Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben"

Átírás

1 Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben Fülöp Éva PTE-BTK, Pszichológia Doktori Iskola 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. A kutatásban célunk az, hogy történelmi szövegek elemzésével differenciált képet kapjunk a magyar történelemábrázolásban előforduló érzelmekről. Megvizsgáljuk a saját csoportnak és a külső csoportoknak tulajdonított érzelmeket, hogy azok alapján az identitás konstrukcióra következtessünk. Az érzelmek felismerésére a szövegben a NooJ nyelvtechnológiai rendszerben szótár alapú nyelvi algoritmusokat fejlesztettünk. A vizsgálatba hat történelmi regény valamint általános iskolai és középiskolai tankönyvek történelmi eseménnyel foglalkozó fejezeteit vontuk be. Az eredményeket az érzelmek és a csoport identitás közötti összefüggésekre vonatkozó modellekkel összevetve értelmeztük. Történelmi elbeszélések, identitás, tartalomelemzés Moscovici (1961) szociális reprezentáció elmélete szerint a társas valóságot a személyek és csoportok számára a szociális reprezentációk jelentik. Ezek a reprezentációk gyakran narratívumok formájában jelennek meg, melyeket a csoport megőriz és áthagyományoz, biztosítva ezzel a csoport számára a folytonosság és a pozitív csoportidentitás érzését. A reprezentációk meghatározzák a világról alkotott képzetek, gondolatok tartományát és kijelölik az azonosulás kereteit (Breakwell, 1993). A történelemről alkotott reprezentációk hatnak a csoportközi kapcsolatokra és a csoporton belüli folyamatokra is. A történelmi események láncolata meghatározza, hogy a csoport hogyan definiálja önmagát, hogyan viszonyul más csoportokhoz, és miként reagál a jelen kihívásaira (Liu, Hilton, 2005). A történelem narratívumokban kifejezett reprezentációja annak konkrét leírásán kívül (személyek, események, idő) tartalmazza a csoportok lehetséges érzelmi viszonyulásainak készletét is (Rimé,1997). A különböző történelmi múlttal rendelkező nemzetek kialakítják a maguk saját reprezentációit és identifikációs formáit, amik majd aztán megjelennek az elbeszélésekben. (Flick, 1995, Jovchelovich, 1995, László, 1997, 2006). László, Ehmann, Imre (2002) narratív tartalomelemzést végeztek a magyar történelemről alkotott reprezentációk mintázatainak felderítésére és a történelmi múlt jellegzetes sémáira bukkantak.

2 A történelem szociális reprezentációja elég rugalmas entitás ahhoz, hogy illeszkedjék a jelen társadalmainak igényeihez. A történelem affordanciái (Liu, Liu, 2003) vagyis a potenciális szimbolikus tartalmak, érzelmi azonosulási formák, identitáspolitika és a társadalom identitásszükségletei - együttesen határozzák meg a történelem szociális reprezentációját. A múltbéli események ezen alakíthatósága különösen érvényes annak érzelmi töltetére. A múlt jelentős eseményei, akár pozitívak, akár negatívak, mint a traumák, egy érzelmi csomópontot képeznek, melyet be kell a csoportnak koherensen építeni nemzeti történelmének narratívumaiba, fel kell dolgoznia azokat, majd egységes reprezentációt kell kialakítani róluk. Bizonyos kutatások szerint (Nadler, 2002) egy trauma után az érzelmi eltávolodáshoz legalább három generációnyi időnek kell eltelnie. A nemzet fogalmának más és más implikációi vannak a nyugat-európai és a középkelet európai államok számára. A közép-kelet európai államokban, Magyarországon is, az ország függetlenségének folyamatos veszélyeztetettsége miatt a nemzeti azonosságérzet fenntartásában fontos szerep jutott a nemzeti szimbólumoknak, emlékeknek, elbeszéléseknek. (ld. Bibó, 1986) Ebben a vizsgálatban a történelmi elbeszélések érzelmi szerveződésének megjelenését várjuk. NooJ A nagy terjedelmű szöveg elemzésére kialakítottunk egy szótáralapú számítógépes programot. A szótár a magyar nyelv összes érzelmi jelentéssel bíró kifejezését tartalmazza. Ezt a szótárt beleillesztettük a NooJ nyelvelemző programba (Silberztein, 2006) és helyi nyelvtanokat alakítottunk ki a többjelentésű szavak és más nem megfelelő találatok kiszűrésére. Az egyes szavakon kívül, azokra a nyelvtani szerkezetekre, mintázatokra is nyelvtanokat építettünk, melyek szintén a helyes, érzelmet jelentő kifejezésekhez tartoznak. Például azon igék esetén, melyek csak bizonyos vonzattal hordoznak érzelmi jelentést (pl. tart valakitől ):

3 Jelenleg a téves találatok kiszűrése és a saját-másik csoporthoz tartozó érzelmek elkülönítése kézi ellenőrzést igényel, melyet a NooJ és az Atlas.ti programok együttes használatával érünk el. A szótárt négy dimenzió mentén kategorizáltuk. 1. Az első az érzelmek valenciája volt, ami lehet pozitív (pl. öröm), negatív (pl. félelem) vagy semleges (pl. meglepődés). 2. Az érzelmi minőséget négy alcsoport alkotja: az affektusok, érzések, érzelmek és az érzelmet implikáló cselekvések. Az affektusok az aktivációs kontúr változásával járó érzelemi folyamatok (pl. lenyugszik), az érzések alcsoport az általános hangulati állapotokat, nem specifikált érzéseket foglalja magába. (pl. jókedvű, nyugodt). Az érzelem címkével illetett csoport azokra az érzelmekre utal, melyek a történések kognitív kiértékelésével keletkeznek (pl. szégyen). Az utolsó alkategória az érzelmi minőségek közül az érzelmet implikáló cselekvéseké (pl. mosolyog, sír). 3. A harmadik csoportosító dimenzió az alap, vagyis elsődleges (pl. szomorúság) és a társas, vagyis másodlagos érzelmeket (pl. bűntudat) jelenti. 4. A negyedik dimenzió az érzelmi távolság kifejezéseiről szól, melyben három lehetőség szerepel: személyközi közelség (pl. szeretet), érzelmi távolodás (pl. elhidegül) és a pszichodimanikailag mindkettőt magába foglaló szavak (pl. harag).

4 Szociálpszichológiai modellek Infrahumanizáció Az előítéleteknek és sztereotípiának jelentős befolyása van a társas észlelés folyamataira, a személyközi viselkedésre és a csoportközi jelenségekre egyaránt. Megnyilvánulhat a saját csoport előnyben részesítésének különböző formáiban (pl. saját csoport preferencia, csoporttagok pozitív tulajdonsággal való felruházása, javak egyenlőtlen elosztása, stb.) vagy a külső csoport becsmérlésében. Jelenlegi kutatások szerint a saját-külső csoport ilyesfajta megkülönböztetésének a leértékelésen kívül vannak szemantikaiantropológiai vonatkozási is. (Moscovici, Perez, 1997, Perez, Moscovici, Chulvi, 2007) Ezen megközelítések szerint a kategoriális előítéletben a humán-nem humán (természeti- kultúr) elkülönítés nagyon fontos része a külső csoport tagjainak reprezentációjában, amely megkülönböztetés szabad utat enged a szociális távolság növelésének, diszkriminatív viselkedés tanúsításának és támogatja a pozitív szelf-kategorizációt. Az ontologizációnak nevezett folyamat feltételezi, hogy ez a fajta elkülönítés nemcsak azt határozza meg, hogy ki tartozik az egyes kategóriákba, hanem a saját (többség) és külső csoporttagokat (kisebbség) két logikailag különböző és ontológiailag összeférhetetlen kategóriába teszi (Perez, Moscovici, Chulvi, 2007, 252. old). Amíg a saját csoport tagjait inkább emberi tulajdonságokkal asszociáljuk (intelligencia, nyelv, másodlagos érzelmek), addig hajlamosak vagyunk a külső csoport tagjait állathoz hasonlónak látni, megfosztva őket az emberi esszenciától. Míg egyes kutatások a dehumanizáció kognitív és viselkedéses aspektusaira fókuszálnak (ld. Haslam, 2006), addig Leyens és mtsai. (2000) a külső csoport hátrányos megkülönböztetésének érzelmi oldalát vizsgálják. Infrahumanizáció elméletük szerint a másodlagos érzelmeket melyeket jellemzően az emberi esszencia alapelemének találtaknagyobb mértékben tulajdonítják a saját csoport tagjainak, míg a külső csoporttagokat megfosztják azoktól. Ennek a viselkedésnek lehet célja a pozitív én-kép fenntartása, a másoknak okozott ártalom igazolása (ellenük irányuló agresszió, távolság-tartás, megalázás, hátrányos megkülönböztetés), stb. A saját csoport másodlagos érzelmekkel való összekapcsolása és a másik csoport megvonása független volt az érzelmek valenciájától. Kutatások sora (Leyens és mtsai., 2000, Leyens és mtsai., 2001, Vaes és mtsai, 2002, Vaes és mtsai 2003, Leyens és mtsai, 2003, Demoulin és mtsai., 2004) vizsgálta az infrahumanizációt laboratóriumi körülmények között és azt találták, hogy egyazon formában jelentkezik, tekintet nélkül a külső és saját csoport kapcsolatára. Leyens és mtsai. (2003)

5 amellett érvelnek, hogy az infrahumanizáció korántsem kötött a konfliktushelyzetekhez, egy olyan mindennapi folyamat, amely a társas-kognitív aktusok részeként tudattalanuk jelenik meg. Bár vannak a jelenség differenciálására tett kísérletek, pl. a külső és belső csoport hasonlóságának alapján (Vaes és mtsai, 2003), a külső csoport észlelt melegsége és kompetenciája alapján (Harris, Fiske, 2006), a megközelítések többsége mégis a jelenség általánosságát vallja. Feltételeztük, hogy infrahumanizáció nemcsak laboratóriumi közegben, de a természetes nyelvhasználatban is tetten érhető, mint pl. történelemkönyvekben vagy csoportközi konfliktusokat tartalmazó történelmi regényekben. A csoportközi kapcsolatoknak számtalan formája létezik, melyet olyan tényezők határozhatnak meg, mint a kapcsolat jellege (pl. háború, megszállás, dualista államban való egyesülés, genocídium, stb.), az időtartama, a résztvevő felek száma-egyéb csoportok befolyása (pl. kétszemélyes konfliktus vagy világháború), a felek belpolitikai helyzete, az erőviszonyok, érdekek, sérelmek nagysága, traumatikussága, stb.. Egy nemzet történelmének nagy része más csoportokkal való kölcsönhatásban zajlik, így a fontos eseményekről alkotott reprezentációk gyakran magukba foglalják az ezekről a csoportokról alakított képet is. Az önmeghatározás, identitás részben azokból az érzelmi viszonyulásokból áll, mellyel közelítünk a nemzet történelméhez, ezzel együtt a külső csoportokhoz. Ezek az érzelmek változnak az idővel, így a csoportközi viszonyokkal kapcsolatos jelenségek, mint a saját csoporttal kapcsolatos elfogultság, az előítélet vagy akár az infrahumanizáció követik az adott történelmi pálya jellegzetességeit. A magyar történelem jelentős-más nemzeteket is bevonó- eseményeit kiválogatva azt feltételeztük, hogy a történelem által meghatározott nemzeti identitás részét képező érzelmi reakciók, melyekkel a regények szereplőit felruházzák, változnak a történelem függvényében. A kiválasztott hat történelmi esemény, időszak: az államalapítás, a török idők, az Osztrák- Magyar Monarchia kora, az erdélyi román-magyar ellentét és a két világháború több szempont szerint is különbözik egymástól. A legszembetűnőbb az idői dimenzió, hiszen egy I. századi, egy XI. századi, két XIX századi és két XX. századi eseményről van szó. Nyilvánvaló, hogy érzelmi feldolgozottság tekintetében ez utóbbiak tekinthetők a legkevésbé lezártnak, míg az idővel távolodva egyre nagyobb, komplettebb feldolgozás várható. Míg az egri csata és a két világháború kimondottan háborús helyzetnek mondhatók, addig az államalapításnál szereplő németek, a Monarchia osztrákjai vagy az erdélyi románok esetén csak az együttélésből, az érdekek egyeztetéséből származó konfliktusok jelentik a szembenállást. Idői huzamosság alapján is különbségeket tehetünk, hiszen pl. a közel 400 éves török megszállás és a pár évet felölelő deportálások eltérő kapcsolati minőségekkel

6 járnak. Míg egyes konfliktusok aktualizálódására kevés az esély (pl. török hódoltág), addig másoknak a jelen eseményekre is kiható következményei vannak (ld. erdélyi magyarok, Holocaust túlélők). Némelyik eseményben Magyarország önálló államként vett részt (pl. világháborúk, államalapítás), addig másokban pont a függetlenség kérdőjeleződött meg (török idők, Monarchia). Az államalapítás idején, a II. világháborúban vagy akár a kiegyezés körül jelentős belső véleménykülönbségek voltak a nemzeten belül. Ezekhez a leírt változókhoz hasonlóan még sok más felosztási lehetőség lehet, jelen kutatásban hipotézisünket az érzelmi feldolgozottságra, a csoportkonfliktus jellegére vonatkozóan fogalmaztuk meg. Fő hipotézisünk az volt, hogy az infrahumanizáció jelenségének megléte függ a külső csoport jellegéről, nevezetesen a saját és a külső csoport kapcsolatától. Ezzel együtt erőteljesebb dehumanizáló tendenciát vártunk azon írások esetén, amelyek jelenlegi konfliktusokat, fennálló ellenségeskedést beszélnek el vagyis a magyar szerzők kevesebb szociális érzelmet tulajdonítanak majd ezen regények külső csoportjainak, míg ez a tendencia nem lesz észlelehető az időben távol levő eseményeknél, csoportoknál. Érzelmek valenciája A társas érzelmektől való megfosztás csak egy lehetséges módja a külső csoport leértékelésének, a saját csoport preferencia egyik legkézenfekvőbb módja a pozitív érzelmekkel való felruházás. Speciális esetet képeznek azonban az egy nemzet számára tragikus kimenetellel járó események, mint pl. a háborúk. A magyarokat érintő traumákat lehetetlen pozitív érzelmekkel leírni, a negatív érzelmek megosztása szerves része a feldolgozási folyamatnak, hiszen hangsúlyt kap a közös emocionális élmény és az érzelmek kinyilvánítása jelzi, hogy a nemzet kész arra, hogy beszéljen az adott esemény tapasztalatairól. Minél élénkebb eseményről van szó, annál valószínűbb az érzelmek kommunikációja. Hasonlóan az infrahumanizáció jelenségéhez az időben a jelenhez közel eső, még feldolgozás alatt álló történetek (két világháború) esetén jósolható intenzívebb saját csoporthoz tartozó érzelemkinyilvánítás, különösen a negatív tónusúaké. A külső csoportnál nem várunk kifejezett mintázatot. Konkrétság-absztraktság Az érzelemtulajdonításnak nemcsak tartalmi (alap-szociális), de formai különbségei is reflektálhatnak valamely szociálpszichológiai változóra. A nyelvi kategória modell (Semin,

7 Fiedler, 1988) a konkrét-absztrakt dimenzió mentén helyezi el az egyes nyelvi alakokat. A modell szerint a nyelvhasználat, a leírás formái közvetíthetnek olyan pszichológiai jellemzőket, mint pl. pszichés távolság. Az elméletben a kontinuum egyik végén a legkonkrétabb: a leíró szint található, mely az események cselekvésszintű kifejezését jelenti. A másik végén, a legabsztraktabb kifejezéseket az állapot -érzelemkifejező szavak és melléknevek jelentik. A két szint között helyezkednek el az interpretatív nyelvi formák, melyek a kettő közötti átmenetet képviselik. A nyelvi kategória modellt vizsgáló kutatások (Reitsma-van Rooijen, Semin, van Leeuwen, 2007, Semin, 2007) azt jelzik, hogy a konkrét nyelvi alakok pszichológiai, érzelemi távolítást fejeznek ki, míg az absztraktak segítik a leírás tárgya iránt érzett empátia megjelenését. S bár az elméletben az érzelmek önmagukban egy külön szintet képviselnek, jelen kutatásban az érzelemkifejezések érzelmi minőség kategóriáinak tagjait minden egyes absztraktsági szinten elhelyeztük, aszerint, hogy milyen megfogalmazást képviselnek. A nyelvi kategória modell analógiájára a leíró szinten a cselekvésként megjelenített érzelmek szerepelnek (pl. sír, nevet). A legabsztraktabb szinten-ahol az eredeti modellben az összes érzelem szerepel- a mi modellünkben az állapotként leírt és többnyire kognitív kiértékeléssel járó érzelmek találhatók (pl. dühös, büszke). Itt az átmeneti kategóriát az affektusok és a nemspecifikus érzések jelentik. Így a Semin-Fiedler modellnek megfelelően feltételezzük, hogy a leíró szint pszichológiai távolságot közvetít, míg az absztrakt kifejezések érzelmi közelséget kommunikálnak. A saját külső csoport megkülönböztetést szolgálja az érzelmi távolság szabályozása is, ami ha a nyelvi markereken keresztül jelenik meg, akkor a saját csoport vonatkozásában több érzelmi közelítést, empátiát segítő absztrakt kifejezést-érzelmet várunk, míg a külső csoportnál a konkrét szavak vagyis az érzelmi cselekvések tulajdonításának többségét, különösen azokban a szövegekben, azokkal a csoportokkal szemben, ahol a történelmi, csoportközi helyzet intenzívebb távolodást kíván. Az érzelmi közelség-távolság a nyelvi kategóriák használatának közvetett útján kívül közvetlenül is kifejeződik, hiszen egyes érzelmek önmagukban közelítést implikálnak, míg mások pszichés eltávolodást, megint mások egyszerre mind a kettőt. Így a szelf-kategorizáció, ezzel együtt a másoktól való elhatárolódás direkt eszköze lehet ezen érzelemkifejezések alkalmazása. Hasonlóan az előzőekhez, a történelmi szituációhoz illeszkedő érzelmi távolítás szabályozását feltételezzük az érzelemattribúción keresztül. Végül a fenti kritériumokon kívül összegyűjtöttük minden regényben és a történelemkönyvekben a leggyakrabban előforduló érzelmeket.

8 Kísérleti anyag A kísérleti anyag két részből áll: történelmi regényekből és történelemkönyvekből. Hat történelmi témájú regényt választottunk a magyar szépirodalomból, melyekben saját csoport és másik csoport között összetűzésről szól, mindegyikben más külső csoport és történelmi kor szerepelt. Regények: Kós Károly: Az országépítő (1934) (I. István és az államalapítás történetét meséli el), Gárdonyi Géza: Egri csillagok (1899), Fekete Sándor: Kossuth Lajos (1970), Cseres Tibor: Vízaknai csaták (1988) (egy erdélyi magyar-román család története a XIX-XX-sz. fordulóból), Kálnay Adél: Háborús történet (2005) (egy I. világháborúban orosz hadifogságba eső férfiről szól) és Kertész Imre: Sorstalanság (1975). Vagyis a külső csoportok: németek, törökök, osztrákok, románok, oroszok és náci Németország. Történelemkönyvek: Általános és középiskolás történelemkönyvek különböző részeinek Ehmann Bea által válogatott gyűjteménye jelentette a kísérleti anyagot, a következő témákkal: honfoglalás, államalapítás, tatárjárás, IV. Béla uralkodása, török idők, Mátyás uralkodása, Rákóczi szabadságharc, es forradalom és szabadságharc, kiegyezés, Trianoni békeszerződés, II. világháború, Holocaust, 56-os forradalom és a rendszerváltás. Módszer A NooJ nyelvelemző programmal elemeztük a szöveg érzelemi tartalmát, majd kategóriákba osztottuk a találatokat a valencia, alap-szociális érzelmek, érzelmi minőségek és érzelmi távolság kifejezései szerint. A saját és másik csoportnak tulajdonított érzelmek gyakoriságát khí-négyzet próbával hasonlítottuk össze. Eredmények Elsődleges és másodlagos érzelmek gyakorisága A hat regényből négyben a saját és külső csoportnak tulajdonított érzelmek megközelítőleg azonos mértékben jelentek meg. A Háborús történetben szignifikáns különbség volt a két csoport között: több szociális érzelmet kapott a saját csoport. (χ²(1)= 3,

9 75 p =0,05 ). Hasonlóképpen a Sorstalanságban szignifikánsan több társas érzelem jelent meg a saját csoport vonatkozásában. (χ²(1) = 4, 48 p< 0, 05). Az egyes érzelmeket illetően a történelemkönyvekben az öröm szignifikánsan többségben volt a külső csoportnál, mint a sajátnál (χ²(1)= 3,91 p< 0, 05), míg a félelem sokkal jellemzőbb volt a saját csoportra (χ²(1)= 4,2 p< 0, 05). A leggyakoribb érzelem magyarokra vonatkoztatva, szignifikánsan eltérően a külső csoporttól a remény érzése volt (χ²(1) =7,4 p < 0,01 ). Az érzelmi minőségek gyakorisága A történelemkönyvek elemzése szignifikáns eredményt hozott. Magyarok esetén megbízhatóan több érzelem fordult elő (χ²(1)= 4,8 p < 0, 05) és kevesebb érzés (χ²(1)= 4 p < 0,05). Egyik regényben tendenciaszintű eltérést találtunk az érzelmeket implikáló cselekvések tekintetében a csoportok között a másik csoport javára (χ²(1) =3,3 p = 0,07 ). Pozitív, negatív és semleges érzelmek gyakorisága Ebben a dimenzióban két regényben lehetett megfigyelni szignifikáns eltérést. A Sorstalanságban mind a pozitív, mind a negatív érzelmek tekintetében különbözetek a csoportok. A külső csoport szereplői több pozitív, a saját csoport tagjai több negatív érzelmet mutattak a könyvben (χ²(1)= 7, 3 p< 0, 01, χ²(1) = 4, 4 p< 0, 05). A Háborús történetben összehasonlítva a saját csoporttal, több pozitív érzelmi történést jelenítettek meg a külső csoportbeliek (χ²(1)= 4,4 p < 0, 05). Az érzelmi távolság kifejezéseinek gyakorisága A történelemkönyvekben saját csoport különbözött a többi külső csoporttól érzelmi távolság mutatóiban: a szerzők szignifikánsan több távolító nyelvi elemet társítottak nekik (χ²(1) = 3, 9 p < 0, 05). Hatból kettőben, az Egri csillagokban és a Háborús történetben az érzelmi közeledést és távolodást egyszerre kifejező szavak (nagyrészt ez a haragot jelenti) többségben voltak a külső csoportnál (χ²(1) = 13, 48 p < 0, 01; χ²(1) = 6, 4 p= 0, 01). Az érzelmek ágensei

10 A magyar- vonatkozású érzelmek többségénél általános alany fordult elő, olyanok, mint, bárók, előkelők, az egyház, tömeg, lovasság, stb. A történelem egyetlen nagy alakjasem magyar, sem más nemzethez tartozó- nem volt kiemelkedő érzelmek tekintetében. Minden előforduló külső nemzet csak egy-két érzelmet kapott, nem volt különbség közöttük. (1. táblázat) Megvitatás Fő hipotézisünk az infrahumanizációra vonatkozóan teljes alátámasztást nyert az adatok által. Az infrahumanizáció jelensége sokkal komplexebb folyamatnak tűnik, melyet sok szociálpszichológiai tényező befolyásol, mint pl. a saját és külső csoport közötti jelenlegi kapcsolat, az időbeli távolság a másikcsoport- vonatkozású esemény leírásával, érdekellentétek megléte, stb. Bár Leyens és mtsai. (2003) amellett érvelnek, hogy az infrahumanizációhoz nem követelmény a konfliktus, az a külső csoporttól függetlenül megjelenik, jelen kutatásban a jelenség szelektív jellege igazolódott be. Eredményeink szerint egyazon külső csoport reprezentációja- beleértve az érzelmi összetevőt- változhat időről időre függően a csoportközi és történelmi helyzettől, ami esetünkben a németekkel történt. Történelmünk jelentős történetei a nemzet kollektív emlékezetében gyűlnek össze, változnak az idővel, ami maga után vonja az érzelmi viszonyulások hullámzását is. Az egyes nemzetek történelméről alkotott elbeszélések számtalan változatát lehet létrehozni, a narráció módja végül is az adott társadalom pszichológiai szükségleteihez fog idomulni. A szociális reprezentáció változatai és az azonosulási formák a narratív szerveződésben is megjelennek. Az emlékeknek időre van szükségük a megszilárduláshoz, a közeli múlt élményei nem bírják azt az érzelmi távolságot, amit a távolabbiak igen. Halbwachs (1981) kollektív emlékezet fogalma az emlékezetnek egy olyan típusára utal, amelyet a társas kommunikáció közvetít és csak az egyén szociális közege által kommunikált tapasztalatokat őrzi meg. Assmann (1999) a kollektív emlékezetet kommunikatív és kulturális emlékezetre osztja fel. A kulturális emlékezet az ősi történeteket, eredettörténeteket, az abszolút múlt eseményeit tartalmazza, míg a kommunikatív emlékezet a közelmúlt élményeit foglalja magába, kb. az előző évből. Eszerint a Háborús történet és a Sorstalanság történései a kommunikatív emlékezet részei lennének, ami megmagyarázná az olyan intenzívebb érzelmi reakciót, mint pl. az infrahumanizáció. A többi regény az abszolút múlt történéseire vonatkozik, melyek a kulturális emlékezethez tartoznak. A dehumanizációnak több funkcionális értéke lehet

11 konfliktus esetén, mint megbékéléskor vagy együttműködéskor és valószínűbb, hogy kevésbé feldolgozott élmények esetén tűnik fel, melyek még kevéssé összeállt, kikristályosodott narratívummal rendelkeznek. Pozitív énkép régebbi események esetén talán más eszközökkel is fenntartható (jelentős tapasztalatok kiválasztása vagy hangsúlyozása, egyéb nyelvi jegyek: jelzők, aktivitás) infrahumanizáció nélkül is. László, Vincze és Kőváryné (2003) magyar történelmi regényeket elemezve azt találták, hogy a pozitív azonosulás közvetíthető a magyar hősök pozitív tulajdonságokkal és sikerességgel való felruházásával. Ha vizsgálatunk adatai azt mutatják, hogy ez a jelenéség történelmi vagy politikai helyzethez kötött, akkor az azt implikálja, hogy az infrahumanizáció motivációs háttere valóban a csoportközi kapcsolatok modulálása lehet. Az infrahumanizációt eddig laboratóriumi körülmények között vizsgálták a jelen kérdéseire vonatkoztatva, az irodalmi művek lehetővé teszik a csoportközi viszonyok dinamikájának és a régmúlthoz tartozó események reprezentációinak végigkövetését a történelmi korokon keresztül. Ebben a kutatásban négy különböző évszázad eseményeit vizsgáltuk, és az infrahumanizációs tendencia csak a XX. századi regényekben, a Háborús történetben és a Sorstalanságban jelent meg. Fenti magyarázatunk szerint, az I. és a II. világháború élményei még mindig érzelmileg involválóak, a külső csoport tagjainak társas érzelmektől való megfosztása része lehet a nemzet ezen veszteségeinek feldolgozásában. A Háborús történetben szereplő Oroszországgal kapcsolatos emlékek még egész frissek, a világháború utánról is. A Sorstalanság esetén mutatkozott a legmegbízhatóbb eredmény, akár a németeken kívüli többi külső csoportot (lengyel, cseh zsidók) beleszámítottuk, akár nem. Érdemes hangsúlyozni újra, hogy az I-II. századbeli németek nem lettek megfosztva a másodlagos érzelmektől, míg a náci birodalom németjei igen. Az infrahumanizáció lehet kompenzáció a megalázás és dehumanizáció kísérletének aktusára, mint ami a Holocaust történetében történik. Érdekes kérdés a magyar identitás szempontjából, hogy Magyarország a németek oldalán vett részt a világháborúban. Az államalapítás nehézségei, a törökök elleni harcok és az osztrák elnyomás sérelmei már elveszítették aktualitásukat. Leyens és mtsai. (2003) megjegyzik, hogy individualizált külső csoportok esetén eltűnhet az infrahumanizáció, ami további magyarázata lehet az infarhumanizáció hiányának a négy regényben. A történelemkönyvek események sorát tartalmazzák, különböző korokból és különböző kapcsolatokról, sajátcsoport-vonatkozású másodlagos érzelem többletet nem lehetett itt tapasztalni. Az egyes érzelmek elemzése- beleértve elsődleges és másodlagos érzelmeket isszintén érdekes eredményt hozott. A remény és a félelem érzelmének dominanciája és az

12 öröm minimális jelenléte összeillesztve, egy olyan nemzet reprezentációját mutatja, melynek történelme küzdelmekkel és kudarcokkal telített. Magyarország sok harcban vett részt, sok alkalommal volt más népek megszállása alatt, de fontos kisebb győzelmei vannak, amik sokat jelentenek az országnak, és mindig okot adtak a reményre. László, Ehmann és Imre (2002) a magyar történelem reprezentációját vizsgálva a nemzet múltjának jelentős eseményeit gyűjtötték össze. Azt találták, hogy négy eseménysémából csak három fordult elő a leírásokban: csak győztünk, csak vesztettünk és győztünk, majd vesztettünk. Kizárólag a vesztettünk, majd győztünk séma hiányzott. Ez összevág eredményünkkel a reményről, hiszen ez az érzelem lenne az emocionális megfelelője a hiányzó sémának, a vágy a nem megjelelő mintázatra: a vesztettünk, majd győztünk -re, amit a valóságban nem tapasztalhattunk meg. Egész biztos, hogy a remény robusztus jelenléte és annak dinamikája más nyelvi jegyekben is megtalálható lesz. Másik eredményünk az érzelmi minőségek kategóriából származik. A vizsgálatban érzelemtulajdonítás többletet találtunk a történelemkönyvekben a saját csoport részére, ami absztrakt kifejezésre utal, ami az empátia érzését támogatja a nemzetre vonatkozóan. A cselekvés szinten leírt érzelmekre vonatkozó feltevésünk nem került megerősítésre és a másik csoport nem-specifikus érzésekkel való felruházása is további vizsgálatokat igényel. Az érzelmek valenciájának elemzése két regényben adott szignifikáns eredményt: a Háborús történetben és a Sorstalanságban. Fentebb már megjegyeztük, hogy ezekben közös az idői komponens. Mindkettő kiélezett háborús helyzetben játszódik, melyekről az embereknek még élénk emlékeik vannak és ezek a történetek most is komoly érzelmeket mozgósítnak. A negatív érzelmek megosztása, kommunikációja kulcsfontosságú lehet a feldolgozás szempontjából. A vesztes oldalon állva tehát, nem meglepő, hogy a saját csoport több negatív érzelmet és kevesebb pozitívat kapott. A külső csoportnak ugyanakkor nem kellene feltétlenül több pozitív érzelmet tulajdonítani, ez az eredmény további kutatásra szorul. Az utolsó kritérium az érzelmi közelség nyelvi elemeinek megjelenítése volt. A történelemkönyvekben a magyarok hajlamosabbak érzelmi távolságot tartani, pszichésen elmozdulni mástól. A külső csoporttól való különbözőség hangsúlyozása a nagyobb távolsággal segítheti a szelf-kategorizációt. Az egyszerre közeledést és távolítást kifejező érzelemszavak két külső csoportra voltak jellemzők a regényekben: a törökökre és az oroszokra. Ez a kategória főként a harag, ritkán az irigység kifejezéseit tartalmazza, tehát ezek az érzelmek feltehetően részei a róluk alkotott reprezentációnak. A harag külső csoportnak való tulajdonítása kimondottan illik a dehumanizációs tendenciához, ezen érzelem állatias és

13 ellenséges természete miatt. Az agresszió szótár, melyet Banga Csilla szerkeszt, segít majd tisztábban látni ezt a kérdést Érdemes megjegyezni, hogy bár a történelem szereplőinek többsége férfi, néhány regényben női többség volt, de ennek nem volt hatása az érzelemtulajdonításra, azért a nem mindig fontos szempontja lehet az emocionalitásnak. Melléklet Ágensek Tulajdonított érzelmek 1, 2, 3 Tulajdonított érzelmek 4 vagy annál több* Saját csoport Kálmán herceg, Julianus, IV. Béla, Rákóczi, Mátyás, Kossuth, Teleki, Horthy, Grósz, Deák, Kállay, Gerő, (Bem), általános alanyok (lovasság,magyar társadalom, stb.) Külső csoport Alis pasa, Windischgraetz, Hitler, Churchill, Jellasics, Ferenc József, osztrákok Antonescu, Ferdinánd, olaszok, kunok, Balkán népei, lengyelek, szlávok, Európa, oroszok-szovjetek ukránok,szlovákok, románok, törökök, németek, horvátok, Jugoszlávia, stb. 1. táblázat: A tulajdonított érzelmek ágensei a történelemkönyvekben * Mivel egy esemény többször is szerepelt, csak különböző szerzőktől, ezért előfordult, hogy ugyanazt az érzelmet társította több szerző is egy-egy ágenshez, ezért kapott több érzelmet

14 Sorstalanság Kossuth Lajos Az országépítő Vízaknai csaták Háborús történet Egri Csillagok Saját Külső Saját Külső Saját Külső Saját Külső Saját Külső Saját Külső Cselekvés 8,3 14,6 8,2 13,6 19,8 24 5,2 10,77 14,2 20,69 32,5 25,7 Affektus 15 12,2 14,45 12,12 7,1 2,5 12,17 8,8 20,58 10,34 10,7 13,4 Érzés ,2 13,6 21,4 13,9 8,3 10,34 10,2 8,25 Érzelem ,6 60,6 50, ,86 48,27 44,76 50,5 Közelítő 26 31,7 33,6 33, , , Távolító 9,7 2, , ,5 22,55 24,13 15,7 18,55 Köztáv. 9,9 14,6 8,2 6, ,8 4,14 4,9 17,24 7,9 20,6 Meglepődés 17,6 12,2 4,54 10,78 7,6 3 Félelem 7,4 12, ,5 16,6 10, ,3 Öröm 18,4 19, ,6 27,58 35,6 30 Szomorúság , ,6 6, ,3 Pozitív 40,5 63,41 45, , ,9 48,27 49,2 43,3 Negatív 41,9 24,4 50, ,3 51,72 43,2 53,6 Szociális 30,83 14,63 36, , ,5 10,34 23,8 24,7 Össz.(db.) táblázat: a regényekben előforduló érzelmek százalékos megoszlásban (dőlt betű: tendencia, vastag betű: szignifikáns különbség) ** Saját Külső Szociális 125 (57,87%) 33 (55,9%) Pozitív 93 (43%) 26 (44%) Negatív 120 (55,5%) 30 (50,8%) Affektus 29 (13,4%) 13 (22%) Érzés 6 (2,7%) 5 (8,47) Érzelem 181 (83,79%) 41 (69,5%) Közelítő 43 (19,9%) 17 (28,8%) Távolító 89 (41,2%) 16 (27,1%) Közelítő-távolító 12 (5,5%) 16 (27,1%) Öröm 6 (2,7%) 5 (8,47%) Düh 11 (5%) 4 (6,7%) Félelem 43 (19,9%) 5 (8,47%) Szomorú, elkeser., csalódott 35 (16,2%) 5 (8,47%) Remél 50 (23,1%) 4 (6,7%) Tisztel 11 (5%) 6 (10,16%) 3. táblázat: a történelemkönyvekben előforduló érzelmek számokban és százalékban ** ** nem minden kategória ad összesen 100%-t, mivel egyes érzelmek egyikbe sem tartoznak

Történelemtörténetek

Történelemtörténetek Történelemtörténetek László János Történelemtörténetek Bevezetés a narratív szociálpszichológiába AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA (K 81633) támogatásával készült

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola. Tisljár-Szabó Eszter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola. Tisljár-Szabó Eszter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Tisljár-Szabó Eszter Érzelmi állapotok és módosult tudatállapotok beszédjellemzőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR EDAGÓGIA 111. évf. 2. szám 141 181. (2011) A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

Ph.D.-hallgató, PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pszichológia Doktori Iskola E-mail: hmtunde@sol.cc.u-szeged.hu. E-mail: dandi@ppk.elte.

Ph.D.-hallgató, PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pszichológia Doktori Iskola E-mail: hmtunde@sol.cc.u-szeged.hu. E-mail: dandi@ppk.elte. !"#$%&'(( "#$)*% +,(-."+/ 1 egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Pszichológia Tanszék, Ph.D.-hallgató, PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pszichológia Doktori Iskola E-mail: hmtunde@sol.cc.u-szeged.hu 2 egyetemi

Részletesebben

Absztrakt rendszerek és történelmi személyiségek a történelem szereplőinek metaforikus és metonimikus reprezentációi magyar történelemtankönyvekben

Absztrakt rendszerek és történelmi személyiségek a történelem szereplőinek metaforikus és metonimikus reprezentációi magyar történelemtankönyvekben Ösvények 2012. 2. szám Horváth Péter 1 Absztrakt rendszerek és történelmi személyiségek a történelem szereplőinek metaforikus és metonimikus reprezentációi magyar történelemtankönyvekben A tanulmány a

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

A kutatás célkitűzései

A kutatás célkitűzései A kutatás célkitűzései Jelen dolgozat témája a történeti pszichológia elméletének, gyakorlatának, és jövőbeni lehetőségeinek bemutatása egy konkrét területre koncentrálva. A témaválasztást nemcsak a szerző

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

KITEKINTŐ. Mi az etnicitás?*

KITEKINTŐ. Mi az etnicitás?* Henry E. Hale Mi az etnicitás?* A társadalomtudósok széleskörűen egyetértenek abban, hogy az etnicitás az egyik legfontosabb jelenség a politikában. Abban is hajlamosak egyetérteni, hogy az etnicitás megértésének

Részletesebben

Esélyegyenlõség a mai Magyarországon

Esélyegyenlõség a mai Magyarországon Esélyegyenlõség a mai Magyarországon Esélyegyenlõség a mai Magyarországon Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Szerkesztõ: Varga Aranka Szerzõk: Arató Ferenc, Bigazzi

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám

XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám Szijártó Lívia szijartolivia@gmail.com A pszichológiai szempontú tartalomelemzés használatának lehetőségei a védelmi szférában Absztrakt Az utóbbi években egyre elterjedtebbé

Részletesebben

Magyarságkutatás Vajdaságban

Magyarságkutatás Vajdaságban Magyarságkutatás Vajdaságban MTT Könyvtár 14. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka Felelős szerkesztő dr. Gábrity Molnár Irén, az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. Magyarságkutatás

Részletesebben

A narratív pszichológia mint tudomány 1

A narratív pszichológia mint tudomány 1 Pszichológia, 2005, (25), 2, 109-131. LÁSZLÓ JÁNOS MTA Pszichológiai Kutatóintézete és PTE BTK Pszichológiai Intézet A narratív pszichológia mint tudomány 1 A narratívum fogalma szorosan összekapcsolódott

Részletesebben

AZ ÉRZELMEK EMLÉKEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA OLVASOTT TÖRTÉNETEK FELIDÉZÉSÉN KERESZTÜL

AZ ÉRZELMEK EMLÉKEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA OLVASOTT TÖRTÉNETEK FELIDÉZÉSÉN KERESZTÜL AZ ÉRZELMEK EMLÉKEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA OLVASOTT TÖRTÉNETEK FELIDÉZÉSÉN KERESZTÜL ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI MŰHELYMUNKA (BPS 1450) 2012/2013. ŐSZI FÉLÉV TÉMAVEZETŐ: DR. PÓLYA TIBOR DÉR CSILLA

Részletesebben

TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN GÉNIUSZ MŰHELY 2. TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN (The Role of Extracurricular and Outside-of-School Activities in the Talent Development) Páskuné Kiss Judit Debreceni

Részletesebben

Szer kesz tõ ség. Szer kesz tõ bi zott ság. Ki adói mun ká la tok

Szer kesz tõ ség. Szer kesz tõ bi zott ság. Ki adói mun ká la tok Szer kesz tõ ség ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport 1075 Budapest, Kazinczy utca 23 27. 413. szoba Telefon: 461-4500/3814, 3804, fax: 461-4528 szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐI. Csibi Monika M. Viteazul Gimnázium, Marosvásárhely

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐI. Csibi Monika M. Viteazul Gimnázium, Marosvásárhely MAGYAR PEDAGÓGIA 106. évf. 4. szám 313 327 (2006) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐI Csibi Monika M. Viteazul Gimnázium, Marosvásárhely Kutatásunkat a tanulók motivációs struktúrájának napjainkban

Részletesebben

Anyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhely számba megy az az állítás,

Anyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhely számba megy az az állítás, Iskolakultúra 2006/12 Menyhárt Adrienn Kormos Judit Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja Egy interjú-vizsgálat tanulságai

Részletesebben

JOHN H. HARVEY ERIC D. MILLER. A veszteségpszichológia felé 1

JOHN H. HARVEY ERIC D. MILLER. A veszteségpszichológia felé 1 JOHN H. HARVEY ERIC D. MILLER A veszteségpszichológia felé 1 Összefoglalás Miközben a veszteségérzés mindennapi életünk gyakori velejárója, feltűnő, hogy a pszichológián belül még nem jelent meg a veszteséggel,

Részletesebben

PÉNTEK 1000-1145 1145-1210 1210-1300 Nyelv, elbeszélés, pszichológia 1300-1400

PÉNTEK 1000-1145 1145-1210 1210-1300 Nyelv, elbeszélés, pszichológia 1300-1400 PÉNTEK 10 00-11 45 Regisztráció 11 45-12 10 Megnyitó 12 10-13 00 Nyelv, elbeszélés, pszichológia László János 13 00-14 00 EBÉD 14 00 A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben

Részletesebben

iskolakultúra 2013/5 6 tanulmány szemle kritika Bence Erika A nyelvtani jel, a trópus és az alakzat a nyelvtan- és az irodalomtanításban 3

iskolakultúra 2013/5 6 tanulmány szemle kritika Bence Erika A nyelvtani jel, a trópus és az alakzat a nyelvtan- és az irodalomtanításban 3 tanulmány Bence Erika A nyelvtani jel, a trópus és az alakzat a nyelvtan- és az irodalomtanításban 3 Hamvai Csaba Pikó Bettina A szituációs megküzdés kognitív elemzése korai serdülők körében 8 Kiss Henriett

Részletesebben

Nemzeti és etnikai konfliktusok megbékélési lehetőségek

Nemzeti és etnikai konfliktusok megbékélési lehetőségek Nemzeti és etnikai konfliktusok megbékélési lehetőségek Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2015 Nemzeti és etnikai konfliktusok megbékélési lehetőségek NEMZETI ÉS ETNIKAI KONFLIKTUSOK MEGBÉKÉLÉSI

Részletesebben

Feminista diskurzusok és a pszichológiai kutatás metszéspontjai: a narratív megközelítés 1

Feminista diskurzusok és a pszichológiai kutatás metszéspontjai: a narratív megközelítés 1 68 TANULMÁNYOK Berán Eszter Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológia Intézet Feminista diskurzusok és a pszichológiai kutatás metszéspontjai: a narratív megközelítés 1 A cikk a narratív pszichológiai

Részletesebben

Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők

Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők Budapesti CORVINUS Egyetem Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők Érzelmi munka az onkológiában Ph.D. értekezés Lazányi Kornélia Rozália Budapest, 2009 Lazányi Kornélia Rozália Az érzelmi munkát befolyásoló

Részletesebben

Mi az (etnikai) előítélet, és mi nem az? Viselkedés vagy vélemény?

Mi az (etnikai) előítélet, és mi nem az? Viselkedés vagy vélemény? erőss & gárdos: az előítélet-kutatások... 17 AZ ELŐÍTÉLET-KUTATÁSOK BÍRÁLATÁHOZ A rasszista nyugdíjasoktól a kirekesztő iskolákig Jó emlékeim vannak a munkatársaimról és a kerületi népművelőkről [ ]. De

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Csakhogy amíg a TV ezt 96 százalékos lefedettségi szintrõl produkálta, addig a PC pusztán 32 százalékról.

BEVEZETÉS. 1 Csakhogy amíg a TV ezt 96 százalékos lefedettségi szintrõl produkálta, addig a PC pusztán 32 százalékról. ALBERT FRUZSINA DÁVID BEÁTA MOLNÁR SZILÁRD: AZ INTERNET-HASZNÁLAT ÉS A TÁRSADALMI TÕKE IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON - EGY LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI BEVEZETÉS Az internet használatának elterjedése

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben