Területfejlesztési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója IV. kötet Fejlesztési koncepció A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Tanácsa megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, szeptember

2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTŐI Szerkesztők: Dr. Timár Judit, Velkey Gábor Program-koordinátorok: Dr. Nagy Erika, Dr. Nagy Gábor, Dr. Timár Judit, Velkey Gábor További szerzők: Dr. Baukó Tamás, Dr. Csatári Bálint, Dr. Csordás László, Dr. Gurzó Imre, Kiss János, Dr. Kugler József, Dr. Márton János, Dr. Nagy Imre, Pál Viktor, Dr. Pálfai Imre, Dr. Rakonczai János További közreműködők: Bencsikné Szőke Margit, Szemenyei Gyula, Vetési Sándor, Vámosné Zöld Márta 2 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 Előzmények, a tervezés jellege, alapelve...5 Fejlesztési Stratégia...8 Régiószervezés fejlesztési irány: Régiótudat és régiómarketing formálása fejlesztési irány: A régió közlekedéshálózati összeköttetéseinek javítása fejlesztési irány: A felsőoktatási és kutató-fejlesztő centrumok közötti együttműködés kialakítása, eredményeik közvetítése a gazdasági szereplők felé...17 I.4. fejlesztési irány: A régióbeli oktató és kutató intézmények, a mezőgazdasági termelők, feldolgozók és szolgáltatók együttműködésére alapozva az agrárszektor szerkezeti és szervezeti megújítása, innovációs képességének fokozása a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően...19 A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása fejlesztési irány: A régió nemzetközi és logisztikai szerepköreinek kiépítéséhez szükséges közlekedési és informatikai feltételek megteremtése fejlesztési irány: A külgazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítése fejlesztési irány: A régió felsőfokú és egyéb, nemzetközi szereppel rendelkező centrumainak erősítése a Duna Körös Maros Tisza Eurorégión belül fejlesztési irány: Gyógyhatású termálvízen alapuló, speciális egészségügyi ellátásra, gyógyhatású termékek előállítására és forgalmazására épülő integrált gyógy-idegenforgalom fejlesztése fejlesztési irány: A határon átnyúló együttműködések kiterjesztése, különös tekintettel a természet- és környezetvédelemre, valamint a vízgazdálkodásra...33 A gazdaság versenyképességének javítása fejlesztési irány: A gazdasági szerkezet diverzifikálása (elsősorban az egyoldalú mezőgazdasági, tanyás térségekben) fejlesztési irány: Vonzó telephelyek kialakítása a gazdasági infrastruktúra összehangolt fejlesztésén keresztül fejlesztési irány: A régióspecifikus termékeket, kulturális javakat előállító szervezetek célzott támogatása fejlesztési irány: Stratégiai jelentőségű nagyvállalatok megtelepedésének, beágyazódásának segítése, a beszállítói hálózatok kialakításának és bővítésének támogatása, a gazdasági szereplők innovációs készségének javítása fejlesztési irány: Környezetkímélő termelési technológiák elterjedésének ösztönzése...46 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

4 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója A lakosság életminőségének javítása fejlesztési irány: Az iskolarendszerű képzés, szakképzés összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel, az átképzés, munkaerő-piaci képzés fejlesztése regionális szintű egyeztetéssel fejlesztési irány: A lakosság és a gazdasági szereplők felkészülésének elősegítése az Európai Unióhoz való csatlakozásra fejlesztési irány: A humán szolgáltatások területi ellátó- és alaphálózatának fejlesztése fejlesztési irány: Összehangolt térségi környezetkímélő infrastruktúrafejlesztés fejlesztési irány: A vidéki térségek és központjai közlekedési elérhetőségének javítása fejlesztési irány: A helyi közösség védőháló-szerepének (újjá)szervezése, a civil szervezetek támogatása, a helyi és regionális kötődés és szolidaritás erősítése A regionális szintű területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Területi információs rendszer, monitoring MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

5 ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS JELLEGE, ALAPELVE Az június 19-én Ópusztaszeren megalakult Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács alapszabályzatában az egyik legfontosabb célként a régió hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, valamint stratégiai programjának kialakítása jelenik meg. A feladat elvégzésére lehetőséget kapott DARFT Területfejlesztési Kht. egy konzorcium tagjaként szeptember 30-án a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetét bízta meg a koncepció elkészítésével. A munka a hazai területi tervezés azon köztes fázisában kezdődött, amikor már lehetőség nyílott még ha nem is teljes körben a különböző területi szintek fejlesztési stratégiáinak figyelembevételével a többirányú összhang megteremtésére: 1) Az országos, a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei koncepciók legfontosabb közös és eltérő elemeit, valamint a régióban eddig elkészült kistérségi koncepciók, illetve programok fő fejlesztési irányait a tervezés előkészítő fázisában egy külön kötetben foglaltuk össze, s a regionális tervezés szerves részének tekintjük. 2) A Dél-Alföld szintjén is megfogalmazódtak már olyan előzetes, általános területfejlesztési célok, melyek beépülhettek a régió koncepciójába. a) Ilyennek tekinthetők a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács alapszabályzatában rögzített feladatok: A Dél-Alföld nagy tájai és kistérségi humán és gazdasági erőforrásainak, környezetállapotának fejlesztése, a területfejlesztési feladatok összehangolása. A területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása. A nagyrégióban élők életfeltételeinek jobbítása, munkához jutásának elősegítése és a térségek jövedelemtermelésének előmozdítása. A térség népességmegtartó képességének növelése, a térségi identitás fenntartása, a kulturális hagyományok ápolása. A régió különböző térségeiben élők életfeltételeiben meglévő különbségek mérséklése, a fejlett térségek kisugárzó hatásának növelése. Az EU területfejlesztési gyakorlatának megismerése és ezen belül a területfejlesztési politika minél szélesebb körben történő alkalmazása. Az országhatáron túlnyúló regionális együttműködések kialakításával a régió fejlesztésének gyorsítása. A régió fejlesztésére a jelenleginél jelentősebb hazai és nemzetközi erőforrások koncentrálása, a befektetések területi hatékonyságának fokozása. A saját adottságok hatékonyabb felhasználásával, a célok eléréséhez szükséges egyéb erőforrások igénybevételével az ország térszerkezetének arányos fejlesztése. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

6 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója Közreműködés a régióban kialakult társadalmi-gazdasági válsághelyzetek kezelésében. b) Széles körű egyeztetés után, a régió igényeit és az EU finanszírozási politikáját összehangolva születtek meg az 1998-ban zajló PHARE Kísérleti Program délalföldi prioritásai: az agrárinnováció, a termelési integrációk és együttműködések, az idegenforgalom, a régiómarketing, a közgazdasági infrastruktúra fejlesztése. 3. Nem készültek még a Dél-Alföldre vonatkozó, elfogadott ágazati tervek. Így a DAREK és a DARIB fejlesztési elképzelésein túl a megyékre vonatkozó, valamint az országos dokumentumokat, így az Alföld Programot vettük figyelembe. Az írásos tervanyagok felhasználása mellett számos területfejlesztési szereplő véleménye épült be a koncepcióba. Az egyéni interjúkon túl több száz, régióban élő és dolgozó gazdasági, politikai, intézményi vezetőt kerestünk meg egy kérdőív segítségével. Már az előzetesen felvázolt stratégiát is öt (szakmai szervezetek, különböző területi szinten működő politikusok, a DATTE kistérségi menedzserei, a DARIB tagjai, illetve meghívottjai, egyetemi oktatók és hallgatók részvételével zajló) regionális szintű fórum vitatta meg, s a külön e célra alakult Tanácsadó Testület javaslatai is formálták. A közös gondolkodás eredményeként született, a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet szerint a javaslattevő fázist jelentő, itt közölt fejlesztési koncepció csak az előkészítő szakasz dokumentumaival, így a tervelőzményeket összegző kötet mellett a régió fejlesztésére ható külső tényezők és belső adottságok tényadatait, rendszerezését, értékelését, a fejődés lehetséges irányainak vizsgálatát tartalmazó helyzetértékelő kötetekkel együtt értelmezhető. Ezek legfontosabb elemeit az egyes fejlesztési prioritások kiemelt problémákat felsorakoztató fejezetei is tartalmazzák, szembeállítva azokat a reális, hosszú távon kielégíthető szükségletekkel. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz igazodva, a helyzetértékelésben felvázolt, lehetséges területi fejlődési irányokról azt feltételeztük, hogy azok időben váltakozva követik egymást, s a polarizált, majd a közepesen koncentrált fejlődés után a 15 éves szakasz végén már a dekoncentrált forgatókönyv elemei is megjelennek. Ennek megfelelően, bár a tervidőszak elején még számos bizonytalanságot okoz a Dél-Alföld fejlődésében a délszláv háború, a gazdasági szerkezetváltás, a központi forrásoktól függő közlekedésfejlesztések elhúzódása, a regionális eszköz- és intézményrendszer kialakulatlansága, mégis, a hosszú távú területfejlesztési stratégiát olyan hazai fejlődési irányban bízva vázoltuk fel: amelyben a gazdaság stabil fejlődésére, az Európai Unióhoz való mielőbbi csatlakozásra, a délszláv válság rendezésére számítva feltételezhető, hogy a Dél- Alföld a kibővülő EU kapu-szerepet betöltő, annak előnyeit kihasználó régiójává válik; amelyben a gazdasági szerkezetváltás, a gyorsuló innovációterjedés, a területi fejlődés jelenleginél enyhébb térbeli koncentrációja, az egyközpontúságában 6 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

7 Előzmények, alapelvek oldódó közlekedéshálózat vélhető megvalósulása reális célkitűzéssé teszi, hogy a Dél-Alföld kölcsönös együttműködés révén formálódó integrált településhálózatra építve a régiószervezés egyik hazai modelljévé váljon; amelyben a régióval mint önálló forrásokkal és döntéshozatallal rendelkező, az EU megfelelő forrásainak fogadására is alkalmas területfejlesztési szereplővel lehet számolni, s így valós értelmet kaphat a közös problémák, a belső területi egyenlőtlenségek szolidaritáson alapuló kezelésének kívánalma. E koncepció az Európai Unióban alkalmazott, a hazai regionális politika gyakorlatának is megfelelő legfontosabb alapelveket követi. Olyan keretjellegű fejlesztési irányokat javasol, melyek lehetőséget kívánnak adni a területfejlesztési szereplők önálló mozgásterének (szubszidiaritás), feltételezik a hatáskörök decentralizációját, erőteljesen ösztönzik a közreműködő szervezetek összetételében, működésében, a szereplők kapcsolatrendszereiben érvényesíteni kívánt partnerséget, valamint a tervezés és megvalósítás nyilvánosságát, demokratizmusát. Olyan irányelveket fogalmaz meg, melyek feltételezik a tervszerűséget, komplexitást, koordinációt és kooperációt. Az önerőre támaszkodás elképzelhetetlen a megyei szervezetek, kistérségi fejlesztési társulások, helyi önkormányzatok, gazdasági szereplők, civil szervezetek és a lakosság aktív közreműködése nélkül. Ennek érdekében az egyes fejlesztési prioritások megvalósításához szükséges legáltalánosabb beavatkozások, illetve résztvevők körét a különböző területegységek szintjén is felvázoltuk. Számolni kell azzal, hogy a regionális fejlődést alapvetően meghatározó legfontosabb tényezők az átmenet időszakában, a regionális szint intézményi, pénzügyi kereteinek átalakítását, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően lényeges változásokon mehetnek át. Ezért a területi tervezésnek folyamatos tevékenységet kell jelentenie. Rendszeresen ellenőrizni kell a stratégia céljainak megvalósulását, a rövid (2 év), közép- (3 6 év) és hosszú távú (7 15 év) programok, a koncepcióban jelzett, várható társadalmi, gazdasági, környezeti hatások alakulását, a változó körülményekhez igazodóan korrigálva a feladatokat. A Dél-Alföld sikeres fejlesztéséhez azonban mindenekelőtt egy olyan regionális területfejlesztési koncepció megalkotására és felvállalására van szükség, mely társadalmi vitában érlelődik és széles körű konszenzus eredménye. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 7

8 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A Dél-Alföld váljék: önálló arculattal rendelkező, sikeres nemzetközi szereplővé a kibővülő EU Délkelet-Európára nyíló kapujaként; a régióépítés egyik hazai modelljévé, a közös érdekeken alapuló együttműködés és a regionális léptékű hálózati innovációk révén; belső erőforrásaira támaszkodva, a közös problémák megoldásával, a külső és belső perifériák integrációját megvalósító térséggé, melynek valamennyi lakója számára biztosítható a minőségi életviszonyok fokozatos javításának lehetősége. Régiószervezés A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása A gazdaság versenyképességének javítása A lakosság életminőségének javítása partnerség kooperáció nyitottság alkalmazkodó képesség fenntarthatóság koncentráció MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

9 Fejlesztési stratégia Fejlesztési irányok Prioritások 1.1. "Régiótudat", régiómarketing 1.2. A régió közlekedéshálózati összeköttetései 1.3. Felsőoktatási centrumok együttműködése Régiószervezés 1.4. Agrárinnováció 2.1. Nemzetközi közlekedési szerepkörök 2.2. Külgazdasági, kulturális kapcsolatok 2.3. Felsőfokú, nemzetközi centrumok 2.4. Integrált gyógyidegenforgalom A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése és kiaknázása 2.5. Határon átnyúló környezetvédelem 3.1. A gazdasági szerkezet diverzifikálása 3.2. Vonzó telephelyek, gazdasági infrastruktúra 3.3. Régióspecifikus termékek, kulturális javak A gazdaság versenyképességének javítása 3.4. Beszállítói hálózatok Környzetkímélő termelési technológiák 4.1. Munkaerő-piaci képzés, átképzés 4.2. Az EU-hoz való csatlakozásra készülés 4.3. Humán szolgáltatások A lakosság életminőségének javítása 4.4. Környzetkímélő infrastruktúrák Vidéki térségek közlekedési elérhetősége A helyi közösségek szerepe MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 9

10

11 1. FEJLESZTÉSI PRIORITÁS: RÉGIÓSZERVEZÉS A FEJLESZTÉSI PRIORITÁS INDOKOLTSÁGA A regionalizáció magyarországi folyamatában a dél-alföldi régió élen jár intézményrendszere kiépítésének megkezdésében, melyhez nagyban hozzájárultak olyan szerveződések, mint a DARIB, a DAREK és a kistérségi területfejlesztési társulások modellértékű összefogása: a DATTE. Területi lehatárolását is a legkevesebb vita övezte, a PHARE kísérleti minta-program kínálta lehetőségek révén pedig alkalom nyílt az első tapasztalatok megszerzésére az érdekelt szereplők területfejlesztési célú, regionális léptékű együttműködésére. Ezen adottságok kihasználása, a városok sokoldalú együttműködésre alapozó hálózattá szerveződése, az új típusú város-falu kapcsolatok segítségével a minőségi életviszonyok javításának lehetőségét a hátrányos helyzetű vidéki térségek lakói számára is biztosító harmonikus térszerkezet kialakítása a Dél-Alföldet a régióépítés egyik hazai modelljévé, sikeres nemzetközi szereplővé teheti. E cél elérését szolgáló legfontosabb és/vagy leggyorsabb eredményekkel kecsegtető, az EU előcsatlakozási támogatásaihoz szükséges együttműködések mechanizmusának kimunkálását és elsajátítását eredményező beavatkozási területek: az innovációterjedést, az urbanizált tengelyek kiépülését lehetővé tevő, a régió külső megközelítését meggyorsító közlekedésfejlesztés, a közös problémák felismerését és kezelését, a gazdaság megújulását előmozdító régióidentitás- és marketingformálás, a Dél-Alföld szellemi centrumaiként szolgáló városi felsőoktatási és kutató-fejlesztő intézmények hálózatépítést segítő együttműködésének, a falusi térségek fejlődésére is erőteljesen kiható agrárkutatás, -oktatás, mezőgazdasági termelés, feldolgozás és szolgáltatás más ágazatok számára is példát mutató vertikális és horizontális integrációjának támogatása. PROBLÉMÁK SZÜKSÉGLETEK A korábbi évtizedek merev, dominánsan hierarchikus kapcsolati hálóit a rendszerváltás jelentősen oldotta, de még nem jöttek létre új típusú, partnerségen alapuló, a régiót egybefűző együttműködési hálózatok a közös problémák megoldására. A tradicionális városok között erőteljes a rivalizálás, falusi környezetükre való pozitív hatásukat gyengíti a befelé fordulás. A belső területi, térségi, ágazati érdekek gyakran ütköznek, az összefogás tartalmi hátterét egyelőre szinte kizárólag a külső források megszerzésének reménye adja. A regionális identitás hiányában a Dél-Alföld mint az együttélés közös tere az érzelmek, viszonyulás szintjén még nem jelenik meg az emberek tudatában, így nem válhat egy aktív marketing-stratégia szerves alkotóelemévé sem. Rendkívül fontos a Dél-Alföld homogenitását biztosító közös elemek erősítése, a közösen vállalható értékek beépítése a régióképbe, annak megismertetése a térségben é- lőkkel, az idelátogatókkal és a külső befektetőkkel. Ugyanakkor mielőbb szükség van e MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

12 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója közös vonások és érdekek által is összekapcsolt, erősödő kooperáció és összehangolt fejlesztés révén egymást és a környező falvakat is dinamizálni képes városhálózatra. A régió gazdasági fejlődésének egyik legnagyobb akadálya a fővárosi közlekedési kapcsolatok nem megfelelő kiépítettsége. Ez hátráltatja a Dél-Alföld több városának intenzív összekapcsolódását is. A sugaras fővonalakra merőleges, régión belüli és a Budapestet elkerülő régióközi transzverzális (kelet-nyugati) összeköttetések hiánya, illetőleg alacsony színvonalú kiépítettsége jelenleg a régióépítés egyik legfontosabb korlátja. Mindez jelentősen gátolja a Dél-Alföld tranzitszerepéből adódó lehetőségek kihasználását is. A probléma jelentőségét felismerve a hatalmas forrásigényekhez képest várhatóan hosszabb távon is szűkös állami finanszírozási lehetőségek közepette alapvető fontosságú, hogy a régió részben eltérő érdekeket képviselő területfejlesztési szereplői meg tudjanak egymással állapodni az állami közlekedéspolitika felé képviselt igények súlypontjaiban és sorrendjében, hiszen e kormányzati, állami engedélyezési körbe és kompetenciába tartozó fejlesztések előmozdításához a régiót alkotó térségek képviselőinek egységes fellépésre és kiegészítő források felkutatására van szükség. A Dél-Alföld az országban Budapest után a második legnagyobb felsőoktatási bázissal, és specializált kutatási-fejlesztési potenciállal rendelkezik. Ezek gazdasági és területfejlesztő hatásai azonban jelenleg a lehetségesnél jóval kisebb mértékűek és a lehetségesnél szűkebb területen koncentrálódnak. A K+F szektor legtöbb partnere és piacai a régión kívül vannak vagy külföldiek. A Dél-Alföld a műszaki fejlesztések tekintetében messze elmarad az ország innovációban élenjáró térségeitől, a diplomás szakemberek aránya pedig csak a felsőoktatási centrumokban (elsősorban Szegeden) kiemelkedő. Elengedhetetlen a szellemi erőforrások integrálása és a régió fejlesztésében való fokozottabb szerepvállalása. Ennek érdekében ki kell alakítani egyrészt a kutatás-fejlesztési és felsőoktatási intézmények, másrészt a K+F szektor és a gazdasági szereplők közötti folyamatos információáramlás és együttműködés csatornáit, hogy ily módon a térség hosszú távú céljaihoz kapcsolódva húzó hatást gyakorolhassanak a társadalom és gazdaság más területeire is. Az ország régiói között a Dél-Alföldön legmagasabb a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya. A jelentős számú agrárértelmiséget tömörítő fejlett oktató, kutató intézmények sem indukáltak e nagy számú, főleg vidéki népesség eltartásának problémáit enyhítő szerkezeti-szervezeti megújulást az agrárszektorban. A növénytermelési ágazatok arányai kedvezőtlenül változtak az extenzív területhasznosítás irányába. Az állattenyésztés mennyiségi és minőségi visszaesése, valamint a rendszeresen ismétlődő piaci anarchiák nem ösztönöznek távlatos termelői magatartásra. Az információhiány és az agrárszereplők ismételt dezinformálása vészterhessé növelte a termelői kockázatot. Nem jöttek létre a termelők korszerű, EU-típusú értékesítő-, marketing-intézményei. Az európai piacokon is versenyképes élelmiszergazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen az innováció beépítése a gazdálkodás gyakorlatába az oktató és kutató intézmények EU-típusú folyamatos közreműködésével. Legnagyobb szükség a folyamatos és a termelők befogadóképességéhez igazodó információáramlás megteremtésére van. A hiteles tájékoztatás rendszere és összekapcsolása az állami és érdekképviseleti szervezetek tevékenységével kiegyensúlyozottabb agrárpiaci helyzetet teremthet. A régió 12 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

13 Régiószervezés agrárgazdasági és politikai szereplőinek egységes, hatékony érdekérvényesítése kívánatos az agrártörvények egész sorának felülvizsgálatához és a joghézagok felszámolásához. CÉLOK Olyan egységes, pozitív régió-imázs megteremtése és elterjesztése, melynek része egy ágazati és területi szereplők közti, közös érdekeken alapuló, modell-értékű együttműködés, a Dél-Alföld integrációját segítő hálózatépítés. A nagy kapacitású sugaras pályák megépülésével a Dél-Alföld közelebb kerülése az ország centrumához, városai közelítése egymáshoz, és a régió vonzóbb célterületté válása a tőke(beáramlás) számára. A keresztirányú összeköttetések bővítése által a belső integráció, kohézió és a szomszédos régiókkal való kapcsolatrendszer erősítése. A képzési szerkezetüket folyamatosan megújítani képes, integrált felsőoktatási intézmények és a régió gazdaságában nagyobb szerephez jutó kutatóintézetek együttműködése révén egyes tudásigényes ipari és szolgáltató ágazatok fejlődésének előmozdítása; a Dél-Alföld valamennyi térsége innovációfogadó, jövedelemtermelő képességének javítása; a mezőgazdasági termelőkkel, feldolgozókkal és szolgáltatókkal való kooperáció segítségével a minőségorientált piacgazdasági kihívásoknak és a vidékfejlesztés korszerű követelményeinek megfelelő, a régió belső kohézióját erősítő agrárszektor kiépítése, az EU-kompatibilitás megteremtése FEJLESZTÉSI IRÁNY: RÉGIÓTUDAT ÉS RÉGIÓMARKETING FORMÁLÁSA Első lépésként rövid távon a térségben folyó természet- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodva részletesen fel kell tárni a régió adottságait, a homogenitás legfontosabb elemeit, a területi identitás erősödését és az eladhatóságot egyaránt segítő értékeket s a szolidaritást igénylő belső egyenlőtlenségi viszonyokat. Meg kell formálni a régió önálló arculatát, az ágazati, települési, kistérségi marketing-stratégiákba egyaránt átemelhető logo -t, jelmondatot. A régió helyi lakossággal, betelepülőkkel, idelátogatókkal, befektetőkkel való megismertetésére, pozitív imázsának terjesztésére, vonzóvá tételére az alábbiak javasolhatók: A helyismereti, monográfia-készítési tevékenységek eredményeit is felhasználó földrajzi, történelmi, ökológiai-környezetvédelmi, néprajzi, a Dél-Alföldre vonatkozó, a régiók Európájának ismeretanyagába ágyazott tananyagok szakszerű, folyamatos helyi oktatása komoly előrelépést jelentene. Támogatni kell a háromszintű (helyi, regionális és országos) televíziózás és rádiózás hatékony együttműködésének megvalósítását, kihasználva az egyes szintekben rejlő előnyöket (a régiótudat erősödését és a régiómarketinget szolgáló társadalmi párbeszéd, információközvetítés, a stúdiók által sugárzott anyagok archiválása). El kell érni, hogy teljes műsoridőben sugárzó regionális frekvencia álljon rendelkezésre. Az írott sajtó az eddigieknél lényegesen többet tehet a régióról szóló ismeretek közvetítésében, a fejlesztési elképzelések, programok bemutatásában. Rövid távon MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 13

14 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója reális egy eseti megjelenésű "Régió Híradó" vagy "Régió Közlöny" megjelentetése, hosszú távon viszont elképzelhető egy regionális napilap működtetése is. Már rövid távon jobban kihasználhatók az Internet-ben rejlő lehetőségek. Ösztönözni kell a még be nem kapcsolódott településeket, kistérségeket, gazdasági szereplőket a hálózaton való megjelenésre, annak használatára, s a felhalmozódott ismeretanyagból célszerű lenne régiószinten egy jól strukturált, átlátható, küllemében és tartalmában is vonzó rendszert kialakítani, majd azt folyamatosan aktualizálni és bővíteni. A gazdaság területén a telephelykataszter-felmérés rövid távon, regionális üzleti kalauz, illetve Ki Kicsoda összeállítása középtávon indokolt. Mind a régióban szervezett, mind a hazai és külföldi fórumokon, kiállításokon, vásárokon és más rendezvényeken, s ugyanígy a különböző propaganda-anyagokban célszerű megjeleníteni a régió nevét, logó -ját, a külvilág felé küldött üzenetét. Támogatandók a régiótudat és régiómarketing formálását segítő civil szervezetek, közösségfejlesztő, hagyományőrző és -teremtő rendezvények, azok regionális hálózattá szervezése, továbbá a regionális tudományos tanácskozások, szakmai találkozók. A régiómarketing formálásában kiemelten kell építeni a régión kívüli szoros, már meglévő kapcsolatokra, így különösen a szomszédos megyékkel, régiókkal való gazdasági, kulturális együttműködésekre, valamint a Dél-Alföldi régió egyes megyéinek más társulásaira is (Duna Körös Maros Tisza Eurorégió, Román Magyar Phare-CBC megyéi, Duna-menti Tartományok Közössége, Duna Dráva Száva Eurorégió) FEJLESZTÉSI IRÁNY: A RÉGIÓ KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK JAVÍTÁSA A régiónak az országos áramlásokba való jobb bekapcsolása, fő szerkezeti tengelyeinek kialakítása, gazdasági fejlődésének segítése érdekében a legfontosabb teendő az itteni centrumokat Budapesttel összekötő, zömmel a transzeurópai folyosóknak is részét képező gyorsforgalmi utak mielőbbi kiépítése, és a vasúti fővonalak teljesítőképességének lényeges javítása. A gyorsforgalmi úton még nem elérhető két megyeszékhely, Szeged és Békéscsaba budapesti összeköttetésének megteremtése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni, és legkésőbb 2002-re be kell fejezni az M5 autópálya hiányzó szakaszának megépítését, és Békés megye hátrányos helyzetére való tekintettel régió-szinten is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az M44 gyorsforgalmi utat már középtávon építsék ki. Az M5-höz kapcsolódó és azzal együtt a IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó részét képező M43 gyorsforgalmi út teljes kiépítésére is középtávon sort kell keríteni. Az e tengelyektől távol eső térségek budapesti közúti összeköttetésének javítása érdekében szükséges a Battonya Orosháza Szentes( Kiskunfélegyháza M5) főútvonali kapcsolat kiépítése, illetve az 51-es főút rekonstrukciója és Solt Dunapataj közötti védgáti szakaszának nyomvonaláthelyezése. A Duna menti és észak-békési települések számára régión kívüli gyorsforgalmi utak (M6 M56, illetve M4) megépítése jelentheti a főváros elérésének javulását. A közutak terhelésének csökkentése, a vasúti szállítás versenyképességének biztosítása és a régió logisztikai potenciáljának kihasználása érdekében igen fontos a buda- 14 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

15 Régiószervezés pesti irányú vasúti fővonalak fejlesztése, amelyre számos európai támogatás, illetve hitelkonstrukció is igénybe vehető. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 15

16 A tervezett gyorsforgalmi utak és logisztikai centrumok potenciális hatásterületei Budapest Budapest M4 Bucsa Kertészsziget M5 Ecsegfalva Szekszárd NY-Dunántúl Pécs Székesfehérvár M56 Belgrád M9 M6 Dunafalva Hóduna Szeremle Fajsz Bátmonostor Dávod Hercegszántó Budzsák Foktő Bátya Dusnok Tass Dunavecse Szalkszentmárton SOLT Dunatetétlen Harta Dunapataj Szeliditópart Újtelek KALOCSA Lajosmizse Dunaegyháza Ordas Géderlak Dunaszentbenedek Uszód NEGYVEN- SZÁLLAS Miske Sükösd Érsekcsanád Vaskút Nagybaracska Csátalja Apostag BAJA Bácsszentgyörgy Drágszél Homokszentlőrinc Újsolt Felsőerek Szakmár Homokmégy Hillye Hajós Fülöpszállás Öregcsertő Alsómégy Érsekhalma Nemesnádudvar Gara Csávoly Bácsbokod Kunbábony Kunpeszér Kunadacs Csengőd Balázs SZABADSZÁLLÁS Akasztó KISKŐRÖS Borota Rém ERDŐTELEK Kiscsala Császártöltés Felsőszentiván Mátételke Bácsborsód Kurjantópuszta Kisizsák Soltszentimre KECEL BÁCSALMÁS Katymár M8 Tabdi Imrehegy Kéleshalom Madaras Tataháza Ladánybene Kunbaracs IZSÁK Páhi Kaskantyú Vadkertitó Felsőlajos Gátér Pálmonostora MÉNTELEK Kerekegyháza Fülöpháza KADAFALVA Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Bócsa SOLTVADKERT Pirtó KISKUNHALAS JÁNOSHALMA Kisszállás Mélykút Bácsszőlős Kunbaja Kunfehértó Öregmajor Csikéria HETÉNYEGYHÁZA Bugacpusztaháza Fischerbócsa Tázlár Harkakötöny Balotaszállás Tompa Kelebia KATONATELEP Kunszállás Jakabszállás BODOGLÁR M9 Fülöpjakab Bugac Szank TAJÓ Zsana Pusztamérges Öttömös KECSKEMÉT Alsómonostor Móricgát M8 Városföld KISKUNMAJSA Kígyós Ruzsa Csengele Zákányszék Ásotthalom Szabadka, Belgrád Szolnok Szentkirály Nyárlőrinc Nagylak Magyarcsanád MÓRA- HALOM Lakitelek Tiszaalpár KISKUNFÉLEGYHÁZA Kömpöc Fábiánsebestyén TISZAKÉCSKE M5 Pusztaszer SZEGED KISTELEK Balástya BOKROS CSONGRÁD Munkástelep Felgyő Tömörkény KISKUNDOROZSMA Domaszék M5 Röszke TISZABÖG Baks Ópusztaszer M44 Dóc Sándorfalva Algyő Szegvár MTA RKK ATI Szolnok Nagytőke MINDSZENT Ferencszállás Forráskút Szatymaz Zsombó Bordány Üllés Kígyósgyán Csólyospálos HÓDMEZŐ- VÁSÁRHELY Deszk Mártély SZENTES BATIDA Maroslele Klárafalva Derekegyház M43 SZÖREG Újszent- Tisza-ivásziget Kübekháza Szolnok, Budapest MAGYAR- TÉS Ótompahát Tompahát KÚTVÖLGY Óföldeák MAKÓ Kiszombor SZIKÁNCS Eperjes M47 Földeák Árpádhalom SZARVAS Székkutas RÁKOS Gádoros Csabacsűd Nagykopáncs Kardos Nagylapos Nagyszénás Örménykút OROSHÁZA Nagyér Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Csikóspuszta Királyhegyes Csanádpalota Kövegy Körösnagyharsány Petőfiszállás Jászszentlászló Csanytelek Nagymágocs Pusztaföldvár Kardoskút ENDRŐD Csorvás Kaszaper Gerendás TÓTKOMLÓS GYOMAENDRŐD Csárdaszállás Kondoros Csanádapáca Végegyháza Medgyesbodzás Medgyesegyháza Békésszentandrás Békéssámson MEZŐ- HEGYES Hunya Kétsoprony M44 Arad, Bukarest Csabaszabadi Gábortelep Nagybánhegyes Dévaványa Körösladány Köröstarcsa Kamut BÉKÉSCSABA Telekgerendás Magyarbánhegyes Almáskamarás TOMPAPUSZTA M47 Újkígyós Pusztaottlaka Kunágota SZEGHALOM MEZŐBERÉNY Murony BÉKÉS MEZŐMEGYER Szabadkígyós BATTONYA Füzesgyarmat Kétegyháza Nagykamarás Dombiratos Dombegyház Bélmegyer Vésztő Tarhos GERLA Kevermes GYULA ELEK SARKAD Doboz Lőkösháza Arad, Bukarest Sarkadkeresztúr BAJA M8 gyorsforgalmi út gyorsforgalmi út 10 km-en belüli hatásterülete gyorsforgalmi út km-es hatásterülete gyorsforgalmi út km-es hatásterülete elsőrendű főút másodrendű főút vasúti törzshálózati fővonal egyéb vasútvonal település belterülete SZEGED megyeszékhely MAKÓ város Doboz község GERLA Hóduna Debrecen Körösújfalu Okány GYULAVÁRI Méhkerék DÉNESMAJOR Arad, Bukarest Zsadány Újszalonta Kötegyán logisztikai centrum logisztikai centrum hatásterülete a Déli Autópálya tervezett nyomvonala tervezett főút egyéb belterület Geszt Mezőgyán Nagygyanté MEZŐ- KOVÁCSHÁZA Kisdombegyház Magyardombegyház Biharugra jelentősebb külterületi lakott hely

17 Régiószervezés Ezért el kell érni, hogy a MÁV fővonali rekonstrukciós programjába kerüljön be a Cegléd Kecskemét Kiskunfélegyháza Szeged vasút teljes szakasza, és rövid távon kezdődjön meg a második villamosított vágány kiépítése is. A helsinki folyosóknak is részét képező két fővonal közül a Kelebia Kiskunhalas Budapest vasút mielőbb teljes korszerűsítése szükséges, a második vágány kiépítését a jugoszláviai helyzet alakulásától alapvetően befolyásolt nemzetközi teherforgalmi igényektől függően kell megkezdeni. A Békéscsaba Szolnok vonalon a kétvágányúsítás befejezése, Lőkösháza Békéscsaba között a pálya rekonstrukciója érdekében már rövid távon szükséges a régió forrásszerző erőfeszítéseit összpontosítani. A régió belső kapcsolatrendszerének és kiegyenlített területi fejlődésének segítése szempontjából kulcsfontosságú a három megyét összefűző és interregionális kapcsolatok javítása. A legsürgetőbb feladat egyes régóta hiányzó dunai és tiszai hidak megépítése, illetve a meglevőkön a szükséges rekonstrukciók elvégzése. Már rövid távon megoldandó a kormányzati prioritást is élvező új tiszaugi és Szekszárd térségi hidak (2000 végéig, illetve 2002-ig), majd az M43-as út Szegedtől északra tervezett Tiszahídjának felépítése főhálózati összeköttetésükkel együtt. Hasonló jelentőségű a dunaföldvári hídnak a bajaihoz hasonlóan történő teljes rekonstrukciója 2001-ig, hiszen ezzel mindenhol megoldódna a vasúti és közúti forgalom szétválasztása is. Középtávon szükséges a Dunaújváros térségi Duna-, illetve az Algyőnél tervezett új Tisza-híd megvalósítása. E hidakra alapozva a forráslehetőségek és a forgalomnagyság függvényében először akár főúti, autóúti szintű kiépítéssel ütemezetten meg kell kezdeni az M43, az M8 és a déli gyorsforgalmi út megvalósítását, amelyek a régió új közúti tengelyei lehetnek és logisztikai szerepkörét is erősíthetik. A déli gyorsforgalmi út két alternatívája a kormánytervekben szereplő M9-M47 autóút, illetve az ennél atraktívabb, várhatóan nagyobb területfejlesztési hatású és nagyobb térséget feltáró, magánbefektetők által tervezett Déli Autópálya. A két fejlesztés közül a régiónak azt célszerű támogatnia, amelynek nagyobb a realitása, és várhatóan hamarabb elkészül. Mindhárom megye érdekében állna a régiót átszelő vasúti kapcsolat megteremtése. Az egykori Alföld-Fiume vasút (Nagyvárad Békéscsaba Szeged Szabadka Baja Zágráb) felélesztése érdekében mielőbb tárgyalásokat kell kezdeményezni a Szeged Szabadka Bácsalmás pályaszakasz jugoszláv területen levő részének közös használatú peage-vonalként történő hasznosításáról, s megegyezés esetén el kell végezni a kapcsolódó magyar szakasz rekonstrukcióját. Az új összeköttetések kiépítésével párhuzamosan a meglevő főúthálózat állapotának fokozatos javítását (elsősorban a rehabilitációk folytatását és az utak teherbírásának az EU-csatlakozás miatt sürgető növelését) is szorgalmazni kell. A régiónak elvi támogatással segítenie kell a területén kívül eső, de a régió érdekét is szolgáló stratégiai jelentőségű fejlesztéseket FEJLESZTÉSI IRÁNY: A FELSŐOKTATÁSI ÉS KUTATÓ-FEJLESZTŐ CENTRUMOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA, EREDMÉNYEIK KÖZVETÍTÉSE A GAZDASÁGI SZEREPLŐK FELÉ A régióépítésben nélkülözhetetlen a K+F tevékenységgel is foglalkozó intézmények közötti széleskörű együttműködés kialakítása. Ennek első lépéseként a rendszeres információáramlás kereteinek megteremtése, illetve erősítése érdekében a régiónak MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 17

18 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója az érintett szervezetekkel közösen kutatási-fejlesztési információs bázist kell létrehoznia és működtetnie. A további feladatok e téren a következők: A felsőoktatási, kutatás-fejlesztési szereplők, illetve a régió fontosabb gazdasági és politikai döntéshozói között kapcsolatteremtő fórumok, rendezvények szervezése, hosszabb távon a folyamatos és intézményes egyeztetés kialakítása, működtetése. Ennek során szorgalmazni kell a szakmai műhelyek közötti kapcsolatok kialakítását, közvetlen gyakorlati célú és jelentős haszonnal kecsegtető iparközeli kutatási programok kidolgozását, megvalósítását, valamint közös kutatási irányok meghatározását. Mindemellett, esetenként információkkal, célzott anyagi támogatással is segíteni kell a régión belüli kutatási intézmények együttműködésével megvalósítani tervezett tudományos projekteket. A nemzeti tudomány-, agrár- és egyéb politikák kialakításakor a regionális kutatási együttműködéseket ösztönző programok szorgalmazása, ebben a régió érdekeinek közös képviselete (környezeti, biológiai, orvosi, illetve speciális fizikai, agrár- és társadalomtudományi kutatások). A Dél-Alföld számára fontos kutatási témák megfogalmazásával, egyes kutatási megbízásokkal a régió mint megrendelő igényeinek közvetítése a K+F szereplők felé, közvetlenül is bevonva őket alapvető célkitűzései kidolgozásába és megvalósításába. A K+F intézmények marketing-tevékenységének, illetve kutatási eredményeik értékesítésének a régió által szervezett, intézményes segítése. A régiót érintő gazdasági stratégiák kidolgozása egyebek mellett az ipari parkok ágazati profiljának meghatározása és megvalósítása során a K+F intézményekben rendelkezésre álló szellemi tőkére és műszaki infrastruktúrára alapozva célszerű a biotechnológiai ipar, a környezetvédelmi iparok, technológiák, illetve a speciális (kutatásigényes), magas hozzáadott értéket tartalmazó élelmiszeripari tevékenységek fejlesztésének segítése. Ösztönözni kell továbbá, hogy az itteni kutató-fejlesztő intézmények vállaljanak fel piaci, szolgáltató szerepet a régióban (szakmai tanácsadás, szakértői hálózat, az alkalmazások monitoringja), amivel saját pozícióikat is erősíthetik. A Dél-Alföld jövőjének alakulásában hosszabb távon is meghatározó szerepet fog játszani felsőoktatásának szerkezete és színvonala. Ezért az intézmények autonómiájának tiszteletben tartása mellett szükség van a régió közvetítő szerepére a munkaerőpiac szakember-igényeihez legjobban igazodó képzési irányok és formák megtalálása, valamint a hallgatókért folyó versenyben várhatóan a dél-alföldi intézmények között is keletkező konfliktusok feloldása érdekében. A régió intézményeinek a jelenleginél jóval nagyobb szerepvállalása lenne szükséges a műszaki fejlesztések humán erőforrásainak biztosításában. Ezért a meglevő tradíciók megőrzésén túl indokolt a műszaki felsőoktatás bővítése, s a kecskeméti főiskolai bázis mellett a Dél- Alföld valamely más centrumában is a műszaki képzés megindítása. Kulcsfontosságú mindezeken túl a régió felsőoktatási potenciáljában rejlő térségfejlesztő hatások kiterjesztése elsősorban a munkaerőpiac változásaihoz legrugalmasabban alkalmazkodni képes képzési formák (felsőfokú szakképzés, távoktatás) ösztönzése révén. A humán erőforrások hiányával küzdő, elmaradott kistérségek szakember-hiányának csökkentése érdekében speciális támogatási formák (régiós ösztöndíjak, letelepedési támogatások stb.) kidolgozása is célszerűnek látszik. 18 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

19 Régiószervezés I.4. FEJLESZTÉSI IRÁNY: A RÉGIÓBELI OKTATÓ ÉS KUTATÓ INTÉZMÉNYEK, A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK, FELDOLGOZÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZVA AZ AGRÁRSZEKTOR SZERKEZETI ÉS SZERVEZETI MEGÚJÍTÁSA, INNOVÁCIÓS KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSA A FENNTARTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN A régió "szürkeállományának" magasabb fokú hasznosítása és gyarapítása érdekében az élelmiszergazdaságot és a hozzá kapcsolódó vidékfejlesztést illetően a következők javasolhatók: a felsőoktatási és kutató helyek kiemelt fejlesztése, a K+F programok bővítése és az elért tudományos-szakmai eredmények, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok gyakorlatba való átültetésének meggyorsítása, a szaktanácsadás korszerűsítése, a tudományos transzfert szolgáló katalizáló modellek, mintagazdaságok szervezése, elsősorban a vidéki lakosságra kiterjedő rendszeres továbbképzési programok (népfőiskola) beindítása, az agrár középiskolák tananyagának a régiófejlesztési célokhoz való hozzáigazítása, a média ismeretközvetítő szerepének erősítése. A sikeresség feltétele aktív, a konkrét programok megvalósítását segítő, a régó szintjén hálózattá szerveződő helyi menedzsment létrehozása, működése. A térségi kohéziót és az agrárfejlesztést ösztönző innovációs mintagócok (mintagazdaság, referenciaüzem, kihelyezett kutató állomás, iskola stb.) kialakítása célszerűnek látszik. Mentálisan föl kell készíteni az élelmiszergazdaságban dolgozókat különösen a kistelepülésen lakókat az EU-csatlakozás nyomán bekövetkező és felgyorsuló változások pozitív fogadására. Ezt intézményesen meg kell szervezni, támaszkodva a régióban rendelkezésre álló kiemelkedően gazdag szellemi erőforrásokra (kutató és oktatóbázisok, civil közösségek, önkormányzatok együttműködése a humántőke gyarapítása, a gondolkodásmód formálása, az általános civilizációs szint emelése, a polgárosodás segítése érdekében). A régió élelmiszergazdaságában az EU-konform intézményi felépítmény kialakítása az alábbiakkal érhető el: érdekérvényesítő szervezetek, szövetkezetek különösen új típusú termékpályás szövetkezetek és együttműködések hálózatának gyorsított megteremtése, a régió élelmiszergazdaságában létrejött új érték minél nagyobb hányadának helyben tartásához kapcsolódó pénzügyi környezet kialakítása, már meglévő, illetve új szervezetek intenzív fejlesztése (agráripari park, aukciós piacok, legelő- és víztársulatok, gépkörök, erdőbirtokosságok, hegyközségek, takarékszövetkezetek, speciális agrárbank). A környezeti adottságok fokozottabb kihasználásával távlatilag gyökeresen átalakuló, piaci igényekhez alkalmazkodó agrárstruktúra és a belterjes növénytermelési és piacképes állattenyésztési ágazatok összehangolása szükséges. A környezetkímélő gazdálkodás és a tájtermelés elterjesztésével (biotermékek, fehérje- és vitamindús termékek, hungaricumok, különleges termékek termelésével) az EU agrárgazdaságát is figyelembe vevő, a gabona-hús hegemóniát felszámoló termelésszerkezet kiépítése kívánatos. Visszagyepesítéssel, fehérjeforrást növelő növények termelésének MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 19

20 A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója bővítésével, a belterjes szántóföldi kultúrák, a vetőmag- és szaporítóanyag-termelés fejlesztésével el kell érni a földhasznosítási és a termelési szerkezet hatékonyságának javulását. Szükséges egy az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban álló integrált földhasználati rendszer kidolgozása. Az állattenyésztés sorvadásának megállítása termelékeny fajták tenyésztésével, termelésbe állításával, a kisállattenyésztés, a vadgazdálkodás és az őshonos állattartás fejlesztésével oldható meg. A FEJLESZTÉS TERÜLETI SZEREPLŐI, BEAVATKOZÁSI TÉRSÉGEI Megyék A tervezett közlekedéshálózati fejlesztések mindhárom megyét közel hasonló arányban érintik, a megvalósulás sorrendje azonban amely alapvetően a régión kívüli tényezőktől függ rövid távon jelentős arányeltolódásokkal járhat. Az ezzel kapcsolatos érdekegyeztetési folyamatban a megyéknek hídszerepet kell betölteniük a régió és a kistérségek, illetve az általában megyei szervezeti keretekben működő szakmai, ágazati szervezetek között. Az agrárágazat szerkezeti megújulására építő vidékfejlesztés során a területfejlesztés decentralizált forrásainak elosztásában, a forráskoordináció megvalósításában és a kamarák, agrárszervezetek, K+F, illetve agrár oktatási intézmények stb. együttműködésének erősítésében is meghatározó feladata lehet a megyei területfejlesztési tanácsoknak, részben a megyei önkormányzatoknak is. Mivel Békés megyében található a legtöbb, az országos támogatási rendszerben "mezőgazdasági vidékfejlesztési kistérség" címén támogatandó célterület, ezért a régión belül különösen itt sürgős az agrárfejlesztést ösztönző innovációs "mintagócok" kialakításának támogatása. A megyei szintű gazdasági szervezeteken túl a megyei könyvtárak, művelődési központok, múzeumok, a megyék közreműködésével tevékenykedő Nagyalföld Alapítvány szervező, koordináló feladatot tölthetnek be a régiótudat és marketing formálásában. Szinte valamennyi fejlesztési irány megvalósításában, de különösen a főközlekedési hálózatok, valamint a kutatás fejlesztésében és a felsőoktatás térségi szerepeinek erősítésében, a régión belüli érdekek egyeztetésében, és közvetítésében, a kapcsolódó fejlesztések kidolgozásában és a várható hatásokra való felkészülésben a Regionális Fejlesztési Tanács által potenciálisan betöltött kulcsszerepet érdemes a megyéknek is felhasználnia. Kistérségek A régióépítés programjaiban közvetve vagy közvetlenül valamennyi statisztikai kistérség, illetve kistérségi társulás érdekelt, az agrárfejlesztések egy részénél azonban a régió belső kohéziójának növelése céljából érdemes a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat az országos területi politika mindenkori beavatkozási területeire, különösen a több céllal is érintettekre koncentrálni (jelen rendszerben ezek: a szeghalmi, a sarkadi, a mezőkovácsházi, a bácsalmási és a jánoshalmi kistérségek). A DATTE délalföldi régió szervezésében betöltött kezdeményező szerepét továbbfejlesztve a kistérségi társulások kulcsfontosságúak maradhatnak az információ közvetítésében, a programok, a kistérségi információs rendszerek összehangolásában. A kistérségi területfejlesztési társulások magukra vállalhatják számos, különösen ágazatközi egyeztetést igénylő program (mint pl. az AGRO START) szervezését, de bizonyos, országos fejlesztésekhez kötődő érdekképviselet ellátását is (pl. a 43-as Főközlekedési Út Menti Települések Területfejlesztési Önkormányzati Társulása). 20 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola ORGOVÁNY Ágasegyháza-Orgovány

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Dél-alföld Helyzetkép Bács-Kiskun Békés Csongrád TARTALOMJEGYZÉK Nyilvántartott álláskeresık fontosabb adatai Dél-Alföld...2 Fontosabb

Részletesebben

A tanyafelmérés eredményei

A tanyafelmérés eredményei Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A tanyafelmérés eredményei Összefoglaló a Tanyai Tudományos Tanács 2005. június

Részletesebben

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése Járás Település Létesítmény megnevezése Címe Befogadhatók létszám NAPPAL (fő) Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János 5. 100 100 Bácsalmás Bácsborsód Művelődési Ház Bácsborsód,

Részletesebben

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,Orgovány

Részletesebben

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28.

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Dél-alföld Helyzetkép Bács-Kiskun Békés Csongrád TARTALOMJEGYZÉK Nyilvántartott álláskeresık fontosabb adatai Dél-alföld...2 Fontosabb

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK-2/ 2014-2015. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március 1-jétől

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI FÁZIS KÖZGYŰLÉSI ANYAG Kecskemét, 2006. szeptember hó A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. /2006. (.) számú önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye területrendezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

Szeptember 30. Szerda

Szeptember 30. Szerda Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2015. szeptember havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) mint védjegyjogosult Kiskunsági nemzeti

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

1080 BUDAPEST KECSKEMÉT autóbuszvonalon sz. járat (Budapest, Népligettől indul 17.45) XII. 24-én nem közlekedik.

1080 BUDAPEST KECSKEMÉT autóbuszvonalon sz. járat (Budapest, Népligettől indul 17.45) XII. 24-én nem közlekedik. A Kunság Volán Zrt. által üzemeltetett országos, regionális és elővárosi közlekedésben 2012/2013. évi karácsonyi és újévi ünnepek időszakában az alábbi korlátozásokra kerül sor. 1080 BUDAPEST KECSKEMÉT

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig Járási javaslatok Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Tiszakécskei járás Kiskőrösi járás Kiskunfélegyházi járás Kalocsai

Részletesebben

EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT

EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT hatékony hirdetés = szórólap terjesztés Világbajnok lapterjesztés! Tisztelt Ügyfelünk! Cégünk 2007-óta foglalkozik szórólapok postaládába történő terjesztésével. Csongrád, Békés

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS KECSKEMÉT BAJA SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 322 sz. járat (Szekszárdról órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül.

ÉRTESÍTÉS KECSKEMÉT BAJA SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 322 sz. járat (Szekszárdról órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Oldal: 1/22 DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairány nyító rendszer Babud Zoltán Benke Gábor MEE 55. Vándorgyűlés Eger 2008 Oldal: 2/22 Szervezeti változások 2006 Műszaki Igazgatóság 1 2007 DÉMÁSZ Partner Kp 1 Főmérnökség

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK-5/2014-2015. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. június 16-tól (keddtől)

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-10/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

ADATTÁR A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ SZENVEDÉLYBETEGEKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEI

ADATTÁR A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ SZENVEDÉLYBETEGEKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEI ADATTÁR A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ SZENVEDÉLYBETEGEKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEI 2012 Kiadó: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi szociális módszertana 5630 Békés, Borosgyán

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2011. karácsonyi és a 2012. újévi ünnepek időszakában a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett helyközi, távolsági autóbuszjáratok

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-9/2010-2011. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE)

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) DAKK-4/2015-2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) a Hivatalos Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megye területére érvényes menetrendi kötetéhez A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. június

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád augusztus 3. augusztus 6. Dr. Lovászi Zsolt Tel.:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek. 1.3 Térségi mellékutak

A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek. 1.3 Térségi mellékutak 1 2. MELLÉKLET A 21/2005. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK TÉRBELI RENDJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSEK

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg -1/8- MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KV-15a/2014 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. december 14-től (vasárnap) a Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4.

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. A BIZOTTSÁG 1187/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 3.) a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Csongrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Algyő 400 Ft/nm 10 MFt nettó 200 Ft/nap 2% 1.000 Ft/nap árbevétel alatt: 1.000 Ft/fö 10 MFt feletti árbevétel esetén: 2.000

Részletesebben

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!)

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!) Tanyaprogram-2012 az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt TP-2-2012 kódjelű csekély összegű (de minimis) támogatás (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA

A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA sorszám 1 2027 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Kecskemét 2 1585 Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged 3 1448 Bordány

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 6640 Csongrád, Szentesi út 2/a

Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 6640 Csongrád, Szentesi út 2/a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző 6640 Csongrád, Szentesi út 2/a Tel.: 63/570-820 Fax: 63/570-827 E-mail cím: barsony.szki@gmail.com Kedves Jelentkező Tanulók, Tisztelt Szülők! Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel :

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett: HENDE CSAB A miniszte r. í't4.c 3p 2013 JAN 2 3. Juhász Feren c országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/9703. számú, Kik veszik igénybe a Magyar Honvédség által biztosított

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 121. (Békéscsaba ) Kétegyháza Mezőhegyes Újszeged 125. Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes Battonya mrh. 127. Vésztő Gyoma

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Csongrád Megyei Igazgatóság Megyei Hivatalos Értesítő

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Csongrád Megyei Igazgatóság Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Csongrád Megyei Igazgatóság Tel.: +36-62-426-940 Fax.: +36-62-426-182 Bankszámla szám: 11707024-20480765 Levelezési cím: 6725 Szeged Szél u. 2 Számlázási cím: 1112 Budapest,

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról

Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014. évi központi keretéből idén 13 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg

Részletesebben

Érkezett 2015 JA 2 2.

Érkezett 2015 JA 2 2. wijyyiiiés Hivatalba Irománysxátzr,V_ \ 53r4o2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Érkezett 2015 JA 2 2. Írásbeli kérdé s Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7.

Részletesebben

M e n e t r e n d i é r t e s í t

M e n e t r e n d i é r t e s í t DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Baja, Nagy I. u. 39. Bács -16-2013/2014. M e n e t r e n d i é r t e s í t A régiós ikervonalszámok egységesítése céljából 2014. december 14-t

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. június 16-tól (szombattól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati egységei. Törölt: 4. február 15-től

M.2. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati egységei. Törölt: 4. február 15-től Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november Mi újság a szomszédban? (Csongrád megyei helyzetkép) Gósz Zoltán hivatalvezető Alig több, mint egy év telt el azóta, hogy a járási rendszer létrejöttével kapcsolatos első szakmai benyomásainkat itt Békéscsabán

Részletesebben

Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Tájékoztató az NFA 202-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 202. évi központi keretéből

Részletesebben

Működtetett rendszer műszaki adatai- Minőségi előírások

Működtetett rendszer műszaki adatai- Minőségi előírások Kapacitáslekötési szerződés 4. számú melléklete Működtetett rendszer műszaki adatai- Minőségi előírások Az elosztó rendszerbe betáplált földgáz minőségének és szagosítás mértékének ki kell elégítenie a

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSI FÁZIS Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora Sorszám ID azonosító Pályázó neve Település 1 297 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Kiskunmajsa 2 612 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Kecskemét

Részletesebben

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július 1-től (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben