A Batthyány Lajos ÁMK. Általános Iskolája különös közzétételi listája a 2008/2009-es tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Batthyány Lajos ÁMK. Általános Iskolája különös közzétételi listája a 2008/2009-es tanévre"

Átírás

1 A Batthyány Lajos ÁMK. Általános Iskolája különös közzétételi listája a 2008/2009-es tanévre I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakképesítés Fı Iskolai végzettség Tanított tantárgy ált.iskolai tanító 6 fıiskola - ebbıl ált.iskolai tanító és fejlesztı pedagógus fejlesztı osztálytanító foglalkozás, matematika mőv.terület, fizika tanári szak német mőveltségi terület, közoktatás vezetı 2 matematika, fizika, osztálytanító német nyelv, környezetismeret napközi foglalkozás osztálytanító kémia-matematika tanár fıiskola kémia, matematika biológia-kémia, tánc és fıiskola biológia, angol nyelv, dráma tanár természetismeret, tánc és dráma, történelem-földrajz tanár fıiskola történelem, földrajz, közoktatás vezetı természetismeret rajz-népmővelı fıiskola rajz, technika, médiaismeret magyar nyelv és fıiskola magyar nyelv és irodalom-ének tanár irodalom, ének gyógypedagógus gyógypedagógus, közoktatás vezetı fıiskola fıiskola fejlesztı foglalkozás,habilitáció, testnevelés informatika egyetem informatika középisk.tanár (óraadó) Pedagógus szakvizsga 5 II.A nevelı és oktató munkát segítık száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképesítése Segítık Létszám Iskolai végzettség Szakképzettség iskolatitkár Gyors- és gépíró gyors- és gépíró iskola hivatalsegéd 3 8 általános

2 III. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 2008-as mérés Országos kompetenciamérés Iskola átlaga SZÖVEGÉRTÉS Iskola átlaga MATEMATIKA eredménye 6. osztály osztály IV. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2008/2009. tanév.oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt. 5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt. Tanév eleji létszám Érkezett tanév közben 2-2 Távozott tanév közben Tanév végi létszám Évfolyam ismétlés A jelentkezések alakulása V. Továbbtanulás 8. osztályban Osztálylétszám 6 Továbbtanult 6 - ebbıl: Arany János tehetséggondozó programba: 2 fı szakközépiskolába 3 fı gimnáziumba fı

3 szakiskolába 0 fı VIII. Szakkörök igénybevételének lehetısége, mindennapos testedzés Testedzés lehetısége A mindennapi testedzés lehetıségének megteremtését a testnevelés órákon kívül az iskolai sportköri foglalkozások megszervezése szolgálja. A sportköri tevékenység célja a tanulók mozgásigényének kielégítésén kívül a mozgás, a sport megszerettetése, versenyekre történı felkészítése. Délutánonként a diákok szabadon választhatnak a következı programok közül: kézilabda labdarúgás tömegsport alsó tagozaton -2. és 3-4. osztályoknak Az iskolaorvos javaslata alapján intézményünkben gyógytestnevelésre van lehetıség. Iskolai tevékenységek A tanulók érdeklıdése, igényei szerint szervezzük tanórán kívüli foglalkozásainkat: felkészítés tanulmányi versenyekre, rendezvényekre szakkörök (informatika, tánc és dráma, angol, természetismeret) tanulóklub IX. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. Az elsı-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Az ötödik-nyolcadik évfolyamokon a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettı témazáró, illetve félévi, vagy év végi felmérı dolgozatot lehet íratni.

4 X. Iskolai tanév helyi rendje 2009/200. tanév IDİPONT PROGRAM Szeptember. 7,40 óra Tanévnyitó ünnepély Szeptember 0. Szülıi értekezletek Szeptember 7. Kézmőves foglalkozás ıszi témakörben Szeptember utolsó hete Nyárbúcsúztató játékok Október 6. 8,30 Ünnepi emlékmősor az aradi vértanúk ünnepén Október 22. Október 23-i ünnepélyrıl megemlékezés Október 26-október 30-ig İszi szünet November 0. Egészségnevelési délután November óra Diákközgyőlés November 23. Nyílt nap alsó-felsı tagozaton December 4. Mikulás ünnepély December 6. Szülıi értekezlet 8. osztályosoknak - pályaválasztás elıkészítése December 7. Karácsonyváró délután December 2.,00 Karácsonyi ünnepi mősor December 22. Igazgatói szünet December 23-december 3-ig Téli szünet Január 3. 3,00 óra Félévi osztályozó vizsgák Január 27. Szülıi értekezletek Január 29. 8,00 óra Félévi értékelı értekezlet Február 3. Farsang Március 2. 0,30 óra Ünnepi mősor az 848/49-es forradalom és szabadságharcról Március 30. Húsvétváró délután Március 3. Nevelési értekezlet Április -április 6-ig Tavaszi szünet Április 2. Kulturális délután vers és mesemondó verseny Április óra Nyílt nap alsó-felsı tagozaton Április 22. Szülıi értekezlet Április 22. A Föld Napja vetélkedı Április 30. Anyák napi ünnepség alsó tagozat Május 4. Természetjáró délután Május 2. Batthyány Kupa labdarúgó torna Május utolsó hete június elsı hete Osztálykirándulások Június 8. Év végi osztályozó vizsga Június 4. Batthyány Nap szabadtéri programok Június 9. 9,00 óra Ballagás és tanévzáró Június 2. 8,00 óra Tanévzáró értekezlet

5 XI. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2009./200. tanév Osztály Létszám A Batthyány Lajos ÁMK Óvodája különös közzétételi listája. Óvodapedagógusok száma: 8 fı a 2008/2009-es tanévre 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 4 fı felsıfokú végzettségő óvodapedagógus 4 fı fıiskolai végzettségő óvodapedagógus ebbıl: fı fejlesztıpedagógus fı közoktatási vezetı képzı fı tanítóképzı 3. Dajkák száma: 4 fı 4. Dajkák szakképzettsége: 2 fı dajkaképzı fı szakmunkásképzı fı érettségi 5. Óvodai nevelési év rendje: minden év szeptember -tıl augusztus 3-ig Nyitva tartás rendje: 6,30 6,30 óráig Nyári zárás rendje: 4 hét fenntartóval egyeztetve 6. Óvodai csoportok száma: 4 Gyermeklétszám csoportonként: Süni csoport Nyuszi csoport 23 fı 29 fı

6 Pillangó csoport 30 fı Maci csoport 30 fı A Batthyány Lajos ÁMK Zeneiskolája különös közzétételei listája a 2008/2009-es tanévre. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 3 álláshelyen 7 fı pedagógus az alábbiak szerint: fı szolfézs szak (zongora szak végzése folyamatban) fı gitár szak fı harsona szak (rézfúvós tanszak) fı fagott szak (fafúvós tanszak) fı szolfézs szak fı ének-zene szak fı fıiskolai hallgató (zongora szak) 2. A nevelı és oktató munkát segítık száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége: fı 6 órás iskolatitkár Feladatköre: Az intézményegység írásos dokumentumainak elkészítése, szabályszerő vezetése, az elavult iratok selejtezése, nyilvántartások vezetése, térítési díjak beszedése, iktatókönyv vezetése, jegyzıkönyvek készítése, gyermekek kísérése a helyi intézmények között, eseti feladatok, melyekkel a vezetı megbízza. Iskolai végzettsége: Gépíró- és Gyorsíró Szakiskola Szombathely, Szakmunkások Szakközépiskolája Levelezı Tagozat Berzsenyi Dániel Gimnázium Celldömölk. Szakképesítése: Számítástechnikai szoftverüzemeltetı 3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány elıképzı, alapfokú és továbbképzı évfolyamot mőködtet Az alapítás évéhez viszonyítva az évfolyamok száma: Alapítás éve 99. Jelenleg EK: 2 csop. 2 csop. Alapfok: 4 évf. 6 évf. TK: 0 I., II. évf.

7 4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 2004 Hungaroton Országos Zenei Mőveltségi Verseny Megyei és regionális szinten ARANY fokozat 2007 Celldömölk I. Régi Zenei Ifjúsági Találkozó 2 fı furulya szakos részvétele 2008 Celldömölk II. Régi Zenei Ifjúsági Találkozó 2 fı furulya szakos részvétele 2009 Celldömölk III. Régi Zenei Ifjúsági Találkozó 3 fı furulya szakos részvétele Minden év áprilisában a Mővészetoktatás Napján részvétel a megyei, szakmai bemutatón. 5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények A Zeneiskola szakmai eredményei: 99 Gyır, Ifjú Muzsikusok Fesztiválja: fı fuvola szak, BRONZ fokozat 992 Gyır IMF fı klarinét szak BRONZ fokozat 993 Vas Megyei szolfézs fı 4. HELYEZÉS Népdalverseny: fı Szombathely ELSİ HELYEZETT, fı felvételt nyert a szombathelyi Zenemővészeti Szakközépiskolába 994 fı klarinét szakos növendék felvételt nyert a székesfehérvári Kodály Zoltán Mővészeti Gimnáziumba 995 fı sikeres felvételije a szombathelyi Zenemővészeti Szakközépiskola Magánének szakára 998 Megyei furulyaverseny fı EZÜST fokozat 999 Megyei zongoraverseny: fı EZÜST, fı BRONZ fokozat Megyei klarinétverseny: fı BRONZ fokozat 200 fı sikeres felvételije a veszprémi és szombathelyi Zenemővészeti Szakközépiskola zongora szakára Megyei zongoraverseny fı kiemelt dicséret, fı dicséret 2002 Megyei zongoraverseny: fı dicséretes oklevél, fı dicséret Szolfézsverseny: fı dicséretes oklevél Népdalverseny Celldömölk: fı dicséret 2003 Regionális verseny Szombathely: fı furulya BRONZ fokozat, fı gitár BRONZ fokozat, fı gitár BRONZ fokozat, fı zongora BRONZ fokozat fı sikeres felvételije a veszprémi Dohnányi Ernı Zenemővészeti Szakközépiskola magánének szakára 2004 Regionális Verseny Szombathely: szolfézs szak fı NÍVÓ DÍJ furulya szak fı EZÜST fokozat vadászkürt fı EZÜST fokozat trombita fı EZÜST fokozat fı BRONZ fokozat Tenorkürt fı BRONZ fokozat Celldömölk Népdalverseny: fı ARANY fokozat 2005 Regionális Verseny Szombathely: furulya 2 fı BRONZ fokozat trombita fı BRONZ fokozat tenorkürt fı BRONZ fokozat 2006 Regionális Verseny Szombathely: szolfézs fı BRONZ fokozat 2007 Veszprém, É.-Dunántúli Zeneiskolák Trombitaversenye: fı EZÜST fokozat Szombathely, Regionális Zenei Versenyek: furulya fı EZÜST fokozat, fı BRONZ fokozat

8 zongora fı EZÜST fokozat szolfézs 2 fı BRONZ fokozat Egy fı sikeres felvételt nyert a veszprémi Dohnányi Ernı Zenemővészeti Szakközépiskola trombita szakára Szombathely, Regionális Zenei Versenyek: fuvola fı BRONZ fokozat zongora fı EZÜST fokozat Celldömölk Népdalverseny: 2 fı EZÜST minısítés 2009 Szombathely, Regionális Zenei Versenyek: klarinét fı BRONZ fokozat zongora fı BRONZ fokozat kürt fı ARANY fokozat furulya fı ARANY fokozat 6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai Az intézmény saját rendezvényei: 994. május Kemenesaljai alkotók köre 995. szeptember Horváth Barnabás amatır festımővész kiállítása 996. június Népmővészeti kiállítás jánosházi kézimunkákból. A jánosházi Tőzoltóegyesület története és a falu zenei életének krónikája október Helytörténeti kiállítás. Jánosháza 600 éve július Kovács Péter textiltervezı iparmővész, Sellyei Gábor belsıépítész iparmővész, Sellyei Tamás Ottó tervezı-grafikus mővész kiállítása március Tapolca a balatoni kisváros, Zentai Gábor kiállítása július Kemenesalja. Mike Tamás fotókiállítása március Ruben Masinjan örmény festımővész kiállítása április Németh Pál festımővész, mesteredzı kiállítása december Illés Erika szobrászmővész kiállítása. A Szent Család hétköznapjai január Somlai Julianna ikonkiállítása 200. július Hármashalmi Hímzıkör kiállítása január A veszprémi Art Stúdió hangversenye január A Soltis Lajos Színház zenés-irodalmi estje február Horváth László gitárestje március Kiállítás Péntek Olga festményeibıl április Ute Vincze brácsamővész és növendékeinek hangversenye május Kayser Zsuzsanna Emlékek, pillanatok címő fotókiállítása október Kovács Gábor zenés-verses elıadása. A veszprémi Kreatív Art Stúdió hangversenye január Az Örök Biblia címő képzımővészeti kiállítás. Vendég: Dr. Reisinger János irodalomtörténész február Köves Melinda fagotthangversenye április A Vas Megyei Holocaust címő emlékkiállítás október A Gyıri Zenemővészeti Fıiskola hallgatóinak hangversenye január Buda Ádám énekmondó elıadása a Magyar Kultúra Napján október A drezdai Zenemővészeti Fıiskola brácsa szakos növendékeinek hangversenye január A szombathelyi Zenemővészeti Szakközépiskola növendékeinek koncertje július Az egyházashetyei Mővészeti Tábor kürtöseinek koncertje október A Zeneiskola fennállásának 5 éves jubileumi hangversenye a zenei

9 pályára készülı régi növendékeivel január A gyıri Hangraforgó Együttes elıadása szeptember Garabonciás Együttes elıadása október A zalaszentgróti Fafúvós Kamarazenekar és Babos Judit zeneiskolai tanár ünnepi hangversenye október Reneszánsz Kor képzımővészete. Elıadó: Illés Erika szobrászmővész. Mátyás és kora. Elıadó: Szepessy Endre. Reneszánsz hangverseny. Közremőködnek: a csepregi, vasvári, jánosházi zeneiskolások, tanáraik és az egyházashetyei Zörej együttes. Reneszánsz táncház. Farkas Ildikó (Vasvár) vezetésével. Sellyei Gábor belsıépítész, iparmővész kiállítása május A gyıri Zenemővészeti Fıiskola végzıs gitár szakos hallgatóinak hangversenye. Kapolcsi Beatrix és Gáspár Álmos. Az iskola hagyományai: - II-II. félévi házi hangversenyek tanszakonként - A Zene Világnapja megünneplése - İszi növendékhangverseny - Karácsonyi hangverseny - Tavaszi hangverseny - Zene-Kosárka címő májusi növendékhangverseny - Végzısök tanévzáró hangversenye 7. A helyi kulturális életben történı szerepvállalás A növendékek és a tanárok rendszeres közremőködık: - az Öregek Napján - az Egyedül Élık Karácsonyán - a Magyar Kultúra Napi megemlékezésen - az Önkormányzati házasságkötések alkalmával 8. A tanév helyi rendje - Beiratkozás ideje minden évben júniusban, a tanévzárót követı 2 napon - Pótbeiratás: augusztus utolsó hete keretében: d.e 9-2, d.u 3-6 óráig - Tanévnyitó ünnepség szeptember elsı hete keretében - Október -én hangverseny a Zene Világnapján - Novemberben növendékhangverseny - December: házi népdalverseny, felkészülés a celldömölki Ádám Jenı Regionális Népdalversenyre - December utolsó hetében karácsonyi hangverseny a helyi Mővelıdési Otthonban - Félévi hangszeres vizsgák ideje január utolsó hetében - Megyei és regionális versenyekre való felkészítés - Tavaszi növendékhangverseny

10 - Zeneóvodások felmérése május utolsó hetében - Zenei kosárka c. növendékhangverseny, melyen többek között bemutatkoznak a kezdı hangszeres növendékek - Szolfézs és zeneóvodás csoportok záró foglalkozása május utolsó hetében - Év végi hangszeres vizsgák ideje június elsı hetében - Tanévzáró ünnepély június 2. hetében 9. Mővészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma Zenei ágon a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 2008/2009. tanévben: - Zeneóvoda 2 csoport 26 fı - Elıképzı csoport 8 fı - Elıképzı 2 csoport 6 fı - Szolfézs.o. csoport 7 fı - Szolfézs 2.o. csoport 8 fı - Szolfézs 3.+4.o. csoport 5+ fı - Szolfézs 5.+6.o. csoport 4+2 fı - Kamarazene 2 csoport 2+2 fı Összesen: 0 csoport 7 fı 3 fı középiskolás felmentve a csoportos órák alól. Tanév eleji létszám es tanévben összesen: 74 fı

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Iskolánk tartalmi munkájáról, eredményességéről, személyi feltételeiről a 10. sz. melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet értelmében az alábbi adatszolgáltatást

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2014/2015

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2014/2015 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2014/2015 Tartalom A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató A beiratkozásra meghatározott idő A fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Intézmény neve: Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039959

Intézmény neve: Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039959 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben