Hitelezési üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelezési üzletszabályzat"

Átírás

1 1 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a. 3/2. Hitelezési üzletszabályzat

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések Alkalmazási kör A teljesítés helye, ideje, módja Fogalom meghatározások 4 2. A szerződéskötés és szerződés módosítás szabályai 5 3. A kölcsön igénybevétele A kölcsön folyósításának időpontja 5 4. A kölcsön kamatperiódusa, kamata és kezelési költsége A kölcsön kamatperiódusa A kölcsön kamatának számítási módja A kamat és költség módosítása 6 5. A kölcsön, a kamat és kezelési költség esedékessége és megfizetésük módja A kölcsön törlesztő részlete Annuitásos módszer Egyéb módszer A pénzügyi teljesítés módja és határideje Az előtörlesztés szabályai 8 6. Egyéb díjak és költségek Hitelbírálati díj Szerződés módosítási díj Helyszíni ellenőrzés díja Folyósítási jutalék Kezelési költség Postai csekk költsége Egyéb költségek, díjak Teljes hiteldíj mutató A kölcsön biztosítékai Jelzálogjog Készfizető kezesség Értékpapír, számla, betét zárolás Egyéb kiegészítő biztosítékok köre 13

3 Vagyonbiztosítás Garanciavállalás Árbevétel engedményezés Ingó zálogjog A nem teljesítés jogkövetkezményei Az ügyfél egyéb kötelezettségvállalásai és jogai Az adós kötelezettségvállalásai A zálogkötelezett jogai és kötelezettségvállalásai Jogai Kötelezettségei A készfizető kezes köteles A TKSZ ellenőrzési jogosítványai A TKSZ jogai: A hitelcél megvalósítása és annak ellenőrzése A TKSZ tájékoztatási kötelezettségei Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez Egyenlegértesítő A szerződés felmondása A felmondás okai A felmondás hatályba lépése A felmondás jogkövetkezményei Záró rendelkezések A szerződés megszűnése Az üzletszabályzat hatálybalépése Az üzletszabályzat közlése 19

4 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Alkalmazási kör Jelen üzletszabályzat alkalmazásában felek az Ügyfél valamint az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet (továbbiakban: TKSZ). Ügyfél az a magánszemély vagy Magyarországon bejegyzett cég, aki részére a TKSZ hitelügylet keretében kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettséget vállal (továbbiakban: Adós) továbbá mindazon személyek, cégek, akik az Adóssal megkötött hitelügylethez kapcsolódóan akár jelzálog kötelezettként, akár készfizető kezesként, akár egyéb módon a TKSZ-tel szerződéses kapcsolatba lépnek. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában hitelügyletnek minősül a TKSZ hitelezési tevékenysége körében létrejött ügylet. A TKSZ hitelintézeti szolgáltatásra irányuló tevékenységét így jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatásait is az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet által november 27-n 713/1997/F. számon kiadott engedélyében meghatározottak szerint jogosult végezni. A TKSZ és az Ügyfél közötti ezen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyok pontos tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait a keret vagy egyedi szerződések állapítják meg. Jelen Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott jogviszonyra vonatkozóan jogszabály, vagy a TKSZ Általános Üzletszabályzata, illetve egyedi szerződési feltételi másként nem rendelkeznek. 1.2 A teljesítés helye, ideje, módja A TKSZ teljesítésének helye a TKSZ kirendeltsége, módja pedig készpénzben való kifizetés vagy átutalás az Adós által a kölcsön szerződésben megjelölt számlaszám javára. Törlesztés, illetve a TKSZ javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen az összeg jóváírásra került a TKSZ által a kölcsönszerződésben megjelölt számlaszámra, vagy az a nap, amelyen a TKSZ kirendeltségi pénztárában bevételként el lett számolva. A TKSZ fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeggel a TKSZ számlája megterhelésre került, vagy a pénztári kifizetés napja. Az adós és/vagy kezes az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással, vagy pénztári befizetéssel jogosult és köteles teljesíteni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az adós és/vagy kezes szerződésszerű teljesítésének napja az esedékességet követő munkanap. 1.3 Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: Kezdő nap: Az egyedi kölcsön szerződésben meghatározott naptári nap, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a kölcsön törlesztő összegeinek és törlesztési ütemezésének meghatározása. Folyósítás napja: az a nap, amely napon a kölcsön összege az adós részére átutalással vagy készpénzben folyósításra kerül. Ügyleti év: nem támogatott kölcsönök esetén a naptári év, a 106/1988. MT rendelet alapján folyósított kölcsönök esetén a kölcsön első folyósítás napjától számított 365 nap.

5 5 Hirdetmény: a hitel kondícióiról szóló, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat tartalmazó, a TKSZ ügyfél forgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató. 2. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS SZABÁLYAI Jelen üzletszabályzat alapján megkötésre kerülő kölcsönszerződések és szerződést módosító mellékkötelezettségek szerződéseinek írásba foglalása kötelező. A szerződés csak írásban, a TKSZ és az ügyfél közös megegyezésével módosítható érvényesen. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az ügyfél viseli. A szerződésbe foglalt feltételek bármelyikének ügyfél által kezdeményezett megváltoztatása esetén a TKSZ szerződésmódosítási díjat számít fel. 3. A KÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELE 3.1 A kölcsön folyósításának időpontja A TKSZ a kölcsön összegét az egyedi kölcsönszerződésekben, valamint a jelen üzletszabályzatban felsorolt valamennyi folyósítási feltétel teljesülésének TKSZ részére történő igazolását követően bocsátja az ügyfél rendelkezésére. A kölcsön folyósítása egyösszegben vagy részletekben történik. 4. A KÖLCSÖN KAMATPERIÓDUSA, KAMATA ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGE 4.1 A kölcsön kamatperiódusa Az adós a 12/2001. (I.31.) korm. rendelet alapján folyósított kölcsönök esetén kamatperiódusonként változó mértékű kamatot fizet. 4.2 A kölcsön kamatának számítási módja A kölcsön kamatának meghatározásának alapja a fennálló tőketartozás. Az esedékes kamat mértékét a fennálló tőketartozás és 360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével határozza meg. A kamatszámítás napi kamatszámítással történik és a folyósítás napjával kezdődik. A kölcsön folyósításának napja kamatozik, a kölcsön törlesztésének napja nem kamatozik. A kamatszámítás képlete: Kamat= Tőke x kamatláb százalékban x Napok/36000

6 6 4.3 A kamat és költség módosítása A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve, hogy a törvény ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható. A változás mértékét a TKSZ a hatályba lépés előtt 60 nappal Hirdetmény útján teszi közzé és a változásról tájékoztatja a fogyasztót. Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzéteszi. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek a hitelszerződésben megállapodnak arról, hogy a hitelező a fogyasztót rendszereses a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatlábváltozásról. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott - fix kamatozással, vagy - a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott - a Magyar nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, - legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy - fix kamatozással nyújtható. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A hitelező a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referenciakamatlábat a hitelszerződésben kell meghatározni és az - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referenciakamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli, és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat.

7 7 A hitelező a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan - a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A hitelező a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat - a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A hitelező a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával, hatályos időponttal módosíthatja. A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek pedig csak forintban állapíthatók meg. A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a hitelező legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 5. A KÖLCSÖN, A KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE ÉS MEGFIZETÉSÜK MÓDJA 5.1 A kölcsön törlesztő részlete Annuitásos módszer A kölcsön valamint a kamat havonta esedékessé váló része, továbbá az éves kezelési költség 1/12 amennyiben a kezelési költség éves %-ban lett meghatározva - együttesen képezi a havi törlesztő összeget. A havi törlesztő összeg meghatározása a tőke és kamat tekintetében annuitásos módszerrel történik, az ily módon számított összeg kiegészül a kezelési költség havonta esedékessé váló összegével az alábbi képlet szerint: R= T x p x Q n. Q n -1 ahol:

8 8 R= havi törlesztő összeg Ft T= Tőketartozás p= kamatlábtól függő szorzó tényező, az éves kamatláb és kezelési költség együttes összegének %-ban kifejezett értékének egy hónapra vetített (tizenketted) része P= Kamatláb + kezelési költség százalékban / 1200 n= hatványkitevő, a hitel hónapokban megadott futamideje (12 egész számú többszöröse), azaz a törlesztő részletek összes darabszáma a teljes futamidő alatt Q= Hatványalap, a p értékétől (éves kamatlábtól) függő matematikai tényező Q=1+p A havi törlesztő összeg kivéve esetlegesen az utolsó ügyleti év utolsó törlesztő összegét ügyleti éven belül állandó, a törlesztő összegben a tőke és kamat aránya változó. Minden ügyleti év első napjával a TKSZ ahol jogszabály alapján kötelező újraütemezéssel, új törlesztő részletet állapít meg, melyről az adóst értesíti Egyéb módszer Az adós kérésére a kölcsön visszafizetése történhet a tőke és az esedékes kamat egymástól független megfizetésével is. A kölcsön tőketörlesztő részleteinek esedékességét a kölcsön szerződésbe bele kell foglalni. A kamat törlesztés esedékességének időpontját a szerződésben rögzíteni kell. Az esedékes kamat kiszámításának módja az 4.2. pontban meghatározottak szerint történik. A kamatfizetéskor esedékes kamat mértékéről a TKSZ az ügyfélnek tájékoztatást ad. 5.2 A pénzügyi teljesítés módja és határideje Az adós az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással vagy a TKSZ kirendeltségeiben lévő pénztárban vagy postai csekken köteles teljesíteni. Az átutalást és a postai befizetést olyan időpontban köteles teljesíteni, hogy az őt terhelő, esedékessé váló törlesztés teljes összege az esedékesség napján amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az esedékességet követő munkanap a kölcsönszerződésben megjelölt számlán rendelkezésre álljon. 5.3 Az előtörlesztés szabályai A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. A hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett

9 9 összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. A költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretszerződés esetén. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 százalékát. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke az előtörlesztett összeg 1%-át, nem haladhatja meg, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a fogyasztó részleges vagy terjes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitel esetében nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Az előtörlesztés díját az aktuális hirdetmény tartalmazza. 6. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A TKSZ által nyújtott kölcsönökhöz a kölcsön kamatán és évente felszámításra kerülő kezelési költségén kívül további díjak kapcsolódhatnak, melyek lehetséges fajtáit és fizetésük feltételeit, esedékességüket jelen fejezet, konkrét mértéküket a Hirdetmény tartalmazza. 6.1 Hitelbírálati díj Az adós által a hitelkérelem beadásakor felmerülő díj, amelynek megfizetése legkésőbb a hitel folyósításakor történik.

10 Szerződésmódosítási díj A szerződésbe foglalt bármely feltételek az adós által a futamidő alatt kezdeményezett módosítás díja. A díj megfizetése legkésőbb a szerződésmódosítással egyidőben történik. A díj és megfizetése nem tartalmazza az esetleges közjegyzői okirat módosítás díját. Szerződésmódosítás irányulhat: fedezetcserére pénzügyi teljesítések megváltoztatására egyéb módosításokra. 6.3 Helyszíni ellenőrzés díja A kölcsön folyósítása előtt vagy a teljes futamidő alatt amennyiben a fedezet vizsgálatára helyszíni ellenőrzésre van szükség, a TKSZ díjat számít fel. A helyszíni ellenőrzés célja lehet: folyósítás előtt a készültségi fok megvizsgálásához a kifolyósítást követően a cél szerinti felhasználás ellenőrzése céljából a futamidő alatt bármikor fedezet értékelés, felülvizsgálat céljából. 6.4 Folyósítási jutalék A TKSZ által nyújtott kölcsön folyósításakor a folyósítandó összegtől és a kölcsön fajtájától függően az ügyfél felé folyósítási jutalék kerülhet felszámításra. a folyósítási jutalék a kölcsönösszegből kerül levonásra, ennek mértéke azonban nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a forintot. 6.5 Kezelési költség A TKSZ által nyújtott kölcsön ügyintézésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére kezelési költséget számít fel. A kezelési költség megfizetése történhet a folyósításkor egyösszegben vagy a futamidő alatt folyamatosan, ebben az esetben a havonta fizetendő kezelési költség mértékét az pontban meghatározottak szerint kell megállapítani. 6.6 Postai csekk költsége Amennyiben az adós a hitel törlesztőrészletét postai csekk útján fizeti be a posta kezelés költségét a TKSZ az ügyfélre áthárítja. 6.7 Egyéb költségek, díjak A TKSZ a hitel kezelésével kapcsolatban esetileg számít fel költségeket, amelyek lehetnek: nyomtatvány költség fénymásolás díja igazolás díja kölcsönforgalmi értesítő díja

11 11 bejegyzési, törlési illetékek stb. 6.8 Teljes hiteldíj mutató A THM számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a 83/2010.(III.25.) Korm. rendelet tartalmazza. A teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a pénzügyi intézmények által folyósított lakossági kölcsönök esetén kell alkalmazni a évi CLXII. fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény előírásai szerint. A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban az alábbiakban meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés és a lízingszerződés (a továbbiakban együtt: Hitelszerződés) kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve s kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező vagy a lízingbeadó (a továbbiakban együtt: hitelező) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket a bekezdésben f) pontjában foglalt kivétellel, d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint f) a biztosítás és garancia díját (kivétel: a jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját) A bekezdés c) pontjának alkalmazásánál, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szüksége A Takarékszövetkezet a THM számításánál az alábbi költségeket nem veszi figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) közjegyzői díj, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező

12 12 írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. A THM számítása a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően történik, az alábbi képletek szerint: Amennyiben a hitel folyósítása egy részletben történik: H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, A k : a k-adik törlesztőrészlet összege, m: a törlesztőrészletek száma, t k : a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a THM századrésze Amennyiben a hitel folyósítása több részletben történik: Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, A k : a k sorszámú törlesztőrészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : a törlesztőrészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, tk: a k -adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a THM századrésze. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Lakáskölcsönök esetén a THM üzletszabályzatban történő szerepeltetése nem kötelező.

13 13 7. A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI 7.1 Jelzálogjog A TKSZ külön szabályzatban meghatározott összeghatár fölött kölcsönt csak Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújt. Az ügyfél fizetőképességének követelménye mellett a biztosíték típusát és mértékét a TKSZ egyéb belső szabályzatai határozzák meg. Amennyiben lehetséges a jelzálogjog mellett a TKSZ terhelési és elidegenítési tilalmat is bejegyeztet. 7.2 Készfizető kezesség Kezességként a TKSZ csak készfizető kezességet fogad el biztosítékként, melynél a kezes nem követelheti, hogy a TKSZ a követelést először a kötelezettől hajtsa be. Készfizető kezes esetenkénti szükségességét a TKSZ határozza meg. 7.3 Értékpapír, számla, betétzárolás Az adós és/vagy zálogkötelezett tulajdonában álló értékpapírokra a TKSZ zárolása mellett nyújtható hitel. A TKSZ köteles meggyőződni a zárolás valódiságáról. 7.4 Egyéb kiegészítő biztosítékok köre Vagyonbiztosítás Az adós és/vagy zálogkötelezett a biztosítékul lekötött ingatlanokat köteles biztosítani. Az adós és/vagy zálogkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a TKSZ hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést a TKSZ számára hátrányosan nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A TKSZ kikötheti, hogy az adós és/vagy a zálogkötelezett köteles legyen a biztosítási összegre a zálogjogot kötni TKSZ részére, Garanciavállalás Főként a mezőgazdasági célú hiteleknél a TKSZ kikötheti garantőr intézmény garanciavállalását. (Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt) Árbevétel engedményezés Az adós és a vele szerződéses kapcsolatban álló vevői az adósnak utalandó árbevételt a TKSZ-re engedményezhetik.

14 Ingó zálogjog Az adós tulajdonában álló ingó vagyontárgyakra szerződés szerint a TKSZ zálogjogot köthet ki. Amennyiben lehetséges a zálogtárgyakat a TKSZ saját páncél termében óvadékként őrzi a hitel teljes visszafizetéséig. 8. A NEM TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI Amennyiben az adós és/vagy kezes a megkötött kölcsönszerződésből fakadó kölcsön visszafizetési kötelezettségének bármely oknál fogva határidőben nem tesz eleget, úgy a TKSZ a lejárt tartozások után a késedelem idejére az esedékesség napjától a késedelmi kamat felszámításra jogosult, az adós és/vagy kezes pedig annak megfizetésére köteles, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésben meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. Amennyiben az adós és/vagy a kezes esedékességkor a TKSZ-tel szemben fennálló a megkötött szerződésekből származó bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy nem az ott meghatározott feltételek szerint tesz eleget, úgy a TKSZ jogosult a kikötött bármely biztosíték igénybevételére, továbbá jogosult az adóssal és/vagy kezessel szemben fennálló követelése erejéig a mindenkor hatályos jogszabályok jogkereti közötti igényérvényesítésre. 9. AZ ÜGYFÉL EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI ÉS JOGAI Amennyiben a TKSZ a kölcsönszerződésben meghatározott valamely kérdésben hozzájárulását kötötte ki, az erről szóló döntését az adós/zálogkötezett tájékoztatás kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül adja meg. Amennyiben a TKSZ döntését tartalmazó írásbeli értesítést e határidőig a TKSZ nem közli, úgy hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 9.1 Az adós kötelezettségvállalásai Az adós a kölcsönszerződés fennállásának hatálya alatt köteles: haladéktalanul tájékoztatni a TKSZ-t ha neve, lakcíme és/vagy munkahelye megváltozik, továbbá ha magánvagyonával szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy ilyen eljárás kezdeményezését kilátásba helyezi. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítási szerződések érvényesíthetősége érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, valamint a biztosítási események beálltáról, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül a TKSZ-t írásban tájékoztatni. a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettség megszegése esetén a TKSZ felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a TKSZ által kért dokumentumok illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a TKSZ részére megküldeni.

15 A zálogkötelezett jogai és kötelezettségvállalásai Jogai A zálogkötelezett jogosult az elzálogosított ingatlant funkciójának megfelelően, illetve bevételszerző tevékenysége érdekében használni, valamint jelen üzletszabályzatban szabályozott feltételek betartásával bérbe illetve használatba adni Kötelezettségei Az zálogkötelezett köteles: a jelen üzletszabályzat 9.1 pont alá eső információk közlésére a birtokában hagyott, jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyat rendeltetésének megfelelően használni, hasznait szedni, valamint gondoskodni állagának megőrzéséről. A rendeltetésszerű használat keretében köteles a jelzálogjog tárgyát szakszerűen kezelni, karbantartani és minden módon gondoskodni arról, hogy a zálogtárgy a rendeltetésszerű használat következtében a szokásos értékcsökkenésen kívül más károsodást ne szenvedjen, az elzálogosított vagyontárgy teljes értékére olyan vagyonbiztosítást kötni és az adós kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének időtartama alatt fenntartani, amely legalább a TKSZ által meghatározott biztosítási eseményekre nyújt biztosítást. A biztosítási szerződést a megkötött zálogszerződés hatálya alatt nem szüntetheti meg. Köteles a biztosítási díjat annak esedékességekor kiegyenlíteni. A biztosítási kötvény másolatát köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül a TKSZ-nek átadni, illetve részére megküldeni. a tudomásul szerzésétől számítottan haladéktalanul tájékoztatni a TKSZ-et az elzálogosított vagyontárgy értékében illetve értékesíthetőségében bekövetkezett és/vagy várhatóan bekövetkező minden olyan változásról, amely az elzálogosított vagyontárgy fizikai vagy jogi állapotára a TKSZ számára kedvezőtlen kihatással lehet, az elzálogosított ingatlant érintő bármilyen kivéve a hitelcél megvalósítását szolgáló beruházáshoz (pl.: építés, átalakítás, bontás) illetve a beruházásra vonatkozó megállapodás érvényes megkötéséhez a TKSZ előzetes hozzájárulását beszerezni az ellenőrzés során a TKSZ el együttműködni, s az ellenőrzést semmilyen módon nem akadályozhatja, tudomásul venni, hogy a megkötött zálogszerződés fennállása alatt a biztosítékul lekötött vagyontárgyat a TKSZ előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem idegenítheti el, nem szüntetheti meg, nem adhatja bérbe vagy használatba, s nem viheti be apportként gazdasági társaságba. 9.3 A készfizető kezes köteles a jelen üzletszabályzat 9.1 pontjában foglalt információk közlésére, az adós nem teljesítése esetén sortartás nélkül az adós helyett teljesíteni, az ellenőrzés során a TKSZ-tel együttműködni, s az ellenőrzést semmilyen módon nem akadályozhatja.

16 A TKSZ ELLENŐRZÉSI JOGOSÍTVÁNYAI 10.1 A TKSZ jogai: az elzálogosított vagyontárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, valamint az ügyfél kötelezettségeinek teljesítését bármikor a helyszínen is ellenőrizni, amennyiben akár az ügyfél akár harmadik személy az elzálogosított vagyontárgy épségét veszélyezteti, a TKSZ kérheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését ha a zálogtárgy állagának romlása olyan mértékű, hogy az a biztosított követelés zálogtárgyból való kielégítését veszélyezteti, a TKSZ követelheti a zálogtárgy helyreállítását, illetve pótlását, vagy további megfelelő biztosíték nyújtását. Amennyiben az adós és/vagy zálogkötelezett a TKSZ felhívásának 15 napon belül nem tesz eleget a TKSZ az elzálogosított követelés lejárata hiányában is érvényesítheti kielégítési jogát Ügyfél jelen üzletszabályzat megismerésével tudomásul veszi, hogy a TKSZ jogosult a központi hitelinformációs rendszer részére egyébként banktitoknak minősülő adatokat szolgáltatni, és az ott tárolt, egyébként ugyancsak banktitoknak minősülő adatokat jogosult róla beszerezni, és az iratokból másolatot készíteni, abból a célból, hogy a központi hitelinformációs rendszer segítségével, figyelemmel kísérhető legyen az ügyfél fizetési készsége és képessége. A közlendő adatok köre: név, leánykori név, anyja neve, születési idő, hely, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma, útlevél száma, a szerződésben vállalt kötelezettség mibenléte és az attól való eltérés adatai. Az ügyfél és a TKSZ abban állapodnak meg, hogy a TKSZ a téves jóváírást vagy terhelést az ügyfél hozzájárulása, rendelkezése nélkül is jogosult időkorlátozás nélkül helyesbíteni A hitelcél megvalósítása és annak ellenőrzése A hitelcél megvalósításának időtartama kölcsönszerződés eltérő rendelkezésének hiányában a kölcsön teljes összegének folyósítását követő 6 hónapon belül az adós köteles a hitelcél megvalósulásának igazolására. A TKSZ az adós kérése alapján indokolt esetben, egyedi döntésével a hitelcél igazolására újabb határidőt állapíthat meg. A TKSZ a hitelcélt minden esetben jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés az eltérő hitelcélok esetén eltérő módon kerül megvalósításra. A hitelcél ellenőrzése történhet a helyszíni szemlével, iratok beszámolók, adóbevallások bekérésével. 11. A TKSZ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI 11.1 Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez Amennyiben az adóst a mindenkor hatályos valamely jogszabály szerinti adókedvezmény illeti meg, úgy annak igénybevételéhez a TKSZ az adós részére a naptári év végével az adóévben lakás hiteltörlesztésre fizetett összegekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő igazolást állít ki, legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig és megküldi a kedvezményre jogosult adós kölcsönszerződésben vagy az adós külön bejelentésében rögzített lakcímére, amennyiben egy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan több ügyfél jogosult kedvezményre

17 17 (pl.adóstársak), úgy az igazolás a kedvezményre jogosultakra összevontan kerül kiállításra, és egy eredeti példányban megküldésre Egyenlegértesítő Az ügyfél kérésére a fennálló tartozás aktuális összegéről a fizetett járulékok összegéről, valamint az új ügyleti évre meghatározott törlesztő összegről, kezelési költség és kamat mértékéről, a TKSZ az adóst írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kölcsönfelvevők által teljesített befizetéseket, azok jogcímenkénti megbontását kölcsönre, kamatra, kezelési költségre, egyéb jogcímekre, valamint az esetleges hátralékos tartozásra és a felszámított késedelmi kamatra vonatkozó utalást, az ezzel kapcsolatos befizetési kötelezettségre való felhívást. 12. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA Amennyiben az ügyféllel kötött szerződés ide értve a jelen üzletszabályzatot is rendelkezései a kölcsön fennállása alatt olyan sérelmet szenvednek, amelyet a TKSZ ügyféllel nem képes tárgyalások és egyezség útján rendezni, a TKSZ a megkötött kölcsönszerződést a kölcsönszerződésbe valamint a jelen fejezetbe foglalt feltételek szerint egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja, és ezzel a jogviszonyt a jövőre nézve megszüntetheti A felmondás okai A TKSZ jogosult a kölcsönszerződést az abban megfogalmazott felmondási okokon túl azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben is: a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanbiztosíték állaga tartósan romlik, vagy értéke csökkent, és azt az adós ás/vagy zálogkötelezett a TKSZ felszólítására újabb ingatlan biztosításával nem vagy nem kellő mértékben egészíti ki. Ha a biztosíték állagának romlása vagy értékének csökkenése nem az ügyfél magatartásával nem vagy nem kellő mértékben egészíti ki. Ha a biztosíték állagának romlása, vagy értékének csökkenése nem az ügyfél magatartására vezethető vissza, a TKSZ a felmondás jogát csak arra az összegre érvényesítheti, amelyre a biztosíték csökkent értéke már nem biztosítja a szükséges fedezetet, az ügyfél fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét. Ilyennek tekinti a TKSZ különösen az ingatlanfedezetre vonatkozó, javára szóló elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző szerződés megkötését, vagy jelen üzletszabályzatba foglaltaktól eltérő bérleti szerződés megkötését, ha az a hozzájárulása nélkül történt, ha az ügyfél a TKSZ t a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének megállapítását befolyásolta, ha a zálogkötelezett az ingatlanfedezetben bekövetkezett káresemények miatt a TKSZ által helyreállítási kötelezettséggel átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel. az ügyfél a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is,

18 18 ha a jelen üzletszabályzat vagy a megkötött szerződések, valamint a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi. ha az ügyfél a TKSZ-tel szemben jelen üzletszabályzathoz vagy a megkötött szerződésekhez kapcsolódóan vállalt olyan kötelezettségét szegi meg, amely a kölcsön visszafizetését és/vagy a biztosított követelés zálogtárgyból való kiegyenlítését súlyosan veszélyezteti. ha az adós a kölcsönt nem a kölcsönszerződésben meghatározott célra fordította és /vagy a kölcsön felhasználását a TKSZ által előírt módon nem igazolta. ha az ügyfél a TKSZ-nek megadott címét vagy nevét, illetve a hitelkérelmében jelzett bármely, a kölcsön visszafizetését veszélyeztető lényeges körülményt megváltoztatja annak bejelentése nélkül. Az azonnali hatályú felmondás jelen üzletszabályzatban és/vagy kölcsönszerződésekben nem szabályozott esetében a Ptk. 6:382. -aiban foglaltak az irányadóak A felmondás hatályba lépése Az azonnali hatályú felmondás jogi következményei a felmondás kézbesítését követő napon állnak be, A felmondást személyesen kell átadni, vagy tértivevényes levélben kell kézbesíteni. Személyes kézbesítés első megkísérlésének napját követő 5, munkanapon a felmondást akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a felmondást nem vette át, vagy az átvételét megtagadta, vagy ismeretlen helyre költözött. A felmondás hatályát nem érintik a TKSZ által az ügyfélnek megküldött és az ügyfél fizetési hátralékát jelző kimutatások és bármilyen egyéb nyilatkozatok, kivéve, ha a TKSZ kifejezett, cégszerűen aláírt nyilatkozattal utalással a felmondására a felmondási nyilatkozatot visszavonja. Amennyiben a TKSZ a felmondás jogával nem élt, vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a TKSZ a felmondás jogáról lemondott volna A felmondás jogkövetkezményei A szerződés felmondás útján történő megszűnése elsősorban az alábbi jogkövetkezményekkel jár. az adós és/vagy a kezes a szerződésből fakadó, a TKSZ-tel szemben fennálló tartozása esedékessé és lejárttá válik, beállnak a késedelem jogkövetkezményei, s az adós és /vagy kezes ettől a naptól kezdődően köteles késedelmi kamatot fizetni, a TKSZ pedig követelheti a tartozás behajtásával kapcsolatos összes költségét, a TKSZ jogosulttá válik a szerződésben kikötött valamennyi biztosíték igénybevételére. A kölcsön biztosítékaival szembeni igényérvényesítés sorrendjét a TKSZ határozza meg. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.1 A szerződés megszűnése A TKSZ és az ügyfél közötti jogviszony a kölcsön visszafizetésével és annak járulékainak teljes megfizetésével szűnik meg.

19 19 A bejegyzett jelzálogjog, valamint esetleg terhelési és elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulást a TKSZ a megszűnés napját követő max. 30 napon belül adja meg Az üzletszabályzat hatálybalépése Jelen üzletszabályzat rendelkezéseit amennyiben a felek ezt szerződésben kikötötték a hatályba lépését követően keletkezett és az üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyokra teljes körűen kell alkalmazni. Ügyfél számára nem kedvezőtlen módosítást, legkésőbb annak hatálybalépését megelőző banki munkanapon, hirdetményben teszi közzé. A TKSZ jogosult az üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Az üzletszabályzat módosításáról annak hatályba lépését 60 naptári nappal megelőzően értesíti Ügyfelét úgy, hogy a módosított üzletszabályzatot a honlapján és a kirendeltségekben hozzáférhetővé teszi. Az üzletszabályzat módosítása annak hatályba lépése előtt megkötött szerződésekre vonatkozóan akkor válik hatályossá, ha annak tartalmát az ügyfél megismerte és kifejezetten vagy ráutaló magatartással rendelkezéseit elfogadta. Ráutaló magatartással történő elfogadásnak tekintik a felek, ha az ügyfél a megváltozott üzletszabályzattal szemben az írásbeli közléstől számított 15 napon belül kifogást írásban a TKSZ felé nem emel Az üzletszabályzat közlése A TKSZ üzletszabályzatát az ügyfelei rendelkezésére bocsátja, valamint azt az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben megtekintés céljából kifüggeszti. Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az ügyféllel megkötött szerződések, továbbá a Polgári Törvénykönyv évi V. törvény, továbbá a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 évi CCXXXVII. törvény, valamint a TKSZ és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok az irányadóak. Eger, február 01. AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Igazgatósága

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.05.17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei

HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei Érvényes 2015.09.01-től Fogyasztási hitel Éven belüli 19% /max. 2 MFt/ (számla)

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2017.02.01 Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87%

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87% Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 81/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december

Részletesebben

Hatálybalépés napja: január 01.

Hatálybalépés napja: január 01. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. január 01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016.11.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben