TÁRSADALOMKUTATÓ TÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALOMKUTATÓ TÁRSASÁG"

Átírás

1 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése A kreditrendszer fejlesztésének és bevezetésének támogatása céljából magyarországi kreditrendszerű oktatásszervezéssel kapcsolatos intézményi dokumentumok (kreditszabályzatok/tanulmányi és vizsgaszabályzatok) elemzése *** június SZOFRON TÁRSADALOMKUTATÓ TÁRSASÁG 1

2 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése A kreditrendszer fejlesztésének és bevezetésének támogatása céljából magyarországi kreditrendszerű oktatásszervezéssel kapcsolatos intézményi dokumentumok (kreditszabályzatok/tanulmányi és vizsgaszabályzatok) elemzése Az elemzés célja, hogy feltérképezze a kreditrendszerű oktatásszervezéssel kapcsolatosan a felsőoktatási intézmények által alkalmazott szabályozási megoldásokat, elsősorban azt vizsgálva, hogy azok megfelelneke a 200/2000. számú, a kreditrendszer bevezetéséről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kreditrendelet) előírásaival. A rendelkezésünkre bocsátott 12 intézményi szintű és 7 kari szintű TVSzt, illetve Kreditszabályzatot a megrendelő által összeállított 21 pontos szempontrendszer alapján vizsgáltuk. Az alábbi dokumentumok szolgáltak az elemzés forrásául: 1.a. táblázat: intézményi szintű szabályzatok Intézmény Szabályzat elnevezése Elfogadva Hatályba lépés dátuma Berzsenyi Dániel Főiskola A kreditrendszerű képzés (BDF) Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Debreceni Egyetem (DE) Miskolci Egyetem (ME) Pécsi Tudományegyetem (PTE) Semmelweis Egyetem (SE) Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) Veszprémi Egyetem (VE) Vizsgaszabályzata Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat A kreditrendszerű képzés Vizsgaszabályzata Vizsgaszabályzat Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat Kredit alapú Vizsgaszabályzat Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat SZTE SZTE ÁOK Egységes szerkezetű Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat és annak melléklete: Kreditszabályzat Vizsgaszabályzat /2003. I. félév /2003. I. félév /2002. I. félév (TVSZ) (KSZ) (TVSZ) 2002/2003. I. félév (KSZ) 2

3 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 1.b. táblázat: kari szintű szabályzatok Intézmény, Kar Szabályzat elnevezése Elfogadva Hatályba lépés dátuma SZTE Egészségügyi Tanulmányi Kredit és Főiskolai Kar (EFK) Vizsgaszabályzat SZTE Természettudományi Kar (TTK) SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar (MFK) SZTE Konzervatórium (KONZ) SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (JGYTFK) SZTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) SZTE Állam és Jogtudományi Kar (ÁJK) Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat Tanulmányi, Kredit és Vizsgaszabályzat SZTE SZTE ÁOK Egységes szerkezetű Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat /2002. I. félév /2002. I. félév /2003. I. félév A tanulmány két részből áll. Az első részben táblázatos formában mutatjuk be, hogy az egyes intézmények, ill. karok szabályzatukban megjelenítettéke, és hogyan a 21 pontos listán szereplő tartalmakat. A második részben pedig a táblázatokban szereplő információkat kiegészítendő szöveges elemzés során vizsgáljuk, hogy az egyes intézmények, illetve a Szegedi Tudományegyetem felsorolt karai miként dolgozták bele a kötelező tartalmi elemeket saját szabályzatukba, valamint hogy szabályzatuk rendelkezései konzisztenseke a Kreditrendelettel. 3

4 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése I. rész Táblázatok A 2., 3., 4., és 5. számú összesítő táblázat arra ad választ, hogy a Kreditrendeletben olvasható, alább felsorolt 21 tartalmi elem megjelenike az egyes intézmények kredit alapú oktatásszervezését szabályozó dokumentumában. (Zárójelben a Kreditrendelet megfelelő helye van megadva. Aláhúzással jelöltük azokat a szempontokat, amelyek magukba foglalják a többi 20 szempont valamelyikét. Az utóbbi végére odaírtuk, hogy mely szempont részeként értelmezhető. A táblázatokban az alábbi felsorolásban meghatározott feltételek rövidített elnevezéssel, de azonos sorszám alatt találhatók.) 1. Tanulmányi megállapodás vagy a hallgatói tanulmányok beszámítását előíró szabályok (2. (1)) 2. Más intézményben megszerzett ismeretanyag egyenértékűségének elfogadása/megállapítása (u.o.) 3. Kreditátviteli Bizottság létrehozása (u.o.) 4. Más intézményben (karon) teljesített helyettesítő tantárgy kredittel történő elismerése, az elismert kreditmennyiség kiszámítása (u.o.) 5. Meghatározott tanulmányi követelmény teljesítéséért egy bizonyos szakon vagy programon belül csak egy alkalommal adható kredit, de az ily módon elismert tanulmányi teljesítmények más szak(ok)on, illetve program(ok)ban elismerhetők. (2. (2)) 6. Egy adott szakon a végzettség, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek meghatározása (3. (1)) 7. Az intézmény köteles biztosítani, hogy a hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét legalább 20%kal meghaladó kreditértékű tantárgyak közül választhasson. (4. (l)) 8. Az intézménynek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét l0%kal meghaladó kreditértékű tárgyakat vehessen fel. A hallgató e tárgyakat egy másik intézményben, illetve egy másik szakon is felveheti. Ezen további ismeretek megszerzését kreditet eredményező teljesítésük esetén az intézménynek igazolnia kell. (4. (2)) 9. A kreditrendszerű képzésben a hallgató minden félévre a tantervben és az intézményi szabályzatban rögzített feltételekkel egyéni tanrendet dolgozhat ki. Az egyéni tanrendben a hallgató eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás esetére az intézmény által a mintatantervben ajánlott tárgyfelvételi rendtől. (4. (3)) 10. Ha a hallgató a képesítési követelményekben előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képesítési követelményekben meghatározott képzési időnél hamarabb megszerzi, részére az Ftv. 85. ában az adott képzési szintre előírt minimális képzési idő után kiadható az oklevél. (4. (4)) 11. Újabb szakon a szakképzettség megszerzése érdekében, a szak képesítési követelményei alapján meghatározott, teljesített és beszámított kreditek után a képzési idő lerövidíthető (4. (5)) 12. Párhuzamosan két szakon végzett tanulmányok esetén egy adott tanulmányi kötelezettség sikeres teljesítése hozzájárulhat mindkét szakon a kreditgyűjtéshez. (4. (6)) LÁSD 5. PONT 13. Az Intézményi Tájékoztatóban rögzíteni kell az előtanulmányi rendet, azaz, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges. Egy adott tantárgyhoz legfeljebb 3 másik tantárgy (vagy egy modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. Bizonyos tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem legalább egyidejű felvétele is meghatározható. (6. (3)) 14. A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére szolgál a képzés egy félévére, a képzési időszak hosszabb részére vagy a tanulmányok egészére számított tanulmányi átlag. Az Intézményi Szabályzatban rögzíteni kell, hogy egyéni tanrend szerint tárgyakat felvevő hallgatók esetében hogyan értékelik egy félév lezárása után a hallgatók tanulmányi teljesítményét. (6. (4)) 15. Az Intézményi Szabályzat meghatározhatja a tanulmányok folytatásához, illetve az oklevél megszerzéséhez szükséges halmozott tanulmányi átlagot. (6. (5)) 4

5 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 16. A teljes tanulmányi időre meghatározott átlagos, egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának nappali tagozaton a háromszorosát, esti tagozaton az ötszörösét, levelező tagozaton a tízszeresét, távoktatásban a húszszorosát (6. (6)) 17. Az intézmény kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatának részeként megalkotott kreditszabályzatnak rendelkeznie kell: a) a tanulmányok során bizonyos időszak (pl. egy év) alatt megszerzendő minimális kreditek számáról; b) az intézményi kreditek megszerzésének részletes feltételeiről; c) a végzettség, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges krediteken felül e rendelet keretei között az intézményben megszerezhető kreditek legmagasabb számáról; LÁSD 8. PONT d) a más képzési szinteken, szakokon, intézményekben megszerzett és összegyűjtött krediteknek az intézményben egy adott képzési szinten és szakon történő beszámítása feltételeiről és mértékéről; e) a tanulmányi időszakra (félévre) történő beiratkozás intézményi feltételeiről f) a kreditek gyűjtésének intézményi szabályairól; g) arról, hogy a hallgató hány alkalommal vehet fel ismételten egy adott tantárgyat, hány alkalommal ismételheti meg elvégzett tanulmányi munkájának értékeltetését egy tanulmányi időszakban, tanulmányait milyen feltételekkel folytathatja, illetve legfeljebb hány félévre iratkozhat be tanulmányai során. (8. (1) a)g)) 18. Az intézményi kreditrendszer bevezetésével párhuzamosan az intézményben meg kell szervezni: a) a tanóraszámok, valamint a megszerzett kreditek nyilvántartását; b) az egyéni tanulmánytervezéshez szükséges 'tanulmányi tanácsadást; c) a hallgatók tájékoztatásának módját, a tájékoztatás szervezeti rendszerét. (8. (2) a)c)) 19. Az intézményi kreditrendszer működtetésével párhuzamosan az intézményben minden tanulmányi időszak megkezdése előtt a hallgatók számára hagyományos vagy elektronikus információhordozón hozzáférhetővé kell tenni a következő információkat: a) a tanév időbeosztása; b) az intézményi hallgatói tanácsadók adatai; c) az egyéni tanrend benyújtására vonatkozó szabályozás; d) tanulmányi szolgáltatások és eszközök leírása (könyvtárak, stúdiók, laborok, egyéb speciális szolgáltatások és eszközök); e) tanszékek és tantárgyak bemutatása; f) megszerezhető végzettségek és szakképzettségek listája; g) tanterv; h) tantárgylista (azonosító, tanulmányi szint, előfeltétele oktató, időtartam, oktatási/tanulási módszer, értékelés módja, tanóraszám és kredit); i) más szinten, szakon meghirdetett tantárgyak beszámításával kapcsolatos tájékoztatók; j) a kreditek egyenértékűségére vonatkozó intézmények közötti egyezmények. (8. (3) a)j)) LÁSD 4. PONT 20. Az intézményi kreditrendszerrel kapcsolatos szabályzatot és dokumentumokat minden év július 15éig ki kell egészíteni az időközben bekövetkezett változásokkal, és azokat a hallgatók számára beiratkozáskor hagyományos vagy elektronikus információhordozón hozzáférhetővé kell tenni. (8. ) 21. Az intézménynek el kell készítenie az intézményt, a képzéseket, a tanterveket, a kreditgyűjtésre, a képzési szintek közötti kreditátvitelre vonatkozó szabályokat ismertető Intézményi Tájékoztatót. (6. (2)) Meg kell említenünk, hogy a fenti 21 tartalmi elem közül csak a vastagon szedetteket (14. és 17. pont) írja elő a Kreditrendelet tartalmi követelményként az intézmények vonatkozó szabályzataira nézve. Tehát abban az esetben is lehet valamely, egyébként a (K)TVSZ vagy KSZ által nem szabályozott kérdés a rendelet szerint rendezett, ha azt valamilyen más intézményi dokumentum, pl. az Intézményi Tájékoztató tárgyalja, vagy akár akkor is, ha semmilyen intézményi vagy kari dokumentum nem tárgyalja, hiszen a Kreditrendelet rendelkezéseit abban az esetben is alkalmaznia kell az összes magyarországi állami és államilag elismert nem állami felsőoktatási intézménynek, ha azok nem jelennek meg intézményi dokumentumban. A rendelettel való koherencia szempontjából a vastagon szedett kötelező tartalom meglétén kívül csak azt kell vizsgálni, hogy a többi szempont esetében esetleg nem szerepelneke a rendelettel ellentétes rendelkezések az intézményi szabályozásban. 5

6 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése A 2. és 3. számú táblázatban olvasható információkat az összehasonlíthatóság minimális követelményét kielégítendő a 12 rendelkezésre álló intézményi szintű (K)TVSZből gyűjtöttük össze. Szeretnénk felhívni a figyelmet azonban arra, hogy az így létrejövő adathalmaz minőségét rontja, és az összehasonlíthatóságot nagyban nehezíti, hogy bizonyos intézmények esetében az intézményi szintű (K)TVSZ pusztán keretszabályozás, amely a legtöbb a kreditrendszerű működéssel kapcsolatos kérdés szabályozását kari hatáskörbe utalja, míg más intézmények esetében a vizsgált kérdések nagy részét önmagában szabályozó dokumentum, valamint vannak vegyes megoldások is. Az eltérő szabályzásszinteken túl az adatok összehasonlíthatóságát negatívan befolyásoló további tényező, hogy rengeteg lehetőség van a vizsgált kérdések jogszabálynak megfelelő módon történő kezelésére. A táblázatban az önmagában álló jel jelentése: a rendeletben foglaltakat tartalmazza a vizsgált szabályzat. A vonatkozó paragrafusszámokat a jobb alsó sarokban tüntettük fel. 2. táblázat: Intézményi szintű szabályzatok elemzése a 21 pontos szempontrendszer szerint I. (BDF, BGF, BKÁE) TARTALOM BDF BGF BKÁE A helyettesítő és a szabadon választható tantárgyak befogadásáról szóló részben, a rendelettel összhangban lévő szabályozás, de kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki 1. HALLGATÓI TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA (2.$ (1)) 2. EGYENÉRTÉKŰSÉG 3. KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG 21. Az egyenértékűség kritériuma a rendeletnek megfelelő (min 75%os tartalmi azonosság), a TSZVből azonban nem derül ki, hogy az egyenértékűség megléte esetén a Tantárgybefogadó Bizottságnak nincs mérlegelési lehetősége 21. Tantárgybefogadó Bizottság. A szabályzat nem szól a fellebbezés lehetőségéről a Bizottság határozataival Lehetővé teszi a beszámítást az alábbi esetekben: a) megelőző tanulmányok beszámítása b) átvétel, átthallgatás c) külföldi tanulmányok beszámítása. Kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a A rendeletből az egyenértékűségre vonatkozó szabályozást nem veszi át. 19.pont Nem veszi át a rendeletből az egyenértékűség kritériumát, a 75 %os tartalmi egyezést. Ehelyett: a tanszékvezető javaslata alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt. 19. pont Kreditátviteli Bizottság. A szabályzat nem szól a fellebbezés lehetőségéről a Bizottság határozataival Lehetővé teszi a beszámítást az alábbi esetekben: a) megelőző tanulmányok beszámítása b) átvétel, átthallgatás c) külföldi tanulmányok beszámítása. Kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a A rendeletből az egyenértékűségre vonatkozó szabályozást nem veszi át. 19.pont Nem veszi át a rendeletből az egyenértékűség kritériumát, a 75 %os tartalmi egyezést. Ehelyett: a tanszék véleménye alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt. 19. pont Kreditátviteli Bizottság. A szabályzat nem szól a fellebbezés lehetőségéről a Bizottság határozataival 6

7 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése szemben. szemben. szemben pont TARTALOM BDF BGF BKÁE lásd 2. pont 4. HELYETTESÍTŐ TANTÁRGY ELISMERÉSE KREDITTEL, ANNAK KISZÁMÍTÁSA 5. EGY UGYANAZON TANTÁRGYÉRT EGY ALKALOMMAL JÁR KREDIT (2.$ (2)) A szöveg szerint a 75%os egyezés megléte nem köti a Bizottságot, és a kreditérték meghatározásában is szabad mérlegelési joga van %os szabály: ha két tantárgy tartalma 25 %nál nagyobb mértékben megegyezik, nem számítanak különbözőnek, és csak az egyikért szerezhető kredit Nem rendelkezik a kreditérték kiszámításáról, csak arról, hogy befogadott tantárgy a kreditgyűjtésbe, az érdemjegy pedig a tanulmányi átlagba beleszámít pont 19. pont Nem rendelkezik a kreditérték kiszámításáról, csak arról, hogy befogadott tantárgy a kreditgyűjtésbe, az érdemjegy pedig a tanulmányi átlagba beleszámít. 19. pont 6. VÉGZETTSÉGHEZ/ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ SZÜKSÉGES KREDITSZÁM (3.$ (1)) 7. LEGALÁBB 20% KREDITÉRTÉKŰ TANTÁRGYKÍNÁLAT (4.$ (1)) 8. 10% KREDIT MEGSZERZÉSE ENGEDÉLYEZETT AKÁR MÁS INTÉZMÉNYBEN, AMIRŐL KAP IGAZOLÁST A HALLGATÓ (4.$ (2)) 21 (3, 5) A rendeletnek megfelelő 7. (7) szabályozás 7. (6) szabályozás, Ha ennél többet vesz fel, költségtérítésre kötelezhető A rendeletnek megfelelő A kari szabályzatok részletesebben is szabályozzák pont A rendeletnek megfelelő pont A szabályzat szól a többletkreditek megszerzésének lehetőségéről, azonban ezt részben a rendeletbe ütköző módon szabályozza: mindösszesen 30 kreditnyi trítésmentes túllépést engedélyez, akkor is, ha 340 kreditet kell kötelezően gyűjteni a diplomához (tanári szakok), és az egyetemen folytatott nyelvi képzés is ezt a keretet terheli. 7

8 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 15. (3) pont TARTALOM BDF BGF BKÁE A rendeletnek megfelelő szabályozás, Van egyéni tanrend, de a szabályozás Van egyéni tanrend, de a szabályozás ugyanakkor nem világos, hogy mik erőteljesen korlátozó: erőteljesen korlátozó: lehetnek az egyéb megkötések, amelyekre a szöveg utalást tesz pont 9. EGYÉNI TANREND LEHETŐSÉGE (4.$ (3)) 10. MINIMÁLIS KÉPZÉSI IDŐ UTÁN OKLEVÉL KIADHATÓ (4.$ (4)) 11. UJABB SZAKON KÉPZÉSI IDŐ KREDITBESZÁMÍTÁSSAL LERÖVIDÍTHETŐ (4.$ (5)) 12. KREDITGYŰJTÉS EGYSZERRE KÉT SZAKON (6.$ (2)) 13. ELŐTANULMÁNYI REND RÖGZÍTÉSE (6.$ (3)) 14. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEL ÉS MUTATÓSZÁMOK (6.$ (4)) 7. (4) A KTVSZ a rendelettől eltér: általában 3 tanegység adható meg előfeltételként, ettől kari tanács kivételes esetben eltérhet vs. A rendelet szerint maximálisan 3 tanegység lehet előfeltétel. 7. (5) Súlyozott tanulmányi átlag; Ösztöndíjindex (=kreditindex) 8.3. pont Nem említ ilyen lehetőséget a szabályzat, sőt a pont (párhuzamos képzésben mindkét szakon minden követelményt teljesíteni kell) mintha egyenesen ki akarná zárni. Elképzelhető rendeletbarát olvasat is: követelményt teljesíteni beszámítással, helyettesítéssel is lehet pont Nem veszi t a rendeletből, hogy maximum 3 tantárgy lehet előtanulmányi kötelezettség. Egymásra épülő tárgyak párhuzamos tanulása átlaghoz kötött. Kredittel súlyozott átlag; kumulált tanulmányi átlag pont.611. pont 8.3. pont Nem említ ilyen lehetőséget a szabályzat, sőt a pont (párhuzamos képzésben mindkét szakon minden követelményt teljesíteni kell) mintha egyenesen ki akarná zárni. Elképzelhető rendeletbarát olvasat is: követelményt teljesíteni beszámítással, helyettesítéssel is lehet pont Nem veszi t a rendeletből, hogy maximum 3 tantárgy lehet előtanulmányi kötelezettség pont Súlyozott átlag félévre és kumuláltan is; Kreditindex pont 21. pont 8

9 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 15. HALMOZOTT TANULMÁNYI ÁTLAG AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ (opcionális) (6.$ (5)) 16. ÁTLAGOS, EGYÉNI HALLGATÓI TANULMÁNYI MUNKAÓRA MAXIMÁLVA (6.$ (6)) 17/a. MINIMÁLIS MEGSZERZENDŐ Az első két félévben 30 vagy kevesebb kredit KREDITSZÁM ADOTT teljesítése esetén elbocsátás. IDŐSZAKRA Minimum 15 kredit kell, hogy egy félév (8.$ (1) aktívnak számítson. 17/b. KREDITSZERZÉS FELTÉTELEI 17/c. MAX. MEGSZEREZHETŐ KREDITSZÁM AZ INTÉZMÉNYBEN 17/d. KREDITBESZÁMÍTÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE 17/e. BEIRATKOZÁS INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI A 4. félév lezárultával min. 60 kredit megléte szükséges a tanulmányok folytatásához.; A beiratkozáshoz minimum 10 kredit értékű tárgyat fel kell venni félévente, ettől eltérni tan. rektorhelyettesi engedéllyel lehet. 9. (5); 14. (3) Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. Ld. 8. pont. Csak a beszámítás feltételeiről rendelkezik a pont 3.2. pont Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. 17. pont A félévente megszerezhető maximális kreditszámot, és a maximális képzési időt szabályozza. 18. pont Csak a lehetőségről rendelkezik, a beszámítás mértékéről annyiban, hogy legfeljebb az összes kredit 1/3a lehet beszámított. 19. pont 6. pont 28. pont Az első két félévben 30 vagy kevesebb kredit teljesítése esetén elbocsátás. Minimum 15 kredit kell, hogy egy félév aktívnak számítson pont 3.2. pont Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. 17. pont Ld. 8. pont. Csak a lehetőségről rendelkezik, a beszámítás mértékéről annyiban, hogy legfeljebb az összes kredit 1/3a lehet beszámított. 19. pont 6. pont 9

10 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE A kreditgyűjtés sajátos intézményi A kreditgyűjtés sajátos intézményi feltételei feltételei között csak azt említhetjük, között csak azt említhetjük, hogy egyes hogy egyes követelmények teljesítéséért követelmények teljesítéséért nem jár kredit nem jár kredit (kritériumkövetelmények). (kritériumkövetelmények). Ez ellentétes a Ez ellentétes a rendelet rendelet 1. ával. 1. ával. 2. (7) 17/f. KREDITGYŰJTÉS INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI 17/g. TANTÁRGY, ÉS ÉRTÉKELTETÉS ISMÉTLÉS, TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, BEIRTAKOZOTT FÉLÉVEK MAXIMÁLT SZÁMA 18/a. TANÓRASZÁM ÉS KREDITNYILVÁNTARTÁS (8.$ (2) 18/b. TANULMÁNYI TANÁCSADÁS EGYÉNI TANULMÁNYSZERVEZÉS HEZ 18/c. HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE Tantárgyismétlés; értékeltetés ismétlése; tanulmányok folytatása (lásd 17. Pont). Nem szabályozza a beiratkozott félévek maximális számát. Neptun 2000 (Ügyrendje KTVSZ melléklete.) 15. (1014) 18. (1126) 19. ( ) A szabályzat nem rendelkezik teljes körben a hallgatók tájékoztatásáról, csak a tantárgykínálat bemutatásáról: legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak második hetéig közzé kell tenni; a közzététel módja ebben az esetben sincs szabályozva. Ebből azonban nem következik, hogy az intézményben hiányos a hallgatók tájékoztatása. A beiratkozott félévek maximális számát, az értékeltetés ismétlését, a tárgyismétlést, a tanulmányok folytatásának feltételeit szabályozza. 6.pont 10.pont 18. pont 22. pont 23. pont Elektronikus Hallgatói Nyilvántartás A szabályzat minden a hallgatókat érintő kérdésnél rendelkezik az információk közzétételéről, és annak módjáról 1.7. pont 7. 13, 56 pont pont pont A kreditgyűjtés sajátos intézményi feltételei között csak azt említhetjük, hogy egyes követelmények teljesítéséért nem jár kredit (kritériumkövetelmények). Ez ellentétes a rendelet 1. ával pont A beiratkozott félévek maximális számát, az értékeltetés ismétlését, a tárgyismétlést, a tanulmányok folytatásának feltételeit szabályozza. 6.pont 10.pont 18. pont 22. pont 23. pont Elektronikus Nyilvántartási Rendszer A dékánok, a tanulmányi osztályok és a tanszékek feladata a tájékoztatás, minden, a hallgatókat érintő kérdésben pont 10

11 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 19. HAGYOMÁNYOS V. ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓHORDOZÓN TÁJÉKOZTATÁS TANULMÁNYI IDŐSZAKOK ELŐTT: (8.$ (3)) 19/a. TANÉVBEOSZTÁS 19/b. HALLGATÓI TANÁCSADÓK ADATAI 19/c. EGYÉNI TANREND SZABÁLYOZASA 19/d. TANUMÁNYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ESZKÖZÖK A KTVSZen belül a KTVSZ nyilvánossá tételéről rendelkezik. 9. pont a TVSZ szabályozza, a tanulmányi osztályok feladata, hogy eljuttassa a hallgatókhoz. 19/e. TANSZÉKEK ÉS TANTÁRGYAK BEMUTATÁSA 19/f. MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGEK / SZAKKÉPZETTSÉGEK LISTÁJA Legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak második hetéig. A közzététel módja nem szabályozott. Ld. 18/c pont. 15. (2) 19/g. TANTERV A mintatanterv feltehetően mindig hozzáférhető. 19/h. TANTÁRGYLISTA Legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak második hetéig. A közzététel módja nem szabályozott. Ld. 18/c pont. A tanszékek feladata a tantárgyi tájékoztató közzététele írásos vagy elektronikus formában pont pont A nyilvános KTVSZ tartalmazza. A mintatanterv a tanterv, ami mindig hozzáférhető. Az Elektronikus Hallgatói Nyilvántartás feltehetően tartalmazza, de erről nincs konkrét adat. A tanszékek feladata a tantárgyi tájékoztató közzététele a félév kezdetéig. A HÖKhöz is el kell juttatniuk pont A nyilvános TVSZ tartalmazza pont 4.1. pont A mintatanterv a tanterv, ami mindig hozzáférhető pont 7.1. pont Az Elektronikus Nyilvántartási Rendszer feltehetően tartalmazza, de erről nincs konkrét adat. 15. (2) 11

12 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 19/i. TANTÁRGY BESZÁMÍTÁS A nyilvános KTVSZ tartalmazza. A nyilvános TVSZ tartalmazza. 19/j. INTÉZMÉNYKÖZI EGYEZMÉNYEK KREDIT EGYENÉRTÉKŰSÉGRŐL 20. KREDITSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIDEN ÉV JÚLIUS 15IG TÁJÉKOZTATÁS BEIRATKOZÁSKOR 21. KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSRŐL SZÓLÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ ( ) Nincs explicit rendelkezés az intézményi tájékoztatóról, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs. A TVSZben a kreditrendszerű képzés alapfogalmai definiálva vannak. A intézményi szabályzathoz fűzött kari kiegészítés rendelkezik arról, hogy a KTVSZ elektronikus formában hozzáférhető legyen pont Nincs erről explicit rendelkezés, de a TVSZ előírja, hogy az összes szabályzat, ami vonatkozik a hallgatóra, elérhető kell, hogy legyen számára. 12

13 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 3. táblázat: Intézményi szintű szabályzatok elemzése a 21 pontos szempontrendszer szerint II. (BMF, BMGE, DE) TARTALOM BMF BME DE 1. HALLGATÓI TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA (2.$ (1)) 2. EGYENÉRTÉKŰSÉG 3. KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG Intézményközi kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a szabályzat, de a főiskolán belül a karok elismerik egymás kreditértékeit. Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésből maximum 60 kredit számítható be. A szabályozás összhangban van a rendelettel, de problematikus, hogy minden megkezdett 30 beszámított kredit (tehát akár egy is) egy félévvel csökkenti a megengedett maximális képzési időt. 21. A rendeletnek megfelelő 21. Kreditátviteli Bizottság. A TVSZ 6. (1)a szerint a Bizottság határozataival szemben fellebbezésnek helye nincs. Ez ütközik a rendelet 2. (1)ával, amely kimondja, hogy a kreditátviteli bizottság határozataival szemben a rektorhoz lehet fellebbezni. 6. (1) 21. (5) Intézményközi kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a szabályzat, de az egyetemen belül a karok elismerik egymás kreditértékeit, minden más karon meghirdetett tárgy szabadon választható. A szabályozás összhangban van a rendelettel. A befogadott tantárgyat a saját szak tantárgyaként fogadja el a kar a rendeletben szereplő 75%os kritérium alapján, ha ilyen nincs, úgy választható tantárgyként Kreditátviteli Bizottság. A bizottságnak további feladatai is vannak, amelyek más intézményeknél a tanulmányi bizottság hatáskörébe szoktak tartozni: szakirány változtatás engedélyezése, vizsgarenddel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, kedvezményes tanrend engedélyezése. A rendeletnek megfelelően a Bizottság határozataival szemben a rektorhoz lehet fellebbezni. 2. (1, 57) 16. A rendeletnek mindenben megfelelő További részletek: Ha a helyettesítő tantárgy magasabb kreditértékű nagyobb ismeretanyaga miatt, a többletkreditek elszámolhatók szabadon választható tantárgyak kreditkerete terhére; AIFSZből max. 60 kredit számítható be; A felnőttképzésben vizsga alapján dől el a 75%os egyezőség megléte; További feltételek, eljárásrend kari szinten szabályozva (23) A rendeletnek mindenben megfelelő szabályozás: 75%os szabály, intézményközi kreditegyenértékűségi egyezmények, egyéni tanulmányi megállpodás alapján 11. Kreditátviteli Albizottság a kari Tanulmányi Bizottságon belül. Nem a rendeletnek megfelelően van szabályozva a fellebbezés: a szabályzat szerint a dékánhoz / főigazgatóhoz / intézetigazgatóhoz lehet fellebbezni, míg a rendelet szerint a rektorhoz. 2. (5) 13

14 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BMF BME DE 4. HELYETTESÍTŐ TANTÁRGY ELISMERÉSE KREDITTEL, ANNAK KISZÁMÍTÁSA A rendeletnek megfelelő 21. A rendeletnek megfelelő Nemcsak tantárgy, de egész tantárgycsoport is helyettesíthető. 16. (78) 5. EGY UGYANAZON TANTÁRGYÉRT EGY ALKALOMMAL JÁR KREDIT (2.$ (2)) 6. VÉGZETTSÉGHEZ/ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ SZÜKSÉGES KREDITSZÁM (3.$ (1)) 7. LEGALÁBB 20% KREDITÉRTÉKŰ TANTÁRGYKÍNÁLAT (4.$ (1)) 8. 10% KREDIT MEGSZERZÉSE ENGEDÉLYEZETT AKÁR MÁS INTÉZMÉNYBEN, AMIRŐL KAP IGAZOLÁST A HALLGATÓ (4.$ (2)) 25%os szabály: ha két tantárgy tartalma 25 %nál nagyobb mértékben megegyezik, nem számítanak különbözőnek, és csak az egyikért szerezhető kredit 21. A rendeletnek megfelelő 4. szabályozás Ha ennél többet vesz fel, költségtérítésre kötelezhető. 25%os szabály: ha két tantárgy tartalma 25 % nál nagyobb mértékben megegyezik, nem számítanak különbözőnek, és csak az egyikért szerezhető kredit A rendeletnek megfelelő 16. (5) 11. (9) Ezt a követelményt nem teljesíti a szabályzat, viszont tartalmaz hasonló tartalmú és eredményű előírást: A mintatantervben a kreditek minimum 30 %a kötelezően vagy szabadon választható tárgyakból tevődik össze, és a kötelezően választható tantárgyaknál tanévenként minimum másfélszeres kreditpontnyi választék. 11. (8) 12. (7) A rendeletnek mindenben megfelelő szabályozás, lásd 1. pont. szabályozás 13. (4) A rendeletnek megfelelő 29. (27) szabályozás, Ha ennél többet vesz fel, költségtérítésre kötelezhető 7. (8) 10. (9,11) 7. (910) 14

15 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE A 4. ból következik. 9. EGYÉNI TANREND LEHETŐSÉGE (4.$ (3)) 10. MINIMÁLIS KÉPZÉSI IDŐ UTÁN OKLEVÉL KIADHATÓ (4.$ (4)) 11. UJABB SZAKON KÉPZÉSI IDŐ KREDITBESZÁMÍTÁSSAL LERÖVIDÍTHETŐ (4.$ (5)) 12. KREDITGYŰJTÉS EGYSZERRE KÉT SZAKON (6.$ (2)) 13. ELŐTANULMÁNYI REND RÖGZÍTÉSE (6.$ (3)) 14. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEL ÉS MUTATÓSZÁMOK (6.$ (4)) 15. HALMOZOTT TANULMÁNYI ÁTLAG AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ (opcionális) (6.$ (5)) A rendeletnek megfelelő 14. (10) A rendeletnek megfelelő 4. (7) Súlyozott átlag félévre és kumuláltan is; Ösztöndíjindex. 20. (27) Értelemszerűen következik a szabályzat egészéből. A rendeletnek megfelelő A karok szabályozzák kari HÖKök véleményezése mellett. Max. 3 tantárgy írható elő előfeltételként az első 4 félévben, max. 1 tantárgy az 59 (57) félévben szereplő tartárgyakhoz. 11. (1415) Súlyozott átlag; kumulált átlag; ösztöndíjindex (15) 29. (16) 12. (8) 13. (4) Az intézményi tájékoztatóban, amiről a szabályzat a rendeletnek megfelelően rendelkezik. 6. (3) Tanulmányi átlag (nem tér ki arra, hogy kredittel súlyozotte); Kreditindex; Szabályozás kedvezményes tanterv esetére is. 15. (27)

16 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 16. ÁTLAGOS, EGYÉNI HALLGATÓI TANULMÁNYI MUNKAÓRA MAXIMÁLVA (6.$ (6)) 17/a. MINIMÁLIS MEGSZERZENDŐ KREDITSZÁM ADOTT IDŐSZAKRA (8.$ (1) Az első két félévre határoz meg minimumkövetelményt, ami a mintatanterv szerinti teljesítmény 50 % a. A 2. félév végére minimum 30, a 4. félév végére minimum 60 kredit teljesítése kell a tanulmányok folytatásához. Min 30 kredit első két félévben, amiből 20 kötelezően megszerzendő) Főiskolai képzés első 4/6 félévre előírt min 100/130 kreditet max 6/8 félév alatt megszerezni Egyetemi képz: Első 4/6 félévre előírt min 120/180 kreditet max 6/10 félév alatt megszerezni. Adott félévben megszerzendő kreditek számát a kari szabályzat írhatja elő. 17/b. KREDITSZERZÉS FELTÉTELEI 17/c. MAX. MEGSZEREZHETŐ KREDITSZÁM AZ INTÉZMÉNYBEN 17/d. KREDITBESZÁMÍTÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE 17/e. BEIRATKOZÁS INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. Ld. 8. pont. Ld. 1., 2. és 3. pont. 7. (5) ok 9. Általánosságban szabályozzák a: 3. (7) 1114 ok. Ld. 1., 2. és 3. pont. A Tanulmányi Ügyrend tovább szabályozza (3) A tantárgyi követelményrendszer leírásában, amit az oktatási szervezeti egységek készítenek el. 7. lásd 1. pont A kari szabályzatok rendelkezhetnek arról, hogy az összes kredit hány %a lehet befogadott. 13. (5) Akkor is iratkozhat, ha az előző félévben a kari szabályzatban előírt kreditmennyiséget nem szerezte meg

17 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BMF BME DE 17/f. KREDITGYŰJTÉS INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI 17/g. TANTÁRGY, ÉS ÉRTÉKELTETÉS ISMÉTLÉS, TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, BEIRTAKOZOTT FÉLÉVEK MAXIMÁLT SZÁMA 18/a. TANÓRASZÁM ÉS KREDITNYILVÁNTARTÁS (8.$ (2) 18/b. TANULMÁNYI TANÁCSADÁS EGYÉNI TANULMÁNYSZERVEZÉS HEZ A kreditgyűjtés sajátos intézményi feltételei között csak azt említhetjük, hogy egyes követelmények teljesítéséért nem jár kredit (kritériumkövetelmények). Ez ellentétes a rendelet 1. ával. 2. (4) 5. A beiratkozott félévek maximális számát, az értékeltetés ismétlését, a tárgyismétlést, a tanulmányok folytatásának feltételeit szabályozza. 10. (5) 17. (67) 18. (79) 19. (13) Hallgatói Információs Rendszer A rendeletből átvett szabályozás mellett itt is megjelennek a kreditgyűjtéshez hozzá nem járuló követelmények (kritériumkövetelmények), ami ellentétes a rendelet 1. ával. Újraértékeltetés. A Tanulmányi Ügyrend továbbszabályozza Hallgatói Információs Rendszer 11. (3) 13. (56) 14. (67, 911) Kari hatáskörében, nem kötelezően előírva. Nincsenek sajátos intézményi szabályok. Külön szabályozza a sikeres vizsga javítását; Tárgy ismételt felvételéért nem fizettethető tandíj; Részletes szabályozás kari szinten. Nem rendelkezik róla a szabályzat. 16. (9)

18 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE A rendeletnek megfelelően a legteljesebb körben szabályozva. 18/c. HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE HAGYOMÁNYOS V. ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓHORDOZÓN TÁJÉKOZTATÁS TANULMÁNYI IDŐSZAKOK ELŐTT: (8.$ (3)) 19/a. TANÉVBEOSZTÁS szabályozás 11. (4) 19/b. HALLGATÓI TANÁCSADÓK ADATAI szabályozás 19/c. EGYÉNI TANREND SZABÁLYOZASA 19/d. TANUMÁNYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ESZKÖZÖK 11. (4) szabályozás 11. (4) szabályozás A dékán gondoskodik a TVSZ, a kreditrendszerű képzésről szóló intézményi tájékoztató, a Tanterv, a képzési célok, megszerezhető végzettséget, képesítések, követelmények, a mintatantervek és a tantárgyi programok eljuttatásáról minden először beiratkozó hallgatóhoz. Az intézményi tájékoztató mindig megvásárolható, hozzférhető a dékáni hivatalban és a hallgatói képviseleten 22. (12) Nem szabályozza a tájékoztatást az adatokról, de definiálja a tanácsadókat 22. (34) Feltételezhető, hogy a kreditrendszerű képzésről szóló intézményi tájékoztató (ld. 18/c pont) tartalmazza az egyéni tanrend szabályozásáról szóló információt. Minden részletre kiterjedő szabályozás a rendelettel összhangban (4) 6. (4) 6. (4) 11. (4) 6. (4) 18

19 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE szabályozás 19/e. TANSZÉKEK ÉS TANTÁRGYAK BEMUTATÁSA 19/f. MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGEK / SZAKKÉPZETTSÉGEK LISTÁJA 11. (4) szabályozás 11. (4) 19/g. TANTERV szabályozás 11. (4) 19/h. TANTÁRGYLISTA szabályozás 11. (4) 19/i. TANTÁRGY BESZÁMÍTÁS 19/j. INTÉZMÉNYKÖZI EGYEZMÉNYEK KREDIT EGYENÉRTÉKŰSÉGRŐL 20. KREDITSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIDEN ÉV JÚLIUS 15IG TÁJÉKOZTATÁS BEIRATKOZÁSKOR 21. KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSRŐL SZÓLÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ szabályozás 11. (4) szabályozás 11. (4) Karonként, a rendeletnek megfelelően. 11. (3) A tantárgyak bemutatása a tantárgyfelelős feladata, feltételeztetően a Hallgatói Információs Rendszerben történik. 6. (4) 6. (4) Az Intézményi Tájékoztatóban. 22. (1) 6. (4) Feltehetően a Hallgatói Információs Rendszerben. 6. (4) Az Intézményi Tájékoztatóban. 22. (1) 6. (4) 6. (4) Karonként, a dékánok felelőssége. Ld. 18/c pont. 22. (12) A rendeletnek megfelelően rendelkezik az intézményi tájékoztatóról 6. (3) 19

20 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 4. táblázat: Intézményi szintű szabályzatok elemzése a 21 pontos szempontrendszer szerint III. (ME, PTE, SE) TARTALOM ME PTE SE A karok kölcsönösen elismerik egymás A karok kölcsönösen elismerhetik egymás kreditértékeit, és szabadon választható kreditértékeit, és szabadon választható tárgyként bármely más karról vehet fel a tárgyként bármely más karról vehet fel a hallgató tantárgyat. hallgató tantárgyat. AIFSZből max 60 kredit számítható be. AIFSZből max 60 kredit számítható be. Az országos kredittarifát használja az intézmény. 21 (5), 16 (3) 39 (3), 19 (6) 2 (9) 21 (8) 1. HALLGATÓI TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA (2.$ (1)) 2. EGYENÉRTÉKŰSÉG 3. KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG 4. HELYETTESÍTŐ TANTÁRGY ELISMERÉSE KREDITTEL, ANNAK KISZÁMÍTÁSA 5. EGY UGYANAZON TANTÁRGYÉRT EGY ALKALOMMAL JÁR KREDIT (2.$ (2)) 19 (9) szakonként külön kreditátviteli bizottságok; részletes szabályozás az összetételükről 6 (10), 6 (11) min. 75% egyezőség; további rendelkezés: ha több érdemjegy tartozik egy adott helyettesítő tárgyhoz, az átlagot kell venni 19 (8), 19 (2) 19 (7) 19 (3) A vendéghallgatókról a kari szabályzatok rendelkeznek. részletes szabályozás; szakterületenként bizottságok akár (kari szabályozás) 16 (4) 21 (3), 4 (13) min. 75% egyezőség további rendelkezés: ha több érdemjegy tartozik egy adott helyettesítő tárgyhoz, az átlagot kell venni rendelet szövege átemelve 21 (1), 21 (7) A karok kölcsönösen elismerik egymás kreditértékeit, és szabadon választható tárgyként bármely más karról vehet fel a hallgató tantárgyat; kari TVSZ szerint 17 (6) Egyenértékűségi egyezményeket nem említ. () Oktatási és Kreditátviteli Bizottság konzultációs, szervezési és döntéselőkészítő testület. A döntést a kari Tanulmányi Bizottság hozza. 6 (1) min. 75% egyezőség további rendelkezések: csak ha a helyettesítő tantárgy összkreditszáma nem kisebb a helyettesítettnél; ha több érdemjegy tartozik egy adott helyettesítő tárgyhoz, az átlagot kell venni 17 (2), 17 (8) rendelet szövege átemelve 17 (4) 21 (2) 20

200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

II. rész Szöveges elemzés. Általános megállapítások

II. rész Szöveges elemzés. Általános megállapítások II. rész Szöveges elemzés Általános megállapítások 1. Több intézmény (K)TVSZ-ében nem szerepel néhány, a kreditrendszerre vonatkozó általános szabály, amiről a rendelet rendelkezik, és a Megrendelő által

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV.5) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerre vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról: A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 2013. 1.3.3. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM KREDITSZABÁLYZATA (a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának melléklete) 2003.szeptember 2 Bevezetés A Szent István Egyetem (SZIE) Tanácsa

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A hozott tudás elismerésének gyakorlata a felsőoktatásban ( Egy intézményi terepkutatás eredményei, tapasztalatai )

A hozott tudás elismerésének gyakorlata a felsőoktatásban ( Egy intézményi terepkutatás eredményei, tapasztalatai ) A hozott tudás elismerésének gyakorlata a felsőoktatásban ( Egy intézményi terepkutatás eredményei, tapasztalatai ) Dóka Ottó Országos Kredittanács NyME VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK)

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) 1. Kérelmezők (1) A PTE ÁOK-ra felvételt vagy átvételt nyert hallgató más felsőoktatási intézményben végzett

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Az alábbiakban az egyes fejezetekhez kapcsolódó, a szabályzatban fellelhető fogalmak meghatározásait találhatjátok meg. 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Képzési és kimeneti követelmények:

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE I. ÁTVÉTEL, TAGOZATVÁLTÁS Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet) véleménye alapján, a TB dönt. Az

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete)

SZENT PÁL AKADÉMIA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete) SZENT PÁL AKADÉMIA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete) Tartalom A szabályzat hatálya, átmeneti rendelkezések... 3 A tanulmányi ügyekben eljáró szervek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE

A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE 1) Átvétel Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet), az átvételről a TB dönt a tanszéki vélemény alapján.

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A. Általános rendelkezések. 1. Az utasítás hatálya

A. Általános rendelkezések. 1. Az utasítás hatálya 2/2011. (07. 01.) számú ÁOK dékáni utasítás a költségtérítési díj megfizetésének és a költségtérítési kedvezmény igénylésének rendjéről, valamint a szigorló évben gyakorlati tanulmányokat folytató hallgatók

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2003. április 28-i ülésén TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulmányi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2004. SZEPTEMBER

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2004. SZEPTEMBER 387/T-16/2004/5 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÉS ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2004. SZEPTEMBER Eötvös Loránd

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak)

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

KREDITRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN

KREDITRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN KREDITRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN A főiskolán a 2000/2001-es tanévben bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A pontosan leszabályozott tanulmányi rendet ezzel egy lényegesen rugalmasabb,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 129/2011. (XII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 129/2011. (XII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 129/2011. (XII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában a Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

BME Építőmérnöki Kar képzéseinek tanulmányi szabályozása

BME Építőmérnöki Kar képzéseinek tanulmányi szabályozása BME Építőmérnöki Kar képzéseinek tanulmányi szabályozása 1. Építő2000 és Levelező képzés záróvizsgái (1) A BME Építőmérnöki Kar az Építő2000 képzés hallgatói számára 2014. június 30-ig szervez záróvizsgát.

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-6. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-6. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-6. számú módosításokkal) 2008. október 2. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Tanulmányi ösztöndíj 4 Átlagmódosítási

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ELŐZMÉNYEK A PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 162.. (2) bekezdése kimondja: E szabályzat

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-8. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-8. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-8. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2008. december 18. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 19. sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 3 2. A kreditrendszer alapfogalmai... 3 3. A tanterv...

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

2. számú melléklete KREDITSZABÁLYZAT A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON

2. számú melléklete KREDITSZABÁLYZAT A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2004. Elfogadta a Kari Tanács a 2002. április 30-ai ülésén. Módosította a Kari Tanács 2004. június 23-ai ülésén.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2012. május 21. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-4. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-4. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-4. számú módosításokkal) 2007. december 20. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1 2 3 4 5 6 MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak) [30] [450]

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA BEVEZETÉS

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA BEVEZETÉS A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben (a továbbiakban: EHÖK) a felsőoktatásról

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Gödöllő, 2009. június 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata, egységes szerkezetben a DE ÁJK Kari Sajátosságaival (dőlt betűvel szedve) BEVEZETÉS... 2 I.

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata, egységes szerkezetben a DE ÁJK Kari Sajátosságaival (dőlt betűvel szedve) BEVEZETÉS... 2 I. A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata, egységes szerkezetben a DE ÁJK Kari Sajátosságaival (dőlt betűvel szedve) BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat hatály 1.... 2

Részletesebben

20.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT - 2007 -

20.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai

KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának (a továbbiakban Kar) Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete) 2015. Tartalom A szabályzat hatálya... 3 A tanulmányi ügyekben eljáró szervek és személyek...

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 010. 1.3.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben