Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat"

Átírás

1 Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 41 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk. Néhány esetben a tananyagok sorrendje felcserélődik az egymáshoz jobban köthető tananyagok együtt tanítása miatt. Az iskolánkban megvalósuló tantárgy tömbösítési modell a következő: 1. hét-6 történelem óra; 2-3. hét nincs történelem óra; 4. hét 6 történelem óra. A tömbösített órák elosztásából látszik, hogy kéthetes szünetek vannak a tantárgy órái között. A tanultak szinten tartása miatt több hangsúly helyeződik a házi feladatokra és az önálló kutató munkára. A tankönyvhöz készült munkafüzet nagy segítséget nyújt a tanultak megőrzéséhez és a képességfejlesztés területén is. A tanmenetjavaslatban használt rövidítések, piktogramok: F: a tömbben kialakításra kerülő új fogalmak N: a tömbben szereplő fontosabb személyek É: évszámok T: topográfia IKT: interaktív tananyag, számítógép internet használat A Tanulói tevékenységek rovatban: K: kutatómunka Mf: munkafüzet O: ismeretszerzés forrásszövegből, olvasmányokból, az olvasottak értékelése Á: ismeretszerzés képekről, ábrákról- képek, ábrák összehasonlítása Té: ismeretszerzés térképről, iskolai atlaszról Óra Téma Fogalmak, nevek, évszámok, topográfia Tanulói tevékenység Megjegyzés A tantárgy bevezetése 1 tömb 1-3. Játszunk történelmet F: tárgyi emlék, írott és képi forrás, néprajz, nyelvtudomány nyelvrokonság, vendégszavak, A: tankönyv képei, Magyar Értelmező Kéziszótár, O: Az ókor izgalmas világa c, könyv (olvasókönyv) oldal, Gyűjtsük össze, hogy egy-egy gyerek életéről milyen források maradtak eddig fenn. HF: keressenek magukról történelmi forrásokat 2 tömb 4-6. Játszunk történelmet F: régészet, régészeti lelet, ásatás kutató árok, ősmajmok, emberszabású majmok, értelmes ember, A: képek az ásatásokról, az ember fejlődés menete, dinoszauruszok kora, gyerekek által hozott források elemzése O: olvasókönyv 4-9 oldal, IKT: régészeti lelőhelyek

2 I. Az őskor Ebben a témakörben a tanulók megismerik az ember kialakulásának főbb lépéseit, az általa használt első eszközöket. Képet kapnak az őskori ember életmódjáról, hiedelemvilágáról, a szertartások szerepéről. Tanulmányozzuk az első mesterségek kialakulásának folyamatát, főbb szerszámai és munkafolyamatait. A témakör elsajátítása után célunk, hogy a gyerek értse a zsákmányolás és az élelemtermelés közötti különbséget, hogy az első mesterségek szüntelen fejlődése vezetett a mai technika kialakulásához. Legyen képes időben és térben- különböző térképeken - elhelyezni az ember kialakulásának főbb állomásait. Különös hangsúlyt fektetünk a hazánkban található őskori lelőhelyek tanulmányozására. Óra Téma Fogalmak, nevek, évszámok,topográfia Tanulói tevékenység Megjegyzés 3. Tömb 7-9. A halászó, vadászó, gyűjtögető ember élete és szokásai F:őskor, ősember, eszközhasználat, eszközkészítés, szakóca, kovakő, obszidián, vadászat, horda, jégkorszak, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, barlangrajz, mágia, szertartás, szellemek É: kb. fél millió évvel ezelőtt, T: Afrika, Vértesszőlős, olduvai hasadék Mf: O: Ishi az utolsó vadember László Gyula: Emlékezzünk régiekről old, Hf: fogalmazás készítése Mamut vadász voltam Emeljük ki az ember nem majomtól származik, az ember elődök testi felépítésének fejlődése, a társadalmi fejlődés kezdeteit, Az őskori művészet legfőbb jellegzetességeit. 4. Tömb Az élelemtermelés kezdete, a mesterségek kialakulása F: földművelés, állattenyésztés, termelés, ásóbot, kapa, ásóeke, sarló, nemesítés, csiszolt kő eszközök, kézművesség, fazekasság, szövés, fonás, fémolvasztás, É: évvel ezelőtt, évvel ezelőtt O Ötzi jégbe fagyva, A: tankönyv ábrái, szövőszék, fujtató, fazekasság ősi módszere. MF: HF: szorgalmi feladat, Hogyan szelídítettem meg a kutyámat. Érzékeltessük, hogy milyen új szükségleteket elégítettek ki az új eszközök, hogyan változtatta meg a termelés az emberek életmódját és hatott vissza a szerszámkészítés fejlődésére. 5. Tömb Az őskorról tanultak rendszerezése, az első földművelő közösségek létrejötte. F: öntözéses földművelés, csatorna, gát, zsilip, felesleg, csere, kereskedelem, falu, város, állam ókor, O: gyűjtögető halászó, vadászó életmódot folytató népek napjainkban. Mutassuk be, hogy a társadalommá szerveződés és a fölösleg megjelenése, hogyan vezetett el az őskor végéhez.

3 II: Az Ókori Kelet A legjelentősebb ókori keleti államok történelmének tanulmányozása során a tanulók megismerik az időszámítás fogalmát, rendszerét és egységeit, az ókori keleti államok népeit, földrajzi adottságait, történelmük főbb eseményeit, társadalmuk és írásuk jellegzetességeit. A témakör elsajátítása után a tanulóknak érteni kell hogyan függ össze egy terület gazdasága és társadalma a földrajzi jellegzetességeivel. Milyen hasonlóságok és különbözőségek voltak az ókori keleti államok gazdaságában, társadalmában, kultúrájában és vallásában. Megértik az írás megjelenésének fontosságát a történelemben, a hangjelölő írás kialakításának jelentőségét, és képesek lesznek a tanult topográfiai ismereteket megmutatni különböző térképeken. 6. Tömb Egyiptom és az időszámítás F: időmérés, időszámítás, évtized, évszázad, évezred, történelmi szakaszok, Krisztus előtt, Krisztus után, Időszámításunk előtt, időszámításunk szerint, öntözéses földművelés, munkavezető, fáraó, hivatalnokok, piramis, írnok, rabszolga, hieroglifa, múmia, N: Hérodotosz, Tutanhamon, Re, Ozisz, Ízisz. T: Nílus, Afrika, Alsóés Felső-Egyiptom Théba, Memphis, Á: TK időszalag, TK öntözéses földművelés,egyiptomi templom, piramis, O: hogyan építették a piramisokat. Mf: az Egyiptomi Birodalom kialakulása Műveletek római számokkal. Kapcsolódás a rajz és vizuális kultúrához. 7. Tömb Mezopotámia és India F: sumérek, toronytemplom, szabadok, félszabadok, adós rabszolga több isten hit, dravidák, árják, monszun, rádzsa, hinduizmus, buddhizmus, maharadzsa, kasztrendszer, lélekvándorlás, ékírás. N: Hamurappi, Budha. T: Mezopotámia, India, Eufrátesz, Tigris, Indus, Gangesz,Ur, Uruk, Babilon,Assur, Kis. É: Kr.e , Kr.e körül. Á: Tk. birodalmak épületei. O: Hamurappi törvénykönyve, K: Kasztrendszer Hangsúlyozzuk az ókori birodalmak találmányait és fejlettségét, pld. fürdőszoba. 8. Tömb Kína és az ókori írások F: Nagy Fal, Mennyei Birodalom, selyemút, iránytű, porcelán, jóscsontok, hangjelölő abc, N: I. Császár T:Sárga és Kék folyó, Nagy-csatorna, É: Kr.e.. 3. század,. O: A fecske népe A: TK. ÉPÜLETEK és írások. K: A Nagy Fal mai élete. Ha időnk engedi gyakoroljuk az ókori írásokat.

4 III: Az ókori Görögország A gyerekek ebben a témakörben megismerkednek az ókori görög vallás jellegzetességeivel, a mitológia legismertebb történeteivel. Megismerik a hellén népek bevándorlását, a polisz rendszer kialakulását, a görög történelem legfontosabb szakaszait. Különbséget tudnak tenni a spártai és az athéni társadalom jellemzői között. Megértik az összefüggést, a balkán félsziget és az égei tengeri szigetvilág földrajzi környezete és a görög polisz rendszer kialakulása között. A demokrácia kialakulásának és működésének alapjait, a mai demokráciákkal hasonlítják össze. Nagy Sándor jelentőségének és a hellénizmus kialakulásának történetével ismerkednek meg. Felfedezik, hogy a mai tudomány és művészet alapjai a görög kultúrában keresendők. 9. Tömb A görög istenek világa, mondák és olimpiák F:monda, mítosz, mitológia,jóslatok, akháj, dór, ion, hellének, Hellász. N: Zeusz, Poszeidón, Árész, Hádész, Pallasz Athéné, Afrodité, Apollón, Héphaisztosz, Erisz, Heléna, Párisz, Hektor, Achillesz, Odüsszeusz. Homérosz,Heinrich, Schliemann É: Kr.e. 800 körül, Kr.e.. 776, Kr.e T: Balkánfélsziget, Görögország, Olimposz, Mükéné, Trója Á: TK. Istenek és épületek O: Kréta fénykora és pusztulása, Olimpiai eszme újjáéledése. Mf feladatai Nagyon sok új név fordul elő, több órán át gyakoroltassuk a számonkérés előtt. 10. tömb Városállamok F: városállam, polisz, amfora, köztársaság, katonaállam, helóták, körüllakók, vének tanácsa, démosz, demokrácia N: Daidalosz, Ikarosz, Minotaurus, Ariadné, T: Athén, O: Népgyűlésen A: TK amforák, Spárta, Kréta spártai katona.. Mf feladatai Hangsúlyozzuk ki a két városállam életmódbeli, és berendezkedési különbözőségét. IKT: részlet a Trója c filmből.

5 11. tömb Görög-perzsa háborúk F: szabadságharc, közfelkiáltás, gyalogság, lovasság, közelharc, három evezősoros hajó, flotta, katonai szövetség, áruló, döfő orr, N: Dareiosz, Xerxész, Miltiadész, Hérodotosz, Themisztoklész, Leonidász, E: Kr.e.. 490, Kr.e.. 480, T: Maratón, Thermopüla, Szalamisz, Athosz hegyfok, Hellészpontosz, A: TK: Perzsa és görög katona összehasonlítása, perzsa-görög hajó összehasonlítás, K: maratoni futás IKT: részlet a 300 c, filmből. 12. tömb A városállamok élete a háborúk után, Macedónia felemelkedése F: teljes jogú polgár, cserépszavazás, politika, napidíj, filozófia, Macedónok, macedón falanksz, összgörög szövetség, ostromgép. N: Periklész, nagy Sándor, É: Kr.e , T: Macedónia, Perzsa Birodalom, Alexandria, Pergamon, Perszepolisz. A: TK: falanksz, hajítógép, Nagy Sándor hódításai. O: A demokrácia tévedése. MF feladatai. Emeljük ki, hogy Nagy Sándor nem lerombolta hanem terjesztette a görög kultúrát és műveltséget. 13. tömb A görög kultúra és műveltség 14. tömb Az ókori Görögországról tanultak rendszerezése a téma lezárása F: Déloszi szövetség, Akropolisz, Parthenon, oszlopcsarnok, Dór, Ion, Korinthoszi, álarc, szócső, gólyaláb, orvostudomány, történetírás. N: Műron, Pheidiász, Dionüszosz, Aiszkülosz, Szophoklész, Hippokratesz, A: TK:görög színház, oszlopok, O: A család és a gyermek az ókori Görögországban és ma. olvasókönyv: A néma szobor megvédi mesterét. Az anyag mennyisége lehetővé teszi, hogy itt erősítsük meg a görög istenekről és hősökről szóló mondákat. Házi feladatul az osztályt csoportokra bontva adjuk fel egy görög monda feldolgozását és dramatikus előadását. A tömbösítésből fakadóan gyakorlásra van lehetőség, 15. tömb Témazáró dolgozat, drámapedagógiai óra A dolgozat megírása után a csoportok eljátszák az általuk kiválasztott mondát.

6 IV. Az ókori Róma Ebben a témakörben a tanulók megismerik, hogyan vált Róma városállamból birodalommá. Ismereteket szereznek különböző államformákról és Róma történelmének kiemelkedő eseményeiről. A kereszténység kialakulásának és elterjedésének történelmi szakaszait és hatásait tanulmányozzuk. Számos ismeretet szereznek a topográfia területén a Római Birodalomról és Pannónia Provinciáról is. Róma háborúit nyomon követve bepillantást nyerünk a ókor legmodernebb hadseregének felépítésébe ruházatába és fegyvereibe. A tanulók összehasonlítják a görög és a római vallást, kultúrát és tudományt. 16. tömb Az ókori Róma alapítása és a köztársaság F: latinok, királyság, szenátus, patríciusok, plebejusok, nemzetség, köztársaság, népgyűlés, konzul, Etruszkok, néptribunus, N: Aeneas, Romulus, Remus, Mars, Jupiter, Juno, Minerva, Vénusz, É: Kr.e.. 753, Kr.e.. VIII. század, Kr.e.. 510, T: Itália, Tiberis, Róma O:Szabin nők elrablása, Sybillakönyvek, A: TK. Itália térképe, anyafarkas Hf: fogalmazás Én vagyok Romulusz Figyeljünk a köztársaság fogalmának megértésére! 17. tömb Hannibál a kapuk előtt 18. tömb A császárság kialakulása F: Punok, csapóhíd, provincia, N: Hannibál, Scipio. É: Kr.e.. III. sz. közepe, Kr.e.. III. sz. vége T: Észak- Afrika, Kárthágó, Hispánia, Szicília, Spanyolország, Alpok, Földközi tenger partvidéke. O:Az ókor tankjai, A: TK. hajók tanulmányozása F:rabszolga, rabszolga piac, gladiátor, polgárháború,császár, tejhatalom, zsoldoshadsereg, légió, veterán N:Spartacus, Julius Cézár, Augustus, É: Kr.e.. 73, kr. e.. I. század, Kr.e március 15, Kr.e Kr. u.. 14 ig. T: Délosz, Capua, Dél-Itália, Szicília, Gallia, Rubicon A: Tk.Cézár hódításai, római folyó katonai tábor. O: Jóslatok A légiók, Fontos a tankönyv rajzainak elemzése. Tegyünk különbséget egy csata és a háború megnyerése között. IKT Internet harci elefántok Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy cézár nem csak politikus és hadvezér, hanem író és tudós is volt

7 19. tömb Római Birodalom és Pannónia Provincia 20. tömb A kereszténység 21. tömb Róma öröksége F:limes, latin nyelv és írás, Borostyánkő-út. N: Augusztus, Néró, É: Kr. u körül, Kr. u., 64, T: Római Birodalom, Borostyánkő út, Pannónia, Aquincum,Pompei, F:. Keresztény, Újszövetség Ószövetség, evangélium, megváltó, próféta, apostol, mártír, egyház, pap, püspök, pápa, keresztény ünnepek, Biblia. N: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Jézus, Mária, József, Heródes, Júdás, Pilátus, Szt. Pál Nagy Constantin. É: kr.u... 30, Kr. u T: Palesztina, Júdea, Betlehem, Jerikó, Jeruzsálem F:Fórum Romanum, amfiteátrum, Colosseum, diadalív, jogtudomány, szónoklat, N: Livius, Ciceró, O: Egy szomorú szenzáció, K: Zala megye nevezetes római kori lelőhelyei Tanulói beszámolók a legkedvesebb Bibliai történetről A: TK. Római makett tanulmányozása. O: Mit örökölünk az Ókori népektől, közlekedés az ókorban és ma IKT. Római kori lelőhelyek Mo.-n, internet IKT részletek a Ben Hur-ból Int: Pula-i amfiteátrum 22. tömb A Római Birodalom bukása, összefoglalás téma lezárása F:Barbár, népvándorlás, hunok, germánok, N: Attila, É: Kr. u.. 476, T: Nyugat- Római Birodalom, Kelet- T: A népvándorlás útvonalainak Római Birodalom tanulmányozása Külső és belső okok kihangsúlyozása.

8 V: A magyar nép őstörténete A tanulók megismerkednek a magyarság eredetére vonatkozó mondákkal, a magyarság kialakulásával. Megismerik a vándorló magyarság életét, a honfoglalás és letelepedés tényeit és mondáit. 23. tömb A magyar nép születése és vándorlása F: finn-ugor, őshaza, vogul, osztyák, rege, csodaszarvas, jurta, sztyep, nomád pásztorkodás, nagy család, nemzetség, törzs, táltos, N: Hunor, Magor, É: Kr.e után, Kr.e , Kr.e T: Ob, Ural, Volga, Káma, Magna Hungária A: TK, ábrái, beszámolók az alsóban tanultakról. O: Csaba királyfi Olvasmányok a Magyar regék és mondákból 24. tömb Vérszerződés és honfoglalás F:Kazárok, besenyők, törzsszövetség, Árpád-ház, avarok, frankok, bolgárok, szláv népek, honfoglalás, székelyek N: Árpád, a hét törzsfő É: VIII. sz. közepe, 895, 900 T: Don, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Alföld, Erdély, Felvidék, Dunántúl. A: TK: Kárpát-medence birtokba vétele Vérszerződés, O: Honfoglalók mai öröksége Emese álma IKT: Honfoglalás c film részletek 25. tömb Év végi ismétlés Korszakonként együtt tekintjük át a magyar és az egyetemes történelmet, a szinkron szemlélet fejlesztésére

TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak.

TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak. TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA I. Óra fogalmak Belépô nevek 1. 1 2. Bevezetés! Mivel foglalkozik a történelem? A színes, sokrétû földi világ bemutatása, az egymástól eltérô tulajdonságú földrajzi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) 5-8. évfolyam A tanterv a NAT ember és társadalom műveltségterület történelem tantárgyának 5-8. évfolyamokra vonatkozó követelményét dolgozza fel. Az ember és társadalom

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Történelem. 5. 8. évfolyam

Történelem. 5. 8. évfolyam Történelem 5. 8. évfolyam Éves órakeret: 74 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Témakörök Óraszám A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban 9 Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9 Az ókori Kelet II. 10

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként A tantárgy heti és éves óraszáma évfolyamonként (táblázat) 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti óraszám

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv 2004. Készítette: B E R E G I N É S I M O N Á G N E S TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 7

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 2013

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az őskor és az ókori Kelet 1. Esszé (10

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben