Pécsi szertartássorozat, április 20. Elméleti tudnivalók és Szertartásrend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi szertartássorozat, 2013. április 20. Elméleti tudnivalók és Szertartásrend"

Átírás

1 Pécsi szertartássorozat, április 20. Elméleti tudnivalók és Szertartásrend I. Elméleti adalékok FÖLDTAN: A földtani szerkezet meghatározza a hidrogeológiai felépítést, a felszín alatti vízáramlást és a vizek felszínre jutását, együttesük a városszerkezetet határozza meg. Pécset észak felől a Mecsek, délről korábban mocsár védte: az Északi Géniusz természetet tisztelő, természet-érzékeny hatása ezáltal kevésbé érvényesül, ugyanakkor befogadó a Mediterrán Géniusz Fehér Istennője (kultusz, kultúra) iránt. A Mecsek: színes, változatos erőket képviselő hegyszellem (Pécs etnikai sokszínűsége "őt" tükrözi) - mészkő (Havihegy: likacsos, fiatal édesvízi mészkő: karszt; Kálváriadomb: tömör pannon-tengeri üledék) - Homokkő, pannon homok (8-10 millió éves) kvarcot is tartalmaz (az eredeti ceremoniális központ erre épült; később a katedrális részben ennek északi peremére, részben a 2 milliárd éves proterozoikumi gránitkemény fillitre: akik a helyét kijelölték, már nem rendelkeztek a hely meghatározásához szükséges transzcendens tudással). Nyugat-Mecsek: urán (radioaktív). Kővágószőlős, a Jakab-hegy tövében. Kelet-Mecsek: fekete kőszén (metánt és ként tartalmaz, enyhén radioaktív). Pécsbányatelep. A sámáni tudás világszerte hirdeti, hogy bizonyos ásványok - arany, gyémánt, kvarc, radioaktív kőzetek - serkentően hatnak a tudatra: bányászásukat minden ősi kultúra Földanya beleegyezéséhez kötötte. A hegyláb pannon-homokból emelkedik ki (kvarc), a sík területet elérő patakok hordalékkúpokat halmoztak fel rajta. ÉGHAJLAT ÉS VÍZRAJZ: szubmediterrán klíma (a térség soha nem volt folyamatosan jéggel borított). Vizek: észak felől délre (források, patakok), majd keletről nyugat felé tartanak. A mai "vízbázis" valaha áramló mocsár volt, amit a Kenest patak (a rómaiak idejében Supia, ma: Pécsi-víz) táplált, és amelynek egyes részei hibás emberi beavatkozások miatt az idők során állóvizekké váltak (bányatavak, zagy-tó; a Balokány-tó - egykori téglás gödör - fenékforrásai ma is működnek). A vizek pangása zavarólag hat az emberi lélekre, kiszámíthatatlanná teszi az érzelmi reakciókat, és a tisztánlátás hiányosságai hibás döntésekhez vezethetnek, amiknek társadalmi következményei is vannak. A településtörténetet meghatározó 3 patak forrásai és völgyei: - Frühweisz-völgy (Székely Bertalan út): Petrezselyem forrás (a várárok nyugati és északi szakaszát táplálta, ma már csak a püspöki palota szökőkútját); - Krumpli-völgy (Hunyadi út): Kaposvári forrás (a várárok északi szakaszát táplálta); - Tettye patak völgye. A karsztmező elnyelt vizei a Tettye-forrásból lépnek a felszínre. Vízhozama nagyon változó (áprilisban maximális), mert víztározója és kifolyási pontja között kettős szifon van (puffer-tartály építése helyett a föld alá kényszerítették 1987-től). A Tettye-patak a várárok keleti szakaszát táplálta és malmokat hajtott.

2 TÖRTÉNELEM ÉS GÉNIUSZOK: A Mecsek lábánál fekvő élőhelyen a Pannon-medencére ható öt nagytérségi Géniuszból három - Bizánci, Keleti, Mediterrán - erőteljesen, egy - a Nyugati - gyengébben érvényesül. A Géniuszok által képviselt "természeti tényező", kiegészülve az ökoszisztémába különböző időpontokban három irányból behatoló emberi tudatosság-kvantumokkal (az "emberi tényezővel") közösen formálták a térség történetét: - A Rézkor idején ((i.e ) a Balkán felől (Bizánc-balkáni Géniusz) kisebb népcsoport érkezett (nyomait többek között Keszüben találták meg: a patak vájta hasadék védelmet nyújtott a csapadékos, hűvös éghajlat ellen, és el lehetett benne rejtőzni). - A Bronzkorban (i.e ) nyugat-európa felől települt be egy "halomsíros" kultúra, majd "urnasíros" csoportok jelentek meg; i.e. 800 körül szárazabb lett az időjárás, ekkor kezdett valóban benépesülni a Mecsek alja. - A Vaskorban (i.e ) Dalmácia felől, a Mediterrán Géniusz térségéből illírek érkeztek a Jakab-hegyre. A fennsík nem alkalmas nagyobb település kialakítására, inkább menedék lehetett; földsáncot és földvárat építettek. - A Késő-vaskorban pannonok lakták a térséget (az illíriai fennsíkról jöttek?), akiket egy szaporább lovas nép (Nyugati Géniusz), a kelták igáztak le: a köznép többsége pannon, az arisztokrácia kelta lehetett. Valószínűleg kelta druidák tárták föl és jelölték meg azokat a pontokat, amelyeken a kisebb-nagyobb ökoszisztémákat működtető helyszellemek fokozott megnyilvánulását érzékelték (a genius loci-k székhelyein ma "útszéli keresztek" állnak), és hierarchiát állapítva meg közöttük, kijelölték a ceremoniális központ helyét. - A Római hódítás i.e. 9 körül történt, a várost 0 körül alapították. Pécs legrégebbi neve latin: Sopianae (a többes szám több apró települést jelenthetett a mocsárvidéken: sopmocsarat jelent). A rómaiak által a Mediterrán Géniusz hatása dominánsan érvényesült. Pontosan határozták meg a település helyét: állandó lakóhelynek geotechnikailag és hidrogeológiailag az általuk kijelölt terület a legalkalmasabb. A város 295-ben municipio rangot kapott, a 4. században lakosa volt, és Pannonia Valeria kormányzói székhelye lett. A ceremoniális központ köré nekropolisz települt. - A Hunok feltűnésével a Keleti Géniusz nyomása erősödött (frankok, avarok, longobárdok érkeztek velük; ellenük: pannonok, alánok, osztrogótok), és 433-tól kezdődően a rómaiak pár év alatt kivonultak Pannóniából. A hunok sarcoltak, kirabolták a településeket, fosztogattak; utánuk a pusztulás 800-ig folytatódott körül keresztény frankok építkeztek (Quinque Basilicae: a salzburgi érsek 803-ban templomot szentelt), és szlávok telepedtek be. - A Magyarok 899.-ben érkeztek Mecsekaljára. Eleinte a Keleti Géniusz hatását erősítették, de miután letelepedtek, és fölvették a kereszténységet (a város 1009-ben püspökség lett), ez a hatás rohamosan csökkent. A keresztény Egyház üldözött minden, Földanyához kapcsolódó hitet, és géniuszoktól független, domináns, férfi-típusú (gyakorlatias, akaratlagos) befolyást gyakorolt az élettérre, és ezt folyamatosan erősítette a török hódoltságig. Ezek az erők jelentős civilizációs fellendülést hoztak, de sok ősi tudást is feledésbe merítettek: többek között a katedrális helyét sem az ősi (geomantikus: Földanyához kötődő) tudás alapján, hanem gyakorlatiasan értelmezett kultikus szempontok szerint jelölték ki (a legmagasabb pontra, a római temetőtől és szentélytől kicsit északi irányba eltolva), ami később statikai problémákat okozott as években Pálosok építettek kolostort a Jakab-hegyre, a vaskori magastelep helyére (ekkortájt szerepelt először a Pécs név). Ez a "rejtett" pozíció megfelelt szerzetesi (szellemi) tevékenységüknek, és hasonlított a druidák és sámánok közösséghez viszonyított helyzetéhez (bizonyos távolságból figyelték az ökoszisztéma erővonalait, mert azok csak távolabbról válnak értelmezhetőkké). Ekkoriban épültek a városfalak (feltehetően a tatár veszély miatt), 4 égtájszerinti kapuval - Szigeti, Budai, Siklósi és Vaskapu -, és 30 méter széles, 4-6 méter mély várárkokkal: Pécs jelentős nagyvárossá lett (Oláh Miklós esztergomi érsek 1536-ban 40 malmot számlált össze). A vízrajzi rendezettség - a védelmen kívül - gondolati/tudati rendezettséget, tisztítást is biztosított. - A Törökök 1543-ban vették be a várost, és általuk 120 éven keresztül a Bizánci Géniusz vált meghatározóvá (a keresztény lakosság kiszorult a Tettye-patak mentére). Virágzott a kézművesség, fürdők, templomok és házak épültek (1629-ben 1040 lakóház volt). - Zrínyi 1664-ben visszafoglalta a várost, majd kirabolta és fölégette (a törökök a belső várba szorultak vissza) ban Makár ezredes dúlta fel, majd Bádeni Lajos bevette a belső várat is. Ekkor érkezett el a város történetének

3 "mélypontjára": stratégiai okokból elrendelték földig rombolását (a Mecsek felől ágyúzható volt), de I. Lipót végül megkegyelmezett. - Lassan visszaszivárgott a nép: magyarok, szerbek, szórvány törökök, betelepített németek, bosnyákok, horvátok. Közös nevezőjük a lélek művelésére szorítkozó kereszténység volt, ami nem kedvezett az ökologikus szemléletnek (az ökoszisztéma "nyelvén" valaha a sámánok beszéltek, de ez a tudás már rég tilalom alá került). A várárok betömésével megbomlott a hidrográfiai egyensúly, és négy pestisjárvány söpört végig a városon. Végveszélyben a nép az Istennőhöz (Mediterrán Géniusz) fohászkodott: 1691-ben fogadalmi kápolnát emeltek a magyar ősvallás Havi Boldogasszonyának (Keleti Géniusz) tiszteletére, akit a kollektív tudat összemosott Szűz Mária alakjával. - A megmenekült város - vegyes identitása ellenére - a Nyugati Géniusz elvárásaihoz igyekezett igazodni, mert csak onnan remélhetett védelmet; császárhűsége miatt 1704-ben a kurucok földúlták. - Az 1700-as évek közepén kezdett magához térni: 1767-ben feketeszenet találtak Vasason, és külszíni fejtéseket nyitottak ban Pécs megkapta a Szabad Királyi Város címet. A csak fizikai szempontból átgondolt emberi beavatkozások (kútfúrások, intenzív szénkitermelés) sok forrást elapasztottak: (a Cassián akna mélyítésekor például eltűnt a bő vizű Sárkány-forrás) ban megnyílt az András-akna. A Földanyát figyelmen kívül hagyó - az ökologikus művelés hívei szerint: meggyalázó - bányatevékenység szerencsétlenségekkel járt, gyakran voltak bányatüzek, sújtólégrobbanások, épületsüllyedések, omlások. A szén hatására - egy másik "szinten", ami sem lelkinek, sem szelleminek nem volt nevezhető, - fellendült az iparosodás, és felívelt a civilizációs fejlődés. A Tettye-patak völgyében malmok és vágóhíd üzemelt, posztósok, tímárok, sörfőzők működtek. A Mecsek déli lejtőire új, minőségi szőlőket telepítettek, mélypincéket ástak, és virágzott a borkereskedelem. Gyárak és vasút épült, kőbányákat nyitottak és mészégetők irtották az erdőt, eróziót idézve elő a Mecsek oldalában ban a városnak lakosa volt, és vezetékes vízzel, csatornázottsággal rendelkezett. A vízművek miatt a talajvíz megemelkedett, és a legmélyebb pincék víz alá kerültek. A szénből nyert energia korszerűtlenné tette a vízimalmokat: fokozatosan megszűntek, és a malomárkot betemették (a Tettye patak keleti ága ekkor még élővíz volt!). - A kommunista típusú materializmus nem csak Földanyáról, de Istenről sem vett tudomást, és a természettel való egységtudat feledésbe merülése után az istenhit is kezdett kiürülni az emberek tudatából. A hőerőmű évtizeden keresztül okádta a füstöt, és 1954-től megkezdődött az uránbányászat is (a kitermelt ércet a Szovjetunióba szállították: ennek a gazdasági mellett jelképes jelentősége volt, bár bizonyára nem volt tudatos). Szellemi áttörést a rendszerváltás sem hozott, de egy politikai változástól az nem is várható. - A kapitalista típusú materializmus tűri ugyan a vallásokat (érdeke fűződik hozzá), de ez korántsem jelenti azt, hogy működtetői valódi ökologikus programon gondolkodnának: az ökoszisztémát irányító Géniuszok természetes erővonalainak felismeréséhez nincs megfelelő érzékenységük, és érvényre juttatásuk saját érdekeikkel ellenkezne. Nekünk kell lépnünk tehát, mégpedig a legősibb módszert alkalmazva: operatív "kritikus tömegként" tudatos szellemi beavatkozást kezdeményezve. Nem rombolnunk és nem ítélkeznünk kell: a Concordantia Carpatiensis - a Pannon-medence tudathálózatának harmonizálását célzó programterv - Pécs sorsvonalának egyedi mintáit igyekszik feltárni, megérteni, és működőképes kollektív tudatmezőt létrehozva, kiegyenlíteni, helyreállítani. A város sorsát egyedül sajátos szellemiségének realizálása fordíthatja meg. Az erők aktiválása minden esetben tudatos beavatkozást igényel: a tudati metakoncert módszerét a Concordantia Carpatiensis csapata (a Pilisben) már többször alkalmazta. Többen közülük jelen lesznek a pécsi szertartássorozaton, hogy beavassák azokat, akik részt vállalnak a városért meghirdetett szellemi/tudati munkában. Három helyszínre kell koncentrálnunk, ahol különböző beavatkozásokat fogunk végrehajtani: - reggel a pécsbányatelepi "gödör" jelképes bezárása (a megrabolt Földanya kiengesztelése mécsesekkel és felajánlásokkal: barkákkal, rügyekkel, virágokkal, magvakkal)

4 - délben a városmagot egykor tápláló három forrás (Petrezselyem, Kaposvári és Tettye) "megszólítása" a víz emlékezetének újraélesztése által; a patakok nyomvonalának követése, majd egyesítésük a Kenest patak befogadó (női) energiáinak aktiválásával. Három csoport indul: vizet vesznek magukhoz a kérdéses forrásokból, és irányított közös meditációkat végeznek azokon a pontokon, ahol a patakok egykor beléptek a városba, valamint az égtájak szerinti kapuk helyein ("horgonyzások"). - ezután végezzük el közösen a deszakralizált római-kori temető rehabilitációját (jelenlét általi lefedését), és az ősi ceremoniális központ megerősítését (mécsesek). A védettség és rejtőzés ősi motívumából fakadó "láthatatlanságnak" tagadhatatlanul voltak előnyei: a tatárjárás, a napóleoni háborúk és a világháborúk csak közvetetten érintették a várost. Csakhogy ez ma hátrányt, komoly akadályt jelent; itt az ideje, hogy megtegyük az első lépést a feloldás felé: A szertartássorozat záróaktusaként közösen elkészítjük a Pécs láthatóvá tételét szolgáló kozmogramot (mindenki hozzon kicsi csillogó, fényes, színes tárgyakat, szalagokat - bármit, ami messziről látható, és felhívja a figyelmet: ezt az ősi "felülvigyázó" ponton, a Jakab-hegyi Pálos kolostor romjainak közelében fogjuk elhelyezni. forrás: A szellemtörténeti dokumentációhoz Hamvas Béla: Öt Géniusz című könyvében kifejtett gondolatait, valamint a Concordantia Carpatiensis alapszövegét, a technikai dokumentációhoz Dr. Balázs Ferenc - Kraft János: Pécs város településfejlődésének mérnökgeológiai vizsgálata c. monográfiáját használtuk fel.

5 II. A szertartások rendje 1. helyszín: Pécsbánya Találkozó 9:40-kor a 38-as busz Feketehegy nevű megállójában (a Bittner Alajos utcai borbálatelepi buszforduló utáni első megálló, itt már nincsenek házak az út mellett). A 38-as busz 9:15-kor indul a Főpályaudvarról, és 9.35-kor érkezik meg. Autóval az út szélén lehet parkolni. Budapestről jövőknek: a Sopianae InterCity 5:43-kor indul a Keleti pályaudvarról, 8:41-kor érkezik a pécsi Főpályaudvarra. Pécsbányáról visszafelé félóránként indul busz, óra:09-kor és óra:39-kor áll meg a Feketehegyi megállóban. Várhatóan kor indul busz vissza a városba, kor ér az Ágoston térre, ahonnan a következő szertartások kiindulópontjai gyalog kényelmesen megközelíthetők (a tettyei helyszín: Majorossy Imre utca Tettye utca útvonalon, a másik kettő az északi városfalat követve (Kálvária utca, Aradi Vértanúk útja). 2. helyszín(ek) Három helyszínről indulunk egyidőben, déli órakor; bármelyik csapathoz lehet csatlakozni: Tettye patak Találkozó órakor a Tettye utca és a Böck János utca keresztezésében. Megközelíthető a 33-as busszal (Főpályaudvarról indul fél óránként, óra:00-kor és óra:30-kor, menetidő 17 perc), a Tettye tér megállótól lefelé a Tettye utcán, egy térkővel kirakott kis terecske a park alatt közvetlenül: https://maps.google.hu/maps?saddr=havihegyi+%c3%bat&daddr= , to:b%c3%b6ck+j%c3%a1nos+u.&hl=hu&ie=utf8&ll=

6 , &spn= , &sll= , &sspn= , &geocode=FUA_vwIdR 0IWAQ%3BFd08vwIdwD0WASlDX9Q1qbFCRzGwjAoi7JEujQ%3BFWwzvwIdFT0WAQ&dirflg=w&mra=ls&via=1&t= m&z=18 A 38-as buszról az Ágoston tér megállóban leszállva a Majorossy Imre utca Tettye utca útvonalon gyalogosan alulról is megközelíthető: https://maps.google.hu/maps?saddr=als%c3%b3havi+u.&daddr= , to:b%c3%b6ck+j%c3 %A1nos+u.&hl=hu&ie=UTF8&ll= , &spn= , &sll= , &sspn = , &geocode=FYccvwIdNUQWAQ%3BFU0mvwId4DsWASlfST8Ap7FCRzHiqs3O3338w%3BFWwzvwIdFT0WAQ&dirflg=w&mra=dpe&mrsp=1&sz=17&via=1&t=h&z=17

7 Autóval javasolt parkolóhely: Majorossy Imre utca (Pécsi Kereskedelmi Központ előtti pakoló), Tettye utca, Ágoston tér környéke. Szombaton csak az I. zóna, illetve a II.C zóna fizetős 13 óráig, máshol ingyenes a parkolás. Kaposvári forrás Találkozó órakor a Hunyadi János utca Juhász Gyula utca sarkán. Megközelíthető a Főpályaudvarról induló 32, 33, 34, 35, 35A buszokkal, az Alagút megállónál kell leszállni. A találkozó a buszmegállótól az utca túloldalán 50 méterrel feljebb van.

8 A 38-as buszról az Ágoston tér megállóban leszállva a Majorossy Imre utca Kálvária utca útvonalon gyalogosan alulról is megközelíthető: https://maps.google.hu/maps?saddr=als%c3%b3havi+u.&daddr= , to: , to:Juh%C3%A1sz+Gyula+u.&hl=hu&ie=UTF8&ll= , &spn= , &sll = , &sspn= , &geocode=FYccvwIdNUQWAQ%3BFXkhvwIdCjoWASnXzWc hp7fcrzesldxjnja0xa%3bfv4gvwidoyqwaskh8bn4o7fcrzeu6yyngx2cca%3bfwuivwidubwwaq&dirflg= w&mra=ls&via=1,2&t=m&z=17 Autóval javasolt parkolóhely: Juhász Gyula utca (behajtani tilos, kivéve célforgalom), Kaposvári utca környéke. Ignác forrás (a Petrezselyem forrás utódja) Találkozó órakor a Surányi Miklós út és a Székely Bertalan út keresztezésében. Megközelíthető a 32-es busszal (Főpályaudvarról indul fél óránként, óra:15-kor és óra:45-kor, menetidő 16 perc), a Petőfi ház megállónál kell leszállni, a forrás a megállótól 50 méterrel visszafelé, a Székely Bertalan úton felfelé jobb oldalon található, mindjárt a kereszteződésnél.

9 Autóval javasolt parkolóhely: Kodály Zoltán utca felső vége, Barbakánnal szembeni kis utcák, Bartók Béla utca környéke, onnan gyalog: https://maps.google.hu/maps?saddr=kod%c3%a1ly+zolt%c3%a1n+u.&daddr=sz%c3%a9kely+bertalan+%c3%ba t&hl=hu&ie=utf8&sll= , &sspn= , &geocode=fqicvwidrwuwaq%3bfvywv widzgewaq&oq=kod&dirflg=w&mra=dme&mrsp=0&sz=17&t=m&z=17

10 A három forrástól mindannyian a hajdani déli kapuhoz megyünk gyalogosan; a Kossuth téren találkozunk, ahol közösen elvégezzük az egyesítő szertartást:

11 3. helyszín a Dóm tér (a szertartások végeztével innen mindenki könnyen vissza tud gyalogolni az autójához, illetve tízenöt percen belül le tud érni a Főpályaudvarra:

Cross-border Bike Project

Cross-border Bike Project Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 PROJEKT PARTNER: PÉCSI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT ZRT. Cross-border Bike Project HELYZETELEMZÉS HUHR/1101/1.2.2/1004 Development of Pécs-

Részletesebben

Pécsi középkori városfal

Pécsi középkori városfal P a n n o n i d e n t i t á s t u d a t, a v a g y a Pécsi középkori városfal utóélete a XX. században és napjainkban Z - P r e s s K i a d ó O r o s z L á s z l ó Pécsi középkori városfal O r o s z L

Részletesebben

BUDAPEST 2030 HOSSZÚ TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST 2030 HOSSZÚ TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 0 SZERZŐK MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY 1052 Budapest, Városház u. 9. 11. Finta Sándor főépítész Maczák Johanna

Részletesebben

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERÜLETI FEJLŐDÉS VIZSGÁLATA EGY KISVÁROS TÖRTÉNETÉN KERESZTÜL NAGYATÁD SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Butor Zsanett térképész és geoinformatikus

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT... 3 A GOGREEN PROJEKT BARANYA ZÖLDÚT ÁLTAL LEFEDETT RÉGIÓ TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...

TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT... 3 A GOGREEN PROJEKT BARANYA ZÖLDÚT ÁLTAL LEFEDETT RÉGIÓ TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE... Tartalomjegyzék TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT... 3 TRENDEK A TURIZMUSBAN... 5 A ZÖLDÚT MOZGALOM... 7 A KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGI TURISZTIKAI VONZERŐK FELMÉRÉSE A BARANYA ZÖLDÚT MENTÉN...

Részletesebben

Turistautak a Baranyai-dombságban. Bevezető. Közlekedés

Turistautak a Baranyai-dombságban. Bevezető. Közlekedés Turistautak a Baranyai-dombságban Biki Endre Gábor Bevezető Baranyai-dombság turistautakkal feltárt területe Baranya megye A délkeleti részén, Pécsvárad és Mohács között helyezkedik el. Északról határos

Részletesebben

Magyarsarlós Története 2011.

Magyarsarlós Története 2011. Dukai Zoltán Magyarsarlós Története 2011. 1 Tartalomjegyzék Előszó...3. old. I. Magyarsarlós születése...4. old. II. Magyarsarlós a XVIII. században...8. old. II. 1. A település arculata.......11. old.

Részletesebben

3. szakasz Pécs Nagykanizsa

3. szakasz Pécs Nagykanizsa 3. szakasz Pécs Nagykanizsa Pécs Nagykanizsa szakasz áttekintő térképe Abaliget Kelta eredetű településnek tartják. A 11. században az Aba nemzetség alapította, írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel először

Részletesebben

BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS A szöveget írta: Mendly Lajos 11 Szent István Belváros és Uránváros 1/A kép, Káptalan utca, Mária utca Papnövelde di János

Részletesebben

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP -2.4.5-12/3-2012-0036 Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Keszthely és Környéke Kistérségi

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7. BUDAPEST E... 117 7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7.1. BUDAPEST TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEGZETESSÉGEI...

Részletesebben

EZREDÉVES KAPCSOLATOK

EZREDÉVES KAPCSOLATOK EZREDÉVES KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI EGY EZREDÉVEN KERESZTÜL LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR RÁKOSLIGET Szerkesztette: BUSKÓ ANDRÁS BUDAPEST, 2002 2 Két nemzet van egyesülve bennünk S

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

4. szakasz Nagykanizsa Hévíz

4. szakasz Nagykanizsa Hévíz 4. szakasz Nagykanizsa Hévíz Zala megye Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye Zalaegerszeg. A megye területe két nagy tájegységre, a Keszthelyi-hegységre és a Zalai-dombságra bontható.

Részletesebben

VAJDASÁGI IKERTELEPÜLÉSEK A TISZA MENTÉN

VAJDASÁGI IKERTELEPÜLÉSEK A TISZA MENTÉN Szerző: PECZE Anna, másodéves PhD hallgató Témavezető: dr. SCHNELLER István Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Településépítészeti Tanszék, Budapest VAJDASÁGI IKERTELEPÜLÉSEK A TISZA

Részletesebben

A társadalmi-gazdasági tér differenciálódásának vizsgálata a Balaton és a Dráva között

A társadalmi-gazdasági tér differenciálódásának vizsgálata a Balaton és a Dráva között PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földtudományok Doktori Iskola A társadalmi-gazdasági tér differenciálódásának vizsgálata a Balaton és a Dráva között Somogy megye településrendszerének fejlődési

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Révfalu, Szigetköz kapuja

SZAKDOLGOZAT. Révfalu, Szigetköz kapuja SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS VÁROSÉPÍTÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Révfalu, Szigetköz kapuja Boross Barbara Építészmérnök BSc Településtervezés szakirány Győr, 2013

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17

b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17 > Veszprém és a Bakony b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17 Bor hegy és víz között / 21 A régió követei / 24

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó 2010. szeptember 18. PÉCS-TETTYE Pécsről röviden Pécs megyei jogú város. Magyarország ötödik legnagyobb városa. A hét regionális központ egyike. Baranya

Részletesebben

Írta: DR. CSEKE FERENC, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, DR. KERECSÉNYI EDIT és TÓTH KÁLMÁNNÉ

Írta: DR. CSEKE FERENC, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, DR. KERECSÉNYI EDIT és TÓTH KÁLMÁNNÉ NAGYKANIZSA Írta: DR. CSEKE FERENC, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, DR. KERECSÉNYI EDIT és TÓTH KÁLMÁNNÉ TARTALOM Előszó. Dél-Zala természeti földrajza (dr. Cseke Ferenc). Kialakulás. Éghajlat. Talajok. Vízrajz. Növény-

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monorierdő Község Önkormányzata 2013-2018 1 Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, Adván őreidül szerető szüléket, Adván eszközöket, elhárítni pályád - Annyi más futónak nehéz

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya Magyar mediterrán vidék / 8 Világörökség a föld alatt / 13 Duna-Dráva Nemzeti Park / 17 Villányi vörös, pécsi fehér / 20

b e s z á l l ó k á r t ya Magyar mediterrán vidék / 8 Világörökség a föld alatt / 13 Duna-Dráva Nemzeti Park / 17 Villányi vörös, pécsi fehér / 20 > Pécs utazások Baranyában b e s z á l l ó k á r t ya Magyar mediterrán vidék / 8 Világörökség a föld alatt / 13 Duna-Dráva Nemzeti Park / 17 Villányi vörös, pécsi fehér / 20 A régió követei / 24 A múlt

Részletesebben

A MAgyAr ZArándokút Bács-kiskun Megyei. útikalauz. gyalog vagy kerékpárral

A MAgyAr ZArándokút Bács-kiskun Megyei. útikalauz. gyalog vagy kerékpárral 110 A MAgyAr ZArándokút Bács-kiskun Megyei szakasza útikalauz gyalog vagy kerékpárral 113 ESZTERGOM PILISSZENTKERESZT PILISSZÁNTÓ PILISSZENTIVÁN BUDAPEST XII. KER. BUDAPEST XI. KER. BUDAPEST XXII. KER.

Részletesebben

Állandó lakosok száma

Állandó lakosok száma Veszprém megye Megyénknek két nevezetessége van: a Bakony és a Balaton. Természeti kincsekben gazdag, idegenforgalma jelentős, iparát a második világháború után nagyon felfejlesztették. Megyénkben 223

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

Az Észak-Alföld rövid története a kezdetektől a honfoglalás koráig (Kr.e. 6. évezred Kr.u. 9. sz.)

Az Észak-Alföld rövid története a kezdetektől a honfoglalás koráig (Kr.e. 6. évezred Kr.u. 9. sz.) Az Észak-Alföld rövid története a kezdetektől a honfoglalás koráig (Kr.e. 6. évezred Kr.u. 9. sz.) Tisztelt Olvasó! Ezen dolgozat megírásakor az a cél lebegett előttem és Gál Viktor ceglédi barátom szeme

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Örökségvédelmi hatástanulmány Készítette: Beleznay Éva Somogyi Krisztina Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben