GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák"

Átírás

1 GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák Organization development: EI development strategies The Emotional Intelligence is a new viewpoint of the organizational development. The development of Emotional Intelligence is a continuum from birth to death, as life long learning generally. In the process of socialization there is a gap, during the years of high school, not supporting the EI development of students. The causes of this occurrence are analyzed. There are presented the measurement methods of EI, as well, as strategies of organizational EI development. Namely there is presented the coaching strategy, the training strategy and EI management strategy. Training and Coaching Method is suggested, as a way to improve the EI of students of Budapest Business School. The value of diploma would be improved for students and companies in this way. Az érzelmi intelligencia fogalma az 1990-es évek elejétıl használatos. Ha felszínesen vizsgáljuk a fogalomhoz kapcsolódó irodalmat, könnyen juthatunk arra a megállapításra, hogy olyan elvekrıl, gyakorlatról szólnak, amelyeket sokan és régóta használnak a pedagógia területén, az iskolai nevelésben, vagy akár a családon belül is. Az érzelmi intelligencia kutatásának története részben igazolja is ezt a megállapítást, hiszen már a múlt század elsı felében megjelentek olyan nézetek, amelyek általános emberi készségekrıl szóltak, és az emberi kapcsolatok, a társadalmon belüli viselkedés, és a sikeresség között kerestek összefüggéseket. Ezek azonban inkább a sejtés kategóriájába sorolhatók. Csak a XX. század második felének végéhez közeledve, elsısorban MCCLELLAND vizsgálatainak eredményeit felhasználva jutott el a tudomány (pszichológia és szociálpszichológia) odáig, hogy a diffúz és korábban tudományos kutatásokkal nem igazolt sejtésekbıl, vizsgálatokkal igazolt, és a gyakorlatban használható eredményeket produkáljon. Az érzelmi intelligencia kutatása, egyáltalán az érzelmek kutatása, a pszichológiai vizsgálatok egyik legjelentısebb területe manapság. A téma tehát nem tekinthetı lezártnak, s az is elképzelhetı, hogy bizonyos megállapítások még módosulnak. Az eredmények azonban ma már elég megbízhatóak ahhoz, hogy alkalmazásukat el lehessen kezdeni. Az érzelmi intelligencia kutatások gyakorlati alkalmazása az élet számos területén indult meg. A szervezetfejlesztésben csakúgy, mint a személyzetkiválasztásban, a teamek személyi összetételének meghatározásában. Különös, hogy az iskolákban, beleértve a közoktatást és a felsıoktatást is, vagyis azon a területen, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, csak lassan, sokszor összehangolatlanul indul meg az alkalmazás. Nem valamilyen magyar sajátosság ez. Az USA élen jár a kutatásokban, de a beszámolók szerint ott is csak kezdeti eredményekrıl lehet beszámolni az iskolai nevelés területén. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Vállalkozás és emberi erıforrás intézeti tanszék, fıiskolai docens. 106

2 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... Ideje tehát, hogy itthon is elinduljon a gyakorlati munka. A felsıoktatásnak természetesen nem lehet elsıdleges célja a hallgatók érzelmi nevelése, de ha piacképes diplomásokat akarunk kibocsátani, egyre inkább számolnunk kell azokkal a követelményekkel, amelyeket a munkaadók megfogalmaznak. Az alábbi példák interneten megjelent álláshirdetések elvárások szakaszából valók, bemutatva magyar munkaadók nem szakmai elvárásait a pályázókkal szemben: jó kommunikációs és tárgyalási készség, precizitás, kreativitás, önálló problémamegoldó képesség, határozott, magabiztos fellépés, terhelhetıség, rugalmasság, megbízhatóság, felelısségtudat, elhivatottság, kitartás, jó konfliktuskezelı képesség. A nemzetközi cégek elvárásai, ha lehet, még pontosabbak és szigorúbbak (ugyancsak internetes hirdetések szövegeibıl): ability to work in a fast-paced, low supervision setting, attention to detail, good time management skills (legyen képes egy gyors ütemő, szigorú felügyelet nélküli munkakörnyezetben dolgozni, figyeljen a részletekre, legyen kialakult, jó idıgazdálkodása), self starter, loyal, independent but at the same time a team player (legyen önindíttatású, lojális, önálló, ugyanakkor jó csapatjátékos), excellent interpersonal communication (kiváló interperszonális kommunikáció jellemezze), ability and willingness to achieve high quality delivery against deadlines (legyen képes és hajlandó magas minıségő, határidıre történı teljesítésre), high ethical standards (magas etikai elvárásoknak való megfelelés), be confident, presentable, polite and representative (legyen megbízható, tisztességes, udvarias és tudja képviselni a szervezetet). A példákban szereplı elvárások többnyire megfeleltethetık a GOLEMAN által meghatározott és kompetenciáknak (1. táblázat). Miért ragaszkodnak a munkaadók ezekhez a feltételekhez? Miért alakította ki a humánerıforrás menedzsment szakma a felvételi eljárások olyan rendszerét, ami ma nagyobb mértékben vizsgálja az érzelmi képességeket, mint az intellektuális intelligenciát? A válasz egyértelmő: számos vizsgálat bizonyította, hogy a munkahelyi sikeresség nagyobb mértékben függ az érzelmi képességektıl (EQ), mint az intellektuális intelligenciától (IQ). Egy motivált munkatárs rövid idı alatt pótolja azt a tudást, amit tapasztaltabb, de kevésbé motivált vetélytársa hosszabb idı alatt szerzett meg. 107

3 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, táblázat Elvárások megfeleltetése a GOLEMAN által meghatározott kompetenciáknak 1 Álláspályázatokban megfogalmazott elvárások A GOLEMAN által meghatározott kompetenciák A kompetenciák jellege (, ) jó kommunikációs és tárgyalási kommunikáció készség precizitás önkontroll kreativitás újító készség önálló problémamegoldó képesség kezdeményezés, optimizmus határozott, magabiztos fellépés önbizalom terhelhetıség teljesítményvezéreltség rugalmasság alkalmazkodó képesség megbízhatóság felelısségtudat, elhivatottság, kitartás lelkiismeretesség, megbízhatóság lelkiismeretesség, megbízhatóság, teljesítményvezéreltség, elkötelezettség jó konfliktuskezelı képesség konfliktuskezelés legyen képes gyors ütemő, szigorú felügyelet nélküli munkakörnyezetben dolgozni, figyeljen a részletekre, legyen kialakult, jó idıgazdálkodása önbizalom, pontos önértékelés, elkötelezettség, önkontroll legyen önindíttatású, lojális, önálló, ugyanakkor jó csapatjátékos teljesítményvezéreltség, elkötelezettség, önbizalom csoportképesség, együttmőködés kiváló interperszonális kommunikáció kommunikáció jellemezze legyen képes és hajlandó magas minıségő, határidıre történı teljesítésre teljesítményvezéreltség, önkontroll, megbízhatóság szolgáltatásorientáció legyen megbízható, tisztességes, udvarias és tudja képviselni a szervezetet lelkiismeretesség, megbízhatóság kommunikáció Az alkalmazkodás és változás képessége nagyobb garancia a folyamatosan változó követelményekhez való alkalmazkodásra, mint a magas szintő szakmai tudás. Az élethosszig tartó tanulás igénye nem függ az eddig megszerzett tudás színvonalától, ellenben nagymértékben függ az önmotiváltságtól, az önindítta- 1 Goleman, D.: Emotional Intelligence, Bantam Books, 1997, New York. 108

4 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... tástól. A csapatjátékosok nem érzik függetlenségük és önállóságuk feladásának az együttmőködést, míg a versengık azokban a feladatokban is az egyéni gyızelem lehetıségét keresik, amelyekben csak a csapatmunka hozhat eredményt. Az érzelmi intelligencia hatása a szervezetekre ma már elég pontosan ismert ben tartott elıadásomban 1 felvázoltam az alacsony és magas érzelmi intelligencia értékek hatását a szervezetekre, és bemutattam az érzelmi intelligencia szervezeti szintő mérésének lehetıségét. A szervezetfejlesztés a szervezetek magatartástudományra épülı fejlesztésének módszerével, éppen az érzelmi intelligencia fejlesztésével képesek elérni a szervezet hatékonyságának javulását. A szervezetek azonban joggal várják el, hogy a fıiskolákról és egyetemekrıl kikerülı hallgatók megfeleljenek elvárásaiknak, s így ne a szervezetfejlesztés energiáit eméssze az új munkatársak érzelmi alapképzése. Az érzelmi intelligencia élethosszig tartó fejlıdése Az érzelmi intelligencia fejlıdése hasonlóan az intellektuális tanuláshoz, élethosszig tart. Nem bocsátkoznék most pszichológiai fejtegetésekbe arról, hogy milyen akadályai lehetnek a fejlıdésnek, inkább azt vizsgálom, hogy a fıiskolai tanulmányok, a képzés, milyen módon válhat az ÉI fejlıdésének gátjává. A gyermek hatéves koráig megtörténik a és kompetenciák érzelmi alapozása, a kisiskolás korban a képességek kifejlesztése és a képességek megerısítése, a középiskolában a és képességek továbbfejlesztése, a felsıoktatásban azonban az érzelmi képességek alig változnak. A felsıoktatás elsısorban az intellektuális fejlesztésre koncentrál (1. ábra). A felsıoktatásban a hallgatók átélik felnıtté válásuk elsı nagy élményeit, kompetenciáik elsısorban a párkapcsolatokban fejlıdnek, az iskola azonban nem igazán járul hozzá az érzelmi fejlıdéshez. A kreditrendszer bevezetése a korábbiakhoz képest is nehezíti a helyzetet. A hallgatói csoportok szétesnek, kapcsolataik még esetlegesebbé válnak. A korábban funkcionáló nevelı tanárok intézménye mőködésképtelenné válik. Hipotézisünket igazolja továbbá, hogy a fıiskolai képzés nem ad visszajelzéseket;... kevésbé biztosít lehetıséget a valódi csoportmunkára, mint a középiskola;... a középiskolához képest kevésbé igényli a kommunikációt (sok a teszt-rendszerő vizsga);... során a hallgatói szervezetekben dolgozók kivételével csökken a szervezetpolitikai tudatosság (szemben a középiskolával nem alakulnak valódi csoportokká a hallgatói csoportok). 1 Göndör A.: Érzelmi intelligencia és szervezeti kommunikáció, BGF Tudományos Évkönyv, 2002., 177. old. 109

5 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, ábra Az eddigiekben megfogalmazott problémák következtében hallgatókat gyakran jellemzi: a kompetenciák területén az önkifejezés szőkülı lehetısége; a hallgatók érzelmi magára hagyatottsága ; a felnıtté válással egyidejőleg a családban is jobban magukra maradnak a hallgatók; az idıbeosztás, a feladatok jobban lefoglalják ıket; hibás minták követése (részben a kreditrendszer mőködésébıl, részben a megnövekedett létszámból adódóan). a kompetenciák terén pedig a valódi csoportkapcsolatok hiánya; csoportok csökkenı kohéziója; kevés csoportban végzendı feladat; kegyetlen verseny, együttmőködés hiánya. Mindezek azt eredményezik, hogy a végzısöknél a munkahelyi elvárásokhoz képest alacsony szinten alakulnak a kompetenciák, s a kompetenciák is gyakran elmaradnak a várakozástól. Ezeket az állításokat csak a munkahelyek HR vezetıinek megítélésére alapozhatjuk, mert az érzelmi intelligenciáról jelenleg nincs olyan felmérés, ami biztonsággal eligazítana a fıiskola végzıseinek kompetenciáit illetıen. Ugyanakkor egyelıre nem csak a fıiskolai korosztályban hiányoznak ilyen felmérések, de gyakorlatilag a magyar kultúrában egyáltalán nem rendelke- 110

6 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... zünk ilyen adatokkal, és nemzetközi viszonylatban sincsenek megbízható felmérések. Úgy tőnik, hogy miközben a humánerıforrás menedzsment, illetve a pszichológia ma már rendelkezik azokkal a mérési módszerekkel, tesztekkel, amikkel támogatni tudja a sikeres kiválasztást, az EQ-ra vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Mindazonáltal az érzelmi intelligencia mérésére számos módszert dolgoztak ki. Az önértékelésen alapuló tesztek önmagunkra vonatkozó mindennapi tapasztalatainkat, önmegfigyeléseinket, önismeretünket használják fel. Ezek a tesztek arra épülnek, hogy a kitöltı értékeli saját tapasztalatai alapján önmagát, vagyis objektív értékítéletet várnak el a kitöltıtıl. Leggyakrabban magazinokban, interneten találkozhatunk velük, megbízhatóságuk kérdéses. Az önértékelésen alapuló tesztek gyakori problémája a korosztályhoz való kötıdés. Az önértékelés képessége elméletileg a korral növekszik. (Tudjuk persze, hogy vannak olyan zárt személyiségek, akiknek erıs önismereti gátlásaik vannak, vagyis nem kíváncsiak önmagukra, nem akarják megismerni önmagukat. Rájuk ez a megállapítás nem igaz.) Ezért egészen más fajta teszteket kell készíteni a különbözı korosztályok számára. Ez fıleg 16 év alatt igaz. Az önbeszámolókon alapuló tesztek annyiban különböznek az önértékelı tesztektıl, hogy nem igénylik az önértékelést, pusztán a önmagunkról, mindennapi tapasztalatainkról szóló strukturált beszámolóként mőködnek. A 360 fokos tesztek lehetıvé teszik, hogy önmagunkra vonatkozó megfigyeléseinket, önismeretünket, összevessük mások megfigyeléseivel. A 360 fokos tesztek megbízhatóságát növeli a megkérdezett személyek köre, száma, kapcsolatuk jellege. Minél több személyt kérdezünk meg a célszemélyrıl, minél több fajta kapcsolatban vizsgáljuk a célszemélyt, annál reálisabb összképet kapunk, a megfigyelık szubjektív valósága annál objektívabb valósággá áll össze. A képesség alapú mérés az érzelmi intelligenciát az IQ-hoz hasonlóan képességként kezeli, és feladatok megoldásán keresztül méri ezeket a képességeket. A jelenleg egyetlen ilyen típusú eszköz, az MSCEIT tehát azt méri, hogy felismerjük-e saját érzéseinket és a körülöttünk élık érzéseit, képesek vagyunk e generálni érzéseket, megértjük e az érzelmi láncokat, s képesek vagyunk e megfelelıen kezelni az érzéseket. A teljesítmény alapú mérések azt vizsgálják, hogy az egyén mennyire hatékonyan képes saját érzelmeit kifejezni, mások érzelmeit felismerni, mennyire hatékonyan kezeli a konfliktusokat, milyen hatékonysággal kommunikál. A neurolingvisztikai megfontoláson alapuló mérés (LEAS) egyszerő szövegelemzéssel tárja fel az érzelmi tudatosság szintjét. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének stratégiái Az érzelmi intelligencia fejlesztésére a szervezetek és az egyének is kidolgozhatnak stratégiákat. Az egyének stratégiáinak vizsgálata jellemzıen a pszichológia vizsgálódási területe. Abból kiindulva, hogy a szervezetfejlesztés tervszerő, 111

7 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2006 a szervezet (rendszer) egészére, vagy a szervezet valamely jól elhatárolható és egészként értelmezhetı részére kiterjedı, kívülrıl vagy belülrıl, illetve alulról vagy felülrıl kezdeményezett, de mindenképpen felülrıl szervezett erıfeszítését nevezzük, amelynek célja, hogy a szervezeti viselkedés, a beállítódások, a szervezeten belüli kapcsolatok, vagyis a szervezet pszichológiai-szociológiai személyiségének átalakításával és fejlesztésével javítsa a szervezet életképességét, fokozza hatékonyságát, 1 megállapíthatjuk, hogy az ÉI fejlesztése a szervezetek fejlesztésének egyik lehetséges útja. Az érzelmi intelligencia fejlesztésére a szervezetek általában kétféle stratégiát követnek: vagy a kompetenciák fejlesztését tőzik ki célként, amit döntıen egyéni terápia során lehet megvalósítani, vagy a kompetenciák fejlesztését választják, amit inkább szervezetfejlesztı tréningeken realizálnak. Egy harmadik, ma még ritkán követett, lehetséges stratégia az EQ menedzselése, ami azt jelenti, hogy a szervezet az érzelmi intelligencia teljes szempontrendszerét, illetve szemléletét beépíti mindennapi HR tevékenységébe, az egyes munkakörök érzelmi kompetencia követelményeinek meghatározásától kezdve a teljesítmények értékelésén át a és kompetenciák fejlesztéséig. Az alábbiakban áttekintjük az egyes stratégiák megvalósításának lépéseit. coaching stratégia: a coaching a erısségek és határok felmérése (pl. 360 fokos vizsgálat); visszacsatolás; a tanulási célok összekapcsolása a értékekkel; a coach és a coachee-k közötti pozitív kapcsolat felépítése; coaching megvalósítása. tréning stratégia: szervezeti szintő EQ fejlesztés szervezeti szintő érzelmi intelligencia felmérése (szervezetdiagnosztikai eszközök, pl. diagnorga); szervezetfejlesztési célok kitőzése; célok operacionalizálása: tréningek tervezése; tréningek megvalósítása; tréningek hatékonyságának vizsgálata. EQ-menedzsment: az érzelmi képességek menedzselésére épülı stratégia az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges érzelmi kompetenciák meghatározása; az érzelmi kompetenciák beillesztése a toborzás-kiválasztás rendszerébe; az érzelmi kompetenciák beillesztése a teljesítménymenedzsment rendszerébe; az érzelmi kompetenciák beillesztése a képzés-továbbképzés, a szervezetfejlesztés rendszerébe. 1 R. Beckhardt: A szervezetfejlesztés stratégiája és módszerei, Budapest, KJK,

8 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... Ez utóbbi stratégiát követve látom megvalósíthatónak a hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlesztését a fıiskolai évek alatt. Bár a megvalósítás során nincs lehetıség a kiválasztásba való beépítésre (a jelenlegi rendszerben a felvételi követelmények kizárólag intellektuális elvárásokat tartalmaznak), a stratégia mégis sikeres lehet. Tréning és Tanácsadás (TéT): hallgatói EQ-menedzsment a BGF-en A rendszer keretében az arra vállalkozó hallgatói csoportok részére a BGF olyan, a piaci munkaerıigények alapján kialakított, és kompetenciákat fejlesztı tréningeket és coachingot biztosít, ami növeli a végzısök elhelyezkedési esélyét, kielégítve a munkáltatók követelményeit. A TéT folyamata: Az output pályák (a kibocsátott hallgatók által jellemzıen betöltött munkakörök) érzelmi kompetencia szükségletének meghatározása (a piac igényeinek figyelembe vételével). START értékelés, visszajelzés az erre önként vállalkozó hallgatók csoportjának. Coaching és tréningek megvalósítása. FINAL értékelés: ajánlólevél készítése azoknak a hallgatóknak, akik végig részt vettek a folyamatban. A TéT finanszírozása: A coaching és tréning költséges eszközök, ezért a finanszírozásba mind a hallgatókat, mind más forrásokat be kell vonni. A hallgatók bevonása az elkötelezettség okán elengedhetetlen (de pályázati lehetıségekkel csökkenthetık a költségek), a további forrásoknak ki kell fejezni a felvevıpiac érdekeltségét (szponzoráció) és a gazdaság általános elvárásait. Megfontolandó a HEFOP és más EU-források felhasználási lehetıségének (pályázatok) vizsgálata. Összefoglaló A hallgatók érzelmi képességeinek fejlesztése mind a felvevı piac, mind a hallgatók számára növelhetné a megszerzett diploma értékét. A magyar közoktatás tapasztalataiból kiindulva ennek kiemelkedı jelentısége lehetne, hiszen már a középiskolai oktatás sem éri el minden esetben azt a célt, hogy a diákok érzelmi kompetenciáinak (különösképpen a kompetenciáknak) a fejlıdését megfelelıen biztosítsa. 113

Göndör András * AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELİ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN

Göndör András * AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELİ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN Göndör András * AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELİ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN BEVEZETİ A kutatások elırehaladtával egyre nyilvánvalóbban válik az érzelmi intelligencia szerepe

Részletesebben

GÖNDÖR ANDRÁS * A munkahelyi mentorok érzelmi intelligencia alapú képzésének jelentısége és lehetıségei

GÖNDÖR ANDRÁS * A munkahelyi mentorok érzelmi intelligencia alapú képzésének jelentısége és lehetıségei GÖNDÖR ANDRÁS * A munkahelyi mentorok érzelmi intelligencia alapú képzésének jelentısége és lehetıségei The Significance and Possibilities of the Emotional Intelligence Based Training of the Work-mentors

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom.Mentorálás 2.Kezdeti lépések

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Utazás a kompetenciák világába

Utazás a kompetenciák világába Utazás a kompetenciák világába Drimál István Gere-Jakó Melinda Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft. www.easylearning.hu 1 www.easylearning.hu 2 1 Miről beszél(j)ünk? Kompetencia definíció Kompetencia-modellek

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

Tartalom. A kompetencia fogalma. Kompetenciák csoportosítása. Kompetenciák kiválasztása. Kompetencia szintek. Kompetencia szótár

Tartalom. A kompetencia fogalma. Kompetenciák csoportosítása. Kompetenciák kiválasztása. Kompetencia szintek. Kompetencia szótár KOMPETENCIA MENEDZSMENT Tartalom A kompetencia fogalma Kompetenciák csoportosítása Kompetenciák kiválasztása Kompetencia szintek Kompetencia szótár A személyi kompetenciák meghatározása A munkakör és a

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Bemutatkozás. icons-hungary Kft.

Bemutatkozás. icons-hungary Kft. Bemutatkozás icons-hungary Kft. 2017 Tevékenységünk KIVÁLASZTÁS TANÁCSADÁS MÉRÉS icons E-LEARNING TRÉNING COACHING Miért az icons? Probléma- és Ügyfélérzékenység Adott felkérésre adekvát és gyakorlatban

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Komplex talent program vezetıi soft kompetenciák fejlesztésére

Komplex talent program vezetıi soft kompetenciák fejlesztésére A A vezetı,, mint coach Komplex talent program vezetıi soft kompetenciák fejlesztésére A képzési program célja, hogy a vezetıi szerepstruktúra LEADER-MANAGER-COACH szerepfunkcióinak szinergikus dinamikáját

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

Paradigmaváltás a nevelés-oktatás világában

Paradigmaváltás a nevelés-oktatás világában 1 URL: Paradigmaváltás a kollégiumi nevelésben-oktatásban Elıadó:Dr. Benedek István benedic@freemail.hu URL: www.ady-kozgazd.sulinet.hu Cím:1022 Budapest, Bimbó út 51. Tel-Fax.: 36-1-336-1494 Erısségeink

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Konfliktuskezelés. Jogvédők képzése 2014 Popovics Edit előadása

Konfliktuskezelés. Jogvédők képzése 2014 Popovics Edit előadása Konfliktuskezelés Jogvédők képzése 2014 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki azt szeretné elérni, hogy

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben