AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE Összeállította: Boros István VÁC

2 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. European Network for Assurance Higher Education (ENQA) beszámolója Felsıoktatási intézmények belsı minıségbiztosításának európai elvei és útmutatásai Felsıoktatási intézmények külsı minıségbiztosításának európai elvei és útmutatásai 5 3. Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mint jogi személy Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola alapvetı célja, alaptevékenységei Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó elıírások és ajánlások 9 4. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola helye a keresztény életben Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola értékrendje és célrendszere Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb tevékenységei Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb kapcsolatai Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola felügyeleti szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola minıségbiztosítási szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola belsı szabályrendszere A fıiskola minıségszabályozó tevékenységei és rendszere A fıiskola minıségszabályozó tevékenységei Minıségszabályozó biztosítási egységek tevékenységei A fıiskola minıségszabályozó rendszere és szervezete Az intézményi minıségszabályozó rendszer mőködése 28 2

3 8. A minıségbiztosítási egységek adminisztrációja Éves tervek Feljegyzések Nyilvántartások Önértékelés hierarchikus egységenként és képzésenként (BA és MA) A képzési tevékenység önértékelése Eredménykritériumok Eredménymutatók Önértékelési módszerek 33 Függelék tartalma 34 Eljárás-utasítások 37 Függelék I. Feljegyzések mesterpéldánya II. SzMSz és szabályzatok III. Külsı szabályozók dokumentumai Egyházi Állami Uniós IV. A fıiskola kapcsolatai 3

4 1. Bevezetés Jelen minıségbiztosítási kézikönyv elsısorban a Sapientia Szerzetesi Fıiskola, a Szegedi Hittudományi Fıiskola és az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola meglévı minıségbiztosítási kézikönyvének átdolgozása és harmonizálása az új rendszerő képzésre. Fontos forrás még Prof. Dr. Veress Gábor minıségbiztosítási kutatásai, illetve a minıségbiztosítás felsıoktatási intézményre adaptálása és kidolgozása, melynek eredményeire (A Veszprémi Egyetem minıségbiztosítási rendszerének terve, Veszprém 2003.; A Veszprémi Egyetem minıségbiztosítási rendszerének elvei, Veszprém 2003) nagymértékben támaszkodtam. S ezúton mondok köszönetet személyes tanácsaiért és önzetlen segítségéért. A rövidre szabott idıben igyekeztem figyelembe venni az ENQA uniós oktatási miniszterek tanácskozásáról szóló beszámolóját (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ed. European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki 2005.). Jelen kézikönyv nem tér ki a minıség, mérhetıség, s egyáltalán a minıség biztosítása fogalmi problémájára a hitéleti képzés területén. Ha a hitéleti képzés nem pusztán, a világi képzéshez hasonlóan képzési folyamat, hanem a hit átadására készít fel, akkor igen csak analóg értelemben alkalmazhatjuk ezeket a fogalmakat. S ezért tisztában vagyunk a minıségbiztosítás, minıség, értékelhetıség és mérhetıség hitéleti képzésre alkalmazásának súlyos, és eddig megoldatlan probléma halmazával, melyre most semmiképpen sem vállalkozhatunk. A képzési folyamat, azaz a hit átadásához, a hitre neveléshez szükséges ismeretek és módszerek elsajátításának folyamatának minıségbiztosítási szabályozására vállalkozhatunk, s kell is vállalkoznunk. Persze, továbbra is kitartva azon meggyızıdésünk mellett, hogy még sem mérhetı minden, miként azt minıségbiztosítási konferenciákon gyakran hallani. 4

5 2. European Network for Assurance Higher Education (ENQA) beszámolója Felsıoktatási intézmények belsı minıségbiztosításának európai elvei és útmutatásai - A minıségbiztosítás politikája és eljárásmódja - Programok és döntések jóváhagyása, monitoringja és idıszakos felülvizsgálata - Hallgatók felvétele - Oktatók minıségbiztosítása - Információs rendszer - Nyilvánosság 2.2 Felsıoktatási intézmények külsı minıségbiztosításának európai elvei - Külsı minıségbiztosítás - Külsı minıségbiztosítás folyamatainak kidolgozása - Döntések kritériuma - A cél elérésére irányuló folyamatok - Jelentés - Eljárásmódok követése - Idıszakos felülvizsgálat - Rendszerelemzések 1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ed. European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki

6 3. Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 3.1 Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mint jogi személy A alapította, fenntartója a Váci Egyházmegye A fıiskola vezetıje: Szilágyiné dr. Szemkeı Judit A fıiskola székhelye: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A fıiskola hallgatói létszáma az elmúlt években az alábbi módon alakult. 2000/2001: nappali 582; nem nappali /2002: nappali 539; nem nappali /2003: nappali 619; nem nappali /2004: nappali 636; nem nappali /2005 nappali 767; nem nappali /2006: nappali 879; nem nappali 1734 A fıiskola jogi, gazdálkodási és szervezeti értelemben önálló Keresztény fıiskola alapvetı célja, alaptevékenységei A fıiskola alapító okirata mellékletben csatolandó a minıségbiztosítási kézikönyvhöz. A fıiskola alapvetı célja, a hit és a hittudomány közvetítése Krisztus példája által, és a világi tudományok keresztény szellemő mővelése, átadása, valamint keresztény szellemő értelmiség képzése. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola alaptevékenységei: képzés: nappali felsıfokú szakképzés, nappali alapképzés, nappali mesterképzés, felnıttképzés, szakirányú továbbképzés 6

7 távoktatás kutatás/fejlesztés társadalmi szolgáltatás. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: - Az intézmény a szakindítási engedéllyel rendelkezı fıiskolai és egyetemi szakokon, illetve BA és MA szinteken, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, fıiskolai és egyetemi szintő alapképzést folytathat. A szakok felsorolását az SZMSZ I. sz. melléklete tartalmazza. - Az MA szintő diplomához jutást saját képzéssel vagy ennek hiányában felsıoktatási intézményekkel kötött szerzıdésekkel biztosítja. - A Fıiskola szakirányú továbbképzést folytat akkreditáció alapján. - Akkreditált iskolai rendszerő szakképzést folytat engedély alapján. - e képzési formákban az intézmény államilag elismert oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki a képzéseket nappali, esti és levelezı tagozaton, továbbá távoktatásban végzi a Fıiskola. - Továbbképzést és felnıttképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint. - Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el. - Nemzetközi kapcsolatokat épít és ápol ösztöndíjas hallgatói és oktatói utak, közös kutatások, közös oktatási pályázatok segítségével. Nemzetközi megállapodásokkal biztosítjuk a Fıiskola hallgatói számára, a fıiskolai BA szintő diplomájukhoz kapcsolódóan MA szintő diplomához is juthassanak. - Hallgatóink mővészeti, néphagyományokon alapuló, erkölcsi kapaszkodókat adó képzésével keresztény kultúránk kincseinek továbbadására alkalmassá válnak. - A Fıiskola lehetıvé teszi a hitéleti képzésben résztvevı hallgatók számára, hogy párhuzamosan világi diplomát is szerezhessenek. A világi képzésben résztvevı hallgatók számára lehetıséget nyújt párhuzamosan hitéleti képzésben való részvételre, diplomaszerzésre is. - A fenti tevékenységeket a Fıiskola más jogi személyekkel együttmőködve is végezheti. - A felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény alapján a Fıiskolán minıségbiztosítási rendszer mőködik, az SZMSZ és annak mellékletét képezı Minıségbiztosítási szabályzat alapján. 7

