HARDVER, SZOFTVER, HÁLÓZAT HASZNÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARDVER, SZOFTVER, HÁLÓZAT HASZNÁLATA"

Átírás

1 HARDVER, SZOFTVER, HÁLÓZAT HASZNÁLATA NETIKETT 3. sz. melléklet Ez a szabályzat a Békés Megyei Hunyadi János Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (továbbiakban BMHJKAMIK) teljes számítógépes erőforrásainak használatát foglalja magában. Ezen szabályzatot az informatikai munkaközösség (továbbiakban: ISZMK) hozta létre, és köteles minden év augusztus 25 ig felülvizsgálni, illetve esetlegesen módosítani. 1. A BMHJKAMIK számítógépek erőforrásainak biztonsági csoportosítása, felügyelője A) oktatási célú számítógépek (felügyelő: az oktatást vezető tanár) Emeleti számítógépterem Újságíró számítógépterem Földszint számítógépterem Minden teremben és irodában valamennyi számítógép használható, kivéve a 110 es teremben található szerverek (lásd D) pont). A Rendszergazda vagy a felügyelő, korlátozhatja a hozzáférhető számítógépek számát/ használatát. B) Könyvtárban lévő számítógép (felügyelő: könyvtáros) C) Adatvédelmi szempontból korlátozott mértékben hozzáférhető számítógépek 110 es szoba, Szerver szoba (felügyelő: Rendszergazda; ezek a számítógépek csak a Rendszergazda engedélyével és jelenlétében használhatók!) Gazdasági iroda (felügyelő: gazdasági vezető) Igazgatói (felügyelő: igazgató) Tanári (felügyelő: a teremben tartózkodó tanár, illetve a gépet használó tanár) Iskolatitkárság (felügyelő: gazdasági vezető) D) Szerverek (felügyelő: Rendszergazda) E) Kollégiumi számítógépek Kollégiumi nevelői (felügyelő: kollégium vezetője) Számítógépszoba (felügyelő: kollégium házirendje alapján) Számítógép és Internet használat a kollégium házirendje alapján történhet. F) Minden, a fentiekben nem szabályozott helységben, ahol informatikai eszköz található, a teremért felelős tanár a felügyelő.

2 2. BMHJKAMIK számítógép erőforrásainak felhasználói, jogaik: Rendszergazda: teljes használati joggal bír az összes számítógép felett. Tanóra közben a felügyelő tanár felkérésére bármely számítógép hardver, szoftver használatát felfüggesztheti. A Rendszergazda a javításokat tanórán kívül végzi. Munkáját az informatikai munkaközösség vezető felügyeli. vezetők, alkalmazottak: iskolánk vezetői, tanárai, dolgozói felügyelők: lásd 1. pont, illetve az ISZMK által kinevezett diák diákok: BMHJKAMIK összes diákja, aki regisztrálva van a rendszerben vendégek: meghatározott időre (pl.: tanfolyam, tábor, stb.) korlátozott joggal bíró felhasználók 3. Fegyelmi felelősség A felhasználó ellen fegyelmi eljárás indítható (okokat lásd alább), amelyet a Rendszergazda vagy az ISZMK bármely tagja, írásban kezdeményezhet. Ennek következményei lehetnek: egyedi azonosító korlátozása a tanítási órákra (munkaidőre), egyedi tárhely felfüggesztése vagy korlátozása meghatározott időre, súlyosabb fegyelmi ügyekben az iskola vezetése dönt (lásd: házirend). 4. Anyagi felelősség Minden felhasználó a teljes hardver és szoftver eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt okozott mértékben a felhasználó köteles megtéríteni. Továbbá köteles másokat a károkozásban megakadályozni, illetve jelenteni az ISZMK tagjainak, Rendszergazdának vagy az igazgatónak. A károkozó ellen fegyelmi eljárás indítható (lásd 3. pont) 5. Mások munkájának tiszteletben tartása A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét (pl.: öncélú üzenetek küldése, e mail, zenehallgatás) és az óra menetét szándékosan (az előírt programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják. Oktatási időben (8:00 14:30 ig) tanári engedéllyel a zene hallgatása megengedett a tantermekben, oktatási időn kívül csak a teremben tartózkodók együttes engedélyével lehetséges. Ha valaki ettől eltér, az fegyelmi ügynek minősül (lásd 3. pont). 6. A felhasználók szoftver hozzáférése, vírusvédelem A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi, Rendszergazda által engedélyezett szoftver rendeltetésszerű használatára. Tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftverek használhatók. Az intézmény tulajdonát képező szoftverek lemásolása tilos, erre különleges esetben csak a Rendszergazda adhat engedélyt (pl.: GNU GPL esetén). Bizonytalan szoftverek telepítése tilos. A freeware és shareware programokat a felhasználók lemásolhatják. Tilos bármely (magyar és külföldi) számítógép működésének akadályozása. A hálózati működést biztosító bármely eszköz működését hálózati (adat és vezérlő) csomagokkal tilos zavarni. 2

3 Minden külső (intézményen kívülről származó) adattároló eszköz (floppy, winchester, cdrom, stb.) vírusmentességét köteles a felhasználó ellenőrizni. Ehhez a Rendszergazda vagy a szaktanár adhat segítséget. 7. A felhasználók hardver hozzáférése A felhasználó a tanítási órán csak a felügyelő által kijelölt számítógépen dolgozhat. Tanítási időn kívül, diákok számára nyilvános helyen közzétett számítógépterem használható, felügyelet mellett. (lásd Internet használat: 11 es pont >Böngészés) Tilos a számítógépház felnyitása, rongálása; valamely eszköz hiánya/hibája esetén a felügyelőt értesíteni kell (lásd Karbantartás 8. pont), ennek elmulasztása fegyelmi ügy. A számítógépen elhelyezett feliratokat (matricákat) megrongálni tilos. Oktatási célú számítógéptermekben (lásd 1/A pont) tilos ételt, italt fogyasztani, s azokat csak jól zárható dobozban (táskában) lehet tárolni. Ellenkező esetben az ételt, italt a termen kívül kell hagyni (elfogyasztani). Mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban lehet a felhasználónál. A fent leírt pontok betartását a felügyelőknek kell biztosítaniuk. Ennek elmulasztása esetén a 3. pont szerinti korlátozások alkalmazhatók. Ügyeljünk a tiszta környezetre! 8. Karbantartás Minden óra megkezdése előtt a felügyelő köteles ellenőrizni a teremben lévő hardver (és szoftver) eszközök állapotát (pl.: billentyűzet, egér, egérpad, licencmatrica megléte, stb.). A tanítási nap utolsó órája után a felügyelő ellenőrizze, hogy a gépek áramtalanítva legyenek. Bármilyen hiányosság esetén köteles a teremben található nyilvántartási füzetben jelezni a problémát, illetve a Rendszergazdát értesítenie kell. Ennek elmulasztása fegyelmi ügy lásd 3. pont). Minden tanév végén, de legkésőbb az iskolakezdés előtt 7 nappal minden számítógépet a Rendszergazdának felül kell vizsgálnia. A hardver és szoftver elemek karbantartása a Rendszergazda feladata, rendkívüli esetben felkérésre segíthetnek az ISZMK tagjai. 9. Egyéni felhasználói név, csoportok és tárhelyek A BMHJKAMIK összes dolgozója és diákja kaphat egyéni felhasználói nevet, egy űrlap kitöltésével. Az iskola dolgozóinak regisztrálásában a Rendszergazda nyújt segítséget. Az regisztrációs űrlapot kitöltő személy, a kitöltéssel elismeri, hogy a hálózatba be/ki tud jelentkezni, képes a számítógép szabályos indítására/leállítására/használatára, elolvasta és megértette a Netikettet. Az űrlapon megadott jelszót és a kapott felhasználó nevet másnak nem adja át. Más elektronikus adatának, jelszavának és dokumentumának megszerzésére tett kísérlet fegyelmi ügy (lásd 3. pont)! Az űrlap, honlapunkon elérhető. Minden regisztrált felhasználóhoz automatikusan rendelődik a központi szerveren 100 MB tárhely, a módosítási kérelem indoklással e mail ben történik, melyet a Rendszergazdának kell elküldeni. A tárhely módosításához az ISZMK vezető írásbeli engedélye szükséges. 3

4 A központilag tárolt állományok mentésre kerülnek, és a nem oktatáshoz, iskola működéséhez szükséges fájlok (katalógusok) törlésre kerülnek. Mindenkinek, aki a rendszerben regisztrálta magát, részt kell vennie egy Internet illetve számítógép használati belső tanfolyamon, amelyet az ISZMK tagjai tartanak meg. Diákok esetében ez a tanórákon történik meg. Egy csoport által közösen használt alkönyvtárban egymás munkáját csak akkor törölhetik, ha az indokolatlan terjedelmében a tanulást zavarja, egyébként mások munkáját nem módosíthatják a tanulók. 10. Periféria használat Nyomtató: A géptermekben elhelyezett nyomtatókat telepítési helyükről csak a Rendszergazda távolíthatja el. Nyomtatni csak a felügyelő engedélyével lehet, s ekkor is a felhasználónak kötelessége a nyomtatófestékkel és a nyomtató papírral takarékosan bánni. A nyomtatófestéket és nyomtatópapírt, csak a Rendszergazda cserélhet. Egyéb eszközök (szkenner, digitalizáló eszközök, audio, video eszközök, digitális fényképezőgép, kamera és multimédiás eszközök): csak az oktatástechnikus engedélyével használhatók. 11. Internet használat Elektronikus levél: A BMHJKAMIK levelezőrendszere hivatalos ügyek intézésére készült, ezért a magánlevelek maximum 1 hétig tárolhatóak, majd központilag törlésre kerülnek. A fiókok mérete 50 Mbájt. A beérkezett és elküldött levelek vírusellenőrzésen esnek át, a fertőzött levelek karanténba kerülnek. Minden felhasználónak, aki BMHJKAMIK postafiókkal rendelkezik az alábbi feltételeknek kell eleget tenni: kövesse nyomon levelezését, gondoskodjék régi levelei törléséről minden nap hosszabb időre távozó felhasználó a levelezési listákról jelentkezzen ki (pl.: nyári szünet) A felhasználót a Rendszergazda mkov.sulinet.hu) egyszer e mailben figyelmezteti, majd nagy méretű leveleit felszólítás nélkül törli. Többszöri fegyelmezetlen levélkezelés esetén a felhasználó postafiókjának mérete korlátozásra kerül. Böngészés: tanórán kívül a diákok kérésére termet biztosítunk a számítógépek használatához. A számítógép használat sorrendje prioritástól függ, amely a következő: 1. házi feladat, beadandó munka, kiselőadás készítése 2. e mail olvasás, írás 3. Internet használat (böngészés) 4. Játék 5. egyéb 4

5 Weblap készítés: weboldalat iskolánk bármely dolgozója vagy diákja készíthet a következő feltételekkel: a felhasználó felelősséggel tartozik a nyilvánosan elérhető adataiért, ezért nem lehet feltenni, tárolni olyan dokumentumot (bármely formátumban: kép, hang, video, szöveg vagy ezek tömörített, kódolt verziója), amely: nem 100% ig politika, vallási, etnikai kérdésektől mentes pornográf/erotikus személyiségi, illetve szerzői jogokat sért honlap tartalmát minimum félévente frissíteni kell. a honlap legyen jól szerkesztett, átlátható felépítésű az oldal elérhetősége: mkov.sulinet.hu/~username 12. Általános intézkedések A Rendszergazda munkáját az ISZMK tagjai segíthetik, viszont munkáját csak a felette álló személyek módosíthatják, a Rendszergazda munkaköri leírása szerint A hálózati kommunikációban az RFC1855 ismerete ajánlott Ezen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben a Házirend szabályzata az irányadó Mezőkovácsháza, augusztus Bojtos Balázs Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Keskeny Zoltán rendszergazda igazgató informatikai munkaközösség vezető 5

A Szerb Antal Gimnázium számítógép- hálózatának felhasználói szabályzata

A Szerb Antal Gimnázium számítógép- hálózatának felhasználói szabályzata A Szerb Antal Gimnázium számítógép- hálózatának felhasználói szabályzata A dokumentum az iskola nyilvános hálózatához csatlakozó felhasználókra vonatkozik. Ezen dokumentum a szakmai szervezetek, egyesület

Részletesebben

Informatikai szabályzat

Informatikai szabályzat 1 Kandó Kálmán Szakképző Iskola Informatikai szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 2 I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Tatabányai, Szakképző

Részletesebben

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata Martonvásár 2008 Kizárólag az MTA MGKI belső használatára Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete informatikai

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Budapest Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Házirend 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 A tanulók közösségei... 5 Az iskola munkarendje... 5 Tanítási

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Preambulum Az egymás iránti kölcsönös figyelem érdekében az iskolaközösség az Iskolafenntartó Bizottság 2009/02/1. számú határozata

Részletesebben

A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola

A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola H Á ZI R E N D J E Szeged 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY NEVE 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 A Házirend nyilvánossága 4 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium. Budapest XII. Meredek utca 1.

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium. Budapest XII. Meredek utca 1. HÁZIREND Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. Az átdolgozott Házirend érvénybelépésének dátuma 2013. szeptember 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések 1. A

Részletesebben

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje - A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B/06/26-2/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április

Ikt.szám: NO-B/06/26-2/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április Ikt.szám: NO-B/06/26-2/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Salgótarján, 2013. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A szabályzás célja... 5 2. Kapcsolódó jogszabályok... 5 3. Biztonsági

Részletesebben

- 1 - Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola Budapest, 1102 Szent László tér 34. Ikt.sz: K 236/2013 H Á Z I R E N D

- 1 - Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola Budapest, 1102 Szent László tér 34. Ikt.sz: K 236/2013 H Á Z I R E N D - 1 - Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola Budapest, 1102 Szent László tér 34. Ikt.sz: K 236/2013 H Á Z I R E N D - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.3 2. Tanulói jogok,

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Házirend Tartalomjegyzék 2 Bevezető rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 5 Jogok

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Salgótarján, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Az Informatikai Szabályzat elkészítéséhez használt jogszabályok... 3 1. A Szabályzat kiadásának célja

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata Melléklet a(z) 37/2013. EMET főigazgatói belső utasításhoz Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata [A 18/2014. EMET főigazgatói utasítás szerinti módosítással

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI... 3 2 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK

Részletesebben

A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: 031199

A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: 031199 A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: 031199 I. Bevezetés 1. A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13.

Részletesebben