FÖLDRAJZ OKTV 2006/ Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2006/ Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése Könyvek Adámy Béla Németh András: A magyar kőolajfeldolgozóipar története az államosításig. [H.n.], Kőolaj és Gázipari Tervező Vállalat, p. MFT Alliquander Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat 1940-ben. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára és Levéltára, p. MFT Andreics János Blascheck Aladár: A salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság zsilvölgyi bányáinak monográfiája. Bp., Athenaeum, p. N 1315 Babics András: Az észak mecseki kőszénbányászat a feudalizmus korában. Bp., MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 50. Series Historica, 23.) M 5378 Babics András: Az észak mecseki kőszénbányászat története. Bp., Akad. K., p. N 3957 Babics András: A pécsi kőszénbányászat a feudalizmus korában. Bp., MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 42. Series Historica, 19.) N 3302 Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. Bp., Közoktatásügyi Kiadóváll., p. M 2315 Babics András: A vasasi kőszénbányászat a feudalizmus korában. Pécs, Dunántúli Tudományos Intézet, p. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 11. Series Historica, 6.) M 4089 Balkay Bálint: Lengyelország bányászata és ásványi nyersanyaggazdasága. Bp., MTA VKI, p. (MTA Világgazdasági Kutató Intézet Tudományos Tájékoztató Szolgálatának közleményei) O 3621 Barabás Andor (et al.): Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. Bp., MOL Rt., MÁFI, p. O 5229 Benke István (főszerk.): A magyar bányászat évezredes története. 1. kötet. Bp., Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, p. MFT Bischoff, Gerhard: A Föld mélye. Bp., Gondolat, p. MFT Bora Gyula Korompai Attila (szerk.): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. 2. jav. kiad. Bp., Aula, p. N 6834 Böckh János Gesell Sándor: A Magyar Korona országai területén mívelésben és feltá rófélben levő nemesfém, ércz, vaskő, ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei. Bp., Franklin, p. N 3046

2 Bulla Béla Mendöl Tibor: A Kárpát medence földrajza. Bp., Lucidus Kiadó, p. M 9791 Dzsida József: Szénbányászat az ipar alapja. Bp., Népszava, p. (Tudomány és termelés kiskönyvtára) L 1133 Erdmann Gyula Pető Iván: A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv végéig. Bp., Akadémiai K., p. N 5019 Fejér Leontin: A déli Mecsek földtani kutatásának története Bp., MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 41. Series Historica, 18.) N 3301 Frank Lajos (szerk.): A világ szénbányászata. Bp., NIM Műszaki Dokumentációs és Fordító Iroda, p. O 2227 Fülöp József: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Bp., Műszaki Kvk., p. N 5836, N 5836 Fülöp József: Bevezetés Magyarország geológiájába. Bp., Akadémia K., p. N 6118, N 6129 Fülöp József: Magyarország geológiája. Paleozoikum 1. Bp. MÁFI, p. N 6161 Fülöp József: Magyarország geológiája. Paleozoikum 2. Bp., Akadémia K., p. N 6369 Hantken Miksa: A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata. Bp., Légrády, p. M 3042 Hubai József: Magyarország erőforrásainak geográfiája. Bp., Tankvk., p. N 6328 Juhász Árpád: Évmilliók emlékei. Magyarország földtörténete és ásványi kincsei. Bp., Gondolat, p. N 5754, N 5759, N 5760, N 5761 Karátson Dávid (főszerk.): Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát medence egészére. 2., jav., bőv. kiad. Bp., Magyar Könyvklub, p. O 5599 Karátson Dávid (főszerk.): Pannon enciklopédia. Magyarország földje. Bp., Kertek 2000 Kvk., [1997]. 508 p. O 5021 Kovács Lajos: Magyarország regionális földtana. Bp., Tankönyvkiadó, p. M 5891 A Magyar Általános Kőszénbánya részvénytársulat 50 éve, Az igazgatóság külön jelentése. Bp., MÁK, p. O 13 Marosi Sándor Sárfalvi Béla (szerk.): Európa. 3. átd. kiad. Bp., Gondolat, köt. N , N , N Martonné Erdős Katalin: Magyarország természeti földrajza. Földrajz és geográfus szakos hallgatóknak. 1. kötet. 4., átdolg. kiad. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., p. M Mészáros Ernő Schweitzer Ferenc (szerk.): Föld, víz, levegő. Bp., Kossuth Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, p. O 5550 Nagle, Garrett Spencer, Kris: Az Európai Unió földrajza regionális és gazdasági megközelítésben. Bp., Holnap K., p. N 6631

3 Némedi Varga Zoltán (szerk.): A mecseki feketekőszén kutatása és bányaföldtana. Miskolc, Miskolci Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár, p. (Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, 7.) MFT Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi tankönyv. 2., átdolg. kiad. Bp., ELTE Eötvös K., p. Rozlozsnik Pál Schréter Zoltán Roth Károly: Az esztergomi szénterület bányaföldtani viszonyai. Bp., Magyar Királyi Földtani Intézet, p. N 2276 Schmidt Sándor: Az esztergomi szénmedence, bányászatának ismertetés. Bp., Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., N 539 Schréter Zoltán: A borsod hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása. Bp., Magyar Királyi Földtani Intézet, p. (A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai) X Szalai Tibor (fel. szerk.): A Föld és fejlődéstörténete. Bp., Gondolat, , 509, , 522, 606, p. L 5510 Szentiványi Ferenc: Földtan IV. Magyarország földtana. Bp., Műszaki K., p. M 6560 Szentiványi Ferenc: Földtan IV. Magyarország földtana. 2. kiad. Bp., Műszaki K., p. M 6849 Szurovy Géza (főszerk.): A kőolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon. Bp., Akadémiai K., p. N 1483 Takács Pál Ettre László (szerk.): A kőszén képződése, kémiája és bányászata. Bp., Nehézipari Kvk., p. M 2702 Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Bp., Magyar Királyi Földtani Intézet, (A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai) X Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. Bp., Akadémiai K., p. (különösen: , 429, 488, 640 p.) N 5708 Vadász Elemér: Magyarország földtana. 2. átdolg., bőv. kiad. Bp., Akadémiai K., p. N 2778 Tanulmányok, cikkek: Bárdossy György Lelkesné Felvári Gyöngyi: Gondolatok és kételyek Földünk szénhidrogénkészleteivel kapcsolatosan. Magyar Tudomány / Bérczi István: A világ kőolaj földtana a 21. század küszöbén. Földtani Közlöny / Borai Ákos: Az észak magyarországi szénmedencék távlati termelésének térgazdasági vizsgálata.. Földrajzi Értesítő / Borai Ákos: A kőolajtermelés és a kőolajfelhasználás térszerkezete Magyarországon. Földrajzi Értesítő / Borai Ákos: A magyarországi földgáztermelés és értékesítés földrajzi problémái. Földrajzi Értesítő / Borai Ákos: A szénbányászat természeti adottságainak értékelése. Földrajzi Értesítő /

4 Csíky Gábor: A Duna Tisza köze mélyszerkezeti és ősföldrajzi viszonyai a szénhidrogén kutatások tükrében. Földrajzi Közlemények / Csíky Gábor: A nagyalföldi kőolaj- és földgázkutatások története és eredménye ( ). Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből Dank Viktor: Alkalmazott földtani kutatás a Dél Alföldön. Mérnökgeológiai Szemle Dank Viktor: A Dunántúli dombság szénhidrogén perspektívái. Földrajzi Közlemények / Dank Viktor: Szénhidrogénkincs Békés megyében. Alföldi Tanulmányok Dank Viktor Bán Á.: Az algyői kőolaj- és földgázelőfordulás földtani viszonyai és termeltetésének elvei. Földtani Kutatás /Különszám. Edelstein Miksa: Az ajkai szén szénkőzettani vizsgálata. Földtani Közlöny / Faller Jenő: Brennbergbánya régi térképei. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei / X 5084 Fodor Béla: A szénbányászat szerepe és lehetséges távlatai Magyarország energiaellátásában a szénvagyon figyelembevételével. Földtani Kutatás / Frisnyák Sándor: A magyar bányaipar történeti földrajzi vázlata ( ). In: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága (szerk. Abonyiné Palotás J., Becsei J., Kovács Cs.). Szeged, SZTE Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, N 6726 Gajzágó Aladár: A Salgótarjáni medence szénbányászatának jelenlegi helyzete. Földrajzi Közlemények / Gergely Kinga: A külszíni bányászat helyzete Észak- és Nyugat-Csehországban. Földrajzi Közlemények / Gidai László: A dorogi terület eocénje. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / p. Gyulay Zoltán: Vázlatok a magyarországi szénhidrogének történetéről. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből Hahn György: Heves megye lignit és ércbányászati lehetőségei. Földrajzi Értesítő / Hahn György Hudák ÉVA Loboda Zoltán: Az Észak magyarországi középhegység ásványi nyersanyagai és bányászata. Földrajzi Értesítő / Hámor Géza: A kelet-mecseki miocén. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / p. Iharosné Laczó Ilona: A Dorogi-medence barnakőszén-telepeinek szénkőzettani vizsgálata. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / Incze Andor: Néhány szó a táblás (plate forme) szerkezetű kőolajtelepek osztályozásáról. Studia Universitatum Victor Babeş et Bolyai. Series II. Fasciculus 1. Geologia Geographia / X 8012 Juhász András: A borsodi barnakőszén-medence földtani kutatásának története között. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből

5 Juhász András: A borsodi medence barnakőszén telepei kutatásának földtani alapjai. Földtani Kutatás / Juhász András: A Nyugat borsodi medence kőszéntelepei képződésének körülményei a lápövekben. Földtani Közlöny / Kapolyi László: A hazai bányászat lehetőségei a 21. században. Magyar Tudomány / Kertai Görgy: A magyarországi kőolaj és földgáztelepek keletkezése. In: A magyar földtani vizsgálatok újabb erdményei. Beszédek és felszólalások a Magyar Tudományos Akadémia decemberi nagygyűlésén. Bp., Akadémiai K., M 2418 Kertai Görgy: A magyarországi medencék és a kőolajtelepek szerkezete a kőolajkutatás eredményei alapján. Földtani Közlöny / Kertai Görgy: A magyarországi szénhidrogénkutatás eredményei ig. Földtani Közlöny / Kopek Gábor: A Bakony hegység ÉK-i részének eocénje. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / p. Korim Kálmán: A délzalai kőolajtelepek alakja, jellege és a telepkialakító tényezők. Földtani Közlöny / Madai László Szokolai György: Az észak magyarországi lignitkutatások múltja, jelene és jövője. Földtani Kutatás / Nagy Elemér (összeáll.): A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete. Földtan. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / p. Nagy Elemér (összeáll.): A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete. Teleptan. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / p. Némedi Varga Zoltán: A Mecsek hegységi feketekőszén-területek fúrásos kutatásának áttekintése. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből Némedi Varga Zoltán: A mecseki hasznosítható ásványi nyersanyagok megismerésének és kutatásának történeti áttekintése. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből Némedi Varga Zoltán: A mecseki feketekőszén-kutatás módszerének és rendszerének kialakulása. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből Némedi Varga Zoltán: A Mecseki Kőszén Formáció ősföldrajzi viszonyai. In: Földrajz. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Szerk. Hevesi Attila. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, M Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. Földtani Közlöny / Püspöki Zoltán: A K Borsodi szénmedence (Tardonai dombság) széntelepes rétegsorának felosztása a szekvencia és biosztratigráfiai adatok tükrében. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina / Radócz Gyula: A borsodi barnakőszénkutatás új eredményei. Földtani Közlöny /

6 Rudlné Bank Klára: A primerenergia források változó nemzetgazdasági szerepe a 20. század végén. (Európai uniós és magyarországi tapasztalatok). Földrajzi Értesítő / Sárköziné Farkas Erzsébet: A Dorogi-medence eocén képződményeinek ásvány-kőzettani vizsgálata. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve / Simon Kálmán: A magyar szénbányászat a 20. század második felében. Magyar Tudomány / Somfai Attila: Az alföldi szénhidrogén kutatások eredményei és perspektívái. Alföldi Tanulmányok Soós Józsefné: A komlói táj földtani kutatásának 150 éve ( ). Folia Comloensis Szabó Mihály, G.: Kőszénmedencéink. Földrajzi Közlemények / Szalánczi György: Települési és szerkezeti megfigyelések délzalai kőolajmezőkön. Földtani Közlöny / Tamásy István: Szénbányászat: gondok, remények és lehetőségek. Magyar Tudomány / Tatai Zoltán: A bányászat fejlődése és területi szerkezetének átalakulása. Földrajzi Közlemények / Tóth Álmos: Új dokumentumok a demjéni kőolaj megismerésének korai szakaszából ( ). Földtani Kutatás / Tóth Péter Zsámboki László: A borsodi kőszén elemzése 1782-ben. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből Véghné Neubrandt Erzsébet Mensáros Péter: A magyar kőszénkutatás és termelés helyzete. Földrajzi Közlemények / Vörösmarti Antal: A Szovjetunió geológiai szénvagyona. Földrajzi Értesítő / Wein György: A komlói bányaföldtani kutatások legújabb eredményei. Földtani Közlöny / Zsámboki László: A kőszén-ismeret és kőszén-felhasználás kezdetei Magyarországon. Közlemények a Magyarországi Ásványi Nyersanyagok Történetéből

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 2. Magyarország egy azonos földtörténeti korú vulkáni képződményeinek összehasonlítása (Be lehet mutatni Magyarország vulkáni képződményeit, és egy (kiválasztott) földtörténeti

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása Könyvek A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1994. 126

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 4. Lakóhelyem jelenkori közlekedésföldrajza (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/budapesti kerület/kistérség) közlekedésföldrajzi adottságait, lehetőségeit és ezek

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 2. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: KŐRÖSSY László KOVÁCH Ádám SVTNGOR ÉVA GRE-

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 1. Magyarországi barlangok típusai és azok hasznosítása (Be lehet mutatni, hogy milyen kőzetekben és hogyan alakulnak ki barlangok, hogyan hasznosították régen és ma őket, milyen

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009 2. Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, 1992. május

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: CHIKÁN GÉZA, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, CSILLAG JÁNOS,

Részletesebben

A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter

A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter 119 A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter A magyarországi fémfeldolgozó iparra vonatkozó összefoglaló

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

' Copyright Magyar `llami F ldtani IntØzet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers:

' Copyright Magyar `llami F ldtani IntØzet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: ' Copyright Magyar `llami F ldtani IntØzet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BALLA ZOLT`N, CS`SZ`RG ZA, HAAS J`NOS, HORV`THISTV`N,

Részletesebben

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 TANYÁK * BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Tanyáról szóló irodalmak az OMgK könyvállományában Az "Agraria"

Részletesebben

Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *

Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * Tudományos közlemények (cikkek,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak

Részletesebben

Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.

Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso. Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß Þ?²? Í µ±? Ì & 3 - Õ$ ¼* ¹ % 7» ß 7²» µ* * ³»?² ²± 3?»» + 7¹» Ó ¹ ±?¹±² îððéñíò?³

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SZÉNHEZKÖTÖTT METÁNVAGYONA

MAGYARORSZÁG SZÉNHEZKÖTÖTT METÁNVAGYONA MAGYARORSZÁG SZÉNHEZKÖTÖTT METÁNVAGYONA Dr. Fodor Béla Magyar Geológiai Szolgálat BEVEZETÉS A szénhezkötött metán (angol nyelvű megfelelője: Coalbed methane, rövidítése: CBM) elnevezés a széntelepekben

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben