ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: július 11-től, illetve már megkötött szerződések esetén a jogszabályban foglalt határidő elteltével.

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEK 1. A Hitelműveletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek hatálya A Hitelműveletek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd (továbbiakban: Takarékszövetkezet cégjegyzékszám: , adószám: , KSH szám: , székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40. tevékenységét a Pénzügyminisztérium (PM); tevékenységi engedély: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) (korábban BAF és ÁPTF) által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély) természetes személyek és nem természetes személyek számára a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CVII. törvény (Hpt.) 3 (1) bekezdésnek b.) pontja alapján hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó valamennyi szolgáltatására. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi a Takarékszövetkezet által nyújtott hitel és kölcsön és bankgarancia vállalás tekintetében a szerződés részének minősülnek, amelyeket az Ügyfél az egyedi szerződés aláírásakor fogad el. Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes megkötött szerződésekben azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. Amennyiben az ÁSZF és az adott szerződés azonos tárgyú előírásai között eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szerződés vagy az ÁSZF, valamely kérdést nem szabályoz a Takarékszövetkezet hatályos Általános Üzletszabályzata valamint a Magyar Köztársaság jogszabályainak vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 2. Ügyfelek tájékoztatása Takarékszövetkezet az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja Általános Üzletszabályzatát (továbbiakban: ÁÜSZ), az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket, valamint Terméktájékoztatót, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. Fogyasztónak minősülő ügyféllel kötendő, devizahitel nyújtására irányuló, illetőleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a Takarékszövetkezet feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. Az előző bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozat kiterjed a) devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetésére, valamint annak hatására a törlesztő részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a vételi jog érvényesítésének módjára és következményeire, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módjára, valamint arra, hogy biztosít-e az ügyfélnek haladékot, mely időszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék időtartamát. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a Takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettsége az alábbiakkal egészül ki: MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 2

3 a) Takarékszövetkezet az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja az eltérő feltételű termékei közötti összehasonlítást lehetővé tevő fizetési terveket, melyek a kölcsönök törlesztő részleteit tartalmazzák. b) Amennyiben a hitelhez állami támogatás, vagy állami kezesség járul, Takarékszövetkezet tájékoztatja az Ügyfelet a támogatás, illetve a kezesség igénybe vételéről, annak mértékéről, feltételeiről, illetve a támogatott hitel visszafizetése során tanúsított, a vállalt feltételeket nem teljesítő, nem szerződésszerű magatartás következményeiről. c) A Takarékszövetkezet azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen szerződés vagy ajánlat kötné, papíron vagy más tartós adathordozón (ÁÜSZ-ben ilyenként meghatározott fogalom) a fogyasztó által megadott információk alapján a jogszabály által előírt formanyomtatványon tájékoztatja Ügyfelet. A tájékoztatás I. része az általános, II. része a személyre szóló tájékoztatást tartalmazza. A tájékoztatásra a hitelbírálat elvégzését megelőzően kerül sor. d) A Takarékszövetkezet tájékoztatja továbbá Ügyfelet, hogy amennyiben Takarékszövetkezet a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja. e) A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem befogadását követően, a Szerződés tervezetét annak aláírását megelőzően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, közli a Takarékszövetkezet által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket és a hitelfelmondás eseteit, tájékoztatást ad továbbá - két tizedes jegy pontosságig - a teljes hiteldíj mutatóról (a THM rövidítés feltüntetésével), továbbá a Kölcsön felvételével, visszafizetésével, a Szerződés módosításával, illetve megszegésével kapcsolatosan felmerülő összes olyan költségről, amelyet a THM nem tartalmaz. f) A Takarékszövetkezet egyes fogyasztási kölcsönök esetében előírhatja a kölcsönszerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét. Ennek a járulékos szolgáltatásnak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában. 3. Hitelkérelem, hitelbírálat Takarékszövetkezet a hozzá benyújtott hitel nyújtására irányuló kérelem elbírálásának feltételeként kikötheti, hogy az ügyfél számoljon be valamennyi, más banknál levő bankszámlájáról, üzleti érdekeltségéről, gazdálkodásáról, bocsássa rendelkezésre az évközi, illetőleg év végi mérlegét, valamint minden olyan adatot, információt, amely a kockázatok felméréséhez elengedhetetlen. Hitelművelet végzésére, az Ügyfél erre irányuló írásbeli kérelme (továbbiakban: Hitelkérelem) alapján kerülhet sor. A Hitelkérelemnek tartalmaznia kell az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges, gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó minden olyan adatot, illetve minden olyan körülményt, amelyek a hitel összegének és a részletes szerződési feltételek megállapítása során jelentőséggel bírhatnak. Az Ügyfelet az általa szolgáltatott információk valódiságáért felelősség terheli. Amennyiben az Ügyfél által a Hitelkérelemben szolgáltatott adatok információk a hitelbírálat elkészítéséhez nem elegendőek, a Takarékszövetkezet - az Ügyfél költségére - kiegészítő adatok, dokumentumok benyújtását kérheti. A Hitelkérelmet a Takarékszövetkezet az Ügyfél pénzügyi, jogi és gazdasági helyzetének, a Hitelkérelemben meghatározott hitelcél illetve annak megvalósíthatóságának, valamint az Ügyfél által felajánlott biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének elemzése alapján bírálja el. A MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 3

4 Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. Amennyiben az Ügyfél és harmadik személy(ek) a Hpt. 2. sz. mellékletének III. 20. pontjában meghatározott ügyfélcsoportot (a továbbiakban: Ügyfélcsoport) képeznek, a Takarékszövetkezet a Hitelkérelem elbírálása során az Ügyfélcsoportra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jár el. A Hitelkérelem Takarékszövetkezet által történő átvétele nem jelenti az Ügyfél hitelműveletre vonatkozó ajánlatának elfogadását. A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem annak hiánytalan kézhezvételét követő legkésőbb harminc napon belül, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján alapján arról döntést hoz. Amennyiben a Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy az ügylet természete ezt indokolja, a Takarékszövetkezet jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt meghosszabbítani. Ezen határidő-hosszabbításról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a Hitelkérelem hiánytalan kézhezvételét követően, haladéktalanul tájékoztatja. Ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett adósminősítés, és fedezetminősítés alapján megfelelőnek ítéli, dönt az Ügyfél kérelme jóváhagyásáról, ellenkező esetben a kérelem visszautasításáról. A Takarékszövetkezet a jóváhagyásában az Ügyfél által beadott kérelemben igényelt összegnél alacsonyabb összeget is megállapíthat. Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelművelet teljesítését megelőzően arról értesíti az Ügyfelet, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben a Takarékszövetkezet részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a bankközi piacon nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélnek más devizanemben (elsősorban forintban) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Ügyfél él a felajánlott lehetőséggel, a teljesítésre a szerződés módosítását követően kerülhet sor. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a felajánlott lehetőséget, a Takarékszövetkezet a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. A Hitelkérelem befogadása esetén a Takarékszövetkezet a hitelműveletet a Szerződés megkötése időpontjában hatályos Hirdetményben közzétett hiteldíj ellenében végzi. 4. Szerződés A Szerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez - a hiteldíj, és ennek következtében a törlesztő-részlet megváltoztatását, illetve az egyoldalú szerződésmódosítás esetét kivéve - a szerződés írásba foglalása szükséges. A Takarékszövetkezet a hitelművelet végzését felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, vagy az Ügyfél a banki szolgáltatás igénybevételére nem köteles, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Takarékszövetkezet, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a Szerződés teljesítése a Takarékszövetkezettől, illetve az Ügyféltől már nem várható el, továbbá olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Takarékszövetkezet az ÁÜSZ-ben részletezett azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatná. A Takarékszövetkezet egyes jelzálog alapú kölcsönök esetében előírhatja a kölcsönszerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét, illetve lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált kölcsönök esetén lakás-takarékpénztárral megkötésre kerülő szerződés engedményezését. Ezen járulékos szolgáltatásoknak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában. A Takarékszövetkezet amennyiben az ügyféllel Szerződést kíván kötni a Szerződés tervezetének egy példányát díj-, költség-, és egyéb fizetési kötelezettségmentesen rendelkezésére bocsátja. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 4

5 5. Fogyasztónak minősülő ügyfelek elállási joga a) A fogyasztó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a szerződést, ha a hitelt már folyósították. b) Ha a fogyasztó az 1. pont szerinti tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az a) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. c) Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát, amely egyértelműen és kifejezetten tartalmazza az Ügyfél elállási/felmondási szándékát, és amely az Ügyfél, illetve két tanú együttes aláírásával van ellátva az a) - b) bekezdésekben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi. A postára adás tényét, illetve időpontját postai tértivevénnyel köteles Ügyfél a Takarékszövetkezet azon fiókjában személyesen, a d) pontban meghatározott határidőn belül igazolni, ahol a Szerződést korábban aláírta. d) A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. e) A fogyasztó elállása esetén a hitelező a d) bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. f) A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződéshez kapcsolódó, az Ügyfél által már megfizetett, a Takarékszövetkezet részéről, vagy a Takarékszövetkezet megbízásából harmadik személy által már teljesített szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet nem téríti vissza. g) A fogyasztó elállási jogát jelzáloghiteleknél nem gyakorolhatja. 6. Hiteldíj A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a tőkeösszeg törlesztésén felül - köteles megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A hiteldíjon és a kölcsön összegén felül késedelmes fizetés esetén a Szerződésben meghatározott késedelmi kamat és a bíróság által meghatározott kártérítési kötelezettség is az Ügyfelet terheli. Az Ügyfelet terhelik a hiteldíjon felül az esedékes törlesztés elmulasztása miatt a Takarékszövetkezet által megfizetett felszólítási, levelezési, végrehajtási és a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült egyéb költségek is. Az egyes hitelműveletek után felszámítható hiteldíj elemeket, a hiteldíj fizetésének esedékességét és beszedésének módját a mindenkor hatályos Hirdetmény, illetve a Szerződések tartalmazzák. A hiteldíj nem foglalja magában az egyes hitelműveletekhez kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások díjait, továbbá a késedelmi kamatot. A hiteldíj nem foglalja magában a harmadik személy (értékbecslő, közjegyző, biztosító, földhivatal) részére fizetett, a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket. Késedelmi kamat: Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a lejárt tartozások után, az esedékesség napjától, a jóváírás MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 5

6 időpontjáig terjedő időre késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat mértékét az egyedi szerződés és a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. A hiteldíj - az egyes hitelművelet fajtájától függően - az alábbi elemekből tevődhet össze: Folyósítás előtt felmerülő hiteldíj elemek: A hitelbírálati díj A hitelbírálati díj a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A hitelbírálati díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A nyomtatvány költség A nyomtatvány költség a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A nyomtatvány költség akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A projekt vizsgálati díj A projekt vizsgálati díj a Takarékszövetkezet által a finanszírozni kívánt projekt megvalósíthatóságának, valamint a projekt jövőbeni eredményességének megállapítása érdekében lefolytatott eljárás ellenértéke, mely a vizsgálat eredményétől függetlenül fizetendő. Az értékbecslési díj Az értékbecslési díj a hitelbírálati díj részeként a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes, amennyiben a Takarékszövetkezet nem külső értékbecslőt ír elő a felajánlott fedezetek értékeléséhez. Az értékbecslési díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A szerződéskötési díj A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján szerződéskötési díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet akkor is jogosult a szerződéskötési díjra, ha a szerződést a felek felbontják, vagy a kölcsön folyósítása, illetve egyéb hitelművelet végzése a Takarékszövetkezet érdekkörén kívülálló okból elmarad. Az egyszeri kezelési költség Az egyszeri kezelési költséget a Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg számíthatja fel. A folyósítási jutalék A Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg folyósítási jutalékot számíthat fel. Folyósítást követően felmerülő hiteldíj elemek: Az ügyleti kamat A Takarékszövetkezet az igénybe vett Kölcsön használatáért az Ügyfél terhére ügyleti kamatot számít fel. Ha a Szerződésben kamatperiódusonként változó kamat kerül megállapításra, a kamatperiódus időtartama alatt a felszámított kamat mértéke nem változik. A kamatperiódus és az alkalmazott referencia kamat (kamatbázis) nem feltétlenül egyezik meg (pl. 3 hónapos BUBOR referencia, havi kamatperiódussal). Az adott ügyletre vonatkozóan használt referencia kamat és kamatperiódus meghatározását a Szerződés tartalmazza. A kamat felszámolásának kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztésnek a Takarékszövetkezet számlájára, illetőleg pénztárába beérkezésének időpontja. A kamat megfizetése esedékes a törlesztő részlettel egyidejűleg, vagy a Szerződésben kikötött időpontban. Felek a tőketörlesztés tekintetében türelmi időtartamban is megállapodhatnak, a türelmi időtartamra is kiköthetik a kamat esedékességét. A Takarékszövetkezet által használt referencia kamatok: Kamatperiódu Megnevezés Leírás s MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 6

7 AKK 1.3 nettó kamata Évente 12 havi EURIBOR Havi 3 havi EURIBOR (havi-1) Havi 1 havi BUBOR (havi) Havi 3 havi BUBOR (havi) Havi 3 havi BUBOR (nnév -2) Negyedéves 3 havi LIBOR (nnév 2) Negyedéves EURIBOR kamat Kiegészítő kamattámogatás Saját ref.3lib (nnév-1) Saját ref.3eur (nnév-1) Jegybanki alapkamat Negyedéves Évente Negyedéves Negyedéves Társasházak támogatott hiteleinek nettó kamata a 12/2001. Korm.r. szerint. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 12 havi EURIBOR érték. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 1 havi BUBOR érték. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi BUBOR érték. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi BUBOR érték. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi LIBOR érték. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. Kamatperiódus ügyfél-évente a 134/2009. Korm.r. szerint. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi LIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak 1%-os elmozdulás esetén. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak 1%-os elmozdulás esetén. Előre fixen nem meghatározott, jegybanki alapkamat változásakor változik. A rendelkezésre tartási jutalék Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett Kölcsön után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott Kölcsön után a Szerződésben megjelölt igénybevételi jog megnyílásától a Kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnéséig kerül felszámításra. A Takarékszövetkezet abban az esetben is jogosult rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha az Ügyfél a Szerződés alapján rendelkezésére tartott hitel terhére Kölcsönt egyáltalán nem vesz igénybe. Ha a Szerződés - az abban foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben felmondásra kerül, a Takarékszövetkezet rendelkezésre tartási jutalékot a felmondási idő lejárta napjáig igénybe nem vett Kölcsön után számolja fel. A kezelési költség A Takarékszövetkezet jogosult Hirdetményében foglaltaknak megfelelően a kezelési költséget a fizetési periódus (havi, negyedéves, éves) első napján fennálló tőkeösszegre vetített, vagy naponként elszámolt éves díjmértékben meghatározni. A kezelési költség számításának módját, százalékos mértékét, esedékességét a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződésben kell kikötni. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 7

8 Bankgarancia díj Mértékét a Takarékszövetkezet a vállalt bankgarancia összegének százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése éven belüli bankgarancia esetén a bankgarancia megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg, a garancianyilatkozat kiadását megelőzően esedékes. Éven túli garancia esetén a díjfizetés a Szerződésben meghatározottak szerint történik. A szerződésmódosítási díj A Szerződés Ügyfél által kezdeményezett módosításakor a Takarékszövetkezet a módosításkor hatályos Hirdetményben meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel. Az előtörlesztési díj A Szerződés alapján fennálló rész, illetve teljes tartozásnak a Szerződésben meghatározott esedékességet megelőző visszafizetése, azaz előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztés napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű előtörlesztési díjat számít fel. A prolongációs költség A fizetési esedékesség átütemezésére, illetve a Szerződés végső lejáratának módosítására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott prolongációs költséget számítja fel. A halasztási díj A fizetési esedékesség, illetve a törlesztő részletek megfizetésének futamidőn belüli halasztására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott halasztási díjat számítja fel. A készültségi fok ellenőrzés költsége Az építési munkálatokkal járó beruházások készültségi fokának megállapításának, valamint a műszaki szakértő alkalmazásának költségét annak felmerülésekor jogosult a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetmény szerinti mértékben felszámítani. A hitelfedezet felülvizsgálatának díja A Szerződés alapján a Takarékszövetkezet a részére nyújtott biztosítékot képező ingatlan(ok)ra vonatkozó értékbecslés jogszabály által előírt kötelező jellegű, illetve a Takarékszövetkezet által eseti jelleggel előírt felülvizsgálatakor a díj megfizetésének esedékessége napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű díjat számít fel. 7. Hiteldíj változtatása a) A Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek esetében a kamatfelár változtatása a Takarékszövetkezet egyoldalú döntése alapján történik a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a következők szerint: amennyiben a pénzpiacokon felmerülő olyan változások, amelyek miatt az ügylet finanszírozásának költségeit jelentősen befolyásoló tényezők, így különösen az irányadó pénzpiaci kamatok szintje, a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértéke, a bankközi hitelkamatok, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje, vagy a Takarékszövetkezet refinanszírozási lehetőségei lényeges mértékben megváltoznak, aminek következtében a magyarországi Bankok csak az adott Szerződés megkötésekor érvényes refinanszírozási költséget meghaladó költséggel tudnak refinanszírozáshoz jutni, a Takarékszövetkezet jogosult az éves százalékos formában kifejezett többlet refinanszírozási költségeit is érvényesíteni, illetve a kamatperiódus hosszát megváltoztatni. Erről a Takarékszövetkezet az Ügyfelet az adott kamatperiódusra vonatkozó kamatfelár megállapításával egyidejűleg értesíti. A kamat mértékéhez hozzászámított többletköltségek megfizetése a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. Az Ügyfél ebben az esetben az előtörlesztésre irányadó feltételek mellett jogosult a teljes, többletköltséggel érintett fennálló tartozását a változás hatályba lépését megelőző napig díj- és többletköltség mentesen előtörleszteni. Amennyiben a jelen MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 8

9 pontban az előzőekben írt körülmények negatív hatása megszűnik, a Takarékszövetkezet az érvényesített többletköltséget is csökkenti, vagy megszünteti. b) Fogyasztóval kötött Szerződésben az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet jogosult egyoldalúan módosítani a Takarékszövetkezet. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. A Takarékszövetkezet az alábbiakban, az 1. és 2. pontokban részletezi azon ok-okozati feltételeket, körülményeket, amelyek változása esetén a szerződés kamat-, díj-, vagy egyéb költségelemeinek egyoldalú módosítására a referenciakamat automatikus változásának kivételével lehetősége van: 1. Kamatváltozás A Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hitelek esetében a kamatokat referencia-kamathoz köti. A referenciakamat automatikus változása mellett a kamatmarge változtatást a következő esetekben hajtja végre a Takarékszövetkezet: A forint alapú kölcsönök forrásköltség változás számításának alapja a Takarékszövetkezet által természetes személyeknek Hirdetményben közzétett, minden naptári hónap első napján érvényes, 3 hónapos számlalekötésre meghirdetett források betéti kamatainak éves százalékban kifejezett mértéke, csökkentve az aktuális 3 hónapos BUBOR mértékével. A fenti forrásköltség számítást a Takarékszövetkezet minden naptári negyedév 1. munkanapján végzi el. A Takarékszövetkezet által fizetett kamatok változását negyedévente honlapján teszi közzé. A változást a Takarékszövetkezet a következő kamatperiódusban érvényesíti abban az esetben, ha a változás mértéke meghaladja az 2%-ot. A deviza, illetve a deviza alapú kölcsönök forrásköltség változás számításának alapja a Takarékszövetkezet által felvett deviza refinanszírozó kölcsönök összegére vetített e forrásokra tárgyhóban megfizetett kamatainak éves százalékban kifejezett mértéke, csökkentve az aktuális 3 hónapos CHF LIBOR/EURIBOR mértékével. A fenti forrásköltség számítást a Takarékszövetkezet minden naptári negyedév 1. munkanapján végzi el. A Takarékszövetkezet által fizetett kamatok változását negyedévente honlapján teszi közzé. A változást a Takarékszövetkezet a következő kamatperiódusban érvényesíti abban az esetben, ha a változás mértéke meghaladja az 1%-ot. Ettől eltérően a Takarékszövetkezet forint és deviza szerződései esetében kizárólag akkor módosíthatja a szerződések kamatát, ha azt jogszabályi változások a Takarékszövetkezet által bizonyíthatóan és számszerűsíthetően indokolják, továbbá a jogszabály változások a Takarékszövetkezet gazdálkodására olyan mértékű kedvezőtlen hatást gyakorolnak, amik veszélyeztetik a Takarékszövetkezet biztonságos működését, likviditását, vagy a saját tőke csökkenését eredményezik. A kamat mértéke legfeljebb a jogszabály által bizonyítottan indokolt mértékben változtatható. A bizonyításhoz független szakmai szervezet véleményét ki kell kérni. A jogi szabályozói környezet alábbi változásai esetén áll fenn a Takarékszövetkezet egyoldalú kamatváltoztatási lehetősége: a. a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 9

10 vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, b. a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, c. a kötelező tartalékolási szabályok változása, d. a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése. 2. Kezelési költség változás A Takarékszövetkezet a forint és deviza/deviza alapú kölcsönök kezelési költségét évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelheti. A kezelési költség felülvizsgálata minden naptári évet követő első hónapban történik. A módosítás a 7. c) pontban írt határidők figyelembe vételével a következő kamatperiódustól érvényes. c) A 7.b) pontban meghatározott szerződések esetén kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy ha a szerződés ezt lehetővé teszi elektronikus levél, vagy SMS útján értesíti, továbbá a referencia kamat változását honlapján közzéteszi. d) A 7.b) pontban meghatározott szerződéseknél a kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén - referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével - az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. e) A 7.b) pontban meghatározott szerződések egyoldalúan nem módosíthatók új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak szerződésben meghatározott felszámítási módja, konkrét összege, vagy felső határa egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. f) A 7.b) pontban nem szabályozott szerződések esetén a szerződés kamatot, díjat, költséget érintő - az ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé teszi. g) A Takarékszövetkezet jogosult amennyiben a kamatok referencia-kamathoz kötöttek a referenciakamat automatikus változása esetén a kamatlábak és átváltási árfolyamok azonnali módosítására az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is. A Takarékszövetkezet az Ügyfelet a kamatlábak és átváltási árfolyamok módosulásáról legkésőbb a hatályba lépés időpontjában a honlapon közzétett, valamint az ügyféltérben kifüggesztett aktuális Hirdetmény formájában tájékoztatja. 8. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a Szerződésben meghatározott fedezetek azaz Szerződést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerződés, illetve a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező biztosítéki szerződések (továbbiakban: Biztosítéki Szerződés) tartalmazzák. A Biztosíték értéke a tartozás (tőke és járulékai) összegét a Takarékszövetkezet által igényelt mértékben meghaladhatja. A Biztosítékot a Takarékszövetkezet saját belső szabályzatai szerint minősíti. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt (pl. a biztosíték piaci értékének esetleges megváltozása miatt) a Biztosítékot a Takarékszövetkezet újraértékelheti, ennek költsége az Ügyfelet terheli. A Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek esetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Takarékszövetkezet bármikor és bármely követelése tekintetében - függetlenül az Ügyfél tartozásának MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 10

11 összegétől, feltételeitől és esedékességétől - megkövetelheti az ügyféltől, hogy a Szerződést biztosító mellékkötelezettség vállalása során nyújtson biztosítékot, vagy a már adott biztosítékot egészítse ki olyan mértékben, amely az a Takarékszövetkezet követelése megtérülésének biztosításához szükséges. A Takarékszövetkezet felhívása esetén az ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról azonnal gondoskodni. A Takarékszövetkezet jogosult eldönteni, hogy az adott jogügylettel összefüggésben - az ügyfél körülményeit is figyelembe véve milyen biztosítékot kíván meg. Amennyiben a Takarékszövetkezet szükségesnek ítéli, csak akkor nyújt kölcsönt, vagy helyezi ki pénzeszközeit más formában, ha az ügyfél mellett a Takarékszövetkezet által elfogadott harmadik személy is megfelelő biztosítékot ad. Takarékszövetkezet követeléseinek biztosítására az alábbi jogi biztosítékok valamelyikét - vagy többet együttesen - alkalmazza a Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai szerint. a) bankgarancia, bankkezesség b) jelzálogjog c) kézizálogjog d) ingó dolgok jelzáloga e) vagyon terhelő zálogjog f) kezesség (készfizető) g) óvadék h) engedményezés Valamely vagyontárgy biztosítékként való lekötése esetén a forgalmi érték és forgalomképesség alapján a Takarékszövetkezet dönti el, hogy a vagyontárgyat milyen értékben veszi figyelembe. 9. Biztosítékok kezelése Ügyfél köteles gondoskodni a Takarékszövetkezet biztosítékául szolgáló vagyon, jog, követelés fenntartásáról, értéke megőrzéséről, Takarékszövetkezet felszólítására követeléseinek érvényesítéséről, továbbá a lekötött vagyontárgyak megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról. Ezen ügyfél köteles a biztosíték és kölcsön eredeti arányát - a Takarékszövetkezet által elfogadott biztosítékok kiegészítésével - helyreállítani a) amennyiben a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke a szerződéskötés időpontjában megállapított érték alá csökken, vagy b) amennyiben a szerződéskötéskor nyújtott Biztosíték megsemmisül, elvész, vagy megrongálódik, vagy c) amennyiben a Biztosíték értékében a fennálló tartozáshoz viszonyítva figyelemmel az árfolyamváltozásra is a Takarékszövetkezet értékelése szerint jelentős értékcsökkenés következik be, vagy d) amennyiben a biztosítékul szolgáló pénz, értékpapír és / vagy egyéb pénzügyi eszköz árfolyamértéke csökken, vagy e) amennyiben az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be a Takarékszövetkezet megítélése szerint. A fenti feltételek bármelyikének bekövetkezte esetén abban az esetben is, ha a követelés még nem esedékes - a Takarékszövetkezet jogosult eldönteni, mely esetekben igényel pótfedezetet. Ha a Takarékszövetkezet pótfedezetet igényel, úgy írásban felszólítja az Ügyfelet, hogy 15 (tizenöt) napon belül gondoskodjon a Takarékszövetkezet számára elfogadható pótfedezetről. Amennyiben a Takarékszövetkezet biztosítékául a termelésben, vagy kereskedelemben egyedileg meg nem határozott elhasználható, vagy helyettesíthető dolgot fogad el, az elhasznált, vagy értékesített dolgot az ügyfél köteles pótolni. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 11

12 Takarékszövetkezet jogosult bármikor, illetve a jogszabályban előírt gyakorisággal ellenőrizni a biztosítékok meglétét, értékét, állagát, az ellenőrzés során az ügyfél köteles együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges adatokat megadni, egyben a felülvizsgálat költségeit köteles megtéríteni. Az ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármilyen hitelügyletből eredő tartozásának fennállása időtartama alatt köteles tájékoztatni a Takarékszövetkezetet jogi státuszában, vagyoni helyzetében, gazdálkodásában - beleértve a csőd bejelentést, felszámolási, végrehajtási eljárás megkezdését is - beálló minden olyan változást, mely hatással lehet a biztosíték érvényesíthetőségére. 10. Biztosítékok biztosítása A Takarékszövetkezet jogosult a hitelműveletek teljesítésének feltételéül - a biztosítékok biztosítása céljából - meghatározott biztosítási szerződés megkötését előírni az ügyfél részére. Amennyiben a Takarékszövetkezet a biztosítékául lekötött vagyontárgyakra szerződésben kiköti, az ügyfél köteles azokat minden kár esetére biztosítani és a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeget a Takarékszövetkezetre engedményezni. Ügyfél köteles a biztosítási kötvényt a Takarékszövetkezet részére bemutatni. A Takarékszövetkezet kiköti, hogy az ügyfél a biztosítási díjat a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájáról fizesse meg. Ügyfél a Szerződés hatálya alatt a biztosítási szerződést a Takarékszövetkezet hátrányára nem módosíthatja, és a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem szüntetheti meg. A Takarékszövetkezet a javára engedményezett befolyó biztosítási összeget követelésének esedékessége előtt is jogosult az ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, illetve a Takarékszövetkezet döntése szerint az ügyfél részére a vagyontárgy helyreállítására ellenőrzött keretek között folyósítani. 11. Biztosítékok érvényesítése Amennyiben az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségét, a Takarékszövetkezet jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a Takarékszövetkezet követeléseinek kielégítését legeredményesebben szolgálja, az ügyfél érdekeinek figyelembevételével. A Biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez a Takarékszövetkezet jogosult közreműködőt igénybe venni. A Takarékszövetkezet az ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti az ügyfél nála vezetett bankszámláját a pénzintézeti tevékenysége körében keletkezett követelésével. A Takarékszövetkezetet ez a jog a csőd bejelentéséről, illetőleg a felszámolási eljárási kérelem benyújtásáról történt tudomásszerzésig illeti meg. Takarékszövetkezet az ügyfél bármely szabad rendelkezésű bankszámlája - magánszemély ügyfél munkabére, jövedelme - terhére fizetési meghagyás kibocsátását kérheti a bíróságtól, amelynek eredménytelensége esetén végrehajtást kezdeményezhet. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden költség az Ügyfelet terheli. 12. Folyósítás, igénybevétel A Takarékszövetkezet a Hitelt legkorábban a Szerződésben rögzített, az adott naptári naptól kezdődően, a Szerződésben meghatározott időpontig tartja az Ügyfél rendelkezésére (rendelkezésre tartási időszak). MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 12

13 A Takarékszövetkezet a rendelkezésre tartási időszakon belül igénybevett Kölcsönt az igénybevétel napján folyósítja. Ha a rendelkezésre tartási időszak utolsó napjáig a hitel részben sem került igénybevételre, a Szerződés - a felek külön jognyilatkozata nélkül - megszűnik, és a Szerződés alapján az Ügyfelet terhelő - a megszűnés napjáig nem teljesített - fizetési kötelezettségek esedékessé válnak. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a hitelcéltól függően folyósíthatja egy összegben, illetve szakaszosan építési munkálatok finanszírozása esetén pl. szakaszosan, a készültségi fokkal arányosan is. A készültségi fok megállapítására a Takarékszövetkezet általa kijelölt műszaki ellenőr segítségét kérheti, melynek költsége az Ügyfelet terheli. 13. Törlesztés Az Ügyfél minden esetben élhet a határidő (lejárat) előtti részbeni (előtörlesztés), vagy teljes egészében (végtörlesztés) teljesítés jogával. A január 1-e után megkötött a fogyasztónak nyújtott devizaalapú hitelek végtörlesztése esetén az ügyfél jogosult a szerződés devizanemében történő egyösszegű törlesztésre. A kamat, a díjak a költségek, valamint a Hitelkeret terhére igénybevett Kölcsön esedékességének időpontjában az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet az Ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett Bankszámláján rendelkezésre álljon. Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani. Ügyfél tudomásul veszi, hogy akár a törlesztő részletek, akár a kamat, késedelmi kamat, díjak, költségek, jutalékok számítására, ennek alapján az Ügyfél tartozásának meghatározására a Takarékszövetkezet nyilvántartásai az irányadók. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet együttes írásbeli megállapodása hiányában a Takarékszövetkezet az Ügyfél esedékességkor és azt követően teljesített befizetéseit a polgári jog általános szabályai szerint (azaz először díjtartozásra, késedelmi kamatra, ügyleti kamatra, majd tőkére) számolja el. Az azonos jogcímen esedékes követelések közül az időben korábban keletkezett kerül elszámolásra. Az Ügyfél a kölcsön összegét és díjait a Szerződésben megjelölt időpontokban a megjelölt összegben, mindennemű levonás vagy beszámítás nélkül tartozik visszafizetni. Amennyiben az Ügyfél kölcsön igénybevételi jogával csak részben élt és a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Takarékszövetkezet felé fizetést teljesít anélkül, hogy bármely címen lejárt vagy esedékes tartozása állna fent (előtörlesztés), egyéb eltérő és egyértelmű rendelkezése hiányában a megfizetett összegből a polgári jog általános szabályai szerint tőkére elszámolható részösszeget a Takarékszövetkezet a Szerződés szerint legkésőbb esedékessé váló tőkerész-tartozás teljesítésére számolja el, azaz az előtörlesztett összegtől függően módosulhat a kölcsön megfizetésének határideje(lejárata). Amennyiben a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követő első banki munkanap. Az Ügyfél fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett Bankszámlájá(i)ról köteles teljesíteni, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy Bankszámláját legalább a Szerződés szerint esedékes összeg erejéig feltölti legkésőbb az esedékesség napját megelőző banki munkanapig. Az előtörlesztés az Ügyfél által aláírt visszavonhatatlan megbízása alapján történik. A megbízást az előtörlesztés értéknapját megelőző banki munkanapon, deviza konverzió esetén az előtörlesztés értéknapját megelőző 2 (kettő) banki munkanappal 13:00 óráig, pénteki munkarend szerint délelőtt 11:00 óráig kell az Ügyfélnek a Takarékszövetkezethez eljuttatnia. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 13

14 14. Kötelezettség-vállalások Az Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek, illetőleg más pénzügyi intézménytől kapott bankgaranciák biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a Szerződésben a Takarékszövetkezet számára biztosított, kivéve, ha ehhez a Takarékszövetkezet kifejezetten írásban hozzájárult. Az Ügyfél ezúton kötelezi magát, hogy a Szerződés fennállása alatt eszközeit, vagyonát, tulajdonát képező egyéb javait, továbbá a biztosítékként felajánlott vagyontárgyait a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem terheli meg. Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a biztosítékokat elidegeníti, megterheli, vagy azokat az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon használja, kezeli és ennek következtében a biztosíték fedezeti értéke csökken, a Takarékszövetkezet felhívására 15 napon belül a biztosíték Takarékszövetkezet által elfogadható mértékű kiegészítéséről gondoskodik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek annak jogkövetkezményeivel együtt akkor is őt terhelik, ha a biztosítékul szolgáló vagyontárgyak harmadik személy tulajdonát képezik. Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt köteles: a) a Takarékszövetkezet által meghatározott gyakorisággal és tartalommal a hitelképesség vizsgálathoz, továbbá az adott hitelművelethez kapcsolódó banki kockázatok kezeléséhez szükséges tájékoztatást és adatokat megadni; b) a Takarékszövetkezet felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, Takarékszövetkezet által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Takarékszövetkezetnek bemutatni; c) a biztosítékul lekötött vagyonelemek a Takarékszövetkezet által meghatározott, lényeges adatait, azok változásait, valamint ezen vagyonelemekre vonatkozó okiratokat rendelkezésre bocsátani; d) a jelzálog-biztosítékul szolgáló ingatlanokra vagyonbiztosítást kötni, és a biztosítási díjat a hitel futamideje alatt a biztosítási kötvényben előírt gyakorisággal megfizetni, a biztosítási díj megfizetésére a Takarékszövetkezetnek állandó átutalási megbízást, vagy csoportos beszedésre felhatalmazást adni; e) a biztosítékul szolgáló ingatlanok állagát megőrizni, szükség esetén helyreállítani, vagy további ingatlanbiztosítékkal a jelzálog-fedezetet kiegészíteni, ha a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan állaga tartósan romlik, vagy egyéb okból a hitelbiztosítéki értéke csökken, a biztosítékok értékében, érvényesíthetőségében bekövetkező változásról a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni; f) haladéktalanul tájékoztatni a Takarékszövetkezetet, ha neve, lakáscíme, telefonszáma, vagy munkahelye megváltozik, illetve munkahelye megszűnik, továbbá ha vagyonával szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, illetve ilyen eljárás megindítását kilátásba helyezi; g) tájékoztatást nyújtani minden olyan peres-, peren kívüli, végrehajtási és hatósági eljárásról, intézkedésről és vizsgálatról, az Ügyfél bármely vagyontárgyát érintő káreseményről, továbbá minden olyan egyéb lényeges körülményről, amely az Ügyfél Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesíthetőségét, vagy egyébként fizetőképességét érintheti; h) előzetes tájékoztatást adni, ha a Szerződés fennállása alatt további hitel-, vagy kölcsönjogviszonyt szándékozik létesíteni más hitelintézettel; MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 14

15 i) nyilatkozat kitöltésével írásban tájékoztatást nyújtani az Ügyfélcsoport megállapításához szükséges adatokról; j) tájékoztatást nyújtani valamennyi, más hitelintézetnél vezetett bankszámlái számáról; k) a Takarékszövetkezet kérésére minden olyan, a Takarékszövetkezet által meghatározott további információt rendelkezésre bocsátani, amelyre a Takarékszövetkezetnek a hatályos jogszabályok alapján fennálló, illetve az adott hitelművelethez kapcsolódó kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlen szüksége van; l) csőd-, végelszámolás, illetőleg felszámolási eljárás megindítása iránti előterjesztésnek az Ügyfél döntéshozatalra jogosult szervének ülése előtt legalább 3 munkanappal, amennyiben a felszámolási eljárást más személy kezdeményezi, akkor az ilyen irányú szándékról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni a Takarékszövetkezetet; m) a tevékenységéből eredő bármely fizetési kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén tájékoztatni a Takarékszövetkezetet, a fizetési kötelezettséget megállapító hatósági, illetve bírósági határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, függetlenül attól, hogy a kötelező határozat jogerős-e. Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni: a) az Ügyféllel vagy a biztosítékokkal szemben kezdeményezett vagy foganatosított bármely végrehajtási cselekményről; b) az Ügyfél működését - beleértve a jegyzett tőke nagyságát, tulajdonosi kör összetételét, vezetését illetve képviseletét - érintő változásról; c) a Szerződés megkötésének időpontjában tehermentes vagyontárgyak megterheléséről; d) minden olyan körülményről, lényeges eseményről, amely a Szerződés alapján teljesítendő kifizetések visszafizetését, vagy a nyújtott biztosítékok értékét befolyásolja, vagy a Takarékszövetkezet megítélése szerint befolyásolhatja, a tényről, körülményről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul; továbbá e) amennyiben az Ügyfélnek a Takarékszövetkezet felé fennálló tartozása biztosításának céljából más személy tulajdonában álló vagyontárgyra alapítanak zálogjogot (harmadik személy zálogkötelezett), és ezen személy ellen csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, a csődeljárás kezdő időpontjától, illetve a felszámolást, végrehajtást elrendelő végzés közzétételének időpontjától számított 3 napon belül. Az Ügyfél a jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettségének általánosan az egyes események bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni, kivéve a meghatározott időre teljesítendő, valamint az esemény bekövetkezésével egyidejűleg teljesítendő tájékoztatási kötelezettséget. Az Ügyfél - a Takarékszövetkezet kérésére - köteles a jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettsége tárgyát képező, a Takarékszövetkezet által megjelölt dokumentumokat a Takarékszövetkezet, illetve a Takarékszövetkezet meghatalmazott képviselője rendelkezésre bocsátani. Az Ügyfél felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az Ügyfélre vonatkozóan az illetékes adóhatóságnál, biztosítónál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervezetnél, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetőleg az Ügyféllel kapcsolatban álló pénzügyi intézménynél az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges információt szerezzen be. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet fenti jogainak gyakorlása érdekében felhatalmazást ad a fenti adatokat kezelő intézményeknek, mint titokbirtokosoknak arra, hogy a Takarékszövetkezet részére az általa e célból kért információkat kiszolgáltassák. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 15

16 Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt köteles a Takarékszövetkezet részére az érdekeltségi körébe tartozó, kapcsolódó vállalkozásainak, leánycégeinek pénzügyi helyzetéről folyamatos tájékoztatást nyújtani. Amennyiben a Takarékszövetkezet a tájékoztatás alapján vagy az egyébként tudomására jutott információ birtokában úgy ítéli meg, hogy azok pénzügyi helyzete az Ügyfél pénzügyi stabilitását veszélyezteti, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél a Szerződésből származó fizetési kötelezettségeinek teljesítéséig vállalja, hogy pénzügyi helyzetét úgy alakítja, hogy a Szerződésből származó fizetési kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. Ezen kötelezettsége az Ügyfelet különösen a harmadik személyek részére történő hitelnyújtás, osztalék-fizetés, egyéb kifizetések során, illetve az egyes belső elszámolási árainak meghatározásakor terheli. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés fennállása alatt más pénzügyi intézménynél csak a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli tájékoztatása mellett nyithat bankszámlát, vehet igénybe kölcsönt, vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl. kezességvállalás, pénzügyi lízingszerződés, stb.). Amennyiben az Ügyfél más pénzügyi intézménynél újabb bankszámlát nyit, úgy köteles a Takarékszövetkezet azonnali beszedési jogát megalapozó, a számlavezető pénzügyi intézmény által aláírt - a Szerződés fennállása alatt az Ügyfél által egyoldalúan vissza nem vonható - felhatalmazó nyilatkozatát a bankszámlanyitást követő 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy bemutatja az általa, valamint az Ügyfél cégnyilvántartásba bejegyzett tagjai által szabályszerűen aláírt megállapodást, melyben az Ügyfél és a tagok tudomásul veszik és elfogadják, hogy mindaddig amíg az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben tartozása áll fenn, az Ügyfél által valamennyi és bármely jogcímen esedékessé vált vagy váló fizetési kötelezettség teljesítését a tagok a Takarékszövetkezet előzetes engedélye hiányában nem követelik és nem fogadják el az Ügyféltől, továbbá az egymás között teljesítendő fizetések vonatkozásában lemondanak a beszámítás, mint teljesítési mód alkalmazásáról, az esedékessé váló forgalmi adók és egyéb igazolt közterhek kivételével. Az Ügyfél köteles megfizetni valamennyi, a Szerződésben nevesített költséget, díjat, jutalékot, kamatot, késedelmi kamatot, illetve olyan egyéb, nem nevesített díjakat, költségeket, amelyek a Szerződésben meghatározott, Ügyfelet érintő kötelezettségek teljesítésével, a Takarékszövetkezeti követelések és igények érvényesítésével kapcsolatosak, beleértve az esetleges behajtási és végrehajtási költségeket, valamint a Garantőr Intézmények (Garantiqa Zrt., AVHGA Zrt.) részére fizetendő díjat is. Fogyasztónak nem minősülő ügyfél jelen pontban meghatározott kötelezettségvállalásai megszegése esetén a Takarékszövetkezet az ÁÜSZ-ben foglaltakon kívül jogosult a Szerződésben meghatározott kamatok, díjak, költségek mértékét egyoldalúan módosítani. A módosításról, illetve a módosítás érvénybelépésének időpontjáról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet írásban értesíti. 15. Szerződésszegés Amennyiben a jelen pontban meghatározott szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta a Takarékszövetkezet megítélésén, mérlegelésén múlik, úgy a Takarékszövetkezet minden esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, a körülmények által megengedett mértékben az Ügyfél érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve jár el. A Szerződés vonatkozásában a Takarékszövetkezet általi azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek az alábbiak: a) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) ban foglalt bármely felmondási ok bekövetkezte. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 16

17 b) Az Ügyfél esedékességkor valamely olyan összeget elmulaszt megfizetni a Takarékszövetkezetnek, amely a Szerződés alapján fizetendő. c) Az Ügyfél a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Ügyfelet írásban értesíti. d) Az Ügyfélnek a Szerződésben vállalt bármely felelősségi nyilatkozata, az általa a Takarékszövetkezetnek adott gazdasági, jogi, pénzügyi információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlése valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennállt, illetve az Ügyfél a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti. e) Bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Takarékszövetkezet megítélése alapján alkalmas arra, hogy az Ügyfél vagy a Szerződés vonatkozásában biztosítékot nyújtó harmadik személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve ezek várható alakulását jelentősen veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a biztosítékra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse. f) Az Ügyfél olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a Takarékszövetkezet megítélése szerint veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését. g) Az Ügyfél, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási-, vagy bármely okból hivatalból indult cég megszüntetésére irányuló vagy tevékenységi engedély felfüggesztése, visszavonása iránti eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik. h) Bármely egyéb szerződés alapján, amely az Ügyfélre vagy annak többségi tulajdonában lévő más gazdálkodó szervezetre vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személyre fizetési kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy olyan szerződésszegést követ el, amely a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét a Takarékszövetkezet megítélése szerint veszélyezteti. i) Az Ügyfél a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül eladja, átruházza, vagy megterheli bármely vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak, stb.) egészét vagy annak egy részét egy vagy több ügylettel - ideértve a törvényes zálogjogot is -, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége és üzletmenete körében történő vagyon elidegenítését, átruházását, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik, illetve nem veszélyeztethetik a Szerződés alapján az Ügyfelet terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését. j) A biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken, megszűnik, vagy azokat nem teljesítik. k) A Szerződés futamideje alatt a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az Ügyfél tulajdonosi részesedése, tulajdonosi szerkezete megváltozik, ideértve a tulajdoni részesedés terhelését, a szervezeti forma megváltozását, átalakulást, egyesülést (összeolvadást, beolvadást), szétválást (különválást, kiválást), illetve másfajta részesedés szerzést. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 17

18 Amennyiben Ügyfél a 14. pontban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a 15. pontban leírt azonnali felmondásra okot adó tényezők között megnevezett esemény vagy körülmény bekövetkezik, az súlyos szerződésszegésnek minősül, a Takarékszövetkezet felszólítja az Ügyfelet az esedékes fizetési kötelezettség teljesítésére és / vagy az egyéb szerződésszegő magatartás és / vagy állapot megszüntetésére. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezet írásbeli felszólítása ellenére nem tesz maradéktalanul eleget esedékes fizetési kötelezettségének és / vagy az egyéb szerződésszegő magatartás és / vagy állapot megszüntetésének, a Takarékszövetkezet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint érvényesíteni a biztosítékot teljes egészében vagy részben, az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó egyidejű értesítése mellett. A felmondásról a Takarékszövetkezet minden esetben írásban értesíti az Ügyfelet. A felmondás következtében a Takarékszövetkezet Szerződés alapján fennálló kötelezettségei megszűnnek, a rendelkezésre tartási idő azonnali hatállyal megszűnik, és a folyósított kölcsön és járulékainak megfizetése egy összegben azonnali hatállyal esedékessé válik. 16. Szerződés megszűnése A Szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben és időpontban szűnik meg a) A Szerződés megszűnik, ha az összes fél maradéktalanul teljesítette kötelezettségeit, és a feleknek egymással szemben a Szerződés alapján további kötelezettsége már nem is keletkezhet. b) A Szerződés megszűnik, ha a felek erre nézve írásban megállapodnak, a megegyezésben meghatározott időpontban. Amennyiben az adott Szolgáltatás jellegéből más nem következik, bármelyik fél jogosult a Szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási idő mellett a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. c) A Szerződésnek a Takarékszövetkezet általi azonnali hatályú felmondása esetén a Szerződés megszűnik a felmondó nyilatkozat Ügyfél általi kézhezvételének napján, illetőleg azon a napon, amelyen a Szerződés értelmében a felmondó nyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni. Ilyen esetben a Takarékszövetkezet valamennyi, a Szerződés alapján az Ügyféllel szemben fennálló követelése esedékessé válik. d) A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a szerződésszegésként, ill. súlyos szerződésszegésként meghatározott események bármelyike bekövetkezik. e) Az Ügyfél felmondását a Takarékszövetkezet csak abban az esetben fogadja el, ha a felmondás időpontjában az Ügyfélnek a Szerződés alapján nincs tartozása (azaz a Takarékszövetkezet követelésének jóváírása maradéktalanul megtörtént) a Takarékszövetkezettel szemben, és az Ügyfél amennyiben nem rendelkezik a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlával - az esetleges Takarékszövetkezettel szembeni követelésének kifizetéséről vagy átutalásáról rendelkezik. Ez alól kivételt képeznek az 5. pontban szabályozott fogyasztók felmondási joga alapján felmondott szerződések. f) A Szerződés abban az esetben is megszűnik, ha az aláírásának napját követő 180 napon belül nem történik folyósítás és a Szerződés módosítására sem kerül sor, a megszűnés időpontja a határidő utolsó napja. A Szerződés bármely okból történő megszűnése önmagában nem jelenti a Szerződés alapján a Takarékszövetkezet az Ügyféllel szemben megillető bármely követelésének vagy annak érvényesítési lehetőségének megszűnését. A Szerződés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak mindaddig, amíg a Szerződés alapján a Takarékszövetkezetnek követelése áll fenn vagy keletkezhet az Ügyféllel szemben. A Takarékszövetkezet követelésének érvényesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 18

19 beleértve a jogi eljárás költségeit, a követelés behajtására kötött megbízás költségeit is az Ügyfelet terhelik. 17. Általános rendelkezések A Felek az Ügyfél beszámítási jogát az Ügyfélnek a Szerződésből származó fizetési kötelezettsége tekintetében kizárják. A nem természetes személy Ügyfél jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a személyes joga alapján szabályszerűen megalapított gazdálkodó szervezet és kijelenti, hogy a Szerződés megkötése vonatkozásában rendelkezik valamennyi szükséges felhatalmazással és az rá nézve kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket keletkeztet, nem áll csőd, felszámolási, vagy egyéb olyan jogi szabály, illetve hatósági rendelkezés, határozat hatálya alatt, amely a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését a Takarékszövetkezet megítélése szerint korlátozná, vagy kizárná. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfélnek a mindenkor fennálló esedékes tartozása, illetve annak összegszerűsége tekintetében a Takarékszövetkezet nyilvántartása, kimutatása az irányadó. A Takarékszövetkezet saját kimutatása alapján jogosult az Ügyfél esedékes tartozását közjegyzői tanúsítványba foglaltatni. E ténytanúsítvány az Ügyfél terhére fennálló kölcsön- és járuléktartozás közokirati tanúsítása, amelynek alapján a Takarékszövetkezet a tartozás behajtását kezdeményezheti. Amennyiben a Szerződés több nyelven készül, úgy a két szöveg eltérése, illetve értelmezési kérdések esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy Általános Üzletszabályzatát, Általános Szerződési Feltételeit, Hirdetményeit egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a takarékszövetkezeti üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik a szerződésre. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatát, és Általános Szerződési Feltételeit megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a Szerződés aláírásával a Szerződés (és mellékletei) általa történt átvételét elismeri. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szabályzatok elérhetőek a Takarékszövetkezet fiókjaiban, valamint a Takarékszövetkezet honlapján (www.mecsekvideke.hu). A Takarékszövetkezet a jelen pontban meghatározott honlapján közzétéve értesíti az Ügyfelet az Általános Üzletszabályzatának, Általános Szerződési Feltételeinek, Hirdetményeinek módosításairól. A módosításokról és a hatályba lépés napjáról szóló tájékoztatás jelen pontban körülírt módját az Ügyfél elfogadja. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a Takarékszövetkezet fenti módosítási lehetőségei, illetve tájékoztatási kötelezettségei a évi CLXII. törvényben megfogalmazott kitételekkel együtt érvényesek. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 19

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. december 10-től, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben