ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBNPRO ( től)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBNPRO (2012. 01. 25-től)"

Átírás

1 ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBNPRO ( től) Tartalomjegyzék Preambulum Általános rendelkezések Jogszabályi alapok Értelmező rendelkezések A személyes adatok kezelése Az adatkezelés elvei és jogalapja A Szolgáltató/adatkezelő adatai, azon személyek köre, akik a kezelt adatokat megismerhetik Az adatkezelés időtartama A felhasználás célja A kezelt adatok típusai, köre Az adatbiztonság követelménye Adatok továbbítása Az érintettek jogai, a jogérvényesítés lehetőségei Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége Az érintett joga A kezelt adat helyesbítése, zárolása, törlése Az érintett tiltakozási joga Bírósági jogérvényesítés Kártérítés Az adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos további előírások /1.

2 Preambulum Jelen Adatvédelmi / Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hatálya a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait rögzíti. A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni. Kőrösi Zoltán egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az itt megfogalmazottaknak. A Szolgáltató az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli a jelen Tájékoztatóban foglalt elvárásoknak megfelelően. Az érintettek a kezelt adatok módosítását, zárolását, törlését az alábbi úton kezdeményezheti: a) útján, a weboldal kapcsolat menüjéből az üzenet küldés felhasználásával, vagy az vagy a címen b) levél útján, a pontban szereplő, levelezési címen A Tájékoztató folyamatosan elérhető a weboldalon. A benne foglalt tartalommal kapcsolatban az érintetteknek amennyiben kérdése van, úgy a weblap Kapcsolat menüpontja segítségével közölje azt a Szolgáltatóval, aki rövid időn belül megválaszolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat bármikor módosíthatja, az erre vonatkozó értesítést a honlapon kellő időben a felhasználók rendelkezésére bocsátja. A Tájékoztató, mint szellemi termék a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, így annak bármely elemének a felhasználása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján használható fel. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. 14/2.

3 1. Általános rendelkezések 1.1. Jogszabályi alapok A Tájékoztató jogszabályi alapja: a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: info. tv.), mely a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja b) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv), mely a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelv (2000. június 8.) mint uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja c) A távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, mely a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; d) A számvitelről szóló évi C. törvény Értelmező rendelkezések E Tájékoztató alkalmazása során: a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; b) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; c) különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; d) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; e) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 14/3.

4 f) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez; g) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; h) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; i) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége. Így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; j) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; k) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; l) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; m) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; n) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; o) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; p) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; q) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi; r) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; s) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; t) információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e; u) elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele; v) elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, adattárolást, illetőleg adattovábbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; w) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá; 14/4.

5 x) szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; y) közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja 2. A személyes adatok kezelése 2.1. Az adatkezelés elvei és jogalapja Az adatkezelés elvei Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek: felvételük és kezelésük legyen tisztességes és törvényes (adatkezelés hitelessége), legyenek pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek, tárolásuk módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (adat integritása). A jelen adatvédelmi Tájékoztató alapján az Érintett adatait bizalmasan kezeljük és kizárólag saját tevékenységi körünkön belül használjuk fel. A Szolgáltató az általa kezelt bármilyen információt a hatóságok részére csak és kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és körben ad meg. Az adatkezelés jogalapja Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell. Ezek különösen: a kezelendő adatok meghatározása, az adatkezelés időtartama, a felhasználás célja, az adatok 14/5.

6 továbbításának ténye, címzettjei, adatfeldolgozó igénybevételének ténye. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti A Szolgáltató/adatkezelő adatai, azon személyek köre, akik a kezelt adatokat megismerhetik A Szolgáltató adatai Név: Kőrösi Zoltán e.v. Adószám: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Vállalkozói tevékenység kezdete: Székhely, levelezési cím: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. A személyek köre, akik a kezelt adatokat megismerhetik: A Szolgáltató, valamint Domain ügyintézés esetén, az igénylőlapon szereplő Domain regisztrátor: - Do Média Kft. (székhely: 2524 Nagysáp, Táncsics Mihály u. 4. A.; cégjegyzékszám: ) - DiMa.hu Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.; cégjegyzékszám: ) - enom, Inc. (15801 NE 24th St United States of America) - DreamHost (New Dream Network, LLC) PMB # Associated Rd. Brea, CA United States of America Tárhely szolgáltatás esetén, az igénylőlapon szereplő tárhely szolgáltató: - DreamHost /New Dream Network, LLC/ (PMB # Associated Rd. Brea, CA United States of America), - HostGator.com, LLC (11251 Northwest Freeway, Suite 400 Houston, TX United States of America). A számlázási szolgáltatást nyújtó szolgáltató: - Brainwave Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 2316 Tököl, Fő út 13.; cégjegyzékszám: ) - E-számla Informatikai Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Forint utca 4.; cégjegyzékszám: ) - Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt. (székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.; cégjegyzékszám: ) 14/6.

7 2.3. Az adatkezelés időtartama A Szolgáltatónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig A felhasználás célja A weboldalt felhasználók a szolgáltatás igénylése érdekében személyes adatokat adnak meg, ezek a szolgáltatás végrehajtásához kerülnek felhasználásra és harmadik fél részére nem lesznek közölve, kivéve, ha törvény nem írja elő, vagy ha feltétlenül szükséges a felhasználói kérelmek teljesítéséhez. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Ezeken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek A kezelt adatok típusai, köre A kezelt adatok típusai a) A navigációs adatok Számítógépes rendszer és szoftver eljárások, amelyek a weboldal működésével vannak kapcsolatban. A normál működés alatt ezek néhány személyes adatot sajátítanak el, melyeknek terjesztése az internetes kommunikációs protokollt követi. Ezeknek az adatoknak a kategóriájába tartoznak az informatikai eszközök (számítógépek, mobiltelefonok, stb.) IP címei, amelyeket az Érintettek a weboldalhoz történő csatlakozásra használnak, az URL címek, a böngésző és az operációs rendszer típusa, és más jellemzők (Pl.: a használt protokollra vonatkozó adat), amelyek az Érintett számítógépes környezetéhez kapcsolódnak. Ezek az információk közvetlenül az Érintett személyéhez nem köthetők és az a szerepük, hogy névtelen statisztikai információt gyűjtsenek a weboldal használatáról és ellenőrizzék a korrekt működést. Az adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése. A feldolgozott adatok nyilvánossá tétele nem tartalmaz személyes adatokat. 14/7.

8 b) Az anonim látogatóazonosító (cookie, köznapi használatban: süti ) Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a weboldal programja a látogatók számítógépén vagy a látogatáshoz használt más informatikai eszközén helyez el, annak biztonsági beállításai függvényében. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a korábbi látogató gépének felismerésére, a statisztikai adatok pontosítására, valamint a vásárlói kényelem biztosítása érdekében a korábban le nem adott, és így befejezetlen megrendelések folytatási lehetőségének megteremtésére alkalmas. A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazásoknak, hogy egyéni információkat küldjenek az Érintettek számára. A legtöbb böngésző már engedélyezi a cookie-kat. Az Érintett azonban úgy is beállíthatja a böngészőt, hogy elutasítsa az összes cookie-t, illetve, hogy jelezze a cookie elfogadását. Bizonyos funkciók a weboldalon esetleg nem működnek, ha nincs megfelelően aktiválva a cookie opció. A cookie-kat a Szolgáltató nem használja személyes adatok továbbítására. c) Az önként megadott adatok Az Érintett hozzájárul az általa önkéntesen küldött adatok kezeléséhez, hogy a Szolgáltató válaszoljon kérdéseire és/vagy teljesítse megrendelését. Az Érintett az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató jelen Tájékoztatóban rögzített módon kezelhesse és azokat a Szolgáltató székhelyén, illetve a biztonsági másolatok vonatkozásában a szerződött partnere szerverein tárolja. d) A választható adatszolgáltatások Az adott navigációs adatoktól eltekintve, az Érintett szabadon közölheti a személyes adatait, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat igényelje (pl. információt, árajánlatot kérhet, regisztrálást a kínált szolgáltatásokra stb.) Ezek hiányában lehetetlen a kért szolgáltatatást megkapni. e) A weboldal kapcsolat menüpontja szerinti kommunikáció Az Érintett amennyiben megadja az címét a Szolgáltatónak, csak azokat az adatokat kapja válaszként, amelyekre feliratkozott és/vagy amelyekre kérdése irányult. f) A hírlevél szolgáltatás A Szolgáltató hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, ben, vagy írásban hozzájáruló nyilatkozatban erre engedélyt adnak. A Szolgáltató a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatót a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt 14/8.

9 A kezelt adatok köre A Domain ügyintézés és a tárhely szolgáltatást igénylőkre vonatkozóan: Adatkezelési cél: A szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató (mint közvetítő szolgáltató) részéről. Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve a évi CVIII. törvény 13/A, és a évi C. törvény IX. fejezete Kezelt adatok köre: Név/Cégnév, Adószám/ Cégjegyzékszám, Számlázási cím, Postázási cím, Telefonszám, Fizetés módja, az igénylés időpontja, a szerződéskötés ideje, a teljesítés dátuma, megrendelt termék(ek) adatai, vásárlói kedvezmény(ek) mértéke, megrendelési szám e- mail cím, Kapcsolattartó neve, telefonszáma, címe, értesítési címe Domain név adatai, Igényelt Domain név Adatkezelés időtartama: A Domain név, illetve a tárhely szolgáltatás teljesülése, illetve a szerződéses kapcsolat megszűnésétől a számvitelről szóló tv. szerinti megőrzési idő végéig (a számvitelről szóló évi C. tv.169..) Adattovábbítás: Domain ügyintézés esetén, az igénylőlapon szereplő Domain regisztrátor részére: - Do Média Kft. (székhely: 2524 Nagysáp, Táncsics Mihály u. 4. A.; cégjegyzékszám: ) - DiMa.hu Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.; cégjegyzékszám: ) - enom, Inc. (15801 NE 24th St United States of America) - DreamHost (New Dream Network, LLC) PMB # Associated Rd. Brea, CA United States of America Tárhely szolgáltatás esetén, az igénylőlapon szereplő tárhely szolgáltató részére: - DreamHost /New Dream Network, LLC/ (PMB # Associated Rd. Brea, CA United States of America), - HostGator.com, LLC (11251 Northwest Freeway, Suite 400 Houston, TX United States of America). A számlázási szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére: - Brainwave Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 2316 Tököl, Fő út 13.; cégjegyzékszám: ) - E-számla Informatikai Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Forint utca 4.; cégjegyzékszám: ) - Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt. (székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.; cégjegyzékszám: ) 14/9.

10 A weblap tervezés, kivitelezés, karbantartás szolgáltatást igénybevevőre vonatkozóan: Adatkezelési cél: A szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató részéről. Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve a évi CVIII. törvény 13/A, és a évi C. törvény IX. fejezete Kezelt adatok köre: Adatkezelés időtartama: Adattovábbítás: Név/Cégnév, Adószám/ Cégjegyzékszám, Állandó lakcím/székhely, Postázási cím, Telefonszám, Fizetés módja, a szerződéskötés, a teljesítés dátuma A Szolgáltatás teljesülése, illetve a szerződéses kapcsolat megszűnésétől a számvitelről szóló tv. szerinti megőrzési idő végéig (a számvitelről szóló évi C. tv.169..) A számlázási szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére: - Brainwave Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 2316 Tököl, Fő út 13.; cégjegyzékszám: ) - E-számla Informatikai Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Forint utca 4.; cégjegyzékszám: ) - Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt. (székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.; cégjegyzékszám: ) A weblap kapcsolat menüpontját Felhasználókra vonatkozóan: Adatkezelési cél: Az Érintett részéről a kapcsolat felvétele, a Szolgáltató részéről a kapcsolat tartása. Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve a évi CVIII. törvény 13/A, Kezelt adatok köre: Adatkezelés időtartama: Név, cím, kapcsolatfelvétel időpontja, az üzenet tárgya, szövege az Érintett által közölt egyéb adatok Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig. A weblap látogatóira vonatkozóan: Adatkezelési cél: A szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése, a visszaélések megakadályozása, illetve a szolgáltatás működésének ellenőrzése, marketing Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve a évi CVIII. törvény 13/A, Kezelt adatok köre: Adatkezelés időtartama: az Érintett számítógépe IP címe, az operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos egyéb adatok, a látogatás időpontja, az oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig. A weblap hírlevél szolgáltatását Felhasználókra vonatkozóan: Adatkezelési cél: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, hírlevél küldése Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve a évi CVIII. törvény 13/A, 14/10.

11 Kezelt adatok köre: Adatkezelés időtartama: Név, cím, az Érintett számítógépe IP címe, hozzájáruló nyilatkozat Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig Az adatbiztonság követelménye A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az info. tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató az adatkezelése során biztosítja, hogy az arra feljogosítottak számára az adatok hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), az adatkezelés hitelesítése és hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatkezelés változatlansága (adatintegritás), valamint védett legyen a jogosulatlan adathozzáféréssel szemben. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással a Szolgáltató biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Szolgáltató az adatkezelése során megőrzi a titkosságot (csak az férhessen hozzá a kezelt adatokhoz, aki erre jogosult), a rendelkezésre állást (a szolgáltató eszközeivel hozzájárul, hogy az érintett valóban hozzáférhessen az általa kívánt adatokhoz), és a sértetlenséget (védi a teljességét és pontosságát az adatoknak, a feldolgozás módszerének). A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet a Szolgáltató nem alkalmaz Adatok továbbítása A Szolgáltató (mint közvetítő szolgáltató) a szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli és továbbítja a szükséges adatokat, az igénylő lapokon szereplő Domain regisztrátorok és Tárhely szolgáltatók felé. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli a számlázó szoftver alkalmazásával a számviteli törvény által meghatározott számviteli bizonylathoz szükséges adatokat, és a számlázást végző szolgáltató részére továbbítja azokat. A Szolgáltató a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adóhatóság, az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkeresésére személyes adatot adhat ki a hatóság részére. Erre csak abban esetben kerülhet sor, amennyiben a megkereső hatóság pontosan megjelölte az adatközlés jogszabályhoz kötöttségét, pontos célját, illetve a kért adatok körét. A Szolgáltató személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 14/11.

12 3. Az érintettek jogai, a jogérvényesítés lehetőségei 3.1. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatosan a Szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon a következő adatokat közzétenni: a) a szolgáltató nevét; b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét; c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét; d) d a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát; e) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát. A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni; b) arról, hogy a megkötendő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető. Ezeket az adatokat az Érintett a weboldal Általános Szolgáltatási Feltételek menüpontjában megtalálja Az érintett joga Az Érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 14/12.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a lehető legbiztonságosabb módon gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Rendszerüzenetet küldhetünk, de közvetlen üzletszerzés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a lehető legbiztonságosabb módon gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Rendszerüzenetet küldhetünk, de közvetlen üzletszerzés

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Karikagyűrűmost.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A GYÉMÁNTKAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Nagybányai út 78/A. B. ép. II. em. 9., Cégjegyzékszám: 01

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Animus Kiadó Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Animus Kiadó Kft. (székhely: 1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.goodiebox.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.gabonaitalok.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást

Részletesebben

A TÉ 96 Bt. (Székhely: 6000 Kecskemét, Brigadéros u. 11/B.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A TÉ 96 Bt. (Székhely: 6000 Kecskemét, Brigadéros u. 11/B.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Bevezetés A TÉ 96 Bt. (Székhely: 6000 Kecskemét, Brigadéros u. 11/B.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Angole-egyetem.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Rozsaszinmania.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató MosolygóShop Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Silko&Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Mókus u 16., adószáma: 14092381-2-42, elérhetőségek: hello@mosolygoviz.hu, +36 1 313 22 93 (a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Házirobotok.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A START-METÁL Plus Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Tessedik S. utca 22., Cégjegyzékszám: 04 09 006351, Adószám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Festékpalota.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Wp-tarhely.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Apenztargep.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Apenztargep.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mirmor.eu - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Mirmor.eu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Alibabaeurope.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELEM Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

http://dimail.hu Adatkezelési politika

http://dimail.hu Adatkezelési politika http://dimail.hu Adatkezelési politika 2 I.Preambulum DiMa.hu Kft. (4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2., Cg.sz.: 09-09-014017, adószám: 14079665-2- 09, képviseli: Magos Tamás László és Dinkó Tamás Pál, ügyvezetők

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.kresztanulasotthon.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Aqua.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben