Területfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója IV. kötet Fejlesztési koncepció A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Tanácsa megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, szeptember

2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTŐI Szerkesztők: Dr. Timár Judit, Velkey Gábor Program-koordinátorok: Dr. Nagy Erika, Dr. Nagy Gábor, Dr. Timár Judit, Velkey Gábor További szerzők: Dr. Baukó Tamás, Dr. Csatári Bálint, Dr. Csordás László, Dr. Gurzó Imre, Kiss János, Dr. Kugler József, Dr. Márton János, Dr. Nagy Imre, Pál Viktor, Dr. Pálfai Imre, Dr. Rakonczai János További közreműködők: Bencsikné Szőke Margit, Szemenyei Gyula, Vetési Sándor, Vámosné Zöld Márta 2 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 Előzmények, a tervezés jellege, alapelve...5 Fejlesztési Stratégia...8 Régiószervezés fejlesztési irány: Régiótudat és régiómarketing formálása fejlesztési irány: A régió közlekedéshálózati összeköttetéseinek javítása fejlesztési irány: A felsőoktatási és kutató-fejlesztő centrumok közötti együttműködés kialakítása, eredményeik közvetítése a gazdasági szereplők felé...17 I.4. fejlesztési irány: A régióbeli oktató és kutató intézmények, a mezőgazdasági termelők, feldolgozók és szolgáltatók együttműködésére alapozva az agrárszektor szerkezeti és szervezeti megújítása, innovációs képességének fokozása a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően...19 A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása fejlesztési irány: A régió nemzetközi és logisztikai szerepköreinek kiépítéséhez szükséges közlekedési és informatikai feltételek megteremtése fejlesztési irány: A külgazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítése fejlesztési irány: A régió felsőfokú és egyéb, nemzetközi szereppel rendelkező centrumainak erősítése a Duna Körös Maros Tisza Eurorégión belül fejlesztési irány: Gyógyhatású termálvízen alapuló, speciális egészségügyi ellátásra, gyógyhatású termékek előállítására és forgalmazására épülő integrált gyógy-idegenforgalom fejlesztése fejlesztési irány: A határon átnyúló együttműködések kiterjesztése, különös tekintettel a természet- és környezetvédelemre, valamint a vízgazdálkodásra...33 A gazdaság versenyképességének javítása fejlesztési irány: A gazdasági szerkezet diverzifikálása (elsősorban az egyoldalú mezőgazdasági, tanyás térségekben) fejlesztési irány: Vonzó telephelyek kialakítása a gazdasági infrastruktúra összehangolt fejlesztésén keresztül fejlesztési irány: A régióspecifikus termékeket, kulturális javakat előállító szervezetek célzott támogatása fejlesztési irány: Stratégiai jelentőségű nagyvállalatok megtelepedésének, beágyazódásának segítése, a beszállítói hálózatok kialakításának és bővítésének támogatása, a gazdasági szereplők innovációs készségének javítása fejlesztési irány: Környezetkímélő termelési technológiák elterjedésének ösztönzése...46 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

4 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója A lakosság életminőségének javítása fejlesztési irány: Az iskolarendszerű képzés, szakképzés összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel, az átképzés, munkaerő-piaci képzés fejlesztése regionális szintű egyeztetéssel fejlesztési irány: A lakosság és a gazdasági szereplők felkészülésének elősegítése az Európai Unióhoz való csatlakozásra fejlesztési irány: A humán szolgáltatások területi ellátó- és alaphálózatának fejlesztése fejlesztési irány: Összehangolt térségi környezetkímélő infrastruktúrafejlesztés fejlesztési irány: A vidéki térségek és központjai közlekedési elérhetőségének javítása fejlesztési irány: A helyi közösség védőháló-szerepének (újjá)szervezése, a civil szervezetek támogatása, a helyi és regionális kötődés és szolidaritás erősítése A regionális szintű területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Területi információs rendszer, monitoring MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

5 ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS JELLEGE, ALAPELVE Az június 19-én Ópusztaszeren megalakult Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács alapszabályzatában az egyik legfontosabb célként a régió hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, valamint stratégiai programjának kialakítása jelenik meg. A feladat elvégzésére lehetőséget kapott DARFT Területfejlesztési Kht. egy konzorcium tagjaként szeptember 30-án a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetét bízta meg a koncepció elkészítésével. A munka a hazai területi tervezés azon köztes fázisában kezdődött, amikor már lehetőség nyílott még ha nem is teljes körben a különböző területi szintek fejlesztési stratégiáinak figyelembevételével a többirányú összhang megteremtésére: 1) Az országos, a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei koncepciók legfontosabb közös és eltérő elemeit, valamint a régióban eddig elkészült kistérségi koncepciók, illetve programok fő fejlesztési irányait a tervezés előkészítő fázisában egy külön kötetben foglaltuk össze, s a regionális tervezés szerves részének tekintjük. 2) A Dél-Alföld szintjén is megfogalmazódtak már olyan előzetes, általános területfejlesztési célok, melyek beépülhettek a régió koncepciójába. a) Ilyennek tekinthetők a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács alapszabályzatában rögzített feladatok: A Dél-Alföld nagy tájai és kistérségi humán és gazdasági erőforrásainak, környezetállapotának fejlesztése, a területfejlesztési feladatok összehangolása. A területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása. A nagyrégióban élők életfeltételeinek jobbítása, munkához jutásának elősegítése és a térségek jövedelemtermelésének előmozdítása. A térség népességmegtartó képességének növelése, a térségi identitás fenntartása, a kulturális hagyományok ápolása. A régió különböző térségeiben élők életfeltételeiben meglévő különbségek mérséklése, a fejlett térségek kisugárzó hatásának növelése. Az EU területfejlesztési gyakorlatának megismerése és ezen belül a területfejlesztési politika minél szélesebb körben történő alkalmazása. Az országhatáron túlnyúló regionális együttműködések kialakításával a régió fejlesztésének gyorsítása. A régió fejlesztésére a jelenleginél jelentősebb hazai és nemzetközi erőforrások koncentrálása, a befektetések területi hatékonyságának fokozása. A saját adottságok hatékonyabb felhasználásával, a célok eléréséhez szükséges egyéb erőforrások igénybevételével az ország térszerkezetének arányos fejlesztése. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

6 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója Közreműködés a régióban kialakult társadalmi-gazdasági válsághelyzetek kezelésében. b) Széles körű egyeztetés után, a régió igényeit és az EU finanszírozási politikáját összehangolva születtek meg az 1998-ban zajló PHARE Kísérleti Program délalföldi prioritásai: az agrárinnováció, a termelési integrációk és együttműködések, az idegenforgalom, a régiómarketing, a közgazdasági infrastruktúra fejlesztése. 3. Nem készültek még a Dél-Alföldre vonatkozó, elfogadott ágazati tervek. Így a DAREK és a DARIB fejlesztési elképzelésein túl a megyékre vonatkozó, valamint az országos dokumentumokat, így az Alföld Programot vettük figyelembe. Az írásos tervanyagok felhasználása mellett számos területfejlesztési szereplő véleménye épült be a koncepcióba. Az egyéni interjúkon túl több száz, régióban élő és dolgozó gazdasági, politikai, intézményi vezetőt kerestünk meg egy kérdőív segítségével. Már az előzetesen felvázolt stratégiát is öt (szakmai szervezetek, különböző területi szinten működő politikusok, a DATTE kistérségi menedzserei, a DARIB tagjai, illetve meghívottjai, egyetemi oktatók és hallgatók részvételével zajló) regionális szintű fórum vitatta meg, s a külön e célra alakult Tanácsadó Testület javaslatai is formálták. A közös gondolkodás eredményeként született, a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet szerint a javaslattevő fázist jelentő, itt közölt fejlesztési koncepció csak az előkészítő szakasz dokumentumaival, így a tervelőzményeket összegző kötet mellett a régió fejlesztésére ható külső tényezők és belső adottságok tényadatait, rendszerezését, értékelését, a fejődés lehetséges irányainak vizsgálatát tartalmazó helyzetértékelő kötetekkel együtt értelmezhető. Ezek legfontosabb elemeit az egyes fejlesztési prioritások kiemelt problémákat felsorakoztató fejezetei is tartalmazzák, szembeállítva azokat a reális, hosszú távon kielégíthető szükségletekkel. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz igazodva, a helyzetértékelésben felvázolt, lehetséges területi fejlődési irányokról azt feltételeztük, hogy azok időben váltakozva követik egymást, s a polarizált, majd a közepesen koncentrált fejlődés után a 15 éves szakasz végén már a dekoncentrált forgatókönyv elemei is megjelennek. Ennek megfelelően, bár a tervidőszak elején még számos bizonytalanságot okoz a Dél-Alföld fejlődésében a délszláv háború, a gazdasági szerkezetváltás, a központi forrásoktól függő közlekedésfejlesztések elhúzódása, a regionális eszköz- és intézményrendszer kialakulatlansága, mégis, a hosszú távú területfejlesztési stratégiát olyan hazai fejlődési irányban bízva vázoltuk fel: amelyben a gazdaság stabil fejlődésére, az Európai Unióhoz való mielőbbi csatlakozásra, a délszláv válság rendezésére számítva feltételezhető, hogy a Dél- Alföld a kibővülő EU kapu-szerepet betöltő, annak előnyeit kihasználó régiójává válik; amelyben a gazdasági szerkezetváltás, a gyorsuló innovációterjedés, a területi fejlődés jelenleginél enyhébb térbeli koncentrációja, az egyközpontúságában 6 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

7 Előzmények, alapelvek oldódó közlekedéshálózat vélhető megvalósulása reális célkitűzéssé teszi, hogy a Dél-Alföld kölcsönös együttműködés révén formálódó integrált településhálózatra építve a régiószervezés egyik hazai modelljévé váljon; amelyben a régióval mint önálló forrásokkal és döntéshozatallal rendelkező, az EU megfelelő forrásainak fogadására is alkalmas területfejlesztési szereplővel lehet számolni, s így valós értelmet kaphat a közös problémák, a belső területi egyenlőtlenségek szolidaritáson alapuló kezelésének kívánalma. E koncepció az Európai Unióban alkalmazott, a hazai regionális politika gyakorlatának is megfelelő legfontosabb alapelveket követi. Olyan keretjellegű fejlesztési irányokat javasol, melyek lehetőséget kívánnak adni a területfejlesztési szereplők önálló mozgásterének (szubszidiaritás), feltételezik a hatáskörök decentralizációját, erőteljesen ösztönzik a közreműködő szervezetek összetételében, működésében, a szereplők kapcsolatrendszereiben érvényesíteni kívánt partnerséget, valamint a tervezés és megvalósítás nyilvánosságát, demokratizmusát. Olyan irányelveket fogalmaz meg, melyek feltételezik a tervszerűséget, komplexitást, koordinációt és kooperációt. Az önerőre támaszkodás elképzelhetetlen a megyei szervezetek, kistérségi fejlesztési társulások, helyi önkormányzatok, gazdasági szereplők, civil szervezetek és a lakosság aktív közreműködése nélkül. Ennek érdekében az egyes fejlesztési prioritások megvalósításához szükséges legáltalánosabb beavatkozások, illetve résztvevők körét a különböző területegységek szintjén is felvázoltuk. Számolni kell azzal, hogy a regionális fejlődést alapvetően meghatározó legfontosabb tényezők az átmenet időszakában, a regionális szint intézményi, pénzügyi kereteinek átalakítását, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően lényeges változásokon mehetnek át. Ezért a területi tervezésnek folyamatos tevékenységet kell jelentenie. Rendszeresen ellenőrizni kell a stratégia céljainak megvalósulását, a rövid (2 év), közép- (3 6 év) és hosszú távú (7 15 év) programok, a koncepcióban jelzett, várható társadalmi, gazdasági, környezeti hatások alakulását, a változó körülményekhez igazodóan korrigálva a feladatokat. A Dél-Alföld sikeres fejlesztéséhez azonban mindenekelőtt egy olyan regionális területfejlesztési koncepció megalkotására és felvállalására van szükség, mely társadalmi vitában érlelődik és széles körű konszenzus eredménye. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 7

8 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A Dél-Alföld váljék: önálló arculattal rendelkező, sikeres nemzetközi szereplővé a kibővülő EU Délkelet-Európára nyíló kapujaként; a régióépítés egyik hazai modelljévé, a közös érdekeken alapuló együttműködés és a regionális léptékű hálózati innovációk révén; belső erőforrásaira támaszkodva, a közös problémák megoldásával, a külső és belső perifériák integrációját megvalósító térséggé, melynek valamennyi lakója számára biztosítható a minőségi életviszonyok fokozatos javításának lehetősége. Régiószervezés A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása A gazdaság versenyképességének javítása A lakosság életminőségének javítása partnerség kooperáció nyitottság alkalmazkodó képesség fenntarthatóság koncentráció MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

9 Fejlesztési stratégia Fejlesztési irányok Prioritások 1.1. "Régiótudat", régiómarketing 1.2. A régió közlekedéshálózati összeköttetései 1.3. Felsőoktatási centrumok együttműködése Régiószervezés 1.4. Agrárinnováció 2.1. Nemzetközi közlekedési szerepkörök 2.2. Külgazdasági, kulturális kapcsolatok 2.3. Felsőfokú, nemzetközi centrumok 2.4. Integrált gyógyidegenforgalom A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása 2.5. Határon átnyúló környezetvédelem 3.1. A gazdasági szerkezet diverzifikálása 3.2. Vonzó telephelyek, gazdasági infrastruktúra 3.3. Régióspecifikus termékek, kulturális javak A gazdaság versenyképességének javítása 3.4. Beszállítói hálózatok Környzetkímélő termelési technológiák 4.1. Munkaerő-piaci képzés, átképzés 4.2. Az EU-hoz való csatlakozásra készülés 4.3. Humán szolgáltatások A lakosság életminőségének javítása 4.4. Környzetkímélő infrastruktúrák Vidéki térségek közlekedési elérhetősége A helyi közösségek szerepe MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 9

10

11 1. FEJLESZTÉSI PRIORITÁS: RÉGIÓSZERVEZÉS A FEJLESZTÉSI PRIORITÁS INDOKOLTSÁGA A regionalizáció magyarországi folyamatában a dél-alföldi régió élen jár intézményrendszere kiépítésének megkezdésében, melyhez nagyban hozzájárultak olyan szerveződések, mint a DARIB, a DAREK és a kistérségi területfejlesztési társulások modellértékű összefogása: a DATTE. Területi lehatárolását is a legkevesebb vita övezte, a PHARE kísérleti minta-program kínálta lehetőségek révén pedig alkalom nyílt az első tapasztalatok megszerzésére az érdekelt szereplők területfejlesztési célú, regionális léptékű együttműködésére. Ezen adottságok kihasználása, a városok sokoldalú együttműködésre alapozó hálózattá szerveződése, az új típusú város-falu kapcsolatok segítségével a minőségi életviszonyok javításának lehetőségét a hátrányos helyzetű vidéki térségek lakói számára is biztosító harmonikus térszerkezet kialakítása a Dél-Alföldet a régióépítés egyik hazai modelljévé, sikeres nemzetközi szereplővé teheti. E cél elérését szolgáló legfontosabb és/vagy leggyorsabb eredményekkel kecsegtető, az EU előcsatlakozási támogatásaihoz szükséges együttműködések mechanizmusának kimunkálását és elsajátítását eredményező beavatkozási területek: az innovációterjedést, az urbanizált tengelyek kiépülését lehetővé tevő, a régió külső megközelítését meggyorsító közlekedésfejlesztés, a közös problémák felismerését és kezelését, a gazdaság megújulását előmozdító régióidentitás- és marketingformálás, a Dél-Alföld szellemi centrumaiként szolgáló városi felsőoktatási és kutató-fejlesztő intézmények hálózatépítést segítő együttműködésének, a falusi térségek fejlődésére is erőteljesen kiható agrárkutatás, -oktatás, mezőgazdasági termelés, feldolgozás és szolgáltatás más ágazatok számára is példát mutató vertikális és horizontális integrációjának támogatása. PROBLÉMÁK SZÜKSÉGLETEK A korábbi évtizedek merev, dominánsan hierarchikus kapcsolati hálóit a rendszerváltás jelentősen oldotta, de még nem jöttek létre új típusú, partnerségen alapuló, a régiót egybefűző együttműködési hálózatok a közös problémák megoldására. A tradicionális városok között erőteljes a rivalizálás, falusi környezetükre való pozitív hatásukat gyengíti a befelé fordulás. A belső területi, térségi, ágazati érdekek gyakran ütköznek, az összefogás tartalmi hátterét egyelőre szinte kizárólag a külső források megszerzésének reménye adja. A regionális identitás hiányában a Dél-Alföld mint az együttélés közös tere az érzelmek, viszonyulás szintjén még nem jelenik meg az emberek tudatában, így nem válhat egy aktív marketing-stratégia szerves alkotóelemévé sem. Rendkívül fontos a Dél-Alföld homogenitását biztosító közös elemek erősítése, a közösen vállalható értékek beépítése a régióképbe, annak megismertetése a térségben é- lőkkel, az idelátogatókkal és a külső befektetőkkel. Ugyanakkor mielőbb szükség van e MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

