A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 892/2013. (IV. 11.) TF KT sz. határozatával Budapest, 2013.

2 I. A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI KERETEI 1. Kari keretek (1) A Kar elnevezése: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (továbbiakban Kar) Székhelye: Budapest, Alkotás u. 44. (2) A Kar a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola, a Magyar Testnevelési Főiskola és a Magyar Testnevelési Egyetem jogfolytonos szellemi öröksége, önkormányzattal rendelkező jogi személy. (3) A Magyar Testnevelési Egyetem jogutódjaként a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján jött létre. (4) A Kar a hatályos jogszabályi keretek között, az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a kari Működési rend alapján működik. (5) A Kar ágazati irányítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el, gyakorolja továbbá az állam nevében a fenntartási jogokat. Ugyanezen minisztérium sportért felelős államtitkára látja el a sporttal kapcsolatos szakképesítés, felsőfokú szakirányú továbbképzés tekintetében a szakképesítéssel kapcsolatos miniszter jogkörét. (6) A Kar szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező, demokratikus elvek alapján működő intézmény. 2. A Gazdasági Igazgatóság szervezeti elhelyezkedése, szervezeti egységei (1) A Gazdasági Igazgatóság a Kar igazgatási, szerezési feladatokat ellátó központ funkcionális szervezeti egységeként tervezi és irányítja a Kar stratégiai jelentőségű kiemelt feladatainak megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának és elosztásának folyamatát, meghatározza a végrehajtás módját, és a Kar más szervezeti egységeivel együttműködve részt vesz a döntések végrehajtásában. (2) A gazdasági igazgatóság vezetője a gazdasági igazgató. (3) A gazdasági igazgató a Kar működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatokat a dékán közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi. (4) A gazdasági igazgató vonatkozásában a gazdasági feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai módszertani irányítás, utasítás és ellenőrzés tekintetében a munkáltatói jogokat az egyetem gazdasági főigazgatója gyakorolja. 2

3 (5) A Gazdasági igazgatóság szervezeti egységei: a) a Pénzügyi és Számviteli csoport, b) a Műszaki csoport, c) a tűz-, munka- és vagyonvédelemi referens. 3. (1) A Humánpolitikai és Munkaügyi csoport, a Kar központi, a dékán irányítása alatt álló funkcionális szervezeti egysége, nem tartozik a Gazdasági igazgatóság szervezetébe. (2) A humánpolitikai jellegű feladatit a dékán, a munkaügyi, bérügyi feladatait a gazdasági igazgató felügyelete mellett látja el. (3) A csoport feladatait a kari Működési Rend tartalmazza, ebből a Gazdasági igazgatóságot érintő feladata: a) az alkalmazottak munkaügyi, bér- és társadalombiztosítási, személyi jövedelemadói ügyeinek intézése, b) a személyi juttatási előirányzat tervezése, a jóváhagyott előirányzattal kapcsolatos gazdálkodás szervezése, c) a bérezési, ösztönzési és juttatási rendszer kidolgozása, működtetése. 4. A Gazdasági Igazgatóság humánerőforrása (1) A főfoglalkozású foglalkoztatottak száma jelenleg 22 fő. (2) A munkakörök betöltésekor szüksége szakképzettséget, a munkaidőt, a munkaköri leírások illetve az azokat kiegészítő rendelkezések szabályozzák. (3) A Gazdasági Igazgatóság munkaköreit az 1. melléklet tartalmazza. II. MŰKÖDÉS, FELADATOK, SZAKMAI FOLYAMATOK 5. A Gazdasági Igazgatóság működési rendje (1) A hivatalos munkaidő: hétfő- csütörtök óra; pénteken: óra. (2) A hivatalos munka rendtől eltérő időrendben dolgoznak az udvari kisegítők, akiknek hivatalos munkaideje: hétfő-csütörtök: , péntek: (3) Pénztár nyitvatartási rend: hétfő-csütörtök óra; péntek: óra. 3

4 6. A Gazdasági igazgatóság funkcionális feladatai (1) Gazdasági feladatok a) Költségvetési tervezés b) Pénzügyi és számviteli ügyintézés c) Forint és valuta pénztárkezelés d) Számlázás e) Költség kontrolling f) Leltározás, selejtezés g) Munkaügyi-, bérügyi-, társadalombiztosítási-, személyi jövedelemadózási ügyintézés, h) Ösztöndíj keretképzés, keretfelhasználás figyelés i) SAP és Neptun rendszerkezelés. (2) Logisztikai feladatok a) Kézbesítés b) Raktározás c) Készlet- és eszközbeszerzés (3) Műszaki feladatok a) Épület üzemeltetés b) Épület karbantartás, felújítás c) Épületgépészeti elemek (felvonó, klíma, közműrendszer, energia ellátás stb.) üzemeltetése, felügyelete d) Takarítás (4) Biztonsági feladatok a) Portaszolgálat b) Tűz-, vagyon és biztonságvédelem, munkabiztonság 7. A Gazdasági Igazgató feladatai (1) Az igazgatóság gazdálkodási rendszerének irányítása, működtetése, működésének ellenőrzése és folyamatos korszerűsítése. (2) Gondoskodik a Kar működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges személyi- és tárgyi feltételek fedezetéről. (3) A költségvetési előirányzattal és a Kar által ellátandó feladatokkal összhangban megtervezi a működéshez szükséges létszám, bér, dologi és felhalmozási kereteket. A vezetői költségevetésben elfogadott keretek felhasználásának elveit a kari gazdálkodásban érvényesíti és ellenőrzi. 4

5 (4) Az anyagi pénzügyi eszközök rendeltetésszerű, gazdaságos és célszerű felhasználásának biztosítása, gondoskodás az egyetemi vagyon megőrzéséről, az intézmény használatában, tulajdonában lévő épületek, eszközök hasznosításáról. (5) Gondoskodik az üzemeltetési folyamatok működéséről, a gazdálkodási tevékenység belső szervezettségének, szabályszerűségének feltételrendszeréről és azok betartásáról. (6) A tervezés, a gazdálkodás, a számvitel, az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszer és az ezzel kapcsolatos ügyviteli rend kialakítása, ellenőrzése. (7) A kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási rend kialakítása, karbantartása. (8) Gondoskodik a kari beruházások szakmai megszervezéséről, az egyetem épületeinek állagmegóvásáról, a szakszerű karbantartásról. (9) Minden egyéb, olyan gazdasági, műszaki, szolgáltatási és szervezés jellegű feladat ellátása, amivel a dékán megbízza. (10) Az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elkészítése. (11) A pénzügyi év lezárása után beszámoló készítése a Kari tanács első ülésére az előző évi gazdálkodásról. (12) Figyelemmel kíséri a területet érintő törvényeket, jogszabályokat, egyetemi szabályzatokat és utasításokat, illetve ellenőrzi a betartásokat. 8. (1) A gazdasági igazgató felelős a) az Igazgatósághoz tartozó feladatok megbízható, pontos, színvonalas elvégzéséért; a munkafegyelem, a jogszabályok és a határidők betartásáért, betartatásáért. b) az Igazgatóság működési feltételeinek biztosításáért, a rendszeres gazdasági adatszolgáltatásért, az egyetemi szabályzatok betartásáért. c) a kari költségvetési előirányzatok, gazdálkodási keretek betartásáért, betartatásáért, a bevételi és a kötelezettségvállalási nyilvántartás rendjének kialakításáért, működtetésért. (2) A gazdasági igazgató jogosult a) jogszabálytól, vagy egyetemi szabályoktól eltérő működés esetén saját hatáskörben, vagy a dékánnál illetve a Kari tanácsnál i) szankcionálást kezdeményezni a gazdálkodási önállóságot korlátozó döntés meghozatalára; a Kar költségvetésének jogellenes felhasználása, vagy a költségvetési keret túllépése esetén ii) a Kar szervezeti egységének gazdálkodási önállóságát korlátozó döntés meghozatalára a szükséges indoklás bemutatásával. 5

6 b) a hatáskörébe tartozó operatív gazdasági intézkedések meghozatalára. c) a kari és szervezeti egységszintű gazdálkodáshoz szükséges adatok és információk hozzáférhetővé tételére, szolgáltatására. (3) A gazdasági igazgató javaslatot tesz a Kar költségvetési kereteire. (4) A gazdasági igazgató ellenőrzi a) a gazdálkodási keretek betartását és az erre irányuló intézkedések megvalósítását. b) az előírt feladatok, rektori, dékáni, főigazgatói vagy igazgatói körlevelek, utasítások, értekezleti határozatok végrehajtását, illetve a határidők betartását. c) az aláírási jogköre gyakorlása során az aláírandó kimenő iratok tartalmi és formai követelményeinek teljesülését. (5) A gazdasági igazgató a Kar nevében illetve a Gazdasági igazgatóság, a szolgáltató szervezeti egységek feladatai, gazdálkodási keretei vonatkozásában az aláírás, a kiadmányozás, az utalványozás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult. 9. A Pénzügyi és Számviteli Csoport osztályvezetőjének feladatai (1) A Kar gazdálkodási rendszerének működtetése, működésének ellenőrzése, karbantartása; a gazdasági, pénzügyi, bérgazdálkodási, anyag, - eszközgazdálkodási és logisztikai folyamatokra vonatkozóan. (2) Gondoskodik az általa irányított területen szükséges, megfelelő felkészültségű személyi állományról. Feladata az általa irányított dolgozók munkájának beosztása, tevékenységük figyelemmel kísérése, munkavégzésük ellenőrzése. (3) A gazdasági szervezethez tartozó személyek által végzett tevékenységek szakmaimódszertani irányítása, szervezése, koordinálása, ellenőrzése, hiányosságok estén a szükséges intézkedések megtétele, a gazdasági igazgató rendszeres tájékoztatása. (4) Előkészíti az éves egyetemi vezetői költségvetéshez a kari bevételi, kiadási részterveket, a mindenkori költségvetési módszertani útmutató szerint összeállítja az éves költségvetési javaslatot. (5) A vezetője által meghatározott tárgyban vezetői döntés előkészítő anyag, közgazdasági elemzés készítése. (6) A költségvetési előirányzatok, gazdálkodási keretek betartása, a bevételi előirányzatok és a kötelezettségvállalások nyilvántartásának működtetése. (7) Gondoskodik a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági adatok és információk összeegyeztetéséről, rendszerezéséről, nyilvántartásáról és a rendelkezésre bocsátásáról. 6

7 (8) A kari Gazdálkodási szabályzat elkészítése, évenkénti felülvizsgálata, aktualizálása. (9) A Gazdasági igazgatósági ügyrend elkészítése, évenkénti felülvizsgálata, aktualizálása. (10) A Gazdasági igazgatósági munkaköri leírások elkészítése, évenkénti felülvizsgálata, aktualizálása. (11) A HÖK vezetőivel együttműködve a kari hallgatói ösztöndíj keret megállapítása, a keretfelhasználás figyelemmel kísérése, és egyeztetése a Kontrolling igazgatósággal. (12) Az ellenőrzési jelentésekre intézkedési terv készítése és az abban foglalt feladatok végrehajtása, végrehajtatása. (13) Feladatai szabályos viteléhez betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat, körlevelekben, utasításokban foglaltakat. (14) Távolléte esetén helyettesíti a gazdasági igazgatót pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés tekintetében. 10. A Pénzügyi és Számviteli Csoport csoportvezetőjének feladatai (1) A Kar gazdálkodási rendszerének működtetése a gazdasági, pénzügyi folyamatokra vonatkozóan. (2) A költségvetés tervezésekor összesíti a szervezeti egységek bevételi javaslatait és beszerzési igényeit, hozzárendelve az előző évi tényadatokat. (3) Támogatási szerződések, pályázatok figyelemmel kísérése, az elszámolásra benyújtott számlák ellenőrzése, SAP rendszerben történő iktatása, pénzügyi teljesítésre a Pénzügyi igazgatóság felé történő továbbítása. (4) Pénzügyi központok figyelemmel kísérése, új cikkszám, új CO rendelésszám igénylése, nem teljesült megrendelések törlése az SAP rendszerben. (5) Belföldi, külföldi kiküldetési rendelvények tartalmi és formai ellenőrzése, továbbítása pénzügyi teljesítésre. (6) Készpénzes számlák tartalmi, formai ellenőrzése. (7) Értékhatár feletti beszerzésnél Beszerzés minősítő lap elkészítése, továbbítása egyetemi véleményeztetésre. (8) Értékhatár feletti készpénzes kifizetésekhez az engedély megkérése a Pénzügyi igazgatóságtól. 7

8 (9) Gondoskodik a munkaköréhez tartozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről. (10) Gondoskodik a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági adatok nyilvántartásáról, rendelkezésre bocsátásáról. (11) Intézkedési jogkörét meghaladó problémák azonnali jelzése az osztályvezető részére. 11. A Pénzügyi és Számviteli Csoport gazdasági ügyintézői feladatai (1) Titkársági feladatok a) Az egyetemi elektronikus iktatási és iratkezelési rendszerben a dokumentumok kezelése (fogadása, továbbítása), nyilvántartása. b) Napi bejövő levelek érkeztetése, iktatása a Poszeidon rendszerben. Kimenő levelek leírása, postázás iránti intézkedés. c) A Gazdasági igazgatósági jelenléti ívek beszedése, igazgatói aláírattatása, továbbítása a Humánpolitikai és Munkaügyi csoporthoz. d) A Gazdasági igazgatósági szabadságok nyilvántartása. e) Létesítményhasznosítási szerződések elkészítése, továbbítása pénzügyi intézkedésre a Pénzügyi és Számviteli csoporthoz. f) Busz rendelések koordinálása. g) Igazgatósági telefon kezelése, üzenetek vétele átadása, az igazgató munkájának támogatása. (2) Költségvetési tervezési feladatok a) Rendszeres kiadások megtervezése; szerződések és előző évi tényadatok alapján (kiegészítve a kapcsolódó eseti kiadások számbavételével). b) Közüzemi (GMSZ) kiadások tervezése. c) Szervezeti egységek, tanszéki kiadási igények összesítése. d) Egyéb központi kiadások tervezése. e) Intézményi saját bevételek tervezése, éves bevételi tervjavaslatok összeállítása. f) Éves elemi költségvetési tervjavaslat összeállítása főkönyvi számra tervezve (szervezeti egység, OM, saját bevétel nettó és bruttó bontásban). g) Hallgatói céljellegű előirányzatok tervezése (létszám és normatíva). (3) Kontrolling feladatok a) Költségvetési kiadások terv-tény szám alakulás folyamatos figyelése, ebből kari szintű osztályvezetői elemzés készítése. b) Jóváhagyott költségvetési keretek felhasználásának folyamatos nyomon követése, ebből időszakos osztályvezetői keret elemzés készítése. c) Bevételek terv szerinti teljesülésének jogcímenkénti nyomon követése (CO számonként). d) Ad hoc (egység szerinti) és időszakos osztályvezetői elemzések, beszámolók készítése bevételi jogcímenként, szervezeti egységenként. 8

9 (4) Pénzügyi feladatok a) Pénzügyi nyilvántartás, adatszolgáltatás i) Statisztikai kimutatások, különböző adatszolgáltatások elkészítése. ii) Az előírt pénzügyi nyilvántartások vezetése. iii) SAP havi zárások végrehajtás. b) Vevői számlák kezelése, ahhoz szükséges adminisztráció ellátása az SAP és Neptun rendszerben i) Vevő számlák kiállítása az SAP rendszerben, a vevő állományról Excel nyilvántartás vezetése (létesítmény hasznosítás, felnőttképzési tandíj stb.). ii) Vevő számlák kiállítása az SAP rendszerben, a vevő állományról Excel nyilvántartás vezetése (oktatási, költségtérítési díjak, egyéb oktatással összefüggő díjak). iii) SAP követelés állomány teljesülésének rendszeres havonkénti felülvizsgálata, egyeztetése, a behajtás érdekében szükséges intézkedések megtétele (Pénzkezelési szabályzat, kari Gazdálkodási szabályzat szerint). iv) Neptun rendszer aktív tételeinek (kiírt fizetési kötelezettségek) folyamatos ellenőrzése; az aktív tétel állományról a Tanulmányi osztály értesítése a behajtás érdekében. v) Részvétel a vevői szerződések előkészítésében. vi) A vevői szerződés nyilvántartás vezetése az SAP rendszerben. vii) Kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel. viii) Kapcsolattartás a Pénzügyi igazgatósággal a követelésállomány rendezése érdekében. c) Szállítói szerződések, megrendelések kezelése i) SAP szerződés nyilvántartó rendszer naprakész vezetése, és a kari saját nyilvántartási rendszerben az állandó és eseti jelleggel kötött szerződések felvitele. ii) Kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel. iii) Értékhatár feletti kötelezettségvállalások esetén a Beszerzés minősítő lap elkészítése és megküldése egyetemi minősítésre. iv) Megrendelések elkészítése és kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele. v) Megkötött szállítói szerződések kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele. d) Szállítói számlák kezelése i) Számlaiktatás a kari Excel formátumú belső nyilvántartási rendszerben. ii) Tartalmi és alaki megfelelőség, kapcsolódó szerződésekkel és megrendelésekkel való egyezőség ellenőrzése, korrekciók elvégzése. iii) Számla mellékletekkel történő felszerelése. iv) Telefonszámlához tartozó adózási nyomtatvány kitöltése (magáncélú használathoz). v) Taxi, mobiltelefon, reprezentációs kiadások kari szintű kimutatása. vi) Számlareklamációk kezelése, ügyintézése. vii) Fizetési felszólítások, egyenlegközlők, kamatterhelések ügyintézése. viii) Iktatás ZIK 02 SAP rendszerben, számlák utalás előtti utolsó ellenőrzése, továbbítása átutalásra a Pénzügyi igazgatóság felé. ix) Szállítói kifizetetlen számlaállomány és a likviditás folyamatos figyelése. 9

10 e) Házi pénztár kezelése, elszámolása i) Főpénztárból az ellátmány felvétele. ii) Házipénztári készpénz kezelése - pénztáros teljes anyagi felelősségével - ; nyilvántartások vezetése, elszámolások elkészítése. iii) Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a vonatkozó pénztári alapokmányok csatolása; a bizonylatok ellenőrzése és rögzítése az SAP rendszerben. iv) Pénztári előleg felvétel, elszámolás bonyolítása, a felvett előleg nyilvántartása. v) Napi készpénzállomány nyilvántartása (címletezve); napi zárás végrehajtása, napi pénztárjelentés készítése. A pénztárjelentés egyenlegét egyeztetni kell a tényleges készpénz állománnyal. A pénztárjelentésben az egyeztetés tényét a pénztár ellenőr aláírásával igazolja, az osztályvezető pedig ellenjegyzi. Az eltérés okát a megállapítás napján fel kell deríteni, ellenkező esetben az eltérést a pénztárosnak rendeznie kell, amiről jegyzőkönyvet szükséges felvenni. A jegyzőkönyvet a pénztárellenőr és az osztályvezető aláírásával látja el. vi) A készpénz többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt a pénztárosnak be kell fizetnie. vii) Heti egyszeri elszámolás készítése kincstári tranzakciós kódok szerint. viii) Ellátmánnyal való elszámolás a Főpénztár felé; pénztárjelentés lezárása, ellenőrzésre átadás az SAP rendszerben. ix) Valuta és Nemzetközi Edzőképző Tanfolyami (NET) pénztárvezetés, elszámolás. x) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kiadása. xi) Étkezési jegyek átvétele, kiosztása, elszámolás készítése a Főpénztár felé. xii) Pénztárzárás után a pénztárhelyiség biztonságos lezárása, a riasztó üzembe helyezése. xiii) A pénztár kulcsainak kezelése, pénztárzárás után elhelyezése a Humánpolitikai és Munkaügyi csoport páncélszekrényébe. xiv) A pénztár átadásról jegyzőkönyv készítése, ellenjegyeztetése. xv) Pénztárkezelési szabályzat előírásai szerinti rovancsolás. xvi) A házipénztár az egyetemi Pénzkezelési szabályzat szerint működik. f) Támogatási és pályázati szerződések nyilvántartása Excel táblázatban; a kapcsolódó dokumentumok összegyűjtése, az elszámolás figyelemmel kísérése. g) Egyeztetés, kapcsolattartás kari szervezeti egységekkel, központi szakigazgatóságokkal, vevő, szállító partnerekkel. h) A pénzügyi feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok, előírások ismerete és betartása. (5) Számviteli feladatok a) Leltározással összefüggő szervezési és ügyviteli teendők i) Az egyetem által bevételezett tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapra történő felvétele, SAP alleltárba való kihelyezése, eszközök leltári számmal történő ellátása (SAP azonosító). ii) Idegen tulajdonú és telephelyen kívüli használatra adott eszközök dokumentált nyilvántartása. iii) Negyedévenkénti önrovancs; jelentés a Leltárellenőrzési csoportnak. 10

11 iv) Az egyetemi Selejtezési szabályzat alapján a selejtezés végrehajtása; selejtezendő eszközökhöz külső szakvélemény bekérése, a selejtezett eszközök hasznosítása, elszállítása. v) Az egyetemi Leltározási szabályzat alapján a leltározás előkészítése, végrehajtása; leltározott mennyiség felvezetése a leltárívekre, alleltáranként jegyzőkönyv felvétele, leltáreltérésről igazoló jelentés, a leltározásról összefoglaló jelentés készítése. b) Jegyzetraktár kezelése i) A raktári forgalom rögzítése és a készlettel való egyeztetése az SAP rendszerben. ii) A forgalomról készített havi jelentés beküldése a Pénzügyi igazgatóságra. iii) A raktári csekkes és átutalásos bevétel befolyásról a dokumentumok összegyűjtése és egyeztetése. iv) Kapcsolattartás a vevő partnerekkel. 12. Műszaki Csoport (1) A műszaki és üzemeltetési tevékenység ellátása részben kari és egyetemi közalkalmazottakkal, részben szolgáltatási szerződés alapján foglalkoztatott, külső szakmunkásokkal történik. (2) Közalkalmazott látja el a műszaki vezetést és műszaki ügyintézést, az anyaggazdálkodást és szertárkezelést, a gondnoksági feladatokat, a római parti vízitelep és az uszodai üzemeltetést, valamint az anyagbeszerzést. Külső vállalkozó végzi a gépészeti és karbantartási festés, villanyszerelés, vízvezeték szerelési, valamint fűtői feladatokat. (3) A műszaki és üzemeltetési tevékenység ellátása az Alkotás utcai és a Római parti vízi sporttelepre terjed ki. 13. A műszaki vezető feladata (1) Gondoskodik a kari üzemeltetési folyamat működtetéséről, belső szervezettségének, szabályszerűségének feltételrendszeréről, és azok betartásáról, korszerűsítéséről. (2) Biztosítja az energia hordozók fogadó, tároló, elosztó, felhasználó létesítmények, berendezések és rendszerek, távközlési rendszerek gazdaságos üzemeltetését és karbantartását. (3) Elkészíti az éves felújítási, beruházási tervet. (4) Biztosítja az épületek, létesítmények, infrastruktúra karbantartását, felújítását. (5) Figyelemmel kíséri és elemzi a Kar karbantartási, üzemeltetési és energia költségek alakulását. 11

12 (6) Közreműködik a Kart érintő beruházások felújítások, műszaki előkészítésében. (7) Felügyeli és ellenőrzi a Karon folyó karbantartási, felújítási, beruházási munkálatokat, aktívan részt vesz a munkák műszaki átadás-átvételében. (8) Adatot szolgáltat külső- belső szervezetekben karbantartási, energetikai és egyéb műszaki jellegű paraméterekről. (9) Kapcsolatot tart a felügyeleti hatóságokkal, szolgáltatókkal. (10) Aktívan művezeti a karbantartó, illetve hőközpont kezelő csoportot. (11) Felügyeli a szolgáltatási csoporton belüli anyaggazdálkodási folyamatot. 14. A műszaki ügyintézők feladata (1) Műszaki ügyintézői feladat a) Kimenő és beérkező iratanyagok iktatása, gépelése, aláírattatása, sokszorosítása, irattárazása. b) A Pénzügyi csoporttól átvett számlák igazoltatása, felszerelése, továbbítása. c) A gazdasági igazgatósági titkárságtól átvett beszerzési igényekhez árajánlatok bekérése. d) Gondoskodik a hatáskörébe tartozó beszerzések bonyolításáról; festék, toner, patron, irodaszereke, uszodai vegyszer, magnézia stb. e) Gondoskodik a hatáskörébe tartozó berendezések javíttatásáról, karbantartásáról, cseréjéről (telefon, nyomtató, fénymásoló, írásvetítő, háztartási eszközök). f) A karbantartó csoport munkalapjainak nyilvántartása, irattárazása. g) Havi létszámjelentés elkészítése, szabadság, szabadidő megváltás nyilvántartása. (2) Szállítási feladatok a) Egyetemen belüli iratanyag szállítása, b) Központi pénztári ellátmány felvételhez, elszámoláshoz a pénztáros és az elszámoláshoz szükséges dokumentáció, pénz szállítása. c) Egyetemi sporthoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátása. d) Nemzetközi Edzőképző Tanfolyami hallgatók szállítása. e) Műszaki ügyintézés. 15. Készletezési feladatok (1) A Kar eszköz- és készletraktározást nem folytat, raktárt nem működtet. A működéshez és karbantartáshoz beszerzett eszköz- és anyagbeérkeztetés, bizonylatolás, és az igénylő szervezeti egységekhez történő kiadás a készletező helyként is működő szertáron keresztül történik. 12

13 (2) Az anyagbeszerző által beszerzett eszközt, anyagot a szertáros érkezteti, egyidejűleg értesíti erről a karbantartó szakmunkást, vagy az igénylő szervezeti egységet. (3) A szertáros a) A szállító levél alapján ellenőrzi az áru beérkezést. b) Kiállítja az Anyag (eszköz) bevételezési jegyet i) A fogyóeszközt leltárba veszi. ii) A tárgyi eszköz leltárba vételt kezdeményezi a felelős számadónál. c) Kiállítja az Anyag (eszköz) kivételezési jegyet az eszköz, anyag átadáshoz. d) A számlára rávezeti a cikkszámot és a bevételezés megtörténtét. e) A szállítólevéllel és az Anyag (eszköz) bevételezési jeggyel felszereli a számlát, és átadja a beszerzést előkészítő műszaki ügyintézőnek. (4) A műszaki ügyintéző értékhatártól függően a számlához csatolja még az egyetem által aláírt Beszerzés minősítő lapot, és az így felszerelt számlát leigazoltatja és további ügyintézésre átadja a Pénzügyi csoportnak. 16. Karbantartási feladatok (1) Kari saját kivitelezésű karbantartás a) A karbantartási igény kezdeményezés a tanszékek, szervezeti egységek, gondnok által kiállított munkalappal történik. A munkalap 3 példányban készül; első példány a munkalap kiíró szervezetnél marad, a második példány a műszaki csoporté, a harmadik példány a karbantartást végző partneré. b) A munkalap alapján a karbantartás végrehajtásáért felelős szakmunkás az anyagigénylő tömbben tételesen felvezeti a karbantartáshoz szükséges beszerzendő anyagokat. c) A szertáros (anyaggazdálkodó) beárazza a beszerzési igényt és aláírattatja a műszaki vezetővel. d) A beszerzést előkészítő műszaki ügyintéző a beárazott anyagigénylő tömb példányt az beszerzés engedélyezése céljából benyújtja a gazdasági igazgatónak. e) A gazdasági igazgató által engedélyezett karbantartás munkalapjára a műszaki vezető rávezeti az elrendelem kifejezést, és végrehajtás céljából átadja az illetékes karbantartónak. f) A karbantartó szakmunkás a munkalap alapján átveszi a szertárból a beérkezett anyagokat. g) A karbantartás végrehajtását követően a karbantartó szakmunkás a munkalapot leigazoltatja a karbantartást kezdeményező szervezeti egységgel, tanszékkel, gondnokkal, és átadja a beszerzés előkészítést végző műszaki ügyintézőnek. h) A műszaki ügyintéző a munkalaphoz hozzácsatolja az anyagigénylő tömbpéldányt, és irattárazza. (2) Átalány jellegű szerződés alapján végzett karbantartás. 13

14 a) A gazdasági igazgató által engedélyezett karbantartás munkalapját a műszaki vezető átadja a karbantartást végző partnernek. b) Az elvégzett munkáról a karbantartó szakmunkás dekádonként összesítőt készít, és leigazoltatja a kari műszaki vezetővel. c) A karbantartást végző partner a benyújtott számlához hozzácsatolja a munkalapot. A számla teljesítés igazolását a Karon az erre felhatalmazott személy látja el. 17. Gondnoksági feladatok (1) Az oktatási feladatok figyelembe vételével az irodai és tantervi berendezések mozgatása, a beszerzések és selejtezések alkalmával a bútorok, eszközök, anyagok, helyszínre történő szállítása. (2) A Kar területén összegyűlt szemét tárolóedénybe, konténerbe gyűjtése, a szeméttároló edények kihelyezése a kijelölt elszállítási pontra. (3) A kari rendezvények alkalmával a terem berendezés, technikai infrastruktúra kihelyezés, biztosítás. (4) Napi kapcsolattartás a takarító céggel; munkájuk ellenőrzése, minősítése. (5) Az intézményi közterület (park, parkoló, udvar, külső lépcsők) takarítása, növények ápolása, fűnyírás, locsolás, avar eltakarítás. Télen szükségszerinti jégmentesítés, hó eltakarítás. 18. Római parti vízitelep üzemeltetési feladatok (1) Üzemeltetési feladatok a) A vízitelep épületeiben a rendszeres karbantartási munkák elvégzése. b) A telepre kihelyezett sporteszközök tárolása, megőrzése, karbantartása. c) Üzemviteli napló vezetése a gépek, vízi járművek üzemanyag fogyasztásáról. d) Közreműködés a vízi táborok lebonyolításában. e) A garzonház, és a barakk épület közös helyiségeinek, vizesblokkjainak tisztántartása. f) Csónakházak, tároló helyek tisztántartása. g) Felújítás utáni nagytakarítás elvégzése. h) Kertészeti feladatok ellátása, hó eltakarítás, jégmentesítés. 19. Uszoda üzemeltetési feladatok 14

15 (1) Üzemeltetési feladatok a) Uszodai működés biztosítása, teljes körű felügyelete. b) A működési rendellenességről, hiányosságról, munka-igénylőlap kiállítása, javaslattétel a megoldásra. c) Az uszoda házirendjének fenntartása, biztosítása, az uszoda napló naprakész vezetése. d) Uszodatér napi takarítása. e) Szauna üzemeltetés. f) Munka, tűz és rendészeti szabályok betartatása; szükség esetén mentők, tűzoltók, rendőrség értesítése. (2) Gépészeti feladatok a) Az uszodai gépház eszközeinek, berendezéseinek működtetése, karbantartása. b) A vízkezelési technológia pontos betartása, az uszoda vízminőség biztosítása. c) A medence vizek paramétereinek ellenőrzése, a szükséges szabályozási, technológiai műveletek elvégzése. d) Az üzemviteli napló naprakész vezetése. e) Az uszodai műszaki berendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása. f) A technológiai szabályozásnak megfelelően napi rendszerességgel a visszamosás végrehajtása. g) Vegyszerkezelési szabályok betartása, a vegyszerkészlet naplózása a méregkönyvbe. h) Leállások idején a gépész aktív közreműködése a karbantartási, felújítási munkákban. 20. Biztonsági feladatok (1) A portaszolgáltat szerződéssel foglalkoztatott vállalkozó látja el, kari felügyeletét a műszaki vezető gyakorolja. (2) A tűz-, vagyon- és biztonságvédelem, munkabiztonsági feladatokat egyetemi közalkalmazott látja el. Kari kapcsolattartója, és egyben felügyelője a műszaki vezető. 21. (1) Jelen szabályzat jóváhagyása napján lép hatályba. Dr. Radák Zsolt dékán s.k. 15

16 1. melléklet A TF Gazdasági Igazgatóságának munkatársai Munkakör Szakképzettség Létszám (fő) Munkaidő (heti) Igazgató Felsőfokú, szakirányú 1 40 óra Osztályvezető Felsőfokú, szakirányú 1 40 óra Ügyvivő szakértő Felsőfokú, nem szakirányú 1 40 óra Csoportvezető Középfokú, szakirányú 1 40 óra Pénzügyi ügyintéző (pénztáros) Felsőfokú, Középfokú szakirányú 1 40 óra Pénzügyi ügyintéző Felsőfokú, nem szakirányú 1 40 óra Pénzügyi ügyintéző Középfokú, szakirányú 1 30 óra Ügyviteli alkalmazott Felsőfokú, szakirányú 1 40 óra Felelős számadó Középfokú szakirányú 1 40 óra Műszaki vezető Felsőfokú, nem szakirányú 1 40 óra Műszaki ügyintéző Középfokú, szakirányú 1 40 óra Raktáros- szertáros Középfokú, szakirányú 1 40 óra Kézbesítő (műszaki ügyintéző) Alapfokú, nem szakirányú 1 40 óra Kisegítő (udvaros) Alapfokú, nem szakirányú 3 40 óra Kisegítő (udvaros) Középfokú, nem szakirányú 1 40 óra Úszómester Középfokú szakirányú 2 40 óra Uszodagépész Alapfokú, szakirányú 1 40 óra Gondnok Középfokú, szakirányú 1 40 óra Karbantartó Alapfokú, szakirányú 1 30 óra Takarító Alapfokú, nem szakirányú 1 30 óra 16

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE *

GAZDASÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE * Ikt. sz.: SZF/ /2015. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A GAZDASÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE * * A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (5) bekezdés szerint 1. A Gazdasági és Üzemeltetési

Részletesebben

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 1. kiadás 0. módosítás 1 (11). oldal A DUNAÚJVÁROSI FŐSIKOLA MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (11). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 101-2014/2015.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola A GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE A Szenátus jóváhagyta: 2008. év december 16. napján. A jóváhagyó határozat száma: 11-2008/2009(2008.12.16.) A szabályzat karbantartásáért felelős:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 30/2015. (VI. 1.) számú határozatával. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. (12)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.a. sz. melléklete A ELTE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben