdiszciplináris megközelítés és együttműködés többek között az ilyen szakemberek hiánya miatt nem valósulhatott meg. A szakirány indításával a Főiskola ezt a hiányt tervezi pótolni. A szakirány újszerűsége tehát a környezeti és szociális problémák komplex egységében történő kezelésében van, melynek aktualitása és igénye nemzetközi Kornyezettan_akkreditacios_anyag_2_(Javított)-1 14

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar 2006. október 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap...3 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe...3 2. Kari tagozódású felsőoktatási

Részletesebben

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debreceni Egyetem Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debrecen, 2010. DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SPORTSZERVEZŐ BSC ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKINDÍTÁSI

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debreceni Egyetem Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debrecen, 2010. 0 DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM

II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM A TISZTSÉG BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK 1. MOTIVÁCIÓ, BEVEZETŐ GONDOLATOK 2. VEZETŐI ALAPVETÉS, HELYZETKÉP, SZERVEZET ÉS GAZDÁLKODÁS 3. OKTATÁS, HALLGATÓI KAPCSOLATOK

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés Farkas Etelka Lente Gábor Somsák László Debreceni Egyetem Kémiai Intézet efarkas@delfin.klte.hu, lenteg@dragon.klte.hu, somsak@tigris.unideb.hu Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés a háromciklusú felsőoktatásban

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és betegellátás alapszak 9 ápoló szakirány 9 mentőtiszt szakirány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy példáján

A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy példáján NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Némethné Katona Judit A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/9/VIII/3. sz. MAB határozat melléklete 2014. október 31. Előző

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. OKTÓBER 20. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. OKTÓBER 20. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. OKTÓBER 20. oldal JOGSZABÁLY 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM

Részletesebben