12 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója közös vonások és érdekek által is összekapcsolt, erősödő kooperáció és összehangolt fejlesztés révén egymást és a környező falvakat is dinamizálni képes városhálózatra. A régió gazdasági fejlődésének egyik legnagyobb akadálya a fővárosi közlekedési kapcsolatok nem megfelelő kiépítettsége. Ez hátráltatja a Dél-Alföld több városának intenzív összekapcsolódását is. A sugaras fővonalakra merőleges, régión belüli és a Budapestet elkerülő régióközi transzverzális (kelet-nyugati) összeköttetések hiánya, illetőleg alacsony színvonalú kiépítettsége jelenleg a régióépítés egyik legfontosabb korlátja. Mindez jelentősen gátolja a Dél-Alföld tranzitszerepéből adódó lehetőségek kihasználását is. A probléma jelentőségét felismerve a hatalmas forrásigényekhez képest várhatóan hosszabb távon is szűkös állami finanszírozási lehetőségek közepette alapvető fontosságú, hogy a régió részben eltérő érdekeket képviselő területfejlesztési szereplői meg tudjanak egymással állapodni az állami közlekedéspolitika felé képviselt igények súlypontjaiban és sorrendjében, hiszen e kormányzati, állami engedélyezési körbe és kompetenciába tartozó fejlesztések előmozdításához a régiót alkotó térségek képviselőinek egységes fellépésre és kiegészítő források felkutatására van szükség. A Dél-Alföld az országban Budapest után a második legnagyobb felsőoktatási bázissal, és specializált kutatási-fejlesztési potenciállal rendelkezik. Ezek gazdasági és területfejlesztő hatásai azonban jelenleg a lehetségesnél jóval kisebb mértékűek és a lehetségesnél szűkebb területen koncentrálódnak. A K+F szektor legtöbb partnere és piacai a régión kívül vannak vagy külföldiek. A Dél-Alföld a műszaki fejlesztések tekintetében messze elmarad az ország innovációban élenjáró térségeitől, a diplomás szakemberek aránya pedig csak a felsőoktatási centrumokban (elsősorban Szegeden) kiemelkedő. Elengedhetetlen a szellemi erőforrások integrálása és a régió fejlesztésében való fokozottabb szerepvállalása. Ennek érdekében ki kell alakítani egyrészt a kutatás-fejlesztési és felsőoktatási intézmények, másrészt a K+F szektor és a gazdasági szereplők közötti folyamatos információáramlás és együttműködés csatornáit, hogy ily módon a térség hosszú távú céljaihoz kapcsolódva húzó hatást gyakorolhassanak a társadalom és gazdaság más területeire is. Az ország régiói között a Dél-Alföldön legmagasabb a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya. A jelentős számú agrárértelmiséget tömörítő fejlett oktató, kutató intézmények sem indukáltak e nagy számú, főleg vidéki népesség eltartásának problémáit enyhítő szerkezeti-szervezeti megújulást az agrárszektorban. A növénytermelési ágazatok arányai kedvezőtlenül változtak az extenzív területhasznosítás irányába. Az állattenyésztés mennyiségi és minőségi visszaesése, valamint a rendszeresen ismétlődő piaci anarchiák nem ösztönöznek távlatos termelői magatartásra. Az információhiány és az agrárszereplők ismételt dezinformálása vészterhessé növelte a termelői kockázatot. Nem jöttek létre a termelők korszerű, EU-típusú értékesítő-, marketing-intézményei. Az európai piacokon is versenyképes élelmiszergazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen az innováció beépítése a gazdálkodás gyakorlatába az oktató és kutató intézmények EU-típusú folyamatos közreműködésével. Legnagyobb szükség a folyamatos és a termelők befogadóképességéhez igazodó információáramlás megteremtésére van. A hiteles tájékoztatás rendszere és összekapcsolása az állami és érdekképviseleti szervezetek tevékenységével kiegyensúlyozottabb agrárpiaci helyzetet teremthet. A régió 12 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

13 Régiószervezés agrárgazdasági és politikai szereplőinek egységes, hatékony érdekérvényesítése kívánatos az agrártörvények egész sorának felülvizsgálatához és a joghézagok felszámolásához. CÉLOK Olyan egységes, pozitív régió-imázs megteremtése és elterjesztése, melynek része egy ágazati és területi szereplők közti, közös érdekeken alapuló, modell-értékű együttműködés, a Dél-Alföld integrációját segítő hálózatépítés. A nagy kapacitású sugaras pályák megépülésével a Dél-Alföld közelebb kerülése az ország centrumához, városai közelítése egymáshoz, és a régió vonzóbb célterületté válása a tőke(beáramlás) számára. A keresztirányú összeköttetések bővítése által a belső integráció, kohézió és a szomszédos régiókkal való kapcsolatrendszer erősítése. A képzési szerkezetüket folyamatosan megújítani képes, integrált felsőoktatási intézmények és a régió gazdaságában nagyobb szerephez jutó kutatóintézetek együttműködése révén egyes tudásigényes ipari és szolgáltató ágazatok fejlődésének előmozdítása; a Dél-Alföld valamennyi térsége innovációfogadó, jövedelemtermelő képességének javítása; a mezőgazdasági termelőkkel, feldolgozókkal és szolgáltatókkal való kooperáció segítségével a minőségorientált piacgazdasági kihívásoknak és a vidékfejlesztés korszerű követelményeinek megfelelő, a régió belső kohézióját erősítő agrárszektor kiépítése, az EU-kompatibilitás megteremtése FEJLESZTÉSI IRÁNY: RÉGIÓTUDAT ÉS RÉGIÓMARKETING FORMÁLÁSA Első lépésként rövid távon a térségben folyó természet- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodva részletesen fel kell tárni a régió adottságait, a homogenitás legfontosabb elemeit, a területi identitás erősödését és az eladhatóságot egyaránt segítő értékeket s a szolidaritást igénylő belső egyenlőtlenségi viszonyokat. Meg kell formálni a régió önálló arculatát, az ágazati, települési, kistérségi marketing-stratégiákba egyaránt átemelhető logo -t, jelmondatot. A régió helyi lakossággal, betelepülőkkel, idelátogatókkal, befektetőkkel való megismertetésére, pozitív imázsának terjesztésére, vonzóvá tételére az alábbiak javasolhatók: A helyismereti, monográfia-készítési tevékenységek eredményeit is felhasználó földrajzi, történelmi, ökológiai-környezetvédelmi, néprajzi, a Dél-Alföldre vonatkozó, a régiók Európájának ismeretanyagába ágyazott tananyagok szakszerű, folyamatos helyi oktatása komoly előrelépést jelentene. Támogatni kell a háromszintű (helyi, regionális és országos) televíziózás és rádiózás hatékony együttműködésének megvalósítását, kihasználva az egyes szintekben rejlő előnyöket (a régiótudat erősödését és a régiómarketinget szolgáló társadalmi párbeszéd, információközvetítés, a stúdiók által sugárzott anyagok archiválása). El kell érni, hogy teljes műsoridőben sugárzó regionális frekvencia álljon rendelkezésre. Az írott sajtó az eddigieknél lényegesen többet tehet a régióról szóló ismeretek közvetítésében, a fejlesztési elképzelések, programok bemutatásában. Rövid távon MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 13

14 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója reális egy eseti megjelenésű "Régió Híradó" vagy "Régió Közlöny" megjelentetése, hosszú távon viszont elképzelhető egy regionális napilap működtetése is. Már rövid távon jobban kihasználhatók az Internet-ben rejlő lehetőségek. Ösztönözni kell a még be nem kapcsolódott településeket, kistérségeket, gazdasági szereplőket a hálózaton való megjelenésre, annak használatára, s a felhalmozódott ismeretanyagból célszerű lenne régiószinten egy jól strukturált, átlátható, küllemében és tartalmában is vonzó rendszert kialakítani, majd azt folyamatosan aktualizálni és bővíteni. A gazdaság területén a telephelykataszter-felmérés rövid távon, regionális üzleti kalauz, illetve Ki Kicsoda összeállítása középtávon indokolt. Mind a régióban szervezett, mind a hazai és külföldi fórumokon, kiállításokon, vásárokon és más rendezvényeken, s ugyanígy a különböző propaganda-anyagokban célszerű megjeleníteni a régió nevét, logó -ját, a külvilág felé küldött üzenetét. Támogatandók a régiótudat és régiómarketing formálását segítő civil szervezetek, közösségfejlesztő, hagyományőrző és -teremtő rendezvények, azok regionális hálózattá szervezése, továbbá a regionális tudományos tanácskozások, szakmai találkozók. A régiómarketing formálásában kiemelten kell építeni a régión kívüli szoros, már meglévő kapcsolatokra, így különösen a szomszédos megyékkel, régiókkal való gazdasági, kulturális együttműködésekre, valamint a Dél-Alföldi régió egyes megyéinek más társulásaira is (Duna Körös Maros Tisza Eurorégió, Román Magyar Phare-CBC megyéi, Duna-menti Tartományok Közössége, Duna Dráva Száva Eurorégió) FEJLESZTÉSI IRÁNY: A RÉGIÓ KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK JAVÍTÁSA A régiónak az országos áramlásokba való jobb bekapcsolása, fő szerkezeti tengelyeinek kialakítása, gazdasági fejlődésének segítése érdekében a legfontosabb teendő az itteni centrumokat Budapesttel összekötő, zömmel a transzeurópai folyosóknak is részét képező gyorsforgalmi utak mielőbbi kiépítése, és a vasúti fővonalak teljesítőképességének lényeges javítása. A gyorsforgalmi úton még nem elérhető két megyeszékhely, Szeged és Békéscsaba budapesti összeköttetésének megteremtése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni, és legkésőbb 2002-re be kell fejezni az M5 autópálya hiányzó szakaszának megépítését, és Békés megye hátrányos helyzetére való tekintettel régió-szinten is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az M44 gyorsforgalmi utat már középtávon építsék ki. Az M5-höz kapcsolódó és azzal együtt a IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó részét képező M43 gyorsforgalmi út teljes kiépítésére is középtávon sort kell keríteni. Az e tengelyektől távol eső térségek budapesti közúti összeköttetésének javítása érdekében szükséges a Battonya Orosháza Szentes( Kiskunfélegyháza M5) főútvonali kapcsolat kiépítése, illetve az 51-es főút rekonstrukciója és Solt Dunapataj közötti védgáti szakaszának nyomvonaláthelyezése. A Duna menti és észak-békési települések számára régión kívüli gyorsforgalmi utak (M6 M56, illetve M4) megépítése jelentheti a főváros elérésének javulását. A közutak terhelésének csökkentése, a vasúti szállítás versenyképességének biztosítása és a régió logisztikai potenciáljának kihasználása érdekében igen fontos a buda- 14 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

15 Régiószervezés pesti irányú vasúti fővonalak fejlesztése, amelyre számos európai támogatás, illetve hitelkonstrukció is igénybe vehető. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 15

16 A tervezett gyorsforgalmi utak és logisztikai centrumok potenciális hatásterületei Budapest Budapest M4 Bucsa Kertészsziget M5 Ecsegfalva Szekszárd NY-Dunántúl Pécs Székesfehérvár M56 Belgrád M9 M6 Dunafalva Hóduna Szeremle Fajsz Bátmonostor Dávod Hercegszántó Budzsák Foktő Bátya Dusnok Tass Dunavecse Szalkszentmárton SOLT Dunatetétlen Harta Dunapataj Szeliditópart Újtelek KALOCSA Lajosmizse Dunaegyháza Ordas Géderlak Dunaszentbenedek Uszód NEGYVEN- SZÁLLAS Miske Sükösd Érsekcsanád Vaskút Nagybaracska Csátalja Apostag BAJA Bácsszentgyörgy Drágszél Homokszentlőrinc Újsolt Felsőerek Szakmár Homokmégy Hillye Hajós Fülöpszállás Öregcsertő Alsómégy Érsekhalma Nemesnádudvar Gara Csávoly Bácsbokod Kunbábony Kunpeszér Kunadacs Csengőd Balázs SZABADSZÁLLÁS Akasztó KISKŐRÖS Borota Rém ERDŐTELEK Kiscsala Császártöltés Felsőszentiván Mátételke Bácsborsód Kurjantópuszta Kisizsák Soltszentimre KECEL BÁCSALMÁS Katymár M8 Tabdi Imrehegy Kéleshalom Madaras Tataháza Ladánybene Kunbaracs IZSÁK Páhi Kaskantyú Vadkertitó Felsőlajos Gátér Pálmonostora MÉNTELEK Kerekegyháza Fülöpháza KADAFALVA Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Bócsa SOLTVADKERT Pirtó KISKUNHALAS JÁNOSHALMA Kisszállás Mélykút Bácsszőlős Kunbaja Kunfehértó Öregmajor Csikéria HETÉNYEGYHÁZA Bugacpusztaháza Fischerbócsa Tázlár Harkakötöny Balotaszállás Tompa Kelebia KATONATELEP Kunszállás Jakabszállás BODOGLÁR M9 Fülöpjakab Bugac Szank TAJÓ Zsana Pusztamérges Öttömös KECSKEMÉT Alsómonostor Móricgát M8 Városföld KISKUNMAJSA Kígyós Ruzsa Csengele Zákányszék Ásotthalom Szabadka, Belgrád Szolnok Szentkirály Nyárlőrinc Nagylak Magyarcsanád MÓRA- HALOM Lakitelek Tiszaalpár KISKUNFÉLEGYHÁZA Kömpöc Fábiánsebestyén TISZAKÉCSKE M5 Pusztaszer SZEGED KISTELEK Balástya BOKROS CSONGRÁD Munkástelep Felgyő Tömörkény KISKUNDOROZSMA Domaszék M5 Röszke TISZABÖG Baks Ópusztaszer M44 Dóc Sándorfalva Algyő Szegvár MTA RKK ATI Szolnok Nagytőke MINDSZENT Ferencszállás Forráskút Szatymaz Zsombó Bordány Üllés Kígyósgyán Csólyospálos HÓDMEZŐ- VÁSÁRHELY Deszk Mártély SZENTES BATIDA Maroslele Klárafalva Derekegyház M43 SZÖREG Újszent- Tisza-ivásziget Kübekháza Szolnok, Budapest MAGYAR- TÉS Ótompahát Tompahát KÚTVÖLGY Óföldeák MAKÓ Kiszombor SZIKÁNCS Eperjes M47 Földeák Árpádhalom SZARVAS Székkutas RÁKOS Gádoros Csabacsűd Nagykopáncs Kardos Nagylapos Nagyszénás Örménykút OROSHÁZA Nagyér Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Csikóspuszta Királyhegyes Csanádpalota Kövegy Körösnagyharsány Petőfiszállás Jászszentlászló Csanytelek Nagymágocs Pusztaföldvár Kardoskút ENDRŐD Csorvás Kaszaper Gerendás TÓTKOMLÓS GYOMAENDRŐD Csárdaszállás Kondoros Csanádapáca Végegyháza Medgyesbodzás Medgyesegyháza Békésszentandrás Békéssámson MEZŐ- HEGYES Hunya Kétsoprony M44 Arad, Bukarest Csabaszabadi Gábortelep Nagybánhegyes Dévaványa Körösladány Köröstarcsa Kamut BÉKÉSCSABA Telekgerendás Magyarbánhegyes Almáskamarás TOMPAPUSZTA M47 Újkígyós Pusztaottlaka Kunágota SZEGHALOM MEZŐBERÉNY Murony BÉKÉS MEZŐMEGYER Szabadkígyós BATTONYA Füzesgyarmat Kétegyháza Nagykamarás Dombiratos Dombegyház Bélmegyer Vésztő Tarhos GERLA Kevermes GYULA ELEK SARKAD Doboz Lőkösháza Arad, Bukarest Sarkadkeresztúr BAJA M8 gyorsforgalmi út gyorsforgalmi út 10 km-en belüli hatásterülete gyorsforgalmi út km-es hatásterülete gyorsforgalmi út km-es hatásterülete elsőrendű főút másodrendű főút vasúti törzshálózati fővonal egyéb vasútvonal település belterülete SZEGED megyeszékhely MAKÓ város Doboz község GERLA Hóduna Debrecen Körösújfalu Okány GYULAVÁRI Méhkerék DÉNESMAJOR Arad, Bukarest Zsadány Újszalonta Kötegyán logisztikai centrum logisztikai centrum hatásterülete a Déli Autópálya tervezett nyomvonala tervezett főút egyéb belterület Geszt Mezőgyán Nagygyanté MEZŐ- KOVÁCSHÁZA Kisdombegyház Magyardombegyház Biharugra jelentősebb külterületi lakott hely

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója I. kötet Tervelőzmények A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. KÖTET

BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. KÖTET BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. KÖTET (javaslatok) Békéscsaba 2013. február Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 I. Célok, alapelvek, előzmények, szerkezet... 4 1. Koncepció

Részletesebben

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány Zárójelentés Készítette: Aquifer Kft. 2007.január 15. AQUIFER Kft. 1016 Budapest, Mészáros. u. 46.* Tel/Fax.: 215-8068 * E-mail:aquifer@axelero.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA III. kötet (Városfejlesztési stratégia) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

IV. 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára

IV. 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára IV. 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára A területfejlesztési politikai és a regionális célkitűzések elérését csak a fejlesztéspolitikában érintett valamennyi minisztérium, ill. kormányzati

Részletesebben

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Koncepció egységes szerkezetbe foglalása készült: Szeged mj. város Önkormányzata Megbízásából a T.T.T. Városépítő Település-, Magas és Mélyépítés Tervező Bt-nél

Részletesebben

97/2005.(XII.25.) OGY határozata

97/2005.(XII.25.) OGY határozata Az Országgyűlés 97/2005.(XII.25.) OGY határozata az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA JAVASLATTEVŐ FÁZIS Egyeztetési eljárás során

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

AZ ABAI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA. (Vizsgálati fázis)

AZ ABAI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA. (Vizsgálati fázis) AZ ABAI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA (Vizsgálati fázis) Abai kistérség fejlesztési koncepciója és stratégiai programja Készült a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. gondozásában

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5 1. A megye jövőképe... 6 2. A megye célrendszerének

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET: STRUKTÚRATERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI- ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Pécs, 2014. február 27. TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET: TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS... 5 II. KÖTET: KÖRNYEZETI

Részletesebben

A Csongrádi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Csongrádi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT II.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT II. TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁG MAGYAROSZÁG NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA NYDRFT 23/1999-1.

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKARÉSZ Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG Készült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben