TÓZSA ISTV[N A MEDUSA TUTAJ[N *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓZSA ISTV[N A MEDUSA TUTAJ[N *"

Átírás

1 TÓZSA ISTV[N 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.augusztus 21. A MEDUSA TUTAJ[N * A SZUBURBANIZ[CIÓ TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI júliusban Nyugat-Afrika partjain{l elsüllyedt a Medusa nevű francia hajó. A sebtében összet{kolt mentőtutajra 150 utas kapaszkodott fel, s amikor két hét múlva r{juk tal{ltak, m{r csak tizenöten voltak életben. Vagyis a menekülők 90 sz{zalékban {ldozatul estek a tülekedésnek, a szomjús{gnak, sőt a kannibalizmusnak. Az esemény, mely akkoriban még francia korm{nyv{ls{got is kavart, megihletett egy fiatal francia festőt, aki monument{lis festményen örökítette meg az történteket. Theodore Gericault: A Medusa tutaj{n (1820). 1 * A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgat{studom{nyi Kar tan{ra. 1 A kép a p{rizsi Louvre-ban l{tható.

2 A szimbolikus értelmű kép a településtanban a szuburbaniz{ciós folyamat t{rsadalmi vetületét szemléltetheti. URBANIZ[CIÓ, SZUBURBANIZ[CIÓ, DEZURBANIZ[CIÓ ÉS REURBANIZ[CIÓ A modern v{rosiasod{s sor{n a mezőgazdas{g gépesítése és az ipar fellendülése a vidéken felszabaduló munkaerőt a v{rosokba vonzotta. Egyszerűsített koncentrikus körök modelljében {br{zolva ezt azt l{tjuk, hogy a munkaerő és a tőke mind a közvetlen környékről (a vonz{skörzetből), mind a t{gabb környékről a belső nagyv{rosba {ramlik. A v{ros fejlődését a közigazgat{s nem tudja meg{llítani. Az építési, beköltözési tilalmak ellenére a v{ros egyre nő, elnyeli belső zöld felületeit; még akkor is, ha azok net{n természetvédelmi oltalom alatt {llnak. Elég, ha a Budai-hegység budai oldal{n l{tv{nyosan felfelé kúszó vill{kra gondolunk. Még Róma híres hét dombj{t is elnyelte a v{ros, s Athénból is m{r csak az Akropolisz szikl{ja emelkedik ki. A szocialista évtizedekben Budapest urbaniz{ciója meg{llíthatatlan volt, népessége több sz{zezerrel meghaladta a kétmilliót! Ez az orsz{g lakoss{g{hoz viszonyítva gazdas{gi értelemben m{r k{ros volt, míg a nemzetközi szakirodalom tapintatosan prime city-nek, a magyar szaknyelv vízfej-v{rosnak nevezi ezt a gazdas{gi és demogr{fiai dominanci{t egy-egy nemzetgazdas{gon belül. Ez azt jelentette, hogy Budapesten kívül utalva az ismert mond{sra 2 nem volt élet, vagy ha volt, az nem olyan volt (mint lennie kellett volna). Ahogy a központi v{ros telítődik, egyre zsúfoltabb{ v{lik, megnő a fizikai környezet szennyezettsége, amit a t{rsadalmi környezetszennyezés is követ: egyre nagyobb méreteket ölt és kezelhetetlenné v{lik a bűnözés. A tehetősebb és mobilis lakoss{g a jobb, szennyezetlenebb lakókörnyezet reményében elkezd kiköltözni a nagyv{ros {ltal{ban még érintetlen, zöldövezeti vonz{skörzetébe. A lakoss{got a szolg{ltat{sok is követik, s megindul a szuburbaniz{ciós folyamat, amikor a vonz{skörzetbe kezd {ramlani a munkaerő és a tőke újabb és újabb beruh{z{sok form{j{ban. Először csak a nagyv{rosból kifelé indul meg az {raml{s, majd később, a nagyv{ros felé tartó tőke és munkaerő m{r be sem lép a nagyv{rosba, hanem meg{ll a szuburbaniz{ciós zón{ban, a vonz{skörzetben. 3 Ez az időszak az, amikor kialakulnak a gateway city-k, a kapuv{rosok, elsősorban a nagyv{- rosba vezető autóp{ly{k mentén. A h{romzón{s körkörös modellen, most a középső kör kapja a tőkeinjekciót, a beruh{z{sokat, a munkaerőt és a fogyasztói piacot. Most ez a zóna indul fejlődésnek. A szuburbaniz{ciós zóna egy idő múlva szintén megtelik; zsúfoltt{, ezzel egyidejűleg szennyezetté v{lik mind természeti, mind t{rsadalmi környezeti értelemben. Az egykor kív{natos lakóhelyek elveszítik vonz{sukat. Megindul a t{volabbi környék felértékelődése úgy lakóhelyként, mint telephelyként. A t{gabb környék települései v{lnak kapuv{rosokk{, a tőke fogadóhelyeivé. A haszonlehetőségi index (opportunity cost) megnő; a földtulajdonosok eladj{k területeiket a helyigényes szupermarketeknek, logisztikai b{zisoknak; az önkorm{nyzatok a gazdas{gi nyom{s, illetve a kereslet hat{s{ra belterületbe 2 Extra Hungariam non est vita; si est vita, non est ita. Ezt az eredetileg a Nagy Lajos és M{ty{s kir{ly nagy tekintélyű orsz{g{ra utaló sz{llóigét először {llítólag Coelius Rhodiginus olasz humanista írt le a XV. sz{zadban, s tőle vette {t Tomka-Sz{szky J{nos 1748-ban megjelent vil{gföldrajzi könyvében. 3 Vö. Csan{di G. Csizmadia A.: Szuburbaniz{ció és t{rsadalom. = Tér és T{rsadalom. 16 (2002) 3. 2

3 vonj{k külterületi ingatlanjaikat. Most m{r a nagyv{ros t{volabbi környéke is fejlődik, miközben a metropolisz lakoss{g{nak csökkenése tov{bb tart. Budapest népessége ma m{r csak 1,6 millió, vagyis az utóbbi két évtizedben elvesztett mintegy hétsz{zezer lakost! T{gabb vonz{skörzetében különösen a kapuhelyzetben lévő településeken viszont az {ltal{nos magyar demogr{fiai csökkenés ellenére tov{bbra is nő a lakoss{gsz{m. A f{k azonban mint tudjuk nem nőnek az égig. A metropolisz belső kerületeiben megkezdődik egy újabb v{rosiasod{si folyamat (reurbaniz{ció). 4 A slum-osodott v{rosrészeket, blokkokat újj{építik és magas lakó- és üzleti presztizsű negyedek alakulnak ki, ahov{ ismét megindul a visszatelepülés. A szakirodalom ezt az újra v{rosiasod{si folyamatot revitaliz{ciónak is nevezi. Ilyen Budapesten az Óbuda v{rosközpont, vagy a ferencv{rosi revitaliz{ció az Üllői út és a Mester utca, valamint a Ferenc körút és a Ferenc tér közötti v{rosrészben. Ilyen a l{gym{nyosi egyetemi és kultur{lis funkciók fejlesztése. Vil{gviszonylatban ennek legszebb péld{ja a londoni Dockland felt{mad{sa. A reurbaniz{ciós szakaszban teh{t újra a belső v{ros jut tőkéhez és lakoss{ghoz. URBANIZ[CIÓ: A V[ROS LÉLEGZÉSE Ezekben az urbaniz{ciós, szub-, dez- és reurbaniz{ciós szakaszokban a tőke- és a munkaerő {raml{snak bizonyos törvényszerűségei ismerhetők fel, különösen, ha egy egyszerűsített modellen {br{zoljuk a folyamatokat. A klasszikus urbaniz{ciós folyamat sor{n felfedezhető az a törvényszerűség, ahogy az egyes urbaniz{ciós zón{k fejlődnek, megtelnek, kiürülnek. Ez éppen olyan, mint egy élő rendszer ki- és belélegzése. Következésképpen a közigazgat{si urbanisztik{nak egy fontos felismerése és üzenete lehet, hogy ezek az urbaniz{ciós folyamatok természetes velej{rói a v{ros és környéke fejlődésének. A mindenkori településir{nyítók felelőssége, hogy felismerjék: v{rosuk, vagy v{roskörnyéki településük az urbaniz{ciós fejlődés mely szakasz{ban van. Tiszt{n kell, hogy l{ss{k: a kérdéses zón{ban milyen a tőke- és a munkaerő {raml{s{nak ir{nya? Nem harcolni kell a folyamatok ellen adminisztratív eszközökkel (ez még soha senkinek nem sikerült) hanem felismerni őket, és a településfejlesztési koncepcióban tudatosan alkalmazkodni kell hozz{juk. Az urbaniz{ciós szakaszok ugyanis nem vegytiszt{n mennek végbe egy-egy v{rosban és a környezetében. Budapesten péld{ul egyes kerületek egyes v{rosnegyedeiben m{r megkezdődött a reurbaniz{ció, ugyanakkor a metropolisz egésze még mindig a dezrubaniz{ciós szakaszban van. Hogy miért pont azokban a v{rosrészekben kezdődött el a reurbaniz{ció, a fejlődés, az nem véletlen, abba az illetékes településir{nyítóknak is része kell, hogy legyen. MEDUSA TUTAJ[N Nyilv{nvaló, hogy a szuburbaniz{ció megindul{sakor, amikor a v{ros közvetlen vonz{skörzetébe megindul a tőke- és munkaerő {raml{sa, vagyis elkezdődik a szuburbaniz{ciós zóna telítődése, ez a természeti környezet terhelésével j{r. A közutak forgalma 4 Enyedi Gy:. A v{rosnövekedés szakaszai. Bp. Akadémiai Kiadó,

4 megnő, megjelenik a v{rosi tömegközlekedés, a levegő szennyezettebbé v{lik, zajosabb lesz a zóna. A lakoss{gsz{m növekedést a szolg{ltat{sok, a munkahelyek sz{m{nak a növelése követi. Megjelenik, illetve növekszik a bűnözés. Az addigi zöld, csendes szuburb{n zóna elveszíti vonzó lakóhely funkciój{t. Az emberek vagy fallal körülvett lakóparkokba, vagy a t{volabbi környék felé menekülnek tov{bb. [m nem mindenki! Civil szervezetek alakulnak, amelyek igyekeznek megg{tolni a tov{bbi kiköltözéseket. Élől{ncot alkotnak, hogy megakad{lyozz{k a beruh{z{sokat, képviselőik megjelennek az önkorm{nyzati testületekben, hogy megakad{lyozz{k a külterületek belterületté nyilv{- nít{s{t és a tov{bbi beépítéseket. Sajnos vagy nem; erőfeszítéseik hosszú t{von hi{bavalóak, mert a v{ros és a környező zón{k lélegzését nem tudja megakad{lyozni sem a helyi t{rsadalom, sem a közigazgat{s. Egy érdekes jelenség, amit a Medusa 5 tutaja effektusnak neveznék, hogy a szuburbaniz{ciós folyamatok ellen tiltakozó civil szerveződések vezetői, kezdeményezői szinte kivétel nélkül maguk is kiköltözők. Nem az őslakosok aktiviz{lj{k magukat ilyen ir{nyban, hiszen nekik még nincsen rossz tapasztalatuk a zsúfolt lakókörnyezetből kimenekült, a mentőtutajra m{r felkapaszkodott kiköltözőkkel ellentétben. A kiköltöző menekültek viszont vil{gosan l{tj{k, hogy a v{ros ut{nuk terjeszkedik, ut{nuk nyúl; s ők elvesztik a csendet, a jó levegőt, a t{gas zöld térségeket, a panor{m{t. Természetes, hogy harcolni prób{lnak. Prób{lj{k megakad{lyozni, hogy a tutajukra m{s menekülők is felkapaszkodjanak. Az 1980-as évek végén, amikor a budapesti szuburbaniz{ció beindult, a Budaihegységben sorra alakultak a civil szerveződések. Elsőként 1980-ban a Piliscsaba Klotild-liget Községszépítő és Természetvédő Egyesület; 1988-ban az Etyeki Műhely és a Zs{mbék-medence T{jvédelmi Egyesület Tinnyén, Tökön és P{tyon; 1990-ben a Biatorb{gyi T{jvédő Kör, a Pilisvörösv{ri Környezetvédő és Természetbar{t Egyesület, valamint a Pilisszentiv{nért Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyesület; 1992-ben a Solym{ri Környezetvédelmi Egyesület; 1993-ban a Piliscsabai Községvédő Egyesület; végül ben a Pilisj{szfalui Faluvédő Egyesület és a Telki Bar{tainak Köre. 6 A környezettudatos kiköltözők egy évtizeddel kor{bban az USA-ban is hozz{j{rultak a helyi hatós{gok növekedés-ellenes politik{j{hoz, főleg a településrendezési tervek befoly{sol{s{ban. S ebben azért voltak sikeresek, mert New York, Chicago, Philadelphia és Los Angeles szu- 5 A széparcú Medusa egyébként az egyik legragyogóbb szépségű tengeri istennő volt, a h{rom gorgó egyike; az erős Szthenó és a széles tengeren messzire kóborló Eurüalé nővére. A bűvös tengeri boszork{nyok, a gorgók a mai Líbia tengerpartj{n éltek; anyjuk a tengeri borzalmak istennője, Kétó volt, apjuk pedig Homérosz szerint annak fivére, Phorküsz, a tengeri szörnyek felügyelője. Mindketten Pontosz a tengeri mélység istene és Gaia a Földanya lesz{rmazottai voltak. Az egyik mítosz szerint földr{zó Poszeidón, a tengerek ura, felfigyelt Medusa szépségére és ellenl{basa, a szűz Athéné istennő egyik templom{ban mag{év{ tette. Pallasz Athéné pedig a szerencsétlen Medus{n {llt bosszút, s kígyóhajú szörnyeteggé v{ltoztatta, akire ha valaki r{nézett, menten kővé v{ltozott. A Medusa hasonlat ebben is r{illik az urbaniz{ciós szakaszok sor{n az érintetlenből túlzsúfoltt{, a szépből csúny{v{ v{ló v{roskörnyéki zón{kra. 6 Tózsa I.: A természetvédelem adotts{gai és területfejlesztési szerepe a Pilisi- és a Zs{mbéki-medence településein *kézirat+. Bp. MTA Region{lis Kutat{sok Központja,

5 burbaniz{ciós övezeteiben a munkaképes korú lakoss{g a felsőfokú képzettséget tekintve 10-14%-kal felülmúlja a központi metropolisz lakoss{g{t. 7 B{r e sorok írója is maga is kiköltözőként évekig vezette ezen szervezetek egyikét, r{ kellett jönnie, hogy szélmalomharc a haszonlehetőségi index ellen harcolni, r{ad{sul a települések népességmegtartó képességének (azaz a képesség megtartó népességnek) a fenntart{sa nem megy a település fejlődése nélkül. Olyan ez, amikor a matrózok a vitorl{t foltozz{k, miközben elsüllyed alattuk a korhadt hajótest. Ha a süllyedő v{rosból a Medusa tutaj{n menekülők elérnék, hogy a településüket kivonj{k a szuburbaniz{ciós folyamatokból, a végén saj{t maguknak kellene kiv{gniuk a védendő f{kat tűzif{nak, mert településük idő előtt a településverseny vesztesei közé kerül, nem élve a lehetőséggel, hogy levegőt (tőkét és munkaerőt) szippantson akkor, amikor azt a természetes urbaniz{ciós folyamatok keretében megtehetné. 8 Természet- és környezetvédelemről csak tőke birtok{ban, helyi munkahelyek, helyi szolg{ltat{sok és helyi bevételek birtok{- ban lehet beszélni! Szerencsére (?) a v{ros és az urbaniz{ciós zón{k nem könnyen hagyj{k magukat befoly{solni; kilélegeznek, belélegeznek, egyszóval élnek. A szuburbaniz{ció ellenei harc pedig kudarcra van ítélve, miként a Medusa mentőtutaja is. Rendkívül fontos, hogy a leendő településir{nyítók megismerjék az urbaniz{ciós szakaszokat, egyebek mellett a Közigazgat{si urbanisztika című tant{rgy keretében. Azért, hogy településir{nyítóként, vagy ak{r csak az urbaniz{ciós zón{k valamelyikének a v{llalkozójaként, lakójaként vil{gosan l{ss{k a környezetükben végbemenő folyamatokat, és ahhoz alkalmazkodni tudjanak, annak előnyeit ki tudj{k haszn{lni, és ne rosszkor rossz helyen v{llalkozzanak, v{s{- roljanak, lakjanak. AZ URBANIZ[CIÓS SZAKASZOK TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI A fent leírt folyamatok egy sém{n a következőképpen érzékeltethetők. A koncentrikus ellipszisek a központi v{rost, és az azt körülvevő vonz{skörzetet, valamint a t{gabb környéket képviselik. A nyilak a munkaerő és a tőke uralkodó {raml{si ir{ny{t jelölik. A tónusok a be{raml{s erősségét reprezent{lj{k, fokozatok szerint: fehér (0), vil{gosszürke (1), sötétszürke (2). A kifejlett reurbaniz{ció egy teljes urbaniz{ciós ciklus lez{r{s{ra utal. Klasszikus urbaniz{ció 7 Stanback, T. M.: The New Suburbanization Challange to the Central City. Oxford, Westview Press, Tózsa I. K{ros urbaniz{ció. = Tér és T{rsadalom. 16 (2002)

6 Szuburbaniz{ciós szakaszok: korai és klasszikus szuburbaniz{ció Dezurbaniz{ciós szakaszok: kezdeti és kifejlett dezurbaniz{ció Reurbaniz{ciós szakaszok: kezdeti és kifejlett reurbaniz{ció 6

Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 1: 1 16 A KÁROS URBANIZÁCIÓ. (The Harmful Urbanisation) TÓZSA ISTVÁN

Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 1: 1 16 A KÁROS URBANIZÁCIÓ. (The Harmful Urbanisation) TÓZSA ISTVÁN Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 1: 1 16 A KÁROS URBANIZÁCIÓ (The Harmful Urbanisation) TÓZSA ISTVÁN Kulcsszavak: Budapesti agglomeráció területrendezési terv urbanizáció területhasznosítás környezeti

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Jászberényi Melinda Budapest, 2008. I Jászberényi Melinda Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában

Részletesebben

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció Magyar szlovák agglomeráció Pozsony környékén Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN

A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN GŐZSY ZOLT[N VARGA SZABOLCS A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN A 18. sz{zad a Magyar Kir{lys{g és a magyar katolikus egyh{z egyik legvirulensebb korszaka volt.

Részletesebben

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK A megsz{llotts{g 10 leggyakoribb tünete 1. Alacsony energiaszint 2. Jellemv{ltoz{s vagy gyakori hangulatv{ltoz{sok 3. Belső hang(ok) beszélnek 4. Drogfogyaszt{s, beleértve

Részletesebben

Jegyzetek az esőerdőből

Jegyzetek az esőerdőből Faludy György és Eric Johnson Jegyzetek az esőerdőből MAGYAR VIL[G KIADÓ Az első kiad{s angol nyelven Notes from the Rainforest címen jelent meg (Hounslow Press, Willowdale, Ontario, 1988) Faludy György

Részletesebben

A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban (Esettanulmányok)

A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban (Esettanulmányok) Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 1 2. füzet, pp. 93 125. A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban (Esettanulmányok) KOVÁCS ZOLTÁN1 Az alábbiakban közölt tanulmányok eredetileg nem tudományos

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A vidékfogalom Magyarországon... 3. A szuburbanizáció értelmezése...

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A vidékfogalom Magyarországon... 3. A szuburbanizáció értelmezése... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A vidékfogalom Magyarországon... 3. A szuburbanizáció értelmezése... 3.1. A szuburbanizáció, mint elővárosokat létrehozó folyamat... 6 3.2 A szuburbanizáció, mint decentralizációs

Részletesebben

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI Budapest, 2006. július 1 A Ferencváros rehabilitációjának társadalmi hatásai Megbízó: Budapest, Ferencváros Önkormányzata A tanulmány készítői:

Részletesebben

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN Szociológiai Szemle 2007/3 4, 183 198. VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN KOCSIS János Balázs Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1

A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1 Budapest Szirmai Viktória A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1 (ON THE EDGE OF A LARGE CITY: THE SPATIAL AND SOCIAL ISSUES OF URBAN SPRAWL) Kulcsszavak: városi terjeszkedés,

Részletesebben

Városfejlődés és. Budapesti és lipcsei tapasztalatok. Szerkesztette: Kondor Attila Csaba. Egedy tam s. Magyar Földrajzi Társaság

Városfejlődés és. Budapesti és lipcsei tapasztalatok. Szerkesztette: Kondor Attila Csaba. Egedy tam s. Magyar Földrajzi Társaság Városfejlődés és városrehabilitáció Budapesti és lipcsei tapasztalatok Szerkesztette: Kondor Attila Csaba Egedy tam s Magyar Földrajzi Társaság Budapest, 2007 1 Tartalom.indd 1 2007.01.05. 11:53:18 Városfejlődés

Részletesebben

Hazai eredmények és tapasztalatok A városrehabilitáció és a zöldterületek viszonya Budapesten MIKLE KINGA MELINDA Bevezetés Magyarországon az 1990-es évektõl sokan az agglomerációba való kiköltözéssel

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana

Részletesebben

2005. január 31. Gőbl Gabriella: A nyolcker szempontok területfejlesztési stratégiához, rehabilitációhoz

2005. január 31. Gőbl Gabriella: A nyolcker szempontok területfejlesztési stratégiához, rehabilitációhoz Gőbl Gabriella: A nyolcker szempontok területfejlesztési stratégiához, rehabilitációhoz 2005. január 31. A rendőri erők azzal a szinte lehetetlen feladattal birkóznak, hogy elkerüljék a rendkívül feszült

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

A nagyváros szélén: A városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái. On the edge of a large city: the spatial and social issues of urban sprawl

A nagyváros szélén: A városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái. On the edge of a large city: the spatial and social issues of urban sprawl Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 1. szám, 2011 A nagyváros szélén: A városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái On the edge of a large city: the spatial and social issues of urban

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

A VÁROSTERVEZÉS SZÜRKE ZÖLD DILEMMÁI. A VÁROSI TÉRSZERKEZET ALAKÍTÁSA ÉS AZ ÉLHETŐ VÁROS ELVE

A VÁROSTERVEZÉS SZÜRKE ZÖLD DILEMMÁI. A VÁROSI TÉRSZERKEZET ALAKÍTÁSA ÉS AZ ÉLHETŐ VÁROS ELVE A VÁROSTERVEZÉS SZÜRKE ZÖLD DILEMMÁI. A VÁROSI TÉRSZERKEZET ALAKÍTÁSA ÉS AZ ÉLHETŐ VÁROS ELVE M. Szilágyi Kinga Almási Balázs Hutter Dóra Szabó Lilla A zöldfelületi rendszer tervezéselmélete közel 200

Részletesebben

Dr. Puczkó László Jószai Attila. Települési tervezés

Dr. Puczkó László Jószai Attila. Települési tervezés Dr. Puczkó László Jószai Attila Települési tervezés Dr. Puczkó László Jószai Attila Települési tervezés Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2015 Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP 2.2.22. Képzés a

Részletesebben

SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN. Rácz Attila

SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN. Rácz Attila BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN A STATISZTIKAI ÉS A MENTÁLIS TÁRSADALMI-ÉS TÉRBELI ELKÜLÖNÜLÉS VIZSGÁLATA SZEGEDEN Ph.D értekezés Rácz Attila Budapest 2012 Rácz Attila SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Szerző Dr. Szacsky Mih{ly. Budapest 2012. június.15.

Szerző Dr. Szacsky Mih{ly. Budapest 2012. június.15. EVESZ Klaszter Mikro, makro elemek és az ionh{ztart{s korrel{ciói a fiziológia és a H{rmas Elmélet tükrében (élelmiszerek és a t{pl{lkoz{s az egészség fenntart{s{ban) Szerző Dr. Szacsky Mih{ly Budapest

Részletesebben

A kötet címe: Kisváros peremén. Szerkesztette és lektorálta: Kemény Vagyim

A kötet címe: Kisváros peremén. Szerkesztette és lektorálta: Kemény Vagyim Kisváros peremén A tanulmány megvalósulását a Szociális Építőtábor Egyesület és a Társadalomelméleti Kollégium TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023. pályázata tette lehetővé. A felhasznált interjúk készítése és

Részletesebben