SÍK SÁNDOR ESZTÉTIKA MÁSODIK KIADÁS BUDAPEST A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÍK SÁNDOR ESZTÉTIKA MÁSODIK KIADÁS BUDAPEST A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA"

Átírás

1 SÍK SÁNDOR ESZTÉTIKA MÁSODIK KIADÁS BUDAPEST A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ A SZÉPSÉG BEVEZETÉS Az esztétika feladata Ellentmondó felfogások Az ellentmondások okai Az esztétika tárgya külön világ Az esztétika feladata Az esztétika tárgya és módszerei Kiindulás a naiv tapasztalásból Az esztétikai jelenségcsoportok Vizsgálati lehetőségek. Lélektan Szociológia Művészettörténet és művészettechnika Filozófia AZ ESZTÉTIKUM fejezet. Az esztétikum alanyi adottsága: Az esztétikai apriori Rétegek az alkotásfolyamatban Az esztétikum «más» Rétegek a befogadási folyamatban «Alkotásszerűség.» Az esztétikai elméletek tanulsága. Utánzás Kifejezés Eszmehirdetés Játék és alakítás Az esztétikai apriori fejezet. Az esztétikum tárgyi adottsága: Tartalom-forma-egység Az esztétikai valóság problémája Az objektív és szubjektív esztétika ellenmondásai Az esztétikai «jelenés» Az esztétikai «közös-valami» Az esztétikai jelleg függ a tartalomtól Az esztétikai jelleg nem a tartalomban van Az esztétikai Jelleg függ a formától Az esztétikai jelleg nem a formában van Csak formált tartalom esztétikai Jellegű Csak tartalmas forma esztétikai jellegű Az esztétikai tartalom-forma-egység Az esztétikai tárgy érdeknélkülisége fejezet. Az esztétikai apriori és az esztétikai tárgy egymásbaválása: Az esztétikai intuíció Az esztétikai apriori és az esztétikai tárgy egymásbaválása Az Intuíció fogalomnélkülisége Képi Jelleg és totalitás Egyediség, lényeg szerűség, szervesség Cselekvő jelleg Érzelmi színezettség Az esztétikai Intuíció lényege A művészi látomás fejezet. Az esztétikai tárgy jellemzői. I. Szerves egység A szervesség fogalma. Példák Szervesség és egység II. Lényegkifejezés Az esztétikai lényeg fogalma A lényegkifejezés «magától értetődik» III. Szemléletesség

3 «Esztétikai érzékek.» Képzeleti szemléletesség Nem szemléletes elemek szemléletessége Külső és belső szemléletesség viszonya A szemléletfölötti többlet IV. Érzelmesség Érzelem és alkotás Az alkotás érzelmi bevezetője Az esztétikum születése Az érzelmi tényező a miiben Az érzelmi tényező a befogadásban Az «esztétikai érzelmek» problémája A tulajdonképpeni esztétikai érzelem: A látomási érzelem A tágabb értelemben vett esztétikai érzelmek Fogyatékos esztétikai érzelmek Az esztétikai vonatkozású érzelmek négy rétege A SZÉP fejezet. A szép és fajai Az esztétikum és a szép A szép mint valóság A szép szellemisége Az esztétikai valóság: szellemi-érzéki valóság Az esztétikai «felsőbb valóság» A szép mint érték A szép fajai Minőségi kategóriák: jellemzetes, hangulatos, festői, plasztikus Mennyiségi kategóriák: A szép fokozatai A rút fejezet. A természeti szép A természeti szép problémája Objektív természetfelfogás. A természet mint mű Szubjektív természetfelfogás. A természet mint szimbólum Az esztétikai természetérzés ősrégi Esztétikai jellegű-e a természeti szép? Természeti és művészeti szép viszonya AZ ESZTÉTIKAI TÖRVÉNYEK fejezet. Az esztétikai törvény problémája Vannak-e esztétikai törvények? Diltuey kiindulása. Belső törvények fejezet. A szervességből folyó törvények A belső egység törvénye «Tartalmi szépség» és «formai szépség» Teljesség, tartalmi egység, formai egység Az anyagszerűség és tárgyszerűség törvénye: az alkotásban A befogadásban fejezet. A lényegszerűségből folyó törvények A jellemzetesség törvénye Az anyagi Igazság törvénye Lényegszerűség és jellemzetesség A stilizálás törvénye fejezet. A szemléletességből folyó törvények «Érzéki szépségű, «szellemi szépség» A világosság törvénye A gazdagság törvénye Az esztétikai kooperáció törvénye Az eszményítés törvénye A teljesség törvénye Az Izoláció törvénye. L'art pour l'art Az egyértelmű realitás torvénye

4 5. fejezet. Az érzelmességből folyó törvények Az érzelem esztétikai primátusának törvénye Az érzelmes tárgyiasság törvénye Az érzelmi kisugárzás törvénye Az esztétikai öröm törvénye Az esztétikai szuverenitás törvénye Esztétikai fogyatékosság és kárpótlás A MŰ ÉS A MŰVÉSZ AZ ESZTÉTIKÁT TARTALOM fejezet. Az esztétikai tartalom három rétege Az esztétikai tartalom fogalma A tartalom az érzelmesség oldaláról A szemléletesség oldaláról A lényegszerűség oldaláról fejezet. A tartalom mint ábrázolás Az esztétikai «valóság» tartalmi paradoxona A valóságábrázolás határai A valóságábrázolás fajai Az ábrázolás feltételezi a kifejezést fejezet. A tartalom mint kifejezés Ábrázolás és kifejezés A kifejezés szó ötféle esztétikai értelme fejezet. A tartalom mint jelentés A kifejezés jelentésre utal Az érzelmi állandó A gondolati állandó Az erkölcsi állandó Az egyéni állandó A jelentés fogalma A jelentéi érték-jellege fejezet. Az esztétikai jelentés főtípusai. I. Világkép Esztétikai tipológia Objektív típusok Szubjektív típus Transzcendens típusok Animizmus Panteizmus Teocentrizmus fejezet. Az esztétikai jelentés főtípusai. II. Életérzés A három alaptípus Érzelem, gondolat és törekvés e típusokban A romantikus A naiv A klasszikus fejezet. Az esztétikai jelentés főtípusai. III. Sorsérzés A sorsérzés Nyugvó sorsérzések Dinamikus sorsérzések A tragikum Kritikai szempontok A tragikus sorsérzés Tragikum, világnézet, etika Katharsis A komikum A komikum egységes meghatározásának nehézsége A komikus sorsérzés A komikus «sors» két alakja A humor A tragikomikum A humoros sorsérzés három eleme

5 8. fejezet. Az esztétikai jelentés fő típusai. IV. Egyéni morál Az akarati állandó három Iránya Művészet és erkölcs Művészet és irányzatosság AZ ESZTÉTIKAI ANYAG Anyag és alakítás Az alakított anyag nem tartalom és nem forrna Matéria és esztétikai anyag A technika AZ ESZTÉTIKAI FORMA fejezet. A forma fogalma A forma-fogalom nehézsége A forma mivolta Forma és formák A fonna természete. Példák A forma titka Formaelvek fejezet. Tartalmi formaelvek. I. Az ábrázolás formai Másolás Jelzés, Sűrítés Eszményítés Tárgyias eszményítés Lírai eszményileg Eszmei eszményítés Nem-esztétikai eszményítés Technikai eszményileg Az eszményítés foka. Esztétikai idealizmus és realizmus A művészi ábrázolás határait fejezet. Tartalmi formaelvek. II. A kifejezés formái Spontán kiömlés Monológ Közlés Az allegória Megjelenítés A szimbólum mint kifejezés Zenei kifejezés Hangszín Melódia és valör Hangerő és hangsúly Tempó ég pauza Ismétlés, refrén, rím A ritmus mint kifejezés fejezet. Tartalmi formaelvek. III. A jelentés formái Elvi szempontok Naturalista formaelvek Pszichologista formaelvek Szubjektív formaelvek Panteista formaelvek Teocentrikus formaelvek «Idealista» formaelvek Naiv formaelvek Romantikus formaelvek Klasszikus formaelvek A tragikus forma A tragikus sorshelyzet A tragikus jellem A tragikus Sors A tragikus küzdelem A katasztrófa

6 A kiengesztelő mozzanat Tragikus formák A komikus forma A komikus forma típusai. Tárgyi komikum A paradox helyzet komikuma, A játékos komikum. Az élc A komikus küzdelem és katasztrófa Komikus formák E) A sorsérzés formaelvei Humoros formaelvek A humor három faja Az Irónia A humor többi rokonjelenségei F) Az egyéni morál formaelvei Lehet-e a tendencia esztétikum? Művészi tendencia-formálás A szimbólum mint jelentés fejezet. Tartalmi formaelvek. IV A kifejezés és jelentés formai viszonya az ábrázoláshoz A nem-szemléletes tartalom viszonya a szemléleteshez A kép A jel A jelkép Példák fejezet. A szimbólum A szimbólumfogalom nehézségei A szimbólum fogalma A szimbólum jellemzői. Szimbólum és allegória A szimbólum titokzatossága Reprezentációs szimbólum A mítosz fejezet. Anyagi formaelvek A technika fogalma Technika és művész Technikák Általános technikai elvek A szerkezet Egység Arány Anyagi teljesség Szerkezet és ritmus fejezet. A ritmus Hullámzás és mérték A ritmus genezise A ritmus belső dinamikája Kötöttség és szabadság a ritmusban, Példák. A magyar vers mint klasszikus példa Térbeli ritmus A ritmus tartalmi értékei fejezet. A közösségi formaelv Az esztétikai «tömeg» Népművészet A közösség közvetett hatása. Taine elmélete és a marxizmus művészetszemlélete A hagyomány A miljő Művész és közönség Alkalmazkodás és szerep A közönség típusai fejezet. A stílus A stílus fogalma

7 A stílus genetikus és organikus egység Egyéni és korstílus viszonya Stílusfejlődés Stílustalanság, utánzás, manír, divat A MŰVÉSZ fejezet. A művészi tulajdonságok általános-emberi rétege Ember, «esztétikai-ember», művész A művész «jelentékeny ember» Érzékelés és asszociáció A «művészi képzelet» háromféle értelme A művészi képzelet egész-jellege A művészi képzelet alkotástendenciája A művész érzelmi élete Közlési Igény Imaginatív tendencia. «Beleélés.» Objektiváló tendencia Alkotásérzelem Felfokozott akarattevékenység fejezet. A tulajdonképpeni művészi tulajdonságok A művészi apriori Ösztön és élettartalom Teljes esztétikum. Művész és dilettáns A művészösztön transzcendenciája A mű vészösztön lényege az értékmozzanat Önérték. A teremtés-elv A vallomás-elv A mikrokozmosz-elv A törvény elve A forma karizmája A MŰVÉSZET A MŰVÉSZI ALKOTÁS fejezet. A művészi alkotás előfeltételei A művészi alkotás fogalma Az élmény A művészi élmény Élmény és mű Az alkotó hangulat fejezet. A művészi alkotás természete A sematizálás kétes értéke Az alkotás egyszerre külső és belső tevékenység Érzelem és értelem az alkotásban Tudatos és tudattalan az alkotásban Az ihlet Cselekvő és szenvedő magatartás az alkotásban Szabadság és szükségszerűség a műalkotásban Az alkotás külsőségei fejezet. Az alkotás folyamata A fogamzás Az esztétikai csira Az érlelődés Munkatípusok A kivitel A befejezés AZ ESZTÉTIKAI ÚJRAALKOTÁS fejezet. Az esztétikai befogadás mint újraalkotás A vizsgálat nehézségei Főbb elméletek A «tiszta szemlélet» elmélete A beleérzés-elmélet Esztétikát kísérletek

8 Az újraalkotó folyamat természete A befogadó élmény szintézise Az újraalkotás értelme fejezet. Az újraalkotás folyamata Az első benyomás A feldolgozás Az újraalkotott mű Az újraalkotó folyamat aktivitása A «művek aktivitása» Az esztétikai élvezet Az esztétikai befogadás távolabbi előfeltételei Erkölcsi előfeltételek Befogadó típusok Az esztétikai ítélet A MŰVÉSZET fejezet. Művészet és művészetek A művészet fogalma Esztétika és «művészettudomány» A művészet értelme A művészet eredete A hasznossági elmélet Művészet és nemi ösztön. Darwinizmus és pszichoanalízis Művészet és utánzás Művészet és kifejezés Művészet és játék Művészet és mágikum A művészetek osztályozásának kérdése Alapművészetek Közvetítő és összefogó művészetek Alkalmazott művészetek fejezet. Az építészet Az építészet mint téralakítás Építészeti alakítás Építészet és ornamentika Kifejezés és ábrázolás az építőművészetben Jelentés az építőművészeiben fejezet. Szobrászat, festészet, rajz Ábrázolás és szerkesztés Kifejezés az ábrázoló művészetekben Ábrázoló alakítás Szobrászat és festészet A szobrászat A dombormű A festészet «Novellisztikus festészet.» A rajz Az ornamentika fejezet. A zene A zenei kifejezés Jelentés a zenében Tartalom és alakítás a zenében A zenei ábrázolás problémája Programzene és abszolút zene fejezet. A költészet A szó négyféle funkciója A nyelvbeli kifejezés paradoxona Költészet és jelentés A költői kifejezés Nyelvi ábrázolás A szókép

9 Költői alakítás Költői szerkesztés Líra, epika, dráma fejezet. A megelevenítő művészetek A «színészi paradoxon» A megjeleníts alkotás főproblémája Színjátszás és szavalás A szavalókórus Összetett megelevenítő művészetek AZ ESZTÉTIKA VÉGSŐ KÉRDÉSEI fejezet. Az esztétikum értelme Logikai, etikai, esztétikai magatartás Szellem és érzékiség Az esztétikai élmény tiszta emberi magatartás Az esztétikai élmény viszonya a logikámhoz és etikumhoz Az esztétikai élmény egész-emberi magatartás Az esztétikai egész-élmény rétegei: Az objektív réteg A szubjektív réteg A transzcendens réteg Az esztétikai transzfiguráció fejezet. Az esztétikai érték A tárgyi érték: Szabadság-élmény Az alanyi érték: Mélység-élmény A kozmikus érték: Magasságélmény Érték és értékelés Esztétikai normák Az esztétikai érték rangfokozatai Érték és valóság Szép, Jó, igaz fejezet. Az esztétikai Abszolútom A végső kérdés Az esztétikai apriori feltételezi az Abszolútumot Az esztétikai alany Abszolútumot feltételez A «világ» Abszolútumot feltételez A forma Abszolútomot feltételez Az alkotás jelensége Abszolútumot feltételez A művek Abszolútomét feltételeznek Az esztétikai érték Abszolútumot feltételez Abszolútom és Isten Az esztétikai érték Abszolútumot feltételez Abszolútom és Isten

10 ELŐSZÓ. Ez a könyv több mint tízéves közvetlen munkának, több mint húszéves elmélkedésnek, több mint harmincéves anyaggyűjtésnek, igazában egy életreszóló szenvedélynek gyümölcse. Meg kell azonban vallanom, mint életmű: melléktermék. Az az emberélet, mely egzisztenciális szükségszerűséggel megteremtette: papi, írói, utóbb is legföljebb irodalomtörténet-írói élet, nem a mesterségbeli bölcselő esztétikusé. Ha azt kérdezi tőlem valaki, hogyan mer megszólalni az amatőr a professzionisták között, azt felelem: Csak úgy, mint többé-kevésbé minden tudatos művészember megteszi ha írásban nem, élőszóban, ha szóval nem, legalább is «belső monológ» formájában. A jó mesterember szereti a mesterségét, pihenő idejében is eljátszik szerszámaival, még aludni is legszívesebben a műhelyben dől le, és amikor egyéb ügy évei-bajával foglalatoskodik, félszeme akkor is az anyaga közt motoz, így aztán persze hogy kiles egy és más mesterségbeli titkot, ezt aztán nincs szíve magának tartani. De elméletileg is meg merném indokolni vállalkozásomat. Esztétikán sokfélét értenek az emberek, még maguk az esztétikusok is. A sokféle felfogás két alapvető elgondolásra vezethető vissza. Az egyiknek az esztétikum lényegében magas szellemi elvontság (eszme, érték, virtus intellektuális, kozmikus princípium); ez az esztétikában azt keresi, mi ennek a valaminek értelme, mit szól hozzá a valóság? A másiknak az esztétikum ez a vers, amit most olvas, ez a szobor, amit most mintáz, ez az opera, amit tegnap este gyönyörködött végig, és most próbálgatja a zongorakivonatát; az esztétikától azt várja: mit szólnak hozzá az «illetékesek»: úgy-e, hogy igazán olyan szép? és ugyan mitől olyan nagyon szép? E mögött a kétféle elgondolás mögött sokkal mélyrehatóbb kétféleség lappang, mint általában hiszik. Nemcsak két ellenmondó elméleti elv, hanem kétféle esztétikai igény, két élményvilág, végső fokon kétfajta lélektípus. Napjaink egyik jeles esztétikusa így fogalmazza ezt: «Az a mély félreértés, amely minden időben elválasztotta a művészeket a régi esztétikusoktól, nagyrészt onnan származik, hogy nem ugyanaz a fajta szépség tetszik nekik. Valóban, ugyanazon szavakkal, de nem ugyanazt a nyelvet beszélik.» 1 Ha erre azt mondja valaki: a bölcselő azért bölcselő, hogy mindent megértsen, a másikfajtát is, annak azt felelem: fontolja meg, hogy «a tudósok művészetbölcselete és esztétikája mindig receptív szempontból való szemlélődés, és csak ennyiben van jelentősége». 2 Aki ezt írja: Adolf Hildebrand, a modern esztétika egyik legjelentősebb művének szerzője, egyszersmind korának egyik legjobb szobrászművésze. Példája beszédesen mutatja, mennyit nyerhet az esztétika, ha olyanok nyúlnak hozzá, akik elméletileg is szakemberek, de ugyanakkor alkotó művészek is. Az esztétika történetének legnagyobbjai közt egész sereg művészt, főleg költőt találunk, Platóntól aki legalább annyira költő, mint filozófus Goethén, Schilleren, a német romantikusokon, Kölcseyn, Keményen, Arany Jánoson át egészen Hildebrandig és Valéryig, Babits Mihályig és Kosztolányiig. Logikát és filozófiát a nagy gondolkodók, a filozófusok tudnak igazán, akiknek egész életük maga is bölcselkedés; a teológiában a nagy istenlátók, a próféták, apostolok, misztikusok, szentek, az etikában az erkölcs és a szeretet nagy hősei mondták a legnagyobbat és legmélyebbet: az esztétika sem várhatja másoktól a maga lényegének megvilágítását, mint azoktól, akiknek egész élete nem más, mint ennek a lényegnek állandó megtapasztalása. 3 Ez az utalás talán alkalmas rá, hogy némileg igazolja egy új esztétikai elgondolás kísérletét. Ha vakmerőség volna is azt hinni, hogy ez a könyv többet, jobbat adhat az előttünk járt nagyok eredményeinél, egy jó oldala mindenesetre van: a mögötte álló esztétikai élmények viszonylagos gazdagsága. Minden esztétikai rendszer végelemzésben megalkotójának alapvető esztétikai élményeiben gyökerezik. Ez az élmény a legtöbb esztétikusnál meglehetősen egyoldalú: rendesen egy, olykor néhány művészet alkotásaihoz fűződő befogadó aktus. Az itt következő kísérlet többféle művészi tevékenységnek (a költészetnek, a vers-előadásnak és a szónoklatnak) két évtizedes magára-eszméléséből fogamzott, a mögötte álló befogadó-élmények gyökérzete pedig a lehetőség szerint valamennyi művészet talajába elágazik. Hogy ez az utóbbi törekvés mint többé-kevésbé minden esztétikusé csak nagyon is vi- 1 Ch. Lalo: Introduction á l'esthétique. Paris, Adolf Hildebrand: A forma problémája a képzőművészetben. Ford. Wilde János Budapest, Fritz Medicus (Grundfragen der Ästhetik) olyan esztétikáról beszél, amely a művészi élet önismerete legyen. (Id. Paul Moos: Die deutsche Asthetik der Gegenwart, ) 10

11 szonylagos mértékben sikerülhetett, csak annál jobban megvilágítja az alkotó-élményi alapnak módszertani jelentőségét. A könyv egész gondolatrendszere három pillér-tételen épül. Közüle kettő rég ismert igazság, amelynek azonban még nem vonták le a következményeit; a harmadik egy banálisnak látszó felismerés, amely nélkül azonban lehetetlen szabatosan tisztázni az esztétikai alkotás struktúráját. Az első tétel: az esztétikai élmény minden mástól különböző, másra vissza nem vezethető aprioritása. Ez módszeres szerénységre és óvatosságra inti a kutatót, mikor fogalmi értelmezést akar adni egy fogalmilag hozzá nem férhető világról. 4 A második: esztétikai tartalom és forma elválaszthatatlan egysége. Ezt majdnem minden esztétikus vallja, de rendszerint beéri a tétel kimondásával, aztán megfeledkezik róla. Holott ezt próbálnám megvalósítani ebből az egységből, az első tétel szemmeltartásával, le lehet vezetni az egész esztétikát. Ehhez azonban szükség van a harmadik alapgondolatra is, amelyre Arany János egy mondata vezetett rá. Ez voltaképpen a második tétel szabatosabb fogalmazása: tartalomból és formából nem lehet megérteni az esztétikum struktúráját, mert a tüzetes vizsgálat nem két, hanem három elvi réteget talál benne: tartalmat, anyagot, és formát. Ennek a felismerésnek világánál eloszlik az az elvi bizonytalanság és zűrzavar, amely a tartalom és méginkább a forma fogalma körül oly általános. De azonkívül, hogy organikus egészként lehet rájuk építeni az esztétika egész rendszerét, ez a hármas egyszerű igazság jóformán minden részletkérdésre rásugározza eligazító világosságát. Még egy vallomással tartozom. Az esztétikai rendszereknek az élményi alap mellett még egy másik végső elvük is van, egy filozófiai princípium, amely végelemzésben többé-kevésbé tudatosan az egész gondolatmenetet kormányozza: a gondolkodó filozófiai világnézete. Az esztétika, filozófiai jellegű tudomány lévén, mint rész az egészbe kénytelen beleilleszkedni egy filozófiai gondolatépület szerkezetébe, és végső igazolását valójában abból meríti. Ezért voltaképpen minden esztétika metafizikai jellegű, akár bevallja, akár nem, hiszen a metafizika tagadása is metafizika. Az esztétikai rendszernek ez a filozófiai begyökerezettség merőben tudományos szempontból egyik legfőbb értéke; hatékonyság, érvényesülés, tudományos elismertetés, művészeti és pedagógiai használhatóság tekintetében azonban nem mindig válik előnyére, még pedig két okból. Más tudománytól kapván alapelveit, az elinduláshoz szükséges filozófiai gondolatanyagot (tételeket, levezetéseket, bizonyításokat) többnyire kénytelen előrebocsátani, illetve közbeszőni; ez bonyodalmassá, nehézkessé és minthogy a szerző, nem filozófiát írván, a filozófiai fejtegetésekben rövidségre törekszik nehezen érthetővé teszi. Ezért mások elhagyják, feltételezik ezt a bölcseleti alépítményt, és ezzel vállalják a még-nehezebbenérthetőséget, a homályosságot, nem egyszer az önkényesség látszatát. Ezen felül mindkét esetben: ahhoz, hogy esztétikai tételeiket elfogadjuk, előbb el kell fogadnunk filozófiájukat, mert arra épülvén, azzal állnak, vagy buknak. Akinek pl. idegenek Kantnak, vagy a német idealista bölcseletnek alapgondolatai, alig fogja tudni magáévá tenni éppen a legnagyobb-szabású német esztétikai elméletek jó részét. Az az egyéni világnézet túlságosan merész volna filozófiának nevezni, amely e könyv gondolatainak háttere, a kritikai realizmusnak egy neme; a philosophia perennis pillérein, tehát aristotelesiszenttamási elveken nyugszik, némi rugalmassággal azonban inkább művészi, mint logikai következetességgel bizonyos platoni-szentágostoni-prohászkai gondolatokat is beépített magába. A könyv céljaira elégséges igazolását pedig elsősorban a belőle folyó esztétikai tételek evidenciájában, gyakorlati értékében és termékenységében szeretné látni. A legújabb bölcseleti gondolkozás különben éppen az esztétika szempontjából leglényegesebb ponton meglepően közel jár ehhez a felfogáshoz. A fenomenológiai esztétika egyik legjobb képviselője, Brinkmann így ír: «Ha idealista és pozitivista oldalról azt a kifogást hozták föl a fenomenológiai módszer ellen, hogy filozófiátlan, naiv realizmusnak hódol, ez az állítás ténylegesen talál. Csakhogy ez nem jelent igazában kifogást, ellenkezőleg, ezzel a fenomenológiai álláspontnak egy nagy erősségét jelölték meg. Nem fér hozzá kétség, hogy a naiv realizmus világképe, amely hisz a külső világ dolgainak realitásában, szüntelenül uralkodik életünkben és élményeinkben, hacsak közbe-közbe pillanatnyi reflexiós szünetekben meg nem hajiunk egy idealisztikus vagy pozitivisztikus konstrukció előtt. Ennek a naiv, reflexiónélküli világátélésnek kell maradnia minden filozófiai reflexió kiinduló pontjának, és nem szabad, hogy ez a mechanisztikustermészettudományos «empiria» kedvéért háttérbe szoruljon, kinevessék, vagy teljesen ignorálják. Ebben a modern filozófiai antropológia különböző törekvései egységesek. (Scheler, Hartmann, 4 «A képzett ember minden téren csak akkora fokú szabatosságot követel, amekkorát a tárgy természete megenged. (Aristoteles, a Nikomachosi Etika elején.) 11

12 Heidegger)» 5 E mellett úgy tetszik nekem van még két, eléggé meg nem becsülhető előnye is. Az első: hogy jótékonyan közel áll a jó értelemben vett ú. n. «közönséges józan észhez» nem egészen jogosulatlan azt mondani, hogy voltakép az általános, értelmes gondolkodás- és látásmód kritikailag megszűrt formulázása és elméleti megalapozása. James ismeretes szavával: «a közönséges józanésznek egyetemileg művelt testvére». De ez látszik legközelebb állónak a magyar észjáráshoz is; erről bárkit könnyen meggyőzhet akár az «egyszerű magyar emberekkel», akár a magyar esztétikai gondolkozás képviselőivel (Bessenyeitől Veres Péterig) való érintkezés, így szabad talán remélni, hogy az erre támaszkodó gondolatmenetek az átlagos művelt magyar ember számára elvontabb bölcseleti iskolázottság nélkül is hozzáférhetők lesznek. Mert, hogy még ezt a vallomást is megtegyem, ezt a könyvet elsősorban nekik szántam: az irodalom és a művészet szerelmeseinek, akiknek (hányszor tapasztaltam!) olyan nagyon hiányzik valami efféle eligazító, író és művész barátaimnak, akik nem szorulnak rá, de mégis hiszem, hogy magukénak fogják érezni, hiszen szívük ügyéről szól, legfőképpen pedig annak a sok száz fiatal léleknek, akik hosszú papi, írói és tanári pályám alatt így vagy amúgy lelkem részeseivé lettek, akiktől tanítván annyit tanultam: nekik, úgy érzem, tartoztam vele. Adja Isten, hogy közelebb vigye őket Ahhoz, amit szemlélni, vallani és szolgálni, életnek és örökkévalóságnak egyetlen értelme: az Abszolút Szépséghez. ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ. Esztétikám e második kiadása az 1946-i könyvnapra készült. A kiadásnak ezzel összefüggő technikai követelményei lehetetlenné tették az alaposabb átdolgozást, így bele kellett nyugodnom, hogy néhány sornyi változtatással az első kiadás szövege jelenjék meg újra, ugyancsak technikai okokból egy kötetbe sűrítve. I. A SZÉPSÉG BEVEZETÉS. 1. Az esztétika feladata. Ellentmondó felfogások. Az esztétika, mint önálló tudomány, a fiatalabbak közül való, még neve is csak kétszáz éves. A német Baumgartennek a XVIII. század közepén megjelent Aestheticá-jától a jelenkori rendszerekig keresztülment az utolsó két századnak valamennyi tudományos viszontagságán, nyomot hagyott rajta a filozófiai világképnek és a tudományos kutatás módszereinek minden változása. A szellem nagy ellentétei, a világnézetek, fajok, életformák és ízlésbeli adottságok sokféle típusa, ha nem is mindig oly harciasán, de nem kevésbé mereven állnak szemben egymással az esztétikában is, akárcsak az erkölcs, a vallás, vagy a társadalomszemlélet kérdéseiben. Az egyik fő irányzat a lélektani, vagy a szociológiai «tények» vizsgálatára szorítkozik és a magaválasztotta korlátai közt biztonsággal mozgó tudós fölényével emlegeti «a táplálékot adó tapasztalati tények előkelő megvetésével dolgozó» 6 esztétikusok «metafizikai játékait»; a másik viszont gúnyosan nézi le a lélektani esztétika «primitív kísérleteit» és a céhbeli filozófus önérzetével hirdeti, hogy ha az esztétika, mint alapvető tudomány, egyáltalán meg akar állni, «nem bocsáthatja gyökereit a tapasztalás anyagának laza talajába». 7 A művészek gyanakodva fogadják a művészettudomány «törvényeit», és szabadságukat, az alkotó szellem szuverenitását féltik; a spekulatív esztétikus viszont olykor egyenesen megtagadja a művésztől a jogot, hogy hozzászólhasson a művészethez, még akkor is, ha van esztétikai szaktudása, mert «a filozófia minden egyes te- 5 Donald Brinkmann: Natúr und Kunst. Zur Phanomenologie des ästetischen Gegenstandes. Zürich és Lipcse, ) 6 Volkelt Cohenről (System der Ästhetik. III. München, ). 7 Odebrecht: Grundlegung einer ästhetischen Werttheorie. I. Berlin,

13 rülete egész embert kíván, és nem veszi hasznát féltudós-félművésznek». 8 A francia esztétikus idegenül áll szemben a német spekuláció rafinált finomságaival; a német ösztönös bizalmatlansággal felületességet és iskolázatlanságot sejt a francia műbölcselő kristályos világossága, vagy az olasz Croce temperamentumos lendülete mögött. A magyar gondolkodó viszont, ha őszinte magához, kénytelen bevallani, hogy bármennyire csodálja is a nagy nyugati szerzők eszmeépületeit, bármennyire érzi is sokszor igazukat, mégis, újra meg újra az az érzése, hogy «nem beszélnek nyomon». Ilyen körülmények között nem lehet csodálni, hogy még az esztétika tárgykörére nézve sem alakult ki egyértelmű felfogás a szakemberek közt. Bár bizonyos fő problémakörök tárgyalása (művészi alkotás, esztétikai befogadás, értékelés, a «szép» fogalma) valamilyen vonatkozásban minden rendszerben megtalálható, az egyes világnézeti, tudományelméleti és módszertani felfogások különbségei már a tárgykör megfogalmazásában is éreztetik hatásukat. A lélektani esztétika problémáinak legnagyobb része pl. teljességgel hiányzik a nem ilyen alapon felépült rendszerekből; viszont a metafizikai, vagy fenomenológiai esztétika finom különböztetései és elemzései, vagy a szociológiai esztétikusok kollektív-lélektani és fejlődéstörténeti vizsgálatai sokszor feleslegeseknek, esztétikán-kívülieknek tűnnek fel a más-meggyőződésűek szemében. Még szembetűnőbbé lesznek a tárgykörre vonatkozó felfogások különbségei, ha azt figyeljük meg, milyen jelentőséget tulajdonítanak az egyes esztétikai tárgy-, illetve problémacsoportoknak, és ehhez a jelentőséghez képest minő terjedelemben és sorrendben tárgyalják őket. Majdnem minden rendszer az esztétikai tárgyaknak egy-egy határozott csoportjából indul ki, annak vizsgálatából vezeti le tételeit, az így megállapított tételeket alkalmazza aztán a többi területek tárgyaira. Hamarosan kitűnik, hogy az esztétika tárgykörének körülhatárolása összefügg a módszer kérdésével mindkettő pedig a legszorosabban a mögöttük álló filozófiával. Hiszen még sokszor azonos név alatt is egészen különnemű fogalmak húzódnak meg. Az esztétikai tárgy, vagy az esztétikai érték pl. egészen más fogalmat jelöl a realista, mást a szubjektív idealista nyelvén, hogy ne is szóljunk az esztétikai forma fogalmának szinte mulatságosán sokféle értelmezéséről. Az ellentmondások okai. Mindazáltal súlyos tévedés volna azt hinni, hogy az egész esztétika egymást lerontó feltevések halmaza. Mindenekelőtt megállapítható, hogy az egymásnak ellentmondó rendszerek is bizonyos fokig egymásra építenek, az elért eredmények lassan-lassan tovább fejlődtek, és ma már nem egy nagyfontosságú kérdés véglegesen tisztázottnak, nem egy jelentős igazság a tudomány időálló birtokának tekinthető. A művészi alkotás bonyolult folyamatára vonatkozólag pl. annyi értékes anyagot halmozott már fel a kutatás, ennek a titokzatos jelenségnek a tudományos vizsgálat szerény eszközei számára hozzáférhető lélektani mozzanatait olyan éles megfigyeléssel szedte elemeire, hogy ezen a téren lényegesen újat aligha kell már várnunk. Olyan alapvető tételek, mint hogy van objektív és egyetemes esztétikai érték (ha magát ezt az értéket különbözőképen fogják is fel), hogy az esztétikai tárgyban nincs külön forma és külön tartalom (ha ennek a tételnek következményeit nem is vonják le), hogy az esztétikai magatartás a realitástól, a gyakorlati életvalóságtól való elvonatkozás nélkül nem jöhet létre (ha magát ezt az elvonatkozást más-más módon magyarázzák is): minden komoly mai esztétikai gondolkodásnak szerves alkotó részei. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az egyes rendszerek ellenmondásai sokszor inkább csak látszólagosak. «Szavak, szavak, ti öltök minket el!» mondja Vörösmarty filozófusa. A tudománybölcselet egyik legfőbb törekvése a minél szabatosabb műszó-használat; minden elmélet szükségszerűen iparkodik megteremteni a neki leginkább megfelelő nyelvet; Nadler szellemes megjegyzése szerint «mikor fogalmazunk, akkor úgy fekszünk, ahogyan magunk alá ágyaztunk az elméletben». 9 Ennek a törekvésnek megvannak az árnyoldalai is. Egyik az a veszedelem, hogy ugyanazt a műszót különböző szerzők különböző értelemben használják. Ki tudná felsorolni, mi mindent értettek már az esztétikában formán vagy stíluson! Másik: hogy ugyanazt a fogalmat az egyik ilyen, a másik amolyan műszóval illeti. Nem minden új műszó jelent új fogalmat, még a tüntetőén más sem mindig. Ha kötelezővé lehetne tenni legalább az általában egyértelműen felfogott fogalmakra egy közös terminológiát, és a meglevő műveket lefordítanák erre a nyelvre, jelentősen csökkenne az egyes rendszerek 8 Hermann Cohen: Asthetik des reinen Gefühls. (System der Philosophie. III.) Berlin, I. VIII IX. 9 Walzel művének (Die deutsche Dichtung von Gottsched zur Gegenwart) bírálatában, a Hovorka-féle Berichte IX. kötetében ( ). 13

Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába

Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába PPEK 118 Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába Pitroff Pál Bevezetés az esztétikába mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A szenvedés értéke és a megtestesülés titka

A szenvedés értéke és a megtestesülés titka PPEK 287 Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka Zakar András A szenvedés értéke és a megtestesülés titka mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

A lélektan legújabb irányai.

A lélektan legújabb irányai. A lélektan legújabb irányai. Ha a lélektan legújabb irányairól kívánunk beszélni, nem kerülhető el a régibb irányokról való megemlékezés sem. Az irányok egymásutánja és fejlödese szemlélteti magának a

Részletesebben

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI DR. SZELÉNYI ÖDÖN A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI GENIUS KÖNYVKIADÓ R. T. BUDAPEST, 1922. Jókai nyomda rt. Budapest 1. Nevelés és neveléstan. A nevelés szükségessége. Munkánkat nem kezdjük a nevelés fogalmának

Részletesebben

DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ. katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981.

DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ. katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981. DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 KATOLIKUS SZEMMEL...4 A VALLÁS...5 VIZSGÁLÓDÁSUNK

Részletesebben

Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (kézirat)

Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (kézirat) Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (kézirat) Mitrovics Gyula (1871-1965) a debreceni egyetem első pedagógia-professzora 1871- ben született Sárospatakon. Id. Mitrovics Gyula, a

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉS EMBERISMERET

PSZICHOLÓGIA ÉS EMBERISMERET PSZICHOLÓGIA ÉS EMBERISMERET BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA ÉS A PSZICHOTECHNIKÁBA ÍRTA: HARKAI SCHILLER PÁL P A N T H E O N K I A D Á S ELŐSZÓ. Pszichológia és emberismeret címmel bocsátom közre összefoglaló

Részletesebben

Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA

Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA A psziché a pszichológia tárgya, és egyszersmind szerencsétlen módon annak alanya is. 1 Így fogalmazott korunk egyik ismert pszichológusa. 2 E vélekedéssel összhangban

Részletesebben

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA 2006 A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása és bevezetése Főiskolánkon az Európai Unió társfinanszírozásával,

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA Gerd Haeffner Filozófiai tanfolyam 1. kötet. Második, javított kiadás. Fordította Gáspár Csaba László * * * BEVEZETÉS 1 A. AZ ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLÓDÁS KIINDULÓPONTJÁNAK KÉRDÉSE

Részletesebben

PROHÁSZKA LAJOS AZ OKTATÁS ELMÉLETE

PROHÁSZKA LAJOS AZ OKTATÁS ELMÉLETE PROHÁSZKA LAJOS AZ OKTATÁS ELMÉLETE A könyvet elektronikus formátumba szerkesztette: Orosz Gábor PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVEK SZERKESZTI: Dr. DÉKÁNY ISTVÁN EGYET. C. NY. RK. TANÁR 2/a KÖTET AZ OKTATÁS ELMÉLETE

Részletesebben

IRODALOMTUDOMYÁNYI KÖZLEMÉNYEK

IRODALOMTUDOMYÁNYI KÖZLEMÉNYEK NYELV- ÉS XLII. ÉVFOLYAM IRODALOMTUDOMYÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1998 a A ROMÁN AKADÉMIA KÖNYVKIADÓJA 2 EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE A FOLYÓIRAT VEZETŐ TANÁCSA SZABÓ ZOLTÁN főszerkesztő ANTAL ÁRPÁD főszerkesztő-helyettes

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente négyszer 1996/1-2. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő BARTÁK BALÁZS CZETTER IBOLYA KASSA! FERENC KATONA ATTILA SÜMEGI ISTVÁN

Részletesebben

A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE

A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁR IV. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGTANULMÁNY 6. A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE ÍRTA VÁRKONYI HILDEBRAND SZINYEI MERSE JENŐ M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ O R S Z

Részletesebben

FELELOS SZERKESZTO: SÍK SÁNDOR

FELELOS SZERKESZTO: SÍK SÁNDOR FELELOS SZERKESZTO: SÍK SÁNDOR SURÁNYI IMRE JOZEF SZCZAWINSKI SZEGHALMI ELEMÉR FAZEKAS LAJOS LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR SZOMRÁKY SÁNDOR SAÁD BÉLA VÁMOSI PÁL MIHELICS VID EGLIS ISTVÁN írásai J Ára li forint

Részletesebben

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI RUDOLF STEINER A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI * * * CLUSIUM 1993 Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: A világ és az ember szellemi megismerésének

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Hankovszky Tamás Kantnál 1 a hit is, az ész is többjelentésű fogalom. A különböző jelentéseket olykor jelzők konkretizálják, mint például

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

A jó és a józan távolság

A jó és a józan távolság Paár tamás A jó és a józan távolság Balázs Zoltán: A jó vonzásában. Budapest, Helikon, 2011. 263 oldal. Balázs Zoltán megállapítása szerint a hazai bölcselet kevéssé érdeklődik az etika iránt. Ez bizonyára

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA A FILOZÓFIA LÉNYEGE BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA ÍRTA : Dr. Málnási Bartók György egyetemi tanár Mikes International Hága, Hollandia 2002. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia.

Részletesebben

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG 1 Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG /Részletek/ A magyar fordítást készítette Rezek Román 1968. Tartalom A FORDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETE...4 ELŐSZÓ 5 N. M. Wildiers utóirata..7 FIGYELMEZTETŐ..8

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN. 12. évfolyama számára

AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN. 12. évfolyama számára AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN 12. évfolyama számára Bevezetés 1. Az üdvtörténet apológiájának (apológia = védőbeszéd) fogalma és célja: a katolikus tanítás hihetőségének (credibilitas) igazolása.

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben