TÁRSADALOMKUTATÓ TÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALOMKUTATÓ TÁRSASÁG"

Átírás

1 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése A kreditrendszer fejlesztésének és bevezetésének támogatása céljából magyarországi kreditrendszerű oktatásszervezéssel kapcsolatos intézményi dokumentumok (kreditszabályzatok/tanulmányi és vizsgaszabályzatok) elemzése *** június SZOFRON TÁRSADALOMKUTATÓ TÁRSASÁG 1

2 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése A kreditrendszer fejlesztésének és bevezetésének támogatása céljából magyarországi kreditrendszerű oktatásszervezéssel kapcsolatos intézményi dokumentumok (kreditszabályzatok/tanulmányi és vizsgaszabályzatok) elemzése Az elemzés célja, hogy feltérképezze a kreditrendszerű oktatásszervezéssel kapcsolatosan a felsőoktatási intézmények által alkalmazott szabályozási megoldásokat, elsősorban azt vizsgálva, hogy azok megfelelneke a 200/2000. számú, a kreditrendszer bevezetéséről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kreditrendelet) előírásaival. A rendelkezésünkre bocsátott 12 intézményi szintű és 7 kari szintű TVSzt, illetve Kreditszabályzatot a megrendelő által összeállított 21 pontos szempontrendszer alapján vizsgáltuk. Az alábbi dokumentumok szolgáltak az elemzés forrásául: 1.a. táblázat: intézményi szintű szabályzatok Intézmény Szabályzat elnevezése Elfogadva Hatályba lépés dátuma Berzsenyi Dániel Főiskola A kreditrendszerű képzés (BDF) Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Debreceni Egyetem (DE) Miskolci Egyetem (ME) Pécsi Tudományegyetem (PTE) Semmelweis Egyetem (SE) Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) Veszprémi Egyetem (VE) Vizsgaszabályzata Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat A kreditrendszerű képzés Vizsgaszabályzata Vizsgaszabályzat Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat Kredit alapú Vizsgaszabályzat Kreditrendszerű Vizsgaszabályzat SZTE SZTE ÁOK Egységes szerkezetű Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat és annak melléklete: Kreditszabályzat Vizsgaszabályzat /2003. I. félév /2003. I. félév /2002. I. félév (TVSZ) (KSZ) (TVSZ) 2002/2003. I. félév (KSZ) 2

3 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 1.b. táblázat: kari szintű szabályzatok Intézmény, Kar Szabályzat elnevezése Elfogadva Hatályba lépés dátuma SZTE Egészségügyi Tanulmányi Kredit és Főiskolai Kar (EFK) Vizsgaszabályzat SZTE Természettudományi Kar (TTK) SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar (MFK) SZTE Konzervatórium (KONZ) SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (JGYTFK) SZTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) SZTE Állam és Jogtudományi Kar (ÁJK) Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat Tanulmányi, Kredit és Vizsgaszabályzat SZTE SZTE ÁOK Egységes szerkezetű Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat /2002. I. félév /2002. I. félév /2003. I. félév A tanulmány két részből áll. Az első részben táblázatos formában mutatjuk be, hogy az egyes intézmények, ill. karok szabályzatukban megjelenítettéke, és hogyan a 21 pontos listán szereplő tartalmakat. A második részben pedig a táblázatokban szereplő információkat kiegészítendő szöveges elemzés során vizsgáljuk, hogy az egyes intézmények, illetve a Szegedi Tudományegyetem felsorolt karai miként dolgozták bele a kötelező tartalmi elemeket saját szabályzatukba, valamint hogy szabályzatuk rendelkezései konzisztenseke a Kreditrendelettel. 3

4 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése I. rész Táblázatok A 2., 3., 4., és 5. számú összesítő táblázat arra ad választ, hogy a Kreditrendeletben olvasható, alább felsorolt 21 tartalmi elem megjelenike az egyes intézmények kredit alapú oktatásszervezését szabályozó dokumentumában. (Zárójelben a Kreditrendelet megfelelő helye van megadva. Aláhúzással jelöltük azokat a szempontokat, amelyek magukba foglalják a többi 20 szempont valamelyikét. Az utóbbi végére odaírtuk, hogy mely szempont részeként értelmezhető. A táblázatokban az alábbi felsorolásban meghatározott feltételek rövidített elnevezéssel, de azonos sorszám alatt találhatók.) 1. Tanulmányi megállapodás vagy a hallgatói tanulmányok beszámítását előíró szabályok (2. (1)) 2. Más intézményben megszerzett ismeretanyag egyenértékűségének elfogadása/megállapítása (u.o.) 3. Kreditátviteli Bizottság létrehozása (u.o.) 4. Más intézményben (karon) teljesített helyettesítő tantárgy kredittel történő elismerése, az elismert kreditmennyiség kiszámítása (u.o.) 5. Meghatározott tanulmányi követelmény teljesítéséért egy bizonyos szakon vagy programon belül csak egy alkalommal adható kredit, de az ily módon elismert tanulmányi teljesítmények más szak(ok)on, illetve program(ok)ban elismerhetők. (2. (2)) 6. Egy adott szakon a végzettség, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek meghatározása (3. (1)) 7. Az intézmény köteles biztosítani, hogy a hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét legalább 20%kal meghaladó kreditértékű tantárgyak közül választhasson. (4. (l)) 8. Az intézménynek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét l0%kal meghaladó kreditértékű tárgyakat vehessen fel. A hallgató e tárgyakat egy másik intézményben, illetve egy másik szakon is felveheti. Ezen további ismeretek megszerzését kreditet eredményező teljesítésük esetén az intézménynek igazolnia kell. (4. (2)) 9. A kreditrendszerű képzésben a hallgató minden félévre a tantervben és az intézményi szabályzatban rögzített feltételekkel egyéni tanrendet dolgozhat ki. Az egyéni tanrendben a hallgató eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás esetére az intézmény által a mintatantervben ajánlott tárgyfelvételi rendtől. (4. (3)) 10. Ha a hallgató a képesítési követelményekben előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képesítési követelményekben meghatározott képzési időnél hamarabb megszerzi, részére az Ftv. 85. ában az adott képzési szintre előírt minimális képzési idő után kiadható az oklevél. (4. (4)) 11. Újabb szakon a szakképzettség megszerzése érdekében, a szak képesítési követelményei alapján meghatározott, teljesített és beszámított kreditek után a képzési idő lerövidíthető (4. (5)) 12. Párhuzamosan két szakon végzett tanulmányok esetén egy adott tanulmányi kötelezettség sikeres teljesítése hozzájárulhat mindkét szakon a kreditgyűjtéshez. (4. (6)) LÁSD 5. PONT 13. Az Intézményi Tájékoztatóban rögzíteni kell az előtanulmányi rendet, azaz, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges. Egy adott tantárgyhoz legfeljebb 3 másik tantárgy (vagy egy modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. Bizonyos tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem legalább egyidejű felvétele is meghatározható. (6. (3)) 14. A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére szolgál a képzés egy félévére, a képzési időszak hosszabb részére vagy a tanulmányok egészére számított tanulmányi átlag. Az Intézményi Szabályzatban rögzíteni kell, hogy egyéni tanrend szerint tárgyakat felvevő hallgatók esetében hogyan értékelik egy félév lezárása után a hallgatók tanulmányi teljesítményét. (6. (4)) 15. Az Intézményi Szabályzat meghatározhatja a tanulmányok folytatásához, illetve az oklevél megszerzéséhez szükséges halmozott tanulmányi átlagot. (6. (5)) 4

5 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 16. A teljes tanulmányi időre meghatározott átlagos, egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának nappali tagozaton a háromszorosát, esti tagozaton az ötszörösét, levelező tagozaton a tízszeresét, távoktatásban a húszszorosát (6. (6)) 17. Az intézmény kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatának részeként megalkotott kreditszabályzatnak rendelkeznie kell: a) a tanulmányok során bizonyos időszak (pl. egy év) alatt megszerzendő minimális kreditek számáról; b) az intézményi kreditek megszerzésének részletes feltételeiről; c) a végzettség, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges krediteken felül e rendelet keretei között az intézményben megszerezhető kreditek legmagasabb számáról; LÁSD 8. PONT d) a más képzési szinteken, szakokon, intézményekben megszerzett és összegyűjtött krediteknek az intézményben egy adott képzési szinten és szakon történő beszámítása feltételeiről és mértékéről; e) a tanulmányi időszakra (félévre) történő beiratkozás intézményi feltételeiről f) a kreditek gyűjtésének intézményi szabályairól; g) arról, hogy a hallgató hány alkalommal vehet fel ismételten egy adott tantárgyat, hány alkalommal ismételheti meg elvégzett tanulmányi munkájának értékeltetését egy tanulmányi időszakban, tanulmányait milyen feltételekkel folytathatja, illetve legfeljebb hány félévre iratkozhat be tanulmányai során. (8. (1) a)g)) 18. Az intézményi kreditrendszer bevezetésével párhuzamosan az intézményben meg kell szervezni: a) a tanóraszámok, valamint a megszerzett kreditek nyilvántartását; b) az egyéni tanulmánytervezéshez szükséges 'tanulmányi tanácsadást; c) a hallgatók tájékoztatásának módját, a tájékoztatás szervezeti rendszerét. (8. (2) a)c)) 19. Az intézményi kreditrendszer működtetésével párhuzamosan az intézményben minden tanulmányi időszak megkezdése előtt a hallgatók számára hagyományos vagy elektronikus információhordozón hozzáférhetővé kell tenni a következő információkat: a) a tanév időbeosztása; b) az intézményi hallgatói tanácsadók adatai; c) az egyéni tanrend benyújtására vonatkozó szabályozás; d) tanulmányi szolgáltatások és eszközök leírása (könyvtárak, stúdiók, laborok, egyéb speciális szolgáltatások és eszközök); e) tanszékek és tantárgyak bemutatása; f) megszerezhető végzettségek és szakképzettségek listája; g) tanterv; h) tantárgylista (azonosító, tanulmányi szint, előfeltétele oktató, időtartam, oktatási/tanulási módszer, értékelés módja, tanóraszám és kredit); i) más szinten, szakon meghirdetett tantárgyak beszámításával kapcsolatos tájékoztatók; j) a kreditek egyenértékűségére vonatkozó intézmények közötti egyezmények. (8. (3) a)j)) LÁSD 4. PONT 20. Az intézményi kreditrendszerrel kapcsolatos szabályzatot és dokumentumokat minden év július 15éig ki kell egészíteni az időközben bekövetkezett változásokkal, és azokat a hallgatók számára beiratkozáskor hagyományos vagy elektronikus információhordozón hozzáférhetővé kell tenni. (8. ) 21. Az intézménynek el kell készítenie az intézményt, a képzéseket, a tanterveket, a kreditgyűjtésre, a képzési szintek közötti kreditátvitelre vonatkozó szabályokat ismertető Intézményi Tájékoztatót. (6. (2)) Meg kell említenünk, hogy a fenti 21 tartalmi elem közül csak a vastagon szedetteket (14. és 17. pont) írja elő a Kreditrendelet tartalmi követelményként az intézmények vonatkozó szabályzataira nézve. Tehát abban az esetben is lehet valamely, egyébként a (K)TVSZ vagy KSZ által nem szabályozott kérdés a rendelet szerint rendezett, ha azt valamilyen más intézményi dokumentum, pl. az Intézményi Tájékoztató tárgyalja, vagy akár akkor is, ha semmilyen intézményi vagy kari dokumentum nem tárgyalja, hiszen a Kreditrendelet rendelkezéseit abban az esetben is alkalmaznia kell az összes magyarországi állami és államilag elismert nem állami felsőoktatási intézménynek, ha azok nem jelennek meg intézményi dokumentumban. A rendelettel való koherencia szempontjából a vastagon szedett kötelező tartalom meglétén kívül csak azt kell vizsgálni, hogy a többi szempont esetében esetleg nem szerepelneke a rendelettel ellentétes rendelkezések az intézményi szabályozásban. 5

6 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése A 2. és 3. számú táblázatban olvasható információkat az összehasonlíthatóság minimális követelményét kielégítendő a 12 rendelkezésre álló intézményi szintű (K)TVSZből gyűjtöttük össze. Szeretnénk felhívni a figyelmet azonban arra, hogy az így létrejövő adathalmaz minőségét rontja, és az összehasonlíthatóságot nagyban nehezíti, hogy bizonyos intézmények esetében az intézményi szintű (K)TVSZ pusztán keretszabályozás, amely a legtöbb a kreditrendszerű működéssel kapcsolatos kérdés szabályozását kari hatáskörbe utalja, míg más intézmények esetében a vizsgált kérdések nagy részét önmagában szabályozó dokumentum, valamint vannak vegyes megoldások is. Az eltérő szabályzásszinteken túl az adatok összehasonlíthatóságát negatívan befolyásoló további tényező, hogy rengeteg lehetőség van a vizsgált kérdések jogszabálynak megfelelő módon történő kezelésére. A táblázatban az önmagában álló jel jelentése: a rendeletben foglaltakat tartalmazza a vizsgált szabályzat. A vonatkozó paragrafusszámokat a jobb alsó sarokban tüntettük fel. 2. táblázat: Intézményi szintű szabályzatok elemzése a 21 pontos szempontrendszer szerint I. (BDF, BGF, BKÁE) TARTALOM BDF BGF BKÁE A helyettesítő és a szabadon választható tantárgyak befogadásáról szóló részben, a rendelettel összhangban lévő szabályozás, de kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki 1. HALLGATÓI TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA (2.$ (1)) 2. EGYENÉRTÉKŰSÉG 3. KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG 21. Az egyenértékűség kritériuma a rendeletnek megfelelő (min 75%os tartalmi azonosság), a TSZVből azonban nem derül ki, hogy az egyenértékűség megléte esetén a Tantárgybefogadó Bizottságnak nincs mérlegelési lehetősége 21. Tantárgybefogadó Bizottság. A szabályzat nem szól a fellebbezés lehetőségéről a Bizottság határozataival Lehetővé teszi a beszámítást az alábbi esetekben: a) megelőző tanulmányok beszámítása b) átvétel, átthallgatás c) külföldi tanulmányok beszámítása. Kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a A rendeletből az egyenértékűségre vonatkozó szabályozást nem veszi át. 19.pont Nem veszi át a rendeletből az egyenértékűség kritériumát, a 75 %os tartalmi egyezést. Ehelyett: a tanszékvezető javaslata alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt. 19. pont Kreditátviteli Bizottság. A szabályzat nem szól a fellebbezés lehetőségéről a Bizottság határozataival Lehetővé teszi a beszámítást az alábbi esetekben: a) megelőző tanulmányok beszámítása b) átvétel, átthallgatás c) külföldi tanulmányok beszámítása. Kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a A rendeletből az egyenértékűségre vonatkozó szabályozást nem veszi át. 19.pont Nem veszi át a rendeletből az egyenértékűség kritériumát, a 75 %os tartalmi egyezést. Ehelyett: a tanszék véleménye alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt. 19. pont Kreditátviteli Bizottság. A szabályzat nem szól a fellebbezés lehetőségéről a Bizottság határozataival 6

7 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése szemben. szemben. szemben pont TARTALOM BDF BGF BKÁE lásd 2. pont 4. HELYETTESÍTŐ TANTÁRGY ELISMERÉSE KREDITTEL, ANNAK KISZÁMÍTÁSA 5. EGY UGYANAZON TANTÁRGYÉRT EGY ALKALOMMAL JÁR KREDIT (2.$ (2)) A szöveg szerint a 75%os egyezés megléte nem köti a Bizottságot, és a kreditérték meghatározásában is szabad mérlegelési joga van %os szabály: ha két tantárgy tartalma 25 %nál nagyobb mértékben megegyezik, nem számítanak különbözőnek, és csak az egyikért szerezhető kredit Nem rendelkezik a kreditérték kiszámításáról, csak arról, hogy befogadott tantárgy a kreditgyűjtésbe, az érdemjegy pedig a tanulmányi átlagba beleszámít pont 19. pont Nem rendelkezik a kreditérték kiszámításáról, csak arról, hogy befogadott tantárgy a kreditgyűjtésbe, az érdemjegy pedig a tanulmányi átlagba beleszámít. 19. pont 6. VÉGZETTSÉGHEZ/ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ SZÜKSÉGES KREDITSZÁM (3.$ (1)) 7. LEGALÁBB 20% KREDITÉRTÉKŰ TANTÁRGYKÍNÁLAT (4.$ (1)) 8. 10% KREDIT MEGSZERZÉSE ENGEDÉLYEZETT AKÁR MÁS INTÉZMÉNYBEN, AMIRŐL KAP IGAZOLÁST A HALLGATÓ (4.$ (2)) 21 (3, 5) A rendeletnek megfelelő 7. (7) szabályozás 7. (6) szabályozás, Ha ennél többet vesz fel, költségtérítésre kötelezhető A rendeletnek megfelelő A kari szabályzatok részletesebben is szabályozzák pont A rendeletnek megfelelő pont A szabályzat szól a többletkreditek megszerzésének lehetőségéről, azonban ezt részben a rendeletbe ütköző módon szabályozza: mindösszesen 30 kreditnyi trítésmentes túllépést engedélyez, akkor is, ha 340 kreditet kell kötelezően gyűjteni a diplomához (tanári szakok), és az egyetemen folytatott nyelvi képzés is ezt a keretet terheli. 7

8 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 15. (3) pont TARTALOM BDF BGF BKÁE A rendeletnek megfelelő szabályozás, Van egyéni tanrend, de a szabályozás Van egyéni tanrend, de a szabályozás ugyanakkor nem világos, hogy mik erőteljesen korlátozó: erőteljesen korlátozó: lehetnek az egyéb megkötések, amelyekre a szöveg utalást tesz pont 9. EGYÉNI TANREND LEHETŐSÉGE (4.$ (3)) 10. MINIMÁLIS KÉPZÉSI IDŐ UTÁN OKLEVÉL KIADHATÓ (4.$ (4)) 11. UJABB SZAKON KÉPZÉSI IDŐ KREDITBESZÁMÍTÁSSAL LERÖVIDÍTHETŐ (4.$ (5)) 12. KREDITGYŰJTÉS EGYSZERRE KÉT SZAKON (6.$ (2)) 13. ELŐTANULMÁNYI REND RÖGZÍTÉSE (6.$ (3)) 14. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEL ÉS MUTATÓSZÁMOK (6.$ (4)) 7. (4) A KTVSZ a rendelettől eltér: általában 3 tanegység adható meg előfeltételként, ettől kari tanács kivételes esetben eltérhet vs. A rendelet szerint maximálisan 3 tanegység lehet előfeltétel. 7. (5) Súlyozott tanulmányi átlag; Ösztöndíjindex (=kreditindex) 8.3. pont Nem említ ilyen lehetőséget a szabályzat, sőt a pont (párhuzamos képzésben mindkét szakon minden követelményt teljesíteni kell) mintha egyenesen ki akarná zárni. Elképzelhető rendeletbarát olvasat is: követelményt teljesíteni beszámítással, helyettesítéssel is lehet pont Nem veszi t a rendeletből, hogy maximum 3 tantárgy lehet előtanulmányi kötelezettség. Egymásra épülő tárgyak párhuzamos tanulása átlaghoz kötött. Kredittel súlyozott átlag; kumulált tanulmányi átlag pont.611. pont 8.3. pont Nem említ ilyen lehetőséget a szabályzat, sőt a pont (párhuzamos képzésben mindkét szakon minden követelményt teljesíteni kell) mintha egyenesen ki akarná zárni. Elképzelhető rendeletbarát olvasat is: követelményt teljesíteni beszámítással, helyettesítéssel is lehet pont Nem veszi t a rendeletből, hogy maximum 3 tantárgy lehet előtanulmányi kötelezettség pont Súlyozott átlag félévre és kumuláltan is; Kreditindex pont 21. pont 8

9 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 15. HALMOZOTT TANULMÁNYI ÁTLAG AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ (opcionális) (6.$ (5)) 16. ÁTLAGOS, EGYÉNI HALLGATÓI TANULMÁNYI MUNKAÓRA MAXIMÁLVA (6.$ (6)) 17/a. MINIMÁLIS MEGSZERZENDŐ Az első két félévben 30 vagy kevesebb kredit KREDITSZÁM ADOTT teljesítése esetén elbocsátás. IDŐSZAKRA Minimum 15 kredit kell, hogy egy félév (8.$ (1) aktívnak számítson. 17/b. KREDITSZERZÉS FELTÉTELEI 17/c. MAX. MEGSZEREZHETŐ KREDITSZÁM AZ INTÉZMÉNYBEN 17/d. KREDITBESZÁMÍTÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE 17/e. BEIRATKOZÁS INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI A 4. félév lezárultával min. 60 kredit megléte szükséges a tanulmányok folytatásához.; A beiratkozáshoz minimum 10 kredit értékű tárgyat fel kell venni félévente, ettől eltérni tan. rektorhelyettesi engedéllyel lehet. 9. (5); 14. (3) Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. Ld. 8. pont. Csak a beszámítás feltételeiről rendelkezik a pont 3.2. pont Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. 17. pont A félévente megszerezhető maximális kreditszámot, és a maximális képzési időt szabályozza. 18. pont Csak a lehetőségről rendelkezik, a beszámítás mértékéről annyiban, hogy legfeljebb az összes kredit 1/3a lehet beszámított. 19. pont 6. pont 28. pont Az első két félévben 30 vagy kevesebb kredit teljesítése esetén elbocsátás. Minimum 15 kredit kell, hogy egy félév aktívnak számítson pont 3.2. pont Minden egyes tárgy esetében a kreditszerzés feltételeit a tantárgyi követelmények határozzák meg. 17. pont Ld. 8. pont. Csak a lehetőségről rendelkezik, a beszámítás mértékéről annyiban, hogy legfeljebb az összes kredit 1/3a lehet beszámított. 19. pont 6. pont 9

10 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE A kreditgyűjtés sajátos intézményi A kreditgyűjtés sajátos intézményi feltételei feltételei között csak azt említhetjük, között csak azt említhetjük, hogy egyes hogy egyes követelmények teljesítéséért követelmények teljesítéséért nem jár kredit nem jár kredit (kritériumkövetelmények). (kritériumkövetelmények). Ez ellentétes a Ez ellentétes a rendelet rendelet 1. ával. 1. ával. 2. (7) 17/f. KREDITGYŰJTÉS INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI 17/g. TANTÁRGY, ÉS ÉRTÉKELTETÉS ISMÉTLÉS, TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, BEIRTAKOZOTT FÉLÉVEK MAXIMÁLT SZÁMA 18/a. TANÓRASZÁM ÉS KREDITNYILVÁNTARTÁS (8.$ (2) 18/b. TANULMÁNYI TANÁCSADÁS EGYÉNI TANULMÁNYSZERVEZÉS HEZ 18/c. HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE Tantárgyismétlés; értékeltetés ismétlése; tanulmányok folytatása (lásd 17. Pont). Nem szabályozza a beiratkozott félévek maximális számát. Neptun 2000 (Ügyrendje KTVSZ melléklete.) 15. (1014) 18. (1126) 19. ( ) A szabályzat nem rendelkezik teljes körben a hallgatók tájékoztatásáról, csak a tantárgykínálat bemutatásáról: legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak második hetéig közzé kell tenni; a közzététel módja ebben az esetben sincs szabályozva. Ebből azonban nem következik, hogy az intézményben hiányos a hallgatók tájékoztatása. A beiratkozott félévek maximális számát, az értékeltetés ismétlését, a tárgyismétlést, a tanulmányok folytatásának feltételeit szabályozza. 6.pont 10.pont 18. pont 22. pont 23. pont Elektronikus Hallgatói Nyilvántartás A szabályzat minden a hallgatókat érintő kérdésnél rendelkezik az információk közzétételéről, és annak módjáról 1.7. pont 7. 13, 56 pont pont pont A kreditgyűjtés sajátos intézményi feltételei között csak azt említhetjük, hogy egyes követelmények teljesítéséért nem jár kredit (kritériumkövetelmények). Ez ellentétes a rendelet 1. ával pont A beiratkozott félévek maximális számát, az értékeltetés ismétlését, a tárgyismétlést, a tanulmányok folytatásának feltételeit szabályozza. 6.pont 10.pont 18. pont 22. pont 23. pont Elektronikus Nyilvántartási Rendszer A dékánok, a tanulmányi osztályok és a tanszékek feladata a tájékoztatás, minden, a hallgatókat érintő kérdésben pont 10

11 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 19. HAGYOMÁNYOS V. ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓHORDOZÓN TÁJÉKOZTATÁS TANULMÁNYI IDŐSZAKOK ELŐTT: (8.$ (3)) 19/a. TANÉVBEOSZTÁS 19/b. HALLGATÓI TANÁCSADÓK ADATAI 19/c. EGYÉNI TANREND SZABÁLYOZASA 19/d. TANUMÁNYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ESZKÖZÖK A KTVSZen belül a KTVSZ nyilvánossá tételéről rendelkezik. 9. pont a TVSZ szabályozza, a tanulmányi osztályok feladata, hogy eljuttassa a hallgatókhoz. 19/e. TANSZÉKEK ÉS TANTÁRGYAK BEMUTATÁSA 19/f. MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGEK / SZAKKÉPZETTSÉGEK LISTÁJA Legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak második hetéig. A közzététel módja nem szabályozott. Ld. 18/c pont. 15. (2) 19/g. TANTERV A mintatanterv feltehetően mindig hozzáférhető. 19/h. TANTÁRGYLISTA Legkésőbb a megelőző vizsgaidőszak második hetéig. A közzététel módja nem szabályozott. Ld. 18/c pont. A tanszékek feladata a tantárgyi tájékoztató közzététele írásos vagy elektronikus formában pont pont A nyilvános KTVSZ tartalmazza. A mintatanterv a tanterv, ami mindig hozzáférhető. Az Elektronikus Hallgatói Nyilvántartás feltehetően tartalmazza, de erről nincs konkrét adat. A tanszékek feladata a tantárgyi tájékoztató közzététele a félév kezdetéig. A HÖKhöz is el kell juttatniuk pont A nyilvános TVSZ tartalmazza pont 4.1. pont A mintatanterv a tanterv, ami mindig hozzáférhető pont 7.1. pont Az Elektronikus Nyilvántartási Rendszer feltehetően tartalmazza, de erről nincs konkrét adat. 15. (2) 11

12 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE 19/i. TANTÁRGY BESZÁMÍTÁS A nyilvános KTVSZ tartalmazza. A nyilvános TVSZ tartalmazza. 19/j. INTÉZMÉNYKÖZI EGYEZMÉNYEK KREDIT EGYENÉRTÉKŰSÉGRŐL 20. KREDITSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIDEN ÉV JÚLIUS 15IG TÁJÉKOZTATÁS BEIRATKOZÁSKOR 21. KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSRŐL SZÓLÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ ( ) Nincs explicit rendelkezés az intézményi tájékoztatóról, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs. A TVSZben a kreditrendszerű képzés alapfogalmai definiálva vannak. A intézményi szabályzathoz fűzött kari kiegészítés rendelkezik arról, hogy a KTVSZ elektronikus formában hozzáférhető legyen pont Nincs erről explicit rendelkezés, de a TVSZ előírja, hogy az összes szabályzat, ami vonatkozik a hallgatóra, elérhető kell, hogy legyen számára. 12

13 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése 3. táblázat: Intézményi szintű szabályzatok elemzése a 21 pontos szempontrendszer szerint II. (BMF, BMGE, DE) TARTALOM BMF BME DE 1. HALLGATÓI TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA (2.$ (1)) 2. EGYENÉRTÉKŰSÉG 3. KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG Intézményközi kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a szabályzat, de a főiskolán belül a karok elismerik egymás kreditértékeit. Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésből maximum 60 kredit számítható be. A szabályozás összhangban van a rendelettel, de problematikus, hogy minden megkezdett 30 beszámított kredit (tehát akár egy is) egy félévvel csökkenti a megengedett maximális képzési időt. 21. A rendeletnek megfelelő 21. Kreditátviteli Bizottság. A TVSZ 6. (1)a szerint a Bizottság határozataival szemben fellebbezésnek helye nincs. Ez ütközik a rendelet 2. (1)ával, amely kimondja, hogy a kreditátviteli bizottság határozataival szemben a rektorhoz lehet fellebbezni. 6. (1) 21. (5) Intézményközi kreditegyenértékűségi egyezményekre, egyéni tanulmányi megállapodásokra nem tér ki a szabályzat, de az egyetemen belül a karok elismerik egymás kreditértékeit, minden más karon meghirdetett tárgy szabadon választható. A szabályozás összhangban van a rendelettel. A befogadott tantárgyat a saját szak tantárgyaként fogadja el a kar a rendeletben szereplő 75%os kritérium alapján, ha ilyen nincs, úgy választható tantárgyként Kreditátviteli Bizottság. A bizottságnak további feladatai is vannak, amelyek más intézményeknél a tanulmányi bizottság hatáskörébe szoktak tartozni: szakirány változtatás engedélyezése, vizsgarenddel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, kedvezményes tanrend engedélyezése. A rendeletnek megfelelően a Bizottság határozataival szemben a rektorhoz lehet fellebbezni. 2. (1, 57) 16. A rendeletnek mindenben megfelelő További részletek: Ha a helyettesítő tantárgy magasabb kreditértékű nagyobb ismeretanyaga miatt, a többletkreditek elszámolhatók szabadon választható tantárgyak kreditkerete terhére; AIFSZből max. 60 kredit számítható be; A felnőttképzésben vizsga alapján dől el a 75%os egyezőség megléte; További feltételek, eljárásrend kari szinten szabályozva (23) A rendeletnek mindenben megfelelő szabályozás: 75%os szabály, intézményközi kreditegyenértékűségi egyezmények, egyéni tanulmányi megállpodás alapján 11. Kreditátviteli Albizottság a kari Tanulmányi Bizottságon belül. Nem a rendeletnek megfelelően van szabályozva a fellebbezés: a szabályzat szerint a dékánhoz / főigazgatóhoz / intézetigazgatóhoz lehet fellebbezni, míg a rendelet szerint a rektorhoz. 2. (5) 13

14 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BMF BME DE 4. HELYETTESÍTŐ TANTÁRGY ELISMERÉSE KREDITTEL, ANNAK KISZÁMÍTÁSA A rendeletnek megfelelő 21. A rendeletnek megfelelő Nemcsak tantárgy, de egész tantárgycsoport is helyettesíthető. 16. (78) 5. EGY UGYANAZON TANTÁRGYÉRT EGY ALKALOMMAL JÁR KREDIT (2.$ (2)) 6. VÉGZETTSÉGHEZ/ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ SZÜKSÉGES KREDITSZÁM (3.$ (1)) 7. LEGALÁBB 20% KREDITÉRTÉKŰ TANTÁRGYKÍNÁLAT (4.$ (1)) 8. 10% KREDIT MEGSZERZÉSE ENGEDÉLYEZETT AKÁR MÁS INTÉZMÉNYBEN, AMIRŐL KAP IGAZOLÁST A HALLGATÓ (4.$ (2)) 25%os szabály: ha két tantárgy tartalma 25 %nál nagyobb mértékben megegyezik, nem számítanak különbözőnek, és csak az egyikért szerezhető kredit 21. A rendeletnek megfelelő 4. szabályozás Ha ennél többet vesz fel, költségtérítésre kötelezhető. 25%os szabály: ha két tantárgy tartalma 25 % nál nagyobb mértékben megegyezik, nem számítanak különbözőnek, és csak az egyikért szerezhető kredit A rendeletnek megfelelő 16. (5) 11. (9) Ezt a követelményt nem teljesíti a szabályzat, viszont tartalmaz hasonló tartalmú és eredményű előírást: A mintatantervben a kreditek minimum 30 %a kötelezően vagy szabadon választható tárgyakból tevődik össze, és a kötelezően választható tantárgyaknál tanévenként minimum másfélszeres kreditpontnyi választék. 11. (8) 12. (7) A rendeletnek mindenben megfelelő szabályozás, lásd 1. pont. szabályozás 13. (4) A rendeletnek megfelelő 29. (27) szabályozás, Ha ennél többet vesz fel, költségtérítésre kötelezhető 7. (8) 10. (9,11) 7. (910) 14

15 Szofron Társadalomkutató Társaság június Kreditszabályzatok, TVSZek elemzése TARTALOM BDF BGF BKÁE A 4. ból következik. 9. EGYÉNI TANREND LEHETŐSÉGE (4.$ (3)) 10. MINIMÁLIS KÉPZÉSI IDŐ UTÁN OKLEVÉL KIADHATÓ (4.$ (4)) 11. UJABB SZAKON KÉPZÉSI IDŐ KREDITBESZÁMÍTÁSSAL LERÖVIDÍTHETŐ (4.$ (5)) 12. KREDITGYŰJTÉS EGYSZERRE KÉT SZAKON (6.$ (2)) 13. ELŐTANULMÁNYI REND RÖGZÍTÉSE (6.$ (3)) 14. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEL ÉS MUTATÓSZÁMOK (6.$ (4)) 15. HALMOZOTT TANULMÁNYI ÁTLAG AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ (opcionális) (6.$ (5)) A rendeletnek megfelelő 14. (10) A rendeletnek megfelelő 4. (7) Súlyozott átlag félévre és kumuláltan is; Ösztöndíjindex. 20. (27) Értelemszerűen következik a szabályzat egészéből. A rendeletnek megfelelő A karok szabályozzák kari HÖKök véleményezése mellett. Max. 3 tantárgy írható elő előfeltételként az első 4 félévben, max. 1 tantárgy az 59 (57) félévben szereplő tartárgyakhoz. 11. (1415) Súlyozott átlag; kumulált átlag; ösztöndíjindex (15) 29. (16) 12. (8) 13. (4) Az intézményi tájékoztatóban, amiről a szabályzat a rendeletnek megfelelően rendelkezik. 6. (3) Tanulmányi átlag (nem tér ki arra, hogy kredittel súlyozotte); Kreditindex; Szabályozás kedvezményes tanterv esetére is. 15. (27)

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. november 10. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 1. függelék 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM KREDITSZABÁLYZATA (a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának melléklete) 2003.szeptember 2 Bevezetés A Szent István Egyetem (SZIE) Tanácsa

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 2. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Gödöllő, 2009. június 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2013. szeptember 02-től Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2014. július 07. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2013. május 06. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2012 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Megjegyzés: Ha a hallgatóra nézve az előző tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése kedvezőbb, akkor azt kell irányadónak tekinteni!

Részletesebben

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA I. BEVEZETÉS (1) Jogok és kötelességek Az egyetemi közösség központi funkciói a tanulás, az oktatás és a tudományos kutatás. A Közép-európai Egyetem

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben