Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: /2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos Vízügyi F igazgatóság, keleti mintaprojekt, környezetvédelmi engedély H A T Á R O Z A T Az Országos Vízügyi F igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.; KÜJ szám: ) részére az ÖKO Zrt. (1013 Budapest, Attila út 16.) által december 21-én a Duna-Tisza közi Homokhátság térségben elhelyezked mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt tárgyában benyújtott környezeti hatástanulmány alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 3. a) pontja [Mez gazdasági és egyéb nem belterületi (a TEÁOR szerint nem e kategóriába tartozó) vízrendezés 500 hatól síkvidéken], 81. pontja [Felszíni vizek közötti vízátvezetés (amennyiben nem tartozik az 1.számú mellékletbe)], és 127. a) pontja [Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezet -képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézs rendezést) 1 km vízfolyáshossztól] szerinti tevékenységhez El írások: k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. Általános 1. Jelen környezetvédelmi engedély vonatkozó részeit minden féllel ismertetni kell, aki a terepel készítési, létesítési és rehabilitációs munkálatokban részt vesz. 2. Környezetszennyezéssel, vagy az él világ károsodásával járó havária esemény esetén azonnal értesíteni kell az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séget és az illetékes nemzeti park igazgatóságot. 3. A munkavégzés megkezdése el tt legalább 15 nappal értesíteni kell a természetvédelmi hatóságot. Természet- és tájvédelem: 4. A munkavégzés megkezdése el tt legalább 15 nappal értesíteni kell a természetvédelmi hatóságot. 5. A beruházást (ide értve a terep-el készítést, az építési munkálatokat, a terület-rehabilitációt és az üzemeltetést is) a vadon él él világ és a természetes illetve természetközeli él helyek legnagyobb kíméletével kell végezni. 6. A kivitelezési munkálatokkal illetve a kivitelezést estlegesen megel régészeti feltárással érintett védett természeti terület (nemzeti park, szikes tó és láp), természetközeli állapotú él hely, természeti terület, valamint természetközeli állapotú Natura 2000 terület esetében munkasáv (földkitermelés, humuszeltávolítás, munkavégzés és közlekedés) csak a kivitelezéshez technológiailag feltétlenül szükséges szélességében jelölhet ki. 7. A nyomvonal kijelöléshez és a kivitelezéshez szükséges felvonulási- és megközelítési utak illetve munkaterületek el zetes kijelölése szükséges, melyek kialakításának az illetékes nemzeti park igazgatóság el zetes egyeztetésével kell történnie. 8. Gyepet, nádast, vízállásos és erd területet csak a legszükségesebb mértékben, a sz ken vett munkasávban szabad érinteni, azon kívül deponálásra, közlekedésre használni tilos. 9. A kitermelt, vissza nem tölthet földanyagot természetközeli vagy természetes állapotú területen elteríteni tilos. 10. A természetközeli állapotú él helyet érint munkaárkokból, a régészeti feltárás, kivitelezés és karbantartás során tekintettel arra, hogy a nyitott munkaárkok csapdaként m ködnek a kétélt és hüll fajok legalább két naponta, illetve a munkaárok betemetését közvetlenül megel en történ kiszedésér l és a nyomvonaltól számított legalább 100 m-re történ, természetközeli állapotú él helyen történ elhelyezésér l gondoskodni kell. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 2 11. A teljes munkaterületen, a költési id szakban ferde rézs s munkaárok és depóniák kialakítással, folyamatos munkavégzéssel és/vagy hálós takarással meg kell el zni a védett (partifecske), illetve fokozottan védett madárfajok (gyurgyalag) megtelepedését. Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök vagy földdepóniák falában mégis megtelepednek, az észlelést követ en azonnal jelezni kell a z Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnek és a munkavégzést a további intézkedésig fel kell függeszteni. Ez a kikötés a megel munkálatokra (például régészeti tevékenység) is vonatkozik. 12. A tározók kivitelezési munkálatai a július 15-t l március 1-jéig terjed id tartamban történhetnek. Ez alól akkor lehet kivételt tenni, ha a munkakezdést megel en a természetvédelmi hatóság képvisel je megállapítja, hogy a munkavégzés természetvédelmi érdeket nem sért (például extrém száraz nyári id szak stb.). 13. A természeti területeken a gyep m velési ágú területek rehabilitációja során nem történhet szerves- vagy m trágya kiszórása, illetve f magkeverék vetése. Felülvetés csak helyben fogott magkészlettel végezhet, de törekedni kell a spontán regeneráció segítésére. 14. A természeti területeken a munkálatok befejezését követ en az esetleges er sebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. Az érintett területeket az els öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek id tartamai: június 1-jét l június 15-ig és július 1-jét l július 15-ig. A kaszálás megkezdése el tt egyeztetni kell az illetékes nemzeti park igazgatósággal. 15. A munkálatok hatásának, illetve a rehabilitáció sikerességének nyomon követése érdekében a kivitelezést követ 5 évig botanikai és vízügyi monitorozást kell végezni, melynek jelentését a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére. A monitorozásnak a talajvízszint magasságára, a növénytársulások esetleges változásaira, illetve a vizes él helyek három szabadon választott fajcsoportjára (például szitaköt k, halak, kétélt ek, madarak stb.) kell kiterjednie. 16. Megépülésük után meg kell kérni az érintett vízilétesítmények üzemelési engedélyét. Ehhez a már jelenleg meglév létesítmények üzemelési szabályzatát át kell dolgozni, az alábbi elvek figyelembe vételével: - A Szikrai Holt-Tisza üzemeltetési engedélyéhez rögzíteni kell a természetvédelmi szempontból a vízszintingadozás tekintetében kritikus tavaszi-nyári id szakot és a megtartandó vízszint-határokat. - A tározók száraz állapotból való feltöltése az augusztus 1. és március 31. közötti id szakban lehetséges (március 31-re a feltöltésnek be kell fejez dnie). Amennyiben a párolgás és elszivárgás miatt a vízszint jelent s kiterjedésben 10 cm alá csökken az április 1. és július 15. közötti id szakban, területelárasztással járó feltöltés csak július 15. után engedélyezett (ez nem vonatkozik a vízszint fenntartására szolgáló szakaszos és kismérték vízpótlásra). - A mederfenék lazítását augusztus 15. és október 15. között lehet végezni. - A csatornákon karbantartáskor a hínárkaszálást és a nádvágást szükséges el nyben részesíteni a kotrással (beleértve a gyökérzónás iszapolást) szemben. El bbiek évente többször is végezhet k, az engedélyezett id szakon belül. Kotrásos karbantartás esetén els sorban félszelvény kotrást kell végezni. Az érintetlenül hagyott mederrészt leghamarabb két év múlva lehet megkotorni. - A csatornaszelvényben oldalirányú kiöblösödések kialakítására kell törekedni, amelyeket a kotrásos karbantartásból ki kell hagyni úgy, hogy azok menedékterületként szolgálhassanak a kotrás által hátrányosan érintett él lények számára. - A kotrásos karbantartás augusztus 1. és október 15. között történjék, mert ez zavarja legkevésbé az él lények szaporodását, illetve a telelést. A természetvédelmi kezel vel el zetesen egyeztetve, indokolt esetben július 1-jét l október 30-ig terjeszthet ki a karbantartási id szak. Ett l eltérni haváriahelyzetben szabad. - A meder növénymentesítése (a parti sávot és a csatorna nádszegélyét nem érint hínárkaszálás) június 15. és február 15. között, a parti sáv rendezése július 15. és február 15. közötti id szakban történjen, illetve utóbbi kezdése megegyezhet a csatorna mellett fekv gyepek engedélyezett, korábbi kaszálási id pontjával. Ett l eltérni haváriahelyzetben szabad. Hulladékgazdálkodás: 17. A vízjogi létesítési engedélyeztetés során meg kell küldeni az övcsatornák kikotorandó iszapjának a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti EWC kódú besorolását és a besorolást megalapozó iszapvizsgálati eredményeket. 18. A kikotort iszap végleges kezelésének módját legkés bb a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során kell ismertetni, megadva a végleges kezelés módját. 19. A kotrási iszap min ségét meg kell vizsgálni. Amennyiben a kitermelésre kerül iszap veszélyes hulladéknak min sül, hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezelhet, a 98/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben szerepl el írások betartásával. 20. A kitermelt iszap végleges kezelését megel helyszíni átmeneti tárolás, csak az övcsatorna kitermelési szakaszának parti sávjában végezhet abban az esetben, ha az iszap nem min sül veszélyes hulladéknak. 21. Az övcsatorna kitermelési szakaszának parti sávján kívüli a kotrási iszap tárolása csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet. 22. A növényzetirtás során keletkez növényi hulladékokat hasznosítani szükséges. 23. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképz dés megel zését, a keletkez hulladékok mennyiségének csökkentését. 24. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven veszélyes hulladék esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet ában és 3. sz. mellékletében meghatározott módon gy jteni. 25. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.

3 3 26. A hulladékok csak engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek adhatók át. 27. A keletkez hulladékokról a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet el írásai szerinti adatszolgáltatást kell a felügyel ség felé teljesíteni. 28. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a évi CLXXXV. törvényben el írtakat kell betartani. Leveg - és zajvédelem: 29. Az iszapkotrási munkálatokat úgy kell megtervezni és elvégezni, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -a szerint Tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése, továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz." 30. A földmunkák szállítási útvonalait, olyan gyakorisággal szükséges locsolni, hogy az úton történ közlekedés kiporzást ne okozzon. 31. A szállító járm vek által a szilárd burkolatú közútra felhordott talajt olyan s séggel kell letakarítani, hogy az kiporzást ne okozhasson. 32. A létesítési munkálatok során a szállító járm vek és munkagépek által okozott légszennyezést a munkagépek gazdaságos kihasználásával kell a minimumra csökkenteni. 33. Hulladék nyílt téri égetése tilos. 34. A kivitelez nek részletes organizációs tervet kell benyújtania, meghatározva a munka egyes fázisaiban a zajtól védend épületek környezetében várható zajterhelést. 35. A kivitelezési tervnek tartalmaznia kell a megújuló energiaforrások telepítési helyét, valamint az üzemeltetés során várható zajkibocsátást. 36. Az esetlegesen határérték-túllépéssel érintett védend ingatlanoknál, az építési zajra vonatkozóan a kivitelez felmentést kell kérni, a külön jogszabály szerinti zajterhelési határérték betartása alól, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségt l. Víz- és talajvédelem: 37. A tervezett vízilétesítmények (tározók, csatornák, vízkormányzó m tárgyak, monitoring rendszer elemei) vízjogi engedélyköteles létesítmények, létesítésük és üzemeltetésük csak joger s vízjogi létesítési illetve üzemeltetési engedély birtokában kezdhet meg. 38. A tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt mennyiségi és min ségi hatásainak követésére monitoring rendszert kell kialakítani és üzemeltetni. 39. Amennyiben az üzemeltetés ideje alatt felszíni vagy felszín alatti vizeket veszélyeztet káresemény történik, úgy arról és a szennyez dés elhárítása érdekében tett intézkedésekr l a felügyel séget haladéktalanul értesíteni kell. 40. A felszín alatti vizek jó min ségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak m szaki védelemmel folytatható. 41. A 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. (1) bekezdése szerint a tevékenység végzése csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvez bb állapotának lehet ség szerinti meg rzésével végezhet, nem eredményezheti a talajvíz és földtani közegre vonatkozó szennyez anyag koncentrációk megemelkedését. A határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. 42. A kivitelezési munkák - megfelel technológiai fegyelem és ellen rzés mellett - a felszíni- és felszín alatti vizek min ségi és mennyiségi jellemz it nem veszélyeztethetik. 43. A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonalas létesítménnyel történ keresztezésére és megközelítésére a 147/2010. (IV. 29.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében foglaltakat kell betartani. Határid : folyamatos 44. A gépek üzemeltetésekor a biztonsági el írásokat be kell tartani, a talaj és a talajvíz szennyez désének elkerülésére. A munkagépek, gépjárm vek ellen rzését naponta el kell végezni, a ken olaj, hidraulikaolaj és az üzemanyagok elcsöpögést meg kell akadályozni. 45. Az engedélyes köteles a következ kben beállt változásokat, illetve azok bekövetkezését követ 15 napon belül bejelenteni a felügyel ségnek: a) a tevékenység folytatójának változása; b) a tevékenység helyének változása; c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkez, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; d) a tevékenység mennyiségi jellemz iben, folytatásának körülményeiben bekövetkez, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható fa) trendszer, egyirányú változás, fb) ugrásszer változás, fc) új szennyez anyag által okozott szennyezettség észlelése, fd) más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése. *

4 4 A szakhatóságok el írásai: 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének I-R-001/ /2013. számú állásfoglalása: Az Országos Vízügyi F igazgatóság megbízásából az ÖKO Zrt. által elkészített a Duna-Tisza közi Homokhátság térségben elhelyezked mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítésére és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt környezeti hatástanulmánya cím dokumentációban foglaltak alapján a környezetvédelmi engedély kiadásához környezet-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A tevékenység végzése a jelent sebb tereprendezéssel érintett munkaterületeken (vezeték fektetés, csatornaépítés, kotrás) nem járhat a környezeti leveg olyan mérték porterhelésével, amely légszennyezést okoz, illetve nem eredményezheti az egészségügyi határérték túllépését. 2. A lakott területek közvetlen közelében megvalósítandó épít ipari kivitelezési tevékenység a védend létesítményekben él k számára zavaró, egészségkárosító mérték zajhatást nem okozhat. 3. A tisztított szennyvizek kezelése, sz mez k kialakítása során jelentkez biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket, be kell tartani a kommunális szennyvíz kezelés m tárgyaira vonatkozó véd távolságokat. 4. A projekt megvalósításának különböz helyszínein, valamint a m tárgyak kés bbi m ködtetése során folyamatosan biztosítani kell a kommunális szilárd és folyékony hulladék zárt és fert zésveszélyt kizáró módon történ gy jtését és megfelel gyakoriságú elszállítását, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a b z-és szaghatást is csökkenti. 5. A mintaterületen lév kijelölt természetes fürd helyek és egyéb, jelenleg nem kijelölt, de fürdési célra valószín leg alkalmas felszíni vizek min ségének romlását a keleti mintaprojekt megvalósítása (építési tevékenység, m tárgy és csatorna építés, kotrás, vízvisszatartás, vízpótlás, új vízfelületek kialakítása, vízkormányzás, vízkészlet-gazdálkodás átalakítása, tisztított szennyvíz kezelése, sz mez k létesítése, hulladékkezelés, stb) és a m tárgyak m ködtetése nem veszélyeztetheti. 6. A megvalósítást követ en a különböz m szaki meghibásodásokból és emberi beavatkozásokból származó havária események gyors lokalizációjára különös gondot kell fordítani annak érdekében, hogy a szennyezés a felszín alatti vizek min ségét, ívóvízként történ felhasználhatóságát károsan ne befolyásolja. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege Ft. 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VI-R-039/ /2013. számú állásfoglalása: A Duna-Tisza közi Homokhátságot érint klímaváltozásból ered hatások enyhítése miatt megvalósítandó keleti mintaprojekt környezeti hatásvizsgálati eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz közegészségügyi szempontból hozzájárulok a Csongrádi Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének illetékességi területén. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által az ügy érdemében, hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának BK- 05D/008/45-8/2013. számú állásfoglalása: Az Országos Vízügyi F igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ügyfél kérelmére, a Duna- Tisza-közi Homokhátság térségében elhelyezked területen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt környezeti hatásvizsgálata ügyében érkezett kérelem és tervdokumentáció felülvizsgálata során az engedély kiadásához feltételként el írt megadom, az alábbi kikötésekkel: kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást 1. A tárgyi beruházás keretében megvalósuló munkálatokhoz a évben a Kecskeméti Katona József Múzeum által készített el zetes régészeti dokumentációt ki kell egészíteni a régészeti szakmunkákra vonatkozó projekttervvel. A

5 5 hatástanulmány készítésekor nem vizsgált területeken a terepbejáráson alapuló értékfelméréssel, valamint a már ismert és nyilvántartott régészeti lel helyek esetében próbafeltárással kell a kiegészítést elvégezni. 2. Az így kiegészített hatástanulmányt a munkaterület átadás-átvételi eljárás el tt legalább 30 nappal hivatalom részére jóváhagyásra be kell nyújtani. A szükséges régészeti szakmunkák meghatározása a projektterv által tartalmazott szakmai javaslat alapján történik. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Cs- 06D/01/247-7/2013. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött megkeresésre a Duna-Tisza közi homokhátság térségében elhelyezked két mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítésére és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojektre (keleti mintaterület) vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás tárgyában érkezett kérelem felülvizsgálása alapján a környezetvédelmi engedély kiadásához feltételként el írt kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi kikötésekkel: 1. Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül el, a munkálatokat fel kell függeszteni és a régészeti örökség védelme érdekében a területileg illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 6720 Roosevelt tér 1-3. Tel.:62/ ) bejelentést kell tenni. A talált leleteket a felel s rzés szabályai szerint meg rizve, lehet séget biztosítva a munkálatokkal érintett terület átvizsgálására, illet leg az esetlegesen el kerül régészeti jelenségek feltárására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/365-2/2013. számú állásfoglalása: A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) szakhatóságként az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (továbbiakban: ATIKTVF) megkeresésére indult, a Duna-Tisza közi homokhátság keleti mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítésének vizsgálatára megvalósítandó mintaprojekt tárgyú eljárásban a környezetvédelmi engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel hozzájárul 1. A tervezet tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények megépítésekor, átalakításakor vagy felújításakor amennyiben az építési tevékenység megállapított külfejtéses m velés bányatelek területét vagy engedélyezett bányászati létesítmény véd övezetét érinti, illetve arra hatással van - az ásványi nyersanyagok zavartalan kitermelhet sége érdekében az alábbi, tervezési területen lév bányászati kutatási területek és bányatelkek bányavállalkozóinak hozzájáruló nyilatkozatait be kell szerezni az építési tevékenység megkezdése el tt, illetve az építési, létesítési engedélyhez. Csengele szénhidrogén kutatási terület Kecskemét I. - szénhidrogén bányatelek Kecskemét II. - homok külfejtéses m velés bányatelek Kecskemét V. - homok külfejtéses m velés bányatelek Kiskunfélegyháza IV. - homok külfejtéses m velés bányatelek Kiskunfélegyháza V. - homok külfejtéses m velés bányatelek Kiskunfélegyháza VI. - homok külfejtéses m velés bányatelek Kiskunfélegyháza VII. - homok külfejtéses m velés bányatelek Kiskunhalas - szénhidrogén kutatási terület Körös - szénhidrogén kutatási terület Makó-árok I. - szénhidrogén (nem hagyományos) bányatelek Nagyk rös 170. szénhidrogén kutatási terület 2. Amennyiben a tevékenység következtében a talajvíz szintjének emelkedése megközelíti a külfejtéses m velés bányatelkek környezetvédelmi engedélyében rögzített, a bányatelek alaplapjához viszonyított szintet, akkor gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység következtében további talajvízszint emelkedés ne alakulhasson ki. 3. A tevékenység végzése során gondoskodni kell arról, hogy a tervezési területen lév ásványi nyersanyagok ne szennyez dhessenek, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban szerepl ásványi nyersanyagok kitermelhet sége ne sérüljön.

6 6 Jelen állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügydönt hatóság döntésében támadható meg jogorvoslati kérelemmel. 6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának I-F-001/363-1/2013. számú állásfoglalása: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint els fokon eljáró talajvédelmi hatóság, az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú megkeresésére, valamint a megküldött Duna-Tisza közi homokhátság térségében elhelyezked két mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt környezeti hatástanulmány dokumentáció (készítette: ÖKO Zrt., 1012 Budapest Attila út 16., készítés ideje: Budapest, december) alapján T A L A J V É D E L M I S Z A K H A T Ó S Á G I Á L L Á S F O G L A L Á S - á t adja, az Országos Vízügyi F igazgatóság (1012 Budapest Márvány u 1/d.) megbízásából az ÖKO Zrt. által kérelmezett hatásvizsgálati eljárásával kapcsolatban, az alábbi szerint: A tervezett beruházás talajvédelmi szempontokat figyelembe véve megvalósítható, a dokumentációban leírtakkal egyetértünk. A tervezett beruházások környezetében term földek találhatók, a tervezés, beruházás, illetve a m ködés egyes szakaszaiban a beruházó és a kés bbi létesítmény fenntartók feladata, az érintkez mez gazdasági területeken a talaj véd gazdálkodás el segítése, fenntartásának támogatása. A konkrét term földet érint beruházások esetén a területen található humuszos feltalaj mentése alapvet talajvédelmi kritérium. Ennek megvalósítását az adott konkrét beruházásra elkészített humuszmentési-humuszgazdálkodási,- illetve kiviteli tervek elkészítése alapozhatja meg. Jelen szakhatósági hozzájárulás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben, vagy egyéb jogorvoslati úton támadható. 7. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának 15.2/431-2/2013. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságának a Duna- Tisza közi Homokhátság térségben elhelyezked mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében szakhatósági állásfoglalása a következ : A dokumentum elfogadását talajvédelmi szempontból javasolja. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. 8. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának 10051/2/2013. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) /2013. számú, hivatalunkhoz érkezett, a Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezked mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt tárgyú szakhatósági megkeresésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala mint els fokon eljáró földügyi hatóság Kecskemét, Városföld, Tiszaalpár, Nyárl rinc, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás és Pálmonostora települések érintett földrészleteire - vonatkozóan földvédelmi szakhatósági hozzájárulását adja az alábbi kikötésekkel: - a kialakításra kerül víztározók, csatornák, árkok, m tárgyak valamint a m ködtetésüket biztosító megújuló energiaforrások berendezései által elfoglalt terület végleges más célú hasznosítását engedélyez határozatot a területileg illetékes Járási Földhivataltól a munkálatok megkezdése el tt be kell szerezni - az építési munkálatok során ideiglenes jelleggel elfoglalt területek (felvonulási területek, depóniák) id leges más célú hasznosítását engedélyez határozatot a területileg illetékes Járási Földhivataltól a munkálatok megkezdése el tt be kell szerezni - a beruházás megvalósításához az indokolt szükségletnek megfelel legkisebb területet kell felhasználni, els sorban a gyengébb min ség term földek igénybevételével - a tervezett tevékenység, létesítmény a szomszédos term földek megfelel mez gazdasági hasznosítását ne akadályozza - amennyiben a beruházással érintett területeken földmérési jel található, azt az ingatlan tulajdonosa/használója köteles megóvni, esetleges megrongálódás, megsemmisülés esetén a tulajdonos/használó köteles azt az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg. 9. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának /2013. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnél (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) indult, Duna-Tisza közi Homokhátság térségben elhelyezked két

7 7 mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt el zetes vizsgálati eljárásában term földvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételek közlésével megadja. A vízgy jt -gazdálkodási tervben meghatározott intézkedések, lásd. tározási kapacitások fejlesztése-tározók létesítése, új csatornák, m tárgyak, járó utak stb. kialakítása során véglegesen létrejöv létesítmények tekintetében, a megvalósulást követ 30 napon belül a munkarészek (változási vázrajzok, szerz dések) csatolásával kezdeményezni kell a változások ingatlannyilvántartásban történ átvezetését a területileg illetékes járási földhivatalnál. A beruházások során érintett term földterületek más célú használatára az ingatlanügyi hatóság igénybevételre vonatkozó engedélyének rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. A term föld megóvása és ésszer használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá es tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehet ség szerint a gyengébb min ség term földeken, a lehet legkisebb területi mérték term föld igénybevételével történhet. A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos term földek megfelel mez gazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, fellebbezés az ügyben hozott határozat ellen gyakorolható. 10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának BKG/01/ /2013. számú állásfoglalása: Az Országos Vízügyi F hatóság megbízásából az ÖKO Zrt.. (1012 Budapest Attila út. 16.) által a Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezked két mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt tárgyában benyújtott környezeti hatástanulmányához külön kikötések nélkül szakhatósági hozzájárulásomat megadom. Szakhatósági hozzájárulásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 11. Nyárl rinc Község Jegyz jének 108/3/2013. számú állásfoglalása: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében foglaltak és a 4. mellékletben kapott felhatalmazás alapján szakhatóságként közrem ködve, mint a település jegyz je n y i l a t k o z o m, hogy a Duna-Tisza közi Homokhátság térségben elhelyezked mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt -b l ered hatások nincsenek káros befolyással Nyárl rinc település helyi védettség területeire. Hozzájárulásom az Önkormányzat 11/2004. (IX.10.) ÖR. számú rendeletével jóváhagyott Nyárl rinc Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata el írásain alapul. 12. Városföld Község Jegyz jének 36-6/2013. számú állásfoglalása: Fenti számú megkeresésére válaszolva a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/A (1) bekezdésében foglaltak és 4. mellékletben kapott felhatalmazás alapján a 4. pont szerinti szakkérdésben az alábbi nyilatkozatot tesszük. Városföld igazgatási területét érint en a tervezett beavatkozások helyi környezet- és természetvédelmi területet nem érintenek. Az esetlegesen szükséges véd területeket kérem, szíveskedjenek határozatukban kijelölni annak érdekében, hogy azt a településrendezési tervbe beépíthessük. Nyilatkozatom Városföld község 4/2007. (VI. 12.) Ör. sz. rendeletével módosított 7/2002.(X.9.)ÖR. számú rendeletével jóváhagyott településrendezési terve és helyi építési szabályzata el írásain alapul. 13. Pálmonostora Község Jegyz jének 26-3/2013. számú állásfoglalása: A Duna-Tisza közi Homokhátság térségben elhelyezked mintaterületen a klímaváltozásból ered hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó keleti mintaprojekt el zetes vizsgálati tervdokumentációjában foglaltakkal kapcsolatban szakhatósági hozzájárulásomat megadom azon kikötéssel, hogy a projekt keretében megvalósuló beruházások, illetve környezeti beavatkozások semmilyen negatív hatással nem lehetnek Pálmonostora Község Önkormányzatának jelenlegi formában m köd belvíz védekezési rendszerére. 14. Kunszállás Község Jegyz jének 29/2013. számú állásfoglalása: A fenti tárgyban benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációval kapcsolatos, a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 32/A. -a, illetve 4. melléklet 4. pontja értelmében- szakhatósági állásfoglalásunkat

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 87368-1-11/2012. Ea: dr. Petrovics György Bánfi Szabolcs Sipos László Privitzer Jen Tárgy: Kiskunfélegyházi Motorsport

Részletesebben

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása:

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda VI-P-001/364-3/2012. számú állásfoglalása: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86.694-1-21/2012. Tárgy: Alerion Kiszombor Széler Kft., Ea: dr. Ruzsáli Pál Kiszombor, el zetes vizsgálat Balatonyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 16053-4/2011. Tárgy: P9012 Nabucco gázvezeték megvalósítása,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelség Ügyiratszám: 76227-2-56/2014. Ea: Privitzer Jen Lovászi Péter Filakné Enyedi Andrea Berényi Anita Lovrityné Kiss Beáta Dr. Séra Judit

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

K i v o n a t. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 2008. szeptember 04. napján megtartott ülésének jegyz könyvéb l:

K i v o n a t. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 2008. szeptember 04. napján megtartott ülésének jegyz könyvéb l: Nyírbogát Nagyközség Polgármesteri Hivatal 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7. Tel.: 42/286-133. Ügyiratszám: /2008. K i v o n a t Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 2008. szeptember 04.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S V Í Z Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 26759/2007. Iktatószámunk: 34270/09 Ügyintézőnk:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5070-17/2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI.

Részletesebben