GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák"

Átírás

1 GÖNDÖR ANDRÁS * Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák Organization development: EI development strategies The Emotional Intelligence is a new viewpoint of the organizational development. The development of Emotional Intelligence is a continuum from birth to death, as life long learning generally. In the process of socialization there is a gap, during the years of high school, not supporting the EI development of students. The causes of this occurrence are analyzed. There are presented the measurement methods of EI, as well, as strategies of organizational EI development. Namely there is presented the coaching strategy, the training strategy and EI management strategy. Training and Coaching Method is suggested, as a way to improve the EI of students of Budapest Business School. The value of diploma would be improved for students and companies in this way. Az érzelmi intelligencia fogalma az 1990-es évek elejétıl használatos. Ha felszínesen vizsgáljuk a fogalomhoz kapcsolódó irodalmat, könnyen juthatunk arra a megállapításra, hogy olyan elvekrıl, gyakorlatról szólnak, amelyeket sokan és régóta használnak a pedagógia területén, az iskolai nevelésben, vagy akár a családon belül is. Az érzelmi intelligencia kutatásának története részben igazolja is ezt a megállapítást, hiszen már a múlt század elsı felében megjelentek olyan nézetek, amelyek általános emberi készségekrıl szóltak, és az emberi kapcsolatok, a társadalmon belüli viselkedés, és a sikeresség között kerestek összefüggéseket. Ezek azonban inkább a sejtés kategóriájába sorolhatók. Csak a XX. század második felének végéhez közeledve, elsısorban MCCLELLAND vizsgálatainak eredményeit felhasználva jutott el a tudomány (pszichológia és szociálpszichológia) odáig, hogy a diffúz és korábban tudományos kutatásokkal nem igazolt sejtésekbıl, vizsgálatokkal igazolt, és a gyakorlatban használható eredményeket produkáljon. Az érzelmi intelligencia kutatása, egyáltalán az érzelmek kutatása, a pszichológiai vizsgálatok egyik legjelentısebb területe manapság. A téma tehát nem tekinthetı lezártnak, s az is elképzelhetı, hogy bizonyos megállapítások még módosulnak. Az eredmények azonban ma már elég megbízhatóak ahhoz, hogy alkalmazásukat el lehessen kezdeni. Az érzelmi intelligencia kutatások gyakorlati alkalmazása az élet számos területén indult meg. A szervezetfejlesztésben csakúgy, mint a személyzetkiválasztásban, a teamek személyi összetételének meghatározásában. Különös, hogy az iskolákban, beleértve a közoktatást és a felsıoktatást is, vagyis azon a területen, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, csak lassan, sokszor összehangolatlanul indul meg az alkalmazás. Nem valamilyen magyar sajátosság ez. Az USA élen jár a kutatásokban, de a beszámolók szerint ott is csak kezdeti eredményekrıl lehet beszámolni az iskolai nevelés területén. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Vállalkozás és emberi erıforrás intézeti tanszék, fıiskolai docens. 106

2 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... Ideje tehát, hogy itthon is elinduljon a gyakorlati munka. A felsıoktatásnak természetesen nem lehet elsıdleges célja a hallgatók érzelmi nevelése, de ha piacképes diplomásokat akarunk kibocsátani, egyre inkább számolnunk kell azokkal a követelményekkel, amelyeket a munkaadók megfogalmaznak. Az alábbi példák interneten megjelent álláshirdetések elvárások szakaszából valók, bemutatva magyar munkaadók nem szakmai elvárásait a pályázókkal szemben: jó kommunikációs és tárgyalási készség, precizitás, kreativitás, önálló problémamegoldó képesség, határozott, magabiztos fellépés, terhelhetıség, rugalmasság, megbízhatóság, felelısségtudat, elhivatottság, kitartás, jó konfliktuskezelı képesség. A nemzetközi cégek elvárásai, ha lehet, még pontosabbak és szigorúbbak (ugyancsak internetes hirdetések szövegeibıl): ability to work in a fast-paced, low supervision setting, attention to detail, good time management skills (legyen képes egy gyors ütemő, szigorú felügyelet nélküli munkakörnyezetben dolgozni, figyeljen a részletekre, legyen kialakult, jó idıgazdálkodása), self starter, loyal, independent but at the same time a team player (legyen önindíttatású, lojális, önálló, ugyanakkor jó csapatjátékos), excellent interpersonal communication (kiváló interperszonális kommunikáció jellemezze), ability and willingness to achieve high quality delivery against deadlines (legyen képes és hajlandó magas minıségő, határidıre történı teljesítésre), high ethical standards (magas etikai elvárásoknak való megfelelés), be confident, presentable, polite and representative (legyen megbízható, tisztességes, udvarias és tudja képviselni a szervezetet). A példákban szereplı elvárások többnyire megfeleltethetık a GOLEMAN által meghatározott és kompetenciáknak (1. táblázat). Miért ragaszkodnak a munkaadók ezekhez a feltételekhez? Miért alakította ki a humánerıforrás menedzsment szakma a felvételi eljárások olyan rendszerét, ami ma nagyobb mértékben vizsgálja az érzelmi képességeket, mint az intellektuális intelligenciát? A válasz egyértelmő: számos vizsgálat bizonyította, hogy a munkahelyi sikeresség nagyobb mértékben függ az érzelmi képességektıl (EQ), mint az intellektuális intelligenciától (IQ). Egy motivált munkatárs rövid idı alatt pótolja azt a tudást, amit tapasztaltabb, de kevésbé motivált vetélytársa hosszabb idı alatt szerzett meg. 107

3 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, táblázat Elvárások megfeleltetése a GOLEMAN által meghatározott kompetenciáknak 1 Álláspályázatokban megfogalmazott elvárások A GOLEMAN által meghatározott kompetenciák A kompetenciák jellege (, ) jó kommunikációs és tárgyalási kommunikáció készség precizitás önkontroll kreativitás újító készség önálló problémamegoldó képesség kezdeményezés, optimizmus határozott, magabiztos fellépés önbizalom terhelhetıség teljesítményvezéreltség rugalmasság alkalmazkodó képesség megbízhatóság felelısségtudat, elhivatottság, kitartás lelkiismeretesség, megbízhatóság lelkiismeretesség, megbízhatóság, teljesítményvezéreltség, elkötelezettség jó konfliktuskezelı képesség konfliktuskezelés legyen képes gyors ütemő, szigorú felügyelet nélküli munkakörnyezetben dolgozni, figyeljen a részletekre, legyen kialakult, jó idıgazdálkodása önbizalom, pontos önértékelés, elkötelezettség, önkontroll legyen önindíttatású, lojális, önálló, ugyanakkor jó csapatjátékos teljesítményvezéreltség, elkötelezettség, önbizalom csoportképesség, együttmőködés kiváló interperszonális kommunikáció kommunikáció jellemezze legyen képes és hajlandó magas minıségő, határidıre történı teljesítésre teljesítményvezéreltség, önkontroll, megbízhatóság szolgáltatásorientáció legyen megbízható, tisztességes, udvarias és tudja képviselni a szervezetet lelkiismeretesség, megbízhatóság kommunikáció Az alkalmazkodás és változás képessége nagyobb garancia a folyamatosan változó követelményekhez való alkalmazkodásra, mint a magas szintő szakmai tudás. Az élethosszig tartó tanulás igénye nem függ az eddig megszerzett tudás színvonalától, ellenben nagymértékben függ az önmotiváltságtól, az önindítta- 1 Goleman, D.: Emotional Intelligence, Bantam Books, 1997, New York. 108

4 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... tástól. A csapatjátékosok nem érzik függetlenségük és önállóságuk feladásának az együttmőködést, míg a versengık azokban a feladatokban is az egyéni gyızelem lehetıségét keresik, amelyekben csak a csapatmunka hozhat eredményt. Az érzelmi intelligencia hatása a szervezetekre ma már elég pontosan ismert ben tartott elıadásomban 1 felvázoltam az alacsony és magas érzelmi intelligencia értékek hatását a szervezetekre, és bemutattam az érzelmi intelligencia szervezeti szintő mérésének lehetıségét. A szervezetfejlesztés a szervezetek magatartástudományra épülı fejlesztésének módszerével, éppen az érzelmi intelligencia fejlesztésével képesek elérni a szervezet hatékonyságának javulását. A szervezetek azonban joggal várják el, hogy a fıiskolákról és egyetemekrıl kikerülı hallgatók megfeleljenek elvárásaiknak, s így ne a szervezetfejlesztés energiáit eméssze az új munkatársak érzelmi alapképzése. Az érzelmi intelligencia élethosszig tartó fejlıdése Az érzelmi intelligencia fejlıdése hasonlóan az intellektuális tanuláshoz, élethosszig tart. Nem bocsátkoznék most pszichológiai fejtegetésekbe arról, hogy milyen akadályai lehetnek a fejlıdésnek, inkább azt vizsgálom, hogy a fıiskolai tanulmányok, a képzés, milyen módon válhat az ÉI fejlıdésének gátjává. A gyermek hatéves koráig megtörténik a és kompetenciák érzelmi alapozása, a kisiskolás korban a képességek kifejlesztése és a képességek megerısítése, a középiskolában a és képességek továbbfejlesztése, a felsıoktatásban azonban az érzelmi képességek alig változnak. A felsıoktatás elsısorban az intellektuális fejlesztésre koncentrál (1. ábra). A felsıoktatásban a hallgatók átélik felnıtté válásuk elsı nagy élményeit, kompetenciáik elsısorban a párkapcsolatokban fejlıdnek, az iskola azonban nem igazán járul hozzá az érzelmi fejlıdéshez. A kreditrendszer bevezetése a korábbiakhoz képest is nehezíti a helyzetet. A hallgatói csoportok szétesnek, kapcsolataik még esetlegesebbé válnak. A korábban funkcionáló nevelı tanárok intézménye mőködésképtelenné válik. Hipotézisünket igazolja továbbá, hogy a fıiskolai képzés nem ad visszajelzéseket;... kevésbé biztosít lehetıséget a valódi csoportmunkára, mint a középiskola;... a középiskolához képest kevésbé igényli a kommunikációt (sok a teszt-rendszerő vizsga);... során a hallgatói szervezetekben dolgozók kivételével csökken a szervezetpolitikai tudatosság (szemben a középiskolával nem alakulnak valódi csoportokká a hallgatói csoportok). 1 Göndör A.: Érzelmi intelligencia és szervezeti kommunikáció, BGF Tudományos Évkönyv, 2002., 177. old. 109

5 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, ábra Az eddigiekben megfogalmazott problémák következtében hallgatókat gyakran jellemzi: a kompetenciák területén az önkifejezés szőkülı lehetısége; a hallgatók érzelmi magára hagyatottsága ; a felnıtté válással egyidejőleg a családban is jobban magukra maradnak a hallgatók; az idıbeosztás, a feladatok jobban lefoglalják ıket; hibás minták követése (részben a kreditrendszer mőködésébıl, részben a megnövekedett létszámból adódóan). a kompetenciák terén pedig a valódi csoportkapcsolatok hiánya; csoportok csökkenı kohéziója; kevés csoportban végzendı feladat; kegyetlen verseny, együttmőködés hiánya. Mindezek azt eredményezik, hogy a végzısöknél a munkahelyi elvárásokhoz képest alacsony szinten alakulnak a kompetenciák, s a kompetenciák is gyakran elmaradnak a várakozástól. Ezeket az állításokat csak a munkahelyek HR vezetıinek megítélésére alapozhatjuk, mert az érzelmi intelligenciáról jelenleg nincs olyan felmérés, ami biztonsággal eligazítana a fıiskola végzıseinek kompetenciáit illetıen. Ugyanakkor egyelıre nem csak a fıiskolai korosztályban hiányoznak ilyen felmérések, de gyakorlatilag a magyar kultúrában egyáltalán nem rendelke- 110

6 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... zünk ilyen adatokkal, és nemzetközi viszonylatban sincsenek megbízható felmérések. Úgy tőnik, hogy miközben a humánerıforrás menedzsment, illetve a pszichológia ma már rendelkezik azokkal a mérési módszerekkel, tesztekkel, amikkel támogatni tudja a sikeres kiválasztást, az EQ-ra vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Mindazonáltal az érzelmi intelligencia mérésére számos módszert dolgoztak ki. Az önértékelésen alapuló tesztek önmagunkra vonatkozó mindennapi tapasztalatainkat, önmegfigyeléseinket, önismeretünket használják fel. Ezek a tesztek arra épülnek, hogy a kitöltı értékeli saját tapasztalatai alapján önmagát, vagyis objektív értékítéletet várnak el a kitöltıtıl. Leggyakrabban magazinokban, interneten találkozhatunk velük, megbízhatóságuk kérdéses. Az önértékelésen alapuló tesztek gyakori problémája a korosztályhoz való kötıdés. Az önértékelés képessége elméletileg a korral növekszik. (Tudjuk persze, hogy vannak olyan zárt személyiségek, akiknek erıs önismereti gátlásaik vannak, vagyis nem kíváncsiak önmagukra, nem akarják megismerni önmagukat. Rájuk ez a megállapítás nem igaz.) Ezért egészen más fajta teszteket kell készíteni a különbözı korosztályok számára. Ez fıleg 16 év alatt igaz. Az önbeszámolókon alapuló tesztek annyiban különböznek az önértékelı tesztektıl, hogy nem igénylik az önértékelést, pusztán a önmagunkról, mindennapi tapasztalatainkról szóló strukturált beszámolóként mőködnek. A 360 fokos tesztek lehetıvé teszik, hogy önmagunkra vonatkozó megfigyeléseinket, önismeretünket, összevessük mások megfigyeléseivel. A 360 fokos tesztek megbízhatóságát növeli a megkérdezett személyek köre, száma, kapcsolatuk jellege. Minél több személyt kérdezünk meg a célszemélyrıl, minél több fajta kapcsolatban vizsgáljuk a célszemélyt, annál reálisabb összképet kapunk, a megfigyelık szubjektív valósága annál objektívabb valósággá áll össze. A képesség alapú mérés az érzelmi intelligenciát az IQ-hoz hasonlóan képességként kezeli, és feladatok megoldásán keresztül méri ezeket a képességeket. A jelenleg egyetlen ilyen típusú eszköz, az MSCEIT tehát azt méri, hogy felismerjük-e saját érzéseinket és a körülöttünk élık érzéseit, képesek vagyunk e generálni érzéseket, megértjük e az érzelmi láncokat, s képesek vagyunk e megfelelıen kezelni az érzéseket. A teljesítmény alapú mérések azt vizsgálják, hogy az egyén mennyire hatékonyan képes saját érzelmeit kifejezni, mások érzelmeit felismerni, mennyire hatékonyan kezeli a konfliktusokat, milyen hatékonysággal kommunikál. A neurolingvisztikai megfontoláson alapuló mérés (LEAS) egyszerő szövegelemzéssel tárja fel az érzelmi tudatosság szintjét. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének stratégiái Az érzelmi intelligencia fejlesztésére a szervezetek és az egyének is kidolgozhatnak stratégiákat. Az egyének stratégiáinak vizsgálata jellemzıen a pszichológia vizsgálódási területe. Abból kiindulva, hogy a szervezetfejlesztés tervszerő, 111

7 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2006 a szervezet (rendszer) egészére, vagy a szervezet valamely jól elhatárolható és egészként értelmezhetı részére kiterjedı, kívülrıl vagy belülrıl, illetve alulról vagy felülrıl kezdeményezett, de mindenképpen felülrıl szervezett erıfeszítését nevezzük, amelynek célja, hogy a szervezeti viselkedés, a beállítódások, a szervezeten belüli kapcsolatok, vagyis a szervezet pszichológiai-szociológiai személyiségének átalakításával és fejlesztésével javítsa a szervezet életképességét, fokozza hatékonyságát, 1 megállapíthatjuk, hogy az ÉI fejlesztése a szervezetek fejlesztésének egyik lehetséges útja. Az érzelmi intelligencia fejlesztésére a szervezetek általában kétféle stratégiát követnek: vagy a kompetenciák fejlesztését tőzik ki célként, amit döntıen egyéni terápia során lehet megvalósítani, vagy a kompetenciák fejlesztését választják, amit inkább szervezetfejlesztı tréningeken realizálnak. Egy harmadik, ma még ritkán követett, lehetséges stratégia az EQ menedzselése, ami azt jelenti, hogy a szervezet az érzelmi intelligencia teljes szempontrendszerét, illetve szemléletét beépíti mindennapi HR tevékenységébe, az egyes munkakörök érzelmi kompetencia követelményeinek meghatározásától kezdve a teljesítmények értékelésén át a és kompetenciák fejlesztéséig. Az alábbiakban áttekintjük az egyes stratégiák megvalósításának lépéseit. coaching stratégia: a coaching a erısségek és határok felmérése (pl. 360 fokos vizsgálat); visszacsatolás; a tanulási célok összekapcsolása a értékekkel; a coach és a coachee-k közötti pozitív kapcsolat felépítése; coaching megvalósítása. tréning stratégia: szervezeti szintő EQ fejlesztés szervezeti szintő érzelmi intelligencia felmérése (szervezetdiagnosztikai eszközök, pl. diagnorga); szervezetfejlesztési célok kitőzése; célok operacionalizálása: tréningek tervezése; tréningek megvalósítása; tréningek hatékonyságának vizsgálata. EQ-menedzsment: az érzelmi képességek menedzselésére épülı stratégia az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges érzelmi kompetenciák meghatározása; az érzelmi kompetenciák beillesztése a toborzás-kiválasztás rendszerébe; az érzelmi kompetenciák beillesztése a teljesítménymenedzsment rendszerébe; az érzelmi kompetenciák beillesztése a képzés-továbbképzés, a szervezetfejlesztés rendszerébe. 1 R. Beckhardt: A szervezetfejlesztés stratégiája és módszerei, Budapest, KJK,

8 GÖNDÖR A.: SZERVEZETFEJLESZTÉS: ÉRZELMI INTELLIGENCIA... Ez utóbbi stratégiát követve látom megvalósíthatónak a hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlesztését a fıiskolai évek alatt. Bár a megvalósítás során nincs lehetıség a kiválasztásba való beépítésre (a jelenlegi rendszerben a felvételi követelmények kizárólag intellektuális elvárásokat tartalmaznak), a stratégia mégis sikeres lehet. Tréning és Tanácsadás (TéT): hallgatói EQ-menedzsment a BGF-en A rendszer keretében az arra vállalkozó hallgatói csoportok részére a BGF olyan, a piaci munkaerıigények alapján kialakított, és kompetenciákat fejlesztı tréningeket és coachingot biztosít, ami növeli a végzısök elhelyezkedési esélyét, kielégítve a munkáltatók követelményeit. A TéT folyamata: Az output pályák (a kibocsátott hallgatók által jellemzıen betöltött munkakörök) érzelmi kompetencia szükségletének meghatározása (a piac igényeinek figyelembe vételével). START értékelés, visszajelzés az erre önként vállalkozó hallgatók csoportjának. Coaching és tréningek megvalósítása. FINAL értékelés: ajánlólevél készítése azoknak a hallgatóknak, akik végig részt vettek a folyamatban. A TéT finanszírozása: A coaching és tréning költséges eszközök, ezért a finanszírozásba mind a hallgatókat, mind más forrásokat be kell vonni. A hallgatók bevonása az elkötelezettség okán elengedhetetlen (de pályázati lehetıségekkel csökkenthetık a költségek), a további forrásoknak ki kell fejezni a felvevıpiac érdekeltségét (szponzoráció) és a gazdaság általános elvárásait. Megfontolandó a HEFOP és más EU-források felhasználási lehetıségének (pályázatok) vizsgálata. Összefoglaló A hallgatók érzelmi képességeinek fejlesztése mind a felvevı piac, mind a hallgatók számára növelhetné a megszerzett diploma értékét. A magyar közoktatás tapasztalataiból kiindulva ennek kiemelkedı jelentısége lehetne, hiszen már a középiskolai oktatás sem éri el minden esetben azt a célt, hogy a diákok érzelmi kompetenciáinak (különösképpen a kompetenciáknak) a fejlıdését megfelelıen biztosítsa. 113

Göndör András * AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELİ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN

Göndör András * AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELİ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN Göndör András * AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELİ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN BEVEZETİ A kutatások elırehaladtával egyre nyilvánvalóbban válik az érzelmi intelligencia szerepe

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése

Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése Készítette: Sinka Edit 2008. március 1 Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése... 1 Bevezetés... 2 Az OFSTED kialakulása... 3 Az OFSTED elıdje, a HMI... 4

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Borbély-Pecze Tibor Bors. Életút támogató pályaorientáció

Borbély-Pecze Tibor Bors. Életút támogató pályaorientáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bábosik István, DSc. Borbély-Pecze Tibor Bors Életút támogató pályaorientáció A pályatanácsadás

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR.

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

A különféle menedzsment technikákról

A különféle menedzsment technikákról Takáts Péter A különféle menedzsment technikákról A kelet-nyugati dialógus A kelet - nyugati mentalitásbeli és gondolkodásbeli különbözıség egyik oka az eltérı múltból fakad, mert Európa két részének különbözı

Részletesebben

HEGYI HELLA A MUNKAPSZICHOLÓGIA ÉS A SZERVEZETLÉLEKTAN SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN 307

HEGYI HELLA A MUNKAPSZICHOLÓGIA ÉS A SZERVEZETLÉLEKTAN SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN 307 HEGYI HELLA A MUNKAPSZICHOLÓGIA ÉS A SZERVEZETLÉLEKTAN SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN 307 A munka-és szervezetpszichológia rendvédelemben betöltött szerepét, céljait, lehetıségeit, feladat-és munkamódszereit,

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

KOMPETENCIÁK A GYAKORLATBAN

KOMPETENCIÁK A GYAKORLATBAN ZSKF TKK FÜZETEK 8. KOMPETENCIÁK A GYAKORLATBAN HALLGATÓI ÉS MUNKÁLTATÓI SZEMMEL SZABÓ SZILVIA SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJA AZ OKTATÁSÉRT

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben

Munkaerı-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz

Munkaerı-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz Munkaerı-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz Zárótanulmány 2010 A tanulmány a Corvinus egyetem megrendelésére készült, a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003

Részletesebben

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG)

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) UNGVÁR-2013 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ. MENEDZSMENT ALAPJAI. 1. FEJEZET. MENEDZSMENT ÉS MENEDZSMENT ELMÉLET... 3 2. FEJEZET. A MENEDZSMENT ELMÉLET FEJLİDÉSE... 9 3. FEJEZET.

Részletesebben

KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA * RUDOLFNÉ DR. KATONA MÁRIA ** A lojális munkatárs szerepe a minıségi szolgáltatásokban

KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA * RUDOLFNÉ DR. KATONA MÁRIA ** A lojális munkatárs szerepe a minıségi szolgáltatásokban Problémafelvetés KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA * RUDOLFNÉ DR. KATONA MÁRIA ** A lojális munkatárs szerepe a minıségi szolgáltatásokban The role of loyal working power in quality services Concerning to our former

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben