SR121463, EGY VAZOPRESSZIN V 2 ANTAGONISTA MÉRETNÖVELHET SZINTÉZISE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SR121463, EGY VAZOPRESSZIN V 2 ANTAGONISTA MÉRETNÖVELHET SZINTÉZISE"

Átírás

1 S121463, EGY VAZPESSZI V 2 ATAGISTA MÉETÖVELET SZITÉZISE Ph.D. értekezés Készítette: Sántáné Csutor Andrea CII Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Témavezet : Dr. ermecz István a kémiai tudományok doktora Tanszéki konzulens: Dr. Keglevich György egyetemi tanár Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszék 2005.

2 Köszönetnyilvánítás Köszönet illeti a Chinoin t. vezet it, hogy lehet vé tették számomra a doktori értekezés elkészítését. szinte köszönettel tartozom témavezet mnek, Dr. ermecz Istvánnak a témaválasztásban, a publikációk elkészítésében és az értekezés megírásában nyújtott segítségéért, szakmai és erkölcsi támogatásáért. Köszönöm a Chinoin Szintetikus Fejlesztési Laboratórium III. korábbi és jelenlegi vezet inek és minden munkatársának támogatásukat és a fejlesztés során végzett munkájukat, külön köszönöm Dr Gönczi Csabának, mind a kísérleti munkában, mind az értekezés megírásában nyújtott hasznos tanácsait, ötleteit. Köszönöm az Analitika munkatársainak a kémiai fejlesztés támogatatását, kiemelve Dr. alász Juditot és Dr. Podányi Benjámint az M vizsgálatokért és a molekula térszerkezetének felderítése érdekében végzett munkájukért. Külön köszönet illeti dr. Mucsi Zoltánt, aki az ab initio kvantumkémiai számításokkal nagymértékben hozzájárult, hogy a technológia tárgyú értekezés elméleleti eredményekkel b vülhessen. álás köszönetemet fejezem ki Filep Erika és Kis László technikusoknak a preparatív munkában nyújtott segítségüket.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Irodalmi el zmények A gyógyszerfejlesztés kulcselemei Biológiai háttér Az antidiuretikus hormon Arginin vazopresszin (AVP) receptorok Vazopresszin antagonisták Kémiai el zmények S szintézis - a Felfedez kutatás eljárása S szintézis alternatív út Alternatív eljárások spiro[ciklohexán-1,3 -indolin]-2,4 -dion származékok el állítására Spiroketon el állítás 3-szubsztituált oxindolokból Gyökös ciklizáció Kísérleti rész Szintézisstratégiák az S kulcsintermedierek el állítására U44 spiroindolinon el állítása U15 el állítás U35 el állítás A triészterképz dés vizsgálata, javaslat a mechanizmusra Analitikai módszerek Kvantumkémiai számítások U42 szintézis eduktív gy r felnyitási kísérletek Konformáció analízis eakciómechanizmus vizsgálat Kísérlettervezés U43, U44 el állítás U25 szintézis S121463, a szintézis zárólépése S bázis el állítása Sókiválasztás A kísérletek értékelése, eljárások összehasonlítása A kísérletek részletes leírása U15 és intermedierei U15 el állítása 2-nitro-fenilecetsavon át U15 szintézis izatin intermedieren keresztül U35 és intermedierei U35 szintézis TP véd csoport alkalmazásával Monoészter el állítás Diészter el állítás Triészter el állítás és Dieckmann kondenzáció U35 spiroindolinon, one-pot eljárás U44 és intermedierei, f szennyez i Dioxolán el állítása és reduktív gy r felnyitási kísérletek Tozilezés és U44 morfolino vegyület el állítása Transz izomerek (U42, U43, U44) el állítása... 79

4 U35 redukciója U25 és intermedierei S el állítás Eljárások cisz végtermék el állítására, sóképzés Transz izomer el állítása, sóképzés Összefoglalás Irodalomjegyzék

5 1. Bevezetés Jól ismert az arginin vazopresszin (AVP) jelent sége a vérnyomás és a szervezet víz és elektrolit háztartás egyensúlyának kontrollálásában. Mint antidiuretikus hormon, a renális V 2 receptorokkal specifikus kölcsönhatásban fontos szerepet játszik a vese vízés sókiválasztásának szabályozásában. Jelent s terápiás értékük lehet azoknak a receptorspecifikus antagonistáknak, melyek képesek blokkolni az AVP hatását és a vízkiválasztás el segítésével alkalmasak lehetnek számos vízretenciót okozó betegség kezelésére. Azért van klinikai jelent sége hatékony V 2 antagonisták kifejlesztésének, mert e vegyületek specifikus akvaretikus potenciálja révén elkerülhet a klasszikus diuretikumok súlyos mellékhatása, a fokozott sóürítés (a + és K + ionvesztés). Korábban már szintetizáltak néhány hatásos peptid V 2 antagonista származékot, de nem kielégít biohasznosíthatóságuk, fajspecifikusságuk, nem kell szelektivitásuk (agonista hatás) gátolta terápiás használhatóságukat. Az 1990-es évek kezdetén jelentek meg a nem peptid típusú vazopresszin receptor antagonista gyógyszerjelöltek kutatására vonatkozó els közlemények. A Sanofi kutatói is bekapcsolódtak az ezen a területen folyó gyógyszerkutatásba végén szabadalmaztatták az S jel molekulát, mely egy nagyon hatékony, orálisan aktív, nem peptid típusú szelektív vazopresszin V 2 receptor antagonista, szerkezetét tekintve egy spiroindol származék (1): 3 C S C 3 1 S (satavaptan) C 3 C 3 C 3 spiro[cisz-4-(morfolinoetiloxi)ciklohexán-1,3 -{1 -(2 -metoxi-4 -tercbutilaminokarbonilbenzoszulfonil)-5 -etoxi}-[3]indol]-2 [1 ]-on A vegyületet további fejlesztése, a méretnövelésre alkalmas szintézisút kidolgozása volt a feladatom a Chinoin Preklinikai Fejlesztés laboratóriumában, ahol a méretnövelés után a klinikai minták is készültek. Jelenleg a molekulát a klinikai vizsgálatok Fázis III szakaszában tesztelik. A dolgozatban a Felfedez kutatás által kidolgozott szintézisútból kiindulva a kémiai fejlesztés során az eljáráskutatástól az eljárásfejlesztésen át a méretnövelésig végzett munkát kívánom összefoglalni, a kritikus lépések részletesebb ismertetésével. 1 3

6 2. Irodalmi el zmények 2.1. A gyógyszerfejlesztés kulcselemei 2 Új, eredeti gyógyszermolekulák kifejlesztése és piacra kerülése 2-5 éves kutató és 8-15 évig tartó fejlesztési munkát igényel, költségei többszáz millió dollárt tesznek ki. Ez a munka két f részre, a fejlesztés korai és kés i szakaszára osztható. A kezdeti tevékenység maga a felfedez kutatás, a kés i fázis két fontos eleme a preklinikai és a klinikai fejlesztés. Fontos követelmény a kutatás és fejlesztés idejének és a költségeknek a minimalizálása, ehhez új stratégiák bevezetése vált szükségessé. A korábbi in vivo alapú kutatás helyett lehet leg humán receptorokat és enzimeket alkalmazó in vitro modelleket vizsgálnak. Els lépésként kiválasztják a biológiai célpontot, azonosítják, validálják, ami a terápiás jelent ség becslését jelenti. agyszámú molekula automatizált biokémiai sz r vizsgálatával választják ki az adott receptorral vagy enzimmel kölcsönhatásba lép, elég nagy affinitással rendelkez vegyületeket. Fontos, hogy minél eltér bb szerkezet és fizikai-kémiai tulajdonsággal rendelkez molekulák kerüljenek vizsgálatra, ehhez nagyszámú molekulát tartalmazó, széles diverzitással rendelkez vegyülettárak állnak a gyógyszercégek rendelkezésére. Meghatározzák a teszteken aktív úgynevezett vezérmolekulák szerkezetét, agonista vagy antagonista hatásukat, szelektivitásukat. A hatás-szerkezet összefüggések vizsgálatával a szerkezetet optimalizálva jutnak el a megfelel kémiai és metabolikus stabilitást, oldhatóságot és lipofilitást mutató gyógyszer jelölt molekulához, mely rendelkezik a várt farmakokinetikai tulajdonságokkal, jól felszívódik és toxicitása kell en alacsony, így alkalmas preklinikai fejlesztésre történ kiválasztásra. 3 A preklinikai fejlesztés meghatározó eleme a kémiai fejlesztés. Ennek els lépése az eljáráskutatás, melynek során egy méretnövelésre alkalmas, a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vev, kereskedelmi forgalomban megtalálható kiindulási anyagokat alkalmazó, a toxikus intermediereket lehet leg elkerül szintézisút kidolgozása a feladat. Mivel az utóbbi id k gyógyszerjelölt molekuláira a nagyobb molekulatömeg és hidrofób tulajdonság jellemz, megnövekedett a sóképzés jelent sége. Megfelel stabilitású, nem toxikus sók el állításával próbálják a vízoldékonyságot növelni. Jelent s a kristályosítás és a polimorfia vizsgálat szerepe, mivel elvárás, hogy a gyógyszerjelölt egységes polimorf forma legyen, ugyanis a különböz polimorfok fizikai tulajdonságai és oldódási kinetikája is eltér. Ezért jól meghatározott és szabályozott kristályosítási eljárás kidolgozása szükséges. A fejlesztés e szakaszában történik az intermedierek élettani hatásának vizsgálata, valamint a reakciók kockázatelemzése irodalmi adatok és a felhasznált anyagok termikus stabilitásának és a reakciók h színezetének mérése alapján. A kapott eredmények figyelembevételével történik az eljárásfejlesztés, mely után sor kerül a méretnövelésre, ahol a GMP körülményeknek megfelel en történik a további vizsgálatokhoz szükséges hatóanyag mennyiség legyártása. Ezzel párhuzamosan folyik az analitikai, valamint a formulációs fejlesztés. A preklinikai fázis részei az általános farmakológiai, toxikológiai, metabolizmus és farmakokinetikai vizsgálatok is. A kés i fejlesztés másik nagy területét a klinikai vizsgálatok jelentik. A gyógyszerjelölt molekulák a klinikai fázis I, II és III vizsgálatok során bizonyított terápiás hatékonyságuk és megfelel ártalmatlanságuk alapján kerülhetnek bevezetésre a gyógyászatban. 4

7 2.2. Biológiai háttér Az antidiuretikus hormon A szervezet optimális m ködéséhez elengedhetetlen a só és vízháztartás egyensúlya, a testfolyadékok összetételének állandósága, az állandó ozmotikus nyomás, ionkoncentráció arány és vér p érték, valamint az extracelluláris víztér állandósága. E bels mili állandóságát idegrendszeri és hormonális irányítás alatt álló kiválasztó szervek biztosítják. A kiválasztásban a f szerepet a vese játssza. A vese funkcionális egysége a nefron, melynek minden szegmensében jól definiálható a vízpermeabilitás. A proximális tubulus és a enle-kacs leszálló vékony szára magas vízátereszt képességgel rendelkezik, emberben mintegy 150 l naponta a víz reabszorpció mértéke, míg a vékony és vastag felszálló szárak relatíve impermeabilisak, és a gy jt csatornába ürülnek. A gy jt csatorna permeabilitását az antidiuretikus hormon szabályozza. A hipotalamusz-neurohipofízis rendszer két hormont termel, az antidiuretikus hormont (2) (AD vagy vazopresszin) és az oxitocint (3) (T). Mindkét, szerkezetüket tekintve csak két aminosavban eltér hormon ciklikus nonapeptid, mely specifikus G- proteinhez kapcsolt receptorok stimulálásával fejti ki hatását. A legtöbb magasabb rend eml s és az emberi szervezet arginin-vazopresszint (AVP) (2) termel, míg ismeretes a sertésben található lizin-vazopresszin is, mely hatása azonos, de arginin helyett lizint tartalmaz. -Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly- 2 S S 2 Arginin vazopresszin -Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly- 2 S 3 xitocin S A testnedvek ozmotikus koncentrációjának változását érzékelve a hipotalamusz ozmoreceptor sejtjei stimulálják vagy gátolják a vazopresszin szekréciót. 5

8 Arginin vazopresszin (AVP) receptorok Az AVP hormon számos fiziológiás folyamatban játszik szerepet, így a szervezet ozmoregulációjában, gátolja a víz diurézist a vesében a disztális tubulusok és a gy jt csatornák vízpermeabilitásának növelése révén, szabályozza a vér mennyiségét, az erek tónusát, a vérnyomást, a sejt proliferációt és az adrenokortikotrop hormon (ACT) kiválasztást. Az AVP specifikus membránreceptorokhoz köt dik, melyek a G- proteinekhez kapcsolódó receptorok családjába tartoznak. Jelenleg három altípusba osztályozzuk az AVP receptorokat els dleges szerkezetük, kapcsolódási mechanizmusuk, szöveti megoszlásuk és farmakológiai tulajdonságaik alapján: V 1a érrendszeri receptor, V 2 vese receptor és a V 3 vagy V 1b -nek nevezett agyalapi receptor. Újabb közlemények 4 említést tesznek AVP agonista hatást javasolva egy még nem pontosan definiált új AVP receptorról, melyet V 1c vagy V 2b receptorként osztályoznak: V 1a receptor: a foszfolipáz C aktiválásában és az intracelluláris Ca mobilizációjában van szerepe. F ként a vaszkuláris simaizomban, a hepatocitákban és vérlemezkékben található, ér simaizom kontrakciót és proliferációt, vérlemezke aggregációt, koagulációs faktor kibocsátást és máj glikogenezist okoz. V 1b vagy V 3 receptor: az agyalapi mirigy elüls lebenyében található, az ACT és -endorfin kibocsátást kontrollálja, de endokrin szerepe van más szervekben is, mint a hasnyálmirigyben vagy a mellékvesékben. V 2 receptor: a vese tubulusokban, a gy jt csatorna principális sejtjeiben fordul el. Szerkezetét az 1. ábra mutatja. extracelluláris intracelluláris 1. ábra. V 2 receptor sematikus ábra aminosavból álló polipeptid, 7 transzmembrán területtel A vazopresszin antidiuretikus hatását a V 2 receptor aktiválásával fejti ki, szabályozza a vese vízkiválasztását a vese gy jt csatornák ozmotikus víz permeabilitásának növelésével. asonlóan a más G fehérjékhez kapcsolt receptorok m ködéséhez, a rendszer az AVP receptorhoz való köt désével aktiválódik A 2. ábra az AVP-t dokkoló V 2 receptor 3 dimenziós modelljét mutatja. Az ábra fels része felel meg az extracelluláris térnek. Ebb l az irányból tekintve a 7 transzmembrán terület (1-7) elhelyezkedése az óramutató járásával ellentétes. 6

9 2. ábra. Az AVP hormont dokkoló humán AVP V 2 receptor 3-D modellje. A transzmembrán hélixek pirossal, az intracelluláris és extracelluláris hurkok kékkel jelölve. Az AVP a G protein-adenilcikláz rendszert stimulálja, a G protein átalakul aktív formájába, disszociál G s és alegységekre. A G s alegység aktiválja az adenilciklázt (AC), az aktivált AC katalizálja az adenozin-trifoszfátból (ATP) a ciklikus adenozinmonofoszfát (camp) képz dést. A megnövekedett intracelluláris camp szint aktiválja a protein kináz A-t (PKA), fokozza a fehérje foszforilálást, ami stimulálja a sejtmembránban a vízcsatorna fehérjék (AQP, akvaporin) szintézisét (3. ábra). Ennek végeredménye a membrán permeabilitás növekedése és ezáltal a szabad víz reabszorpció fokozódása, a plazma ozmolalitás csökkenése. 6 Az AQP2 egyrészt kiválasztódik, másrészt AVP hiányában a vízcsatornák endocitózis révén lebomlanak vagy visszakerülnek a citoplazmába és a vízátereszt -képesség visszaáll az eredeti szintre. Prosztaglandinok (PGE 2 ) szintén befolyásolhatják az AVP m ködését azáltal, hogy a camp szint csökkentésével gátolják az AQP2 szintézist. 3. ábra. A vazopresszin hatása a vese gy jt csatorna principális sejtjeiben, az AQP2 forgalom és szintézis szabályozása 7 7

10 Az akvaporinok kisméret membránfehérjék, amelyek a vízpermeabilitást biztosítják a sejtekben. 8,9 Az AQP fehérjecsalád szövetspecifikus. Eml sökben ezidáig legkevesebb 10 különböz AQP-t határoztak meg expresszálódásuk helye szerint (AQP0-AQP9), a szervezet szinte valamennyi sejtjében megtalálhatók. Ezek közül a vese különböz részein legalább 6 akvaporin altípus fordul el, a nefronban az ábrán jelöltek vannak jelen (4. ábra). 4. ábra. Akvaporinok a nefronban és a gy jt csatorna rendszerben 10 Az AQP2 (5. ábra), az els dleges vazopresszin által szabályozott vízcsatorna, a gy jt csatorna principális sejtjeiben választódik ki. A plazma AVP szint növekedésével n az AQP2 expresszió, maximális vízpermeabilitást engedve a renális gy jt csatornában. 5. ábra. AQP2 sematikus rajza, 271 aminosavból álló fehérje 6 transzmembrán hélixszel 8

11 Vazopresszin antagonisták 11,12 Magas plazma vazopresszin szint mérhet számos kórképben, mint a nem megfelel AVP szekréció kiváltotta tünetek (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic ormone secretion, SIAD), kongesztív szívmegbetegedés (Congestive eart Failure, CF), májcirrózis, központi idegrendszeri sérülések, ödémák, magas vérnyomás és nefrotikus szindrómák esetén. Ez az abnormálisan megemelkedett AVP szint vízretenciót okoz. A kezelésre alkalmazott hagyományos diuretikumok, mint a furosemid vagy a hidroklorotiazid, lecsökkentik az esszenciális kationok, így a a + és K + mennyiségét hiponatremiát okozva, ami a leggyakoribb elektrolit rendellenesség. Többféle terápiás stratégia képzelhet el, melyek hasonlóak a más, hormon felesleg kiváltotta endokrin megbetegedések esetén alkalmazottakhoz: a kezelés célja lehet a hormonkiválasztás vagy a hormon hatásának csökkentése a célszövetekben, illetve a megnövekedett hormonszekréció következményeinek kompenzálása. Az AVP hatás receptor szinten való gátlása jelentheti a logikus és specifikus kezelését a vazopresszin által befolyásolt megbetegedésekben. Bár már az 1980-as években leírtak néhány ciklikus és lineáris peptid típusú, a természetes hormonból származtatható AVP receptor agonista és antagonista, illetve V 2 receptor antagonista vegyületet, de ezek nem váltották be a hozzájuk f zött reményt. észleges agonista tulajdonságot is mutattak, fajspecifikusak, alacsony receptor altípus szelektivitással rendelkeztek, rövid volt a biológiai hatásuk és alacsony volt az orális biohasznosíthatóságuk. Ezért a 90-es évek elejét l megindult a nem peptid típusú AVP receptor antagonisták fejlesztése. Már számos V 1a és V 2, illetve kevert V 1a / V 2 nem-peptid antagonista vegyület áll fejlesztés alatt, és 2002-ben megjelent az els specifikus V 1b antagonista a klinikai kipróbálás els fázisában. Az 1. táblázat 12 összefoglalja az AVP receptor antagonisták lehetséges f klinikai alkalmazási területeit: 1.táblázat. Klinikai kórképek kezelése AVP receptor antagonistákkal V 1a antagonisták V 2 antagonisták V 1a / V 2 antagonisták V 1b antagonisták Menstruációs zavarok, koraszülés aynaud betegség ipertenzió CF Agyödéma Mozgászavar nkológiai betegségek CS rendellenességek CF SIAD iponatrémia Májcirrózis hasvízkórral és vízretencióval efrotikus tünetek Agyödéma Glaukóma ipertenzió Diabetikus nefropátia Méniére betegség CF ipertenzió Agyödéma Stressz okozta rendellenességek, szorongás, depresszió Cushing szindróma ACT-t kiválasztó tumorok Az els V 1a antagonistát, egy tetrahidrokinolinon származékot, a japán tsuka Pharmaceuticals kutatói állították el (PC-21268). 13 A vegyület patkányban szelektív V 1a antagonistaként blokkolta az exogén AVP indukálta vazokontrakciót és kálcium mobilizációt, de humán kísérletekben gyenge hatást mutatott. 14 Egy másik molekula, a Sanofi által kifejlesztett antagonista indolkarbonsavamid származék, az S jel vegyület 15 már valóban hatékony és szelektív humán 9

12 szövetekben is. Klinikai kísérletek folytak magas vérnyomás és CF kezelésére (6. ábra). Cl Cl S C 2 C 3 C 3 PC S ábra. em-peptid V 1a antagonisták A receptorspecifikus V 2 antagonisták 16 a diuretikus hatású gyógyszerek egy új típusát képviselik: ezeket a molekulákat akvaretikus szereknek nevezzük, ami azt jelenti, hogy e vegyületek képesek gátolni az AVP hatását a vese gy jt csatornájának sejtjeiben. Ezzel szignifikánsan megnövelik a szabad víz kiválasztást, miközben nem befolyásolják a vizelettel történ a + és K + kiválasztást, nincs hatásuk a szervezet elektrolit egyensúlyára. (C 3 ) 2 Cl C 3 3 C C 3 PC mozavaptan PC tolvaptan C 2 5 S C 3 Cl C 3 S satavaptan C(C 3 ) 3 VPA-985 lixivaptan F 7. ábra. em-peptid V 2 inhibitorok Igen jelent s terápiás értékük lehet számos vízretencióval járó betegség kezelésében, melyekben abnormálisan megnövekedett plazma AVP szint figyelhet meg. Több igen hatékony és szelektív nem-peptid V 2 antagonista áll fejlesztés alatt, melyek orálisan is aktív vegyületek (7. ábra). 10

13 E vegyületek potenciális hátránya lehet, hogy a vér-agy gáton áthatolva központi idegrendszeri mellékhatást fejthetnek ki. A Yamamura és munkatársai által kifejlesztett PC benzazepin származékok dózisfügg módon gátolják az AVP antidiuretikus hatását, blokkolják az AVP indukálta camp és AQP 2 szintézist. 17 A Sanofi kutatói 1996-ban állították el az S jel indolinon származékot, amely jelenleg a leghatékonyabb és specifikusabb V 2 antagonista hatással rendelkezik 18. A vegyület már nanomólos koncentrációban is aktív. A Wyeth-Ayerst esearch kutatói fejlesztették ki a VPA-985 jel benzodiazepin vegyületet, 19 mely hasonlóan gátolja az AVP köt dését a membrán V 2 receptoraihoz. A Yamanouchi Pharmaceutical egy kett s hatású, V 1a / V 2 receptor antagonista fejlesztésér l számolt be. 20 Az YM-807 jel molekula szerkezetét tekintve az PC és VPA vegyületekhez áll közel, hatása szerint a V 2 receptor gátlás a hangsúlyosabb (8. ábra). A két antagonista hatás megfelel aránya elvezethet egy ideális vérnyomáscsökkent kifejlesztéséhez. C 3 YM-807 conivaptan 8. ábra. Kett s hatású,v 1a / V 2 receptor antagonista Az utóbbi évek kutatási eredménye az els szelektív, orálisan aktív, nem peptid típusú vazopresszin V 1b receptor antagonista hatású molekula, melyet ugyancsak a Sanofi kutatói szintetizáltak 21 (9. ábra). Állatkísérletes modelleken vizsgálták a vegyület antidepresszáns, szorongásoldó hatását. Az anyag biokémiai és farmakológiai jellemz i alapján egy ígéretes gyógyszerjelölt lehet, a megjelölt terápiás terület a szorongásos és stressz kiváltotta rendellenességek kezelése. 22 Cl C 3 C 3 S C 3 C 3 C 3 S ábra. em-peptid V 1b antagonista 11

14 2.2. Kémiai el zmények Az S jel vegyület totálszintézisére az irodalom két utat ismertet. Az alapeljárás a Sanofi Felfedez kutatása által szabadalmaztatott módszer 23, mely révén el állított anyag alkalmas volt a fejlesztésre való kiválasztás el tti szerkezetazonosítási és biológiai vizsgálatok céljára ben, már kémiai munkánk érdemi részének lezárása után jelent meg amerikai szerz k egy közleménye, 24 melyben az alapeljárást kritizálva egy új, sztereoszelektív szintézisút kidolgozásáról számolnak be. Az S a 3`-as helyzetben egy spiro-ciklohexil egységet tartalmazó 2-indolinon származék. A molekula sztereocentrumot nem tartalmaz, de geometriája mégis meghatározott a biológiai hatás szempontjából. A kívánt termékben a ciklohexán gy r C-1 szenéhez kapcsolódó ekvatoriális állású csoport ( = morfolino-etil) az oxindol gy r 2`-es karbonil csoportjához képest cisz helyzet, amin azt értjük, hogy e két szubsztituens a hattagú gy r azonos oldalán helyezkedik el. Ezért minden szintézisút egyik kulcslépése a spiro-ciklohexil egység megfelel térszekezetének kialakítása. 9' 8' 6' 7' 5' 7a' 4' 3a' 3 3' 2' S szintézis - a Felfedez kutatás eljárása A Sanofi Felfedez kutatás által szabadalmaztatott eljárás 23 befejez lépése egy -acilezési reakció, melyben egy megfelel en szubsztituált benzo-szulfonilklorid származékkal (5) reagáltatják a 2-indolinont (4) KtBu jelenlétében tetrahidrofuránban, igen alacsony h mérsékleten. Et + Cl 2 S Me 4 5 Et tbu KtBu / TF C S Me tbu S Az 5 szulfonilklorid származékot 3-metoxi-4-nitro-benzoesavból (6) kiindulva állítják el. Els lépésben tionilkloriddal savkloridot (7) képeznek, melyet t-butilaminnal reagáltatva kapják a 8 benzamid származékot. Ezt követi a nitrocsoport redukciója 9 aminná, hidrogéntanszfer reakcióban Pd/C katalizátor mellett hidrogénforrásnak ciklohexént alkalmazva. Egy Sandmeyer típusú reakcióban 12

15 diazotálás után a 10 diazóniumsót nagy feleslegben alkalmazott S 2 -dal, ecetsavas közegben reagáltatva jutottak az 5 intermedierhez. 2 Me SCl 2 tbu Cl 2 piridin C 2 Cl C Me Me tbu ciklohexén Pd/C / Et Cl 2 S Me 5 S tbu 2 CuCl 2-25 C, 24h - + Me 10 tbu a 2 cc Cl/Ac 2 Me 9 tbu A 4 2-indolinon származék el állítására a Fischer indolszintézist alkalmazták. Az eljárás els lépése a 4-etoxi-anilin (11) diazotálása. A diazóniumsót ón(ii)-kloriddal redukálva nyerték a 12 aril-hidrazin származékot. 4-hidroxi-ciklohexánkarbonsavetilésztert (13) piridinium-klorokromáttal (PCC) oxidálva bázikus Al 2 3 -on nyerték a 14 ciklohexanon származékot. Etilénglikollal p-toluolszulfonsav jelenlétében képezték a 15 dioxolán származékot, melyet lúgos hidrolízis után a savat a sója formájában preparáltak ki. Ezt a vegyületet klórhangyasav-i-butilészterrel reagáltatva egy vegyes anhidridet állítottak el, melyb l 12 hidrazinnal a 16 hidrazid származékot kapták. A ciklohexil-karbohidrazid vegyületet Brunner reakcióban alakították át a 17 2-indolinon származékká, a hidrazidból butil-lítiummal TF-ben 70 C-on képzett lítiumsót oldószercsere után tetralinban 180 C-on hevítve végbemegy a gy r zárás. Et 1. a 2 / cc Cl Et 2. SnCl 2 / EtC PCC/Al 2 3 EtAc EtC C 2 C 2 - a + C C 2 Cl 2 / pts 2. a / Et ClCiBu Et 3 / TF Et Et BuLi / TF -70 C 2. tetralin 180 C 17 13

16 A 17 spirodioxolán gy r sztereoszelektív felnyitására cink-borohidridet alkalmaztak trimetil-klórszilán jelenlétében, dietil-éterben. A 18 hidroxietil származékot 85 : 15 arányú cisz-transz izomer keverék formájában kapták, melyb l oszlopkromatográfiás tisztítás és átkristályosítás után nyerték ki a megfelel tisztaságú cisz izomert. A hidroxietil csoportot tozilkloriddal reagáltatták és a 19 vegyület tozil csoportját morfolinra cserélve kapták a befejez acilezési lépés másik komponensét (4). Et 17 Zn(B 4 ) 2 Me 3 SiCl Et 2 - C 2 Cl 2 Et 18 ptscl piridin 4 C, 2h Et 4 morfolin / MeC a 2 C 3 reflux, 6h Et 19 Ts A teljes szintézist tekintve, mintegy 5%-os hozamot értek el a kiindulási p-fenetidinre vonatkoztatva. Az alacsony össztermelés mellett számos olyan lépést tartalmaz a szintézis, melyek miatt az eljárás további fejlesztésre nem alkalmas: Az 5 intermedierben a szulfonilklorid csoport kiépítése egy diazóniumsón keresztül történik nagy feleslegben alkalmazott kéndioxiddal, nehezen reprodukálható és kontrollálható reakcióban, mely számos mellékreakciót, a termelés csökkenését (~50%) és a termék szennyezettségét okozza. A 12 fenilhidrazin származékot szintén egy diazotálási lépésben alakítják ki, a diazónium só ón(ii)kloridos redukciójával. A reakciót nagy térfogatban végzik, a hozam alacsony, mintegy 55%, a hidrazinvegyület 15% szervetlen szennyezést tartalmaz, nehezen tisztítható, instabil. A Brunner reakcióban történ indolinon szintézis az ipari fejlesztésben extrémnek számító körülményeket igényel, a Li só el állítása 70 C-on butillítiummal TF-ban történik, majd oldószercsere után, 180 C-on tetralinban végzik a gy r zárást. Az eljárás laboratóriumban is a mérett l függ változó hozammal volt csak megvalósítható. A 17 dioxolán származék sztereoszelektív gy r felnyitására használt cinkborohidrid rendkívül érzékeny nedvességre és leveg re, el állítása in situ történik dietil-éteres oldatban, inert körülmények szükségesek mind a redukálószer el állításához, mind a redukcióhoz. A reakcióid igen hosszú (16 óra + 18 óra a cink-borohidrid el állítása). A szintézis befejez acilezési lépését 60 C-on, TF-ban végezték. A 13 ciklohexánkarboxilát származék ára igen magas, a 6 3-metoxi-4-nitrobenzoesav kereskedelmi forgalomban nem kapható. 14

17 S szintézis alternatív út Venkatesan és munkatársai 2001-es közleményükben 24 az S totálszintézisére egy új, konvergens sztereoszelektív utat írnak le, melyben a Sanofi módszer hátrányait próbálják elkerülni. A szintézis befejez lépése megegyezik az eredeti szintézisúttal, de a 4 és az 5 intermedierek el állítására új eljárást dolgoztak ki. Et + Cl 2 S Me 4 5 Et tbu KtBu/TF C S Me S tbu Kiindulási anyagként szintén 11 p-fenetidint használtak, mely vegyület aminocsoportját benzilcsoporttal védték. A benzilezést reduktív kondenzációs reakcióban hajtották végre, benzaldehiddel Schiff-bázist képeztek, amit nátriumborohidriddel redukáltak. A 21 vegyületet a Doyle eljárás 25 szerint állították el, a 20 -benzil-fenetidint el ször diketénnel, majd metánszulfonil-aziddal reagáltatva jutottak 21 diazo származékhoz. Ezt kálium-hidroxiddal dezacetilezve, majd a kapott 22 diazovegyületet ródium(ii)-acetát katalizátor mellett megbontva nyerték a 23 gy r zárt -benzil-indolinon intermediert. Et Et 1. PhC/Et Et 1. diketén/et 3 /TF + C 3 2. ab 4 /Me MeS 2 3 /Et 3 /TF Ph 21 Ph K/C 3 C Et h 2 Ac 4 /C 2 Cl 2 Et + 23 Ph 22 Ph A spiro-ciklohexil egység kiépítéséhez 1,3-dioxolánnal védett 1,5-dibrómpentán-3-on vegyületet (27) használtak. Bróm-propionsav-metilészterb l (24) Grignard reakcióban állították el a 25 ciklopropil-hidroxi-propil-bromidot, mely brómozása a 26 dibrómszármazékhoz vezetett. A dioxolán véd csoportot 26-ot etilénglikollal reagáltatva sav katalizátor (PPTS = piridinium p-toluolszulfonát) jelenlétében alakították ki. A 23 -benzil-indolinon 27 dibróm vegyülettel történ, bázikus közegben végzett 3-as helyzet alkilezésével nyerték a 28 spiro-ciklohexil származékot. A véd csoportot savas hidrolízissel eltávolítva kapták a 29 -benzil-spiroketont. A 15

18 vegyület ab 4 -es redukciója csak 2:1 arányban eredményezte a várt cisz izomert, azonban redukálószerként L-Selectridet (LiB[C(C 3 )C 2 C 3 ] 3 ) alkalmazva már 66:1 arányú szelektivitást értek el. A regioszelektivitást a nagy térkitöltés csoport és a Li + kation együttes hatásával magyarázták. A ciklohexanon és az amid C= is kölcsönhatásba lép a Li + kationnal, ami még két TF molekulával is koordinálódik, stabilizálva a ciklohexán gy r csavart kád konformációját. Ez energetikailag és sztérikusan is kedvez nukleofil támadással szemben, amit az er sen polarizált karbonil is gyorsít. A 30 spiro-ciklohexanol származékot klóretil-morfolinnal reagáltatták, majd eltávolították az -benzil véd csoportot. A debenzilezés csak extrém körülmények között volt megvalósítható. Br Ti(iPr) 4 BS/CCl 4 Br Me EtMgBr Br Br C 2 C 2 PPTS C(Et) 3 Et Br Br 27 a/dme Et PPTS aceton/víz Et 23 Ph 28 Ph 29 Ph Et 4 1. Klóretil-morfolin a/toluol 2. Li/ 3, -78 C Et 30 L-Selectride TF, -78 C Ph Az 5 szulfonilklorid komponens el állítása m-hidroxi-benzoesavból kiindulva történt. Az els lépés egy szulfonálási reakció volt, melyet 3% S 3 tartalmú kénsavban hajtottak végre. A 32 benzolszulfonsav származék fenilhidroxicsoportját sikerült 16

19 szelektív módon metilezni dimetil-szulfáttal er sen lúgos közegben, szigorúan kontrollált reakciókörülmények között. A 33 káliumsót PCl 5 -dal kezelve képz dött a 34 disavklorid, mely t-butil-aminnal 78 C-on reagáltatva a várt 5 savamid származékot szolgáltatta, míg a szulfonsavklorid csoport intakt maradt. S 3 2 S 4 Me 2 S 4 S 3 K Me 3% S 3 K PCl 5 S 2 Cl Me tbu 2 /Et 3-78 C S 2 Cl Me 5 tbu Cl 34 Az eljárás ipari alkalmazhatósága több ponton is kétséges: Az eljárás hozama a kiindulási p-fenetidinre (11) nézve ugyan 25%, de az 5 benzo-szulfokloridot csak 25%-os termeléssel állították el, míg a 27 dibróm származék esetében nem közölnek adatokat a hozamról. Az indolinon Doyle szerinti szintézise nem ipari eljárás (diketén, azid származék, ródium-acetát alkalmazása, többszöri kromatográfiás elválasztás) A 29 oxovegyület redukciójára kiváló sztereoszelektivitást biztosító módszert dolgoztak ki, de ezt csak mmólos méretben valósították meg, extrém körülmények között, -78 C-on, inert atmoszférában. A redukálószerként alkalmazott L-Selectride ára igen magas. A morfolinoetil csoport bevitelére használt klóretil-morfolin er sen toxikus. A 30 indolinon származék debenzilezését a szokásos körülmények közt nem, csak 78 C-on cseppfolyós ammóniában, fém lítiummal tudták megoldani Alternatív eljárások spiro[ciklohexán-1,3 -indolin]-2,4 -dion származékok el állítására Az el z ekben bemutatott S hez vezet két eljárás közös kulcsfontosságú intermediere a 35 spiro(4-oxo-ciklohexil)-indolinon származék, mely el állítása több különböz stratégia szerint valósítható meg. Et 35 17

20 Az els esetben Fischer indolszintézist alkalmazva Brunner reakcióban egy védett 4-oxo-ciklohexil-karbohidrazid származékból kiindulva, a második eljárásban pedig a megfelel oxindol 3-as szénatomján kiépítve a ciklohexán gy r t, jutnak a kívánt termékhez. Az utóbbi két évben két új szintézismódszert 26,27 is ismertet az irodalom, melyeket az S jel vegyület el állítására javasolnak. Mindkét eljárás a 35 spiro-ciklohexanon származékon keresztül jut a végtermékhez, azonban eltér úton valósítja meg a 35 közös intermedier szintézisét Spiroketon el állítás 3-szubsztituált oxindolokból lasz szerz k 26 közleményükben egy új stratégiát mutatnak be a 35 spiroketon el állítására. Kiindulási anyagként 3-szubsztituált oxindolokat használtak. A reaktív 36 3-klórmetilén-2-indolinon származék és 37 Danishefsky-dién cikloaddíciós reakciójával több lépésen keresztül a 2-indolinon 3-as helyzetben spiro(4-oxo-ciklohexil) csoportot tartalmazó 42 származékát állították el. SiMe 3 Cl 2 C SiMe 3 36 C 2 Et 37 + Me toluol reflux Cl Me pts reflux C 2 Et C 2 Et 2 /Pd/C EtAc Me kromatográfia 2. a/et 0 C 40 C 2 Et + 41 C 2 Et ~ 4 : 1 = vagy C 2 Me A mellékreakciók elkerülésére egy one-pot eljárást dolgoztak ki. A szintézist bombacs ben végezték, a cikloaddíciós reakciót toluolban, reflux h mérsékleten hajtották végre. Folyamatos melegítés közben katalitikus mennyiség p-toluolszulfonsavat adtak a reakcióelegyhez, ami a 39 szemi-kinon származék képz déséhez vezetett. A termék izolálása nélkül a reakcióelegy katalitikus hidrogénezésével kapták a 40 spiroketont, mely kb. 20%-ban 41 bifenil származékok keverékét tartalmazta. A spiroketont szilikagélen kromatografálva elválasztották a minor komponenst l, így 57%-os termelést értek el. A szintézis utolsó lépése az indolinon nitrogén véd csoportjának eltávolítása 88%-os termeléssel. 18

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD.

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD. Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz Novák Zoltán, PhD. A Sonogashira reakciót széles körben alkalmazzák szerves szintézisekben acetilénszármazékok

Részletesebben

Szteránvázas vegyületek csoportosítása

Szteránvázas vegyületek csoportosítása Nemi hormonok Szteránvázas vegyületek csoportosítása a, szterinek b, epesavak c, szívre ható glikozidok d, kortikoidok e, nemi hormonok 1, ösztrogének 2, androgének 3, gesztagének 4, antiösztrogének 5,

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp

Részletesebben

ÚJ NAFTOXAZIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS SZTEREOKÉMIÁJA

ÚJ NAFTOXAZIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS SZTEREOKÉMIÁJA PhD értekezés tézisei ÚJ AFTXAZI-SZÁMAZÉKK SZITÉZISE ÉS SZTEEKÉMIÁJA Tóth Diána Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet Szeged 2010 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Ph.D

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához

Részletesebben

Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással. Doktori (PhD) értekezés. Sipos Attila

Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással. Doktori (PhD) értekezés. Sipos Attila Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással Doktori (PhD) értekezés Sipos Attila Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen 2008 Köszönetnyilvánítás Köszönöm

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje.

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje. 2. ZÉAVZÁMAZÉKK 2.1. zénsavszármazékok szerkezete, elnevezése zénsav: 2 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje. 2 + 1. ábra: A szénsav szén-dioxid egyensúly A szén-dioxid

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA GALATAMI-SZÁRMAZÉKK SZITÉZISE Tézisfüzet Szerző: Herke Klára Témavezető: Dr. Hazai László Konzulens: Dr.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra): Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): Szerves Vegyületek Szerkezete. Kötéselmélet Lewis kötéselmélet; atompálya, molekulapálya; molekulapálya elmélet; átlapolódás, orbitálok hibridizációja; molekulák

Részletesebben

Ftalidvázas szintetikus építőkövek előállítása

Ftalidvázas szintetikus építőkövek előállítása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIMÉRNÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA Ftalidvázas szintetikus építőkövek előállítása (Ph. D. értekezés) Készítette: Molnár Balázs okl. vegyészmérnök

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

Ipravent 21 mikrogramm/adag

Ipravent 21 mikrogramm/adag Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (ipratropium-bromid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Aramis Pharma Kft. Kelt: 2013. október 15. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Aminoflavon származékok, valamint flavon-aminosav hibridek előállítása Buchwald-Hartwig reakcióval. Pajtás Dávid

Aminoflavon származékok, valamint flavon-aminosav hibridek előállítása Buchwald-Hartwig reakcióval. Pajtás Dávid Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Aminoflavon származékok, valamint flavon-aminosav hibridek előállítása Buchwald-artwig reakcióval Pajtás Dávid Témavezető: Prof. Dr. Patonay Tamás Konzulens:

Részletesebben

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,

Részletesebben

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat ZWILLINGER MÁRTON Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Témavezetők: Dr. Novák Zoltán, egyetemi adjunktus Dr. Kovács Szabolcs, tudományos

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drug molekulák kombinációjával (Zárójelentés)

Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drug molekulák kombinációjával (Zárójelentés) Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drug molekulák kombinációjával (Zárójelentés) Prof. Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó Kutatásunk célja az volt, hogy olyan biokonjugátumokat készítsünk,

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

BÁNYAREM GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió)

BÁNYAREM GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió) BÁNYAREM Bányászati tevékenységbıl származó diffúz szennyezıforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY (Rövidített

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

A neuroendokrin jelátviteli rendszer A neuroendokrin jelátviteli rendszer Hipotalamusz Hipofízis Pajzsmirigy Mellékpajzsmirigy Zsírszövet Mellékvese Hasnyálmirigy Vese Petefészek Here Hormon felszabadulási kaszkád Félelem Fertőzés Vérzés

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK - A SZERVEZET VÍZTEREI (KOMPARTMENTEK) -A VÉRPLAZMA LEGFONTOSABB ELEKTROLITJAI *nátrium ion (Na + ) *kálium ion ( ) *klorid ion (Cl - ) TELJES TESTTÖMEG: * szilárd

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals (hidroxokobalamin-klorid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: RPH Pharmaceuticals AB Kelt: 2015. december

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3) Dr. Nagy Attila 2015 A SZERVEZET VÍZHÁZTARTÁSA Vízfelvétel Folyadék formájában felvett víz Táplálék formájában felvett

Részletesebben

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

II. Szintézis és biológiai vizsgálatok

II. Szintézis és biológiai vizsgálatok I. Bevezetés A támogatott kutatások célja a biológiai szabályozási és felismerési folyamatokban fontos szerepet játszó, negatív töltésű szénhidrátok szulfonsav-tartalmú analóg vegyületeinek előállítása

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Halogénezett szénhidrogének

Halogénezett szénhidrogének Halogénezett szénhidrogének - Jellemző kötés (funkciós csoport): X X = halogén, F, l, Br, I - soportosítás: - halogénatom(ok) minősége szerint (X = F, l, Br, I) - halogénatom(ok) száma szerint (egy-, két-

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Ábrahám Anita

Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Ábrahám Anita DE TTK 1949 Egyetemi doktori (PhD) értekezés Ábrahám Anita Témavezető: Dr. Patonay Tamás Konzulens: Dr. Kiss Attila DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Doktori Tanács Kémiai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Palládium-organikus vegyületek

Palládium-organikus vegyületek Palládium-organikus vegyületek 1894 Phillips: C 2 H 4 + PdCl 2 + H 2 O CH 3 CHO + Pd + 2 HCl 1938 Karasch: (C 6 H 5 CN) 2 PdCl 2 + RCH=CHR [(π-rhc=chr)pdcl 2 ] 2 Cl - Cl Pd 2+ Pd 2+ Cl - - Cl - H O 2 2

Részletesebben

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1. KARBILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1.1. A karbonilcsoport szerkezete A szénsav acilcsoportja a karbonilcsoport: vagy 1. ábra: A karbonilcsoport A karbonilcsoport az alábbi vegyületcsaládokban fordul

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

I. Szerves savak és bázisok reszolválása

I. Szerves savak és bázisok reszolválása A pályázat négy éve alatt a munkatervben csak kisebb módosításokra volt szükség, amelyeket a kutatás során folyamatosan nyert tapasztalatok indokoltak. Az alábbiakban a szerződés szerinti bontásban foglaljuk

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006 Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus 1. Bevezetés Az OTKA támogatással folytatott kutatás fő vonalában a (-)-deprenyl hatásmódjának

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

FARMAKOLÓGIAILAG AKTÍV 17-EXO- HETEROCIKLUSOS SZTEROIDOK SZINTÉZISE DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Dóra TÉMAVEZETŐK: Dr. habil. Frank Éva.

FARMAKOLÓGIAILAG AKTÍV 17-EXO- HETEROCIKLUSOS SZTEROIDOK SZINTÉZISE DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Dóra TÉMAVEZETŐK: Dr. habil. Frank Éva. FARMAKLÓGIAILAG AKTÍV 17-EX- ETERCIKLUSS SZTERIDK SZITÉZISE DKTRI ÉRTEKEZÉS Kovács Dóra TÉMAVEZETŐK: Dr. habil. Frank Éva adjunktus Prof. Dr. Wölfling János tanszékvezető egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres. 1000 mg filmtabletta. (aszkorbinsav)

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres. 1000 mg filmtabletta. (aszkorbinsav) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (aszkorbinsav) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Béres Gyógyszergyár Zrt. Kelt: 2016. március 10. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával * Pannon Egyetem, M szaki Informatikai Kar, Számítástudomány

Részletesebben

Elméleti próba X. osztály

Elméleti próba X. osztály MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE OLIMPIADA NAłIONALĂ DE CHIMIE PIATRA-NEAMł 31.03. 06.04. 2013 Elméleti próba X. osztály I Tétel (20 de pont) A rácsban, mindegyik kérdésnek egy helyes válasza van. Jelöld

Részletesebben

6. Zárványtestek feldolgozása

6. Zárványtestek feldolgozása 6. Zárványtestek feldolgozása... 1 6.1. A zárványtestek... 1 6.1.1. A zárványtestek kialakulása... 2 6.1.2. A feldolgozási technológia... 3 6.1.2.1. Sejtfeltárás... 3 6.1.2.2. Centrifugálás, tisztítás...

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Cikloalkánok és származékaik konformációja

Cikloalkánok és származékaik konformációja 1 ikloalkánok és származékaik konformációja telített gyűrűs szénhidrogének legegyszerűbb képviselője a ciklopropán. Gyűrűje szabályos háromszög alakú, ennek megfelelően szénatomjai egy síkban helyezkednek

Részletesebben

Gázfázisú biokatalízis

Gázfázisú biokatalízis Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció A mérgek eloszlása a szervezetben Toxikológia V. előadás A mérgek eloszlása a szervezetben Biotranszformáció Akkumuláció A mérgek kiválasztása A mérgek általában azokban a szervekben halmozódnak fel, amelyek

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Immunhisztokémiai módszerek

Immunhisztokémiai módszerek Immunhisztokémiai módszerek Fixálás I. Fixálás I. A szövet eredeti szerkezetének megőrzéséhez, az enzimatikus lebontó folyamatok gátlásához: fixálószerek! kompromisszumkeresés - alkoholok: vízelvonók!!!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* JÁTÉK KISMLEKULÁKKAL: TELÍTETT ETERCIKLUSKTÓL A FLDAMEREKIG* FÜLÖP FEREC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged,

Részletesebben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Polimerek kémiai reakciói 6. hét Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Poliaddíció bi- vagy polifunkciós monomerek lépésenkénti összekapcsolódása: dimerek, trimerek oligomerek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

Szénhidrát-alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Szénhidrát-alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM SZERVES KÉMIAI TECLÓGIA TASZÉK Szénhidrát-alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban PhD. dolgozat Készítette: Bakó Tibor Témavezető:

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

Új izokinolin-származékok szintézise. Tézisfüzet. Szerző: Balog József András Témavezető: Dr. Hajós György. MTA-TTK Szerves Kémiai Intézet

Új izokinolin-származékok szintézise. Tézisfüzet. Szerző: Balog József András Témavezető: Dr. Hajós György. MTA-TTK Szerves Kémiai Intézet BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Új izokinolin-származékok szintézise Tézisfüzet Szerző: Balog József András Témavezető: Dr. Hajós

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 700707 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

OTKA 48978 beszámoló

OTKA 48978 beszámoló OTKA 48978 beszámoló A pályázat Kutatás munkaterve című 2. sz. mellékletben leírt célok sorrendjében adom meg a feladat teljesítését. 1. Munkaszakasz, 2005 év A nanokristályok szintézise területén a kitűzött

Részletesebben

A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban

A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban Doktori értekezés tézisei Jakab Alexandra Témavezető: Dr. Soós Tibor Tudományos Főmunkatárs Magyar Tudományos

Részletesebben

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid Alumínium-oxid Alumínium-oxid, más nevén alumina, a leghatékonyabb, széles körben használt és kiváló min ség anyag a m szaki kerámiák között. A természetben csak nagyon kötött formában létezik más anyagokkal,

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén

Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA CIKLOALKANOINDOL ALAPVÁZ KIALAKÍTÁSA PERICIKLIKUS REAKCIÓVAL, A REAKCIÓK VIZSGÁLATA, OPTIMALIZÁLÁSA

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. Alleopti Komfort. 20 mg/ml oldatos szemcsepp egyadagos tartályban. (nátrium-kromoglikát)

Nyilvános Értékelő Jelentés. Alleopti Komfort. 20 mg/ml oldatos szemcsepp egyadagos tartályban. (nátrium-kromoglikát) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (nátrium-kromoglikát) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sanofi-aventis Zrt. Kelt: 2014. november 11. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA Az állati szervezetek testük felépítéséhez szükséges anyagokat és energiát táplálék formájában veszik fel. Táplálékuk minısége szerint lehetnek húsevık, növényevık és mindenevık. A

Részletesebben