Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista"

Átírás

1 Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol műveltségterület 2. főiskola, tanító, technika szakkollégium, matematika műveltségterület tanügyigazgatási szakvizsga 3. főiskola, tanító, magyar műveltségterület angol 1-8. évfolyam osztálytanító 1. évfolyam; matematika 5-6. évfolyam testnevelés 1.; 3. évfolyam, ének, vizuális kultúra 1. évfolyam; magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam; tanulószoba; színjátszó szakkör 4. egyetem, történelem-hittanár szak osztályfőnök 5. évfolyam; hit- és erkölcstan 1-2., 4-5. és 8. évfolyam, történelem 5., 7-8. évfolyam 5. főiskola, tanár, magyar-történelem szak, 6. főiskola, tanító, tanár, magyar nyelv és irodalom szak osztályfőnök 6. évfolyam, magyar 6., 8. évfolyam, történelem 6. évfolyam osztályfőnök 7. évf., magyar 7. évf., igazgatóhelyettes 7. főiskola, tanár, matematika-ének szak matematika 6-8. évf.; ének 6-8. évf.; énekkar 8. egyetem, tanár informatika 7-8. évf. 9. főiskola kémia szak; egyetem német nyelv és irodalom szak 10. főiskola, tanító, természetismeret műveltségterület 11. főiskola, tanító, magyar műveltségterület 12. főiskola, tanító, vizuális kultúra műveltségterület 13. főiskola, tanár, biológia-földrajz szak 14. gyógypedagógiai főiskola, pszichopedagógus 15. főiskola, tanár, történelem szak német 1-8. évf., kémia 7-8. évf.; osztálytanító 2. b osztály napközis nevelő 1. számú csoport Osztálytanító 2. a osztály tánc 1., 5. évfolyam osztályfőnök 8. b osztály, természetismeret 5-6. évf, földrajz, biológia, fizika 7-8. évf., DÖK vezető rehab. órák, fejlesztés tanulószoba vezető

2 16. főiskola, tanító, népművelés szakkollégium, informatika műveltségterület, 17. főiskola, tanár, testnevelés szak 18. főiskola, tanító, vizuális kultúra műveltségterület 19. főiskola, tanító, társadalomismeret műveltségterület 20. főiskola, tanító, rajz szakkollégium 21. főiskola, tanító angol műveltségterület igazgató informatika 4-6. évfolyam, osztályfőnök 8. a osztály, testnevelés 5-8. évfolyam, tömegsport, sport szakkörök osztálytanító 4. évfolyam, ének 5. évfolyam, gyermek- és ifj. védelmi felelős napközis csoportvezető 2. sz. csoport Osztálytanító 3. évfolyam; rajz 5-8. évfolyam; angol 6-8. évfolyam 2. A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége feladatkör Iskolai végzettség 1. Takarító nyolc általános 2. Konyhai dolgozó szakmunkásképző 3. Takarítónő szakmunkásképző 4. Karbantartó, takarító szakmunkásképző 5. Takarító nyolc általános 6. Gazdasági vezető főiskola, közgazdász 7. Iskolatitkár, pénztáros felsőfokú szakvizsga, társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 3. Országos mérés-értékelés eredményei matematika matematika szövegértés szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam Országos átlag Iskolai átlag Intézményünk diákjai a kompetencia felméréseken az országos átlag közelében teljesítenek. A 6. évfolyamosok teljesítménye valamennyivel alacsonyabb, mint az országos átlag. A nyolcadikos tanulók eredménye nem különbözik szignifikánsan a korábbi eredmények tükrében várhatótól.

3 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2012/2013. Szeptemberben 216 fővel indultunk, október 1-jén 219 tanulónk volt, amely végére visszacsökkent 216 főre. Ennek oka: a családi viszonyok megváltozása, költözés. A nyolcadik évfolyamon 20 diák fejezte be általános iskolai tanulmányait 2013 júniusában. A 2012/13-as ben évismétlő diákunk nem volt, augusztusban 5 fő tehetett javító vizsgát; közülük 2 fő nem tudta teljesíteni a tantervi követelményeket. 5. Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Intézménytípus 2009/ / / /2013. fő % fő % fő % fő % gimnázium 3 11, szakközépiskola 16 61, szakiskola Nem tanul tovább A nyolcadik évfolyamot befejező diákjaink közül egy tanuló szakmai képzésben, míg a végzők 95 %-a érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait. 6. A mindennapi testedzés formái Iskolánk tanulói az 1-2. és az 5-6. évfolyamon hetente öt testnevelés órán, a 3-4. évfolyamon három testnevelés órán, egy, órarendbe beépített évfolyamonkénti - tömegsport foglalkozáson, és egy alkalommal harmincperces játékos tornán vesznek részt. Az ötödikesek az első félévben úszásoktatásban részesülnek. A felső tagozatosoknak az órarendjébe a évfolyamon heti 2,5 óra testnevelés van beépítve. Sport szakköreink működése mellett a tornatermünkben tartott kézi- és kosárlabda foglalkozásokon is részt vehetnek tanulóink. 7. Az otthoni felkészülés, a házi feladat adásának szabályai A házi feladat adásának célja, hogy tanulók képességeikhez mérten, önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátítottakat. Ezért a házi feladatok kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, törekszünk a differenciálásra. Egyik tanítási napról a másikra csak annyi házi feladat adható, amelyet a tanóra elején a pedagógus öt-tíz perc alatt ellenőrizni képes. Hétvégére, tanítási szünetre legfeljebb annyi házi adható, mintha másnapra készülne a tanuló. A házi feladatok hiánya beszámít az év végi érdemjegybe. A rendszeresen elmulasztott házi feladatokért (3-5 egymást követő eset) egyes adható. A hiányzó házi feladat pótolható.

4 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) tantárgyanként maximum percet vehet igénybe. A napköziben, tanulószobán, otthon a felkészülés ideje nem lehet több, az alsó tagozatosok esetében napi 1-1,5 óránál, míg a felső tagozatosoknál 2,5 óránál. A délutáni foglalkozásokon, tanítók, szaktanárok segítik a tanulókat a másnapi felkészülésben. 8. Az iskolai számonkérés szabályai A számonkérés rendszeresen történjen meg és biztosítsa a tanítási-tanulási folyamatban való előrehaladást. Az értékelés mutasson rá a konkrét hiányosságokra, mutasson irányt a továbbfejlődéshez. a, Az iskolai számonkérés formái; gyakoriságuk Az írásbeli (röpdolgozat) és szóbeli felelet a során egy-egy rövidebb tananyagrész (lecke) egyéni elsajátításának gyors visszajelzését szolgálja, időtartama maximum húsz perc lehet. Az ilyen jellegű számonkérést nem kötelessége a pedagógusnak előre jelezni. Az értékelés történhet érdemjeggyel vagy egyéb, előre jelzett módon (kisjegy, piros pont, stb.). Formatív felmérést közben íratunk, hogy képet kapjunk a gyerek tanulási folyamatban való előrehaladásáról. Eredménye alapján határozzuk meg a további fejlődéshez szükséges korrekciót. Az értékelés érdemjeggyel történik. Írásbeli tematikus dolgozatot egy-egy rövidebb tanításitanulási szakasz végén íratunk, hogy képet kapjunk az elért eredményekről, a hatékonyságról. A témazáró dolgozatot szövegesen (alsó tagozaton), érdemjeggyel (felső tagozaton) értékeljük, és a naplóba piros tollal jegyzünk be. Az év végi osztályzat kialakításában súlyozott szerepe van a végi felmérésnek, amelyet érdemjeggyel értékelünk. Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve legalább 3 óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel (5 tanítási nappal) előre köteles bejelenteni a tanulók számára. Az elkészült dolgozatokat a pedagógus két héten belül kijavítja; az osztályzatot a diák kérésére szóban is indokolja, a szülőnek pedig lehetőséget biztosít arra, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. A hiányzó tanulóval az elmaradt beszámoltatás pótoltatható. Összefoglaló órát követő egy-két napos hiányzás esetén a témazáró bármikor megírattatható. A szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma heti 1 vagy 2 órás tantárgyból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta 2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A szóbeli és írásbeli érdemjegyek - lehetőleg - fele-fele arányban legyenek. Az év végi osztályzatok megállapításánál az egész éves teljesítményt vesszük figyelembe a fejlődési tendencia alapján. Az érdemjegyek közül a témazárókat súlyozottan számítjuk be.

5 b, Az írásbeli dolgozatok értékelésekor alkalmazott %-határok: = jeles = jó = közepes = elégséges 0-35 = elégtelen 9. A 2013/2014-es helyi rendje A első tanítási napja szeptember 2-a, hétfő; az utolsó, a 180. tanítási nap június 13-a, péntek lesz szeptember 14-én 18 órakor a templomban az iskola húszéves évfordulója tiszteletére rendezett gálaműsorban volt és jelenlegi tanítványaink lépnek fel. Szeptember 15-én 10 órakor hálaadó istentisztelet keretében emlékezünk iskolánk indítására, és ekkor lesz ünnepélyes névadónk is. Szeptember 27-én, pénteken projektnapot tartunk. Október 12-én rendezzük meg az országos korál éneklési versenyt. Az ádventi zenés istentiszteletre december 1-jén kerül sor. Az első félév január 17-ével zárul. A tanulók, illetve szüleik január 24-én kapják meg az értesítést tanulmányi eredményeikről. Az őszi szünet: október 24-étől október 29-éig tart (szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., kedd). A szünet utáni első tanítási nap október 30-a, szerda. A Reformáció ünnepén 10 órakor istentiszteleten veszünk részt. A téli szünet: december 21-étől január 3áig tart (szünet előtti utolsó tanítási nap december 20., péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 6., hétfő). A tavaszi szünet: április 19-étől április 27-éig tart (a szünet előtti utolsó tanítási nap április 17-e, csütörtök; a szünet utáni első tanítási nap április 28., hétfő). Április 18-án, pénteken kötelező az ünnepi istentiszteleten való részvétel. A 6., 8., és 10. évfolyamokon megrendezett kompetenciamérés napja május 28-a. A ballagással egybekötött zárót június 22-én, vasárnap tartjuk 9 órai kezdettel. 10. Iskolai osztályok, tanulói létszámok a 2013/2014-es ben Évfolyam osztály a b a b létszám Összesen: 227 fő

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakképzettség Főállású

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz

1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Sorszám végzettség 1. osztálytanító, ének-zene szakkollégium szakvizsga 2. könyvtár-pedagógia szakos általános iskolai tanár,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben