Sárospatak Város Polgármesterétıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétıl"

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület április 25-i ülésén 89/2014. (IV. 25.) KT. határozatával döntött a Sárospatak honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szóló, a ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött megbízási szerzıdés megszüntetésérıl. Eközben a honlap arculatának átalakítására és karbantartására február 21-én kelt ajánlattételi felhívást küldtem meg a következı gazdasági társaságoknak: Computer Pont Informatikai Kft., SAVE FOR WEB Kft. és N-GON Studio Kft. Mindhárom gazdasági társaság érvényes ajánlatot nyújtott be a felhívás alapján. A kialakított bírálati pontrendszer szerint legkedvezıbb ajánlatot, 90 pont összes pontszámmal a Computer Pont Informatikai Kft. adta, melynek ajánlott összege ,- Ft + ÁFA ( ,- Ft). A gazdasági társasággal megkötendı szerzıdést az elıterjesztésemhez mellékeltem. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, és a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról szóló megbízási szerzıdésrıl döntést hozni szíveskedjék. Sárospatak, május 20. Aros János Készítette: dr. Vitányi Eszter

2 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS HONLAPKÉSZÍTÉSRE amely létrejött egyrészről: Sárospatak Város Önkormányzata címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. telefon: 06/47/ Képviseli: Aros János polgármester mint Megbízó, másrészről: a Computer Pont Informatikai Kft címe: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/B. adószáma: bankszámlaszáma: telefon: 70/ Képviseli: Hollósi Ferenc ügyvezető mint Megbízott (a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: Sárospatak Város honlapjának elkészítése a mellékletben szereplő specifikáció szerint 2. Alapfogalmak: a) Tartalom: szövegek, képek, hangok, zene, vagy bármely más adat, amelyet a Megbízó hozott létre azzal a szándékkal, hogy azt egyéni internetes oldalán megjeleníti. b) Forráskód: a honlapot működtető számítógépes program. c) Forráskód használata: a jelen szerződés szerint a forráskód használatának célja kizárólag az, hogy a felhasználó által létrehozott tartalmat megjelenítse az interneten. d) Alapanyag: olyan tartalom, melyet a Megbízó az arculattervezési munkaszakasz előtt rendelkezésére bocsátott. e) Domain: az interneten használt, a számítógépek ill. internetes oldalak azonosítására szolgáló név. f) Szerver (Tárhely): az oldalrendszer működését biztosító, a világhálóra közvetlenül és állandó, szélessávú hálózati kapcsolattal csatlakozó számítógép. g) Honlap: olyan internetes oldal, melynek tartalma a megbízó által kért/megjelölt internetcímen böngészőprogram (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) segítségével megjeleníthető, a megbízó kérésére és igényei szerint kialakított arculattal rendelkezik, valamint funkciói és működése a megbízó kérésére és egyedi igényeinek megfelelően van kialakítva. h) Arculattervezés: az egyéni internetes oldal megjelenítéséhez szükséges színek kiválasztása, az oldalon megjelenő grafikai elemek (gombok, ikonok, piktogramok, háttérképek, menürendszer) megtervezése, az oldalon megjelenő betűtípusok kiválasztása, a grafikai elemek elrendezésének megtervezése. 1. oldal, összesen: 4

3 3. A honlap elkészítése a) Megbízott kiköti, hogy a Megbízó képviselőjétől - Aros János Polgármester - és az általa kijelölt személytől fogad el instrukciókat a munka tárgyára vonatkozóan. b) Megbízott vállalja, hogy az a) pontban megjelölt személyekkel egyeztet a felmerülő kérdésekben, és őket informálja a munkafolyamatokról. c) A felek megállapodnak, hogy a Megbízott részéről kapcsolattartóként Uray Mártont jelölik ki. d) Amennyiben szükséges, a Megbízott ellenőrzi, hogy a domain név átregisztrálható-e, és az nem ütközik-e egyéb jogszabályba. Megbízó kijelenti, hogy a sarospatak.hu domain jogos tulajdonosa, illetve rendelkezik az az alatt történő tartalmak közzétételének jogosultságával. e) Megbízott vállalja, hogy a rendelkezésre álló alapanyag alapján, elkészíti a honlap arculatát képernyőn megtekinthető formában, és erről rendszeresen egyeztet a Megbízóval. f) Megbízó elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után a Megbízó a Megbízottat külön munkadíj megfizetése nélkül NEM kötelezheti az arculatterv módosítására. g) Megbízó elfogadja, hogy számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a sajátját is). h) Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy a honlap elkészülte előtt a specifikációtól eltérő további funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi jelen szerződés tárgyát, ennek a munkának a díjazásáról Megbízott és Megbízó külön egyeztetnek. 4. Teljesítés, határidők, számlázás, fizetés a) A vállalt munkálatok teljesítési határideje: november 30. b) Megbízó és a Megbízott megállapodnak, hogy a rögzített határidők és így a garanciális időszak is csak közös megegyezéssel módosulhatnak. c) A honlap elkészülése után átadás történik, melynek keretében a Megbízott részletesen bemutatja a honlap és adminisztrációs felületének használatát Megbízó számára. d) Jelen szerződés keretében a Megbízó vállalja, hogy az oldalrendszer ellenértékét képező Ft-ot + ÁFA-t azaz egymillió-ötszázkilencvenezer forintot + általános forgalmi adó a Megbízottnak a következő ütemezéssel fizeti: - A mellékletben szerepelő specifikáció szerinti hír és rendezvény modulok átadása után további 40% - A további 60% a teljes rendszer átadása után, melyet a megbízó átadás-átvételi jegyzőkönyvvel ismer el. e) A szerződésszerűen elvégzett szolgáltatásról teljesítési igazolás készül, melynek aláírására a Megbízó jogosult. f) Megbízott a teljesítés igazolása után jogosult kiállítani és benyújtani a számlát Megbízónak teljesítés végett. g) A fizetés átutalással történik a Megbízott számú számlájára a számlák benyújtását követő 15 napon belül. 5. Garanciális feltételek a) Megbízott kötelezi magát, hogy a programozási hibákat az átadást követő 365 napon át térítésmentesen kijavítja. b) Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely a honlap rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ide értendőek az adatbiztonsággal kapcsolatos hibák is, illetve azok a hibák, amelyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik. c) A programozási hibák kijavítását a Megbízott a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. 2. oldal, összesen: 4

4 d) Megbízott nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából erednek. e) Megbízott nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek. f) Jogi felelősség a tartalomért: Megbízó által a honlapon megjelenített tartalomért (képek, szövegek, hangfájlok) a Megbízó vállal felelősséget. g) Műszaki hibák, üzemeltetési szünet, következményes károk: a Megbízott csak abban az esetben vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért, ha a Megbízó által működtetett honlapot a Megbízott szerver szolgáltatása alatt üzemelteti. Ennek előfordulása esetén a Megbízott vállalja a helyreállítás költségét. Megbízott vállalja az oldalrendszer és a hozzátartozó adatbázis alkalmankénti biztonsági mentését díjazás ellenében. A tárhely szolgáltatás biztosítása esetén a Megbízott a fejlesztési időszak végéig nem számít fel külön díjat a tárhely szolgáltatásért. A fejlesztési időszak lejártával a tárhely szolgáltatásról a felek külön szerződésben állapodnak meg. h) Megbízott csak abban az esetben vállal felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért, ha a Megbízó által működtetett honlapot a Megbízott szerver szolgáltatása alatt üzemelteti. i) Az egy éves garanciális intervallum letelte után a felmerülő módosítások az akkor aktuális óradíj szerint kerülnek elszámolásra. 6. A szerződés határideje és megszűnése a) Jelen szerződés határozott időre szól, június 1-től 2014.november 30-ig. b) A garanciális időszak az átadást követő 365 napon át tart. c) A Szerződés megszűnik a Felek közös megegyezésével, illetve bármelyik fél indoklást tartalmazó írásbeli felmondásával. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződést Megbízó a Megbízotti Feladat maradéktalan teljesítését megelőzően mondja fel, úgy a Megbízottat megilleti az elvégzett tevékenységével arányos díjazás. A Felek vállalják, hogy a Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén úgy járnak el, hogy a másik Felet vagy saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolni tartoznak. 7. Felek kijelentik, hogy a) a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek és nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen Szerződés érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné; b) a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeket és korlátozásokat önként vállalták mindazon anyagi és nem anyagi jellegű előnyökért, amelyek a Szerződés teljesítéséből várhatóan fakadnak. 8. Záró rendelkezések - Módosítások: A jelen Szerződés csak a Felek írásos megállapodásával módosítható vagy egészíthető ki, a szóban közölt módosítás érvénytelen. - A Szerződés szerkezete: A jelen Szerződés szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, a Szerződés tartalmára kihatása nincs. - Jogviták rendezése: Felek a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban békés úton lehetőleg egyezség útján - igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével a Sátoraljaújhelyi Járási Bíróság illetékességét kötik ki. -Jogszabályi utalás: A jelen Szerződésre és annak értelmezésére, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és más előírások az irányadók. 3. oldal, összesen: 4

5 Felek a jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után azzal írják alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelelnek. Sárospatak, május.. Megbízott Megbízó Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző 4. oldal, összesen: 4

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése, amely létrejött egyrészről a Best Hosting Planet, valamint Megrendelő neve: Telefonszáma: E-mail címe: Címe: Cég / Vállalkozás

Részletesebben

Vállalási szerződés minta

Vállalási szerződés minta Vállalási szerződés minta www.ateoldalad.hu weboldal kivitelezésére. Jelen dokumentum egy szerződésminta, mely kizárólag tájékoztatásra szolgál. Sem ajánlattételnek nem minősül, sem kötelezettséget nem

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz Hatályos: 2012. május 22. napjától visszavonásig 2.1 Verzió Legutóbbi módosítás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Tisztelt Ügyfelünk! Széles körű szakmai szolgáltatásaink biztosításához készítettük ezt a szabályzatot, mely tartalmazza a szolgáltatásaink igénybevételéhez

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk, A.HU és nemzetközi regisztráció 1 napot vesz igénybe.

Tisztelt Ügyfelünk, A.HU és nemzetközi regisztráció 1 napot vesz igénybe. Tisztelt Ügyfelünk, Köszönjük, hogy megtisztel megrendelésével. Kérem, az alábbiak szerint járjon el : Megrendelés menete: Töltse ki a tárhely és domain szerződést az igényének megfelelően. Írja alá kézzel

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode)

KERETSZERZŐDÉS. Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode) KERETSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Ön Székhelye: Levelezési címe: Adószám: Képviselője: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode) Székhelye:

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

SZERZŐDÉS WEB-TÁRHELY-HASZNÁLAT ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

SZERZŐDÉS WEB-TÁRHELY-HASZNÁLAT ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL SZERZŐDÉS WEB-TÁRHELY-HASZNÁLAT ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL A jelen szerződést aláíró felek, egyfelől : Intec Online Kft Székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 4. Telefonszám: (36) 70-631-8869 Fax: (36) 46-799-000 E-mail:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. képviselője: KOVÁCS Mária polgármester asszony) mint megrendelő, illetve

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Oleander Informatikai Kft. Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató

Részletesebben