A párkapcsolati elégedettség titkai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A párkapcsolati elégedettség titkai"

Átírás

1 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tudományos Diákköri Konferencia A párkapcsolati elégedettség titkai Dr. Kovács Réka Rozália Marosvásárhely, 2015.április 25.

2 Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzék néki segítőtársat, hozzá illőt. (1. Mózes 2:18) Nagy próbatétele az emberiségnek a szerelem. De a házasság még nehezebb próbatétel, hiszen az a legérvényesebb próbája a szerelemnek is. Pedig a regényeket ott már be szokás fejezni, amikor két fiatal találkozott, s egy ágba fonta az életét. (Fekete Gyula: A fiatalasszony)

3 Az előadás főbb pontjai Szakirodalmi hivatkozások A téma aktualitása A VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA

4 A VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Családi életciklusok A házastársi kapcsolat és a párkapcsolati elégedettség vizsgálata narratív pszichológiai tartalomelemzéssel és pszichometriai eszközökkel

5 ELMÉLETI ALAPOK A téma aktualitása

6 Házasságkötések és válások Romániában a ezer es időszakban Forrás: romániai Nemzeti Statisztikai Hivatal (2012), Hivatalos Közlöny 2010/714-es számában megjelent 202-es számú törvény peren kívüli, gyorsított, egyszerűsített válást engedélyez

7 Házasságkötések és válások Magyarországon a es időszakban Forrás: magyarországi Központi Statisztikai Hivatal (2012),

8 Külföldi válás/házasság adatok Belgium:a házasságok háromnegyede végződik válással es amerikai adatok: az először házasulók 50%-a, a másodszor házasulók 67%-a és a harmadszor házasulók 74%-a döntött a válás mellett (divorcerate.org).

9 Társválasztás 1. Hasonlóság-hipotézisek - szociális státusz, anyagi helyzet, foglalkozás, műveltség, - érdeklődési, társasági kör (Hazan Zeifman, 1994, id. Horváth-Szabó, 2007) 2. Komplementaritás-hipotézisek - komplementer személyiségszükségletek - kompenzáló személyiségzavar (László és Faragó) - tudattalan szükségletek komplementaritása (Jürg Willi kollúzió-elmélete)

10 Családi életciklus modellek-i. Haley (1973, 2001) szerint a fontosabb szakaszok a következők: az udvarlás szakasza a házasság korai szakasza a gyermek születése és a fiatal gyermekkel való bánás a házasság középső szakaszának problémái a gyermekek kirepülése a fészekből a nyugdíjas és öregkor

11 Családi életciklus modellek-ii. A Hill Rodgers modell: Újonnan házasodott pár, gyermek nélkül Csecsemőt és/vagy kisgyermeket (0 3 éves korig) nevelő család Óvodáskorú (3 6 éves) gyermeket nevelő család Iskolás (6 14 éves) gyermeket nevelő család Serdülő (14 18 éves) gyermeket nevelő család Felnövekedett gyermeket kibocsátó család Magukra maradt, még aktív (munkahellyel rendelkező) szülők családja Idős házaspár családja nyugdíjazás után

12 A házastársi kapcsolattal való elégedettség Nemi különbségek; Életkor és családi életciklus; A személyiség érettsége; Az énkép, társkép szerepe; Kötődés és elégedettség; Érzelmek és elégedettség; Gyermekkori traumák; A házasságkötés előtti élettársi kapcsolat; Hit, vallásgyakorlás

13 A kapcsolati elégedettséget meghatározó tényezők 1. Olson és mtsai (2011): kommunikációs, konfliktusmegoldó képesség, személyiségbeli, értékorientációban és vallásban történő megfelelés, kielégítő szexuális élet. Myers (2000): hívő közösséghez való tartozás, pozitív személyiségvonások (optimizmus, önbecsülés, saját élet fölött érzékelt kontroll) kedvünkre való tevékenységek

14 A kapcsolati elégedettséget meghatározó tényezők 2. Holmberg és MacKenzie (2002): a normatív előírások szerepe Minnotte és munkatársai (2010) befektetett érzelmi munka Hall és Hall (2011): az áldozatvállalási készség meghatározó szerepe Mathews (2002): a gyerekvállalás pozitívan, míg a házasság időtartama negatívan hat a kapcsolati elégedettségre. Összefüggés a kapcsolati és a szexualitással, munkamegosztással való elégedettség között. Sasso (2010): a szülők egyenlő munkamegosztása Randall és Bodenmann (2009) a stressz házastársi elégedettséget és házasságtartamot fenyegető hatásai

15 Házastársak elégedettségét/elégedetlenségét meghatározó tényezők 3. Stinnett és Stinnett (1995) Elégedettséget okozó tényezők Elégedetlenséget okozó tényezők Férjek szerint Feleségek szerint Férjek szerint Feleségek szerint Mély barátság Mély barátság Szexuális problémák Szexuális problémák Mély összetartozás Személyes fejlődés Anyagi problémák Anyagi problémák Közös érdeklődés, cél, életstílus Közös feladatok Érzelmi támogatás Anyaság élménye A gyerek viselkedése Személyes szabadság A férj munkaterhelése A gyerekkel kapcsolatos problémák Apaság élménye Biztonság, védettség

16 A kutatás bemutatása ELTÉRŐ CSALÁDI ÉLETCIKLUSHOZ TARTOZÓ HÁZASTÁRSAK KAPCSOLATI ELÉGEDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA NARRATÍV PSZICHOLÓGIAI TARTALOMELEMZÉSSEL ÉS PSZICHOMETRIAI ESZKÖZÖKKEL Keszeg Vilmos (2002): homo narrans

17 I.1. Vizsgálati személyek 20 fiatal és 20 idős házaspár (N=80) Két életciklus-csoport (Hill-Rodgers, 1964): 1. kisgyermekes párok 2. nyugdíjás párok üres fészek állapotban Életkor: Házasságtartam: fiatal párok: 4,15 év (min. 1 év, max. 10 év), idős párok: 42,47 év (min. 36, max. 56,5 év)

18 I.2. Módszerek, eszközök, eljárás A félig strukturált interjú: Megismerkedésük története, emlékezetes élménye Pozitív csúcsélmények történetei Közös megpróbáltatások történetei, melyekkel sikerült megküzdeni (megoldott problémák) Közös megpróbáltatások történetei, melyekkel nem sikerült megküzdeni (megoldatlan problémák) Kérdőíves vizsgálat: Kapcsolati Elégedettség Skála (Hendrick,RAS) Szociodemográfiai és egyéb kérdések Időtartam: perc/v.sz.

19 I.3. Az eredmények feldolgozásának menete és módszerei Narratív kategorikus tartalomelemzés (NarrCat): (A házaspárok interjúit a szelf-referencia, a mi-referencia, az érzelmek (pozitív/negatív) és az értékelés (pozitív/negatív) narratív változók szerint elemeztük.) Az interjúk szó szerint leírt szövegeinek automatizált elemzése (a változók azonosítása) a NooJ nyelvtechnológiai programmal történt (Silberztein, 2009), ami lehetővé tette a pszichológiai jelentéssel bíró mintázatok nyelvalapú azonosítását. A találatok pszichológiai modulonkénti összesítését az Atlas.ti program végezte.

20 A szelf-referencia nyelvmarkerei (példák) (Forrás: Hargitai, 2008, 79.o.; narrativpszichologia.pte.hu) A SZELF-REFERENCIA NYELVI JEGYEI Egyes szám / 1. sz. igék - kijelentő mód, jelen idő, általános tárgy - kijelentő mód, jelen idő, 2. sz. határozott tárgy - kijelentő mód, jelen idő, határozott tárgy - kijelentő mód, múlt idő, általános tárgy - kijelentő mód, múlt idő, 2. sz. határozott tárgy - kijelentő mód, múlt idő, határozott tárgy - feltételes mód, általános tárgy - feltételes mód, 2. sz. határozott tárgy - feltételes mód, határozott tárgy - felszólító mód, általános tárgy - felszólító mód, 2. sz. határozott tárgy - felszólító mód, határozott tárgy Névmások: Személyes Birtokos Visszaható Birtokos személyraggal ellátott főnevek -egy birtok esetén PÉLDÁK Terminális igei toldalékok -ok, -ek, -ök -lak, -lek, -alak, -elek -om, -em, -öm -tam, -tem, -ttam, -ttem, -ottam, -ettem, -öttem -talak, -telek, -ttalak, -ttelek, -ottalak, -öttelek -tam, -tem, -ttam, -ttem, -ottam, -ettem, -öttem -nék, -nák, -enék, -nám, -ném -nálak, -nélek, -análak, -eném -nám, -ném, -anám, -eném -jak, -jek, -jam, -jem, -jalak, -jelek, -alak, -elek -jam, -jem, -am, -em én, engem, tőlem, nekem, velem, általam, stb. enyém, enyémből, enyémhez, enyémnél, stb. magam, magamért, magamról, magamhoz, stb. Nem terminális névszói toldalékok -m, -am, -em, -om, -öm

21 A mi-referencia nyelvi markerei (Forrás: Hargitai, 2009, narrativpszichologia.pte.hu) A MI-REFERENCIA NYELVI JEGYEI Többes szám / 1. sz. igék -kijelentő mód, jelen idő -kijelentő mód, múlt idő -feltételes mód -felszólító mód Névmások: Személyes Birtokos Visszaható Birtokos személyraggal ellátott főnevek - egy birtok esetén - több birtok esetén PÉLDÁK Terminális igei toldalékok -unk, -ünk, -juk, -jük -tuk, -tük, -tunk, -tünk -nánk, -nénk -junk, -jünk, -juk, -jük mi, minket, tőlünk, nekünk, velünk, általunk, rólunk miénk, mienkből, mienkhez, mienknél, stb. magunk, magunkért, magunkról, magunkhoz, stb. Nem terminális névszói toldalékok -ünk,- unk, -ink, -aink, -eink

22 Az érzelem modul nyelvi markerei: (Fülöp, 2010): Az expresszív szavak (például indulatszavak) érzelmeket fejeznek ki, a deskriptív szavak érzelmi állapotokra, folyamatokra utalnak (például düh, öröm) Az értékelés modul pozitív vagy negatív értékítéletet fejeznek ki. tartalmaz értékelő igéket (pl. megdicsér, megbüntet) és morálisan értékelő igéket (pl. vétkezik), mellékneveket (pl. kedves, gonosz), főneveket, ezen belül értékelő igék és melléknevek főnévi alakjait (pl. dicséret, büntetés) és behelyettesítő főneveket (pl. zseni, gonosztevő); határozószavakat (pl. megdicsérve, megbüntetve) és végül érzelmi és kognitív állapotokat (pl. csodál, megvet). (Forrás: narrativpszichologia.pte.hu)

23 Az adatok statisztikai feldolgozása: kevert mintás varianciaanalízis (Greenhouse- Geisser-féle korrekció, Bonferroni-féle posthoc), összetartozó mintás varianciaanalízis, független mintás t-próba

24 1. ábra: A férjek és feleségek kapcsolati elégedettségének generációs eltérései I.4. Célkitűzések, hipotézisek A. A házasélet-interjú négy epizódjának összehasonlítása ugyanazon narratív pszichológiai tartalomelemzési kategória mentén, figyelemmel kísérve a nemi hovatartozás és az életkor hatásait. B. Generációs eltérések: elégedettségi különbség megragadása a narratív változók mentén. Az idős férjek szignifikánsan elégedettebbek a kapcsolatukkal a fiatal férjekhez viszonyítva (p=0,001), az idős feleségek szintén magasabb elégedettséget mutatnak a fiatal feleségekhez képest (p<0,01).

25 C. A fiatal házastársak hasonlóan megfelelő és az idősek hasonlóan magas elégedettsége komplementer vagy szimmetrikus narratív mintázattal jár együtt?

26 I.5. Eredmények-I. A. Epizódok hasonlítása ugyanazon narratív változó mentén megoldatlan problémák történetei: - alacsony szelf- és mi-referencia, - kevesebb pozitív érzelem és értékelés - a fiatal férfiak esetében több negatív érzelem a megoldott problémák: a legmagasabb a mi-referencia érték ( mi-tudat ) megismerkedés történetekben magas szelf- és mi-referencia, több pozitív érzelem és értékelés, valamint alacsony negatív értékelés pozitív csúcsélmények: alacsony szelf-érték, magas pozitív érzelem és értékelés

27 I.5. Eredmények-II. B. Generációk kapcsolati elégedettségének eltérése fiatal feleségek > idős feleségek: negatív érzelmek túlsúlya - a megismerkedés, a megoldott problémák és a megoldatlan problémák A fiatal férjek > idős férjek: negatív érzelmek túlsúlya megoldatlan problémáinak történeteiben

28 I.5. Eredmények-III. C. A hasonló elégedettség komplementer vagy szimmetrikus mintázattal jár együtt? - mindkét generáció esetében főként szimmetriával találkozunk - komplementaritás: - a fiatal házasok - megoldott problémákról szóló történeteiben, - az idős házasok - pozitív csúcsélmények történeteiben A teljes szövegkorpusz szintjén: a fiatal házasok mintázata vegyes, az idős házastársak mintázata pedig szimmetriát mutat.

29 Következtetés a gyakorlati munka vonatkozásában Elengedhetetlen: - a házaspár kapcsolatának egymásba fonódó, hasonlóságban vagy komplementaritásban illeszkedő mintázatként való szemlélés (a kapcsolati elégedettséget a mintázatok illeszkedésének sikere, minősége biztosítja) - a házastársi kapcsolat aktuális életciklusba helyezése

30

A család fejlődése, az életciklus-szemlélet

A család fejlődése, az életciklus-szemlélet Műhely Kovács Réka Rozália A család fejlődése, az életciklus-szemlélet 1. A család mint kapcsolatok rendszere Az egyik legnehezebb feladat a mai világban, hogy a család eredeti funkciója szerint teljes

Részletesebben

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. HABIL. CSC. JÓZSA LÁSZLÓ, EGYETEMI TANÁR Eisingerné Balassa Boglárka

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN Készítette: Kisnémet Mónika EHA kód: HOKOAAB.SZE Pszichológia

Részletesebben

Szél Bernadett. A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése

Szél Bernadett. A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése Szél Bernadett A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezető: Tardos Róbert (MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest) Szél Bernadett

Részletesebben

F. LASSÚ ZSUZSA BARÁTOK ÉS BARÁTNŐK -EGYÜTT ÉS EGYMÁS ELLEN-

F. LASSÚ ZSUZSA BARÁTOK ÉS BARÁTNŐK -EGYÜTT ÉS EGYMÁS ELLEN- F. LASSÚ ZSUZSA BARÁTOK ÉS BARÁTNŐK -EGYÜTT ÉS EGYMÁS ELLEN- ISBN 963 05 8102 7 ISSN 1587-7930 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapítitt Magyar Könyvkiadók és Könyterjesztők Egyesületének tagja

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben

Változó világ változó családok Kihívások és megoldások

Változó világ változó családok Kihívások és megoldások Horváth-Szabó Katalin Változó világ változó családok Kihívások és megoldások A család az emberiség egyik legősibb intézménye, amely gyereknek fészket, felnőtteknek társat ad, kielégíti az ember legalapvetőbb

Részletesebben

A szülővé válás kezdetei

A szülővé válás kezdetei X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A szülővé válás kezdetei Kutatás a csíkszeredai kisgyermekes házaspárok szüléssel kapcsolatos tapasztalatiról Témavezető: Dr. Berszán

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. az OTKA T 043754. sz. pályázatának keretében elvégzett munkáról

ZÁRÓJELENTÉS. az OTKA T 043754. sz. pályázatának keretében elvégzett munkáról ZÁRÓJELENTÉS az OTKA T 043754. sz. pályázatának keretében elvégzett munkáról Téma: A személy-környezet összeillés és a helyidentitás tranzakcionális szemléletű, környezetpszichológiai empirikus vizsgálata

Részletesebben

Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai

Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai Marosvásárhelyi óvódapedagógusok érzelmi intelligenciájának mérése Gálpál Kinga (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Egészségügyi

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

A VERSENY SZEREPE A VERSENYZŐK ÉLETÉBEN ÉS AZ EREDMÉNYES VERSENYZÉS LEHETSÉGES PSZICHÉS ÖSSZETEVŐI

A VERSENY SZEREPE A VERSENYZŐK ÉLETÉBEN ÉS AZ EREDMÉNYES VERSENYZÉS LEHETSÉGES PSZICHÉS ÖSSZETEVŐI GÉNIUSZ MŰHELY 18. A VERSENY SZEREPE A VERSENYZŐK ÉLETÉBEN ÉS AZ EREDMÉNYES VERSENYZÉS LEHETSÉGES PSZICHÉS ÖSSZETEVŐI Fülöp Márta Berkics Mihály Pinczés-Pressing Zsuzsanna Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29.

XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29. A STRESSZTőL A BOLDOGSÁGIG XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29. PROGRAMFÜZET ÉS ELŐADÁSKIVONATOK Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Selye János Magyar Magatartástudományi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010.

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010. Szakdolgozat Simon Imre Márton 2010. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Kibertérben leltem szerelemre (Az internetes társkeresésről) Témavezető tanár: Daróczi

Részletesebben

Nemzedékek együttműködése a tudományban

Nemzedékek együttműködése a tudományban Nemzedékek együttműködése a tudományban PEME IV. Ph.D. - konferencia 2012. NOVEMBER. 15. BUDAPEST Nemzedékek együttműködése a tudományban című nemzetközi tudományos Ph.D. - konferencia előadásai (Budapest,

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

A kisgyermeket nevelô nôk karaktercsoportjai

A kisgyermeket nevelô nôk karaktercsoportjai A kisgyermeket nevelô nôk karaktercsoportjai Dr. R. Fedor Anita, a Debreceni Egyetem adjunktusa E-mail: fedor.anita@foh.unideb.hu Dr. Hajnal Béla kandidátus, a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés Budapesti CORVINUS Egyetem A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon Ph.D értekezés Szalma Ivett Budapest, 2011 Szalma Ivett A munkaerő-piaci

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola. Tisljár-Szabó Eszter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola. Tisljár-Szabó Eszter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Tisljár-Szabó Eszter Érzelmi állapotok és módosult tudatállapotok beszédjellemzőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Család-tükör. Konferencia. Előadás összefoglalók 7.) 2014. november 20. Szeged. (Somogyi u. 7.) Visegrad University Studies Grant (No.

Család-tükör. Konferencia. Előadás összefoglalók 7.) 2014. november 20. Szeged. (Somogyi u. 7.) Visegrad University Studies Grant (No. Család-tükör Konferencia 7.) Előadás összefoglalók Visegrad University Studies Grant (No. 61000015) 2014. november 20. Szeged MTA SZAB 1 Székháza (Somogyi u. 7.) Főszerkesztők: Prof. dr. Csepeli György

Részletesebben

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Albert Fruzsina Dávid

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐI. Csibi Monika M. Viteazul Gimnázium, Marosvásárhely

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐI. Csibi Monika M. Viteazul Gimnázium, Marosvásárhely MAGYAR PEDAGÓGIA 106. évf. 4. szám 313 327 (2006) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐI Csibi Monika M. Viteazul Gimnázium, Marosvásárhely Kutatásunkat a tanulók motivációs struktúrájának napjainkban

Részletesebben