: APESIN DSR L D/H/SK/CZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": APESIN DSR 50 10 L D/H/SK/CZ"

Átírás

1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkané : Azonosító szám : Az anyag/keerék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító Társaság : FLOR KFT. Tee u. 32 H 1139 Budapest Telefon : Telefax : cím Felelős/kibocsátó : személy Sürgősségi telefonszám : (OKBI) Gyártó Társaság : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH Neualmerstrasse Hallein Telefon : Telefax : cím Felelős/kibocsátó : személy Sürgősségi telefonszám : +43(0) A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Kockázati tanács embernek és környezetnek Bőrizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Kémiai természet : Felületaktí anyag izes oldata. Veszélyes komponensek Kémiai Né CAS szám EU-szám / Osztályozás Koncentráció [%] Regisztrációs szám citromsa Xi; R36 >= 10 - < 15 ortofoszforsa C; R34 >= 5 - < 10 1/7

2 Szulfonsaak, C14- C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók Xi; R38 Xi; R41 >= 5 - < 10 Az ebben a részben említett R mondatok teljes szöegét lásd a 16. részben. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Általános tanácsok Belégzés Bőrrel aló érintkezés Szemmel aló érintkezés Lenyelés : A eszélyes területet el kell hagyni. Oroshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orosnak meg kell mutatni. : A túlmelegítésből agy égésből származó por agy füst életlenszerű belégzése esetén friss leegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orost kell híni. : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell enni. Szappannal és bő ízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orost kell híni. : A szemet bő ízzel azonnal ki kell mosni. A kontaktlencsé(ke)t el kell táolítani. A nem sérült szemet édeni kell. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ha a szem irritációja folytatódik, szakoroshoz kell fordulni. Azonnal nagy mennyiségű ízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. : A szájat ízzel ki kell tisztítani és azután sok izet kell inni. Nem szabad tejet agy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Orosi felügyelet szükséges. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Megfelelő tűzoltó készülék Különleges eszélyek a tűzoltás során Tűzoltók különleges édőfelszerelése Toábbi : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. : A tűzoltáskor keletkező elfolyó ízet nem szabad a csatornába agy folyóízbe engedni. : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell iselni. : A szennyezett tűzoltó izet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradányait és a szennyezett tűzoltó izet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Személyi óintézkedések : Személyi édőfelszerelést kell használni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 2/7

3 Környezetédelmi óintézkedések Szennyezésmentesítés módszerei : Nem szabad a felszíni izekbe agy a szennyízcsatornába öblíteni. : Mésszel, lúgoldattal agy ammóniáal kell semlegesíteni. Inert nedszíó anyaggal (pl.homok, szilikagél, sakötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Biztonságos kezelésre onatkozó tanácsok Tanács a tűz és robbanás elleni édelemhez Tárolás A tárolási helyekre és a tartályokra onatkozó köetelmények Egyéb adatok : Kerülni kell a bőrrel aló érintkezést és a szembe jutást. A személyi édelemről lásd a 8. részt. A dohányzást, eést és iást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Az öblítőíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani. : A megelőző tűzédelem normál intézkedései. : A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zára kell tartani. Az eredeti tartályban, szobahőmérsékleten kell tárolni. : Az utasítás szerint tárola és alkalmaza nem bomlik. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Összeteők munkahelyre onatkozó határértékei Komponense k ortofoszforsa CAS Érték Határértékek Korszerűsítés Bázis szám TWA 1 mg/m /39/EC Toábbi ortofoszforsa : Indikatí STEL 2 mg/m /39/EC Toábbi ortofoszforsa : Indikatí AKérték 1 mg/m HU OEL Toábbi : EU3: 2000/39/EK irányelben közölt érték m: Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet agy mindhármat) ortofoszforsa CK- 2 mg/m HU OEL 3/7

4 Toábbi érték : EU3: 2000/39/EK irányelben közölt érték m: Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet agy mindhármat) Személyi édőfelszerelés Légzésédelem Kézédelem Szemédelem Bőr- és testédelem Egészségügyi intézkedések : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóáhagyott szűrőbetéttel. : Poliinil-alkohol agy nitril-kaucsuk kesztyű A kiálasztott édőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelnek és az ebből készült EN 374 szabánynak. Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és ízzel meg kell tisztítani. : Szemmosó palack tiszta ízzel Szorosan illeszkedő biztonsági édőszemüeg : áthatolhatatlan ruha A munkahelyen a testédelmet a eszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megálasztani. : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap égén kezet kell mosni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés Forma Szín Szag : folyadék : kékesszöld : jellegzetes Biztonsági adatok Gyulladáspont : nem használható ph-érték : < 0,6 Forráspont/forrási hőmérséklettartomány Sűrűség Vízben aló oldhatóság : Nincs információ. : kb. 1,115 g/cm3 : oldható 4/7

5 refrakció satartalékot : 23 Brix : 6,5 g/100g 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Kerülendő körülmények Hőbomlás Veszélyes reakciók : Stabilitás: Külön említésre méltó eszély nincs. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Bőrirritáció : Izgathatja a bőrt és/agy dermatitiszt okozhat. Szemirritáció Szenzibilizáció Toábbi : Végleges szemkárosodást okozhat. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Információ az eliminálódásról (perzisztencia és lebonthatóság) Biológiai lebonthatóság : A preparátumban található felületaktí anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre onatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. A környezeti hatásra onatkozó toábbi Toábbi ökölógiai információ : Erről a termékről nincs adat. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Termék Szennyezett csomagolás : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.nem szabad elszennyezni az álló- agy folyóizeket egyszerekkel agy a használt csomagolóanyaggal.a felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni. 5/7

6 Hulladék kód : Európai Hulladék Katalógus Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek. A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetédelmi hatóságokkal egyeztete. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR/RID Nem eszélyes áru IMDG Nem eszélyes áru A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül eszélyesnek. 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Címkézés az EK Irányelek alapján 1999/45/EK Jelölés(ek) Xi Irritatí R - mondat(ok) R38 R41 : Bőrizgató hatású. : Súlyos szemkárosodást okozhat. S-mondat(ok) S 2 : Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25 : Kerülni kell a bőrrel aló érintkezést és a szembe jutást. S26 : Ha szembe jut, bő ízzel azonnal ki kell mosni és oroshoz kell fordulni. S35 : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S37/39 : Megfelelő édőkesztyűt és szem-/arcédőt kell iselni. S46 : Lenyelése esetén azonnal oroshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orosnak meg kell mutatni. Nemzeti törényhozás Tömeges baleset eszélyére onatkozó szabályozás : 96/82/EC Korszerűsítés: 2003 Nem onatkozik rá a 96/82/EK irányel 6/7

7 Illékony szeres egyület (VOC) tartalom Illékony szeres egyület (VOC) tartalom : Illóanyag százalék: < 0,01 % 0,56 g/l VOC tartalom (nem íz) : Illóanyag százalék: < 0,01 % 0,11 g/l a VOC tartalom csak fafelületen használt beonóanyagok esetén érényes 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szöege R34 Égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R38 Bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. Toábbi Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak an szána a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának agy minőségi köetelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra onatkozik és nem biztos, hogy érényes az anyagra ha más anyagokkal együtt agy bármely eljárásban használják, kiée, ha a szöegben fel an sorola. Felelős személy : Termékfejlesztés / termékbiztonság /7

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 1. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 1. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Biztonsági Adatlap Az 1907/2006/EK rendelet alapján Nyomtatás Dátuma: 12/03/2008 Felülvizsgálási szám: 1 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 1. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 1. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Biztonsági Adatlap Az 1907/2006/EK rendelet alapján Nyomtatás Dátuma: 12/03/2008 Felülvizsgálási szám: 1 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben