MEZİBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZİBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA 2011-2014 MEZİBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 MEZİBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK KONCEPCIÓJA

2 Bevezetés: A Város által támasztott elvárásoknak való megfeleléshez igazodva, figyelembe véve Magyarország Európai Uniós tagságát, Mezıberény Önkormányzati Képviselı-testülete megalkotja a város nemzetközi kapcsolatait szabályozó koncepcióját. A Nemzetközi Kapcsolatok Koncepciójának célja, hogy meghatározza, és szabályozza az önkormányzat ilyen irányú, és ehhez kapcsolódó városmarketing feladatait, segítse a város intézményeinek és civilszervezeteinek kapcsolattartását. Kijelöli a nemzetközi kapcsolatok alakulásának fıbb irányát és meghatározza az elvégzendı feladatokat. I. Helyzetelemzés: Az 1989-es rendszerváltás után felgyorsultak azok a folyamatok, amelyek a nemzetközi kapcsolatok létrejöttét és fejlesztését segítették elı. Az oktatási és kulturális intézményeink szerteágazó testvér- és partnerkapcsolataik révén minden évben számos csereprogram és tartalmas rendezvény létrejöttéhez járulnak hozzá. Városunk a koncepció felülvizsgálatának idıpontjában öt dokumentált testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik: Mezıberény Város életében egyre fokozódó szerepet tölt be a nemzetközi kapcsolatok ápolása és fejlesztése, hiszen az Európai Unióhoz történı csatlakozással e kapcsolatok még inkább elmélyülhetnek, új, esetleges gazdasági és kulturális tartalommal is telítıdhetnek. A számos ország településeivel folytatott informális együttmőködésen túl, Mezıberény Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a következı településekkel: - Gronau - Németország (megállapodás aláírva: ) - Münsingen - Németország (megállapodás aláírva: ) - Guta Szlovákia (megállapodás aláírva: ) - Szováta - Románia (megállapodás aláírva: ) - Csantavér- Szerbia (megállapodás aláírva: ) 5. évforduló 10. évforduló 15. évforduló 20. évforduló Gronau Münsingen Szováta Guta Csantavér Nevezett városokkal a kapcsolattartás a hivatalos delegációk (önkormányzati, intézményi) utaztatásán keresztül, illetve nem intézményesített formában (egyesületek, magánszemélyek

3 közötti kapcsolattartás) történik. Folyamatos információ csere, kapcsolatápolás nem valósul meg. A nemzetközi kapcsolatok szervezésében nagy segítségére volt mind városunknak, mind pedig az Oktatási- és Kulturális Bizottságnak a városmarketinggel foglalkozó köztisztviselı, illetve az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ munkája. II. A nemzetközi kapcsolatok célrendszere: városunk megismertetése, élı kapcsolatok kialakítása testvérvárosainkkal, kapcsolatok kialakítása és ápolása kulturális, turisztikai, gazdasági, oktatási, sport területeken, nyelvtanulás, hagyományápolás. nyitottság más kultúrák megismertetése és befogadása iránt jó és haladó tapasztalatok átvétele gazdasági szervezetek lehetıségének javítása civil szervezetek, intézmények nemzetközi kapcsolatokban rejlı lehetıségeinek javítása a város lakosainak számára a kapcsolatépítés lehetıségének megteremtése III. Hivatalos, városi szintő nemzetközi kapcsolatok rendszere Hivatalos, városi szintő nemzetközi kapcsolatok közé a testvérvárosi kapcsolatokat soroljuk. Testvérvárosok Kapcsolattartás formája, jellege Közvetlen kapcsolattartás gyakorisága Kapcsolattartó személy/ek Fejlesztési elképzelések Gronau Münsingen Guta Szováta Csantavér Látogatások, oda-vissza alapon, hivatalos küldöttségek a város vezetıinek részvételével Testvérvárosi megállapodás jubileumaihoz kötve: fogadás (a Berényi Napok alkalmával), kiutazás legalább egy alkalommal négyévente Elsıdleges kapcsolattartó a mindenkori polgármester, illetve a nemzetközi kapcsolatokért felelıs bizottság elnöke, nemzetközi kapcsolatokért felelıs, kijelölt személy Alpolgármester és a gimnázium igazgatója, képviselı-testület állandó bizottságainak elnökei német és szlovák kisebbségi önkormányzatok elnökei A kapcsolattartás célrendszerének megfelelıen

4 Nemzetközi kapcsolatokért kijelölt, felelıs személy: - koordinálja a város külkapcsolatait, biztosítja a folyamatos kapcsolattartást (levelezés, telefon), - szervezi a delegációk utaztatását, illetve fogadását, szigorú protokoll szerint elkészíti ezek részletes forgatókönyvét, - szervezi a nemzetközi programokat, - gondoskodik a nemzetközi kapcsolatokhoz szorosan tartozó PR tevékenységrıl, - a fontosabb mezıberényi, és Mezıberényt érintı eseményekrıl évente beszámolót készít az illetékes szakbizottság ülésére - kiküldetési szabályzat készítése, karbantartása. Hivatalos delegációk fogadása A városba hivatalos delegáció érkezhet a képviselı-testület és/vagy a polgármester meghívására. A városba érkezı hivatalos delegációt az itt-tartózkodás ideje alatt a polgármester vagy az alpolgármester, a nemzetközi kapcsolatokért felelıs bizottság elnöke (elfoglaltságuk esetén az ideérkezı küldöttség összetételének megfelelı bizottság elnöke, vagy a képviselı-testület által megbízott képviselı) hivatalosan fogadja a városházán, szükség esetén hivatalosan fogadott tolmács közremőködésével. Terveinknek megfelelıen hivatalos delegációt, kulturális csoportokat a testvérvárosi megállapodások aláírásának jubileumai alkalmával fogadunk ben a Gronauval való testvérvárossá válásunk 20. évfordulóját, Gutával való testvérvárossá válásunk 10 éves évfordulóját ünnepeljük, melynek keretein belül valamennyi testvérvárosunk delegációját vendégül kívánjuk látni. Az ideérkezı delegáció esetén meg kell oldani a küldöttség tagjainak: 1. az elszállásolását, 2. az étkeztetését, 3. valamint megfelelı programot kell részükre biztosítani. 4. szükség esetén utaztatás Az elsı és második pont esetén figyelembe kell venni a delegáció nagyságát, az itttartózkodás idıtartamát, a küldöttség összetételét. Az elszállásolás lehetıségei: - a Petıfi Sándor Gimnázium Kollégiuma - Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola - vendéglátó egységek - magánházaknál, a lakosság bevonásával Étkeztetési lehetıségek:

5 - vendéglátó egységek - a Petıfi Sándor Gimnázium étkezdéje - önkormányzat valamely intézménye - magánháznál történı elszállásolás esetén ugyanott A programok biztosítása: - a hivatalos programot és szabadidıs programokat a kijelölt személy, a polgármesteri hivatal és/vagy a város valamely intézménye(i), civil szervezete(i) bevonásával szervezi, Hivatalos delegáció búcsúztatásánál a várost a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, vagy a képviselı-testület valamely tagja képviseli. A delegáció itt-tartózkodásának részletes forgatókönyvét - az érkezés elıtt legkésıbb egy héttel -a kijelölt személy készíti el, és a jegyzı, vagy a polgármester jóváhagyása után, az általuk megjelölt személyek részére hozzáférhetıvé teszi. Hivatalos delegációk küldése Hivatalos delegáció elsısorban a partner meghívására, vagy egyeztetett találkozó esetén utazhat külföldre. Kivétel ez alól, ha olyan ünnepség, esemény történik valamely testvérvárosban, amelyen a részvétel meghívás nélkül is illendı, illetve a fogadó város részérıl elvárható. A hivatalos küldöttséget lehetıség szerint a polgármester, vagy az alpolgármester, nemzetközi kapcsolatokért felelıs bizottság elnöke vezeti. A delegáció kinttartózkodásának részletes forgatókönyvét - az utazás elıtt legkésıbb egy héttel a kijelölt személy készíti el. IV. Egyéb külkapcsolatok Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elismerve a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepüket, az azok fenntartása érdekében tett erıfeszítéseiket intézményei, és a mezıberényi illetékességő egyesületek, civil szervezetek számára külkapcsolataik lebonyolításának segítésére meghatározott pályázati alappal pályázati rendszert mőködtet. A pályázati alaphoz kapcsolódó pályázat lebonyolításával a képviselıtestület a nemzetközi kapcsolatokért felelıs bizottságot bízza meg, a pályázati alap felhasználásáról történı beszámolási kötelezettség mellett. Pályázni lehet a város, az intézmény, az egyesület, szervezet külkapcsolatainak ápolását célzó helyi programok lebonyolítására, meghatározott céllal (meghívás rendezvényre, diákcsere szociális alapú támogatása stb.) történı külföldi utazásokra. A pályázatra beérkezı projektek elbírálásáról minden évben az év költségvetésének elfogadását követıen a források ismeretében dönt a bizottság. A pályázaton csak azok az intézmények, egyesületek, civil szervezetek indulhatnak, akik jelen koncepcióban az adott év január 1-én regisztrálva vannak, és a jelzett idıpontban élı kapcsolattal igazoltan - rendelkeznek.

6 V. Záró rendelkezések - A nemzetközi kapcsolatok koncepciót a képviselı-testület a 424/2011.(VIII. 29.) sz. határozatával fogadta el. - A koncepció elválaszthatatlan részét képezi az intézmények, egyesületek, civil szervezetek regisztrált kapcsolatait tartalmazó melléklet. Az elfogadott koncepció felügyelete folyamatos, felelıse az Oktatási és Kulturális Bizottság.

7 melléklet Regisztrált nemzetközi kapcsolatok, kezdeményezések Intézmény megnevezése Külkapcsolat települése Külkapcsolat létrejötte Humánsegítı és Szociális Münsingen (Németo.) Szolgálat Gronau (Németo.) Formája, tartalma szociális intézménnyel Finanszírozás Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Münsingen (Németo.) Wurzen (Németo.) Poprád (Szlovákia) Csantavér (Szerbia) Székelyudvarhely (Románia) Gronau (Németo.) Marosvásárhely (Románia) Szováta (Románia) iskolák közötti nyelvtanulás, Valamennyi esetben:, tantárgyi verseny, szülık, pedagógusképzés szponzorok,, tantárgyi verseny, pedagógusképzés pályázatok,, alapítványi,, nyelvtanulás, egyesületi, résztvevık, tantárgyi verseny, befizetései, iskolák közötti, pedagógusképzés saját erı. Összevont Óvodák Vajdahunyad/Hunedoara (Románia) Gúta/Kolárovo (Szlovákia) testvéróvodai kapcsolat együttmőködési megállapodással testvéróvodai kapcsolat saját forrás, alapítvány, pályázat

8 Intézmény megnevezése Külkapcsolat települése Külkapcsolat létrejötte Formája, tartalma Orlai Petrics Soma Kulturális Münsingen (Németo.) kulturális és testvérvárosi Központ Gronau (Németo.) kulturális cserekapcsolat Gronau (Németo.) testvérvárosi cserekapcsolat Gúta (Szlovákia) kulturális kapcsolat Finanszírozás Petıfi Sándor Gimnázium Mezıberényi Német Önkormányzat és a Német Hagyományápoló Egyesület Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Alföld Turista Egyesület Baráti Egylet Mezıberényért Egyesület Berényi Gyermek FC Utánpótlásnevelı Egyesület Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Münsingen (Németo.) Gronau (Németo.) Paderborn (Németo.) Lingen (Németo.) Spaichingen (Németo.) Münsingen (Németo.) Gronau (Németo.) diákcsere-utak, nyelvtanulás, ismerkedés a kultúrával, hagyományokkal testvérvárosi kapcsolatok szülık, Petıfi és Goethe Alapítvány, pályázati rendszer saját költségvetés, pályázat Gúta (Szlovákia) Pozsony /Bratislava/ (Szlovákia) Topolcianky (Szlovákia) Poprád (Szlovákia) Brezova Pod Bradlov Hagyományırzı Csoporttal nyári tábor, amatır mővészeti csoport alkalmi kapcsolatok Evangélikus egyházi kapcsolat saját költségvetés, pályázat Münsingen (Németo.) sport kerékpáros közös túra saját költség, Erdélyi Kárpát Egyesület sport kerékpáros közös túra pályázatok Fehéregyháza (Románia) Petıfi emlékhely Gronau (Németo.) kapcsolat a Petıfi Körrel saját erı, pályázat Münsingen (Németo.) FC Vorwarts Gronau-Epe (Németo.) (labdarúgás) saját erı, támogatások Land of Harmony Foundation - Zsolna /Zilina/ (Szlovákia) fogyatékkal élık nemzetközi találkozókra való eljutása, részvétele; tanulmányutak, gyakorlatok Zsolnai alapítvány, Kézenfogva Alapítvány Bp., önerı

9 Intézmény megnevezése Külkapcsolat települése Külkapcsolat létrejötte Mezıberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Iskola DSE Wurzen (Németo.) Poprád (Szlovákia) Csantavér (Szerbia) Székelyudvarhely (Románia) Gronau (Németo.) Marosvásárhely (Románia) Szováta (Románia) Formája, tartalma Finanszírozás Valamennyi esetben: szülık, szponzorok, pályázatok, alapítványi, egyesületi, résztvevık befizetései, saját erı. Mezıberényi I. Kerületi Evangélikus Egyház Mössingen (Németo.) fúvós zene, hangszer- ill. kottatámogatás, 1 hetes nyári tábor szervezése I. Ker. Evangélikus Egyház Mezıberényi Kosárlabda Klub Wurzen (Németo.) Sportkapcsolat (Kosárlabda) saját forrás, pályázatok Mezıberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület Münsingen (Svájc) fúvószenekarok közötti kulturális kapcsolat, a fúvószene népszerősítése saját erı, pályázatok Mezıberényi Sakk Egyesület Szováta (Románia) (sakk) saját forrás, pályázatok, Mezıberényi Szlovákok Szervezete Topolcianky (Szlovákia) Gúta-Kolárovo hagyományırzı csoport Szlovák kulturális kör Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület Brezova Pod Bradlov Teleki Oktatási Központ - Szováta (Románia) Csantavér (Szerbia) Gúta-Kolárovo (Szlovákia) Evangélikus egyházi kapcsolat népmővészet, kézmővesség képzımővészeti alkotó tábor saját költségvetés, pályázat Tagdíj, pályázatok

10 Intézmény megnevezése Külkapcsolat települése Külkapcsolat létrejötte Formája, tartalma Petıfi és Goethe Alapítvány Gronau (Németo.) 1997 Formája: diákcsere-utak Paderborn (Németo.) 1998 Tartalma: nyelvtanulás Lingen (Németo.) 1999 ismerkedés a kultúrával Spaichingen (Németo.) 1998 hagyományokkal Finanszírozás szülık, Petıfi és Goethe Alapítvány, pályázati rendszer (NCA-pályázatok) Petıfi Sándor Gimnázium DSE Münsingen (Németo.) nyári tábor (10-12 diák) csere alapítvány, szponzor, pályázatok, szülık Sportcsarnok Sportegyesület Gúta-Kolárovo (Szlovákia) (kézilabda) saját források Wurzen (Németo.) 1987 Városi Önkéntes Tőzoltó Gronau-Epe (Németo.) önkéntes tőzoltókkal protokolláris pályázatok, saját erı Egyesület Csantavér (Szerbia) Szováta (Románia) és baráti kapcsolat Viola Szabadidıs és Kulturális Gronau (Németo.) (íjászat) saját források Egyesület Leg a Láb A.M.I. Brassó (Románia) Kulturális kapcsolat pályázatok, saját erı Mazsorett Varázs Alapítvány Ostrava (Csehország) Khmelnitskyi (Ukrajna) 2011 Kulturális és sport kapcsolat pályázatok, saját erı Tízváros Alapítvány München (Németország) Drezda (Németország) Bielefeld (Németország) Johannesburg (Dél-Afrika) Krakkó (Lengyelország) Egyházi, adományok győjtése Egyházi, ifjúsági kapcsolatok, adományok Egyházi, adományok Egyházi Egyházi alapítvány, gyülekezet

11

12 Függelék A hivatalos városi szintő kapcsolatok finanszírozása A május 1-jei Európai Unióhoz való csatlakozással lehetıség nyílt uniós pénzek pályázására, mellyel külkapcsolati rendszerünk finanszírozása érdekében élni kívánunk. 1. Kiutazás finanszírozása (városonként egy alkalomra számolva) Település Üzemanyag Távolság (oda-vissza) szgk*-ra (Ft/km) Útiköltség (Ft) Gronau ~3000km (2952km) Münsingen ~2600km (2575km) Guta ~ 700km ( 628km) Szováta ~1000km ( 924km) Csantavér ~ 400km ( 356km) Össz: ~7700km (7435km) Egyéb költségek (Ft) (biztosítás, autópálya) Összesen (Ft) Ajándékozás: Kiutazáskor legalább ,- Ft értékben ajándékozásra kerül sor. Ennek megfelelıen az ajándékozás éves költsége: 5 x ,- Ft azaz Ft 2. Delegáció fogadása Mezıberényben (2011. évben városonként egy-egy alkalommal, 4 fı / 4 nappal számolva) Ft Az itt-tartózkodás egy fıre esı költségei a Tópart vendéglıben való elhelyezéssel 2011-re kalkulálva: - szállás: 3.650,- Ft / éj - étkezés: 3.200,- Ft / nap összesen: 6.850,- Ft / fı / nap Az itt-tartózkodás ellátásának becsült költsége öt delegációval számolva: 5 x 4 fı x 4 nap x 6.850,- Ft azaz ,- Ft Fogadáskor legalább ,- Ft értékben ajándékozásra kerül sor. Ennek megfelelıen az ajándékozás éves költsége: 5 x ,- Ft azaz ,- Ft. Összesen: ,- Ft. Összesítve, a hivatalos városi szintő kapcsolatok becsült költsége évben, valamennyi testvértelepülésre történı kiutazás és fogadás esetén: ,- Ft

13 3. Kulturális és sport delegáció kiutazásának finanszírozása A delegáció küldése átlagosan városonként kétévente egy, de legalább négyévente egy alkalommal történik. A csoportok elhelyezésérıl, és a sofırök ellátásáról a fogadó városok gondoskodnak, ajándékról, illetve utasbiztosításról a kiutazók. Költségként az útiköltség jelentkezik: - autóbusz km díja: ,- Ft (~7700 km x 300,- Ft/km) - autópályadíjak: 3.000,- Ft / nap x 2 alk. (jövet menet) x 3 város (HUN)* ,- Ft - sofırök napidíja: (6 nappal és 2 sofırrel számolva) ,- Ft *Nemzetközi viszonylatban Go-Box szükséges A kiutazás összes költsége: ,- Ft Kulturális és sport delegáció fogadásának finanszírozása A delegációk fogadása városonként 2011-ben egy alkalommal történik. A fogadott létszám ~ 250 fı, az itt-tartózkodás idıtartama öt nap (négy éjszaka). Ellátásukra a Petıfi Sándor Gimnázium kollégiumában, a Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában, vendéglátó egységekben, valamint vendéglátó családoknál kerül sor. Az ellátás egy fıre esı költségei évben a Petıfi Sándor Gimnázium Kollégiumában: - szállás: 2.156,- Ft / éj / fı ( 3.100,- Ft / vendégszoba) - étkezés: 1.680,- Ft / nap / fı * (*a megfelelı ellátás érdekében 1.120,- Ft 1,5-szörös normával számolva) Az ellátás teljes költsége: - szállás: 250 fı x 2156,- Ft/éj x 4 éj = ,- Ft - étkezés: 250 fı x 1680,- Ft/nap x 5 nap = ,- Ft - összesen ft. - kávé, üdítı: 500,- Ft / nap / fı kávé, üdítı: 250 x 500,- Ft / fı x 5 nap = ,- Ft További költségek (környék bemutatása, strandbelépı, stb.) Kulturális és sport delegáció fogadásának kb ,- Ft ,- Ft A teljes finanszírozás ( ) hivatalos delegáció kiutazása valamennyi testvérvárosba négy év alatt legalább egyszer, -valamennyi testvérvárosi delegáció fogadása négy év alatt legalább egyszer, kulturális sport delegációk kiutazása legalább egyszer, -fogadása 2011-ben megemelt létszámmal és költségvetéssel becsült költsége: ,- Ft

14 4. Egyéb külkapcsolatok finanszírozása Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a város intézményei, és a mezıberényi illetékességő egyesületek, civil szervezetek számára külkapcsolataik lebonyolításának segítésére meghatározott pályázati alappal pályázati rendszert mőködtet. A pályázati alaphoz kapcsolódó pályázat lebonyolításával a képviselı-testület a nemzetközi kapcsolatokért felelıs bizottságot bízza meg, a pályázati alap felhasználásáról történı beszámolási kötelezettség mellett. A pályázatra beérkezı projektek elbírálásáról minden évben az év költségvetésének elfogadását követıen a források ismeretében dönt a bizottság.

15 Kiküldetési Szabályzat évi CXVII. törvény A személyi jövedelemadóról 11. Kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, a munkaszerzıdésben rögzített munkahelytıl eltérı helyen történı munkavégzés. 12. Külföldi kiküldetés: a belföldi illetıségő magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizetı tevékenységével összefüggı feladat ellátása érdekében a Magyar Köztársaság területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az elızıekkel kapcsolatos külföldre történı utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggı utazást. 1. A szabályzat hatálya kiterjed Mezıberény Város Önkormányzatának tisztségviselıire (polgármester, alpolgármester), képviselıire, az Önkormányzat köztisztviselıire és a delegációs tagokra. 2. A Képviselı-testület költségvetésének meghatározása során dönt a külföldi kiküldetések pénzügyi fedezetérıl. A külföldi kiküldetés utazási rendelvény kitöltésével és annak a Polgármesterrel, illetve köztisztviselı esetében a Polgármester és a Jegyzı aláírásával történı érvényesítéssel rendelhetı el. 3. Az ideiglenes külföldi kiküldetést, teljesítıket külföldi tartózkodásuk során devizaellátmány illetheti meg. A devizaellátmány három elembıl áll: napidíj dologi kiadások fedezetére nyújtott elıleg utazási költség 1. Napidíj Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött delegáció nem köztisztviselıi tagjai részére napidíjat nem állapít meg. A köztisztviselık napidíjáról a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. tv. 49/C. -a rendelkezik. 2. Dologi kiadások A kiküldı a kiküldetés teljes idejére a dologi kiadások fedezetére devizaállományt állapíthat meg, ha a külföldi tevékenység idıtartama, helye, jellege vagy körülményei ezt indokolttá teszik. A kiküldetési devizaellátmány. Az ellátmány konkrét összegét a célszerőség és szükségszerőség figyelembevételével minden kiküldetést megelızıen a Pénzügyi Bizottság határozza meg. A kiküldetéshez felvett devizaellátmányt elılegnek kell tekinteni, és azzal a hazaérkezéstıl számított 3 munkanapon belül el kell számolni. Az ellátmány a magánszemélynél nem bevétel, mivel a kiküldı felé annak összegével számlát csatolva el kell számolnia. Az elszámolást abban a valutában kell teljesíteni, amiben a kiküldött az elıleget felvette. A dologi kiadások fedezetére nyújtott elıleget a kiutazást megelızı munkanapon

16 utólagos elszámolásra kell a kiküldött részére a házipénztárból kifizetni. 3. Utazási költségek Az utazás során igénybe veendı közlekedési eszközt a gazdaságosság figyelembe vételével kell kiválasztani és megrendelni. A megrendelés a Polgármesteri Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelıs, kijelölt személy a feladata, elızetesen bekért árajánlatok alapján. A fizetés átutalással történhet. Hivatali gépkocsi, illetve saját gépkocsi igénybevételére, a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok az érvényesek, ezt minden esetben a képviselı-testületnek kell engedélyeznie. 4. A hivatalos külföldi utazásokhoz szükséges dokumentumokról a kiküldött gondoskodik 5. Az utazással kapcsolatos baleset- és poggyászbiztosítást a kiutazó köti meg a biztosító társasággal. 6. A devizaellátmány felvételét, a maradványok visszaváltását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya intézi. 7. A Nemzetközi kapcsolatok keret felhasználásának analitikáját, valamint az errıl készült kimutatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti, illetve készíti el. 8. Az utazással összefüggı szervezési feladatokat (levelezés, jegyek váltása, fogadó fél értesítése, külföldi regisztráció stb.) a Polgármesteri Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelıs, kijelölt személy végzi. 9. A kiküldött delegáció esetén az ezzel megbízott személy a hazatérést követı 15 napon belül készítsen rövid beszámolót a feladat elvégzésérıl és adja át a Polgármester részére.

17 Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések: Kiküldött neve beosztása munkáltatója Kiküldetési ország Kiküldetés célja Utazás oda vissza Év: Sorszám: 2. Indulási és érkezési adatok Indulás Érkezés Honnan Mikor Hová Mikor hó nap óra perc hó nap óra perc Bp. Bp. 3. Napidíjelszámolás Viszonylat Napok Felszámított napidíj Árfolyam Forint Valutane Egy Összes m napra HUF - 1,00 - HUF - 1,00 - HUF - 1,00 - HUF - 1,00 - HUF - HUF - 4. Szállásköltségelszámolás Szálloda..-tól -ig Napok Felszámított szállásdíj Árfolyam Forint Valutane Egy Összes m napra HUF - 1,00 - HUF - 1,00 - HUF - 1,00 - HUF - 1,00 - HUF - HUF - 5. Dologi kiadások elszámolása Valutane Hivatk. Felmerülés Összeg Árfolyam Forint m Ideje Jogcíme HUF 1,00 - HUF 1,00 - HUF 1,00 -

18 HUF 1,00 - HUF 1,00 - HUF 1,00 - HUF 1,00 - HUF 1,00 - HUF 1,00 - HUF - HUF - Összes elszámolt költség: HUF - HUF - Kijelentem, hogy a fentiekben felsorolt költségek teljes mértékben a kiküldı érdekében merültek fel. aláírás 6. Elszámolás valutában és forintban Valutane m Összeg Árfolyam Forint Elıre, utólagos elszámolásra felvett valuta HUF 1,00 - VISA kártyával fizetett tételek HUF 1,00 - Elszámolt költségek HUF - 1,00 - Visszafizetendı valuta HUF - 1,00 - Még jár az utazónak valuta HUF - 1,00-7. Külföldi kiküldetés könyvelési feladása Gazdasági esemény Tartozik Követel megnevezése Valutane m Összeg Árfolyam Napidíj HUF Szállás HUF Dologi: 0 HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF Felvett elıleg elszámolása HUF VISA kártyával fizetett tételek HUF VISA miatti árfolyamnyereség VISA miatti

19 árfolyamveszteség Valuta visszafizetése HUF Még járó valuta kifzetése HUF - Útijelentés dátum aláírás

MEZŐBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA 2015-2020

MEZŐBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA 2015-2020 MEZŐBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA 2015-2020 Bevezetés: A Város által támasztott elvárásoknak való megfeleléshez igazodva, figyelembe véve Magyarország Európai Uniós tagságát, Mezőberény

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA

MEZŐBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA MEZŐBERÉNY VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KONCEPCIÓJA 2015-2020 Bevezetés: A Város által támasztott elvárásoknak való megfeleléshez igazodva, figyelembe véve Magyarország Európai Uniós tagságát, Mezőberény

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Sásd Város Képviselıtestületének. 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú. r e n d e l e t e

Sásd Város Képviselıtestületének. 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú. r e n d e l e t e Sásd Város Képviselıtestületének 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú r e n d e l e t e a polgármester illetményérıl, a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról és költségtérítésekrıl

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 5/2011.(II.22.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni.

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni. Heves megye Főjegyzőjének 1/2017. (I.09.) utasítása Heves Megyei Önkormányzati Hivatal belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló Szabályzatának kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Iktatószám:

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

2 A költségtérítés 3. (1) A kiküldöttet hivatalos célú külföldi utazásával és tartózkodásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek fedezésére

2 A költségtérítés 3. (1) A kiküldöttet hivatalos célú külföldi utazásával és tartózkodásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek fedezésére 2009. évi 2. számú szabályzat a magyar bíróságokat hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Gyermek csereüdültetés Lengyel- Magyar középiskolások számára

PÁLYÁZAT. Gyermek csereüdültetés Lengyel- Magyar középiskolások számára PÁLYÁZAT Gyermek csereüdültetés Lengyel- Magyar középiskolások számára Szigethalom Város Önkormányzat Lengyel- Magyar Csereüdültetést hirdet középiskolások részére, Szigethalom testvérvárosába Jaworznoba,

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

49 4. melléklet: A Magyarország bíróságait hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásának szabályai A szabályzat tárgyi hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya az OBH elnökének döntése

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben