TARTALOM. négyszemközt. arcok és maszkok. színháztörténet. drámamelléklet. Mondd, te kit választanál?" (5) A századik Macskajáték (9)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. négyszemközt. arcok és maszkok. színháztörténet. drámamelléklet. Mondd, te kit választanál?" (5) A századik Macskajáték (9)"

Átírás

1

2 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTALOM X I X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ő B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z T Ő - H E L Y E T T E S : C S A B A I N É T Ö R Ö K M Á R I A játékszín SZÁNTÓ J U D I T Egy életmű fele (1) TAKÁCS ISTVÁN Mondd, te kit válsztnál?" (5) FÖLDES ANNA A százdik Mcskjáték (9) Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthori u. 10. Telefon: , CSÁKI JUDIT Freud - zöldben (14) RÓNA KATALIN A színpd trgédiáj (16) BÉCSY TAMÁS Az önmnipuláció és látszt (17) GYÖRGY PÉTER A krrier, vgy z ár (22) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcim: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert vezérigzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely hírlpkézbesitő posthivtlnál, Post hírlpüzleteiben és Hírlpelőfizetési és Lpellátási Irodánál (HELIR) Budpest V., József nádor tér , közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl HELIR pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: egy évre Ft, fél évre 180,- Ft Példányonkénti ár: 30,- Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt H Budpest Postfiók 149 Indexszám: Atheneum Nyomd. Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigzgtó HU ISSN A borítón: Inke László, Törőcsik M r i és Psot lrén M c s k já t ék elődásábn (Játékszín) (Iklády László felv.) A hátsó b o r í t ó n : Romulus Fenes játéktere Hrg Györ gy mrosvásárhelyi Cseresznyéskert-rendezéséhez NOVÁK MÁRIA Poszeidón átk (25) NÁDRA VALÉRIA A kertész kutyáj (28) P. MÜLLER PÉTER D Cpo l (ln)fine (29) KOLTAI T A M Á S Hjózni kell (33) világszínház MARK ZAHAROV A főrendező monológj (35) NÁNAY ISTVÁN Örkény-drám jpánul (39) négyszemközt M A R I A M A J L A T Beszélgetés Hrg Györggyel (42) rcok és mszkok CSIZNER ILDIKÓ Feketén vgy fehéren (44) színháztörténet BŐGEL JÓZSEF A mgyr szcenográfi felszbdulás után II. (46) drámmelléklet SZINI GYULA Iker csillg

3 játékszín SZÁNTŐ JUDIT Egy életmű fele Sárosptky István drámáiról Bő évtized ltt Sárosptky István műveinek kritiki fogdttás párját ritkító szélsőségeket járt be ben Pécsett színre került első drámáját, Zórát teljes jóindult és (nézetem szerint) némiképp túlzott elismerés fogdt: Hermnn István például e nevezetes szvkkl zárt SZÍNHÁZ-b írott kritikáját: Új, jelentős mgyr drám született. Örvendezzünk. " Ám szerző méltónk muttkozott z előlegezett bizlomr, mert második drámáj, z ugyncsk Pécsett bemuttott Táncpestis (1976) már nem szorult elnézésre: érett, jelentékeny és izglms mű volt, mindmáig Sárosptky legjobbj, és ezt kritik vissz is igzolt. Soron következő műveit - Kőmíves Kelemenné, Gyuli Várszínház, 1978, Slome, táncjáték, Pécs, 1980 és Fekete tűz, Pécs, színpdon, sjnos, nem láttm, ezért ismereteimet csonkánk érzem, ám fogdttás szerényebb lkotásoknk minősítette őket, noh hnytlást még nem nyilvánított jelenségértékűnek; bírálók egyszeri, helyi jelentőségű (vgy jelentéktelenségű) átlgeseményként kezelték szóbn forgó műveket, dott esetben megemlít ve, hogy Kőmíves Kelemenné időrendben éppenséggel első drbj szerzőnek, ki negyvenéves fejjel múgy is még mindig fitl " drámíróként könyveltetett el. Sárosptky István pályáj ben kezdett esetté vgy jelenséggé válni, mikor Várszínház gyors egymásutánbn tűzte műsorr Szemfényvesztők és Tekúr című drámáit. Az első még megosztott kritikát; még elismerést is váltott ki olyn empirikus hjlmú bírálókból, kik ártlmtlnul semleges művek esetében hjlmosk védelmezőn megkérdezni: Miért ne?" ( S miért, hogy mindez z 1923 körüli Németországbn játszódik? A kérdést kár meg is lehetne fordítni: miért ne válszthtná drámáj közegéül egy mgyr író kár ezt kort és országot is?") Mások zonbn válszoltk kérdésre, például így: Értsünk bár egyet ezzel képlettel, z önmgábn még nem színpdi elő-dásr vló mű. " Ám h Szemfényvesztők még meglelte mg pártfogóit, z után következő Tekúr elutsítás már szinte egyhngú volt, s sorbn eddig z utolsó, Szolnokon 1985-ben színre került Drágmm - mely jelen írás propójául szolgál -- már nem is iróniár, inkább ingerültségre rgdttt például Kolti Tmást. H Tekúr kritikáink címei még játszin gúnyolódtk (Dodór várv, Diribdrb, Együtt élni jj, de nehéz) -- Koltink már címdás is megsemmisítő. Mindössze ennyi: Mű. Nyolc bemuttó után zonbn többre vn szükség, mint z egyes művek mégoly tláló bírálti. Nyolc bemuttó már, h nem is életmű - hhoz Sárosptky, h nem is fitl drámíró, de még elég fitl ember, de leglábbis nnk mintegy fele. Kritikusinknk sjnos se terük, se idejük, se - sokágú, messzire vezető okokból - kedvük sincs szintetikus művekre, melyek egyes írók, szín-házk, műfjok, irányztok, korszkok stb. vontkozásábn összképet igyekeznének rjzolni, s bár egy hiány szükségképp hiányzó htását felmérni lehetetlen, mégis megkockázttom, hogy z ilyen szintetizáló felmérések elmrdás vlmennyi említett ktegóri fejlődését negtívn befolyásolj. Hiszen többnyire még z egyes művek esetében is elmrd z összefüggésekre figyelő bírált - mi mgyr kritik, előzményei srkos ellenhtásként, inkább z elődások elemzésében otthonos, mint drámákébn ; z új mgyr drámákt nemigen ágyzzák be kár írójuk életművébe, kár drámirodlom egészébe. Adott esetben például hiszem, hogy h Táncpestis pályfutás nem szűkül le pécsi szín-ház kényszerűen rövid szériájár, és h kritik például csk Zórávl is összehsonlítv mrkánsbbn emeli ki előre muttó és áltlánosíthtó vonásit, ez szerzőt mgát is megóvhtt voln későbbi tévedései egynémelyikétől, és sját legjobb színvonlánk megőrzésére orientálj. Az írásombn fogllt vázltos kísérlet-re mindenekelőtt zért válllkoztm, mert Sárosptky István útját - egyes drámái utonóm értékétől függetlenül is - tnulságosnk és példértékűnek érzem, mint meg-megújuló törekvést rr, hogy mgyr drámíróként próbál-j meg birtokb venni és kifejezni korunk vlóságát. Úgy tetszik: z elmúlt évtizedekben drámíróink prj-ngyj felismerte, hogy z egy z egyben " vló ábrázolás, más szóvl kortársi temtikájú relist társdlmi drám elé lig leküzdhető kdályok tornyosulnk ót egyetlen sikerült ilyen drámánk született: Srkdi Imre Elveszett prdicsom, s ennek sikeréhez is, szervesen hozzátrtozik, hogy Mir, románii mgyr lány lkjábn Srkdi rátlált bnlitást, trivilitást leküzdő különösség, másneműség ellenpólusár. A jelenség számos okár nem egyetlen író elemzése kpcsán kell kitérni; mindenesetre úgy vélem, hozzájárul z egymást gyorsn váltó fejlődési szkszokbn ligh kilkíthtó stbil írói álláspont, drámához lpvetően szükséges távlt és elemelkedési lehetőség hiány cskúgy, mint főhtósági tolernci előre ki nem számíthtó ingdozási, vlmint lét és mgtrtás szignifikáns vriációink szűkössége, z egyes ember -- mint drámi hős játékterének korlátozottság. A szóbn forgó temtik többi szocilist országbn is áttolódott neonturlist társlgási drám vgy épp konzumálhtó Gebruchstheter " területére, nálunk zonbn ezeknek műfjoknk nincs becsületük, jóformán állndó hiánycikkek. Igy mi mgyr drám közvetlen relist ábrázolás megkerülése során z nyggl vló küzdelem számos ngyigényű változtát sorkozttj fel, Csurk István relistánk álcázott sztíráitól Örkény István trgikomikus groteszkjein és Kornis, Náds, Schwjd szürrelist és/vgy groteszk játékin át történelmi drám megnnyi válfjáig, prbolától és modelldrámától kulcsdrámán át mához szóló relisztikus példáztokig; de elemzést érdemel-ne ebből z spektusból Huby Miklós egész életműve is. Sárosptky már első jelentkezésekor bekpcsolódott ezekbe kísérletekbe: mind Kőmíves Kelemenné, mind Zór stilizált blldát kívánt z érvényes üzenetű mi drám körébe emelni. Az e tekintetben sokkl relevánsbb Zór kétségkívül muttott drámírói kvlitásokt, elsősorbn formérzék terén, de gondolti muníciój meglehetősen szűkös és igen kevéssé eredeti volt. Már ekkor, kezdetekkor lelepleződött z író zon hjlm, hogy elvont morális tételeket, örök érvényükben bízv, esetleges, mondhtni, önkényesen megválsztott konkrétumokb öltöztessen. Hogy forrdlom, forrdlmár nem állht meg sját, mégoly jogos önérdekei kielégítésénél, ez nyilván igz, de ennek z igzságnk ktulitás, tehát átélhetősége igencsk vérszegény, és semmilyen tállásbn nem keltheti művészi szükség-

4 szerűség érzetét; merőben tetszőlegesnek ht tehát drám miliője és cselekménye is, hiszen semmi sem indokolj, hogy ez gondolt épp Dózs-féle prszt-háború egy mellékes hdszínterén, egy ny-fiú konfrontációbn inkrnálódjék, legföljebb z körülmény, hogy z utóbbi színpdilg mindig hálás. Viszont ekképpen már itt is megmuttkozhtott Sárosptkynk z z dottság, mely más konstellációbn igzi erény is lehetne, hogy tudniillik z önkényesen válsztott cselekményt igen ügyesen építi fel és vezeti le úgy, hogy z szükségszerűség htását keltse. Igen tlálón fejezte ezt ki Kőmíves Kelemenné kpcsán Szekrényesy Júli: Sárosptky emelt fővel válllj ezt z eszmei-drmturgii kudrcot. Tehetségét, kivételes nyelvi és stiláris erejét eleven és értelmetlen áldoztként építi bele mesterségesen hizllt gondolt bizonytln lpozású fláb." A Zór ábn így épült fel, pontosn kitervezett váltásokkl és hullámzásokkl, ny, fi és fiú szerelmesének komplex viszony, vlmint népet jelképező kórus mgtrtásink sémáj, hosszú és meglehetősen sttikus vitákkl zt látsztot keltve, hogy - mint egy rászedhető kritikus írt - itt mindenkori forrdlom egy fő kérdéséről vn szó ". Holott épp erről vn szó: mindenkori forr dlo m nem létezik; drbbn lklmzott foglom csk kényszerű munkhipotézis z éppen dott forrdlom kérdéseinek és színpdi ábrázolásánk megkerülésére (és z dott" jelző itt épp úgy vontkozik m forrdlmár, mint z 1514-esre). Az író dicséretére válik, hogy önmgát is, kritikusit is jóhiszeműen és eredményesen tévesztette meg válsztott út jogossá-gát illetően, mihez nyilván erősen hozzájárult z kkoribn rendezői fénykorát élő Sík Ferenc kitűnő munkáj: kihegyezett krókkl teliültetett színpd, látványos tömegkoreográfi z ingtg bsztrkció felől konkrét egyszeriség irányáb terelte drámát, mely így leglább mint XVI. százdi fikció színpdi életre tudott kelni. Ám két év múltán, T á ncpestisben Sárosptky minth megtáltosodott voln: minden drámírói kvlitás pozitív értékében rgyogott fel, egy kitűnően megtlált központi gondolt kisugárzásábn. A reprízekre méltán érdemes drám rról szól, hogy nem lehet népet egyszerre üdvözíteni és kiskorúnk tekinteni; legjobb szándékú vezetés is ingtg tljr lpozz jövőt, h kár legkínosbb és legidőlegesebb döntéseit is nép kizárásávl - dott eset-ben z igzságtól vló jó szándékú megkímélésével - hozz. Ez z ízig-vérig ktuális konfliktus egyszerre volt konkrét esetet (és különféle megfeleléseit) tekintve trgikusn pesszimist és megoldás elvi lehetőségét tekintve józnul konstruktív, s így szinte szükségszerűen lelt rá mg eszményi színpdi metforájár pestisben, melynek kozmikus iszonyt vlóbn érthetővé teszi, hogy miközben vezetés mindent megtesz kivédésére, népet nem meri tájékoztt-ni felbukknásáról. Amellett ez XIV. százdi frnci eset egyszerre volt elég szűk hhoz, hogy irányultságát min- Sárosptky István Szemfényvesztőkje Várszínházbn (Lukács Mrgit és Kálli Ferenc) denki felfogj, és elég tág hhoz, hogy cselekmény egyes mozzntibn senki se keressen konkrét npi megfeleléseket. Ez trouville ztán sokszorosn kmtozott, gondoltilg is, művészileg is. Érintőlegesen felbukknt például egy súlyos kérdés: vjon nép elbírt voln-e elbírj-e, elbírná-e - keserű igzságot és így felelősség megosztását, s vjon z elvileg helyes vezetési módszer nem járne más típusú, de hsonlón súlyos következményekkel? Sárosptky helyesen érezte, hogy e kérdés kimerítése meghldná drám teherbírását, érezte, hogy itt z rgumentációt lebegtetni kell gond ugyn megjelent és tudtosodott, de se z lpvető gondolt igzságát nem csorbított, se drám művészi egyensúlyát nem borított fel. De kmtozott jó koncepció szereplők és z epizódok megválsztásánk szbdságábn is, mellyel Sárosptky ez esetben termékenyen élni tudott. Merte válllni, hogy épp kárhozttott vezetési módszer két képviselőjéből, megtévesztést elvi, illetve prktikus okokból vállló Rtonból és Vilrból hősöket, persze trgikus, elbukó hősöket csináljon; és merte válllni z olyn figurák sokságát, Vive-től, hősnőtől Riff lovgig, vgy Máter Bernrdinig, kiknek vontkozttási-behelyettesítési lehetőségei csk igen-igen közvetettek; központi gondolt mágnesessége biztosított életszerűségüket. A konstrukció még lzább, önkényesebb mozzntokt is elbírt, shkespere-i epizódok-epizodisták szintjén (h nem is színvonlán): drám megérdemelte, hogy világot, tmoszférát, reltív teljességet nyerjen z ilyen, inkább csk hngulti funkciót hordozó mozzntok ( koldus, fogdóslány, z olsz bevándorló stb.) révén. Legföljebb épp címdó táncpestisnél" hgyt cserben z írót rányérzéke, e tetszetős motívum ugynis drámi súlyánál sokkl ngyobb és ehhez képest eléggé homályos szerephez jut; szerencsére drám mégis sokkl inkább pestisről, mint táncpestisről szólt. Hogy ezután mi történt - csk tlálgtni lehet. Tlán némiképp hályog-kovács szerencséjével tlált rá Sárosptky Táncpestis mgvár? (Persze drámához nem épp kedvező korunkbn másnál is, másutt is ritkák z ilyen telivér ötletek.) Avgy nem hgyt nyugodni felfedezőjének és mentoránk, Czímer Józsefnek még Táncpestis műsorfüzetében is hngozttott tnácselvárás, hogy fogllkozzék immár mi

5 témákkl, m élővilágánk felmérésével "? Igz, z 1980-s kísérlet elszigetelt eset mrdt, mindenesetre zonbn megpróbált teljesíteni rendelést, és Fekete tűz címen szbályszerű termelési drámát nyújtott be pécsi színháznk. Illetve nem is nnyir szbályszerűt, hiszen változtlnul úgy érezte, hogy jól megcsinált nturlizmus nem z ő területe, s ezért témához képest szoktln, emelkedett verses formát válsztott - s épp ebbe bukott bele. Koturnusr mi életünk köznpi osztályosit ugynis csk kkor lehet helyezni, h elidegenítjük őket; erre felismerésre lpozt két termelési drámáját Peter Hcks, s egész életművét honfitárs, Heiner Müller. Sárosptky egész írói lkt zonbn szögesen ellentmond z elidegenítésnek; verselése, tempermentum, emberlátás inkább z Illyéséhez áll közel ( Tánc-pestis például közeli rokon Tiszták-nk), ki viszont okkl óvkodott mi témájú s még inkább termelési drámáktól. Az oljfúró munkások és birk-tenyésztő prsztok jkán veretes, ptetikusn emelkedett verses szöveg komikusn indekvátul ht. Ettől diszkrepnciától figurák mind felszínesen kisszerűvé lesznek, már csk zért is, mert tém örvényként sodort szerzőt épp hhoz zátonyhoz, melyet oly görcsösen krt kikerülni: szempontokr kicentizett, semtikus-nturlist drmturgiához, mely mg hgyományos (és egyedül dekvát) prózi formájábn, fennen válllv, leglább izglms lehetne, de z üres pátosz ezt z eseményizglmt is kilúgozz belőle. A kudrc, bár szerény visszhngot vert, úgy tűnik, egy időre mégis elnémított z írót. De form kísértésé-nek hosszbb távon nem tudott ellen-állni, s nyilván bizttták kortársi-hzi drám pártolásár folymtosn nógtott színházk is. Igy született meg három egymást követő évben három olyn drám, melyeket én - kár így képzelte z író, kár nem - egy trilógi részei-nek érzek. Sárosptky, tovább töprengve mi drám feldtin és lehetőségein, úgy vélte, rátlált egy érvényes formulár, melyből elvileg tetszés szerinti számbn készülhetnek vriációk. Igen gyorsn elő is állított belőlük hármt. A formul csírái már Zórábn is benne rejlettek, de érvényük ott körülhtároltbb volt, elvégre mégis ngy társdlmi mozgásokhoz igyekeztek kötődni. A trilógiábn terep kitágul z emberi együttélés különféle morális Szemes Mri Tekúr várszínházi elődásábn (Iklády László felvételei) vetületeire, melyeket most Sárosptky ngyon is konkrét, sőt végletes és túlszínezett relációkbn jelenít meg, vlószínűleg bból - helyesnek bizonyult - megfontolásból kiindulv, hogy z effjt relációk és figurák megelevenítése hgyományos színházfelfogás szerint hálásnk számít, és így jó esélyük vn bemuttásr, sőt egy bizonyos közönségsikerre is. Különlegességük esetleg - mint z Szemfényvesztők esetében még meg is történt - ellttj kritik éberségét, közönség pedig mindig elismeréssel nyugtázz, hogy X. Y.,,ngyon jól megjátszott " z egzotikus figurát. Vgyis e drboknk komoly lehetőségük vn egyfjt bulvársikerre, nnk ellenére, hogy Sárosptkynál hbókos, krdcsörtető vk öregúr, z ötvenéves eldó lányk, kelekóty és hisztérikus mgányos nők, vgy műlábát pátyolgtó merikás mgyr korántsem bulvártípusoknk szánódtk. Nem, Sárosptky szándék szerint most is z irodlmilg igényes, mondnivlójábn releváns drám fellegvárát ostromolná - de lpjábn elhibázott elképzelésből kiindulv immár csk fellegeket kerget. A Szemfényvesztőkhöz készülve z íróbn lighnem még nem vált teljesen tudtossá formul, vgy h igen, mgbiztosság volt még fogytékos; vlószínűleg ezért folymodott, életében először, idegen nyghoz, Stefn Zweig egy novellájához, mit kézirtbn még nyugtázott, színház zonbn plkátonműsorfüzetben mellőzte ezt z elemi udvrissági gesztust - helytelenül, mert így z vttln csk fejét kpkodhtr: ugyn miképp támdhtott itt és most egy íróbn z ide, hogy pont erről meséljen nekünk? (Bár igz: miért ne? " ) A novell, mint Stefn Zweig ( ) lkotás, tisztes, finom kis

6 Koós Olg Drágmm címszerepében minitűr; drám mg semmi nem indokolt bnlitás és fölöslegesség. Sárosptkynk volt egy nem túl eredeti, de mindig időszerűvé tehető gondolt z élethzugság kártékonyságáról; Ibsen ennek számos konkrét és elvontbb vriációját írt meg, máig érvényesen. A Szemfényvesztőkben zonbn semmi olyn belső drámi indíték nem munkál, mely zweigi nekdotát máb emelhetné; steril feldtmegoldás csupán, minth drámíró-iskolábn z élethzugság-témát korok szerint dták voln ki diákoknk; X-re, mondjuk, bl-zci Frnciország, Y-r cári Oroszország, Z-re mi Amerik és S. I.-re weimri Németország jutott voln (de ő becsülettel bevllott, hogy eredeti ötlet híján Stefn Zweigből puskázott). Ugyn-ez mi mgyr vlóságr érvényesen (persze nem feltétlenül bbn játszódv) - már nem iskoli tém, ennek diplomás drámírók futhtnk csk neki, h éppen ezt trtják fontosnk. Nem kívánok itt most belemenni drám művészi-mesterségbeli fogytékosságib, bb például, hogy tém egyedül lehetséges groteszk-ironikus kezelése helyett miképp csúszik részben melodrmtikus áltrgikumb, részben z ízetlen bohóztosságb - z elődáskritikák, mikor z dott mű hiányosságib elmerülnek, múgy is zzl z optiki cslódássl járnk, minth mg koncepció, z irányzt helyes lenne, csk épp megvlósítás mondott ezúttl csődöt. Igy történt ez S z em f ényv esztők esetében is; kritikusok - npi feldt prncs szerint - cselekmény-szövés, jellemábrázolás, történelmi és emberi hitel próbbngyobb problémáit feszegették, s volt, ki inkább megúszt zzl megállpítássl, miszerint mi érzelmeink olyn áttételesen visszhngoznk benne (ti. drbbn), hogy zt röviden kifejteni lehetetlenség " - semminthogy kimondj: vigyázt, zsákutc! Miáltl z íróbn - ki elvégre egy sikeres és lelkiismeretesen méltányolt nemzeti színházi bemuttót Káty Endre (Misi) Sárosptky István drámájábn tudhtott hát mögött - z z érzés ébredhetett, hogy így kell ezt csinálni, legföljebb jobbn. És jött Tekúr, mely már sját lelemény. A környezet mi, pontosbbn ál-mi, hiszen hiáb utlnk külsőségek mi mgyr életre, mániákus hölgyek és bizrr relációjuk teljességgel időtlen. Itt nincs pontosn körvonlz-htó erkölcsi tétel, mindössze egy kuriózus eset z emberi együttélés dzsungeléből merítve, legföljebb zzl kicsengéssel, hogy: így nem lenne szbd élni... (Igz, bemuttó előtti interjújábn Sárosptky két, egymástól meg-lehetős független erkölcsi tézist is megjelölt drámáj tárgyként: Még h szereti is egymást két ember, h z őket össze-kötő kpcsolt rájuk kényszerített, kkor személyiségükben és tetteikben is deformálódnk ", illetve: H problémák megoldás elodázódik, már egyre nehezebben megoldhtók." Nos, néző legyen tlpán, ki Tekúrából e két tézis vlmelyikét kiolvsná, mindkettő-ről már nem is szólv. És h mégis, hová jut velük?) Ugynkkor Tekúrábn ismét megmuttkozik z írónk Zór kpcsán már jelzett képessége, hogy igen ügyesen tudj hbosítni, vriálni - h ott keveset, itt semmit: Bert és Bell össze-veszéseinek, kibéküléseinek, váltkozó felülkerekedéseinek és lulmrdásink verzióit vég nélkül lehetne szporítni. Ám ezúttl Sárosptky érezte, hogy ez kevés, és nyilván eleve is többet krt dni nturlist négykezesnél; ezért hát torzszülött Dodó lkjávl bevitt történetbe egy dg titokztosságot, kiszámíthttlnságot. Meg is lett jutlm: kritikusok, bár művet immár egyöntetűen elvetették, Dodó lkján mégiscsk elspekulálgttk, sőt, még bújttott politiki értelmekre is utltk, éreztetve, hogy ki sem lehet zt mond-ni, mi mindenről lehet itt szó. (Kimondjm? Ne mondjm? Kimondom. Például z erőegyensúlyról, békés egymás mel- Győry Frncisk (Emm) szolnoki elődásbn (MTI Fotó - llovszky Bél felvételei) lett élés nehézségeiről, illetve esetleges kudrcánk ktsztrofális következményeiről.) Mindzonáltl nem hiszem, hogy ezen érdemes lenne spekulálni (függetlenül ttól, jártk-e ilyen gondoltok szerző fejében). A nturlizmus egy ponton, tömény önmgától eltelve, mindig is szeretett átcspni szimbolizmusb - Te-kúr se több, mint kísérlet, miképp lehetne két beteg lelkű nőszemély monoton civkodását egy rejtelmes dimenzióvl földúsítni. A drámábn sötét vn, és sötétben jó, h vn egy mumus - számomr ennyi Dodó. A Drágmm Dodój normális, önmgát kifejezni képes férfiember; Dodóság bbn áll, hogy nem derül ki, Misi-e ő - Drágmm elveszett fi, menye, Emm fájdlmsn hiányolt férje - vgy csk ál- Misi. Triviálisn zt mondhtnánk: h Amerikábn voln SZTK, és így férfiú nem kényszerülne idehz pplikálttni műlábát, kkor misisége soh nem is tétetne próbár, és nem dúlhtná fel két nő életét. Sárosptky - gondolom - ehelyett zt krj mond-ni, hogy h értelmesen és őszintén élnénk együtt, nem voln szükség rá, hogy Misiket (képgyűjteményeket, Dodókt) hzudjunk vgy teremtsünk mgunknk. Ez, milyen kevés, nnyiféleképp vriálhtó. A motívumok tetszés szerint járkálhtnánk ide-od három drámábn; Drágmm és Emm Misi helyett fenntrthtn nem létező képgyűjteményt (mint hogy ott is lóg flukon egy fotó, mely misi-is-megnem-is"); von Schütz házspárnk lehetne Annemrie helyett Dodój, s Bell és Bert kár egy Misit is várhtnánk hz Amerikából - formul semmire sem kötelez, viszont bizonyos íráskészséggel könnyen reprodukálhtó. És Sárosptkyt itt sem hgyj cserben rutinj: Drágmm három szereplője között állndón változnk fronthelyzetek,

7 mindig más kettő áll szemben hrmdikkl, mindig másnál z du, s z első felvonásvéget Grs Dezső éppenséggel úgy állítj be, minth Emm és Misi összejátsznánk Drágmm ellen, miből persze semmi sem igz, mint hogy egyetlen más verzió sem végérvényes. Es hogy ez ellen néző ne lázdjon föl, Sárosptky ismét titokztosság dimenziójához folymodík: drb végeredményben megfejthetetlen, mit elegánsbbn úgy is ki lehet fejezni, hogy h z együttélés, z emberi kpcsoltrendszer hmis, kkor bármi megtörténhet. A bj z, hogy bármi rendszeresen meg is történik. A szolnoki színház közönségszervezőknek és ezúttl műsorfüzet híján - nézőknek is szánt szórólpon nem drámávl kpcsoltos információkt közöl, hnem egy körmönfont szociálpszichológii eszmefutttást bizonyos Eric Berne Emberi játszmák című művéből (melyet h címzett nézőknek nem is, de nekem leglább bizonyár illenék ismernem; csk z nyugtt meg, hogy h ismerném, Drágmmár nézvést kkor sem lennék okosbb). Azt jelentené ez, hogy szolnokik bedőltek Szemfényvesztés Trilógiájánk"? Vlóbn zt hiszik, hogy Sárosptky drámáj csk társdlmi tevékenységet jellemző játszmák szbályozottságánk tnávl értelmezhető méltóképpen? Aligh. Feltételezem: Szolnokon, cskúgy, mint Várszínházbn, ngyjából tisztábn voltk művek értékével, de - túl zon, hogy mgyr ősbemuttót válllni mindig bizonyos előnyökkel jár - úgy gondolták: felszíni rétegük mindenképp eldhtó. Először is Sárosptky idősebb és idős színészekben és kivált színésznőkben gondolkodik, mi eleve ritkság: htásos comebcket lehetett szervezni Kálmán Györgynek, Kohut Mg-dánk, két ízben is Lukács Mrgitnk, fogllkozttni Szemes Mrit, Koós Olgát, Káty Endrét. És siker érdekében csk ki kellett dolgozni egy olyn rendezési eljárást, melyre egyránt rátlált Szemfényvesztőket és Drágmmát sorbn felvállló Grs Dezső és Tekúrát színre vivő Sík Ferenc: bölcsen óvkodni drb egészének értelmezésétől, és ehelyett zárt mgánszámok soroztként, htásos szólókbn, duettek ben és tercettekben elődtni z egyes jeleneteket, mint fféle helyzetgykorltokt bizonyos emberi lpérzelmekre: dühre, cslódásr, félelemre, hízelgésre, kétségbeesésre, fortélyoskodásr, felháborodásr, értetlenségre stb. H ezt közönségesen spilázásnk " nevezett műveletet jó és rutinos színészek vgy épp közönségkedvencek hjtják végre, kkor jó esély vn rá, hogy változtlnul és kizárólgosn színészcentrikus átlgnézőnek nemcsk közben, de utólg se jut eszébe elgondolkodni, hogy voltképp mi értelme z egésznek. Ezt kérdést immár egyvlkinek kellene föltennie: mgánk Sárosptky Istvánnk, persze önmgához intézve. Nemcsk zért, mert kritik rá- bőszült; nemcsk zért, mert h trilógiáját tetrlógiává kívánná bővíteni, színházk már vonkodnánk (még ez sem biztos). Egyszerűen zért, mert előbb-utóbb rá kell jönnie: útj zsák-utcánk bizonyult. A semmire se kötelező, elvont, tételes morlizálás nem drámi lpindíték; ügyes és immár rutinos szituációkb és dilógusokb szedésével nem lehet megoldni mi drámíró - elismerem - irglmtlnul nehéz dilemmáját, legföljebb megkerülni - nnk pedig mi hszn? H Sárosptkynk vlóbn nincs több mondnivlój világról, mint mennyit trilógi tükröz, kkor tlán bölcsebb lenne élményei kiérlelésére, gondolti és indítéki tisztázásár egy időre visszhúzódni; h pedig vn súlyosbb mondndój, kkor el kellene mélyülnie kifejezésére lklms formi és techniki lehetőségek és eszközök kimunkálásábn. Ez utóbbi feltevésre sjnos nem mguk z utóbbi drbok jogosítnk fel, hnem - kezdetek dt s számomr még mindig nem teljesen kimerített hitelen túl z írónk már idézett nyiltkozt is, mely szerint zt szeretné elérni, hogy drámáibn mi ember önmgábn is, szimbólumként is funkcionáljon ". Az életmű első szkszát záró trilógiábn ez cél kisiklott z író keze közül: figurái nem reprezentálják mi embert, s így nem funkcionálnk, se önmgukbn, se szimbólumként (miként zt Táncpestisben tették). Az életmű második szkszábn vlóbn e cél felé kellene törnie, de nem lább immár Táncpestis színvonlánál. TAKÁCS ISTVÁN Mondd, te kit válsztnál?" Az István, király Nemzetiben A nézőtér szokásos kezdés előtti zsongás közben lig észleljük, hogy elindul zene. Kissé meglepő, hogy ez Beethovenmuzsik - de hát z 1811-ben írt s 1812 februárjábn pesti új német színház megnyitóján Kotzebue-drb (István király, vgy Mgyrország első jó-tevője) kísérőzenéjéül szolgáló zene nyitány István király nyitány címmel eléggé ismert mű, s címe mitt is, de még inkább felhsznált (vgy inkább: át-stilizált) verbunkos-dllmok mitt, illik egy István királyról szóló rockoper be-vezetőjének. Tgdhttlnul romntikus-hősies muzsik, mely lklms romntikushősies István-képet is idézni. Bőven vn idő tűnődésre első szent királyunk Grállovg tisztságúnk tudott lkjáról, nemzetet és országot teremtő-lpító tetteiről; nyitány egyre jobbn mgához vonzz figyelmünket, s miközben lssn hlványodnk néző-tér fényei, jobbn szemügyre vehetjük színpdot, díszletet is, sjátos, mesék hárms válszútját idéző hídrend-szerével, lcsony dobogóivl, drpériáivl. Aztán beethoveni muzsikáb vártlnul belevilln egy másfjt hngzás. Egy figyelmeztető zenei snitt, mint Huszárik Zoltán filmjeinek pár kockányi bevillnó képei. Felkpjuk fejünket - mi ez? A következő bevillnások már formát öltenek: szintetizátor veszi át beethoveni motívumot, s romntikus-hősies zene átvált rockb. Megérkeztünk jelenbe, megérkeztünk ide, Nemzeti Színházb. S hogy zonnl el-induljon színház is: színpd jobb előterében egy csoport késlekedés nél-kül indítj z első dlt, ezt z izgtott ritmusú, furcs módon ismerős dllm-vezetésű és hngszerelésű számot: Vlkinek holnp le kell győzni sötétséget/ Mondd, te kit válsztnál?" Két lk válik ki csoportból, s egy kisfiú. István és Koppány - még együtt, egyszerre. És fiúcskától kérdezgetik: Mondd, te kit válsztnál? " De kérdés nem csk ennek gyermeknek szól - szól csoportnk, melyből kiváltk, s szól nekünk, noh nem felénk intonálják.

8 Bubik István és Kubik Ann z István, király elődásábn (Nemzeti Színház) Hirtling István és Götz Ann Szörényi-Bródy művében Hogy ki ez kisfiú? A gyermek István? A gyermek Imre herceg? A tisztság és árttlnság jelképe? Tlán ez is, z is. Egy ügyesen megoldott váltássl mindenesetre ez gyermek hídrendszer mögé úgy tűnik el, hogy után már z ifjú Istvánként jelenik meg, s z előbbi kislány ( kis Rék) helyett már Gizell vn z oldlán. Ekkor még Géz feje-delem és Srolt fejedelemsszony is jelen vnnk. A drám még csk felsejlik, z erők még szunnydnk. De sttikus szituáció, melyet nyitó zeneszám teremt, már feloldódott. Már érezzük: itt vlmi egészen más István királyt fogunk látni, mint milyent 1983 ugusztusábn városligeti Királydombon, ztán filmváltoztbn, s később, 1984 nyrán szegedi szbdtéri színpdon. Itt - részint zárt színpd és színház kényszerítő htásár, részint korábbi vriációk tpsztlti és visszhngj nyomán - drámávl lesz tlálkozásunk, mely történetesen egy rockoper formáját öltötte. * Kerényi Imre rendezése már z első percekben, z első szám drmtikus lehetőségeinek kibontásávl s egy mjd vissztérő szimbolikus mozznt és figur beikttásávl drámát hngsúlyozz, hogy ztán végig erre koncentráljon, ezt bonts ki mű különben csk számok egymásutánjánk tűnő szövetéből - és szövegéből. Nem önkényesen, nem erőszkoltn - mert z drám, mi előttünk színpdon megjelenik, nemcsk elsősorbn lpnygból, Boldizsár Miklós drámájából fkd, de benne vn Bródy János dlszövegeiben is, s benne vn z ezekből összeálló librettóbn. Csk éppen eddig, korábbi relizálások természeténél fogv, kevésbé volt nyilvánvló, kevésbé érvényesülhetett - mondhtni: kevésbé volt rá szükség. A látvány és htlms terek be-játsztás nem z intimitás felé vitte el ezt drámát. Most, Nemzeti elő-dásánk láttán válik világossá z is, hogy mit és mennyit rkott rá műre - sok esetben szükségtelenül és félre-vivően - korábbi szcenírozás, hngoskodás, kicsikrt htás. Itt, ebben kicsiny, sőt szűk térben, egy kifejező színpdkép és játéktér segítségével, egy minden ízében átgondolt rendezés jóvoltából, úgy jelenik meg Boldizsár Miklós, Szörényi Levente és Bródy János műve, hogyn tlán mindjárt első-re meg kellett voln jelennie. Szikárn, egyszerűen, példázterejű drám-ként, mely közismert történelmi eseményekhez kötődik, de nem kíván drmtizált történelmi képeskönyv lenni, mert z dtolt hitelességet éppúgy nem igényli, mint Shkespere király-drámákbn vgy Kton Bánk bánbn, - mi nem zt jelenti, hogy z István, király Shkespere vgy Kton mércéjével mérendő, hnem csk zt, hogy oktlnság egy egyébként sem mindenben kikristályosodott történettudományi tézist számon kérni ezen rockoperán. Itt ngy ecsetvonások Urlkodnk, itt csk z lpfelállás fontos, zzl z áltlánosítássl, zzl ngyvonlúsággl, mely minden operlibrettó sját-j. Különösen, hogy ebben műben nem cselekményesség dominál. Elmesélhető sztori lig vn, vgy öt mondtbn elmondhtjuk. A számok egymásutániság dj ki cselekményt, zokból bomlik ki István és Koppány küzdelme, zokbn jelenik meg konfliktus - de z egésznek vn vlmiféle sttikusság, vlmilyen ortorikus htás. Hogy ebből nem lenyűgöző látványosság felé elmozduló elődás születhessék, hhoz z eredeti Ezredforduló című drámából létre kellett hozni zt cselekvéssort, zt mozgáskompozíciós folymtot, mely z egyes számokt is színpdi történéssé bontott ki, s megoldott számok (helyesebben: jelenetek) közti színpdátrendezéseket, váltásokt is úgy, hogy egy másodpercre sem állt le z e n e i folymt, és sokféle, eléggé heterogén zenei stílusú jelenetet (számot) is egységgé tudt fogni. Ez rendező érdeme, s Kerényi egyik legsjátbb tehetségét muttj: pontosn komponált és precízen kivitelezett mozgás- és gesztusrendszer megteremtésének képességét; szvkon túli vgy zoknál többet mondni képes eszközök kitlálásánk és lklmzásánk képességét; zt komplexitást, mellyel legjobb munkáibn ( htását

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 7. SZÁM 1 9 8 5. J Ú L I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FÖSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 11. SZÁM 1982. NOVEMBER TARTALOM Színikritikusok díj 1981/82 (1 ) FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM 1 9 7 2. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10.

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 0. N

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Hungárián translation Fülöp Zoltán, 2003 ISBN 963 9519 316

Hungárián translation Fülöp Zoltán, 2003 ISBN 963 9519 316 A fordítás z lábbi kidás lpján készült: Iris Hmmelmnn: Gesund wohnen mit Energiepflnzen, Ludwig Buchverlg, München, 2000 2000 W Ludwig Buchverlg, München, in áer Ullstein Heyne List Verlg GmbH & Co. KG,

Részletesebben