Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: Honlap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu"

Átírás

1 Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: Honlap: (Az Általános Szerzôdési Feltételek 3. számú melléklete tartalmazza az ügyfélszolgálatok elérhetôségét, címét, telefonszámát és nyitvatartási rendjét.) 36 Szerzodeskivonat 105x145.indd 36 8/30/06 3:53:36 PM

2 Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzôdési feltételeihez) Érvényes: szeptember 1-jétôl Kiadva : szeptember Szerzodeskivonat 105x145.indd 1 8/30/06 3:53:37 PM

3 Szerzodeskivonat 105x145.indd 2 8/30/06 3:53:37 PM

4 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató Ügyfélszolgálat mûködése Az elôfizetôi jogviszony módosítása Az elôfizetôi jogviszony megszüntetése Általános szabályok Közös megegyezéssel történô megszûnés Az Elôfizetô kérésére történô megszûnés A Szolgáltató általi megszüntetés Rendkívüli felmondás Rendes felmondás A szolgáltatás szüneteltetése, a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása A szolgáltatás szüneteltetése (számlás elôfizetés esetén) Az Elôfizetô kérésére történô szüneteltetés A Szolgáltató általi szüneteltetés A szolgáltatás szüneteltetése (kártyás elôfizetés esetén) A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása Adatkezelés, adatvédelem A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele A Szolgáltatás megfelelô minôségének biztosítása, a szolgáltatások minôségi célértékeinek leírása A számlázás módja számlás elôfizetés esetén A számlázás módja kártyás elôfizetés esetén Számlareklamáció Reklamáció Adatkezelési tájékoztató A Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermei (3. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Szerzodeskivonat 105x145.indd 1 8/30/06 3:53:37 PM

5 1. Szolgáltató A szolgáltató neve, címe A Pannon GSM Távközlési Zrt. a Pest megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkörû részvénytársaság. A székhely levelezési címe: Budaörs, Baross u. 165/2. Központi telefonszáma: Központi telefaxszáma: Telefonos Ügyfélszolgálat: Pannon Infovonal: Honlapjának címe:...www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben, honlapján és a Pannon Partner üzletekben áll az Elôfizetôk rendelkezésére. 2. Ügyfélszolgálat működtetése Telefonos Ügyfélszolgálat (1220-as rövid hívószám) A szolgáltatással kapcsolatos elôfizetôi igények kielégítése érdekében a Szolgáltató állandó, 24 órás Telefonos Ügyfélszolgálatot mûködtet. Az Elôfizetôk a Telefonos Ügyfélszolgálatot a Pannon GSM Távközlési Zrt. rendszerébôl díjmentesen hívhatják, más szolgáltatók rendszerébôl az adott szolgáltató mindenkori díjszabásában meghatározott díj ellenében. Pannon Infovonal ( ) Az Szolgáltató közvetlenül ügyintézô kapcsolását biztosítja, automatikus menürendszer nélkül. A Pannon Infovonal hívása a mindenkori Díjszabásban meghatározott, az Elôfizetô tarifacsomagja szerint a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatába irányuló hívásként kerül díjazásra. PannOnline A PannOnline szolgáltatás segítségével a Szolgáltató hozzáférést biztosít az Elôfizetônek az elôfizetéssel kapcsolatos adatok megtekintésére, szolgáltatások megrendelésére, lemondására, valamint a kártyás Elôfizetôknek lehetôségük van egyenlegfeltöltésre a Pannon Feltöltôkártya segítségével a Pannon GSM Távközlési Zrt. internetes oldalán keresztül. A szolgáltatást kizárólag a Pannon GSM Távközlési Zrt. internetes oldalán keresztül lehet elérni. 2 Szerzodeskivonat 105x145.indd 2 8/30/06 3:53:37 PM

6 3. Az előfizetői jogviszony módosítása Az elôfizetôi jogviszony az Elôfizetôi szerzôdés írásbeli módosításával, a jogszabályok, illetve a jelen Üzletszabályzat módosulásával, valamint átírással (lásd az Engedményezés Üzletszabályzat 10. fejezet, illetôleg az Egyéb Szolgáltatások leírásánál fejezet V. alpontja) módosítható. Az átírás szabályai: Az Elôfizetônek lehetôsége van arra, hogy elôfizetôi jogviszonyát a Szolgáltató hozzájárulásával más személyre ruházza át. Az átírás költsége függ attól, hogy saját vállalkozás, illetve közvetlen családtag nevére történik-e az átírás vagy sem. A Szolgáltató az átírást annak kérelmezésétôl számított legfeljebb 15 napon belül teljesíti. E határidô be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét az adott szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. Az igénybevétel feltétele: A szolgáltatás igénybevételének feltétele írásbeli Elôfizetôi szerzôdése kötése, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában a szolgáltatás igénybevételéért felszámított egyszeri díj kiegyenlítése, továbbá az, hogy az új Elôfizetô megfeleljen a Szolgáltató által támasztott feltételeknek. Az igénybevétel korlátja: Az elôfizetôi jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni az Általános Szerzôdési Feltételekben foglalt követelményeknek. A polgári jog általános szabályai szerint a szóban vagy ráutaló magatartással történô módosítást is elfogadhatja a Szolgáltató. A szóban vagy ráutalással történô módosítás esetén a hatálybalépés feltétele azonban az, hogy a módosítást a másik fél is elfogadja. A felek az elôfizetôi jogviszonyt az ÁSZF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan bármikor módosíthatják az Elôfizetôi szerzôdés írásbeli módosításával. Az Egyedi elôfizetôi szerzôdés módosítása esetén a szerzôdéskötésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelôen alkalmazni. A Szolgáltató jogosult az Egyedi elôfizetôi szerzôdést és az Általános Szerzôdési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Erre a Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult, ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Jogosult továbbá a Szolgáltató az Elôfizetôi szerzôdés egyoldalú módosítására az elôfizetôi igények (technikai, minôségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körû kiszolgálása érdekében. 3 Szerzodeskivonat 105x145.indd 3 8/30/06 3:53:37 PM

7 Az Elôfizetô tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató idôrôl idôre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja [tekintettel az Efsz. 5. (3) bekezdésére]. A Szolgáltató a módosításról Elôfizetôit közlemény útján tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minôsül, ha az Elôfizetô ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben az Elôfizetô nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy az Elôfizetô a szerzôdést kifejezett nyilatkozatával az pont (Rendkívüli felmondás) szerint felmondhatja. Az Elôfizetôi szerzôdés (ÁSZF vagy egyedi Elôfizetôi szerzôdés) egyoldalú módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelôzôen 30 nappal hirdetményben értesíti az Elôfizetôket kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elôfizetôi díj csökken és egyidejûleg tájékoztatja ôket a felmondás feltételeirôl, valamint ügyfélszolgálatán közzéteszi a módosítást. A nyilatkozattétel elmulasztása az alábbi rendelkezés kivételével elfogadásnak minôsül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minôsülhet az Elôfizetô, illetve igénylô számára többletterhet jelentô, az adott (Elôfizetô által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítô szolgáltatás megrendelését eredményezô szerzôdésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 4. Az előfizetői jogviszony megszüntetése 4.1. Általános szabályok Az Elôfizetôi szerzôdés megszûnésével egyidejûleg a szerzôdésbôl eredô valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Szolgáltató az Elôfizetôi szerzôdés megszûnésekor az utolsó tárgyidôszakra vonatkozó számlát, illetve az igénybe vett szolgáltatás alapján a Szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásról kiállított számlát megküldi az Elôfizetô részére, aki azt köteles a számlán feltüntetett idôpontig kiegyenlíteni. Ugyanígy köteles az Elôfizetô a külföldi hálózatból indított vagy külföldi hálózatban fogadott hívások Szolgáltató által megelôlegezett díját a számlán feltüntetett idôpontig kiegyenlíteni. Az Univerzális egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére ez alól kivételt képez az elôfizetôi jogviszony megszûnése, amikor az Univerzális egyenleg a tartozásba beszámítható. Az Elôfizetôi szerzôdés megszûnése az Elôfizetô fizetési kötelezettségeit nem érinti, a belépéskor megfizetett Egyszeri csatlakozási díj nem jár vissza. Amennyiben az Elôfizetô a 7. fejezetben meghatározott feltételt nem teljesíti, úgy az Elôfizetô által igénybevett feltételes kedvezményt elveszíti, és az egyedi Elôfizetôi szerzôdésben, illetve a Kedvezményes árú készülékvásárláshoz kiállított Nyilatkozatban meghatározott kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni. 4 Szerzodeskivonat 105x145.indd 4 8/30/06 3:53:37 PM

8 Amennyiben az Elôfizetô a szerzôdés megszûnését követô 180 napon belül eleget tesz fizetési kötelezettségének, lehetôsége van a Díjszabásban meghatározott díj megfizetése ellenében a szolgáltatást korábbi GSM mobiltelefonszámával, a rendelkezése szerinti aktív tarifacsomaggal igénybe venni. A Szolgáltató az Elôfizetôi hívószámot az Elôfizetôi szerzôdés megszûnését követô 180 napon belül nem rendeli más Elôfizetôhöz. A korábbi Elôfizetô a mindenkor hatályos Díjszabásban meghatározott díj ellenében a szerzôdés megszûnését követô 180 napon belül igényelheti, hogy a régi számával kössön új Elôfizetôi szerzôdést Közös megegyezéssel történő megszűnés Az elôfizetôi jogviszony megszûnik a felek által meghatározott idôpontban, amennyiben errôl a felek közösen megállapodnak Az Előfizető kérésére történő megszűnés Rendes felmondás Az Elôfizetô az Elôfizetôi szerzôdést bármikor felmondhatja indoklás nélkül, 8 napos felmondási idôvel. Az Elôfizetôi szerzôdés megszûnésének napja elôfizetôi felmondás esetén az írásbeli felmondás Szolgáltató által történô átvételétôl számított nyolcadik nap. Az Elôfizetô felmondás esetén köteles a felmondás napjáig fennálló esedékes és lejárt tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni, valamint a SIM-kártyát a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. Az Elôfizetô csak írásos formában mondhatja fel az Elôfizetôi jogviszonyt. Rendkívüli felmondás Az Elôfizetô jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követô 8 napon belül a szerzôdést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a módosítás hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elôfizetô az értesítéstôl számított 15 napon belül jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerzôdést. Nem mondhatja azonban fel az Elôfizetô a szerzôdést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idôtartam alatt igénybe veszi, a szerzôdést az ebbôl eredô kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti A Szolgáltató általi megszüntetés A Szolgáltató általi felmondás esetén az Elôfizetôi szerzôdés megszûnésének napja az a nap, amely az írásbeli felszólí tásban megjelölt eredménytelen határidôt vagy a felmondási idô utolsó napját követi. A Szolgáltató a felmondást tartalmazó levelet tértivevénnyel küldi meg az Elôfizetô részére. A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell: a felmondás indokát, 5 Szerzodeskivonat 105x145.indd 5 8/30/06 3:53:37 PM

9 a felmondási idôt, a felmondási idô lejártának napját, és ha a felmondás indoka az Elôfizetô szerzôdésszegése, akkor az Elôfizetô tájékoztatását a szerzôdésszegés megszüntetésének lehetôségérôl és ennek következményeirôl. Ráutaló magatartással történô szerzôdéskötés esetén a szolgáltatás sajátosságaira tekintettel a Szolgáltató a felmondásról nem írásban, tértivevényes levélben értesíti az Elôfizetôt, hanem az Eht (2) bekezdésében meghatározott egyéb módok valamelyikén (egyéb elektronikus hírközlési úton, illetve az értesítendô Elôfizetôk körétôl függôen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejûleg a Szolgáltató az értesítést ügyfélszolgálatán is közzéteszi) is értesítheti Rendkívüli felmondás Szerzôdésszegés Amennyiben az Elôfizetô akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerû mûködését, és az Elôfizetô ezt a szerzôdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetô értesítéstôl számított 3 napon belül sem szünteti meg, vagy az Elôfizetô a jogkövetkezményekre figyelmeztetô értesítést követôen sem teszi lehetôvé, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenôrzéseket elvégezze, vagy az Elôfizetô a szolgáltatást törvénybe ütközô módon vagy célokra használja, a Szolgáltató jogosult az Elôfizetôi szerzôdést 15 napos határidôvel felmondani, ha az Elôfizetô felszólítás ellenére sem szünteti meg a jogsértô állapotot. Amennyiben a felmondás indoka az Elôfizetô szerzôdésszegése, és az Elôfizetô a felmondási idô alatt a szerzôdésszegést megszünteti, és ezt igazolja a Szolgáltató felé, az Elôfizetôi szerzôdés nem szûnik meg a Szolgáltató felmondásával. A szolgáltatás nem szerzôdésszerû használata Amennyiben az Elôfizetô több Elôfizetôi szerzôdést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerzôdéssel kapcsolatban is a szolgáltatást nem szerzôdésszerûen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult az Elôfizetô valamennyi Elôfizetôi szerzôdésének megszüntetésére a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszüntetésére, amennyiben az Elôfizetô a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében akadályozza, minôségét hátrányosan befolyásolja, illetve üzleti tevékenységét a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyik olyan 6 Szerzodeskivonat 105x145.indd 6 8/30/06 3:53:38 PM

10 elemének felhasználásával folytatja, amelynek igénybevétele az Elôfizetôk részére a Szolgáltató felé önmagában díjfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A szolgáltatás nyújtásának hatóság általi megtiltása/módosítása Az Elôfizetôi szerzôdés megszûnik akkor is, ha a hatóság jogerôs és végrehajtható határozatával megtiltotta a szolgáltatás nyújtását, illetve olyan feltételeket állapít meg a szolgáltatás nyújtása vonatkozásában, amelyek az Elôfizetôi szerzôdés szerinti szolgáltatás nyújtását nem teszik lehetôvé. Díj nemfizetése A Szolgáltató a számlás Elôfizetôi szerzôdést 30 napos felmondási idôvel mondhatja fel, amennyiben az Elôfizetô az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetô értesítésben meghatározott határidôn belül sem egyenlítette ki. A Szolgáltató jogosult a szerzôdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elôfizetô a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató a számlás elôfizetôi szolgáltatás megszüntetése helyett felajánlhatja az elôfizetôi csomag cseréjét kártyás elôfizetôi szolgáltatásra. Amennyiben az Elôfizetô a Szolgáltatóval kötött külön megállapodása alapján beszerzései, különösen készülék- és tartozékvásárlása vonatkozásában halasztott fizetésre jogosult, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjának meg nem fizetése esetén alkalmazott eljárást lefolytatni, így az Elôfizetô Elôfizetôi szerzôdéseit felmondani, amennyiben az Elôfizetô a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztetô fizetési felszólítása ellenére, az abban meghatározott idôpontig sem fizeti meg a beszerzésekbôl eredô tartozásait. Szóbeli szerzôdés esetén, amennyiben az Elôfizetô nem tesz eleget együttmûködési, tájékoztatási kötelezettségének, valamint változás bejelentési kötelezettségét megszegi a Szolgáltató jogosult az Elôfizetôi Szerzôdést rendes felmondással megszüntetni Rendes felmondás Az pontban foglalt esetek kivételével a Szolgáltató 60 napos felmondási idôvel jogosult az Elôfizetôi szerzôdést felmondani. Rendes felmondás indokául szolgál különösen az Elôfizetô fizetésképtelensége, illetve amennyiben ellene csôdeljárás, felszámolási, végelszámolási vagy törlési eljárás indult. Az Elôfizetô tudomásul veszi, hogy az Elôfizetôi szerzôdés keretében igénybevett bármely szolgáltatást tilos a Szolgáltató elôzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben vagy egészben továbbértékesíteni harmadik személy(ek) részére. Amennyiben az Elôfizetô e kötelezettségét megszegi, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Elôfizetôi 7 Szerzodeskivonat 105x145.indd 7 8/30/06 3:53:38 PM

11 szerzôdést rendes felmondással megszüntetni, és amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen kára származott az Elôfizetô szerzôdésszegô magatartása következtében, ezt a Szolgáltató jogosult érvényesíteni. A kártérítési igény szempontjából a szerzôdésben kikötött igényeket lehet érvényesíteni, illetve az adott szerzôdésszegô magatartás miatt felmerülô kárt is lehet érvényesíteni. 5. A szolgáltatás szüneteltetése, a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása 5.1. A szolgáltatás szüneteltetése (számlás előfizetés esetén) A szolgáltatás szüneteltetése történhet: az Elôfizetô kérésére, a Szolgáltató által Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés Az Elôfizetônek a Díjszabásban rögzített díj megfizetése esetén lehetôsége van arra, hogy az elôfizetést határozatlan idôre szüneteltesse, illetve a szünetelés után kérje a rendszerbe történô visszakapcsolást. A szolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, személyesen a bemutatótermekben, valamint telefonon a nap 24 órájában mûködô Telefonos Ügyfélszolgálati vonal felhívásával. A Szolgáltató egyéni Elôfizetô esetén köteles legalább 6 hónap szünetelésre lehetôséget biztosítani. Az Elôfizetô kérheti a szüneteltetést akkor is, ha SIM-kártyáját eltulajdonították, vagy azt elvesztette. Ebben az esetben szünetel a szolgáltatás a bejelentéstôl kezdve a kártya megkerüléséig, illetve az újabb Elôfizetôi kártya aktiválásáig. Ebben az esetben a szolgáltatás szüneteltetését az Elôfizetô a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220) is kérheti. Az Elôfizetô kérésére történô szüneteltetés idôtartama alatt az Elôfizetô az Emelt díjas szolgáltatást nem tudja igénybe venni és az Emelt díjas szolgáltatáshoz tartozó egyenlegét sem tudja felhasználni. Ha az elôfizetôi szolgáltatás az Elôfizetô kérésére szünetel, a szünetelés idôtartamára az Elôfizetôt csak az Elôfizetôi szerzôdésben feltüntetett csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni A Szolgáltató általi szüneteltetés Szünetel a szolgáltatás, amennyiben az Elôfizetôi szerzôdés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az elôfizetôi szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: az Elôfizetô a szünetelést legalább 15 nappal megelôzô elôzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt amennyiben 8 Szerzodeskivonat 105x145.indd 8 8/30/06 3:53:38 PM

12 a szünetelést nem igénylô más gazdaságos mûszaki megoldás nem áll rendelkezésre amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; elôre nem látható és el nem hárítható külsô ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elôírt módon. A számlás Elôfizetô a fogyasztói szokások alapján kiszámított összeghatárig, de legalább bruttó Ft-ig használhatja a szolgáltatást anélkül, hogy tôle a Szolgáltató hóközi díjfizetést követelne. Ezen díjhatár elérésekor a Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti. Ilyenkor további igénybevételre csak abban az esetben van lehetôség, ha az Elôfizetô a Szolgáltató által meghatározott biztosítékot megfizeti. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Elôfizetô forgalmi egyenlegérôl a nap 24 órájában folyamatosan tájékoztatást kapjon. A Szolgáltató az Elôfizetôi Szerzôdés megkötése elôtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult az Elôfizetô által szerzôdéskötéskor megadott személyes adatokat, illetve az Elôfizetô fizetôképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és az Elôfizetôtôl ehhez szükséges információkat, illetôleg ezt igazoló okmányokat kérni (továbbiakban: vizsgálat). A Szolgáltató vizsgálatának eredménye alapján, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték (pl.: óvadék, bankgarancia, kezesség, elôleg, átírás stb., együttesen a továbbiakban: biztosíték) adásához kötni. Amennyiben az Elôfizetô a Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti a biztosíték adását, úgy a Szolgáltató a szolgáltatást az Eht (4) bekezdése alapján szünetelteti. Kivételt képez ez alól, amikor az Elôfizetô saját elhatározásából a Szolgáltatás igénybevétele elôtt a Szolgáltató által meghatározott összeget elôlegként a Szolgáltatónál befizeti. Ebben az esetben az Elôfizetô a Szolgáltatást az elôleg mértékéig veheti igénybe. Amennyiben Elôfizetô ellen felszámolási eljárás, vagy csôdeljárás, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást az Eht (4) bekezdése alapján szüneteltetni. A szolgáltatás Szolgáltató általi szüneteltetésének idôtartama alatt kivéve az Üzletszabályzat 6.2. (Felelôsség a szolgáltatásért, kötbér rész) pontban meghatározott, a GSM-rendszer karbantartási munkái miatti ideiglenes szüneteltetést, amire a Szolgáltató a Koncessziós szerzôdés alapján jogosult az Elôfizetô nem köteles a Havi elôfizetési díj megfizetésére. A Szolgáltató általi szüneteltetés idôtartama alatt az Elôfizetô az Emelt díjas szolgáltatást nem tudja igénybe venni, és az Emelt díjas szolgáltatáshoz tartozó egyenlegét sem tudja felhasználni. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az Általános Szerzôdési Feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idôtartama alatt az Elôfizetô a szünetelés idôtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha 9 Szerzodeskivonat 105x145.indd 9 8/30/06 3:53:38 PM

13 a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esô elôfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidôn belüli megszüntetésére minden tôle elvárhatót megtett. A szolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelôsséget. Az Igénybevételi díjat elôre fizetô szolgáltatás esetén az Elôfizetô, amennyiben SIM-kártyáját elveszíti, vagy tôle azt ellopják, köteles azt a Szolgáltató által fenntartott személyes ügyfélszolgálatán bejelenti. Amennyiben a szolgáltatást tovább kívánja használni, a mindenkor Díjszabásban meghatározott SIM-kártya pótlás díját megfizetve kérheti a SIM-kártya pótlását. Egyéb esetben a Szolgáltató nem tudja biztosítani a szolgáltatáshoz való hozzáférést. Igénybevételi díjat elôre fizetô szolgáltatás esetén a szolgáltatás felfüggesztését a szolgáltatás jellegére tekintettel az Elôfizetô nem kezdeményezheti A szolgáltatás szüneteltetése (kártyás előfizetés esetén) Szünetel a szolgáltatás, amennyiben az Elôfizetôi szerzôdés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az elôfizetôi szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: az Elôfizetô a szünetelést legalább 15 nappal megelôzô elôzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt amennyiben a szünetelést nem igénylô más gazdaságos mûszaki megoldás nem áll rendelkezésre amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; elôre nem látható és el nem hárítható külsô ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elôírt módon. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelôsséget A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása A Szolgáltató az alábbi feltételekkel jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására. Amennyiben: a, akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerû mûködését, így különösen, ha a mobil rádiótelefon-hálózathoz megfelelôségtanúsítással nem rendelkezô vagy nem megfelelô interfésszel rendelkezô végberendezést csatlakoztatott; b, az Elôfizetônek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidô elteltét követôen is esedékes díjtartozása van, és az Elôfizetô a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot. 10 Szerzodeskivonat 105x145.indd 10 8/30/06 3:53:38 PM

14 a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételének korlátozására. A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul azaz a körülményekhez igazodóan, 24 órán belül megszünteti, ha az Elôfizetô a korlátozás okát megszünteti, és errôl a Szolgáltató hitelt érdemlôen tudomást szerez. Amennyiben az Elôfizetô több Elôfizetôi szerzôdést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerzôdéssel kapcsolatban is a szolgáltatást nem szerzôdésszerûen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a többi szerzôdés vonatkozásában is a szolgáltatás korlátozására. A szolgáltatás az Elôfizetô magatartása miatt bekövetkezett korlátozásának megszüntetésére az Elôfizetô kérésére csak a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díj és valamennyi hátralékos tartozás megfizetése után, a technikai feltételek által biztosított idôn belül kerülhet sor. A szolgáltatás korlátozásának idôtartama alatt az alapszolgáltatás (hívhatóság) havidíja mellett az egyes, Elôfizetô által megrendelt kiegészítô szolgáltatások havidíja is kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozása esetén is biztosítja az Elôfizetô hívhatóságát, a segélykérô hívások továbbítását, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálat (1220 ügyfélszolgálat és hibabejelentô) elérhetôségét. A 5.3. fejezet b) pontja esetén a szolgáltatás korlátozása a korlátozás elsô 3 hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Elôfizetônek más Szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló elôfizetôi jogviszonyából eredô jogainak gyakorlását, így más szolgáltatások igénybevételének lehetôségét indokolatlanul ne akadályozza vagy veszélyeztesse. A Szolgáltató nem köteles ennek megfelelôen eljárni, ha az Elôfizetô magatartása a díjfizetési, illetôleg a szerzôdésbôl eredô egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. Amennyiben a Szolgáltatás használata során a kártyás Elôfizetônek esetleges technikai okokból negatív egyenlege keletkezik, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnal korlátozni. 6. Adatkezelés, adatvédelem A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a rádiótelefon-rendszer mûködtetése, karbantartása és ellenôrzése során tudomására jutó adatokat, információkat az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelôen titkosan kezeli, azokat csak a szolgáltatáshoz szükséges mértékben használja fel, harmadik személy tudomására nem hozza mindaddig, amíg az Elôfizetô az Elôfizetôi szerzôdésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Kivételt jelentenek azok az esetek, ahol jogszabály ettôl eltérô kötelezettséget ró a Szolgáltatóra. Az Elôfizetô személyes adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeit a 2. sz. mellékletben foglalt Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlô 11 Szerzodeskivonat 105x145.indd 11 8/30/06 3:53:39 PM

15 eszközöket úgy kell megválasztania és üzemeltetnie, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhetô, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. A Szolgáltató vállalja, hogy megtesz minden szükséges mûszaki és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy a távbeszélôtitkot az általa mûködtetett rádiótelefon-rendszer mûszaki lehetôségei szerint megôrizze, azonban nem vállal felelôsséget azokért a károkért, amelyek az Elôfizetôt az elektromos jelekkel átvitt információk harmadik személy által történô esetleges megszerzése, illetve felhasználása miatt érik, különösen akkor nem, ha ez más szolgáltató hálózatában vagy berendezéseiben, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján történik. A 2. sz. melléklet (Adatkezelési tájékoztató) részletes tájékoztatót tartalmaz a szolgáltatással továbbított küldemények és személyes adatok biztonságáról. A Szolgáltató az Elôfizetô adatait tudakozó- és telefonkönyv-adatállományában az Elôfizetônek az Elôfizetôi szerzôdésben adott nyilatkozata szerint kezeli. Az Elôfizetô ezen nyilatkozatát személyesen, a Szolgáltató bemutatótermeiben, vagy telefonon, a Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) felhívásával díjmentesen módosíthatja. A Szolgáltató biztosítja annak lehetôségét, hogy az Elôfizetô rendelkezhessen telefonszámáról, azaz hívószámának a hívott fél készülékén történô kijelzését saját akarata szerint szabályozhassa. A hívószámküldés letiltása történhet általánosan valamennyi hívásra kiterjedôen vagy hívásonként is.1 Az általános tiltást az Elôfizetô kérésére a Szolgáltató biztosítja. Bizonyos készülékek is biztosítják ennek lehetôségét a Szolgáltatótól függetlenül. Errôl bôvebb információt a készülékek használati utasítása tartalmaz. Az Elôfizetô hívásonként is letilthatja hívószámának küldését a GSM-szabvány (GSM version release 1997) szerinti GSM-kóddal. A hívószám elküldését tiltó GSM kódot a felhívni kívánt telefonszám elé kell beírni az alábbi formátumban: #31#telefonszám, majd a hívásindító gomb megnyomása. Abban az esetben, ha az Elôfizetô kérésére a Pannon GSM Távközlési Zrt. általános hívószámküldés tiltást aktivált, az Elôfizetô hívás elôtt a GSM-szabvány szerinti GSM-kóddal engedélyezheti hívószámának elküldését. A hívószám küldését engedélyezô GSM-kódot a felhívni kívánt telefonszám elé kell beírni az alábbi formátumban: *31#telefonszám, majd a hívásindító gomb megnyomása. A szerzôdéskötési igény bejelentésekor az Elôfizetô kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Elôfizetôre vonatkozó, esetlegesen a Szolgáltató hálózatában keletkezett és jogszerûen tárolt forgalmi adatokat ügyfél-értékelési szempontok kialakítása céljából felhasználja. Az Elôfizetô tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a 12 Szerzodeskivonat 105x145.indd 12 8/30/06 3:53:39 PM

16 számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékességi napig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti. Az Elôfizetô az Elôfizetôi szerzôdés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy az írásbeli felszólítást követôen, az abban írt fizetési határidô elmulasztása esetén a neve, késedelmes fizetésének a ténye, valamint a késedelmes fizetéssel kapcsolatos adatai egy nyilvános harmadik személyek által hozzáférhetô adatbázisban kerüljön rögzítésre, illetve, hogy azt a Szolgáltató másik távközlési szolgáltatónak átadja, vagy nyilvánosságra hozza. A Szolgáltató az Eht. alapján jogosult bármely távközlési Szolgáltatónak, illetve a törvény alapján létrehozott adatbanknak átadni az Elôfizetô Egyedi elôfizetôi szerzôdésen megadott személyes adatait, amennyiben az Elôfizetô számlatartozása miatt a Szolgáltató az Elôfizetôi szerzôdést felmondta, illetve ha a szolgáltatást részben vagy egészben korlátozta; vagy ha az Elôfizetô számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Elôfizetô ellen, illetôleg az Elôfizetô tartózkodási helye ismeretlen; vagy ha az igénylô, illetve az Elôfizetô kár okozása érdekében a Szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik, így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen. Az elôfizetôi adatok továbbításának további feltételeit a 2. sz. melléklet (Adatkezelési tájékoztató) tartalmazza. Ügyfélszolgálati jelszó A Szolgáltató az Elôfizetôre vonatkozó, a szolgáltatással összefüggésben álló tájékoztatást telefonon, illetve megbízott útján személyesen kizárólag a helyes jelszó bemondása esetén ad. A jelszót a Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó szabályoknak megfelelôen kezeli. A jelszót az Elôfizetô saját érdekében köteles titkosan kezelni, annak módosítása csak az Elôfizetô hozzájárulásával történhet meg. Amennyiben az Elôfizetô jelszavát elfelejti, kizárólag személyesen kérhet új jelszót. Abban az esetben, ha a jelszó illetéktelen személy tudomására jut, az ebbôl adódó károkért a Szolgáltató felelôsséget nem vállal. 1 Felhívjuk az Elôfizetôk figyelmét, hogy a Hangposta szolgáltatásban visszahívás, a válaszadás az üzenetre, az üzenet továbbadása és az üzenet küldése funkciók igénybevétele esetén a hívószámküldés letiltását a Szolgáltató mûszaki korlátok miatt nem tudja biztosítani. 13 Szerzodeskivonat 105x145.indd 13 8/30/06 3:53:39 PM

17 7. A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele Abban az esetben, ha az Elôfizetô a Szolgáltató rendszeréhez feltételhez kötött belépési kedvezmény felhasználásával csatlakozik, a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az Elôfizetôi szerzôdés hatályba lépésétôl számított és a Szolgáltató által megjelölt határozott idôn belül az Elôfizetô oldalán felmerülô okból a szolgáltatás felfüggesztésére nem kerül sor, illetôleg az Elôfizetô ezen idô alatt az Elôfizetôi szerzôdést nem mondja fel. Az Elôfizetô oldalán felmerülô oknak számít a Szolgáltató részérôl számlatartozás miatt történô felfüggesztés is. Amennyiben az Elôfizetô a fent meghatározott feltételt nem teljesíti, úgy az Elôfizetô által igénybevett feltételes kedvezményt elveszíti és az egyedi Elôfizetôi szerzôdésben, illetve a kedvezményes árú készülék vásárlásához kapcsolódó Nyilatkozatban meghatározott kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Bôvebb rendelkezést az Üzletszabályzat 7. pontja tartalmaz. 8. A Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása, a szolgáltatások minőségi célértékeinek leírása Ezzel kapcsolatos rendelkezést az ÁSZF 6. számú melléklete tartalmaz. 9. A számlázás módja számlás előfizetés esetén A Szolgáltató minden számlázási idôszak végén postai úton, az Elôfizetô által megadott levelezési címre megküldi az Elôfizetônek a számlázási idôszakra vonatkozó számlát, amelynek tartalmi elemei a Díjszabásban találhatók. Ez alól kivételt képeznek az Emelt díjas szolgáltatások (EDSZ), az MMS tartalomszolgáltatás, a Letölthetô játékok és alkalmazások szolgáltatás, az Intelligens hálózati szolgáltatások, a Mobil Vásárlás szolgáltatás, valamint a Mobil tartalomszolgáltatás, melyeknél az Univerzális egyenleg terhére történt vásárlásokról és igénybe vett szolgáltatásokról állít ki. A Szolgáltató az Áfás számlát a havi számlalevéllel együtt küldi meg. Áfás számla kizárólag az Elôfizetô nevére és címére állítható ki. Számlaküldési/levelezési cím kizárólag belföldi (magyarországi) cím lehet! A Szolgáltató által az Elôfizetô által megadott levelezési címre kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek tekintendôk. A fizetendô számla összege a Szolgáltató által rögzített adatok alapján kerül megállapításra, amelyet az Elôfizetô saját maga által rögzített adatai, számításai még akkor sem befolyásolnak, ha azok a Szolgáltató egyéb adatközlésén alapulnak. A Szolgáltató számlázási rendszerének zártságát és helyességét a Mátrix Kft., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsította. 14 Szerzodeskivonat 105x145.indd 14 8/30/06 3:53:39 PM

18 A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási idôszakot módosítani, amennyiben az Elôfizetôt errôl 30 napon belül értesíti. Számhordozás, átírás, áttérés, valamint elôfizetôi szerzôdés megszüntetése esetén az Elôfizetô köteles ezek idôpontját megelôzôen igénybe vett, azonban a Szolgáltató által ezt követôen feldolgozott mobiltelefon szolgáltatás díját a Szolgáltató számlája alapján, a számlán feltüntetett esedékességgel kiegyenlíteni. Az Elôfizetôt díjfizetési kötelezettség terheli a Pannon GSM Távközlési Zrt.-vel mint Szolgáltatóval szemben az Elôfizetôi szerzôdés és az Üzletszabályzat alapján, az ott meghatározottak és a mindenkori Díjszabás feltételei szerint. A Szolgáltató által a mindenkori Díjszabásban közzétett díjakat a Szolgáltató határozta meg, hatóság által megállapított árakat a Szolgáltató jelen Díjszabás érvényessége alatt nem alkalmaz az Elôfizetôvel szemben. Az Elôfizetôi szerzôdés idôbeli hatálya alatt a Szolgáltató az Elôfizetô részére díjcsomagok biztosítását vállalja. Az egyik díjcsomagról a másikra való áttérés díjmentes, és a bejelentést követôen a számlázási idôszak szerinti következô hónaptól lép érvénybe. A Partnerkártya és a Pannon Autóskártya tarifacsomagról, illetve a Pannon Autóskártya tarifacsomagra történô áttérés a bejelentést követôen 72 órán belül lép érvénybe. A Szolgáltató az Elôfizetô által kezdeményezett hang-, fax-, adat- és SMS-forgalom után számláz forgalmi díjat. Kiszámlázásra kerül továbbá a hívásátirányítás alatt képzôdött forgalom, a nemzetközi roaming során fogadott hívások, a fogadott kék- és zöldszámhívások, az Elôfizetô visszahívása a Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) személyes ügyintézôje által az Elôfizetô kérésére, és az SMS Chat fogadott üzenet. A Szolgáltató az alapszolgáltatásokon túl további szolgáltatásokat biztosít külön térítés ellenében a Szolgáltató mindenkor hatályos Díjszabásában meghatározott feltételek szerint. A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatások és kiegészítô szolgáltatások díjára, valamint az elôfizetéshez kapcsolódó esetleges további díjakra vonatkozó információt a Szolgáltató mindenkor hatályos Díjszabása tartalmazza. Az Elôfizetôi szerzôdés felmondásakor a Szolgáltató az utolsó tárgyidôszakra vonatkozó számlával együtt egy végelszámolás keretében történô elszámolásra alkalmas számlát küld az Elôfizetônek. A Pannon 50, Pannon 100, Pannon 150, Pannon 250, Pannon 300, Pannon 500, Pannon 1000, illetve a djuice számlás tarifacsomagok esetében a forgalmi díjak mérése egyperces egységekben; a Horizont Bónusz, Horizont Plusz, Horizont Extra, Horizont Perfekt és djuice számlás tarifacsomagok esetében a forgalmi díjak mérése 30 másodperces egységekben történik, kivéve az Emelt díjas szolgálatást (hívás alapon), ahol a számlázási egység 1 másodperc. Az Optimum, Momentum, 15 Szerzodeskivonat 105x145.indd 15 8/30/06 3:53:39 PM

19 Minimum, Balance, Partnerkártya, Pannon Autóskártya tarifacsomagok esetében a forgalmi díjak mérése 1 másodperces egységekben történik. A GPRS-szolgáltatások belföldi forgalmi díjainak mérése 10 kilobyte-os egységekben történik. A GPRS roaming szolgáltatások díjainak mérése 100 kilobyte-os egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. A számlán szereplô összegek a kerekítés szabályainak megfelelôen kerülnek kiszámlázásra, a számla végösszege és a távközlési szolgáltatásokra alkalmazott áfa forintra kerekítve kerül kiszámlázásra. A hívásdíjak a hívás megkezdésekor érvényes napszak szerint kerülnek kiszámlázásra, függetlenül attól, hogy a hívás egyik napszakból átnyúlik a másikba. Hosszabb hívások háromórás részhívások formájában kerülnek kiszámlázásra, az aktuális részhívás megkezdésekor érvényes percdíjjal. A GPRS-hívások az aktuális napszak szerinti díjakon kerülnek kiszámlázásra. Amennyiben egy GPRS-hívás egyik napszakból átnyúlik a másikba, úgy két hívásként a tényleges napszakok szerinti díjakon kerül kiszámlázásra. A havi elôfizetési díjak és a beszélgetések után kiszámlázott forgalmi díjak utólag esedékesek, és a számlazárási idôszak elsô napjától a számlazárási idôszak utolsó napjáig kerülnek kiszámlázásra. Kivételt képez ez alól: a, ha az Elôfizetôi szerzôdés megkötésének napja nem egyezik meg a számlazárás napjával; b, ha az Elôfizetônek nyújtott szolgáltatás szüneteltetése nem a számlázási idôszak utolsó napján történik; c, ha az Elôfizetônek nyújtott szolgáltatás szüneteltetés utáni visszakapcsolása nem a számlázási idôszak elsô napján történik. Ezekben az esetekben a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra: a, az Elôfizetôi szerzôdés megkötésétôl a számlazárásig, b, a számlázási idôszak elsô napjától a szüneteltetés idôpontjáig, c, a visszakapcsolástól a számlazárásig. A kedvezményes árú, korlátozással értékesített elôfizetéseken, minden tarifacsomag esetén (kivéve a Partnerkártya tarifacsomagot) nemzetközi hívástiltás és teljes körû roaming hívástiltás van, mely magába foglalja a mûholdas irányok hívástiltását is. A tiltás a vásárlás napjától számított 3 hónapig él. Amennyiben az Elôfizetô a korlátozást ezen 3 hónapon belül meg kívánja szüntetni, úgy azt a Pannon GSM Távközlési Zrt. nettó (bruttó ) Ft összegû díjelôleg befizetése ellenében bemutatótermeiben elvégzi. A befizetett összeg teljes egészében lebeszélhetô. 16 Szerzodeskivonat 105x145.indd 16 8/30/06 3:53:39 PM

20 10. A számlázás módja kártyás előfizetés esetén Az Igénybevételi díjat elôre fizetô szolgáltatást használó Elôfizetô az Igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele elôtt az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelôen Pannon Feltöltôkártya, vagy univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas Feltöltôkártya felhasználásával, illetôleg egyenlegfeltöltéssel egyenlíti ki. A Pannon Feltöltôkártya, az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas Feltöltôkártya, és az egyenlegfeltöltés árában foglalt díjkedvezmény a Díjszabásban foglaltaknak megfelelôen használható fel. Azon rendelkezés, amely szerint az Igénybevételi díjat elôre fizetô szolgáltatás esetében az igénybevételi díjak kiegyenlítése a szolgáltatás igénybevétele elôtt történik meg, nem érinti a Szolgáltatónak azon jogát, hogy az Elôfizetô által vétkességétôl függetlenül és bármely elôre nem meghatározható okból az egyenlegét meghaladó mértékben ténylegesen és a Szolgáltató által igazolható módon igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként felmerült egyenlegkülönbözet mértékét a következô egyenlegfeltöltésbe beszámítsa, egyenlegfeltöltés hiányában pedig a szolgáltatás igénybe vételétôl számított legfeljebb egy éven belül kiszámlázza. Mobil vásárlás szolgáltatás keretében érvényesített megrendelése esetén a kártyás Elôfizetôk Mobil vásárlásaikról utólag részletes számlát, feltöltéseikrôl pedig egyösszegû számlát igényelhetnek, melyet a Szolgáltató az Elôfizetô levelezési címére, vagy ennek hiányában az állandó lakcímére küld meg. Áfás számlamásolatok igénylésére kizárólag a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220) van lehetôség. A számlamásolat díját a Szolgáltató mindenkor hatályos Díjszabása tartalmazza. Az Elôfizetôt díjfizetési kötelezettség terheli a Pannon GSM Távközlési Zrt.-vel mint Szolgáltatóval szemben az Elôfizetôi szerzôdés és az Üzletszabályzat alapján, az ott meghatározottak és a mindenkori Díjszabás feltételei szerint. A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatások és kiegészítô szolgáltatások díjára, valamint az elôfizetéshez kapcsolódó esetleges további díjakra vonatkozó információt a Szolgáltató mindenkor hatályos Díjszabása tartalmazza. A Szolgáltató az Elôfizetô által kezdeményezett hang-, adat- és SMS-forgalom, valamint az Elôfizetô által fogadott roaminghívás, a Telefonos Ügyfélszolgálat személyes ügyintézôje általi visszahívás és SMS Chat fogadott üzenet után számol díjat olyan módon, hogy a megkezdett egységekre vonatkozó hívásdíjak, használati díjak és havidíjak az Elôfizetô által elôre megfizetett egyenlegébôl levonásra kerülnek. A Szolgáltató az Elôfizetô egyenlegét azt követôen és olyan sorrendben módosítja, ahogy az Elôfizetô szolgáltatás igénybevételérôl, illetve egyenlegfeltöltésérôl a Pannon GSM Távközlési Zrt. rendszere tudomást szerez. 17 Szerzodeskivonat 105x145.indd 17 8/30/06 3:53:40 PM

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeihez)

Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeihez) Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeihez) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék 1.Szolgáltató...1 2.Ügyfélszolgálat működtetése...1 3.Az előfizetői

Részletesebben

Érvényes: 2007. március 25-étıl

Érvényes: 2007. március 25-étıl A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Érvényes: 2011. február 1-jétől Készítés időpontja: 2010.12.15. Utolsó módosítás időpontja: 2011.01.17. Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ...

Érvényes: 2011. február 1-jétől Készítés időpontja: 2010.12.15. Utolsó módosítás időpontja: 2011.01.17. Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ... 4. SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ (KIVONAT) Érvényes: 2011. február 1-jétől Készítés időpontja: 2010.12.15. Utolsó módosítás időpontja: 2011.01.17. Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ...

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. július 6-ától 1. A DÍJAK

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 16-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012.július. 01 Utolsó módosítás: 2012 január 01 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő-Szerda

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére ÉRVÉNYES: 2011. ÁPRILIS 12-TŐL Az Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2015. szeptember 30. Hatályos: 2015. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. Az előfizető adatai Név: [*] Születési név: [*] Születési hely és idő: [*] Anyja születési neve: [*] Lakóhely, tartózkodási hely: [*] E-mail cím: [*] Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ UPC DTH S.à r.l. 2, rue Peternelchen L- 2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a UPC DTH S.à r.l. Luxembourg hivatalos védjegye,

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2012. 08.10 2012.08.06 Készült: 2012.0806 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VoIPtelefon szolgáltatásokhoz

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2007. augusztus 27-étől Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Közlemény. Számlás díjszabás (ÁSZF 1/A. sz. melléklete):

Közlemény. Számlás díjszabás (ÁSZF 1/A. sz. melléklete): Közlemény A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei, valamint Egyedi Előfizetői Szerződései 2014. július 25-étől

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben