A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE"

Átírás

1 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE Szombathely, 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 KOLLETKÍV SZERZŐDÉS... 3 I./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 I./1. A Kollektív Szerződés és a jogszabályok kapcsolata... 3 I./2. A Kollektív Szerződés hatálya... 4 I./2.1. Személyi hatály... 4 I./2.2. Időbeli hatály... 4 I./3. Értelmező rendelkezések... 4 II./ A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS... 5 II./1. A Kollektív Szerződés megkötése és módosítása... 5 II./1.1. A Kollektív Szerződés módosítása jogszabályváltozás esetén... 5 II./1.2. A Kollektív Szerződés módosítása közös megegyezéssel... 5 II./2. A Kollektív Szerződés felmondása... 6 II./3. A Szakszervezetek számára az Mt-ben biztosított jogosítványok... 6 gyakorlásának szabályai... 6 II./3.1. A Munkáltató együttműködési kötelezettsége... 6 II./3.2. Tájékoztatási kötelezettség... 6 II./3.3. A Szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása... 6 II./3.4. Az Mt. előírásainak megfelelően a Szakszervezeteket megillető jogok... 7 II./3.5. Kifogás (vétó) joga... 7 II./3.6. Szakszervezeti tisztségviselők védelme... 7 II./3.7. Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye... 8 III./KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY TARTALMA... 9 III./1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése... 9 III./1.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése... 9 III./1.2. Összeférhetetlenség... 9 III./1.3. Pályázat... 9 III./1.4. Próbaidő és gyakornoki idő... 9 III./1.5. A közalkalmazotti jogviszony módosítása... 9 III./1.6. Jognyilatkozatok... 9 III./1.7. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése felmentés, felmentési idő... 9 III./ A kinevezett vezető állású dolgozó további foglalkoztatása felmentés után III./1.8. Végkielégítés III./2. A munkavégzés szabályai III./2.1. Munkára képes állapot III./2.2. Átirányítás, helyettesítés, kiküldetés, kirendelés III./ Átirányítás, helyettesítés III./ Kiküldetés III./ Kirendelés, valamint a más munkáltatónál történő munkavégzés szabályai III./2.3. Tanulmányi szerződés III./2.4. Címek adományozása III./2.5. Minősítés III./3. Munkaidő, pihenőidő III./3.1. Munkaidő III./3.2. Részmunkaidő III./3.3. Állásidő III./3.4. A rendkívüli munkavégzés szabályai III./3.5. Vízkárelhárítási ügyelet III./3.6. Pihenőidő III./3.7. Rendes szabadság III./3.8. Munkarend és szabadság megállapítása és kiadása III./ A kinevezett vezető állású dolgozó munkavégzés alóli mentesítése III./4. Előmeneteli és illetményrendszer III./4.1. A munka díjazása, a közalkalmazottak besorolása III./4.2. A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése

3 III./4.3. Megbízott vezetői pótlék III./4.4. Címpótlék III./4.5. Idegennyelvtudásért járó pótlék III./4.6. Gépjármű-vezetési pótlék III./4.7. Csoportvezetői pótlék III./4.8. Rendelkezésre állási pótlék III./4.9. Illetmény-kiegészítés III./4.10. Kereset-kiegészítés...18 III./4.11. Jubileumi jutalom III./4.12. Hűségjutalom III./4.13. Tárgyi jutalom III./4.14. Kitüntetések III./4.15. Távolléti díj III./4.16. Költségtérítés III./ Élelmezési költségtérítés III./ Külföldi napidíj III./ Munkába járással és hazautazással kapcsolatos költségtérítések III./4.17. Az illetmény kifizetésének a szabályai III./5. Szociális és egyéb juttatások III./5.1. Cafetéria rendszer III./5.2. Foglalkoztatás-egészségügyi szolgálat működtetése III./5.3. Munkásszállítás III./5.4. Munka- és formaruha juttatás III./5.5. Lakásépítési és vásárlási támogatás III./5.6. Lakhatási támogatás...22 III./5.7. Munkásszállás igénybevétele III./5.8. Üdültetés III./5.9. Illetményelőleg III./5.10. Temetési segély IV./ FEGYELMI, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG V./ KOLLEKTÍV MUNKAÜGYI VITA...Hiba! A könyvjelző nem létezik. VI./ HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...Hiba! A könyvjelző nem létezik. VII./ MELLÉKLETEK

