HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 17. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 17. szám"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 17. szám A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs) és a debreceni Déri Múzeum együttes TÁJKUTATÁSI TUDOMÁNYOS ELŐADÁSAI július 18. DEBRECEN 1972 ÜLÉSÉNEK

2

3 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: DANKÓ IMRE 17. szám A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs) és a debreceni Déri Múzeum együttes TÁJKUTATÁSI TUDOMÁNYOS ELŐADÁSAI ÜLÉSÉNEK július 18. Debrecen 1972

4 ' Ujzeum Kutaloá. i omása Dér't

5 BEVEZETÉS A különböző magyar tájak kultúrájának találkozása, valamint a múzeumok tudományos tevékenysége kiterjesztése jegyében kezdeményezésként rendezte meg július 18-án a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete és a debreceni Déri Múzeum közös tájkutatási tudományos ülését. A Déri Múzeum előadótermében élénk érdeklődés mellett lezajlott tudományos ülés előadásait kapja kézbe az olvasó a következő lapokon. A Dunántúl és az Alföld, Pécs és Debrecen azonosságai, különbözőségei fölött az egységes magyar kultúra gazdagságára szeretnénk vállalkozásunkkal felhívni a figyelmet, valamint arra az igénynek már nem vehető szükségességre, hogy kultúránk táji vonásait az egységes magyar kultúra szempontjából kutassuk. A különbözőségek ne elválasztó, hanem kultúránk sokrétűségét, gazdagságát igazoló olyan tényezők legyenek, amelyekért érdemes kutatómunkát végezni, amelyek összefüggéseikben, továbbhullámzásaikban az egyetemes emberi kultúra részei is. Kezdeményezésünket folytatni kívánjuk. Reméljük, hogy idővel az általánosságokon, a feladatok körülhatárolásán túl, a konkrét kutatásokig is eljutunk.

6

7 A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete BABICS ANDRÁS Örömmel csatlakoztunk ahhoz a gondolathoz, amely Debrecenben született meg, közelebbről az országos hírű Déri Múzeumban, avégből, hogy ezt a tájkutató tudományos ülést a két intézmény, a Déri Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete égisze alatt megrendezzük. A Déri Múzeum igazgatója, Dankó Imre megelőzően a pécsi Janus Pannonius Múzeumot vezette, és a Dunántúli Tudományos Intézet székhelye is Pécsett van. Együttműködésünk tehát a délkelet-dunántúli táj megkutatása terén adott volt. Mindkét intézmény, de a terület más hasonló jellegű intézményét is beleértve, harmonikusan dolgozott a hatáskörünkbe utalt tudományágak keretében. íme, most tanúi vagyunk a kooperáció továbbélésének, és most ezekben az első percekben szabad legyen annak a reményemnek kifejezést adni, hogy a következő ülésszakot ebben a keretben Pécsett rendezhetjük majd meg. Ahogy az ülésszak programjából látjuk, Dankó Imre igazgató a Déri Múzeum tájkutatói szerepéről beszél majd. Anélkül, hogy ismerném mondanivalóját, magából a címből is megállapíthatjuk, hogy rendkívül értékes és fontos ez a tény,.illetve program, mert lassacskán kialakíthatjuk az országban azt a regionális kutatóhálózatot, amely korszerű mederbe terelhetné az eddigi, általában szerteágazó regionális kutatásokat. Az országnak jelenleg egyetlen akadémiai szervezetben működő tájkutató intézete van. Ez a Dunántúli Tudományos Intézet, amely ez ideig zömében dél-dunántúli vonatkozású kutatásokat végzett. Szolgáljon tanulságul ennek az intézetnek fejlődése, szervezete, programja, funkciója. A rendezőség éppen evégből vette programjába az intézet rövid ismertetését. Intézetünk jelenlegi státusa elnyeréséig göröngyös úton járt, amiből arra is következtethetnénk, hogy körülbelül két évtizeddel korábban az ilyen típusú intézetben kevés fantáziát láttak. Természetesen, megalakulása idején, 1943-ban kellett hogy létjogosultsága legyen. Ez több volt mint a táj egyszerű megismerésének igénye. A háttérben akkor egy nemzetvédő tendencia állott, s ennek egy mikroorganizmusa volt, lent Dél-Dunántúlon a mi akkori kicsiny intézetünk. Vidékünket már az

8 1930-as évek közepétől kezdve végigpásztázták a hitleri Németország úgynevezett tudományos kutatói, nyílt titokként azzal a céllal, hogy a németség mindenfajta kisugárzását Délkelet-Európa felé is megállapítsák. Délkelet-Dunántúl gazdasági és szellemi kultúráját merész következtetésekkel vezették vissza a török kiűzése utáni évszázadban ezen a tájon letelepített németek tevékenységére. Területünket egyre gyakrabban említették Schwäbische Türkei néven. Tudtuk, hogy ezeket a kutatásokat nem a spontán tudományos érdeklődés diktálta, hanem a politikai, nagyhatalmi tendencia, amelynek első állomásai már a harmincas évek végén megjelentek Európa történetében. Az egyik legkritikusabb időpontban, 1940/41 fordulóján, a Horthyrezsim kultuszkormányzata megszüntette a pécsi egyetem bölcsészettudományi karát; oktató személyeit és intézeti berendezéseit Szegedre, Debrecenbe és Kolozsvárra telepítette át. Ezzel az amúgy is csonka egyetem elvesztette azt a karát, amelynek professzorai és tanszéki személyzete a karon képviselt tudományágak területén a tudomány fegyvereivel felvehette volna a harcot a nagynémet explorátorokkal szemben. A bölcsészeti kar eltüntetése eltüntette az utolsó jelentős szellemi akadályt is a hódítás útját előkészítő áltudományos tendenciák előtt. Területünk hazafias érzelmű intellektuális és közéleti elemei megdöbbenéssel álltak e kiszolgáltatottság előtt. Már 1941-ben felmerült annak a gondolata, hogy az elvesztett kar helyébe egy tudományos kutatóintézetet kell létesíteni. A terv csak 1943 tavaszán öltött testet. Néhány dunántúli megye és város részéről adományozott pénzen, a legnyomorúságosabb körülmények között, megszületett a Dunántúli Tudományos Intézet. Alapító igazgatójának, Szabó Pál Zoltánnak, a neves geográfusnak emlékét mindenkor szeretettel és tisztelettel őrizzük meg. Az intézet a kultuszkormány, az akkori vallás- és közoktatásügyi minisztérium felügyele alá került, s innen kapta státushelyeit, valamint minimális javadalmát is. Az intézetet február 1-én vette át az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia 7 tudományos kutatójával és 5 főnyi segédapparátusával, minthogy a profilírozott Művelődésügyi Minisztérium keretében az intézetet megfelelően elhelyezni nem lehetett re intézetünk már rendelkezett olyan kutatási eredménnyel, amely ezt a megoldást lehetővé tette. A kutatás irányzata természetesen egészen más lett, mint amit 1943-ban megterveztünk. A nemzeti szocialista nagynémet kutatók irodalmi munkáiban kifejezésre juttatott következtetéseket a második világháború kimenetele arra a szintre szállította le, amelyet megérdemeltek. Olyan jellegű kutatásokat terveztünk ekkor, amelyeknek eredményeit az ország újjáépítésének szolgálatába lehetett állítani. Témáinkat igyekeztünk úgy meghatározni, hogy ezekkel ne csak a szaktudományi ágazatok fejlesztését szolgáljuk, hanem a gyakorlati élet, a társadalom igényeit is. Abban az időben, amikor az elmélet és a gyakorlat kapcsolatait és egységét ritkábban, emlegették, mint ma, telj es, ero vei ennek megvalósítására törekedtünk. Ez a tény szintén az alapító igazgató, Szabó Pál Zoltán érdeme, aki páratlan jó érzékkel vette észre a gyakorlati élet részéről elénk adott problémákat, illetve a 1, tudományos eredményekben.rejlő gyakorlati lehetőségeket. Intézetünk helye a legújabban megszervezett a következő; akadémiai keretben

9 Az Akadémia III. főosztályának, a társadalomtudományi főosztálynak az intézete. A felügyeletet is ez a főosztály látja el és biztosítja működésének feltételeit. A főosztály élén az egyik főtitkárhelyettes áll, kiterjedt jogkörrel. Többek között felülvizsgálja az intézet középtávú kutatási tervét, véleményezi a távlati fejlesztési tervet. Testületi, tudományágazati viszonylatban az Akadémia II. osztályához tartozunk. Ez az osztály a filozófiai és történettudományi osztály. Amikor az Akadémiához kerültünk, ez az osztály magában foglalta mindazokat a tudományágakat, amelyekkel ma foglalkozunk. Átszervezések folytán a néprajz az I. osztályhoz, a geográfia a X. osztályhoz került, minthogy ez az utóbbi a föld- és bányatudományok osztálya. Ilyen értelemben ez az osztály is tudomást szerez az intézetünkben folyó földrajztudományi munkálatokról és tervekről. Geográfus munkatársaink ennek bizottságaiban fejthetnek ki tevékenységet. Az intézetét közvetlenül az igazgató irányítja. Tudományos tervét az intézet 3 3 esztendőre maga állítja össze az Akadémia egyetemes kutatási programja figyelembevételével. Segítik az intézetet: a tudományos tanács, továbbá az intézet tudományos titkára, két osztályának, a történettudományi és a földrajztudományi osztályának vezetői. A történettudományi osztály keretében 6, a földrajztudományiban 5 kutató dolgozik, vagyis az igazgatóval együtt 12 fő tudományos munkásságára számíthatunk. Disciplinák szerint van 3 természeti földrajzosunk, 2 gazdaságföldrajzosunk, 4 gazdaságtörténészünk, 1 művelődéstörténészünk és 1 néprajzosunk. A kutatást 9 főnyi apparátus támogatja. Látható, hogy státusszerű tudományági összetételünk alapján egy táj minden vonatkozású megkutatását nem tudjuk elvégezni. Ezért olyan intézeten kívüli kutatókat kell megnyernünk feladataink megoldása érdekében, akik hajlandók munkálatainkba bekapcsolódni, illetve már olyan témán dolgoznak, amely szervesen beilleszthető intézeti programunkba. Az ilyen kutatók az úgynevezett intézeti külső munkatársak. A külső munkatársi viszony jellege és a munkatársak száma tekintetében eltérőek a nézetek. Az érvényes akadémiai elnöki utasítás értelmében számuk nem haladhatja meg a belső munkatársak egyharmadának számát, bár lehetővé teszi, hogy az illetékes akadémiai osztály ezt az arányt 50%-ra emelhesse. Intézetünk ezt az utóbbi megoldást kérte. A külső munkatársi viszony személy szerint nem állandó, csak addig tart, amíg a kitűzött feladatot meg nem oldották. Ennek az az előnye, hogy mások és mások követhetik egymást, s így területünkön elősegíthetjük a kutatói színvonal emelését, továbbá megkönnyíti tudományos káderutánpótlásunkat, s a tudományos kutatómunka szervezését. Intézetünk jelenlegi belső munkatársai közül is 7 a külső munkatársi szintről került hozzánk. Egy éve lesz annak, hogy szerződéses, külső, ösztöndíjas munkatársi viszonyt is létesíthettünk kizárólag tanárokkal, akik pályázatban meghirdetett téma kidolgozására irányításunkkal vállalkoztak és az alkalmazás mércéjét megütötték. Az ösztöndíj maximum évi 6000 Ft. A munkatársi viszonynak ez a rendszere a Művelődésügyi Minisztérium és az Akadémia megállapodása értelmében azt a célt szolgálja, hogy a legjobb

10 pedagógusok egynéhánya a tudományos kutatásban is otthonossá legyen, s ezt a gyakorlatot az oktatásban is hasznosíthassa. Ez a munkatársi viszony tehát nem azt a célt szolgálja, hogy tudományos intézmények káderutánpótlásaként használhassuk fel; az ösztöndíjas pedagógus megmarad az oktatás keretében. Az alapelv értelmében az ösztöndíjas pedagógus külső munkatársak 1 2 év.alatt váltják is egymást az akadémiai, intézetekben.. ;.. -, ; \.../.. ;. Ilyen szervezet áll rendelkezésünkre, hogy területünkön tudományos kutatásokat végezhessünk. A belső és a külső munkatársak együttműködése lehetővé teszi, hogy céltudatos, regionális, komplex kutatómunkálatokat szervezzünk. Fokozatosan elhagyjuk azt a korábbi kényszergyakorlatot, hogy intézeti programunkat és munkánkat az egyéni munkák, egyéni akarások és tervek integrációja jellemezze. Ismerjük az ilyen jellegű munkák előnyeit és hátrányait. Értékeljük az egyéni lelkes hozzáállások produktivitását, színvonalát, de mindig szem előtt kell tartani, hogy az intézmények céllétesítmények, ahol mindenekelőtt a társadalmi igényeket kell szolgálni és a korszerű tudományos haladás érdekében felmerült problémákat kell megoldani, A Magyar Tudományos Akadémiának, mint említettem, megvannak a maga tudományos célkitűzései, mégpedig olyanok, amelyek közép- és hosszú távúak. Intézményei általában ennek kimunkálásán dolgoznak. Minthogy azonban egy szűkebb táj szűkebb körű társadalmának lehetnek speciális igényei is a kutatási program meghatározása tekintetében, ennek megoldását sem zárja ki a centrális irányelv, hiszen a tématerv kidolgozása az egyes intézetek hatáskörébe tartozik. Régiónkban a komplex kutatást egyelőre úgy valósítjuk meg, hogy a tudományági szempontból szükséges vizsgálódásokat szűkebb földrajzi területre irányítjuk, olyan területre, ahol a legtöbb probléma jelentkezik. A legkevésbé sem állítjuk, hogy egyes területek egyes kérdéseivel egyedi kutatók nem foglalkoznak, vagy óhajtanánk, hogy ne foglalkozzanak. De elmondhatjuk, hogy amilyen összetettek és a legtöbbször összefonődottak a regionális problémák, a legiobb és a legeredményesebb, sőt a leggyorsabb megoldást a komplex kutatásban jelölhetjük meg. A tájnak és népének, gazdasági és társadalmi életének olyan szintézisét hozhatjuk létre, amelyben a múlt ismeretére támaszkodva, a jelen problémáit feltárva, a közeljövő tevékenységének megtervezése érdekében is felhasználható útbaigazításokat adhatunk. A komplex kutatás a legnehezebb kutatási módszer: rendkívül erőteljes, széles horizontú irányításra, részletes, előzetes tematikára és nagy kutatói önmérsékletre van szükség. A komplex kutatást főképpen a szubjektív vonatkozások teszik göröngyössé. Ha az említett tényezők nem illeszkednek össze harmonikusan, akkor létrehozhatunk egy sok szerzős tanulmánykötetet, amelyből mindenekelőtt hiányzik az interdisciplináris mezőnyök áttekintése, annak ellenére, hogy ily módon finomíthatnánk a szemléletet, s a tudományágazatokat is meglepően új eredményekkel gazdagíthatnánk. A komplex kutatás nem új módszer: A természettudományok területén már régebbről alkalmazzák, mégpedig kitűnő sikerrel. Az összefüggések törvényszerűsége itt megkönnyíti az együttes munkáját. Komplikálódik a feladat, amikor természettudományok, műszaki vonat-

11 kozású tudományok, történeti és társadalomtudományok együttműködéséről van szó. Elmondhatjuk, tisztelt ülés, hogy mindkét vonatkozásban rendelkezünk az első kísérletek némi tapasztalatával. Két témát tűztünk ki a befejezett 1966-^1968. évi tervidőszak komplex kutatásául. Mindkét témát igyekeztünk jól megoldani; esedékes a kézirat publikálása. Az egyik téma a Mecsek természeti földrajza. Ebben a kutatási körben a geológus, a talajkémikus, a karsztkutató, a morfológus, a hidrológus, a hidrogeográfus, a botanikus és a biológus munkáját vettük igénybe. A sokirányú feladat megoldása a szaktudományok jelenlegi szintjén intézetünk kötelessége volt, mert a hegyvidéki települések érdeke fűződött a kérdés megoldásához. A szintézis részben új kutatások, részben a korábbi kutatások eredményei gyümölcseként jelentkezik. Második komplex témánk momentán gazdasági és társadalmi folyamatra kíván választ adni az előzőnél összetettebb kutatással. Az említett tudományágakon kívül megjelennek a társadalomtudományok is. A téma kijelölését az a körülmény okozta, amely az 1960-as évek első felében jelentkezett az ásványi tüzelőanyag kitermelése, azaz a bányászat területén. A háttérben a szén és a szénhidrogének versenye áll, továbbá a termelés rentabilitása a nemzetközi árucsere függvényében. Tanúi voltunk és leszünk nem rentábilisan termelő szénbányáink leállításának, az ilyen területek bányászai körében kialakult lehangoltságnak, új munkalehetőség keresése izgalmának. Ilyen területté vált a keleti Mecsek északi lejtőjén egy és háromnegyed évszázadon át kialakult bányavidékünk is, ahol 1966-ig (egyetlen újonnan telepített akna kivételével) minden bányaüzemet leállítottak. Ezek az üzemek együttesen körülbelül 2500 főt kitevő munkásállományt foglalkoztattak, amelyből az említett új bánya kereken 800 bányászt tudott átvenni. A kérdés nem is abban gyökerezett, hogy mi lész a felszabadult munkaerőkkel, mert ezeket vagy más bányáknál, vagy ipari üzemeknél alkalmazzák, hanem az, hogy milyen gazdasági, természeti és társadalmi adottságokkal számolhatunk még a bányászat vonzáskörében élő 30 községben, melyek azok a termelési, foglalkozási formák, amelyek elfogadható jövedelem nyújtásával a területen tartják a migrációra hajlamosakat. Ez a probléma nemcsak sokoldalú szemléletet, hanem gyors megoldást is kíván. Meg kell mondanunk, hogy a kérdés megoldásával még jó néhány illetékes fórum is foglalkozott; a mi célunk csupán az volt, hogy a tudományos kutatások segítségével kapott válaszokkal is segítsük a nehézségek elhárítását. Az a meggyőződésünk, hogy tájaink számos olyan kérdést vetnek fel, amelyeket csak mélyreható, analitikus kutatással olyan intézmények munkatársai tudnak megoldani, amely intézmények a területen vannak és munkatársai együtt élnek és éreznek a régió minden lakójával. A tájkutatás szorgalmazása, tematikájának kialakítása, kutatási módszereinek finomítása tehát minden tekintetben legfontosabb feladataink egyike.

12

13 A helytörténetírás történelmi és módszertani problémái, különös tekintettel a délkelet-dunántúli mezőgazdaság-történeti kutatásokra T. MÉREY KLÁRA A helytörténetírás nem új tudomány, hiszen XIX. sz. végi elődeink, amikor nagy igényű megyetörténeteiket, városmonográfiájukat díszes kötetekben megjelentették, helytörténetet, az ország területe egy kisebb részének történetét dolgozták fel tudományos igényességgel, és általában az akkori kor színvonalához képest alapos, átgondolt és sokoldalú elemzéssel. Ezeket a munkákat nagyrészt a szülőföld szeretete ihlette és az a vágy, hogy arról a földről, amelyen a kapitalizmus embere a maga új, gazdasági és társadalmi kapcsolatokban is más, újszerű világát kiépíteni törekszik, mindent megtudjon. E monográfiák éppen ezért általában komplex munkák, amelyek a kérdéses földterület történetén kívül foglalkoznak annak történeti és gazdasági-földrajzi adottságaival, közgazdasági jelentőségével, de csupán leíróan, nem pedig előremutatóan. Ma, amikor ismét új rendszert építünk, egyre inkább előtérbe lép a hely történetírás fontossága. Ez iránt az igény először akkor jelentkezett, amikor marxista történetírásunk a történeti események rugóinak, a gazdaságtörténeti problémák kutatásának munkája közben egyre több feldolgozatlan, kimunkálatlan területre bukkant. A századforduló hatalmas anyagfeltáró munkáját nem követte hasonló mértékű feldolgozó és elemzőmunka és így azok a történeti fehér foltok, melyeknek eltüntetésére a századforduló egy-két nagy gazdaságtörténésze vállalkozott, de befejezni nem tudott, továbbra is feldolgozatlan maradt. Csepp volt a tengerben, bár jelentőségében nem lebecsülhető a Domanovszky iskola több gazdaságtörténeti feldolgozása vagy Szabó István, s még néhány gazdaságtörténész úttörő kezdeményezése. A mai modern történetírás, amely nem az eszmeáramlatokból, hanem a konkrét gazdasági adottságokból és a gazdasági élet alakulásából vezeti le a történeti folyamatokat, igen sokat hiányolhatott és kérhetett számon elődeitől, nemcsak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is. A gazdaság- és társadalomtörténet maradéktalan és a valóságnak megfelelő feldolgozása érdekében igen gyakran egészen a legkisebb gazdasági egységekig kell lehatolni. Helytörténet tehát egy-egy üzem története, éppen úgy, mint egy uradalomé, állami gazdaságé, termelőszövetkezeté vagy egy falu története. Minthogy én a helytörténetírás-

14 nak azt az ágát ismerem a legjobban, amely mezőgazdaság-történeti jellegű, engedjék meg, hogy az alábbiakban már csupán ezzel foglalkozzam, annál is inkább, mert az ipartörténeti kérdéseket külön előadás taglalja majd. Mezőgazdaság-történeti munkáknak tekinthetők azonban véleményem szerint a megye és falu történetek is, hiszen hazánk természeti és sokáig politikai adottságai miatt is ezekben döntő súllyal szerepel gazdaságtörténetünknek ez az ága. Hazánkban az uradalomtörténeti feldolgozások mellett szép hagyománya van a megyetörténetnek. Felszabadulásunk előtt a megyetörténetek jobbára a feudalizmus első időszakával foglalkoztak. (Gondolok Holub József kitűnő Zala megyéjére, Szabó István Ugocsájára, IIa Bálint Gömör megyéjére.) Ez természetes is. A megye ui. mint önálló egység, csak a feudalizmus idején játszik számottevő szerepet. Ekkor még az önellátó gazdálkodás, a közlekedés nehézkessége, majd később az áruszállítás előtt álló elháríthatatlan akadályok, külön országgá, zárt egységgé tették a megyét, és így egy-egy megye gazdaság- és társadalomtörténete több vonatkozásban gyakran elütött még a vele szomszédos megye fejlődésétől is. Ez a különbség később a kapitalizmus korában elmosódott, a vasút megszüntette a távolságokat, a távíró, a telefon lehetővé tette a központi intézkedéseket, a kapitalista államrend érdekében az erők koncentrációját. Ezáltal a hajdani megyei kiskirályok helyébe már központi erők léptek és a megyehatárok többé már nem voltak kis országhatárok is. A feudalizmus utolsó évtizedeiben meg volt még hazánkban a megyéknek említett elszigeteltsége. S ez a tény megkönnyíti a kisebb egységekre lebontható gazdaság- és társadalomtörténeti kutatásokat. A Dunántúli Tudományos Intézet kutatói mezőgazdaság-történeti feldolgozó munkájukban a megyét tették kutatásuk alapjává. Ennek során született kandidátusi disszertáció Ruzsás Lajos tollából, a baranyai parasztság életéről és küzdelmeiről, s így lett az én disszertációm témája is Somogy megye agrárproblémáinak vizsgálata. Mindkét munka a török kiűzésétől 1849-ig, illetve a kapitalizmus kezdetéig kísérte a mezőgazdasági technika és a parasztság történelmi útját. De megye volt a kerete Simonffy Emil Zala megyei kutatásai egy részének és ugyanígy Kanyar József kaposvári levéltár-igazgató számos mezőgazdaság- és parasztságtörténeti tanulmányának. A délkelet-dunántúli mezőgazdaság-történeti jellegű kutatások sokoldalúságát mutatja azonban, hogy nemcsak megyei, hanem falumonográfiák is születtek szép számban, sőt több olyan várostörténeti tanulmányunk is van, mely mezővárosi problematikával foglalkozva agrártörténeti jelleggel is bír. A mezőgazdasági vonatkozású helytörténetírás másik ága: az uradalomtörténet is szerepel a délkelet-dunántúli történészek irodalomjegyzékén. Süle Sándor: A keszthelyi Georgicon története mellett egy kisebb tanulmány van kiadás alatt, amelyet én írtam a Hunyadiak somogyi uradalmának történetéről, és most dolgozik Tóth Tibor a kaposvári levéltárban a mernyei uradalom történetén. - A Délkelet^Dunántúlon megjelent mezőgazdaság- és parasztságtörténeti munkájáról az idő rövidsége miatt nincs módomban részletesen beszámolni, pótolja ezt az előadás függelékeként mellékelt irodalomig

15 jegyzék, melyben megyénként soroltam fel néhány ilyen jellegű munkát. Ez a jegyzék korántsem lép fel a teljesség igényével, erre nem is mertem vállalkozni, csupán szerény képet adhat a Délkelet-Dunántúlon folyó mezőgazdaság-történeti jellegű helytörténeti munkásságról Debrecen, igen elmélyülten és kitűnően dolgozó történészeinek. Itt kell megjegyeznem, hogy a Somogy megyei irodalomjegyzéket legnagyobbrészt Kanyar József levéltár-igazgatónak, a Zala megyeit pedig teljesen Degré Alajos levéltár-igazgatónak köszönhetem. Nagyon hiányos Tolna megyei összeállításom, mert itt csupán a pécsi könyvtárakban folytatott kutatómunkámra támaszkodhattam. Az irodalomjegyzék azt mutatja, hogy ugyanabban az irányban és tematikailag is ugyanazon az úton haladunk Délkelet-Dunántúlon a mezőgazdaság- és parasztságtörténeti kutatásokban, mint kollégáink Debrecenben. A menet közben felmerülő konkrét történeti és módszertani problémák vázolásához azonban legyen szabad a továbbiakban a magam mezőgazdaság-történeti munkáiból kiindulnom. Néhány olyan kérdést szeretnék felvetni ui., amelyeket most is élőknek és részben megoldatlanoknak érzek. Kérem, ne tekintsék szerénytelenségnek, hogy a magam munkájából indulok ki, de ennek problematikáját ismerem legjobban. Ügy hiszem, ezek a problémák nemcsak egyéni jellegűek, hanem általában fellépnek a helytörténeti munkákban és talán debreceni kollegáim nem azt az utat választják megoldásukra, amivel én kísérletezem, hanem jobbat és tökéletesebbet találtak, amellyel rnajd elősegíthetik e nyitott kérdések megoldását is. Elsőnek említem, hogy amikor Somogy megye mezőgazdaság- és parasztságtörténetét, mint feldolgozásra váró témát, feladatként megkaptam, először módszertani problémáim támadtak. Hazánkban a helytörténeti feldolgozásoknál általában két utat követnek a kutatók. Az egyik: a korszakra vonatkozó irodalomból megállapítható, s a nagy összefüggésekből levont tételek helyi vetületeit keresi témája feldolgozása során. Ennek az útnak követése azzal a nagy előnnyel jár, hogy az így készült feldolgozások mindvégig könnyen áttekinthetőek, gondolatmenetük logikus, vonalvezetésük impozáns. Az eredmények már eleve egy nagyobb koncepcióba épülnek, s így a téma, még ha kisebb kört dolgoz is fel kutatója, azonnal a történettudomány általános megállapításaiban is helyet kap. A másik út: a kitűzött téma analitikus, aprólékos, minden oldalú feldolgozása, amely esetben a feltárásra váró történeti problémákat főként maga az anyag határozza meg. Ennek nagy előnye, hogy sokrétű és olykor igen mélyen gyökerező történelmi problémák maradéktalan feltárását biztosítja és új szempontokkal gazdagíthatja a történeti irodalmat. A két követendő út ilyen szétválasztása csupán a kutatómunka kezdetére és nem a feldolgozás egészére vonatkozik. Mint ahogyan Marxnál a Tőkében az analitikus módszer alkalmazása csupán módszeres eljárása kiindulópontját alkotta, de az egész munkában az analízis és a szintézis egységét teremtette meg, a hazai történészek is munkájukban mindig erre törekedtek. A kiindulópont azonban az eredmények és a feldolgozás mikéntje szempontjából döntő jelentőségű és ezért az, hogy a két feldolgozási mód közül a szerző melyiket választja, olykor sorsdöntőén fontos. Minthogy a magam kitűzött témája szerint nagyobb időszakban, a török kiűzésétől 1849-ig kellett megvizsgálnom egy meghatározott terü

16 léten a mezőgazdaság fejlődésének és a parasztság osztályharca történetének alakulását, úgy gondoltam, hogy kutatásaimbari ä második utat, az analitikus módszer kezdeti alkalmazását követem. Legcélszerűbbnek látszott a munkát azonnal a levéltári anyag feltárásával* mégpedig a lehetőség szerinti legmaradéktalanabb feltárásával kezdeni: összegyűjtve az országos, a megyei, az uradalmi összeírásoktól kezdve az úrbéri peres anyagon, illetve a törvényszéki anyagon keresztül az uradalmi levéltárak számadási, gazdaságvezetési és úriszéki peres anyagáig mindent. Az így rendelkezésre álló óriási anyaghalmazból alakult ki azután egy-egy korszak és az abban dolgozó ember élete, küzdelme, problémái, amelyek végső fokon történeti problémákká sűrűsödtek. így maga az összegyűjtött anyag vetette fel és oldotta meg a problémák nagy részét, ami által a feldolgozás munkája mindvégig újszerű és lebilincselően izgalmas maradt. Ez a munkamódszer természetszerűen vetett fel más problémákat is. Az anyag rendezéséhez és rendszerezéséhez, különösen a gazdaságtörténeti adatokhoz, nem elegendő csak történésznek lenni, ehhez agrárismeretekre is szükség volt. A társadalmi struktúra, a falukép, a művelési módok stb. tárgyalásánál pedig elengedhetetlen a néprajzi eredmények és helyenként a módszerek ismerete, a peres anyag rendszerezésénél pedig a jogtörténeti jártasság. Ezekkel a problémákkal jobb szembenézni, mert megkerülésük vagy megalkuvó elhallgatásuk széles körű anyaggyűjtésre támaszkodó feldolgozás esetén a társtudományok számára veszteséget jelent. Ilyenkor véleményem szerint az anyagfeltárás érdekében a történésznek vállalnia kell azt, hogy a társtudományok műhelytitkait is elsajátítsa, még akkor is, ha ez hosszú évek munkáját jelenti, fgy került például Holub József abba a helyzetbe* hogy a jogtudományi egyetemet történész létére elvégezze, amelynek később professzora is lett. Sajnos, nekem is el kellett végeznem az agráregyetem közgazdász szakának két évét ahhoz, hogy az alapvető mezőgazdasági szaktudást elsajátítsam, s még így is akadtak néha komoly problémáim, amelyeket csak szaktanács után mertem eldönteni, bár néha az is előfordult, hogy a problémát nyitvahagytam. A módszertani kérdések taglalása után rátérnék konkrétan és közvetlenül Somogy megye mezőgazdaság-törtenetének kutatása során felmerült egyes történeti problémák ismertetésére. Azzal kezdeném, amit nem tudtam megoldani. A XVIII. század történetének kutatása során a történészeket kezdettől fogva igen érdekelté a török utáni újrakezdés időszakában az ország lakosainak száma. Acsády neves munkája, amelyben Magyarország Pragmatica Sanctio korabeli népességének számát tagfalta, 1 hamarosan kétségeket ébresztett a történészekben, különösen azóta, amióta a történettudomány egyik legfontosabb segédtudománya: a statisztika is beleszólt a vitába. Képzett statisztikusok ugyanis teljesen lehetetlennek találták azt az óriási népességszám-növekedést, amely tói 1780-ig, a II. József korában tartott első magyarországi népszámlálásig bekövetkezett, s amelyet sem a természetes népszaporulattal, sem pedig a betelepítések nyomon követhető mértékével magyarázni nem lehet. Is-* 1. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában ( ). Szerk.: Acsády Ignác. Bp Magyar Statisztikai Közlemények. Űj Folyam, XXII. köt.

17 méretes, hogy Acsády munkájának forrása az évi adóösszeírás volt, kézenfekvő tehát az a feltevés, hogy ez az összeírás nem tartalmazza a népesség egészét. Dávid Zoltán, aki Acsády munkáját elemző vizsgálat alá vette, az ország évi lélekszámát Acsády becslésénél lényegesen többre tette. 2 Somogy megyei kutatásaim során nekem is erős kételyeim támadtak a rendelkezésre álló források alapján, konkrétan az évi összeírás kapcsán nemcsak a megye lélekszámát, de még az adózp népesség számát illetően is. Ezt a kételyt csak növelte Kováts Zoltán kutatómunkája, aki több somogyi községben az 1720-as évek második évtizedére vonatkozóan végzett anyakönyvi kutatásai és különböző összeírásokkal történő egybevetései során arra a meggyőződésre jutott, hogy nemcsak az országos, de még az annál pontosabb megyei összeírások sem tartalmazzák az akkor élő és aktívan dolgozó népesség egészét.smíg Acsády 1720-ban re becsülte a megye népességének számát, ő ezt a számot re tette. 3 E kutatásokkal egyidejűleg H. Veress Éva az ország északkeleti felén, Rákóczi György birtokain és Kosáry Domonkos Pest megyére vonatkozóan olyan adatokra bukkant, amelyek szerint a jobbágygazdáknak is voltak szolgái, akik az összeírásokban nem szerepeltek, de a konkrét gazdasági munkában részt vettek. 4 A lappangó népességnek máris meglenne tehát a magyarázata, csak éppen a számát megállapítani nehéz. S ezen a ponton jut igen nagy és fontos szerep a falukutatásnak olyan községekben, hol az anyakönyvek fennmaradtak. Ez a forrás ugyanis mind ez ideig a legfontosabb. Ha valaki veszi magának azt a fáradtságot, hogy több esztendő anyakönyvét név szerint is egybe vesse a megyei vagy országos összeírások, esetleg uradalmak név szerinti összeírásainak táblázataival, akkor bizonyosan igen érdekes történeti demográfiai adatok birtokába juthat. Ez a rendkívül aprólékos kutatómunka pedig olyan értékes kis mozaikkockát eredményezhet, amely napjaink egyre terjedő népességkutatásában az egész kép pontos kialakítását nagyon elősegítené. Már eleve jeleztem, hogy én a XVIII. század eleji népesség számának problémáját munkám során nem tudtam megnyugtatóan megoldani, minthogy akkor még ehhez a részletes és aprólékos a fent már vázolt előmunkálatok hiányoztak. A gazdaságtörténész e problémát viszonylag könnyen megkerülheti azzal a kifogással amit én is használtam, hogy alapjában véve a gazdasági erő növekedését vagy csökkenését a megyei és az országos összeíró táblázatok jól és híven regisztrálják, s ez így igaz is. A népességkutatás, a nemzetiségi, szociográfiai, történetsta- 2. Dávid Zoltán: Az évi összeírás. Bp., A történeti statisztika forrásai. Szerk.: Kovacsics József ( p.), 3. Kováts Zoltán tanulmányainak bibliográfiai adatait lásd a mellékelt irodalomjegyzékben. 4. Veress Éva: Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Bp., Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Szerk.: Makkai László ( p.). U. ö.: Vita a jobbágyháztartások vizsgálatának módszertani kérdéseiről. Történelmi Szemle, sz. ( p.). Kosáry Domonkos: A paraszti família - ' kérdéséhez a XVIII. század elején. Agrártörténeti Szemle sz. ( p.).

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2013. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytortenetioktatas-multja-es-jelene-04-01-02/

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Magyarország hadtörténeti földrajza (A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai) PhD értekezés Dr. (CSc) Nagy Miklós Mihály Témavezető:

Részletesebben

XW 1 B I B ««M i RENDI TARS ADALOM - POIGARITARSADAIOM

XW 1 B I B ««M i RENDI TARS ADALOM - POIGARITARSADAIOM 2. RENDI TARS ADALOM - POIGARITARSADAIOM XW 1 B I B ««M i KIIAllS - MODSIIIIIH -ÍTIU.1987- RENDI TARSADAIOM - POIGARI TARSADAIOM m m i i B i f f l s i m m i RENRI TARSADAIOM - POIGARI TARSADAIOM RENDI

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Modernkor (Új- és legújabb kor) Program Ph.D. értekezés Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány Témavezető: Dr. Belényi

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

mm f h í rnmrnn i mmíbmw^mbmmi RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM

mm f h í rnmrnn i mmíbmw^mbmmi RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 7. RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM mm f mm ww i o KŐFALLAL, SÁRPALÁNKKAL...» Debrecen RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TARSADALOM mm f h í rnmrnn i RENDI TARSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 1 W I 1 " : ' p

Részletesebben

THEATRUM SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. Budapest, 1962.

THEATRUM SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. Budapest, 1962. Bid» jpóz W. THEATRUM 1962 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ Budapest, 1962. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Szerkesztésért és kiadásért Telelés: Dr. Hont Ferenc, a Színháztudományt Intézet Igazgatója Szerkesztette:

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

ÖRÖKSÉG ÉS REFORM. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából

ÖRÖKSÉG ÉS REFORM. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából ÖRÖKSÉG ÉS REFORM Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából 1 2 Örökség és reform Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából Tanulmány Budapest, 2015 3 A tanulmány

Részletesebben

SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT

SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT SZENTES ÖSSZNÉPESSÉGE ÉS A NÉPESSÉG KONTINUITÁSA 1715 ÉS 1840 KÖZÖTT Doktori (Ph.D.) értekezés Írta: Aranyiné Patai Magdolna okleveles filozófia, történelem szakos középiskolai tanár Készült: a Debreceni

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL STUDIES INTO THE HISTORY OF SCIENCES, TECHNOLOGY AND MEDICINE WITH ENGLISH ABSTRACTS OF THE PAPERS Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténész

Részletesebben

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben

RÁLÁTÁS. KÓSA LÁSZLÓ Viharsarok Kultursarok

RÁLÁTÁS. KÓSA LÁSZLÓ Viharsarok Kultursarok RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség. Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Múltunkból. Kovács Máté erôfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében. A témaválasztásról. TÓTH Gyula

Múltunkból. Kovács Máté erôfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében. A témaválasztásról. TÓTH Gyula Múltunkból Kovács Máté erôfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében TÓTH Gyula A témaválasztásról Írásomban azt szeretném összefoglalni, milyen szakmai és egyetemi erőkkel

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA 25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A HOMOKHÁTSÁGI TANYÁK TÁRSADALMA ÉS SZOCIÁLIS PROBLÉMÁI (tanulmányok) Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő: Takács Anita Szerzők:

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

FÜR LAJOS. Kisebbségi tudományművelés Erdélyben

FÜR LAJOS. Kisebbségi tudományművelés Erdélyben fórum FÜR LAJOS Kisebbségi tudományművelés Erdélyben Az erdélyi magyar tudományművelés intézményességi foka igen alacsony, az elmúlt évtizedeket nézve inkább hanyatlásról, semmint növekedésről adhat számot

Részletesebben

Konferenciák, műhelybeszélgetések. VIlI.

Konferenciák, műhelybeszélgetések. VIlI. Konferenciák, műhelybeszélgetések VIlI. MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK EGER, 2013 A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG STATISZTIKAI ADATFORRÁSAI Kataszteri anyagok, anyakönyvek, népszámlálások, "gazdacímtárak" HEGEDŰS IST

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István munkásságára

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Doktori értekezés Szegnerné dr. Dancs Henriette Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés-, és Sporttudományi

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben