A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A"

Átírás

1 1 Lecke: RÓMA SZÜLETÉSE II. A mondabeli városalapítás - A monda szerint a rómaiak Trójából származnak. - Romulus és Remus története - Romulus lett az első király, a monda szerint ő alapította a várost Kr. e. 753-ban. III. Itália népei - A félszigeten élő görögök, etruszkok, italicusok és latinok éltek. - A latinok és az italicusok főleg pásztorkodással foglalkoztak. - Az etruszkok szervezett városokkal és fejlett gazdasággal rendelkeztek: (3) A fémfeldolgozás és a kerámiakészítés jellemzi kultúrájuk fejlettségét. (4) Élénk kereskedelmet folytattak. Lecke: A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A királyság kora - Az első településeket a latinok hozták létre a Tiberis partján. - A monda szerint hét királya volt Rómának. - Az utolsót, az etruszk származású Superbust Kr. e. 510-ben elűzték, Róma köztársasággá vált. II. A korai Róma társadalma - A királyság korában az emberek nemzetségi szervezetben éltek. - Az előkelő nemzetségtagokat patríciusoknak nevezték. - A patrícius nemzetségfők alkották a szenátust, a király tanácsadó testületét. - A nemzetségek tagjai a népgyűléseken vitatták meg a legfontosabb ügyeket. - A betelepülő kézművesekből, kereskedőkből és az elszegényedett nemzetségtagokból alakult ki a plebejusok rétege. III. A köztársaság berendezkedése - Az állam életét a fő tisztségviselők, a szenátus és a népgyűlés irányította. - A városállam élén a két consul állt, akik a hadsereg vezetői is voltak. - A consulok a szenátussal együtt döntöttek háború és béke ügyében. - A szenátus irányította a külpolitikát és a pénzügyeket. - A népgyűlés a törvényjavaslatokról döntött. IV. A köztársaság problémái (1) Külső harcok - Kezdetben védekezésre, később terjeszkedés. (2) Belviszályok - Politikai és gazdasági problémák miatt békés harc kezdődött a plebejusok és a patríciusok között. A Kr. e. 3. század elejére már plebejusok is betölthették a legfontosabb állami tisztségeket. (néptribunus-vétó) Lecke: A HÓDÍTÓ RÓMA I. Róma, a félsziget ura - Kr. e. 3. sz. - Róma az egész félsziget ura lett. II. Karthágó - Lakói a punok voltak. - Karthágó a Földközi-tenger nyugati medencéje feletti uralmat akarta megszerezni. III. Az első pun háború (Kr. e ) - Az első háború Szicília megszerzéséért robbant ki köztük. - Csapóhíd, ostromhorog alkalmazása - Szicília lett Róma első Itálián kívüli alávetett tartománya (provinciája).

2 2 IV. A második pun háború (Kr. e. 219/ /201) - Róma terve: Hispániában és Afrikában egyszerre indít támadást. - Karthágó terve: Itáliában győzni le Rómát. - A punok hadvezére, Hannibál átvezette a pun sereget az Alpokon. - A római hadvezér, Scipio seregével Afrikába hajózott. - Hannibal hazatért, de Kr. e. 202-ben, a Zama melletti csatában a római sereg döntő győzelmet aratott. V. A harmadik pun háború (Kr. e ) - Célja: Karthágó elpusztítása - Róma az egész Földközi-tenger medencéjének urává vált. Lecke: A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA I. A közigazgatás - Róma területe a a sokszorosára nőtt, hatalmas birodalommá vált. - Az irányítás módja azonban nem változott az évszázadok során, - II. Változások a hadseregben - A korai köztársaság idején a katonáskodás a szabad polgárok feladata volt. - A Rómától távol zajló, hosszú ideig tartó hadjáratokban a kisbirtokosok nagy része tönkrement. - Szükségessé vált a hadsereg (jelentős mértékű) átalakítása: (1) vagyontalanok is katonáskodhattak, leszereléskor földet és pénzt kaptak a veteránok (2) a hadsereg fő ereje a légiókba szervezett nehézfegyverzetű gyalogság volt III. Változások a gazdaságban - Kiváló minőségű szárazföldi úthálózat épült ki a birodalomban. - Tovább élénkült a kereskedelem, - a rabszolgák alkalmazása a földeken. IV. A rabszolgák helyzete - Helyzetük igen különböző volt. - A legnagyobb méretű (és leghíresebb) felkelés a Spartacus-féle volt: (1) Kr. e. 73 és 71 között zajlott Lecke: ÚTBAN A CSÁSZÁRSÁG FELÉ I. Pártharcok Rómában Folyamatos belviszályok alakultak ki II. Julius Caesar - Csaknem valamennyi hivatalt betöltötte. - A szenátus hatalmának csökkentésére törekedett. - Hadvezérként jelentős sikereket ért el, főleg Galliában. III. Caesar egyeduralma - Katonái élén átlépte Róma határfolyóját, a Rubicót és bevonult a városba. - Politikai ellenfeleit sorban legyőzte. - Az állam vezetése élete végéig a kezébe került, katonai egyeduralmat alakított ki. - Legfontosabb intézkedései: földosztás, adósságok csökkentése, ingyen gabona a rászorulóknak, a tartományok adózásának újjászervezése, jelentős építkezések, naptárreform - A köztársaság hívei titokban összeesküdtek ellene, s Kr. e. 44 márciusának 15-én megölték.

3 3 Lecke: AUGUSTUS ÉS KORA I. Köztársaság vagy császárság? - Caesar halála után belső harcok törtek ki. - Antonius és Octavianus vezetésével leszámoltak Caesar gyilkosaival - Később Antonius és Octavianus, ellenségekké váltak, végül Octavianus győzedelmeskedett. - Octavianus a hadseregre támaszkodva tisztogatást végzett a szenátusban, s tisztségek birtoklásával rendkívüli hatalmat szerzett magának. II. Augustus principátusa (Kr. e Kr. u. 14) - Kr. e. 27-ben a szenátus Octavianusnak az Augustus nevet adományozta. - A legfontosabb hivatalokat egy személyben és élethossziglan birtokolta, így egyeduralmat alakított ki. - Uralmát principátusnak, köztársasági formába burkolt egyeduralomnak nevezzük. - Uralma a császárkor kezdetét jelenti Róma történetében. III. Róma aranykora: a pax Romana (római béke) - A szomszédos népekkel békés kapcsolatot teremtett. - Figyelmet fordított a provinciák fejlesztésére (városok, úthálózat) (1) hatalmas építkezések: munka a köznépnek (2) ingyengabona osztása. cirkuszi játékok szervezése (3) Lecke: RÓMA, A VILÁGBIRODALOM I. Augustus utódai - A császárok (jellemük és tevékenységük alapján) igen különbözőek voltak. - A leghíresebb/leghírhedtebb uralkodók: (1) Néró: őrült császár (2) Caligula: őrült császár (3) Traianus:. hódító császár (4) Marcus Aurelius: A filozófus császár II. A tartományok - A birodalmat a császárok Rómából irányították. - Az intézkedések végrehajtása a helytartók feladata volt. - A tartományok bekapcsolódtak a birodalom vérkeringésébe: - városok alapítása, úthálózat, vízvezeték kiépítése, katonáskodás a zsoldoshadseregben, római pénz, latin nyelv használata, a római kultúra átvétele - A tartományokra bomló Római Birodalom épségét a védelmi rendszer (limes) biztosította

4 4 Lecke: VÁROSNÉZÉS AZ ÓKORI RÓMÁBAN II. Római látnivalók - A hivatalos ügyek intézésének színtere a Forum Romanum volt (szenátusi ülésterem, törvénykezési csarnok, levéltár stb.). - A római fórum közelében a császárok palotái és az istenek templomai emelkedtek (pl. a Pantheon). - Pompás szobrok és lenyűgöző diadalívek ejtették bámulatba a látogatót. - A szórakozni vágyókat a fürdők, a színházak, a kocsiversenyeknek otthont adó Circus Maximus és a legnagyobb amfiteátrum, a Colosseum (gladiátorjátékok, állatviadalok) csábították. - Lecke: ÜNNEPEK ÉS ISTENEK I. Ünnepek - A hivatalos, állami ünnepek egy része a vallási élethez, másik része az állam életéhez kapcsolódott. II. A római vallás isteneik közül a legfontosabbak (görög megfelelőjükkel): (1) Jupiter (Zeusz), Juno (Héra) (2) Neptunus (Poszeidón) Venus (Aphrodité) (3) Minerva (Pallasz Athéné) Apollo (Apollón) (4) Mars (Árész) - A császárkorban megkövetelték a császárok vallásos tiszteletét is. Lecke: OKTATÁS ÉS KULTÚRA AZ ÓKORI RÓMÁBAN I. Oktatás (1) Elemi oktatás : - ludusnak nevezték, 6 és 11 év közötti fiúk és lányok jártak ide - az alapfokú oktatás során (olvasás, írás, számolás) zajlott (2) Középfokú oktatás : - a módosabb családok fiúgyermekei jártak ide, főleg irodalmat tanultak. - történeti, földrajzi és filozófiai ismereteket is szereztek (3) Felső oktatás : - elsőrendű feladatuk a szónoklás tudományának elsajátítása volt II. Tudomány - Számos történeti (Livius, Tacitus), filozófiai (Seneca, Marcus Aurelius), irodalmi (Vergilius, Horatius,s) maradt ránk. - Fejlett volt az építészet, a matematika és a csillagászat. - Eredeti és példaértékű volt viszont a római jogtudomány. Lecke: RÓMAIAK HAZÁNK TERÜLETÉN I. Pannónia létrejötte és jelentősége - Pannónia jelentősége elsősorban katonai, másodsorban pedig kereskedelmi és III. Római örökségünk - Több növényt is meghonosítottak hazánk területén (pl. barack, cseresznye, szőlő). - Megvetették nagyvárosaink alapjait; például: Aquincum - Óbuda Sopianae - Pécs Savaria Szombathely Arrabona - Győr Gorsium - Tác - Jellegzetes épületeket (pl. fürdők) és építészeti megoldásokat (pl. padlófűtés) hagyományoztak az utókorra.

5 5 Lecke: A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE I. A kereszténység gyökerei - A kereszténység a birodalom Júdea nevű provinciájában született. - A keresztényég gyökerei a zsidó nép egyistenhívő vallásában találhatók meg. - A lakosság a Messiás (Megváltó) eljövetelére várt. II. Jézus Krisztus élete, tanításai és halála - Legfontosabb tanítása az egyetemes szeretetről (Isten és az emberek szeretete) - Jézus életéről a keresztény vallás szent könyve, a Biblia Újszövetség részének evangéliumai szólnak. Lecke: A KERESZTÉNYSÉG ÉS A BIRODALOM I. Az első közösségek - Jézus halála után 12 tanítványa (az apostolok) Jeruzsálemben nem talált megértést, II. A pálfordulás - Saul, (Pál) - azt tanította, hogy az is lehet keresztény, aki korábban nem volt a zsidó vallás híve. - A hívők életének középpontjában összejöveteleik (imádkozás, a próféták és az apostolok meghallgatása, keresztelés stb.) álltak. III. A keresztényüldözések - Az üldözés valódi oka az lehetett, hogy a keresztények nem fogadták el a császárok isteni voltát, ez. - A keresztényeket halálbüntetéssel sújtották (a meggyilkoltakat mártíroknak IV. Megbékélés - A Kr. u. 4. század elején, Constantinus korában az egész birodalomban elterjedt a keresztény vallás. - Kr. u. 313-ban, Constantinus minden vallás szabad gyakorlását engedélyezte Lecke: A CSÁSZÁRSÁG VÁLSÁGA ÉS A RÓMAI BIRODALOM BUKÁSA I. A válság külső és belső okai - A Kr. e. 3. század elejétől barbár népek támadásai. - A hatalmas hadsereg fenntartása újabb adókkal volt csak lehetséges. - A császári hatalom az erős hadvezérek miatt meggyengült. - A rabszolga-utánpótlás elapadt, a földbirtokokon munkáshiány lépett fel. - Itália elvesztette gazdasági vezető szerepét, II. A császárság új korszaka - Diocletianus ( ) és társcsászára egy-egy helyettessel uralkodott, létrehozva a dominatus rendszerét: (1) A provinciák kisebb részekre osztásával hatékonyabb lett igazgatásuk. - Constantinus ( ) császár a birodalom békéjét és egységét erősítette a szabad vallásgyakorlás). - Új császári fővárost is létesített (Konstantinápoly) - III. A kettéosztott birodalom - Így Kr. u. 395-ben végérvényesen kettévált a birodalom a Keletrómai Birodalomra (Konstantinápoly központtal) és a Nyugatrómai Birodalomra (Róma központtal). IV. A Nyugatrómai Birodalom bukása - Kr. u. 476-ban egy germán király letaszította a trónról a gyermek császárt (Romulus Augustulus). Ezt az eseményt tekintjük a Nyugatrómai Birodalom bukásának.

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 munkafüzet Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 TARTALOM 1. A történelem forrásai... 3 AZ ÕSKORI EMBER 2. Az õskõkori

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

Megyei Történelemverseny. I. forduló 2014/2015

Megyei Történelemverseny. I. forduló 2014/2015 Megyei Történelemverseny I. forduló 2014/2015 J A V Í T Ó K U L C S Kedves Kollegák! A feladatlap javításánál kérjük, tartsák magukat a megoldási útmutatóhoz! Kérjük, hogy csak helyesen írt történelmi

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak.

TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak. TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA I. Óra fogalmak Belépô nevek 1. 1 2. Bevezetés! Mivel foglalkozik a történelem? A színes, sokrétû földi világ bemutatása, az egymástól eltérô tulajdonságú földrajzi

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az őskor és az ókori Kelet 1. Esszé (10

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

Kiadó: A borítót tervezte: dr. Keserű Barna Arnold. ISBN 978-963-08-9676-4 (pdf)

Kiadó: A borítót tervezte: dr. Keserű Barna Arnold. ISBN 978-963-08-9676-4 (pdf) Kiadó: Batthyány Lajos Szakkollégium (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar) Győr, 2014 9027 Győr, Budai út 12. email: szeblszk@gmail.com http://blszk.sze.hu A kiadó képviselője:

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Barbár társadalmak, a germán kor

Barbár társadalmak, a germán kor Barbár társadalmak, a germán kor Egyetem állam- és jogtörténet IV. a germánok A Római Birodalom felbomlásában szerepet játszó népvándorlási hullám során az Imperium számára elsősorban a különböző germán

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként A tantárgy heti és éves óraszáma évfolyamonként (táblázat) 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti óraszám

Részletesebben

A DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve

A DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve A DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

Történelem. 5. 8. évfolyam

Történelem. 5. 8. évfolyam Történelem 5. 8. évfolyam Éves órakeret: 74 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Témakörök Óraszám A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban 9 Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9 Az ókori Kelet II. 10

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) 5-8. évfolyam A tanterv a NAT ember és társadalom műveltségterület történelem tantárgyának 5-8. évfolyamokra vonatkozó követelményét dolgozza fel. Az ember és társadalom

Részletesebben