Hitelezési üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelezési üzletszabályzat"

Átírás

1 1 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a. 3/2. Hitelezési üzletszabályzat

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések Alkalmazási kör A teljesítés helye, ideje, módja Fogalom meghatározások 4 2. A szerződéskötés és szerződés módosítás szabályai 5 3. A kölcsön igénybevétele A kölcsön folyósításának időpontja 5 4. A kölcsön kamatperiódusa, kamata és kezelési költsége A kölcsön kamatperiódusa A kölcsön kamatának számítási módja A kamat és költség módosítása 6 5. A kölcsön, a kamat és kezelési költség esedékessége és megfizetésük módja A kölcsön törlesztő részlete Annuitásos módszer Egyéb módszer A pénzügyi teljesítés módja és határideje Az előtörlesztés szabályai 8 6. Egyéb díjak és költségek Hitelbírálati díj Szerződés módosítási díj Helyszíni ellenőrzés díja Folyósítási jutalék Kezelési költség Postai csekk költsége Egyéb költségek, díjak Teljes hiteldíj mutató A kölcsön biztosítékai Jelzálogjog Készfizető kezesség Értékpapír, számla, betét zárolás Egyéb kiegészítő biztosítékok köre 13

3 Vagyonbiztosítás Garanciavállalás Árbevétel engedményezés Ingó zálogjog A nem teljesítés jogkövetkezményei Az ügyfél egyéb kötelezettségvállalásai és jogai Az adós kötelezettségvállalásai A zálogkötelezett jogai és kötelezettségvállalásai Jogai Kötelezettségei A készfizető kezes köteles A TKSZ ellenőrzési jogosítványai A TKSZ jogai: A hitelcél megvalósítása és annak ellenőrzése A TKSZ tájékoztatási kötelezettségei Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez Egyenlegértesítő A szerződés felmondása A felmondás okai A felmondás hatályba lépése A felmondás jogkövetkezményei Záró rendelkezések A szerződés megszűnése Az üzletszabályzat hatálybalépése Az üzletszabályzat közlése 19

4 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Alkalmazási kör Jelen üzletszabályzat alkalmazásában felek az Ügyfél valamint az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet (továbbiakban: TKSZ). Ügyfél az a magánszemély vagy Magyarországon bejegyzett cég, aki részére a TKSZ hitelügylet keretében kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettséget vállal (továbbiakban: Adós) továbbá mindazon személyek, cégek, akik az Adóssal megkötött hitelügylethez kapcsolódóan akár jelzálog kötelezettként, akár készfizető kezesként, akár egyéb módon a TKSZ-tel szerződéses kapcsolatba lépnek. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában hitelügyletnek minősül a TKSZ hitelezési tevékenysége körében létrejött ügylet. A TKSZ hitelintézeti szolgáltatásra irányuló tevékenységét így jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatásait is az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet által november 27-n 713/1997/F. számon kiadott engedélyében meghatározottak szerint jogosult végezni. A TKSZ és az Ügyfél közötti ezen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyok pontos tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait a keret vagy egyedi szerződések állapítják meg. Jelen Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott jogviszonyra vonatkozóan jogszabály, vagy a TKSZ Általános Üzletszabályzata, illetve egyedi szerződési feltételi másként nem rendelkeznek. 1.2 A teljesítés helye, ideje, módja A TKSZ teljesítésének helye a TKSZ kirendeltsége, módja pedig készpénzben való kifizetés vagy átutalás az Adós által a kölcsön szerződésben megjelölt számlaszám javára. Törlesztés, illetve a TKSZ javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen az összeg jóváírásra került a TKSZ által a kölcsönszerződésben megjelölt számlaszámra, vagy az a nap, amelyen a TKSZ kirendeltségi pénztárában bevételként el lett számolva. A TKSZ fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeggel a TKSZ számlája megterhelésre került, vagy a pénztári kifizetés napja. Az adós és/vagy kezes az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással, vagy pénztári befizetéssel jogosult és köteles teljesíteni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az adós és/vagy kezes szerződésszerű teljesítésének napja az esedékességet követő munkanap. 1.3 Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: Kezdő nap: Az egyedi kölcsön szerződésben meghatározott naptári nap, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a kölcsön törlesztő összegeinek és törlesztési ütemezésének meghatározása. Folyósítás napja: az a nap, amely napon a kölcsön összege az adós részére átutalással vagy készpénzben folyósításra kerül. Ügyleti év: nem támogatott kölcsönök esetén a naptári év, a 106/1988. MT rendelet alapján folyósított kölcsönök esetén a kölcsön első folyósítás napjától számított 365 nap.

5 5 Hirdetmény: a hitel kondícióiról szóló, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat tartalmazó, a TKSZ ügyfél forgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató. 2. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS SZABÁLYAI Jelen üzletszabályzat alapján megkötésre kerülő kölcsönszerződések és szerződést módosító mellékkötelezettségek szerződéseinek írásba foglalása kötelező. A szerződés csak írásban, a TKSZ és az ügyfél közös megegyezésével módosítható érvényesen. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az ügyfél viseli. A szerződésbe foglalt feltételek bármelyikének ügyfél által kezdeményezett megváltoztatása esetén a TKSZ szerződésmódosítási díjat számít fel. 3. A KÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELE 3.1 A kölcsön folyósításának időpontja A TKSZ a kölcsön összegét az egyedi kölcsönszerződésekben, valamint a jelen üzletszabályzatban felsorolt valamennyi folyósítási feltétel teljesülésének TKSZ részére történő igazolását követően bocsátja az ügyfél rendelkezésére. A kölcsön folyósítása egyösszegben vagy részletekben történik. 4. A KÖLCSÖN KAMATPERIÓDUSA, KAMATA ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGE 4.1 A kölcsön kamatperiódusa Az adós a 12/2001. (I.31.) korm. rendelet alapján folyósított kölcsönök esetén kamatperiódusonként változó mértékű kamatot fizet. 4.2 A kölcsön kamatának számítási módja A kölcsön kamatának meghatározásának alapja a fennálló tőketartozás. Az esedékes kamat mértékét a fennálló tőketartozás és 360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével határozza meg. A kamatszámítás napi kamatszámítással történik és a folyósítás napjával kezdődik. A kölcsön folyósításának napja kamatozik, a kölcsön törlesztésének napja nem kamatozik. A kamatszámítás képlete: Kamat= Tőke x kamatláb százalékban x Napok/36000

6 6 4.3 A kamat és költség módosítása A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve, hogy a törvény ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható. A változás mértékét a TKSZ a hatályba lépés előtt 60 nappal Hirdetmény útján teszi közzé és a változásról tájékoztatja a fogyasztót. Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzéteszi. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek a hitelszerződésben megállapodnak arról, hogy a hitelező a fogyasztót rendszereses a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatlábváltozásról. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott - fix kamatozással, vagy - a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott - a Magyar nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, - legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy - fix kamatozással nyújtható. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A hitelező a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referenciakamatlábat a hitelszerződésben kell meghatározni és az - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referenciakamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli, és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat.

7 7 A hitelező a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan - a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A hitelező a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat - a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A hitelező a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával, hatályos időponttal módosíthatja. A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek pedig csak forintban állapíthatók meg. A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a hitelező legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 5. A KÖLCSÖN, A KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE ÉS MEGFIZETÉSÜK MÓDJA 5.1 A kölcsön törlesztő részlete Annuitásos módszer A kölcsön valamint a kamat havonta esedékessé váló része, továbbá az éves kezelési költség 1/12 amennyiben a kezelési költség éves %-ban lett meghatározva - együttesen képezi a havi törlesztő összeget. A havi törlesztő összeg meghatározása a tőke és kamat tekintetében annuitásos módszerrel történik, az ily módon számított összeg kiegészül a kezelési költség havonta esedékessé váló összegével az alábbi képlet szerint: R= T x p x Q n. Q n -1 ahol:

8 8 R= havi törlesztő összeg Ft T= Tőketartozás p= kamatlábtól függő szorzó tényező, az éves kamatláb és kezelési költség együttes összegének %-ban kifejezett értékének egy hónapra vetített (tizenketted) része P= Kamatláb + kezelési költség százalékban / 1200 n= hatványkitevő, a hitel hónapokban megadott futamideje (12 egész számú többszöröse), azaz a törlesztő részletek összes darabszáma a teljes futamidő alatt Q= Hatványalap, a p értékétől (éves kamatlábtól) függő matematikai tényező Q=1+p A havi törlesztő összeg kivéve esetlegesen az utolsó ügyleti év utolsó törlesztő összegét ügyleti éven belül állandó, a törlesztő összegben a tőke és kamat aránya változó. Minden ügyleti év első napjával a TKSZ ahol jogszabály alapján kötelező újraütemezéssel, új törlesztő részletet állapít meg, melyről az adóst értesíti Egyéb módszer Az adós kérésére a kölcsön visszafizetése történhet a tőke és az esedékes kamat egymástól független megfizetésével is. A kölcsön tőketörlesztő részleteinek esedékességét a kölcsön szerződésbe bele kell foglalni. A kamat törlesztés esedékességének időpontját a szerződésben rögzíteni kell. Az esedékes kamat kiszámításának módja az 4.2. pontban meghatározottak szerint történik. A kamatfizetéskor esedékes kamat mértékéről a TKSZ az ügyfélnek tájékoztatást ad. 5.2 A pénzügyi teljesítés módja és határideje Az adós az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással vagy a TKSZ kirendeltségeiben lévő pénztárban vagy postai csekken köteles teljesíteni. Az átutalást és a postai befizetést olyan időpontban köteles teljesíteni, hogy az őt terhelő, esedékessé váló törlesztés teljes összege az esedékesség napján amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az esedékességet követő munkanap a kölcsönszerződésben megjelölt számlán rendelkezésre álljon. 5.3 Az előtörlesztés szabályai A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. A hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett

9 9 összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. A költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretszerződés esetén. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 százalékát. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke az előtörlesztett összeg 1%-át, nem haladhatja meg, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a fogyasztó részleges vagy terjes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitel esetében nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Az előtörlesztés díját az aktuális hirdetmény tartalmazza. 6. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A TKSZ által nyújtott kölcsönökhöz a kölcsön kamatán és évente felszámításra kerülő kezelési költségén kívül további díjak kapcsolódhatnak, melyek lehetséges fajtáit és fizetésük feltételeit, esedékességüket jelen fejezet, konkrét mértéküket a Hirdetmény tartalmazza. 6.1 Hitelbírálati díj Az adós által a hitelkérelem beadásakor felmerülő díj, amelynek megfizetése legkésőbb a hitel folyósításakor történik.

10 Szerződésmódosítási díj A szerződésbe foglalt bármely feltételek az adós által a futamidő alatt kezdeményezett módosítás díja. A díj megfizetése legkésőbb a szerződésmódosítással egyidőben történik. A díj és megfizetése nem tartalmazza az esetleges közjegyzői okirat módosítás díját. Szerződésmódosítás irányulhat: fedezetcserére pénzügyi teljesítések megváltoztatására egyéb módosításokra. 6.3 Helyszíni ellenőrzés díja A kölcsön folyósítása előtt vagy a teljes futamidő alatt amennyiben a fedezet vizsgálatára helyszíni ellenőrzésre van szükség, a TKSZ díjat számít fel. A helyszíni ellenőrzés célja lehet: folyósítás előtt a készültségi fok megvizsgálásához a kifolyósítást követően a cél szerinti felhasználás ellenőrzése céljából a futamidő alatt bármikor fedezet értékelés, felülvizsgálat céljából. 6.4 Folyósítási jutalék A TKSZ által nyújtott kölcsön folyósításakor a folyósítandó összegtől és a kölcsön fajtájától függően az ügyfél felé folyósítási jutalék kerülhet felszámításra. a folyósítási jutalék a kölcsönösszegből kerül levonásra, ennek mértéke azonban nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a forintot. 6.5 Kezelési költség A TKSZ által nyújtott kölcsön ügyintézésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére kezelési költséget számít fel. A kezelési költség megfizetése történhet a folyósításkor egyösszegben vagy a futamidő alatt folyamatosan, ebben az esetben a havonta fizetendő kezelési költség mértékét az pontban meghatározottak szerint kell megállapítani. 6.6 Postai csekk költsége Amennyiben az adós a hitel törlesztőrészletét postai csekk útján fizeti be a posta kezelés költségét a TKSZ az ügyfélre áthárítja. 6.7 Egyéb költségek, díjak A TKSZ a hitel kezelésével kapcsolatban esetileg számít fel költségeket, amelyek lehetnek: nyomtatvány költség fénymásolás díja igazolás díja kölcsönforgalmi értesítő díja

11 11 bejegyzési, törlési illetékek stb. 6.8 Teljes hiteldíj mutató A THM számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a 83/2010.(III.25.) Korm. rendelet tartalmazza. A teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a pénzügyi intézmények által folyósított lakossági kölcsönök esetén kell alkalmazni a évi CLXII. fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény előírásai szerint. A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban az alábbiakban meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés és a lízingszerződés (a továbbiakban együtt: Hitelszerződés) kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve s kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező vagy a lízingbeadó (a továbbiakban együtt: hitelező) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket a bekezdésben f) pontjában foglalt kivétellel, d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint f) a biztosítás és garancia díját (kivétel: a jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját) A bekezdés c) pontjának alkalmazásánál, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szüksége A Takarékszövetkezet a THM számításánál az alábbi költségeket nem veszi figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) közjegyzői díj, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező

12 12 írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. A THM számítása a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően történik, az alábbi képletek szerint: Amennyiben a hitel folyósítása egy részletben történik: H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, A k : a k-adik törlesztőrészlet összege, m: a törlesztőrészletek száma, t k : a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a THM századrésze Amennyiben a hitel folyósítása több részletben történik: Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, A k : a k sorszámú törlesztőrészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : a törlesztőrészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, tk: a k -adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a THM századrésze. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Lakáskölcsönök esetén a THM üzletszabályzatban történő szerepeltetése nem kötelező.

13 13 7. A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI 7.1 Jelzálogjog A TKSZ külön szabályzatban meghatározott összeghatár fölött kölcsönt csak Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújt. Az ügyfél fizetőképességének követelménye mellett a biztosíték típusát és mértékét a TKSZ egyéb belső szabályzatai határozzák meg. Amennyiben lehetséges a jelzálogjog mellett a TKSZ terhelési és elidegenítési tilalmat is bejegyeztet. 7.2 Készfizető kezesség Kezességként a TKSZ csak készfizető kezességet fogad el biztosítékként, melynél a kezes nem követelheti, hogy a TKSZ a követelést először a kötelezettől hajtsa be. Készfizető kezes esetenkénti szükségességét a TKSZ határozza meg. 7.3 Értékpapír, számla, betétzárolás Az adós és/vagy zálogkötelezett tulajdonában álló értékpapírokra a TKSZ zárolása mellett nyújtható hitel. A TKSZ köteles meggyőződni a zárolás valódiságáról. 7.4 Egyéb kiegészítő biztosítékok köre Vagyonbiztosítás Az adós és/vagy zálogkötelezett a biztosítékul lekötött ingatlanokat köteles biztosítani. Az adós és/vagy zálogkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a TKSZ hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést a TKSZ számára hátrányosan nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A TKSZ kikötheti, hogy az adós és/vagy a zálogkötelezett köteles legyen a biztosítási összegre a zálogjogot kötni TKSZ részére, Garanciavállalás Főként a mezőgazdasági célú hiteleknél a TKSZ kikötheti garantőr intézmény garanciavállalását. (Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt) Árbevétel engedményezés Az adós és a vele szerződéses kapcsolatban álló vevői az adósnak utalandó árbevételt a TKSZ-re engedményezhetik.

14 Ingó zálogjog Az adós tulajdonában álló ingó vagyontárgyakra szerződés szerint a TKSZ zálogjogot köthet ki. Amennyiben lehetséges a zálogtárgyakat a TKSZ saját páncél termében óvadékként őrzi a hitel teljes visszafizetéséig. 8. A NEM TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI Amennyiben az adós és/vagy kezes a megkötött kölcsönszerződésből fakadó kölcsön visszafizetési kötelezettségének bármely oknál fogva határidőben nem tesz eleget, úgy a TKSZ a lejárt tartozások után a késedelem idejére az esedékesség napjától a késedelmi kamat felszámításra jogosult, az adós és/vagy kezes pedig annak megfizetésére köteles, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésben meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. Amennyiben az adós és/vagy a kezes esedékességkor a TKSZ-tel szemben fennálló a megkötött szerződésekből származó bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy nem az ott meghatározott feltételek szerint tesz eleget, úgy a TKSZ jogosult a kikötött bármely biztosíték igénybevételére, továbbá jogosult az adóssal és/vagy kezessel szemben fennálló követelése erejéig a mindenkor hatályos jogszabályok jogkereti közötti igényérvényesítésre. 9. AZ ÜGYFÉL EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI ÉS JOGAI Amennyiben a TKSZ a kölcsönszerződésben meghatározott valamely kérdésben hozzájárulását kötötte ki, az erről szóló döntését az adós/zálogkötezett tájékoztatás kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül adja meg. Amennyiben a TKSZ döntését tartalmazó írásbeli értesítést e határidőig a TKSZ nem közli, úgy hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 9.1 Az adós kötelezettségvállalásai Az adós a kölcsönszerződés fennállásának hatálya alatt köteles: haladéktalanul tájékoztatni a TKSZ-t ha neve, lakcíme és/vagy munkahelye megváltozik, továbbá ha magánvagyonával szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy ilyen eljárás kezdeményezését kilátásba helyezi. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítási szerződések érvényesíthetősége érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, valamint a biztosítási események beálltáról, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül a TKSZ-t írásban tájékoztatni. a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettség megszegése esetén a TKSZ felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a TKSZ által kért dokumentumok illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a TKSZ részére megküldeni.

15 A zálogkötelezett jogai és kötelezettségvállalásai Jogai A zálogkötelezett jogosult az elzálogosított ingatlant funkciójának megfelelően, illetve bevételszerző tevékenysége érdekében használni, valamint jelen üzletszabályzatban szabályozott feltételek betartásával bérbe illetve használatba adni Kötelezettségei Az zálogkötelezett köteles: a jelen üzletszabályzat 9.1 pont alá eső információk közlésére a birtokában hagyott, jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyat rendeltetésének megfelelően használni, hasznait szedni, valamint gondoskodni állagának megőrzéséről. A rendeltetésszerű használat keretében köteles a jelzálogjog tárgyát szakszerűen kezelni, karbantartani és minden módon gondoskodni arról, hogy a zálogtárgy a rendeltetésszerű használat következtében a szokásos értékcsökkenésen kívül más károsodást ne szenvedjen, az elzálogosított vagyontárgy teljes értékére olyan vagyonbiztosítást kötni és az adós kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének időtartama alatt fenntartani, amely legalább a TKSZ által meghatározott biztosítási eseményekre nyújt biztosítást. A biztosítási szerződést a megkötött zálogszerződés hatálya alatt nem szüntetheti meg. Köteles a biztosítási díjat annak esedékességekor kiegyenlíteni. A biztosítási kötvény másolatát köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül a TKSZ-nek átadni, illetve részére megküldeni. a tudomásul szerzésétől számítottan haladéktalanul tájékoztatni a TKSZ-et az elzálogosított vagyontárgy értékében illetve értékesíthetőségében bekövetkezett és/vagy várhatóan bekövetkező minden olyan változásról, amely az elzálogosított vagyontárgy fizikai vagy jogi állapotára a TKSZ számára kedvezőtlen kihatással lehet, az elzálogosított ingatlant érintő bármilyen kivéve a hitelcél megvalósítását szolgáló beruházáshoz (pl.: építés, átalakítás, bontás) illetve a beruházásra vonatkozó megállapodás érvényes megkötéséhez a TKSZ előzetes hozzájárulását beszerezni az ellenőrzés során a TKSZ el együttműködni, s az ellenőrzést semmilyen módon nem akadályozhatja, tudomásul venni, hogy a megkötött zálogszerződés fennállása alatt a biztosítékul lekötött vagyontárgyat a TKSZ előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem idegenítheti el, nem szüntetheti meg, nem adhatja bérbe vagy használatba, s nem viheti be apportként gazdasági társaságba. 9.3 A készfizető kezes köteles a jelen üzletszabályzat 9.1 pontjában foglalt információk közlésére, az adós nem teljesítése esetén sortartás nélkül az adós helyett teljesíteni, az ellenőrzés során a TKSZ-tel együttműködni, s az ellenőrzést semmilyen módon nem akadályozhatja.

16 A TKSZ ELLENŐRZÉSI JOGOSÍTVÁNYAI 10.1 A TKSZ jogai: az elzálogosított vagyontárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, valamint az ügyfél kötelezettségeinek teljesítését bármikor a helyszínen is ellenőrizni, amennyiben akár az ügyfél akár harmadik személy az elzálogosított vagyontárgy épségét veszélyezteti, a TKSZ kérheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését ha a zálogtárgy állagának romlása olyan mértékű, hogy az a biztosított követelés zálogtárgyból való kielégítését veszélyezteti, a TKSZ követelheti a zálogtárgy helyreállítását, illetve pótlását, vagy további megfelelő biztosíték nyújtását. Amennyiben az adós és/vagy zálogkötelezett a TKSZ felhívásának 15 napon belül nem tesz eleget a TKSZ az elzálogosított követelés lejárata hiányában is érvényesítheti kielégítési jogát Ügyfél jelen üzletszabályzat megismerésével tudomásul veszi, hogy a TKSZ jogosult a központi hitelinformációs rendszer részére egyébként banktitoknak minősülő adatokat szolgáltatni, és az ott tárolt, egyébként ugyancsak banktitoknak minősülő adatokat jogosult róla beszerezni, és az iratokból másolatot készíteni, abból a célból, hogy a központi hitelinformációs rendszer segítségével, figyelemmel kísérhető legyen az ügyfél fizetési készsége és képessége. A közlendő adatok köre: név, leánykori név, anyja neve, születési idő, hely, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma, útlevél száma, a szerződésben vállalt kötelezettség mibenléte és az attól való eltérés adatai. Az ügyfél és a TKSZ abban állapodnak meg, hogy a TKSZ a téves jóváírást vagy terhelést az ügyfél hozzájárulása, rendelkezése nélkül is jogosult időkorlátozás nélkül helyesbíteni A hitelcél megvalósítása és annak ellenőrzése A hitelcél megvalósításának időtartama kölcsönszerződés eltérő rendelkezésének hiányában a kölcsön teljes összegének folyósítását követő 6 hónapon belül az adós köteles a hitelcél megvalósulásának igazolására. A TKSZ az adós kérése alapján indokolt esetben, egyedi döntésével a hitelcél igazolására újabb határidőt állapíthat meg. A TKSZ a hitelcélt minden esetben jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés az eltérő hitelcélok esetén eltérő módon kerül megvalósításra. A hitelcél ellenőrzése történhet a helyszíni szemlével, iratok beszámolók, adóbevallások bekérésével. 11. A TKSZ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI 11.1 Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez Amennyiben az adóst a mindenkor hatályos valamely jogszabály szerinti adókedvezmény illeti meg, úgy annak igénybevételéhez a TKSZ az adós részére a naptári év végével az adóévben lakás hiteltörlesztésre fizetett összegekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő igazolást állít ki, legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig és megküldi a kedvezményre jogosult adós kölcsönszerződésben vagy az adós külön bejelentésében rögzített lakcímére, amennyiben egy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan több ügyfél jogosult kedvezményre

LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT Kihirdetve. 2012.11.19. Érvényes: 2012.12.03. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. 1. TAKARÉKSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓI... 4 1. 2. BANKI MAGATARTÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKATÓSZÁMA: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve: Nemesnádudvar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Szerződésszám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti szerződésszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra.

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra. K&H Bank Rt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Hatályos: 2005. január 25. 1. A LAKOSSÁGI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási hitel, Szabad felhasználású jelzáloghitel és Ingatlan célú hitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. Üzletszabályzat melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Üzletszabályzat 11.b.sz. melléklete Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására - nyújtott, jelzáloggal

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Számlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására - nyújtott, jelzáloggal

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.......sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01.

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01. 1 5. számú melléklet Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

A Takarékszövetkezet Igazgatósága XVI./1/2015.(08.11.) határozatával jóváhagyott szabályzata

A Takarékszövetkezet Igazgatósága XVI./1/2015.(08.11.) határozatával jóváhagyott szabályzata Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: Cégjegyzékszáma: PSZÁF engedély száma: PSZÁF engedély dátuma: 9100 Tét, Fő u.86. Cg.08-02-000936 894/1997/F. 1997.dec.11.

Részletesebben