8 A jelen minıségbiztosítási kézikönyvben nem térünk ki a papnevelés és szerzetesnevelés minıségbiztosításra, mivel egyrészt a Váci Egyházmegyében a papképzés és nevelés jelenleg a Fıiskolától függetlenül folyik mint nulladik évfolyam, másrészt a papképzést és nevelést az egyházi rendelkezések szabályozzák. Csak az alapképzési tevékenység, annak bemeneti (felsıfokú szakképzés) és kimeneti (szakirányú továbbképzés, mesterképzés) képzési tevékenység minıségbiztosításával foglalkozunk, mivel minıségügyi szempontból ez a tevékenység a többi alaptevékenységtıl viszonylagosan függetlennek tekinthetı. A hitéleti képzés folyamatát, tartalmát és formáját tárgyaljuk. A jelen minıségbiztosítási kézikönyv továbbá nem tartalmazza az egyes képzési formák és szakok, valamint a szolgáltató egységek, mint minıségbiztosítási alrendszerek, minıségbiztosítási kézikönyvét. Ezeket ugyanis a jelen intézményi minıségbiztosítási kézikönyv alapján kell elkészíteni: - felsıfokú szakképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként; - alapképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként és szakirányonként; - mesterképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként és szakirányokként; - szakirányú továbbképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként; - felnıttképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként, - távoktatási szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként, - Tudományos Bizottság minıségbiztosítási kézikönyve - Informatikai Központ minıségbiztosítási kézikönyve; - kollégium minıségbiztosítási kézikönyve; - könyvtár minıségbiztosítási kézikönyve; - gazdasági osztály minıségbiztosítási kézikönyve; - hallgatói önkormányzat minıségbiztosítási kézikönyve; - pr tevékenység minıségbiztosítási kézikönyve. 8

9 A fıiskola alaptevékenységei közül a képzés alaptevékenységen belül foglalkozik alapképzéssel, szakképzéssel, felnıttképzéssel, továbbképzéssel és távoktatással, valamint a képzést támogató kollégiumi, könyvtári és étkeztetési szolgáltatással. A társadalmi szolgáltatás alaptevékenységen belül a fıiskola többek között szociális szolgáltatást, szakmai rendezvények szervezését, pályázati szolgáltatást végez Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó külsı elıírások és ajánlások A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb általános állami jogszabályok Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos általános jogszabályok az alábbiak: - a munkajogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok, - a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok, - a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok, - fogyasztóvédelmi jogszabályok, - környezetvédelmi jogszabályok. A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb általános állami jogszabályok győjteményét mellékeljük a jelen minıségbiztosítási kézikönyvhöz A fıiskola mőködésére vonatkozó oktatással kapcsolatos fontosabb állami jogszabályok Az oktatással kapcsolatos jogszabályok az alábbiak: - a felsıoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok, - a közoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok, - a felnıttképzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok. 9

10 A fıiskola mőködésére vonatkozó, oktatással kapcsolatos fontosabb állami jogszabályok győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb katolikus egyházi jogszabályok A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb katolikus egyházi elıírások győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó fıbb Európai Uniós elıírások és ajánlások A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb EU elıírások és ajánlások győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola képzési tevékenységére vonatkozó egyéb állami szabályok és ajánlások A fıiskola képzési tevékenységére vonatkozó fontosabb OM, MAB, FTT, stb. elıírások és ajánlások győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb minıségügyi elıírások és ajánlások 10

11 Minıségügyi szempontból a fıiskola figyelembe veszi a fogyasztóvédelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok szellemét és a szolgáltatás felelısség nemzetközi elıírásainak elveit. A fıiskola a képzési tevékenységébe beépíti az emberi méltóság, az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a szellemi tulajdon és a személyes adatok védelmére vonatkozó elıírásokat és ajánlásokat. A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb minıségügyi elıírások és ajánlások győjteményét mellékeljük. 11

12 4. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola helye a keresztény életben 4.1.Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola értékrendje és célrendszere Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola értékrendje Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola keresztény világnézeten alapuló értékrendje Krisztus személyes példájában, a Szentírásban, a szent hagyományban és az Egyház tanításában rögzített örök értékeken nyugszik, amelyeket hitünk megvallása, a keresztény misztérium ünneplése, a Krisztust követı élet és keresztény gyakorlat révén kell és lehet megvalósítani A keresztény fıiskola kultúrája A keresztény fıiskola értékrendje az intézmény kultúrájában valósul meg: a fenntartó, az intézményvezetı, a munkatársak, a diákok magatartásában és tevékenységében, elektromos és hagyományos publikációkban, a rendezvényeken és a nyilvános szereplés vállalásában, a tanulmányi elımenetelben és a feladatok lelkiismeretes teljesítésében, valamint a társadalmi életben és a keresztény közösségben történı helytállásban Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola küldetésnyilatkozata, jövıképe A Fıiskola elsıdleges feladata, hogy tevékenységével elısegítse a kereszténységen alapuló hagyományos magyar és kisebbségi kultúra, a magyar nyelv és kisebbségi nyelvek, a család és más hagyományos közösségi formák megmaradását és fejlıdését azáltal, hogy felsıfokú végzettségő szakembereket nevelıket, segítı, hitéleti, egyházzenei szakembereket képez, segíti hallgatóit abban, hogy tudásban és emberségben kiteljesedjenek. 12

13 A Fıiskola célja, hogy a következı nemzedékek egészséges természeti és szellemi környezetben nevelkedhessenek. A fıiskolai oktatás a keresztény gyökerekre, a magyar kultúrára és nyelvre, az országban élı kisebbségek kultúrájára és nyelvére alapozva teremti meg azt a légkört, amelyben az értelmiségi képzés feladatát ellátja. A fıiskola kiemelten fontos feladatának tartja a német nemzetiségi pedagógusok képzését, illetve azt, hogy a legnagyobb létszámú kisebbség, a roma (cigány) gyermekek esélyteremtését segítse romológiai ismeretekkel rendelkezı pedagógusok képzésével. A Fıiskola vállalt feladata a tanító, óvoda-, szociálpedagógus képzés, valamint továbbképzés. Kiemelt szerepet tölt be Fıiskolánk életében a magyar hagyományokra épülı drámapedagógus képzés. Tudományos életünket elsısorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása jellemzi. Speciális területként jelenik meg a vallástudományi bölcsész egyetemi szak. A Fıiskola egyházi jellegének kialakítását a hittanár, a kántorképzés, a katekéta-lelkipásztor munkatárs és az ehhez kacsolódó hitéleti tevékenység segíti. Fontosnak tartjuk, hogy intézményünk mőködésével segítse a Váci Egyházmegye oktatási, nevelési, hitéleti feladatait. Fıiskolánk az egyetemes katolikus felsıoktatás részeként kíván mőködni, ennek megfelelıen alakítja hazai és nemzetközi kapcsolatait. A fıiskola középtávú célját jövıképe határozza meg. A fıiskola jövıképe: egy mondatban fogalmazandó meg, pl.: Áldozatos munkával megvalósítani a krisztusi küldetést a világban. 13

14 A keresztény fıiskola fıbb célkitőzései A fıiskola stratégiája és politikája A fıiskola felsı vezetésének stratégiai döntése a minıségbiztosítási rendszer kialakítása, mőködtetése és folytonos tökéletesítése. Az alapfeladatához kapcsolódó képzés célja a. olyan értelmiségi pedagógiai szakemberek képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai mőveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, hitük és szeretetteljes bánásmódjuk birtokában - a családdal és a társadalmi környezettel együttmőködve - alkalmasak az óvodás gyermekek tudatos fejlesztésére, nevelésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére; b. olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a diplomájukban megjelölt területen nevelési, oktatási és szociális fejlesztı, segítı feladataikat ellátni; c. végzett pedagógusaink korszerő általános mőveltséggel, idegennyelvtudással, társadalmi érzékenységgel rendelkeznek, jellemzi ıket az egyetemes emberi és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az egyéni és közösségi felelısségérzet és feladatvállalás, az egész életen át tartó mővelıdés igénye és képessége, valamint az egészséges életvitel. d. a nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a mővészetek) közvetítésével, mővelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével a hallgatókat felkészítjük az értelmiségi létre. A fıiskola fıbb fejlesztési célkitőzései A fıiskola > a saját célok > a változó társadalmi/egyéni igények > az eddigi eredmények > a kialakult intézményi kultúra > a rendelkezésre álló szervezet 14

15 figyelembe vételével tervezi meg és vezeti be minıségbiztosítási rendszerét. A fıiskola minıségbiztosítási célja, hogy eredményesen és hatékonyan felfedje az érdekelt felek azaz elsısorban a hallgatók, az oktatók, a fıiskola, az Egyház, a közoktatás, és a társadalom igényeit és elvárásait, ezeket vesse össze a fıiskola értékrendjével és az érdekelteknek a fıiskola értékrendjével összhangban lévı igényeit és elvárásait elégítse ki. 4.2 Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb tevékenységei A fıiskola fıbb tevékenységei A fıiskola képzési tevékenységén belül az alábbi képzési folyamatokat határozza meg: hitéleti képzés, ezen belül katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA), hittanár-nevelı (MA), katolikus kántor, világi képzés, ezen belül, tanító, szociálpedagógus, óvodapedagógus, kisebbségi pedagógus, nemzetiségi pedagógus, kétszakos, gyakorló iskolai; tanárok képzése/szakirányú továbbképzése; felnıttképzés; távoktatás A képzési tevékenység fıbb jellemzıi a minıségbiztosítás szempontjából Minıségbiztosítási szempontból az ember-ember kapcsolaton alapuló szolgáltatásoknak számos fontos jellemzıje van. A fıiskolák alaptevékenysége a képzés és a nevelés, ez a 15

16 minıségügyben termelésnek nevezett tág fogalmon belül az ember és az ember közötti szolgáltatás, ahol a tanár és a hallgató közötti kapcsolaton alapul a szolgáltatás. (A keresztény fıiskolák természetesen más jellegő szolgáltatást is végeznek.) Az ember-ember, vagy még pontosabban személy-személy közötti szolgáltatás alapvetı jellemzıje, hogy a szolgáltatási folyamat során mind a szolgáltató (pl. a tanár), mind az, aki a szolgáltatást kapja (pl. a hallgató) térben és idıben egy rendszerben van, így közöttük közvetlen kölcsönhatás van és a szolgáltatás hatékonysága a két fél együttmőködésétıl függ. A két fél kapcsolata általában személyes, emberi, szakmai és jogi. Minıségbiztosítási szempontból a képzésnek további jellemzıi vannak. A képzés további alapvetı jellemzıje, hogy nem közvetlenül felhasznált szolgáltatás, hanem beruházás, pontosabban értelmi és érzelmi beruházás. A hallgató a képzés során fogyasztó, majd a képzés, a tudás hasznosítása során termelı lesz, a tudását adja át egyrészt a hitéleti szolgálatban, másrészt a munkáltatójának, továbbá a társadalomnak. Ezen tevékenységek eredményeit hasznosítja a társadalom, mint végfogyasztó. Minıségügyi szempontból további problémát jelent az, hogy a képzés, mint beruházás eredménye közvetlenül nem mérhetı, gyümölcse csak idıben lassan általában évtizedek alatt jelenik meg, így hatása nagyon nehezen érzékelhetı, mérhetı. A képzés minıségmenedzsmentjének különleges jellegzetessége az is, hogy a szolgáltatást igénybevevı hallgatók fiatal, általában még nem kiforrott személyiségek, ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó oktatók általában a szakterületet kiválóan ismerı, az oktatásra alkalmas tudós egyének, akik a képzést felelıséggel, de egyben jelentıs szabadsággal végzik. A keresztény képzés során figyelembe kell venni a keresztény pedagógia fontosabb ajánlásait is (mellékelni kell az adott felsıoktatási intézményre adaptált minıségbiztosítási kézikönyvhöz). 16

17 4.3. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb kapcsolatai A fıiskola állami oktatási kapcsolatrendszere A fıiskola állami oktatási kapcsolatrendszere rendkívül sokrétő. A gyakorlóiskola miatt kapcsolata van a közoktatási kormányzattal, az alapképzés miatt a felsıoktatási kormányzattal és a szakképzés miatt a szakképzés irányításával. Az OM-mel a kapcsolata többrétő: részben mint felügyeleti szervezet, részben mint pályázati lehetıséget nyújtó szervezet és mint tájékoztató, tanácsadó szervezet. Hasonló a helyzet a MAB-bal. A kapcsolat itt is többrétő: részben mint engedélyezı, felügyelı, részben mint tájékoztató, tanácsadó szervezet. A fentiek mellett a fıiskolának kapcsolata van többek között a Fıiskolai Fıigazgatói Konferenciával és a különbözı Országos Hallgatói Érdekképviseleti Szervekkel A fıiskola egyéb állami kapcsolatrendszere A fıiskola, hasonlóan a többi felsıoktatási intézményhez, számtalan, nem közvetlenül a képzési tevékenységére vonatkozó kapcsolattal rendelkezik. A költségelszámolás tekintetében elsısorban az Állami Számvevıszékkel és az APEH-hel tart kapcsolatot, továbbá az OEP-pel. Az egészségügyi kérdések tekintetében elsısorban az ÁNTSz-szel tart kapcsolatot. A fentiek mellett számos mőszaki szabályozási területen a különbözı engedélyezı, felügyelıségekkel, hivatalokkal, pl. önkormányzattal tart kapcsolatot A fıiskola egyházi kapcsolatrendszere A fıiskola alapítója és fenntartója a megyéspüspök. Az intézmény tevékenységét a katolikus egyház szabályai szerint, annak struktúráján belül fejti ki. Ennek következtében felügyeleti szervnek tekintendı a Hittani Kongregáció a tanítás hitelessége vonatkozásában, a 17

18 Szemináriumok és Oktatási Intézmények Kongregációja (Katolikus Nevelés Kongregációja) a hivatásgondozás, a keresztény nevelés és keresztény felsıoktatás vonatkozásában. A Cor Unum pápai tanács a szociális területen végzett tevékenység felügyeleti szerve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar az országosan összehangolt tevékenységek megvalósításánál tekintendı felügyeleti szervnek. Amennyiben a fıiskola más felsıoktatási intézményhez affiliálódik, az affiliáló intézmény is felügyeleti szerv az affiliációs iratokban megnevezett szakok vonatkozásában A fıiskola társkapcsolatai A fıiskola legjelentısebb társkapcsolatai a közoktatási intézmények, mert egyrészt gyakorlóhelyekként aktívan részt vesznek a gyakorlati képzésben, másrészt a végfelhasználók legjelentısebb csoportja. A plébániák nem csak a Fıiskola jelentıs beszállítói, hanem a hitéleti képzésben gyakorlóhelyek is. İk jelentik továbbá a végfelhasználók egyik csoportját is. A keresztény képzés lelki, szellemi hátterét biztosítják. Az egyházi középiskolák az oktatáson, a képzésen és a keresztény nevelésen keresztül úgy készítik fel diákjaikat, hogy azok könnyen folytathassák tanulmányikat egyházi, keresztény intézményekben. A nem egyházi középiskolák is jelentısek, mivel a felsıoktatási intézménybe csak a középfokú végzettség megszerzése után lehet bejutni. Sok olyan elkötelezett ember tanul ezekben az intézményekben, akik fontosnak érzik, hogy meggyızıdésüket tovább erısítsék, tudásukat pedig elmélyítsék Fıiskolánkon. A középiskolák jelentik a Fıiskola közvetlen bemenetét. A szociális/karitász intézmények jelentısége nagy, hiszen a segítı szeretet gyakorlása az egyház egyik elsıdleges küldetése. Ezek az intézmények a végzett hallgatók végfelhasználói. A mai sokoldalú kutatási-oktatási elvárásoknak csak úgy tud megfelelni a Fıiskola, hogy a régióban található felsıoktatási intézményekkel szoros együttmőködési kapcsolatot alakít ki. Közös programokat tervez, közös kutatásokat végez, közösen pályázik. 18

19 Az egyház jogszabályban írja elı, hogy a keresztény felsıoktatási intézményeknek kötelezı együttmőködniük. Az együttmőködés egyik nagyon szoros formája az affiliáció. Ez garantálja az oktatás magas színvonalát és a keresztény tanítás továbbadását. A kreditrendszer bevezetésébıl fakadó alapvetı szükségszerőség, hogy más egyetemeken és fıiskolákon teljesített kreditpontokat elismerjünk. Fontos, hogy a nemzet felsıoktatási intézményei szükség esetén egységesen is fel tudjanak lépni az Európai Unióban. 19

20 5. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete 5.1. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola felügyeleti szervezete Állami oldalon a fıiskola felsıoktatási felügyeleti szerve egyrészt az OM, amely általános törvényi felügyeletet gyakorol, másrészt a MAB, amely az akkreditáció szempontjából részben engedélyezı és felügyelı, részben tanácsadó és segítı, továbbá a FTT, amely elsısorban a szakok engedélyezése területén gyakorol felügyeletet Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete (lsd. organogram) (A fıiskola szervezeti felépítését mellékelni kell az adott felsıoktatási intézményre adaptált minıségbiztosítási kézikönyvhöz) 20

21 Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola organogramja FİISKOLAI TANÁCS, BIZOTTSÁGOK IGAZGATÓ TANÁCS FİIGAZGATÓ TANSZÉKVEZETİI TANÁCS INTÉZETEK, TANSZÉKEK TANULMÁNYI FİIG. HELY. GYAK. KÉP. FİIG. HELY. FİTITKÁR GAZDASÁGI OSZTÁLY VEZ. ollégium Felnıttkép. Központ Tanulmányi Osztály Közokt. Intézm. Gyakorló helyek Fıigazgatói Hivatal Gazdálkodási Osztály Gazdasági Osztály Okt.módsz. vezetı Könyvtár Informatikai és Kommunikáció s Központ Gondnokság 21

22 5.3. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola minıségbiztosítási szervezete A minıségbiztosítás megvalósítása érdekében a fıiskola minıségbiztosítási szervezetet hoz létre. A minıségbiztosítási szervezet a fıiskola irányítási rendszerének része. A minıségbiztosítási szervezetet a minıségbiztosítási vezetı irányítja, aki közvetlenül a fıigazgató irányítása alatt végzi a tevékenységét. A minıségbiztosítási vezetı munkáját minıségbiztosítási bizottság és minıségértékelı bizottság felügyeli és segíti. A minıségbiztosítási vezetı irányító munkáját minıségbiztosítási elıadó segíti, ı végzi a minıségbiztosítással kapcsolatos adminisztrációt. 22

23 A minıségbiztosítási szervezet felépítésének vázlata Fıiskolai Tanács megbízás megbízásra javaslat Fıigazgató Minıségértékelı Bizottság megbízás megbízás, irányítás felügyelet Minıségbiztosítási Bizottság segítés Minıségbiztosítási vezetı Második szint Szak 1,2,3 Minıségbiztosítási felelıse Kiszolgáló egységek minıségbiztosítási felelıse 23

24 5.4. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola belsı szabályrendszere A fıiskola belsı szabályrendszerét a függelékben mellékeljük: SzMSz és mellékletei, illetve az SzMSz-ben hivatkozott szabályzatok: Felvételi és átiratkozási szabályzat Kredit rendszerőképzés Tanulmányi és vizsgaszabályzat (KTVSZ) Díszoklevél adományozásának rendje Szabályzat a hallgatói juttatásokról és térítésekrıl Kollégiumi szabályzat HÖK szabályzat Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat Dolgozói fegyelmi és kártérítési szabályzat Oktatók és tudományos kutatók munkaköri szabályzata Tudományos kutatási és mővészeti tevékenységi szabályzat TDK-szabályzat Belsı jogorvoslati szabályzat Intézményi testületi szabályzatok (testületenként) Az intézményi ünnepek és megemlékezések rendje Tőzvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat Gyakorlati Képzési SzMSz Minıségbiztosítási szabályzat Oktatói követelményrendszer Selejtezési szabályzat Munkavédelmi szabályzat Személyszállítások rendelésének szabályzata Gépjármő-használati szabályzat Közbeszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat 24

25 Kötelezettség-vállalási szabályzat Tanulmányi ügyrend Kommunikációs és telefon szabályzat Számviteli politika 25

26 6. A fıiskola minıségszabályozó tevékenységei és rendszere 6.1 A fıiskolai minıségszabályozó tevékenységei: hierarchikus szabályozó tevékenységek: fıiskolai minıségszabályozó tevékenységek fıiskolai oktatási minıségszabályozó tevékenységek fıiskolai kutatási minıségszabályozó tevékenységek intézeti minıségszabályozó tevékenységek tanszéki minıségszabályozó tevékenységek 6.2 Minıségszabályozó biztosítási egységek tevékenységei - a szakok oktatási tevékenységének minıségbiztosítása - szakirányú továbbképzések tevékenységének minıségbiztosítása - felnıttképzés tevékenységének minıségbiztosítása - távoktatás tevékenységének minıségbiztosítása - társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítása A fıiskolai minıségszabályozó rendszer felépítése az alapvetı tevékenységek alapján: 1. Oktatás minıségbiztosítása 2. Kutatás minıségbiztosítása 3. Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítása 6.3 A fıiskola minıségszabályozó rendszerének irányítási rendszere és szervezete - A fıiskola minıségszabályozó rendszerének hierarchikus irányítási rendszere 26

27 Felsı szint: fıiskolai minıségszabályozó rendszer Alsó szint: Oktatás minıségbiztosítási rendszer Kutatás minıségbiztosítási rendszer Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítási rendszer - Fıiskolai Minıségszabályozó Rendszer irányítási szervezete: fıiskolai minıségirányítási vezetı fıiskolai oktatási minıségbiztosítási vezetı intézeti/tanszéki oktatási minıségbiztosítási vezetı szak minıségbiztosítási vezetı fıiskolai kutatási minıségbiztosítási vezetı Tudományos Bizottság minıségbiztosítási vezetı Kutatási projektek minıségbiztosítási vezetı Konkrét kutatási projekt minıségbiztosítási vezetı Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítási vezetı Tanácsadás minıségbiztosítási vezetı Rendezvény minıségbiztosítási vezetı - A fıiskola minıségszabályozó rendszer szervezeti egységei Általános minıségbiztosítási csoport Oktatási minıségbiztosítási csoport Kutatási minıségbiztosítási csoport Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítási csoport 27

28 7. Az intézményi minıségbiztosítási rendszer mőködtetése A minıségbiztosítási egységek tevékenységei 2 Általános, az egész fıiskolára vonatkozó (rendszeres): - éves minıségbiztosítási terv, célok meghatározása, - éves minıségbiztosítási beszámoló, - minıségbiztosítási képzések ütemezése, - külsı és belsı szabályozók alakulásának figyelemmel kísérése. A Rendszer felügyelete (rendszeres): - vezetıi minıségbiztosítási átvizsgálások, - belsı auditok, - önértékelések. Mérés (rendszeres): - folyamat-, teljesítménymutatók figyelemmel kísérése, - megfelelıség figyelemmel kísérése, - megelégedettség figyelemmel kísérése. Elemzés (rendszeres): - folyamat-, teljesítménymutatók elemzése, - megfelelıség elemzése, - megelégedettség elemzése, - a kitőzött célok összevetése az elért eredménnyel. Kiigazítás (eseti): - panaszok, reklamációk kezelése, - helyesbítı tevékenységek, - az eltérések kezelése. 2 Veress Gábor felosztását követjük, in: Veress Gábor: A Veszprémi Egyetem minıségbiztosítási rendszerének terve, Veszprém (kézirat) o. 28

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben