ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: július 11-től, illetve már megkötött szerződések esetén a jogszabályban foglalt határidő elteltével.

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEK 1. A Hitelműveletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek hatálya A Hitelműveletek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd (továbbiakban: Takarékszövetkezet cégjegyzékszám: , adószám: , KSH szám: , székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40. tevékenységét a Pénzügyminisztérium (PM); tevékenységi engedély: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) (korábban BAF és ÁPTF) által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély) természetes személyek és nem természetes személyek számára a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CVII. törvény (Hpt.) 3 (1) bekezdésnek b.) pontja alapján hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó valamennyi szolgáltatására. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi a Takarékszövetkezet által nyújtott hitel és kölcsön és bankgarancia vállalás tekintetében a szerződés részének minősülnek, amelyeket az Ügyfél az egyedi szerződés aláírásakor fogad el. Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes megkötött szerződésekben azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. Amennyiben az ÁSZF és az adott szerződés azonos tárgyú előírásai között eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szerződés vagy az ÁSZF, valamely kérdést nem szabályoz a Takarékszövetkezet hatályos Általános Üzletszabályzata valamint a Magyar Köztársaság jogszabályainak vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 2. Ügyfelek tájékoztatása Takarékszövetkezet az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja Általános Üzletszabályzatát (továbbiakban: ÁÜSZ), az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket, valamint Terméktájékoztatót, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. Fogyasztónak minősülő ügyféllel kötendő, devizahitel nyújtására irányuló, illetőleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a Takarékszövetkezet feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. Az előző bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozat kiterjed a) devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetésére, valamint annak hatására a törlesztő részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a vételi jog érvényesítésének módjára és következményeire, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módjára, valamint arra, hogy biztosít-e az ügyfélnek haladékot, mely időszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék időtartamát. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a Takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettsége az alábbiakkal egészül ki: MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 2

3 a) Takarékszövetkezet az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja az eltérő feltételű termékei közötti összehasonlítást lehetővé tevő fizetési terveket, melyek a kölcsönök törlesztő részleteit tartalmazzák. b) Amennyiben a hitelhez állami támogatás, vagy állami kezesség járul, Takarékszövetkezet tájékoztatja az Ügyfelet a támogatás, illetve a kezesség igénybe vételéről, annak mértékéről, feltételeiről, illetve a támogatott hitel visszafizetése során tanúsított, a vállalt feltételeket nem teljesítő, nem szerződésszerű magatartás következményeiről. c) A Takarékszövetkezet azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen szerződés vagy ajánlat kötné, papíron vagy más tartós adathordozón (ÁÜSZ-ben ilyenként meghatározott fogalom) a fogyasztó által megadott információk alapján a jogszabály által előírt formanyomtatványon tájékoztatja Ügyfelet. A tájékoztatás I. része az általános, II. része a személyre szóló tájékoztatást tartalmazza. A tájékoztatásra a hitelbírálat elvégzését megelőzően kerül sor. d) A Takarékszövetkezet tájékoztatja továbbá Ügyfelet, hogy amennyiben Takarékszövetkezet a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja. e) A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem befogadását követően, a Szerződés tervezetét annak aláírását megelőzően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, közli a Takarékszövetkezet által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket és a hitelfelmondás eseteit, tájékoztatást ad továbbá - két tizedes jegy pontosságig - a teljes hiteldíj mutatóról (a THM rövidítés feltüntetésével), továbbá a Kölcsön felvételével, visszafizetésével, a Szerződés módosításával, illetve megszegésével kapcsolatosan felmerülő összes olyan költségről, amelyet a THM nem tartalmaz. f) A Takarékszövetkezet egyes fogyasztási kölcsönök esetében előírhatja a kölcsönszerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét. Ennek a járulékos szolgáltatásnak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában. 3. Hitelkérelem, hitelbírálat Takarékszövetkezet a hozzá benyújtott hitel nyújtására irányuló kérelem elbírálásának feltételeként kikötheti, hogy az ügyfél számoljon be valamennyi, más banknál levő bankszámlájáról, üzleti érdekeltségéről, gazdálkodásáról, bocsássa rendelkezésre az évközi, illetőleg év végi mérlegét, valamint minden olyan adatot, információt, amely a kockázatok felméréséhez elengedhetetlen. Hitelművelet végzésére, az Ügyfél erre irányuló írásbeli kérelme (továbbiakban: Hitelkérelem) alapján kerülhet sor. A Hitelkérelemnek tartalmaznia kell az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges, gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó minden olyan adatot, illetve minden olyan körülményt, amelyek a hitel összegének és a részletes szerződési feltételek megállapítása során jelentőséggel bírhatnak. Az Ügyfelet az általa szolgáltatott információk valódiságáért felelősség terheli. Amennyiben az Ügyfél által a Hitelkérelemben szolgáltatott adatok információk a hitelbírálat elkészítéséhez nem elegendőek, a Takarékszövetkezet - az Ügyfél költségére - kiegészítő adatok, dokumentumok benyújtását kérheti. A Hitelkérelmet a Takarékszövetkezet az Ügyfél pénzügyi, jogi és gazdasági helyzetének, a Hitelkérelemben meghatározott hitelcél illetve annak megvalósíthatóságának, valamint az Ügyfél által felajánlott biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének elemzése alapján bírálja el. A MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 3

4 Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. Amennyiben az Ügyfél és harmadik személy(ek) a Hpt. 2. sz. mellékletének III. 20. pontjában meghatározott ügyfélcsoportot (a továbbiakban: Ügyfélcsoport) képeznek, a Takarékszövetkezet a Hitelkérelem elbírálása során az Ügyfélcsoportra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jár el. A Hitelkérelem Takarékszövetkezet által történő átvétele nem jelenti az Ügyfél hitelműveletre vonatkozó ajánlatának elfogadását. A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem annak hiánytalan kézhezvételét követő legkésőbb harminc napon belül, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján alapján arról döntést hoz. Amennyiben a Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy az ügylet természete ezt indokolja, a Takarékszövetkezet jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt meghosszabbítani. Ezen határidő-hosszabbításról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a Hitelkérelem hiánytalan kézhezvételét követően, haladéktalanul tájékoztatja. Ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett adósminősítés, és fedezetminősítés alapján megfelelőnek ítéli, dönt az Ügyfél kérelme jóváhagyásáról, ellenkező esetben a kérelem visszautasításáról. A Takarékszövetkezet a jóváhagyásában az Ügyfél által beadott kérelemben igényelt összegnél alacsonyabb összeget is megállapíthat. Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelművelet teljesítését megelőzően arról értesíti az Ügyfelet, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben a Takarékszövetkezet részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a bankközi piacon nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélnek más devizanemben (elsősorban forintban) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Ügyfél él a felajánlott lehetőséggel, a teljesítésre a szerződés módosítását követően kerülhet sor. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a felajánlott lehetőséget, a Takarékszövetkezet a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. A Hitelkérelem befogadása esetén a Takarékszövetkezet a hitelműveletet a Szerződés megkötése időpontjában hatályos Hirdetményben közzétett hiteldíj ellenében végzi. 4. Szerződés A Szerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez - a hiteldíj, és ennek következtében a törlesztő-részlet megváltoztatását, illetve az egyoldalú szerződésmódosítás esetét kivéve - a szerződés írásba foglalása szükséges. A Takarékszövetkezet a hitelművelet végzését felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, vagy az Ügyfél a banki szolgáltatás igénybevételére nem köteles, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Takarékszövetkezet, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a Szerződés teljesítése a Takarékszövetkezettől, illetve az Ügyféltől már nem várható el, továbbá olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Takarékszövetkezet az ÁÜSZ-ben részletezett azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatná. A Takarékszövetkezet egyes jelzálog alapú kölcsönök esetében előírhatja a kölcsönszerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét, illetve lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált kölcsönök esetén lakás-takarékpénztárral megkötésre kerülő szerződés engedményezését. Ezen járulékos szolgáltatásoknak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában. A Takarékszövetkezet amennyiben az ügyféllel Szerződést kíván kötni a Szerződés tervezetének egy példányát díj-, költség-, és egyéb fizetési kötelezettségmentesen rendelkezésére bocsátja. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 4

5 5. Fogyasztónak minősülő ügyfelek elállási joga a) A fogyasztó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a szerződést, ha a hitelt már folyósították. b) Ha a fogyasztó az 1. pont szerinti tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az a) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. c) Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát, amely egyértelműen és kifejezetten tartalmazza az Ügyfél elállási/felmondási szándékát, és amely az Ügyfél, illetve két tanú együttes aláírásával van ellátva az a) - b) bekezdésekben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi. A postára adás tényét, illetve időpontját postai tértivevénnyel köteles Ügyfél a Takarékszövetkezet azon fiókjában személyesen, a d) pontban meghatározott határidőn belül igazolni, ahol a Szerződést korábban aláírta. d) A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. e) A fogyasztó elállása esetén a hitelező a d) bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. f) A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződéshez kapcsolódó, az Ügyfél által már megfizetett, a Takarékszövetkezet részéről, vagy a Takarékszövetkezet megbízásából harmadik személy által már teljesített szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet nem téríti vissza. g) A fogyasztó elállási jogát jelzáloghiteleknél nem gyakorolhatja. 6. Hiteldíj A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a tőkeösszeg törlesztésén felül - köteles megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A hiteldíjon és a kölcsön összegén felül késedelmes fizetés esetén a Szerződésben meghatározott késedelmi kamat és a bíróság által meghatározott kártérítési kötelezettség is az Ügyfelet terheli. Az Ügyfelet terhelik a hiteldíjon felül az esedékes törlesztés elmulasztása miatt a Takarékszövetkezet által megfizetett felszólítási, levelezési, végrehajtási és a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült egyéb költségek is. Az egyes hitelműveletek után felszámítható hiteldíj elemeket, a hiteldíj fizetésének esedékességét és beszedésének módját a mindenkor hatályos Hirdetmény, illetve a Szerződések tartalmazzák. A hiteldíj nem foglalja magában az egyes hitelműveletekhez kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások díjait, továbbá a késedelmi kamatot. A hiteldíj nem foglalja magában a harmadik személy (értékbecslő, közjegyző, biztosító, földhivatal) részére fizetett, a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket. Késedelmi kamat: Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a lejárt tartozások után, az esedékesség napjától, a jóváírás MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 5

6 időpontjáig terjedő időre késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat mértékét az egyedi szerződés és a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. A hiteldíj - az egyes hitelművelet fajtájától függően - az alábbi elemekből tevődhet össze: Folyósítás előtt felmerülő hiteldíj elemek: A hitelbírálati díj A hitelbírálati díj a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A hitelbírálati díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A nyomtatvány költség A nyomtatvány költség a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A nyomtatvány költség akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A projekt vizsgálati díj A projekt vizsgálati díj a Takarékszövetkezet által a finanszírozni kívánt projekt megvalósíthatóságának, valamint a projekt jövőbeni eredményességének megállapítása érdekében lefolytatott eljárás ellenértéke, mely a vizsgálat eredményétől függetlenül fizetendő. Az értékbecslési díj Az értékbecslési díj a hitelbírálati díj részeként a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes, amennyiben a Takarékszövetkezet nem külső értékbecslőt ír elő a felajánlott fedezetek értékeléséhez. Az értékbecslési díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A szerződéskötési díj A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján szerződéskötési díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet akkor is jogosult a szerződéskötési díjra, ha a szerződést a felek felbontják, vagy a kölcsön folyósítása, illetve egyéb hitelművelet végzése a Takarékszövetkezet érdekkörén kívülálló okból elmarad. Az egyszeri kezelési költség Az egyszeri kezelési költséget a Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg számíthatja fel. A folyósítási jutalék A Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg folyósítási jutalékot számíthat fel. Folyósítást követően felmerülő hiteldíj elemek: Az ügyleti kamat A Takarékszövetkezet az igénybe vett Kölcsön használatáért az Ügyfél terhére ügyleti kamatot számít fel. Ha a Szerződésben kamatperiódusonként változó kamat kerül megállapításra, a kamatperiódus időtartama alatt a felszámított kamat mértéke nem változik. A kamatperiódus és az alkalmazott referencia kamat (kamatbázis) nem feltétlenül egyezik meg (pl. 3 hónapos BUBOR referencia, havi kamatperiódussal). Az adott ügyletre vonatkozóan használt referencia kamat és kamatperiódus meghatározását a Szerződés tartalmazza. A kamat felszámolásának kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztésnek a Takarékszövetkezet számlájára, illetőleg pénztárába beérkezésének időpontja. A kamat megfizetése esedékes a törlesztő részlettel egyidejűleg, vagy a Szerződésben kikötött időpontban. Felek a tőketörlesztés tekintetében türelmi időtartamban is megállapodhatnak, a türelmi időtartamra is kiköthetik a kamat esedékességét. A Takarékszövetkezet által használt referencia kamatok: Kamatperiódu Megnevezés Leírás s MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 6

7 AKK 1.3 nettó kamata Évente 12 havi EURIBOR Havi 3 havi EURIBOR (havi-1) Havi 1 havi BUBOR (havi) Havi 3 havi BUBOR (havi) Havi 3 havi BUBOR (nnév -2) Negyedéves 3 havi LIBOR (nnév 2) Negyedéves EURIBOR kamat Kiegészítő kamattámogatás Saját ref.3lib (nnév-1) Saját ref.3eur (nnév-1) Jegybanki alapkamat Negyedéves Évente Negyedéves Negyedéves Társasházak támogatott hiteleinek nettó kamata a 12/2001. Korm.r. szerint. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 12 havi EURIBOR érték. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 1 havi BUBOR érték. Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi BUBOR érték. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi BUBOR érték. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi LIBOR érték. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. Kamatperiódus ügyfél-évente a 134/2009. Korm.r. szerint. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi LIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak 1%-os elmozdulás esetén. Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak 1%-os elmozdulás esetén. Előre fixen nem meghatározott, jegybanki alapkamat változásakor változik. A rendelkezésre tartási jutalék Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett Kölcsön után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott Kölcsön után a Szerződésben megjelölt igénybevételi jog megnyílásától a Kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnéséig kerül felszámításra. A Takarékszövetkezet abban az esetben is jogosult rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha az Ügyfél a Szerződés alapján rendelkezésére tartott hitel terhére Kölcsönt egyáltalán nem vesz igénybe. Ha a Szerződés - az abban foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben felmondásra kerül, a Takarékszövetkezet rendelkezésre tartási jutalékot a felmondási idő lejárta napjáig igénybe nem vett Kölcsön után számolja fel. A kezelési költség A Takarékszövetkezet jogosult Hirdetményében foglaltaknak megfelelően a kezelési költséget a fizetési periódus (havi, negyedéves, éves) első napján fennálló tőkeösszegre vetített, vagy naponként elszámolt éves díjmértékben meghatározni. A kezelési költség számításának módját, százalékos mértékét, esedékességét a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződésben kell kikötni. MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 7

8 Bankgarancia díj Mértékét a Takarékszövetkezet a vállalt bankgarancia összegének százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése éven belüli bankgarancia esetén a bankgarancia megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg, a garancianyilatkozat kiadását megelőzően esedékes. Éven túli garancia esetén a díjfizetés a Szerződésben meghatározottak szerint történik. A szerződésmódosítási díj A Szerződés Ügyfél által kezdeményezett módosításakor a Takarékszövetkezet a módosításkor hatályos Hirdetményben meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel. Az előtörlesztési díj A Szerződés alapján fennálló rész, illetve teljes tartozásnak a Szerződésben meghatározott esedékességet megelőző visszafizetése, azaz előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztés napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű előtörlesztési díjat számít fel. A prolongációs költség A fizetési esedékesség átütemezésére, illetve a Szerződés végső lejáratának módosítására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott prolongációs költséget számítja fel. A halasztási díj A fizetési esedékesség, illetve a törlesztő részletek megfizetésének futamidőn belüli halasztására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott halasztási díjat számítja fel. A készültségi fok ellenőrzés költsége Az építési munkálatokkal járó beruházások készültségi fokának megállapításának, valamint a műszaki szakértő alkalmazásának költségét annak felmerülésekor jogosult a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetmény szerinti mértékben felszámítani. A hitelfedezet felülvizsgálatának díja A Szerződés alapján a Takarékszövetkezet a részére nyújtott biztosítékot képező ingatlan(ok)ra vonatkozó értékbecslés jogszabály által előírt kötelező jellegű, illetve a Takarékszövetkezet által eseti jelleggel előírt felülvizsgálatakor a díj megfizetésének esedékessége napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű díjat számít fel. 7. Hiteldíj változtatása a) A Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek esetében a kamatfelár változtatása a Takarékszövetkezet egyoldalú döntése alapján történik a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a következők szerint: amennyiben a pénzpiacokon felmerülő olyan változások, amelyek miatt az ügylet finanszírozásának költségeit jelentősen befolyásoló tényezők, így különösen az irányadó pénzpiaci kamatok szintje, a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértéke, a bankközi hitelkamatok, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje, vagy a Takarékszövetkezet refinanszírozási lehetőségei lényeges mértékben megváltoznak, aminek következtében a magyarországi Bankok csak az adott Szerződés megkötésekor érvényes refinanszírozási költséget meghaladó költséggel tudnak refinanszírozáshoz jutni, a Takarékszövetkezet jogosult az éves százalékos formában kifejezett többlet refinanszírozási költségeit is érvényesíteni, illetve a kamatperiódus hosszát megváltoztatni. Erről a Takarékszövetkezet az Ügyfelet az adott kamatperiódusra vonatkozó kamatfelár megállapításával egyidejűleg értesíti. A kamat mértékéhez hozzászámított többletköltségek megfizetése a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. Az Ügyfél ebben az esetben az előtörlesztésre irányadó feltételek mellett jogosult a teljes, többletköltséggel érintett fennálló tartozását a változás hatályba lépését megelőző napig díj- és többletköltség mentesen előtörleszteni. Amennyiben a jelen MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 8

9 pontban az előzőekben írt körülmények negatív hatása megszűnik, a Takarékszövetkezet az érvényesített többletköltséget is csökkenti, vagy megszünteti. b) Fogyasztóval kötött Szerződésben az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet jogosult egyoldalúan módosítani a Takarékszövetkezet. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. A Takarékszövetkezet az alábbiakban, az 1. és 2. pontokban részletezi azon ok-okozati feltételeket, körülményeket, amelyek változása esetén a szerződés kamat-, díj-, vagy egyéb költségelemeinek egyoldalú módosítására a referenciakamat automatikus változásának kivételével lehetősége van: 1. Kamatváltozás A Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hitelek esetében a kamatokat referencia-kamathoz köti. A referenciakamat automatikus változása mellett a kamatmarge változtatást a következő esetekben hajtja végre a Takarékszövetkezet: A forint alapú kölcsönök forrásköltség változás számításának alapja a Takarékszövetkezet által természetes személyeknek Hirdetményben közzétett, minden naptári hónap első napján érvényes, 3 hónapos számlalekötésre meghirdetett források betéti kamatainak éves százalékban kifejezett mértéke, csökkentve az aktuális 3 hónapos BUBOR mértékével. A fenti forrásköltség számítást a Takarékszövetkezet minden naptári negyedév 1. munkanapján végzi el. A Takarékszövetkezet által fizetett kamatok változását negyedévente honlapján teszi közzé. A változást a Takarékszövetkezet a következő kamatperiódusban érvényesíti abban az esetben, ha a változás mértéke meghaladja az 2%-ot. A deviza, illetve a deviza alapú kölcsönök forrásköltség változás számításának alapja a Takarékszövetkezet által felvett deviza refinanszírozó kölcsönök összegére vetített e forrásokra tárgyhóban megfizetett kamatainak éves százalékban kifejezett mértéke, csökkentve az aktuális 3 hónapos CHF LIBOR/EURIBOR mértékével. A fenti forrásköltség számítást a Takarékszövetkezet minden naptári negyedév 1. munkanapján végzi el. A Takarékszövetkezet által fizetett kamatok változását negyedévente honlapján teszi közzé. A változást a Takarékszövetkezet a következő kamatperiódusban érvényesíti abban az esetben, ha a változás mértéke meghaladja az 1%-ot. Ettől eltérően a Takarékszövetkezet forint és deviza szerződései esetében kizárólag akkor módosíthatja a szerződések kamatát, ha azt jogszabályi változások a Takarékszövetkezet által bizonyíthatóan és számszerűsíthetően indokolják, továbbá a jogszabály változások a Takarékszövetkezet gazdálkodására olyan mértékű kedvezőtlen hatást gyakorolnak, amik veszélyeztetik a Takarékszövetkezet biztonságos működését, likviditását, vagy a saját tőke csökkenését eredményezik. A kamat mértéke legfeljebb a jogszabály által bizonyítottan indokolt mértékben változtatható. A bizonyításhoz független szakmai szervezet véleményét ki kell kérni. A jogi szabályozói környezet alábbi változásai esetén áll fenn a Takarékszövetkezet egyoldalú kamatváltoztatási lehetősége: a. a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 9

10 vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, b. a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, c. a kötelező tartalékolási szabályok változása, d. a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése. 2. Kezelési költség változás A Takarékszövetkezet a forint és deviza/deviza alapú kölcsönök kezelési költségét évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelheti. A kezelési költség felülvizsgálata minden naptári évet követő első hónapban történik. A módosítás a 7. c) pontban írt határidők figyelembe vételével a következő kamatperiódustól érvényes. c) A 7.b) pontban meghatározott szerződések esetén kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy ha a szerződés ezt lehetővé teszi elektronikus levél, vagy SMS útján értesíti, továbbá a referencia kamat változását honlapján közzéteszi. d) A 7.b) pontban meghatározott szerződéseknél a kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén - referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével - az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. e) A 7.b) pontban meghatározott szerződések egyoldalúan nem módosíthatók új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak szerződésben meghatározott felszámítási módja, konkrét összege, vagy felső határa egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. f) A 7.b) pontban nem szabályozott szerződések esetén a szerződés kamatot, díjat, költséget érintő - az ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé teszi. g) A Takarékszövetkezet jogosult amennyiben a kamatok referencia-kamathoz kötöttek a referenciakamat automatikus változása esetén a kamatlábak és átváltási árfolyamok azonnali módosítására az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is. A Takarékszövetkezet az Ügyfelet a kamatlábak és átváltási árfolyamok módosulásáról legkésőbb a hatályba lépés időpontjában a honlapon közzétett, valamint az ügyféltérben kifüggesztett aktuális Hirdetmény formájában tájékoztatja. 8. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a Szerződésben meghatározott fedezetek azaz Szerződést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerződés, illetve a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező biztosítéki szerződések (továbbiakban: Biztosítéki Szerződés) tartalmazzák. A Biztosíték értéke a tartozás (tőke és járulékai) összegét a Takarékszövetkezet által igényelt mértékben meghaladhatja. A Biztosítékot a Takarékszövetkezet saját belső szabályzatai szerint minősíti. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt (pl. a biztosíték piaci értékének esetleges megváltozása miatt) a Biztosítékot a Takarékszövetkezet újraértékelheti, ennek költsége az Ügyfelet terheli. A Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek esetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Takarékszövetkezet bármikor és bármely követelése tekintetében - függetlenül az Ügyfél tartozásának MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd ÁSZF HITELMŰVELETEK oldal 10

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K5.1 számú melléklete. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott hitel ügyletek esetében

Általános Üzletszabályzat. K5.1 számú melléklete. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott hitel ügyletek esetében Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K5.1 számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott hitel

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében ..sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Hatályos: 2014. március 15-tól Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós kijelenti,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat melléklete Kölcsönszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti kölcsönszámú

Részletesebben

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Az Általános Üzletszabályzatban( a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott

Részletesebben