4 KOLLETKÍV SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., képviseli: Nádor István igazgató) mint Munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), másrészről a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Önálló Szakszervezet (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., képviseli: Horváth Csaba elnök) mint Szakszervezet (a továbbiakban: NYUKÖVIÖSZ) között, az alábbi feltételekkel, azzal a céllal, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII törvény keretei között szabályozza - a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, - ezek teljesítésének módját, - a felek kapcsolattartásának rendjét. A szerződéshez csatlakozik a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szakszervezete (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., képviseli: Bíróné Dugmanits Ágnes titkár) (a továbbiakban: MEDOSZ). I./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I./1. A Kollektív Szerződés és a jogszabályok kapcsolata (1) A Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSZ) a jogszabályok keretei között szabályozza a közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit. A KSZ nem ismétli meg a jogszabályok szövegét, csupán az egyes címeknél utal arra, hogy az egyes rendelkezései mely jogszabály mely rendelkezéséhez kapcsolódnak. (2) A Munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állókra alkalmazni kell - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit, amennyiben azok alkalmazását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem tiltja, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.), - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényt, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 48/2005. (III. 23.) Korm. rendeletet, - a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletet, - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendeletet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rend.), 3

5 - 6/2003 (04.28.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről - a víz és környezeti károk elleni védekezésénél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989 (V.13.) KVM rendeletet, - a Munkáltató belső szabályzatait. I./2. A Kollektív Szerződés hatálya I./2.1. Személyi hatály (1) A KSZ hatálya kiterjed az azt kötő felekre, a Munkáltatóra és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra (a továbbiakban: közalkalmazotti jogviszony). (2) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra a kollektív szerződés szabályai nem vonatkoznak. I./2.2. Időbeli hatály (1) A KSZ határozatlan időtartamra jön létre. (2) A KSZ hatályba lépésnek időpontja: május 1. (3) A KSZ hatályba lépésével egyidejűleg a Munkáltató tekintetében hatályát veszti az szeptember 1-én hatályba lépett, azóta többször módosított KSZ. A KSZ hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik azok a belső szabályzatok és utasítások, amelyek rendelkezései a KSZ rendelkezéseibe ütköznek. (4) A KSZ hatályosságának időtartama alatt megjelenő jogszabályi rendelkezések a KSZ hatályát annyiban érintik, hogy hatályba lépésükkel a KSZ azon rendelkezései, amelyek a jogszabály rendelkezéseibe ütköznek, érvénytelenné válnak, és helyettük a jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. I./3. Értelmező rendelkezések (1) A KSZ rendelkezéseinek alkalmazása során 1. munkáltatói jogkör gyakorlója: a Munkáltató Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetője, az igazgató. 2. szakszervezet: a munkavállalóknak minden olyan szervezetét érteni kell, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. 4

6 3. jutalomalap: a KSZ-ben szabályozott elnyerhető jutalmak számítási alapja amennyiben ettől jogszabály illetve a KSZ adott rendelkezése nem tér el a közalkalmazotti bértábla szerinti mindenkori C fizetési osztály 1. fokozatának (C1) 50%-a. (A KSZ hatályba lépésekor Ft 50 %-a, azaz Ft.) II./ A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS (Eljárási szabályok) (Mt (1) bekezdés, , 33. (1)-(6) és (8) bekezdés, 36. (4) bekezdés, , Kjt ) II./1. A Kollektív Szerződés megkötése és módosítása II./1.1. A Kollektív Szerződés módosítása jogszabályváltozás esetén (1) Amennyiben a KSZ rendelkezései a későbbiekben jogszabályi rendelkezésbe ütköznek, a KSZ megfelelő pontjait módosítani kell. A módosítás érdekében a felek az új jogszabályi rendelkezés(ek) megjelenésétől számított 1 hónapon belül egyeztető tárgyalást kezdeményeznek. (2) Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a KSZ érintett pontjai a jogszabályi változásoknak megfelelően kerülnek alkalmazásra. II./1.2. A Kollektív Szerződés módosítása közös megegyezéssel (1) A KSZ-t kötő felek megállapodnak abban, hogy a KSZ módosítására, vagy az új KSZ megkötésére irányuló egyeztetést bármelyik fél kezdeményezheti, és a kezdeményezés estén a másik fél nem zárkózik el az egyeztetés lefolytatásától. (2) A KSZ csak közös megegyezéssel módosítható. (3) A módosításra a szerződő felek 30 napos határidőben állapodnak meg, a módosítási javaslatot bármelyik fél írásban köteles átadni a másik félnek. (4) A szerződő felek a módosítási javaslatukra vonatkozóan álláspontjukat írásban rögzítik és adják át a másik félnek. (5) A KSZ bejelentése, regisztrálása a Munkáltató kötelessége. 5

7 II./2. A Kollektív Szerződés felmondása (1) A KSZ-t bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel, bármikor felmondhatja. A felmondást írásba kell foglalni. A felmondás joga a KSZ hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül nem gyakorolható. (2) A felek megállapodnak abban, hogy a felmondás közlését követő két héten belül egyeztető bizottságot hoznak létre a felmondás okainak megvizsgálására. (3) Az egyeztetés során a felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a felmondás okául szolgáló körülményekre tekintettel, a lehető legrövidebb időn belül új KSZ megkötését készítsék elő. II./3. A Szakszervezetek számára az Mt-ben biztosított jogosítványok gyakorlásának szabályai (1) A Munkáltató kinyilvánítja a Szakszervezetekkel való együttműködési szándékát, továbbá azt, hogy tevékenységét támogatja, működését elősegíti. (2) A Munkáltató és a Szakszervezetek kijelentik, hogy az Mt-ben biztosított jogosultságaikat a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolják. A felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedéseikről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, illetve joggyakorlását befolyásolhatják. II./3.1. A Munkáltató együttműködési kötelezettsége (Mt ) (1) Az együttműködésre, információ adására, észrevételezésre, javaslattételre, tájékoztatás kérésére, az intézkedés indoklására, konzultáció kezdeményezésére vonatkozó jogosítványok gyakorlása szempontjából a KSZ-t kötő felek együttműködnek. II./3.2. Tájékoztatási kötelezettség (Mt. 21. (2) bekezdés) (1) A Szakszervezetek tájékoztatása érdekében a Munkáltató vállalja, hogy a Szakszervezeteknek a jogaik gyakorlásához a Mt. és a Kjt. alapján biztosítandó információkat a rendelkezésére bocsátja. A felek kölcsönösen tájékoztatják egymást szervezeti felépítésükben vagy az együttműködő képviselők személyében történő változásokról. II./3.3. A Szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása (Mt. 24. ) 6

8 (1) A Munkáltatónál jelenlévő szakszervezetek zavartalan működése céljából a munkáltató biztosítja - a Szakszervezetek vezetőinek a munkáltató munkahelyén irodahelyiséget, - előzetes bejelentés alapján a területi szakszervezeti munkához a szakszervezeti tisztségviselők számára a közlekedési feltételeket, telefon, telefax és postai szolgáltatások igénybevételét, - a szakszervezeti alapszabályban előírt bizottsági ülések, taggyűlések és egyéb tárgyalásokhoz az igazgatóság területén lévő irodaépületek, szociális létesítmények alkalmas helyiségeinek használatát, előzetes bejelentés alapján. II./3.4. Az Mt. előírásainak megfelelően a Szakszervezeteket megillető jogok - Kollektív Szerződés megkötése, - tájékozódási és tájékoztatási jog, - képviseleti jog, - ellenőrzési jog, - kifogás (vétó) jog, - tisztségviselők védelme (egyetértési), - véleményezési jog, - közzétételi jog, - egyeztetési jog és - kollektív munkaügyi vita kezdeményezése. II./3.5. Kifogás (vétó) joga (Mt. 23. ) A vétót a Szakszervezetek vezetői a Munkáltató vezetőjének a vezető távollétében az általa meghatalmazott helyettesének nyújtja be írásban, indokolva a vétó szükségességét. Ezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a sérelmes munkáltatói intézkedés (mulasztás) nem a vezető döntésén alapult. A kifogást, a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül lehet benyújtani. II./3.6. Szakszervezeti tisztségviselők védelme (Mt. 28. ) (1) A Szakszervezetek vezetői a tisztségviselővel szemben munkáltatói jogokat gyakorló személyt köteles értesíteni a tisztségviselő megválasztásáról és megbízatása megszűnéséről a megválasztástól (a megbízatás megszűnésétől) számított 15 napon belül. (2) Az Mt ban meghatározott munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatosan a munkáltatói jogkört gyakorló személy az egyetértési jog gyakorlása iránti kérését (ill. előzetes értesítését) a Szakszervezetek vezetőinek, a Szakszervezetek vezetőit érintően pedig a Szakszervezetek erre kijelölt tagjainak köteles megküldeni. (3) A tisztségviselők védelmére vonatkozó jogosítvány tekintetében tisztségviselőnek minősül: - Elnök, 7

9 - Titkár, - Elnökhelyettes, - Gazdasági Felelős, - Szociális-és Munkaügyi felelős, - Oktatási-és Kulturális felelős, - Bizalmi testület (küldöttek) tagjai. II./3.7. Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye (Mt. 25..) (1) A Szakszervezetek választott tisztségviselőit az Mt ban meghatározott munkaidőkedvezmény illeti meg. (2) A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményéhez és a képzés céljára biztosított rendkívüli szabadság megállapításához a Szakszervezetek vezetői kötelesek a taglétszámot minden naptári év első hónapja 30. napjáig közölni a munkáltatói jogkört ellátó vezetővel. (3) Az Mt (2) bekezdésében rögzített munkaidő-kedvezmény felhasználása tekintetében tisztségviselőnek minősülnek: - Elnök, - Titkár, - Elnökhelyettes, - Gazdasági Felelős, - Szociális-és Munkaügyi felelős, - Oktatási-és Kulturális felelős, - Bizalmi testület (küldöttek) tagjai. (4) A munkaidő-kedvezmény igénybevételéről a szakszervezeti tisztségviselő vagy tag értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét az adott elfoglaltságra szóló meghívójának bemutatásával: - az Mt. 25. (1)-(3) bekezdésében rögzített munkaidő-kedvezmény tekintetében legkésőbb az igénybevételt megelőző napon, - az Mt. 25. (4) bekezdésében rögzített munkaidő-kedvezmény tekintetében legkésőbb az igénybevétel előtt 30 nappal. (5) A NYUKÖVIÖSZ által munkaidő-kedvezményre fel nem használt időtartamot a Munkáltató megváltja a Munkáltató és a NYUKÖVIÖSZ közötti megállapodás szerinti évi egy összegben (a KSZ hatályba lépésekor Ft évi egy összeg), amit a Szakszervezet számlájára utal át a tárgyév decemberében. (6) A NYUKÖVIÖSZ ezen megváltott összeget csak a működéséhez és érdekvédelmi célokra használhatja fel. (7) Mind a munkaidő-kedvezmény, mind a fizetett szabadság igénybevételét a Munkáltatónál előre be kell jelenteni. (8) A munkaidő-kedvezmény időtartamára távolléti díj jár. (9) A MEDOSZ támogatása külön megállapodás szerint történik. 8

10 III./KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY TARTALMA III./1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése (Kjt , , 30., 33., 37., 41. ; Mt. 6., 7-12., 80., 81., , 87. ) III./1.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése (Mt ; Kjt. 20., 21. ) III./1.2. Összeférhetetlenség (Kjt. 41. ) III./1.3. Pályázat (Mt. 80. ; Kjt. 20/A-20/B. ) III./1.4. Próbaidő és gyakornoki idő (Mt. 81. ; Kjt. 21/A., 22. ) III./1.5. A közalkalmazotti jogviszony módosítása (Mt ; Kjt. 24. ) III./1.6. Jognyilatkozatok (Mt. 6. ) III./1.7. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése felmentés, felmentési idő (Mt. 87. ; Kjt ; KvVM rend.) (1) Az E, F, G, H, I, J fizetési osztályba tartozó közalkalmazottak esetében a felmentési idő 1 hónappal meghaladja a Kjt-ben szabályozott mértéket, de nem haladhatja meg a 8 hónapot. (2) A közalkalmazottat öregségi vagy korkedvezményes nyugdíjazása esetén a Munkáltató a felmentési idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzés alól, amennyiben ezt a közalkalmazott kéri. 9

11 III./ A kinevezett vezető állású dolgozó további foglalkoztatása felmentés után (1) Amennyiben a Munkáltató kinevezett vezető állású dolgozói közül valakit nem a közalkalmazottnak felróható okból felmentenek a kinevezett vezető munkakör ellátása alól, a Munkáltató, amennyiben erre lehetősége van, biztosítja számára további foglalkoztatását. III./1.8. Végkielégítés (Kjt. 37. ) III./2. A munkavégzés szabályai (Mt , 107., Kjt. 24., ) (1) A Munkáltató köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, és a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyból eredő jogait gyakorolni tudja. (2) A közalkalmazott köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak, felettese utasításainak megfelelően, képessége, szakértelme, gondossága teljes kifejtésével végezni munkáját. (3) A munkahely általában az Igazgatóság, illetve az egységek telephelye, vagy az egységek működési területe. III./2.1. Munkára képes állapot (Mt (1) bekezdés a) pont) (1) A közalkalmazott szeszes ital és kábító hatású anyag befolyásától mentes állapotban köteles munkahelyén a munkarend szabályai szerint megjelenni, és munkát végezni. A munkavédelmi szabályzatban megjelölt munkakörök esetén a munkára képes állapothoz tartozik, az ott előírt időszaki kötelező orvosi vizsgálat megfelelő minősítésével való rendelkezés is. (2) Amennyiben a közalkalmazott munkahelyi vezetője (munkairányítója) azt tapasztalja, hogy a közalkalmazott nincs munkára képes állapotban, a közalkalmazottat a munkavédelmi szabályokra is figyelemmel a munkavégzéstől el kell tiltania. Amennyiben a közalkalmazott azért nem végez munkát, mert nem munkavégzésre alkalmas állapotban jelent meg munkahelyén, számára munkadíj a munkavégzésből kiesett időre nem jár. A munkára képes állapot ellenőrzésére a fentieken túlmenően, a munkavédelmi szabályzat rendelkezései az irányadók. III./2.2. Átirányítás, helyettesítés, kiküldetés, kirendelés (Mt. 83/A., , 150. (1) bekezdés, Kjt (1)-(2) bekezdés) 10

12 III./ Átirányítás, helyettesítés (Mt. 83/A., Kjt. 24. ) III./ Kiküldetés (Mt ) III./ Kirendelés, valamint a más munkáltatónál történő munkavégzés szabályai (Mt. 106., 150. (1) bekezdés, Kjt. 54. (1)-(2) bekezdés) III./2.3. Tanulmányi szerződés (Mt ) (1) A Munkáltató munkaerő szükségletének biztosítása érdekében támogatja közalkalmazottainak szaktanfolyamokon való részvételét, magasabb képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatását, valamint idegen nyelvek elsajátítására (angol, német, francia, horvát, szlovén) irányuló törekvéseit, s ehhez erkölcsi és anyagi támogatást biztosít. (2) Iskolai rendszerű vagy nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő közalkalmazott tanulmányai megkezdése előtt vagy alatt tanulmányi szerződés megkötése mellett részesülhet tanulmányainak támogatásában az Oktatási és PR előadó által - éves tanulmányi terv alapján - összeállított költségkeretből. (3) A tanulmányi támogatás - a tanulmányok folytatása érdekében távol töltött idő, illetve a tanulmányi szabadság idejére fizetett távolléti díj, - tandíj, tanulmányi költség, - tankönyvek árának, - az utazás, a szállás költségének megfizetéséből állhat, megegyezés szerint a költségek részleges vagy teljes átvállalásával. (3) A közalkalmazottat a képesítés megszerzése után a tanulmányi szerződés kikötése szerint a képesítésének megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni. (4) Ha a Munkáltató ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a közalkalmazott jogszerűen szüntetheti meg jogviszonyát anélkül, hogy a munkáltató a tanulmányaira fordított költségeket visszakövetelhetné. (5) A nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő közalkalmazottat tanulmányi munkaidő kedvezmény csak tanulmányi szerződés alapján illeti meg, melynek mértéke évente a kötelező konzultációs időn túl a vizsganapok kivételével maximum 10 munkanap. 11

13 (6) Munkáltató a képzésben résztvevő közalkalmazott részére a tanulmányainak befejezését igazoló oklevél, okmányok bemutatása után az alábbi egyszeri jutalmat fizeti. A jutalom a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap - felsőfokú szakképesítés megszerzése esetén háromszorosa, - első felsőfokú (egyetem, főiskola) diploma megszerzése négyszerese, - középfokú angol, német és francia nyelvvizsga megszerzése esetén háromszorosa, - középfokú horvát vagy szlovén nyelvvizsga megszerzése esetén négyszerese, - felsőfokú angol, német és francia nyelvvizsga megszerzése esetén négyszerese, - felsőfokú horvát vagy szlovén nyelvvizsga esetén: hatszorosa, - szakmérnöki, szakközgazdászi diploma megszerzése esetén főiskolai oktatás keretén belül négyszerese, - szakmérnöki, szakközgazdászi, jogtanácsosi diploma megszerzése esetén egyetemi oktatás keretén belül ötszöröse, - PhD fokozat megszerzése esetén ötszöröse, - magasabb tudományos fokozat megszerzése esetén hatszorosa. (7) Amennyiben a közalkalmazott kötelezettségének nem tesz eleget, nem jár elméleti és gyakorlati oktatásra, a tanulmányi szerződést a munkáltató felmondja, és az ebből eredő összes anyagi kiadást (tandíj, tankönyvek ára, szállás és utazási költség, a konzultációkra, vizsganapokra és a tanulmányi szabadságra kapott munkabér) egy összegben megtérítteti a közalkalmazottal. (8) A közalkalmazottnak lehetősége van ezen összeg részletekben való megfizetését kérni, ebben az esetben azonban a felmondás időpontjától a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot kell fizetnie. (9) Amennyiben a képzés befejezése után a szerződésben meghatározott időtartamot a dolgozó nem tölti le az Igazgatósággal munkaviszonyban, részarányos költség és munkabér térítési kötelezettség terheli. (10) A közalkalmazottnak lehetősége van ezen összeg részletekben való megfizetését kérni, ebben az esetben azonban a munkaviszony megszűnésétől a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot kell fizetnie. (11) A tanulmányi szerződésből eredő esetleges vitát a munkavállaló és a munkáltató köteles előzetesen egyeztetni. III./2.4. Címek adományozása (Kjt. 39. ) III./2.5. Minősítés (Kjt. 40. ) 12

14 III./3. Munkaidő, pihenőidő III./3.1. Munkaidő (Mt (2), Mt (2)) (1) A Munkáltatónál a teljes napi munkaidő 8 óra, amely tartalmazza a 20 perc munkaközi szünetet. A teljes munkaidőnél rövidebb részmunkaidős foglalkoztatás is alkalmazható, amelyet a Munkáltató és a munkavállaló között létrejött közalkalmazotti kinevezési okmányban kell rögzíteni. (2) A heti munkaidő 40 óra, kivéve, ha a kinevezési okmány ettől eltérően rendelkezik (pl. éves munkarend). (3) Rugalmas munkaidőben dolgoznak az Igazgatóság központjában dolgozó közalkalmazottak az éves munkarendben foglalkoztatottak kivételével. (4) A rugalmas munkaidő szabályairól külön Igazgatói utasítás rendelkezik. (5) Munkaidő-nyilvántartást minden munkarendben dolgozó közalkalmazottról vezetni kell. III./3.2. Részmunkaidő (Kjt. 23/A., 24/B. ) III./3.3. Állásidő (Mt ) III./3.4. A rendkívüli munkavégzés szabályai (Mt ) (1) Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül: - a közalkalmazott rendes napi munkaidejét meghaladó munkavégzés, - pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés, - meghatározott helyen és ideig eltöltött készenlét. (2) A Munkáltatónál elrendelhető túlmunka személyenként és naptári évenként 280 óra lehet. (3) A munkavállaló kérésére a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést írásban kell elrendelni. (4) Az Munkáltatónál elrendelhető készenlét a napi 8 órát, havi 40 órát illetve évi 300 órát nem haladhatja meg. (5) A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés díjazására a jogszabályban előírtakat kell alkalmazni azzal, hogy: 13

15 - lakáson eltöltött készenlét időtartamára az alapilletmény 30 %-át, - kijelölt helyen töltött készenlét esetén az alapilletmény 60 %-át kell a közalkalmazottnak elszámolni. (6) A teljes munkaidőben foglalkoztatott gépkocsivezetők túlórapótléka, túlóra-átalány formájában kerül megállapításra, aminek a kiszámítása a ráfordított többlet-munkaidő alapján történik. (7) Az ár- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi vízkárelhárítással és vízminőség-védelmi kárelhárítással kapcsolatban elrendelt készenlét és túlmunka végzéséről és azok díjazásáról a mindenkori hatályos külön jogszabályok rendelkezései az irányadók, a hatályos szabályozás és állásfoglalás értelmében a készültségi fokozatban végzett vízkárelhárítási tevékenység munkaideje nem esik korlátozás alá. III./3.5. Vízkárelhárítási ügyelet (1) A vízkárelhárítási telefonos ügyelet hétfőtől csütörtökig órától másnap reggel 8.00 óráig, illetve pénteken órától hétfő reggel 8.00 óráig tart. Ez alól kivételt képeznek a hétköznapra eső ünnepnapok, amikor az ügyelet ugyanúgy, mint a hétvégéken 24 órás szolgálatot jelent. (2) A vízkárelhárítási telefonügyeletet és annak díjazását egyebekben külön Igazgatói utasítás szabályozza. III./3.6. Pihenőidő (Mt ) III./3.7. Rendes szabadság (Kjt. 56., Kjt. 58. és Mt ) III./3.8. Munkarend és szabadság megállapítása és kiadása (Mt ) (1) A Gazdasági Osztály a Bér- és Munkaügyi Csoporton keresztül minden év február végéig közli az egységek dolgozóinak rendes és más címen járó szabadságát, amelynek alapján az egységvezetők február 15-éig szabadságolási ütemtervet kötelesek készíteni. (2) Az igazgatóhelyettesek évi rendes szabadságának igénybevételét az igazgató, egységvezetők vonatkozásában az igazgató, vagy az illetékes igazgatóhelyettes, a többi dolgozó esetében pedig az egységvezető engedélyezi. (3) A rendkívüli és fizetés nélküli szabadságok engedélyezése iránti kérelmet igazgatói, illetve igazgatóhelyettesi engedélyezés esetén az egységvezető véleményezi. 14

16 (4) Havi három napot meg nem haladó rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az egységvezető önállóan jogosult. (5) Az Igazgatóság területén folyó védekezési munkák időtartama alatt a szabadságok engedélyezésének jogát az igazgató valamennyi dolgozó esetében magához vonhatja. (6) A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. (7) A szabadságok kiadását szabadságolási kartonon kell vezetni. A dolgozónak jogszabály szerint járó alap- és pótszabadságon kívül egyéb jogcímeken járó szabadságokat elkülönítetten kell nyilvántartani. III./ A kinevezett vezető állású dolgozó munkavégzés alóli mentesítése (1) Kinevezett vezetői többletmunkájuk elismeréseként a Munkáltató kinevezett vezető állású dolgozói évente 5 munkanapra mentesülhetnek a munkavégzési kötelezettség alól. (2) A mentesítésről a kinevezett vezetők éves munkájának értékelése során, a Szakszervezetekkel történt egyeztetés után minden év november 30-ig dönt a Munkáltató vezetője. (3) A munkavégzés alóli mentesítést a kinevezett vezető állású dolgozó a következő év június 30- ig veheti igénybe, kiadásának időpontját a Munkáltató határozza meg, ennek elmaradása esetén a munkavégzés alóli mentesítés későbbi időpontban nem vehető igénybe. (4) Az igénybevett mentesítési napokat a munkaügyi szabályokban előírt szabadságoktól elkülönítetten, egységenként kell nyilvántartani. (5) Év közbeni változás esetén a mentesítés arányos része illeti meg a dolgozót. III./4. Előmeneteli és illetményrendszer (Kjt , KvVM. Rend.) III./4.1. A munka díjazása, a közalkalmazottak besorolása (Kjt. 61., KvVM rend.) (1) A Munkáltató közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonyuk alapján illetmény jár. (2) A Munkáltató közalkalmazottait az ellátandó munkakörök figyelembevételével kell a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közalkalmazotti osztályba sorolni, fizetési fokozatukat megállapítani. 15

17 III./4.2. A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése (Kjt. 65. ) (1) A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentésének jogát az igazgatóság vezetője gyakorolja. III./4.3. Megbízott vezetői pótlék (Kjt. 70. ) (1) A megbízott vezetőt a Kjt. szerinti pótlék illeti meg, a kinevezett vezetőnek nem jár pótlék. III./4.4. Címpótlék (Kjt. 71. ) (1) A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsot, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg a Kjtben meghatározott mérték szerint. III./4.5. Idegennyelvtudásért járó pótlék (Kjt. 74. ) (1) Idegennyelvtudási pótlékra jogosultak azok a közalkalmazottak, akik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek (német, angol, francia, horvát, szlovén nyelvből), és azt munkájuk során a Munkáltató érdekében rendszeresen használják (tárgyalás, levelezés, fordítás). (2) A pótlék mértéke a mindenkori pótlékalapnak a törvény általi százalékban meghatározott összege. III./4.6. Gépjármű-vezetési pótlék (1) Gépjármű-vezetési pótlék illeti meg azt a dolgozót, aki munkavégzéséhez a Munkáltató tulajdonában lévő ún. kulcsos gépkocsit vezeti, s ezzel főfoglalkozású gépkocsivezető alkalmazását váltja ki. A közalkalmazottat 100 km/hó levezetett gépkocsi kilométer után illeti meg a pótlék, aminek összege: 4,-Ft/ km. (2) A nem kulcsos gépkocsikat vezető közalkalmazottat aki a gépjárműért felelős a gépkocsi karbantartásáért gépkocsinként: km/hónap 4000,-Ft/hó km/hónap fölött 5000,-Ft/hó illeti meg. (3) Az 1-2. pontokban végzett munka elszámolása az Ellátási és Ügyviteli Csoporton történik a menetlevél alapján. 16

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM A SZIE KSZ-nek az Egyetemi Tanács 2000. novemberi ülésére küldött változata! SZENT ISTVÁN EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZÔDÉSE Tervezet! Gödöllô 2000. november Tartalomjegyzék Oldalszám Preambulum 6 A Kollektív

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dunaújváros 2011. augusztus 01 3 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (MT), a Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2003. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2003. január Kollektív Szerződés Budapest, 2003. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 5 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK.. 6 1.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Pécs, 2009. I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

4. SZÁMÚ MELLÉKLET KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

4. SZÁMÚ MELLÉKLET KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MELLÉKLET KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cecei Általános Iskola (képviseli: Király László intézményvezető) és Alapi Tagiskolája (képviseli: Bauerné Kaszás Veronika, tagintézményvezető).

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2 Jelen szerződés létrejött a Móra Ferenc Általános Iskola intézményben, 1998. március 24. napján az intézmény vezetője, mint munkáltató

Részletesebben

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés 1990. év április hónapban megkötött szerződés az 1999. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2002. március hó Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív

Részletesebben

Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződése. Tartalomjegyzék

Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Kollektív Szerződést kötő felek... 4 1.2. Kollektív Szerződés célja... 4 1.3. Kollektív Szerződés időbeli hatálya... 4 1.4. Kollektív Szerződés személyi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4400 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 22/2009..... KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Kollektív Szerződése

Kollektív Szerződése A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése a 2014. július 2-án elfogadott módosításokkal (dőlt betűvel) egységes szerkezetben I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Figyelem: A MÁV Zrt.

Figyelem: A MÁV Zrt. Figyelem: A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés 2012. augusztus 1. napjától hatályos módosítását szakszervezetünk a PVDSz Honlapján szereplő indokok alapján egyetértően nem írta alá. A KSZ 4. számú mellékletét

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS FELSOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE AGRÁR OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2006. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án.

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződés Budapest, 1992. június (Az 1993. évi egységes szerkezetbe

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK: IDEGENFORGALMI MUNKAADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET BUDAPEST 1998. és 2001. évi módosítással egységes

Részletesebben

1. szám 124. évfolyam 2009. január 9. TARTALOM

1. szám 124. évfolyam 2009. január 9. TARTALOM 1. szám 124. évfolyam 2009. január 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások A MÁV Zrt. 2009. január 1. napjától hatályos Kollektív Szerződése... A MÁV Zrt.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

a MÁV ZRt. módosított

a MÁV ZRt. módosított a MÁV ZRt. módosított ő Hatályos : 2009. január 01. napjától Helyesbítve : Kiadja : Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli hatályát 2010. január

Részletesebben