PhD értekezés tézisei. Heszteráné dr. Ekler Judit. A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban -Quo vadis iskolai testnevelés?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD értekezés tézisei. Heszteráné dr. Ekler Judit. A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban -Quo vadis iskolai testnevelés?"

Átírás

1 Pannon Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok és Társadalomtudományok Neveléstudományi doktori program Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram PhD értekezés tézisei Heszteráné dr. Ekler Judit A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban -Quo vadis iskolai testnevelés? Témavezető: dr. Rétsági Erzsébet egyetemi docens Veszprém 2006

2 Napjaink iskoláiban a kompetencia alapú oktatás elvét követve - az úgynevezett készségtantárgyak szerepe nő. Így van ez legalábbis elviekben a testnevelés esetében is. A testnevelés és sport - sajátos, sokoldalúan használható mozgásanyagával és műveltségtartalmával, a személyiségre (kognitív, affektív és szociális területen) gyakorolt pozitív hatásaival nagy hatásfokkal járulhat hozzá a kulcskompetenciák kialakulásának folyamatához. Az oktatásirányítás kétszintűvé (állami és helyi szint) válása miatt, egy új tanári szerep is körvonalazódik. A pedagógusoknak a jövőben nagyobb részt kell vállalniuk az innovációban, és új tanítási és tanulási stratégiákat kell elsajátítaniuk 1. A kutatás célja feltárni a testnevelés és sport értékeinek reprezentálódását a Vas megyei iskolák értékhierarchiájában megtalálni az iskolai testnevelés hatékonyságát döntően befolyásoló sarokpontokat gyakorlati jelentőségű elméleti ismereteket nyerni a testnevelő tanárképzés számára 2. A vizsgált minta Vas megye valamennyi iskolája (147). Az intézmények település, iskolafok, fenntartó és méret alapján is nagyon sokfélék. 3. A kutatás hipotézisei 1. Feltételezzük, hogy minden vizsgált iskola pedagógiai programjában a, szerepelnek a testnevelés és sport értékei, b, de ez a reprezentáció az általános megfogalmazások szintjén marad, c, és szinte kizárólag a testi egészség megőrzésével kapcsolatban szerepel. 2. Feltételezzük, hogy a pedagógiai programokban megmutatkozó reprezentációban a, nem lesz különbség az iskolák objektív körülményeinek különbözősége miatt, b, de különbséget várunk a személyi feltételek elsősorban a testnevelő tanárok számára, pozíciójára gondolunk szerint. 3. Feltételezzük, hogy az egyes iskolákban, a testnevelés és sportról megfogalmazott értékítélet a tervezési dokumentumok szintjén, illetve a testnevelés tényleges gyakorlata között, nincs összhang. 4. A kutatás módszerei Adatgyűjtés: a, tartalomelemzés: A testnevelés értékeinek konkrét és látens előfordulásai alapján a pedagógiai programokat négy kategóriába soroltuk: 1. Nem reprezentálja az iskolai testnevelés és sport értékekeit, azaz az adott iskola pedagógiai programjának vizsgált része nem tartalmazza az iskolai testnevelés és sport értékeit. 2. Gyengén reprezentálja az iskolai testnevelés és sport értékeit : A pedagógiai program célrendszerének valamely elemében, vagy konkrét tevékenységben jelennek meg az iskolai testnevelés és sport értékei. 3. Közepesen reprezentálja az iskolai testnevelés és sport értékeit A kiemelt értékek között, vagy a célrendszer valamely elemében szerepeltetik a testnevelés 2

3 és sport értékeit és a tantárggyal kapcsolatban konkrét tevékenységeket is meghatároznak a pedagógiai programban. 4. Jól reprezentálja az iskolai testnevelés és sport értékeit. A kiemelt értékek között és a célrendszer valamely elemében, valamint konkrét tevékenységekben is szerepelnek az iskolai testnevelés és sport értékei. b, dokumentumelemezés: A tanórai és tanórán kívüli óra- és munkaterv, éves program A tanórán kívüli foglalkozásokból, illetve az iskolai programokból elkülönítettük a mozgásos programokat (%). c, interjú: az iskolák vezetőjével és testnevelőjével. Az interjúk témakörei: az iskola tanórán kívüli (szabadidős) tevékenységeinek, illetve évről - évre megrendezésre kerülő rendezvényeinek száma, tartalma, rendszere és ezek lebonyolítási formái. Anyagfeldolgozás: alapstatisztika kereszttáblák korreláció khi² próba 5. A kutatás eredményei 5.1. A testnevelés értékreprezentációja a tervezési dokumentumokban A vizsgált 147 iskola pedagógiai programjában a testnevelés értékeinek reprezentálása túlnyomó részben (39,90%) gyenge. 37 a közepes, és 38 a jó pedagógiai programot készítő iskolák száma. A vizsgált iskolák 8,80 százalékának (13 iskola) pedagógiai programja az iskolai oktatás és nevelés alapelvei, céljai és feladatai című részében nem szerepeltet semmilyen testneveléssel kapcsolatos értéket. A jó pedagógiai programokra jellemző, hogy a sport valamely célértékét az iskolai oktató-nevelő munkát meghatározó alapelvek, vagy értékek közé sorolják. Ennek alapján célokat tűznek ki, melyekhez feladatokat rendelnek, illetve a feladatok megoldásához konkrét eszközöket, megjelölve a teljesülés feltételeit, kritériumait és néhány helyen a felelősöket is. Hangsúlyozott értékeik: testi és lelki egészség, edzettség, a sporttal kialakítható és erősíthető személyiségvonások, szocializációs lehetőségek, stb. Céljaik: a sport műveltségtartalmainak elsajátítása, a mozgásműveltség fejlesztése, a szabadidős sportoláshoz szükséges ismeretek elsajátítása, kompenzáló, korrigáló technikák megismerése, stb. A közepes minősítésű pedagógiai programokban már nincs meg az alapelvek, célok és feladatok konzekvens egymásra épülése. A gyenge programok pedig csak az általánosságok szintjén fogalmaznak. Szignifikánsan jobb a testnevelés értékeinek reprezentálása a városi (p = 0,046), és az egyházi fenntartású (p = 0,014) iskolákban. Tendencia jelleggel azokban, ahol testnevelés tagozat működik ( p = 0,056) és ezáltal arányában több testnevelő tanár dolgozik (p = 0,055). Meglepő módon szignifikánsan rosszabb a reprezentálás a testnevelés helyi tantervét egyénileg elkészítő iskolák pedagógiai programjában (p = 0,020) A testnevelés értékreprezentációja a napi gyakorlatban A legrosszabb helyzetben a hét, vagy annál kevesebb tanulócsoporttal működő intézmények vannak (p = 0,007). Ez a tanórai testnevelés szignifikánsan (p = 0,005) 3

4 alacsonyabb számából adódik, amit a szabadidős sportfoglalkozások valamivel az átlag feletti aránya sem tud ellensúlyozni. Tendencia jelleggel (p = 0,076) jobb sportgyakorlatot folytatnak a városi iskolák, ami elsősorban a saját készítésű helyi testnevelési tantervnek tudható be. Ilyen tervet készített a városi iskolák 45%-a. Szignifikánsan (p = 0,000) rosszabbak a szabadidős sportfoglalkozások arányát tekintve az évfolyamonként éppen egy osztályt indító intézmények. A mozgásos iskolai programok arányát tekintve, pedig a falusi iskolák jobbak szignifikánsan (p = 0,043), a megyeszékhelyen működő iskolákkal összehasonlítva A tervezésbeli és a gyakorlati reprezentáció viszonya Az elméleti és gyakorlati reprezentáció összevetése szerint, az egyes csoportok között nincs a véletlentől eltérő különbség (p = 0,497). A testnevelési értékek mélyebb ismerete, azok tudatosulása nem vezet minőségében jobb iskolai sportgyakorlathoz, ahogy a testnevelés értékeinek gyenge szerepeltetése az iskolai pedagógiai programban sem jár feltétlenül együtt gyenge gyakorlati sportélettel. A vizsgált iskoláknak kevesebb, mint az egyharmadában (30,80% = 45 iskola) van azonos minőségi kategóriába sorolható elméleti és gyakorlati reprezentáció. Az iskolák 54,10% -ában a mindennapjaikat jellemző sportmunka jobb, 15,10%-ában rosszabb, mint amilyen értékelést pedagógiai programjukban leírtak. 6. Összefoglalás 6.1. A testnevelés értékei a pedagógiai programokban (1. hipotézis) Vizsgálatunkban feltételeztük, hogy valamennyi iskola pedagógiai programja tartalmaz valamilyen testneveléssel, sporttal kapcsolatba hozható értéket (hipotézis 1.a). Feltételeztük ezt azért, mert az egészség alapvető emberi érték, melynek önértéke folytán biztos helye kell legyen az iskolai életben is. Ennek ellenére a vizsgált iskolák 8,2%-ának pedagógiai programjában említés sem esett ilyen értékekről. Az iskolák jelentős részének (40,10%) pedagógiai programjában - ahogy feltételeztük (hipotézis 1.b) -, íróik csak általánosságokban fogalmaznak. A megemlített testneveléssel kapcsolatos értékek mindössze kétféle, további kibontásra nem kerülő formában szerepelnek, mint az egészség megtartása és az egészséges életmód kialakítása. Az, hogy a testnevelés és sport - a szorosan vett egészségen túl - értékhordozó a személyiségfejlesztés vagy a közösségépítés terén is, valamint, hogy egyedi tartalmai az emberi kultúra részét képezik, csak a tantestületek 26,50%-ában fogalmazódik meg és került így bele az iskolák pedagógiai programjába. Ez az adat beigazolta feltételezésünket (hipotézis 1.c), hogy a pedagógiai programok jelentős részében a testnevelési értékek értelmezése a szorosan vett egészség területére korlátozódik A pedagógiai programbeli reprezentációt befolyásoló tényezők (2. hipotézis) A vizsgálat megkezdésekor abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a nevelőtestületek az iskolájukban folyó oktatást-nevelést meghatározó alapelvek és célok kitűzésekor értékeket választanak, amit nem befolyásolhatnak tárgyi feltételek (hipotézis 2.a). Az eredmények azonban rácáfoltak hipotézisünkre. Azok a körülmények, jobbára korlátok, amelyek az iskolai sporttevékenységeket befolyásolhatják, egyértelműen rányomják bélyegüket már az iskolai oktató-nevelő munkát meghatározó alapvetésekre is. Ez a negatív hatás a kis tanulólétszámú és folyamatosan fogyó (fejkvóta), önkormányzati fenntartású iskolákban érezhető legerősebben. Ezek az iskolák leginkább a falvakban, gyakran összevont osztályokkal, kis létszámú tantestülettel dolgoznak. Tendencia 4

5 jelleggel jobbak a sport értékeinek pedagógiai programbeli reprezentálásában az évfolyamonként több tanulócsoporttal működő, nagyobb (városi) iskolák. Minden jel arra mutat, hogy a városi iskolák tudatosabban gondolják végig azokat az iskolahasználók számára vonzó és az iskolai kínálatot bővítő lehetőségeket (mint például a sport), amelyekkel a szabad iskolaválasztás idején, a minél nagyobb tanulólétszámot biztosítani tudják. A sport értékeinek pedagógiai programbeli reprezentálódásával erős tendencia jellegű kapcsolatot mutat a testnevelők tantestületen belüli magasabb aránya. Ez azonban legtöbbször az iskolában működő testnevelés tagozat természetes velejárója, és nem oka, hanem következménye a magasabb értékelésének. Ezt az összefüggési irányt erősíti az is, hogy a testnevelő tanárok iskolavezetési pozíciója nincs minőségemelő hatással a sport értékeinek reprezentálódására az iskolai dokumentumokban. Az a feltételezésünk (hipotézis 2.b), hogy a testnevelési értékeket legjobban ismerő testnevelő szakemberek magasabb létszámaránya, illetve vezető pozíciója a tantestületben, az egész közösség értékítéletét a testnevelésről és sportról pozitívan befolyásolja, nem igazolható Az elméleti reprezentáció hatása az iskolai sportéletre (3. hipotézis) Kutatásaink azt bizonyítják, hogy a pedagógiai program, az iskolai gyakorlatot valóban meghatározó ereje a testnevelés vonatkozásában csak esetleges, legtöbbször csupán a véletlen műve. Így a 3. feltételezésünk beigazolódott. Ennek oka egyrészt a helyi tervezés újszerűsége és az abban résztvevők gyakorlatlansága és felkészületlensége. A másik ok az érdekérvényesítés gyengeségében kereshető. A pedagógiai programokban szerepeltetett, testneveléssel kapcsolatos értékek szűk körű és legtöbbször a testi egészségre korlátozott megjelenése azt bizonyítja, hogy a tantestületekben nem ismertek igazán a sport értékei. Az ezeket legjobban ismerő testnevelő tanároknak viszont nincs a szóbeli érdekképviseletben gyakorlatuk. Ezt támasztja alá kutatásunknak az az eredménye is, amelyből kiderül, hogy a saját helyi testnevelési tantervet készítő iskolák összesen 20 iskola a 146-ból, ami a feladat nehézségét, ugyanakkor az ott dolgozó testnevelők elhivatottságát és szakmai felkészültségét bizonyítja pedagógiai programjában a testnevelés értékeinek reprezentálása szignifikánsan rosszabb, mint a valamilyen mintát felhasználó iskolák esetében. Azaz a jó szakmai munkára képes és vállalkozó testnevelő tanárok számára sem természetes, hogy az iskolai oktató-nevelő munka tervezése során képviseljék tantárgyuk, műveltségterületük érdekeit, növeljék presztízsét, elfogadottságát. 7. Ajánlások A kutatás eredményei alapján ajánlásokat fogalmazunk meg - a jelen kutatás nyomán megnyíló további kérdések kutatására, - az iskolákban, akár azonnal is elindítható változtatási lehetőségekre, - a felsőoktatás számára általában, - a testnevelő tanár- és tanítóképzés számára További kutatási területek a, Ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a Vas megyei intézmények vizsgálata alapján levont megállapításaink érvényesek az egész magyar közoktatásra, indokolt lenne hasonló kutatást, kutatásokat folytatni az ország más megyéiben is. 5

6 b, Kutatásunk alapján azt a következtetést vontuk le, hogy szakembereink legnagyobb része a kötelező óraszám növelésében látja a hatékonyságnövelés egyedüli lehetőségét. Ezt viszont nem tekintjük előrevivő véleménynek. Érdemes volna tehát a testnevelő tanárok erre a kérdéskörre vonatkozó nézeteit és az ezek hátterében meghúzódó okokat, tapasztalatokat is megismerni Lehetséges tennivalók az iskolákban Az iskolákban dolgozó, más szakos tanárok keveset tudnak a testnevelés értékeiről. A pedagógusok ismeretbővítése a helyi tervezésben betöltött szerepük miatt kiemelten fontos. Jobb együttműködés várható megfelelően informált, a testnevelés és sport a kompetenciafejlesztésben betöltött lehetőségeivel tisztában lévő tanártársaktól. A testnevelés értékeit, illetve sokoldalú hasznosságát bemutató szóbeli kommunikációnak, érték- és érdekképviseletnek nincs működő gyakorlata a testnevelő kollégák körében. Ezt a ma egyre fontosabb kompetenciát testnevelő tanári továbbképzéseken lehetne megszerezni. A továbbképzések anyagába be kell illeszteni az iskolai testnevelésbe maguknak helyet követelő új sportágakat, és a modern módszertani megoldásokat is. A tantestületek tagjainak ismeretbővítését megszervezni, illetve a testnevelő kollégákat a továbbképzéseken való részvételre biztatni az iskolaigazgatók feladata. Ők koordinálhatják az e tárgykörbe tartozó szülői és diák igények megismerését is, csakúgy, mint az iskola holdudvarába tartozók közreműködési lehetőségeinek (edző, hobbisportoló) feltérképezését. Az iskolavezetés feladata az is, hogy a jól működő gyakorlatot értékén kezelje, és az egész iskolaközösség számára felismerhetően elismerje. Az iskolai testneveléssel kapcsolatos szemléletformálásban a testnevelő szakembernek, az iskolavezetésben kell az első számú partnerét megtalálni Ajánlások a felsőoktatás számára A társadalmi elfogadottság növelését szolgálhatja a sport értékeire vonatkozó ismeretek bővítése valamennyi pedagógus számára, sőt minden művelt felnőtt számára, foglalkozástól függetlenül (hiszen ők alkotják a későbbiekben az iskolahasználók szülői elemét). Azonban az ismeretek éppen a sport speciális jellegéből adódóan - nem korlátozódhatnak csupán az elméleti tudás megszerzésére. Csak a jó gyakorlati tapasztalatokkal megerősített kollégáktól és szülőktől kaphatunk igazi támogatást a testnevelés műveltségterület érdekérvényesítése során. Ez megint a köz- és felsőoktatás testnevelés és sportjának minőségére és elfogadottságára és támogatottságára - irányítja a figyelmet. A felsőoktatás bolognai rendszerű átalakítása éppen aktuális kereteket teremt ehhez. A Bsc képzés deklarált elve az általános értelmiségi képzés erősítése, amiből nem hiányozhat az egészséges életmódra nevelés (benne az aktív, sportos élet valamennyi értékének megismerése) sem. Nagy vétek volna a felsőoktatás sportját a tudatosabb kihasználás helyett, elsorvadni hagyni! 7.4. Ajánlások a testnevelő tanár- és tanítóképzés számára a, Érték- és érdekképviselet Az értékképviselet és ezen keresztül a testnevelés ügyének - kulcsembere egyértelműen a testnevelő tanár. Nyilvánvalóan nem várhatjuk el mástól a testnevelői szakma, és rajta keresztül a testnevelés érdekképviseletét sem. Látnunk kell, hogy mindezek megvalósításához a testnevelő tanároknak készeknek és felkészülteknek kell lenniük, egy - a mainál határozottabb és eredményesebb - értelmiségi szerepvállalásra. Ehhez erősíteni kell az 6

7 elméleti képzést általános és szakmai területen is, hiszen ezek a tartalmak adják az értelmiségi lét intellektuális hátterét. A képzésnek fel kell készítenie a jövendő testnevelőket a testnevelésen és sporton keresztül átadható értékek szóbeli képviseletére is. Különlegesen fontosnak tartjuk ezt a 6.3. fejezetben kifejtett eredmény ismeretében. b, A tanóra és a szabadidősport Jellemző tendencia a szabadidős sporttevékenységek felértékelődése. A mindennapos mozgáslehetőség megteremtése mellett előnye a kötelező és szabadon választott testedzési lehetőségek egyforma kezelésének az is, hogy kimondottan értékké emeljük az önkéntes, belső igényből fakadó tevékenységet, ami a későbbi egészséges életvezetéshez is elengedhetetlen. A testnevelés tanórán kívüli formái szabadidő-szervezés szempontjából is kiemelt jelentőségűek. Aktív gyermekfelügyeletet (tanítóképzés), a szabadidő értelmes eltöltését, megelőzést (pl: drogprevenció) jelentenek. Sok tanulónak ez az egyetlen, anyagilag is elérhető lehetősége új sportágak megismerésére. A kötelező és a szabadon választható iskolai sportgyakorlat sikeressége kettős alapon nyugszik. Az egyik az a testnevelő tanár, aki olyan sokoldalú, vonzó, a kevésbé tehetségeseket sem kirekesztő és az értelemre is ható testnevelési órákat tart, hogy tanítványai magától értetődően jönnek a szabadidős foglalkozásokra is. A másik a teljes iskolai közösség megerősítő értékítéletű támogatása. c, Tartalom és módszer Azokban az iskolákban működik hatékonyan a sport, ahol modern tartalmakat és módszertani megoldásokat alkalmaznak a testnevelés minden iskolai színterén. A szakemberképzés jelenleg működő tanterveiben is helyet kapnak a hagyományos iskolai sportágak mellett a különböző szabadidősportok, táncok és küzdősportágak. Szükséges azonban ezek jelentőségét az oktatás során növelni, és az egyéni különbségeket, képességeket és hajlamokat is figyelembe vevő oktatásszervezést, a testnevelésben is meg kell erősíteni d, Tanártovábbképzés A kutatás eredményei szerint a testnevelő tanári továbbképzések során az alábbi témaköröket érdemes érinteni: - érdekképviseleti kompetenciák, - a nem hagyományos sportágak alapfokú oktatása, - modern módszertani és szervezési formák Ajánlások a döntéshozók számára A kutatás rávilágított arra, hogy a testkulturális értékek megfelelő színvonalú átadásához szükség van a speciális infrastruktúra elfogadható szintjére, valamint a tanórakereten kívüli iskolai feladatok finanszírozására is. Gyakorlatilag két területen van szükség több pénzre: sportlétesítmények építésére, felújítására és karbantartására, illetve a tanórán kívüli foglalkozások - a tanóraival azonos elismerését bizonyító fizetett óraszámának biztosítására. A hazai testnevelési gyakorlat erősségeit megtartva, szellemében és módszereiben is haladni kell a kor igényeivel, hogy az iskolai testnevelés betölthesse feladatait. 7

8 Publikációk és előadások a kutatás témájában 1. H.Ekler J. (2002) A helyi tervezés és a tantárgy-pedagógia, A Tudomány Napja, PTE TTK Pécs 2. H.Ekler J. (2002) A tantárgy-pedagógia és a helyi tervezés. Apáczai Nemzetközi Tudományos Konferencia. Győr 3. Rétsági E., H.Ekler J. (2002) Az iskolai testnevelés és sport értékreprezentációja a helyi tervezés szintjén, avagy a tervezés tantárgy-pedagógiai kérdései. II. Országos Neveléstudományi Konferencia Testnevelés Szimpózium. MTA 4. H.Ekler J., Rétsági E. (2003) Az iskolai testnevelés és sport értékreprezentációjáról. Magyar Sporttudományi Szemle 2003/4. szám, H. Ekler J. (2003) Az iskolai testnevelés és sport értékreprezentációja, a helyi tervezés szintjén. Művészet Pedagógia Sport. A Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar tudományos közleményei. Szombathely H. Ekler J. (2003) A sport és testnevelés értékreprezentációja a Vas megyei közoktatásban. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Phd szekció. Győr 7. H. Ekler J. (2003) A tantervváltások hatása a tanórai testnevelés óraszámára. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Konferenciakötet H. Ekler J., Rétsági E. (2003) The Values of PE and sport in local planing. 8th Annual Congress European College of Sport Science. Salzburg. Konferenciakötet Rétsági E., H.Ekler J. (2003) PE curricula in 2003 in Hungary. 8th Annual Congress European College of Sport Science. Salzburg. Konferenciakötet H. Ekler J. (2004) A tantervváltások hatása a tanórai testnevelés óraszámára. Művészet Pedagógia Sport II., A Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar tudományos közleményei. Szombathely H.Ekler J. (2004) A tantervváltozások hatása az iskolai testnevelésre pedagógiai programok vizsgálata alapján. Iskolai testnevelés és sport. 22. szám H.Ekler J. (2004) A mozgásos aktivitás lehetőségei a közösségformálásban (az iskolában, az iskolák között és a lakókörnyezetben). IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Konferenciakötet Rétsági E., H.Ekler J. (2004) Az iskolai testnevelés és sport értékreprezentációja a helyi tervezés szintjén. Kalokagathia, 1-2. szám H.Ekler J. (2004) A tantervváltozások hatása az iskolai testnevelésre pedagógiai programok alapján. Iskolai testnevelés és sport, 22. szám H.Ekler J. (2004) Az iskolai testnevelés közösségformálásban betöltött szerepe. A Tudomány Napja, BDF Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, Szombathely 16. H.Ekler J. (2005) Az iskolai testnevelés megújítási lehetőségei. Naprakész iskolai testnevelést! Konferencia. Tapolca 17. H.Ekler J. (2005) Az iskolai testnevelés szerkezeti változásai (Sport a tanórán és a tanórán kívül). IV. Országos Sporttudományi Kongresszus. Tanulmánykötet H.Ekler J. (2005) Új módszerek a testnevelés oktatásában. Szemléletváltás az oktatásban Konferencia Kisfaludy Ramassetter Okt. Intézmény, Sümeg 19. H.Ekler J. (2005) A testnevelő tanár, mint a testnevelés értékeinek iskolai képviselője. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Konferenciakötet H.Ekler J. (2005) Életmód egészség, és amit a testnevelő tanár ezért tehet. V. Országos Sporttudományi Kongresszus 8

9 21. H.Ekler J. (2005) Naprakész iskolai testnevelés. Sporttudományi Konferencia, Szombathely 22. H.Ekler J. (2005) Új kihívások a testnevelő tanár- és tanítóképzésben egy empirikus vizsgálat tanulságai. Pedagógusképzés, szám H.Ekler J. (2005) Az iskolai testnevelés tervezése és gyakorlata a helyi tervezésben. Testnevelő tanári továbbképzés, BTTE, Pécs 24. Rétsági E., H.Ekler J. (2006) New and Traditional Branches of Sports in Physical Education and Sports at Schools. 11st Annual Congress European College of Sport Science. Lousanne 25. H.Ekler J. (2006) Tendencies for PE and sport to change in Hungary. Journal of Coimbra Network on Exercise Sciences Published by International Network of Member University Institutions. megjelenés alatt 26. H.Ekler J. (2006) A sport értékei a modern társadalomban. Kalokagathia. megjelenés alatt 27. H.Ekler J. (2006) The impact of PE teachers on schools sporting activities. World Congress of Performance Analysis of Sport 7. Konferenciakötet

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fintor Gábor Debreceni Egyetem, Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája

Részletesebben

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA TESTKULTÚRA A KLEBELSBERGI KULTÚRPOLITIKÁBAN ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT MEGÚJÍTÁSÁRA 2010. október 16. AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ -

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Születési hely, idő: Salgótarján, 1978. 06. 13. Anyja neve: Prezenszki Erzsébet Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Tanulmányok: 2002-2006: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelési- és Sporttudományi Intézet SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Testnevelő Edző Bsc Nappali tagozat TEMATIKA DOKUMENTUMOK ÜGYMENET Testnevelő Edző Bsc Nappali

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben