Pécsi szertartássorozat, április 20. Elméleti tudnivalók és Szertartásrend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi szertartássorozat, 2013. április 20. Elméleti tudnivalók és Szertartásrend"

Átírás

1 Pécsi szertartássorozat, április 20. Elméleti tudnivalók és Szertartásrend I. Elméleti adalékok FÖLDTAN: A földtani szerkezet meghatározza a hidrogeológiai felépítést, a felszín alatti vízáramlást és a vizek felszínre jutását, együttesük a városszerkezetet határozza meg. Pécset észak felől a Mecsek, délről korábban mocsár védte: az Északi Géniusz természetet tisztelő, természet-érzékeny hatása ezáltal kevésbé érvényesül, ugyanakkor befogadó a Mediterrán Géniusz Fehér Istennője (kultusz, kultúra) iránt. A Mecsek: színes, változatos erőket képviselő hegyszellem (Pécs etnikai sokszínűsége "őt" tükrözi) - mészkő (Havihegy: likacsos, fiatal édesvízi mészkő: karszt; Kálváriadomb: tömör pannon-tengeri üledék) - Homokkő, pannon homok (8-10 millió éves) kvarcot is tartalmaz (az eredeti ceremoniális központ erre épült; később a katedrális részben ennek északi peremére, részben a 2 milliárd éves proterozoikumi gránitkemény fillitre: akik a helyét kijelölték, már nem rendelkeztek a hely meghatározásához szükséges transzcendens tudással). Nyugat-Mecsek: urán (radioaktív). Kővágószőlős, a Jakab-hegy tövében. Kelet-Mecsek: fekete kőszén (metánt és ként tartalmaz, enyhén radioaktív). Pécsbányatelep. A sámáni tudás világszerte hirdeti, hogy bizonyos ásványok - arany, gyémánt, kvarc, radioaktív kőzetek - serkentően hatnak a tudatra: bányászásukat minden ősi kultúra Földanya beleegyezéséhez kötötte. A hegyláb pannon-homokból emelkedik ki (kvarc), a sík területet elérő patakok hordalékkúpokat halmoztak fel rajta. ÉGHAJLAT ÉS VÍZRAJZ: szubmediterrán klíma (a térség soha nem volt folyamatosan jéggel borított). Vizek: észak felől délre (források, patakok), majd keletről nyugat felé tartanak. A mai "vízbázis" valaha áramló mocsár volt, amit a Kenest patak (a rómaiak idejében Supia, ma: Pécsi-víz) táplált, és amelynek egyes részei hibás emberi beavatkozások miatt az idők során állóvizekké váltak (bányatavak, zagy-tó; a Balokány-tó - egykori téglás gödör - fenékforrásai ma is működnek). A vizek pangása zavarólag hat az emberi lélekre, kiszámíthatatlanná teszi az érzelmi reakciókat, és a tisztánlátás hiányosságai hibás döntésekhez vezethetnek, amiknek társadalmi következményei is vannak. A településtörténetet meghatározó 3 patak forrásai és völgyei: - Frühweisz-völgy (Székely Bertalan út): Petrezselyem forrás (a várárok nyugati és északi szakaszát táplálta, ma már csak a püspöki palota szökőkútját); - Krumpli-völgy (Hunyadi út): Kaposvári forrás (a várárok északi szakaszát táplálta); - Tettye patak völgye. A karsztmező elnyelt vizei a Tettye-forrásból lépnek a felszínre. Vízhozama nagyon változó (áprilisban maximális), mert víztározója és kifolyási pontja között kettős szifon van (puffer-tartály építése helyett a föld alá kényszerítették 1987-től). A Tettye-patak a várárok keleti szakaszát táplálta és malmokat hajtott.

2 TÖRTÉNELEM ÉS GÉNIUSZOK: A Mecsek lábánál fekvő élőhelyen a Pannon-medencére ható öt nagytérségi Géniuszból három - Bizánci, Keleti, Mediterrán - erőteljesen, egy - a Nyugati - gyengébben érvényesül. A Géniuszok által képviselt "természeti tényező", kiegészülve az ökoszisztémába különböző időpontokban három irányból behatoló emberi tudatosság-kvantumokkal (az "emberi tényezővel") közösen formálták a térség történetét: - A Rézkor idején ((i.e ) a Balkán felől (Bizánc-balkáni Géniusz) kisebb népcsoport érkezett (nyomait többek között Keszüben találták meg: a patak vájta hasadék védelmet nyújtott a csapadékos, hűvös éghajlat ellen, és el lehetett benne rejtőzni). - A Bronzkorban (i.e ) nyugat-európa felől települt be egy "halomsíros" kultúra, majd "urnasíros" csoportok jelentek meg; i.e. 800 körül szárazabb lett az időjárás, ekkor kezdett valóban benépesülni a Mecsek alja. - A Vaskorban (i.e ) Dalmácia felől, a Mediterrán Géniusz térségéből illírek érkeztek a Jakab-hegyre. A fennsík nem alkalmas nagyobb település kialakítására, inkább menedék lehetett; földsáncot és földvárat építettek. - A Késő-vaskorban pannonok lakták a térséget (az illíriai fennsíkról jöttek?), akiket egy szaporább lovas nép (Nyugati Géniusz), a kelták igáztak le: a köznép többsége pannon, az arisztokrácia kelta lehetett. Valószínűleg kelta druidák tárták föl és jelölték meg azokat a pontokat, amelyeken a kisebb-nagyobb ökoszisztémákat működtető helyszellemek fokozott megnyilvánulását érzékelték (a genius loci-k székhelyein ma "útszéli keresztek" állnak), és hierarchiát állapítva meg közöttük, kijelölték a ceremoniális központ helyét. - A Római hódítás i.e. 9 körül történt, a várost 0 körül alapították. Pécs legrégebbi neve latin: Sopianae (a többes szám több apró települést jelenthetett a mocsárvidéken: sopmocsarat jelent). A rómaiak által a Mediterrán Géniusz hatása dominánsan érvényesült. Pontosan határozták meg a település helyét: állandó lakóhelynek geotechnikailag és hidrogeológiailag az általuk kijelölt terület a legalkalmasabb. A város 295-ben municipio rangot kapott, a 4. században lakosa volt, és Pannonia Valeria kormányzói székhelye lett. A ceremoniális központ köré nekropolisz települt. - A Hunok feltűnésével a Keleti Géniusz nyomása erősödött (frankok, avarok, longobárdok érkeztek velük; ellenük: pannonok, alánok, osztrogótok), és 433-tól kezdődően a rómaiak pár év alatt kivonultak Pannóniából. A hunok sarcoltak, kirabolták a településeket, fosztogattak; utánuk a pusztulás 800-ig folytatódott körül keresztény frankok építkeztek (Quinque Basilicae: a salzburgi érsek 803-ban templomot szentelt), és szlávok telepedtek be. - A Magyarok 899.-ben érkeztek Mecsekaljára. Eleinte a Keleti Géniusz hatását erősítették, de miután letelepedtek, és fölvették a kereszténységet (a város 1009-ben püspökség lett), ez a hatás rohamosan csökkent. A keresztény Egyház üldözött minden, Földanyához kapcsolódó hitet, és géniuszoktól független, domináns, férfi-típusú (gyakorlatias, akaratlagos) befolyást gyakorolt az élettérre, és ezt folyamatosan erősítette a török hódoltságig. Ezek az erők jelentős civilizációs fellendülést hoztak, de sok ősi tudást is feledésbe merítettek: többek között a katedrális helyét sem az ősi (geomantikus: Földanyához kötődő) tudás alapján, hanem gyakorlatiasan értelmezett kultikus szempontok szerint jelölték ki (a legmagasabb pontra, a római temetőtől és szentélytől kicsit északi irányba eltolva), ami később statikai problémákat okozott as években Pálosok építettek kolostort a Jakab-hegyre, a vaskori magastelep helyére (ekkortájt szerepelt először a Pécs név). Ez a "rejtett" pozíció megfelelt szerzetesi (szellemi) tevékenységüknek, és hasonlított a druidák és sámánok közösséghez viszonyított helyzetéhez (bizonyos távolságból figyelték az ökoszisztéma erővonalait, mert azok csak távolabbról válnak értelmezhetőkké). Ekkoriban épültek a városfalak (feltehetően a tatár veszély miatt), 4 égtájszerinti kapuval - Szigeti, Budai, Siklósi és Vaskapu -, és 30 méter széles, 4-6 méter mély várárkokkal: Pécs jelentős nagyvárossá lett (Oláh Miklós esztergomi érsek 1536-ban 40 malmot számlált össze). A vízrajzi rendezettség - a védelmen kívül - gondolati/tudati rendezettséget, tisztítást is biztosított. - A Törökök 1543-ban vették be a várost, és általuk 120 éven keresztül a Bizánci Géniusz vált meghatározóvá (a keresztény lakosság kiszorult a Tettye-patak mentére). Virágzott a kézművesség, fürdők, templomok és házak épültek (1629-ben 1040 lakóház volt). - Zrínyi 1664-ben visszafoglalta a várost, majd kirabolta és fölégette (a törökök a belső várba szorultak vissza) ban Makár ezredes dúlta fel, majd Bádeni Lajos bevette a belső várat is. Ekkor érkezett el a város történetének

3 "mélypontjára": stratégiai okokból elrendelték földig rombolását (a Mecsek felől ágyúzható volt), de I. Lipót végül megkegyelmezett. - Lassan visszaszivárgott a nép: magyarok, szerbek, szórvány törökök, betelepített németek, bosnyákok, horvátok. Közös nevezőjük a lélek művelésére szorítkozó kereszténység volt, ami nem kedvezett az ökologikus szemléletnek (az ökoszisztéma "nyelvén" valaha a sámánok beszéltek, de ez a tudás már rég tilalom alá került). A várárok betömésével megbomlott a hidrográfiai egyensúly, és négy pestisjárvány söpört végig a városon. Végveszélyben a nép az Istennőhöz (Mediterrán Géniusz) fohászkodott: 1691-ben fogadalmi kápolnát emeltek a magyar ősvallás Havi Boldogasszonyának (Keleti Géniusz) tiszteletére, akit a kollektív tudat összemosott Szűz Mária alakjával. - A megmenekült város - vegyes identitása ellenére - a Nyugati Géniusz elvárásaihoz igyekezett igazodni, mert csak onnan remélhetett védelmet; császárhűsége miatt 1704-ben a kurucok földúlták. - Az 1700-as évek közepén kezdett magához térni: 1767-ben feketeszenet találtak Vasason, és külszíni fejtéseket nyitottak ban Pécs megkapta a Szabad Királyi Város címet. A csak fizikai szempontból átgondolt emberi beavatkozások (kútfúrások, intenzív szénkitermelés) sok forrást elapasztottak: (a Cassián akna mélyítésekor például eltűnt a bő vizű Sárkány-forrás) ban megnyílt az András-akna. A Földanyát figyelmen kívül hagyó - az ökologikus művelés hívei szerint: meggyalázó - bányatevékenység szerencsétlenségekkel járt, gyakran voltak bányatüzek, sújtólégrobbanások, épületsüllyedések, omlások. A szén hatására - egy másik "szinten", ami sem lelkinek, sem szelleminek nem volt nevezhető, - fellendült az iparosodás, és felívelt a civilizációs fejlődés. A Tettye-patak völgyében malmok és vágóhíd üzemelt, posztósok, tímárok, sörfőzők működtek. A Mecsek déli lejtőire új, minőségi szőlőket telepítettek, mélypincéket ástak, és virágzott a borkereskedelem. Gyárak és vasút épült, kőbányákat nyitottak és mészégetők irtották az erdőt, eróziót idézve elő a Mecsek oldalában ban a városnak lakosa volt, és vezetékes vízzel, csatornázottsággal rendelkezett. A vízművek miatt a talajvíz megemelkedett, és a legmélyebb pincék víz alá kerültek. A szénből nyert energia korszerűtlenné tette a vízimalmokat: fokozatosan megszűntek, és a malomárkot betemették (a Tettye patak keleti ága ekkor még élővíz volt!). - A kommunista típusú materializmus nem csak Földanyáról, de Istenről sem vett tudomást, és a természettel való egységtudat feledésbe merülése után az istenhit is kezdett kiürülni az emberek tudatából. A hőerőmű évtizeden keresztül okádta a füstöt, és 1954-től megkezdődött az uránbányászat is (a kitermelt ércet a Szovjetunióba szállították: ennek a gazdasági mellett jelképes jelentősége volt, bár bizonyára nem volt tudatos). Szellemi áttörést a rendszerváltás sem hozott, de egy politikai változástól az nem is várható. - A kapitalista típusú materializmus tűri ugyan a vallásokat (érdeke fűződik hozzá), de ez korántsem jelenti azt, hogy működtetői valódi ökologikus programon gondolkodnának: az ökoszisztémát irányító Géniuszok természetes erővonalainak felismeréséhez nincs megfelelő érzékenységük, és érvényre juttatásuk saját érdekeikkel ellenkezne. Nekünk kell lépnünk tehát, mégpedig a legősibb módszert alkalmazva: operatív "kritikus tömegként" tudatos szellemi beavatkozást kezdeményezve. Nem rombolnunk és nem ítélkeznünk kell: a Concordantia Carpatiensis - a Pannon-medence tudathálózatának harmonizálását célzó programterv - Pécs sorsvonalának egyedi mintáit igyekszik feltárni, megérteni, és működőképes kollektív tudatmezőt létrehozva, kiegyenlíteni, helyreállítani. A város sorsát egyedül sajátos szellemiségének realizálása fordíthatja meg. Az erők aktiválása minden esetben tudatos beavatkozást igényel: a tudati metakoncert módszerét a Concordantia Carpatiensis csapata (a Pilisben) már többször alkalmazta. Többen közülük jelen lesznek a pécsi szertartássorozaton, hogy beavassák azokat, akik részt vállalnak a városért meghirdetett szellemi/tudati munkában. Három helyszínre kell koncentrálnunk, ahol különböző beavatkozásokat fogunk végrehajtani: - reggel a pécsbányatelepi "gödör" jelképes bezárása (a megrabolt Földanya kiengesztelése mécsesekkel és felajánlásokkal: barkákkal, rügyekkel, virágokkal, magvakkal)

4 - délben a városmagot egykor tápláló három forrás (Petrezselyem, Kaposvári és Tettye) "megszólítása" a víz emlékezetének újraélesztése által; a patakok nyomvonalának követése, majd egyesítésük a Kenest patak befogadó (női) energiáinak aktiválásával. Három csoport indul: vizet vesznek magukhoz a kérdéses forrásokból, és irányított közös meditációkat végeznek azokon a pontokon, ahol a patakok egykor beléptek a városba, valamint az égtájak szerinti kapuk helyein ("horgonyzások"). - ezután végezzük el közösen a deszakralizált római-kori temető rehabilitációját (jelenlét általi lefedését), és az ősi ceremoniális központ megerősítését (mécsesek). A védettség és rejtőzés ősi motívumából fakadó "láthatatlanságnak" tagadhatatlanul voltak előnyei: a tatárjárás, a napóleoni háborúk és a világháborúk csak közvetetten érintették a várost. Csakhogy ez ma hátrányt, komoly akadályt jelent; itt az ideje, hogy megtegyük az első lépést a feloldás felé: A szertartássorozat záróaktusaként közösen elkészítjük a Pécs láthatóvá tételét szolgáló kozmogramot (mindenki hozzon kicsi csillogó, fényes, színes tárgyakat, szalagokat - bármit, ami messziről látható, és felhívja a figyelmet: ezt az ősi "felülvigyázó" ponton, a Jakab-hegyi Pálos kolostor romjainak közelében fogjuk elhelyezni. forrás: A szellemtörténeti dokumentációhoz Hamvas Béla: Öt Géniusz című könyvében kifejtett gondolatait, valamint a Concordantia Carpatiensis alapszövegét, a technikai dokumentációhoz Dr. Balázs Ferenc - Kraft János: Pécs város településfejlődésének mérnökgeológiai vizsgálata c. monográfiáját használtuk fel.

5 II. A szertartások rendje 1. helyszín: Pécsbánya Találkozó 9:40-kor a 38-as busz Feketehegy nevű megállójában (a Bittner Alajos utcai borbálatelepi buszforduló utáni első megálló, itt már nincsenek házak az út mellett). A 38-as busz 9:15-kor indul a Főpályaudvarról, és 9.35-kor érkezik meg. Autóval az út szélén lehet parkolni. Budapestről jövőknek: a Sopianae InterCity 5:43-kor indul a Keleti pályaudvarról, 8:41-kor érkezik a pécsi Főpályaudvarra. Pécsbányáról visszafelé félóránként indul busz, óra:09-kor és óra:39-kor áll meg a Feketehegyi megállóban. Várhatóan kor indul busz vissza a városba, kor ér az Ágoston térre, ahonnan a következő szertartások kiindulópontjai gyalog kényelmesen megközelíthetők (a tettyei helyszín: Majorossy Imre utca Tettye utca útvonalon, a másik kettő az északi városfalat követve (Kálvária utca, Aradi Vértanúk útja). 2. helyszín(ek) Három helyszínről indulunk egyidőben, déli órakor; bármelyik csapathoz lehet csatlakozni: Tettye patak Találkozó órakor a Tettye utca és a Böck János utca keresztezésében. Megközelíthető a 33-as busszal (Főpályaudvarról indul fél óránként, óra:00-kor és óra:30-kor, menetidő 17 perc), a Tettye tér megállótól lefelé a Tettye utcán, egy térkővel kirakott kis terecske a park alatt közvetlenül: https://maps.google.hu/maps?saddr=havihegyi+%c3%bat&daddr= , to:b%c3%b6ck+j%c3%a1nos+u.&hl=hu&ie=utf8&ll=

6 , &spn= , &sll= , &sspn= , &geocode=FUA_vwIdR 0IWAQ%3BFd08vwIdwD0WASlDX9Q1qbFCRzGwjAoi7JEujQ%3BFWwzvwIdFT0WAQ&dirflg=w&mra=ls&via=1&t= m&z=18 A 38-as buszról az Ágoston tér megállóban leszállva a Majorossy Imre utca Tettye utca útvonalon gyalogosan alulról is megközelíthető: https://maps.google.hu/maps?saddr=als%c3%b3havi+u.&daddr= , to:b%c3%b6ck+j%c3 %A1nos+u.&hl=hu&ie=UTF8&ll= , &spn= , &sll= , &sspn = , &geocode=FYccvwIdNUQWAQ%3BFU0mvwId4DsWASlfST8Ap7FCRzHiqs3O3338w%3BFWwzvwIdFT0WAQ&dirflg=w&mra=dpe&mrsp=1&sz=17&via=1&t=h&z=17

7 Autóval javasolt parkolóhely: Majorossy Imre utca (Pécsi Kereskedelmi Központ előtti pakoló), Tettye utca, Ágoston tér környéke. Szombaton csak az I. zóna, illetve a II.C zóna fizetős 13 óráig, máshol ingyenes a parkolás. Kaposvári forrás Találkozó órakor a Hunyadi János utca Juhász Gyula utca sarkán. Megközelíthető a Főpályaudvarról induló 32, 33, 34, 35, 35A buszokkal, az Alagút megállónál kell leszállni. A találkozó a buszmegállótól az utca túloldalán 50 méterrel feljebb van.

8 A 38-as buszról az Ágoston tér megállóban leszállva a Majorossy Imre utca Kálvária utca útvonalon gyalogosan alulról is megközelíthető: https://maps.google.hu/maps?saddr=als%c3%b3havi+u.&daddr= , to: , to:Juh%C3%A1sz+Gyula+u.&hl=hu&ie=UTF8&ll= , &spn= , &sll = , &sspn= , &geocode=FYccvwIdNUQWAQ%3BFXkhvwIdCjoWASnXzWc hp7fcrzesldxjnja0xa%3bfv4gvwidoyqwaskh8bn4o7fcrzeu6yyngx2cca%3bfwuivwidubwwaq&dirflg= w&mra=ls&via=1,2&t=m&z=17 Autóval javasolt parkolóhely: Juhász Gyula utca (behajtani tilos, kivéve célforgalom), Kaposvári utca környéke. Ignác forrás (a Petrezselyem forrás utódja) Találkozó órakor a Surányi Miklós út és a Székely Bertalan út keresztezésében. Megközelíthető a 32-es busszal (Főpályaudvarról indul fél óránként, óra:15-kor és óra:45-kor, menetidő 16 perc), a Petőfi ház megállónál kell leszállni, a forrás a megállótól 50 méterrel visszafelé, a Székely Bertalan úton felfelé jobb oldalon található, mindjárt a kereszteződésnél.

9 Autóval javasolt parkolóhely: Kodály Zoltán utca felső vége, Barbakánnal szembeni kis utcák, Bartók Béla utca környéke, onnan gyalog: https://maps.google.hu/maps?saddr=kod%c3%a1ly+zolt%c3%a1n+u.&daddr=sz%c3%a9kely+bertalan+%c3%ba t&hl=hu&ie=utf8&sll= , &sspn= , &geocode=fqicvwidrwuwaq%3bfvywv widzgewaq&oq=kod&dirflg=w&mra=dme&mrsp=0&sz=17&t=m&z=17

10 A három forrástól mindannyian a hajdani déli kapuhoz megyünk gyalogosan; a Kossuth téren találkozunk, ahol közösen elvégezzük az egyesítő szertartást:

11 3. helyszín a Dóm tér (a szertartások végeztével innen mindenki könnyen vissza tud gyalogolni az autójához, illetve tízenöt percen belül le tud érni a Főpályaudvarra:

Közlekedési tájékoztató

Közlekedési tájékoztató 1 / 7 2009.08.11. 8:42 Nyomtatás Közlekedési tájékoztató 2009. augusztus 4., kedd, 9:12 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében a Közlekedési Operatív Csoport az alábbi tájékoztatást adja az augusztus

Részletesebben

Tervezett hálózati és menetrendi változások

Tervezett hálózati és menetrendi változások Tervezett hálózati és menetrendi változások Bevezetés Pécs tömegközlekedése az elmúlt időszakban számos átalakításon ment keresztül. A fonódó hálózatként elnevezett új tömegközlekedési rendszer mintegy

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2 Vonal 2014.01.31-ig Vonal 2014.02.01-től Változás 1 1 Jelentősen sűrűbben közlekednek. Hétköznap reggel 8 helyett 6-7 percenként, este 40 helyett 20-30 percenként, szombaton délelőtt 20 helyett 15 percenként,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

A Mecsek Egyesület 2016. évi programja

A Mecsek Egyesület 2016. évi programja A Mecsek Egyesület 2016. évi programja JANUÁR Január 1. péntek: évnyitó túra a Jakab-hegyre Útvonal: Patacs Bika-domb Jakab-hegy Pálos-kolostor romjai Zsongor-kő Égertetői-kilátó Mohosi-kis-kút Éger-völgy

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

1. AGRÁR ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 2. EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

1. AGRÁR ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 2. EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD SZÁSZI ÉRTÉKEINK 1. AGRÁR ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG Premix tápkeverék /Vállalkozás, az AGROSZÁSZ Kft. védett terméke/ Családi gazdaságok (állattenyésztés, növénytermesztés: Rózsár, Mattenheim, Juhos család)

Részletesebben

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL Szám: 955-3/2014 Tárgy: 2014. évi Busójárás ideiglenes forgalomkorlátozása H A T Á R O Z A T A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. (1) bekezdése,

Részletesebben

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL Szám: 1469-2/2015. Tárgy: 2015. évi Busójárás ideiglenes forgalomkorlátozása H A T Á R O Z A T A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Személyszállítási Üzletszabályzatának 3. számú módosítása

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Személyszállítási Üzletszabályzatának 3. számú módosítása Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzatának 3. számú módosítása A Személyszállítási Üzletszabályzat 2014. február 01-től az alábbiak szerint

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

Budakalász Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Stratégiai Tervezés Üzletág 2010. február

Budakalász Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Stratégiai Tervezés Üzletág 2010. február - Budakalász Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Stratégiai Tervezés Üzletág 2010. február Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125 H 1 /05 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nyúl története. Szakdolgozat. Készítette: Koziczné Kele Ildikó

Nyúl története. Szakdolgozat. Készítette: Koziczné Kele Ildikó Nyúl története Szakdolgozat (részlet) Készítette: Koziczné Kele Ildikó 1 1. Bevezetés A szülőhely és a lakóhely minden ember életének, mindennapjai alakulásának, személyes kiteljesedésének, fejlődésének

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2000 Szentendre, Római sánc u. 5. Tel.: 06-26-313-848

ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2000 Szentendre, Római sánc u. 5. Tel.: 06-26-313-848 ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2000 Szentendre, Római sánc u. 5. Tel.: 06-26-313-848 Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Juhász Márton úr részére Tárgy: új rész bejelentés Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer

Részletesebben

MAGYAREGREGY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA 2015. JÚLIUS

MAGYAREGREGY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA 2015. JÚLIUS MAGYAREGREGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 2015. JÚLIUS MAGYAREGREGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZAKÉRTŐ: Lovasi Katalin

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései

A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései Megjelent: KAPU, 2012.04, 55-57. old. Részletek a hasonló című, készülő könyvből Európa önazonosságának kérdése Az

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról (Egységes szerkezetben a 24/2015. (VIII.05.) 20, 17/2015. (VII.09.) 19, 33/2014.(IX.30.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009.

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. Tartalomjegyzék Tervlapok 1/6 BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV M=1:250, VÁROSÉPÍTÉSZETI ELEMZÉS M=1:1000 2/6 BEJÁRATI SZINT

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS Decathlon Hauni - PTE futónap 2104., Pécs, Széchenyi tér - Misina-tető V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny rendezője: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A verseny fővédnöke Dr. Páva Zsolt

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Változások a tömegközlekedési járatok forgalmában Az alábbiakban részletes információk olvashatók az augusztus 20-ai

Részletesebben

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró)

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Papír Müa. Harang-alulürít 2100 L 1 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Műanyag

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

A folyók és az ember

A folyók és az ember Honnan erednek a folyóvizek? A folyók és az ember A folyók járása A lehulló csapadék a kőzetek repedéseiben és a talajban összegyűlve a forrásokon keresztül tör a felszínre. Közben e közegek meg is szűrik,

Részletesebben

2013. Pécs Városi Természetbarát Bizottság

2013. Pécs Városi Természetbarát Bizottság "A turista messze földekre a gőz segélyével is elutazhat, hogy azonban a valódi turista nevet kiérdemelje, gyalogtúrákat kell tennie akár a havasok legmagasabb csúcsára, akár pedig a legmélyebb fekvésű

Részletesebben

Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek pedagógus továbbképzéséről

Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek pedagógus továbbképzéséről Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek pedagógus továbbképzéséről A program rövid összefoglalása: A pedagógusok felelőssége is, hogy a jövő nemzedékeit

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2012-2017 Készült a települési esélyegyenlőségi tervhez kiadott adattáblák és útmutatók felhasználásával a települési önkormányzat adatszolgáltatása

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata A Ceredi-medence Magyarország egy kevéssé vizsgált határvidéke, mely változatos litológiai, morfológiai viszonyai ellenére mindeddig elkerülte a kutatók

Részletesebben

Tájváltozások kényszerek és lehetőségek a tájváltozások kezelésében

Tájváltozások kényszerek és lehetőségek a tájváltozások kezelésében Tájváltozások kényszerek és lehetőségek a tájváltozások kezelésében Gazdasági kényszer : ipar, bányászat; energiatermelés; erdőgazdaság; folyószabályozás; stb. Felhagyás bolygatott, degradált állapot megbolygatott

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 269/2006. (XI. 8.) ÖK sz. határozat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 65 3 A terület felhasználását meghatározó leírás 3.1 Területfelhasználás 3.1.1 Beépítésre szánt területek

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

A GÖDI DUNA-PART TÁVLATICSELEKVÉSIPROGRAMJA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TarjányiJudit Főépítész 2009. NOVEMBER

A GÖDI DUNA-PART TÁVLATICSELEKVÉSIPROGRAMJA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TarjányiJudit Főépítész 2009. NOVEMBER A GÖDI DUNA-PART TÁVLATICSELEKVÉSIPROGRAMJA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TarjányiJudit Főépítész Összhangteremtés a természet-közeli állapotú parti sáv, a lakóterület és a vízi turizmus között Kapcsolatteremtés a szárazföldi

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben