ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Turizmus szakirány Szolnok 2013

2 1. Szakdolgozat A szakdolgozatok témaválasztása és a dolgozati tevékenység a szakirány minőségirányítási rendszerének központi eleme. A dolgozati témaválasztás, a szakdolgozat és a szakmai gyakorlati tevékenység összekapcsolása, a szakdolgozati munka konzultálási rendszere a turizmus szakirányon úgy van kialakítva, hogy a hallgatók színvonalas szakdolgozatot legyenek képesek megírni. A szakdolgozati tevékenység rendszerének koordinálását az érintett tanszék, illetve a szakirány felelőse látja el. A képzés 3. félévében szeptember 30-ig a hallgatók Neptunon szakdolgozati témaválasztási kérvényben a tanszékre benyújtják választott szakdolgozati témájukat és előzetes egyeztetés esetén a témavezető nevét. A hallgatók a dolgozati témát a szakdolgozati témajegyzékből választhatnak, egyéni dolgozati témákat a szakirány felelős engedélyezhet. A szakirányfelelős 30 napon belül Neptunon értesíti a hallgatókat a téma elfogadásáról vagy elutasításáról, előbbi esetben a témavezető személyéről. Elutasítás esetén a hallgatónak a szakirány felelőssel egyeztetve újabb szakdolgozati kérvényt Neptunon kell benyújtania az új szakdolgozati téma címével. A képzés 3. félévében gyakorlati jeggyel záró szakdolgozati konzultáció tantárgy keretében heti 1 tanórában a szakirány felelős felkészíti a hallgatókat a dolgozatírásra, primer és szekunder kutatás valamint szakirodalom feldolgozás eszközeinek és módszereinek átadásával. A tantárgy során a szakirány felelős segíti a hallgatókat a dolgozat elkészítésében, megismerteti a hallgatókat a dolgozatok tartalmi, stílusbeli és formai követelményeivel. A szakdolgozat beadási határidő a 4. félévben április 20., amennyiben nem sikerül benyújtani, akkor november 30. A dolgozatot a témavezető és egy szaktanszéki oktató bírálja el. A bírálók érdemjegyet javasolnak a szakdolgozatra, - ez nem végleges jegy - a két jegyjavaslat, a hallgató szakdolgozat védése és témában bizonyított szóbeli szakértelme alapján a záróvizsga-bizottság ad egy jegyet a szakdolgozatára. A hallgató a két írásbeli bírálatot Neptunon megkapja - azokra a záróvizsga során nyílik lehetősége reagálni. Az első akadály", amit teljesítenie kell, a 3. félévben szakdolgozati témát kell választania. A szakdolgozati témákat megtalálja a Turizmus-Vendéglátás Tanszék honlapján. A szakfelelős kijelöli a témához tartozó konzulenst, aki segíteni fogja Önt a szakdolgozat megírásában. A szakdolgozata elkészítéséhez további segítséget nyújt a szakmai és formai követelmények betartásához Fülöp Tamás: Útmutató a szakdolgozati elkészítéséhez című írása. Külön fel szeretném hívni figyelmét a következő néhány szakmai és szakmai-formai követelményre; konzulensként, opponensként gyakran tapasztaltam ezen a téren hiányosságokat. A dolgozat elemző, önálló munka legyen. A leíró munka nem felel meg a követelményeknek. Eredményeit foglalja össze a dolgozat végén. A dolgozat címe és tartalma legyen összhangban. A dolgozat előszavában vagy bevezetésében fogalmazza meg a dolgozata célját, azaz azt, hogy a dolgozatában milyen eredményt kíván elérni (pl. bebizonyítani, hogy az EU-hoz való csatlakozást követőn a magyar fuvarozók, szállítmányozók és logisztikai folyamat résztvevőinek a versenyképessége nőtt). Ügyeljen arra, hogy dolgozata arányos legyen; az töltse ki a terjedelem nagy részét, amiről a dolgozat valójában szól, és ne annak hátteréről.

3 Különösen ügyeljen arra, hogy a dolgozatában a szabályoknak megfelelően hivatkozzon a felhasznált forrásokra, gondolatokra, irodalomra. A források felsorolása az irodalomjegyzékben ezt nem pótolja! Nem elégséges hivatkozás a táblázatok és az idézetek pontos forrásának megjelölése. Hivatkozni kell a felhasznált gondolatokra, adatokra, stb. A dolgozat terjedelme kb. 30 oldal 60 ezer karakter. Felhívom a figyelmét arra, hogy a hivatkozás nélküli szakdolgozatokat elutasítjuk (és bírálóhoz sem kerülnek ki). Mi lesz a sorsa a szakdolgozatának, miután Ön benyújtotta? Először is egy előzetes formai vizsgálatnak vetjük alá (tartalmaz-e a formai feltételeknek megfelelő irodalomjegyzéket, hivatkozásokat, stb.). Amennyiben egyértelműen nem felel meg a formai követelményeknek, a szakdolgozat elutasításra kerül. Amennyiben igen, a dolgozata az opponenshez kerül. A főiskolai gyakorlat értelmében a dolgozat egyik opponense a belső konzulens. Az opponensek - a mellékelt bírálati szempontok alapján - leírják a dolgozattal kapcsolatos véleményüket, bírálatot készítenek. Feladatuk annak megítélése, hogy a jelölt, vagyis Ön, mennyiben teljesítette a szakdolgozattal szemben fennálló követelményeket, mennyire készített önálló dolgozatot, mennyiben sikerült megoldania a dolgozatban megjelölt célt. Az opponensek a bírálat végén jegyet javasolnak a dolgozatra Szakdolgozati témajegyzék 1. A falusi turizmus bemutatása egy választott, konkrét vendégház példáján keresztül 2. Egy már működő turisztikai vállalkozás üzleti vagy marketing tervének összeállítása 3. Egy konkrét szálloda /utazási iroda üzleti tervének kidolgozása 4. Törzsvendég-rendszerek működésének lehetőségei a kereskedelmi szálláshelyeken vagy a falusi szállásadásban 5. Szállodák honlapjainak összehasonlító elemzése 6. Szabadidős programok szervezésének kérdései egy választott szabadidőközpontban/sportcentrumban/múzeumban 7. Különleges ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása konkrét szállodai egységben 8. Egy szálloda rendezvénytevékenységének komplex elemzése 9. Egy adott szálloda animációs tevékenységének bemutatása, javaslatok az esetleges fejlesztésre 10. Egy konkrét gyógy-, wellness-szálló, gyógyfürdő bemutatása, tevékenységének, működésének elemzése, fejlesztési javaslatok 11. A turisztikai fejlesztések hatása Magyarországon egy-egy konkrét település, kisrégió életére (konkrét példa) 12. A turizmus, mint a kitörés eszköze a kistérségekben, konkrét példa bemutatásával 13. Az önkormányzatok jelentősége, szerepe és lehetőségei a turizmus települési/kistérségi fejlesztésében 14. A piacvezető magyarországi utazási irodák marketing tevékenységének elemzése 15. Magyarországi egy-két hetes üdülő/gyógy/turista-tematikus/speciális/külföldi utak, programok (konkrét célterület megjelölésével) szervezése

4 1.2.Tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséről A szakdolgozattal szemben követelmény, hogy Valós problémát dolgozzon fel, aktuális témáról szóljon. Önálló munkát tükrözzön, önálló dolgozat legyen (ne egy néhány irodalomból összeszerkesztett, önálló gondolatokat nem tartalmazó iromány). Széleskörű forrásbázisra épüljön (ezek lehetnek könyvek, tanulmányok, cikkek, hírek, de interjúk is). A szakdolgozati témák többsége vállalati kutatást is feltételez, ebből adódóan a témák általánosan nem értelmezhetőek. A dolgozat feleljen meg az írásos művekkel szemben fennálló szigorú szakmai-formai követelményeknek. A szakdolgozat formai és további tartalmi követelményei tekintetében segítséget nyújt a Főiskola által kiadott Szakdolgozati útmutató kiadvány. 2. A záróvizsga A hallgató a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, turizmus szakirányához illeszkedő szakdolgozatot készít és azt a záróvizsgán prezentációval (Power Point vagy Prezi formátumban) megvédi. Ezután a záróvizsgán rendelkezésre álló felkészülési idő letelte után (15 perc) szóbeli vizsga keretében ad számot elméleti tudásáról, annak alkalmazhatóságát gyakorlati példákkal alátámasztva. A záróvizsgára történő jelentkezés feltételeit a Szolnoki Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rögzíti. A fénypont" a főiskolai tanulmányai végén kétségtelenül a záróvizsga. A záróvizsga lényege, hogy egy erre felkért bizottságnak meg kell állapítania, hogy Ön elsajátította-e főiskolai tanulmányai alatt mindazt, amit Önnek tudnia kell, és a főiskola bátran tanúsíthatja ezt a képesítést igazoló oklevél átadásával. A Bizottság legalább három tagból (egy elnökből és két tagból) áll, de állhat többől is. A Bizottságnak többnyire legalább egy külső" (nem főállású főiskolai oktató) tagja van. A vizsgázók belső konzulense általában tagja a bizottságnak, de nem feltétlenül. Mindazonáltal, a lehetőségek adta kereten belül igyekszünk ennek megfelelően szervezni a bizottságokat. A záróvizsga-bizottság az Ön alkalmasságát" két komponens" alapján állapítja meg. Az egyik egy Ön által kiválasztott témában (a szakdolgozat témája) való jártasság, a másik pedig a tanultak komplex ismeretei alkalmazásának képessége. A két rész sorrendjét a záróvizsgabizottság elnöke határozza meg. Mindez kissé rejtélyesnek hangzik, úgyhogy némi magyarázatra szorul. Miről is van szó? 2.1. A szakdolgozat védése Az Ön által kiválasztott témában való jártasságát a szakdolgozaton keresztül vizsgálják. Ön hosszú kutatómunkát követően elkészített az adott témában egy írásbeli munkát, illetve arról beszélgetést folytat a záróvizsgán. A kettő alapján a bizottságban kialakul egy vélemény arról, Ön mennyire vált szakértőjévé" a témának. Ez a bizonyos szakmai beszélgetés az ún. védés" keretén belül zajlik (amikor is Ön megvédi dolgozata téziseit). A védésre Ön a következő módon készülhet fel. Otthon előkészít egy legfeljebb 10 perces,

5 PowerPoint programban készített prezentációt (ez segítség Önnek, de kötelező eleme a védésnek). A prezentáció célja, hogy segítse Önt védése során. A prezentációban mutassa be szakdolgozata eredményeit, illetve reagáljon a bírálók által megfogalmazott kritikákra. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a Bizottság azt is vizsgálja, hogy Ön milyen mértékben képes megvédeni véleményét, téziseit. Tekintve, hogy az opponens által javasolt jegy csak javaslat, a védés során Ön meggyőzheti a bizottságot a saját igazáról, és bizony ez a jegyet is jelentősen befolyásolhatja! Hangsúlyozom, hogy a prezentációban nem a szakdolgozat tartalmát, hanem a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat, illetve az opponensek kritikájára való válaszait kérjük összegezni. Kérem az időkeret és a téma betartására, mert ellenkező esetben a Bizottság leállíthatja bemutatóját. A prezentációt a bizottság más okból is leállíthatja (kérdéseket tesz fel, más témára tér rá, stb.) - ez nem jelent feltétlenül rosszat. De erre is készüljön fel lelkileg. Tehát a prezentáció egy szakmai beszélgetést segít, és a védés nem abból áll, hogy elmondja azt a prezentációt, amire otthon felkészült. A prezentációhoz szükséges technikai hátteret (számítógép, projektor) a főiskola biztosítja. A záróvizsga eredményének értékelése az alábbiak szerint történik: Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének számtani közepe. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: kiváló 4,51-5,00 jó 3,51-4,50 közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2, Szóbeli vizsga A szóbeli vizsgán a hallgató 1 tételt húz, amely témakörökben tudásanyagáról a felkészülési idő után ad számot. Tételsor Turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzés turizmus szakirány: 1. tétel Ön a Tisza-tó mellett elhelyezkedő Fogad-Lak Panzió tulajdonosa. Az elmúlt években bekapcsolódott a Magyar Turizmus Zrt. tematikus évek programjába, amely keretében az adott évnek megfelelő témában szolgáltatáscsomagot állított össze a potenciális célcsoportnak évben az utazás, mint élmény, az utazáskor elérni kívánt életérzés, hangulat köré csoportosítja a turisztikai termékeket a Magyar Turizmus Zrt. 4 évszakban, 4 hangulatot sugallva fűzik össze a turisztikai termékeket a nagyközönség számára. A Tisza-tó régióban tavasszal az aktív turizmus áll a kommunikáció központjában. Mutassa be a turizmus állami intézményrendszerét Magyarországon, helyezze el a Magyar Turizmus Zrt-t ebben a rendszerben, valamint beszéljen az MT Zrt. felépítéséről, céljairól, feladatairól és marketingkommunikációs eszközeiről! Melyek egy panzió által kínált szolgáltatásokon alapuló csomag sajátosságai, kialakításának módjai. Kik lehetnek a panzió

6 feltételezett célcsoportjai? Milyen marketingkommunikációs eszközökkel ösztönzi az értékesítést? 2. tétel Ön a Lokálinfo turisztikai egyesület vezetője, mely szervezet feladata a település és környezete turisztikai szolgáltatóinak összefogása, érdekvédelme, szakmai szintjének fejlesztése. A települési önkormányzat támogatásával arra kérik, hogy alakítsa ki a helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezetet, melyhez a turisztikai szolgáltatókat is be kell vonnia. Mutassa be a turisztikai desztináció menedzsment rendszerét Magyarországon! A turisztikai desztináció menedzsment fogalma, lényege. A turisztikai desztináció menedzsment szervezete hazánkban. A TDM-szervezetek tagjainak köre. A tagok jellemző jogai és kötelezettségei. A tagok szempontjából vett előnyök és hátrányok a TDM-tagság tekintetében 3. tétel Ön a hamarosan nyíló Elite Hotel**** városi szálloda Front Office menedzsereként dolgozik. A szálloda vezetősége feladatként adta, hogy alakítsa ki a földszinti munkaterület munkaszervezetét a 150 szobás szállodában. Ábrázolja a munkaterület szervezeti diagramját! A városi/city szállodai profil jellemzői, a tipikus szolgáltatások köre. A tagolt földszinti munkaszervezet jellemző munkakörei. A tagolt földszinti munkaszervezet jellemző feladatai. A földszinti munkaterület munkakörei közötti függelmi viszonyok. A szervezeti diagram jellemzői, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok. A földszinti munkaterület munkaköreinek jellemző műszakbeosztási sémái. 4. tétel Ön a hamarosan nyíló Nóvum Hotel*** üdülőszálloda emeleti munkaterületéért felelős vezetőként dolgozik. A szálloda vezetősége feladatként adta, hogy alakítsa ki az emeleti munkaterület munkaszervezetét a 100 szobás szállodában. Ábrázolja a munkaterület szervezeti diagramját! Az üdülő szállodai profil jellemzői, a tipikus szolgáltatások köre. A hagyományos és modern emeleti munkaszervezet jellemző munkakörei. A hagyományos és modern emeleti munkaszervezet jellemző feladatai. Az emeleti munkaterület munkakörei közötti függelmi viszonyok. A szervezeti diagram jellemzői, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok. Az emeleti munkaterület munkaköreinek jellemző műszakbeosztási sémái. 5. tétel Ön a Citytrend Hotel**** konferenciaszálloda projektjében működik közre szakértőként. A beruházó azzal a feladattal látja el, hogy adjon tanácsot, milyen típusú szobákat milyen mennyiségben alakítsanak ki a 200 szobás szállodában és milyen tárgyi feltételeket kell a szolgáltatás megfelelő minőségben való nyújtásához biztosítani a vendégszobákban. Mutassa be a konferenciaszálló profil sajátosságait, a tipikus szolgáltatások körét! A konferenciaszállodák jellemző célcsoportjai, a vendégek tipikus fogyasztói szokásai. A szállodai szobák típusai, kialakításuk sajátosságai. A konferenciaszállodák szokásos szobatípusai és azok megoszlása a teljes kapacitás viszonylatában. A négycsillagos szállodai vendégszobák tárgyi feltételei.

7 6. tétel Ön a Herceg Hotel*** kastélyszálloda projektjében működik közre szakértőként. A beruházó azzal a feladattal látja el, hogy adjon tanácsot, milyen egyéb szolgáltatásokat lenne szükséges nyújtani a potenciális célcsoport igényeinek megfelelően az elhagyatott XVII. századi uradalmi épületben most kialakításra kerülő létesítményben. Mutassa be a kastélyszálló profil sajátosságait, a tipikus szolgáltatások körét! A kastélyszállodák jellemző célcsoportjai, a vendégek tipikus fogyasztói szokásai. A szállodai egyéb szolgáltatóterek típusai, kialakításuk sajátosságai, tárgyi feltételei. A konferenciaszállodák szokásos egyéb szolgáltatásai. A háromcsillagos szállodák kötelező egyéb szolgáltatásai. 7. tétel Ön a Piactér Panzió (I. osztály) tulajdonosa. A szálláshelyet családi vállalkozásban üzemelteti. A 10 szobás egység a hatályos osztályba sorolási rendelkezés által meghatározott szolgáltatásokat nyújtja vendégeinek. Az unokatestvére, aki eddig segített a mindennapi teendőkben súlyosan megbetegedett, így szükségessé vált egy új munkatárs felvétele. A feladata az, hogy készítsen egy újsághirdetést, amelyet a megyei napilapban kíván megjelentetni recepciós munkakörű munkatárs felvételére! Egy panzió alapszolgáltatásainak ellátásához szükséges munkakörök. A recepciós munkakör tipikus feladatai. A recepciós munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások (készségek, képességek). A recepciós munkakör tipikus bérezési formái (előírások és ösztönzés figyelembe vételével). Álláshirdetés jellemző tartalmi és formai sajátosságai. 8. tétel Ön a lakóhelyén működő települési önkormányzat turisztikai feladatokért felelős alkalmazottja. A közgyűlés számára egy szakmai anyagot kell összeállítania, amely bemutatja a település valamint annak 25 kilométeres körzetében működő kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmát az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Milyen adatokat kér be a szálláshely-szolgáltatóktól? A szálláshely-statisztikák jellemző adattartalma, a központi és területi statisztikák által felölelt adatok köre. A szálláshelyek kötelező statisztikai adatgyűjtésének gyakorisága, rendszere. A foglaltsági és vendégforgalmi mutatószámok és tartalmuk. A piaci folyamatokat (dinamika és kronológia) szemléltető mutatószámok és tartalmuk. 9. tétel Ön a hamarosan nyíló Med-Spa**** wellness szálloda kommunikációs igazgatója. A feladata az, hogy tervezze meg részletesen a szálloda marketingkommunikációs tervét a belső és külső kommunikációra vonatkozóan is. Milyen követelményeket támaszthat Önnel szemben a munkáltatója? A kommunikációs igazgatóval szemben támasztott követelmények. PR igazgató tevékenységi köre. A szervezeti szintű kommunikáció formái. A belső és külső kommunikáció eszközei. A marketing kommunikációs terv szerkezeti felépítése. 10. tétel Ön a ProFamily*** üdülőszálloda újonnan kinevezett marketing menedzsere. A vendégelégedettség vizsgálatánál azt tapasztalta, hogy kevés információ áll rendelkezésre az elégedettség elemzéséhez, mert a vendégek kevés kérdőívet töltenek ki. Tegyen javaslatot a vendégkérdőív átalakítására! A kérdőív szerkesztés alapszabályai, főbb kérdéstípusok egy kérdőívben. Milyen konkrét kérdéseket alkalmaz a kérdőívben, a szállodai

8 vendégelégettség felméréséhez. Kihez fordulhat tanácsért, javaslatért a kérdőív összeállításához. Milyen egyéb módszerekkel mérhető a vendégelégedettség. Hogyan használhatja föl a mérés eredményeit a szállodai folyamatok javításában. 11. tétel Ön a Napsugár wellness szálloda animátor! Állítson össze egy egészségmegőrző hétvégére vonatkozó sport programcsomagot év közötti nők számára! Határozza meg a programszervezés szempontjait, szabályait, követelményeit! Mi jellemző a választott célcsoport fogyasztói szokásaira. Sport animáció, sport rekreáció feltételei, feladatai. Sportfoglalkozások előkészítése, sportversenyek szervezése, vezetése. Sportjátékok teremben, szabadtéren, vízben. Túrák szervezése, vezetése. 12. tétel Ön a TiszaTour utazási iroda alkalmazottja. Egy utas a Kleopátra álma rövid tematikus wellness program iránt érdeklődik. Tájékoztassa, mit tartalmazhat a programcsomag. Sorolja fel a programtervezés szabályait, követelményeit, főbb szempontjait! Mutassa be a beutaztatásban és a kiutaztatásban ismeretes kiajánlási módokat. Ismertesse a bizalmas tarifa és a programfüzet szerkesztésének szabályait és tartalmát. Ismertesse a beutaztatásban használatos ajánlattétel tartalmi és formai követelményeit, milyen eladást segítő eszközöket ismer a beutaztatásban és a kiutaztatásban? 13. tétel Wellness szállodában egészségtudatos, fiatal célcsoport számára állítson össze egy wellness csomagot, a kínálati elemekből (fürdő, szauna, beauty szolgáltatások, masszázs és relaxációs technikák, sportprogramok, gasztronómia, közösségi programok)! Mutasson be közülük néhányat! Ismertesse a szabadidő, a rekreáció jelentőségét, valamint az egészségtudatos életmód kialakulásának szükségességét! Mutassa be a szabadidő eltöltésének lehetőségeit a turizmusban! 14. tétel Középiskolai külföldi diákcsoport kér ajánlatot utazási irodájától. Az ajánlatkérés tartalma a következő: magyarországi kirándulásaikat kiegészítve tervezzen kulturális animációs programot, amely feltétlenül kötődik a magyar kultúrához! (népművészet, zene, tánc, iparművészet vagy tájegységük, településük hagyományaihoz!) Mutassa be a magyar népművészetet, és emelje ki benne saját tájegységének népművészetét! Beszéljen a magyar népszokásokról, és azok regionális vonatkozásairól! 15. tétel A Mirror ***-os gyógy és wellness szállodában dolgozik animátorként. Szállodájában az utószezonban az idősek kedvezményesen üdülhetnek, októberben csak nyugdíjas csoportok pihennek. Tervezzen számukra egy természeti animációs órát! Az animáció kialakulása, feladata, helye és szerepe a turizmusban. Az animáció fogalma, tényezői. Az animációs stílusok és módszerek. Az animációs programtípusok és a működési területek összefüggései. Az animátorok által vezetett foglalkozások előkészítése és vezetése. A vezető animátor feladatai. Az animáció személyi. tárgyi, dologi teltételei. 16. tétel Ön a Tour-Kev utazási irodában dolgozik főállású idegenvezetőként. Szlovák utazási iroda partnertől kollégák érkeznek tanulmány útra a Balaton és környéke látnivalóinak

9 feltérképezése, megismerése céljából. Az Ön feladata az, hogy mutassa be a Balaton szerepét az aktív turizmusban. Hasonlítsa össze az északi és a déli part földrajzi, történelmi, kulturális adottságait. Mutasson be legalább három jellegzetes települést, idegenforgalmi látnivalóik bemutatásával. Ismertesse az idegenvezető számára nélkülözhetetlen protokoll elvárásokat. Ismertesse milyen vendégtípusokkal találkozhat egy idegenvezető. Mondja el, hogyan fogadtatja el magát csoportjával, mint idegenvezető. 17. tétel Ön a Natural Info utazási iroda referense. Az utazási iroda Magyarország természeti turizmusa által nyújtott lehetőségekre, vonzerőkre épít. Ön azt a feladatot kapja, hogy állítson össze egy katalógust, melyben megtalálhatók Magyarország legfontosabb védett természeti értékei és azok idegenforgalmi hasznosítása. Melyek a katalógus összeállítás szempontjai? Milyen természeti értékekkel töltené fel a katalógust? Említsen konkrét példákat azok idegenforgalmi hasznosítására! A természetvédelem célja, feladatai, hazai szervezete. A Nemzeti Park Igazgatóságok területei és alapfeladatai. 18. tétel Ön a Confress Hotel *** szálloda rendezvényszervezője. Egy kereskedelmi termékeket forgalmazó cég termékbemutató lebonyolítását rendeli meg a szállodától. Az Ön feladata az, hogy a rendezvényt megszervezze és lebonyolítsa. Rendezvények helye a turizmusban. Szállodai és üzleti rendezvények típusai. Rendezvényszervezés folyamata. Rendezvények helyszínei és technikája, azok személyei háttere.

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alumni Kiadó Kft. SZOLNOK 2011. Közreadja a Szolnoki Főiskola Összeállította Fülöp Tamás főiskolai docens Konzulens és lektor Kóródi Márta oktatási és tudományos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről

Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről A Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszéke figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait a felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez

Részletesebben

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

Részletesebben

29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet

29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet 29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser 18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet melléklete Vendéglátó szakmenedzser OKJ adatok Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser Szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55782201 Hozzárendelt FEOR 1415, Vendéglátó

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Desztináció marketing Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Könyves Erika Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A TURIZMUSBAN

IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A TURIZMUSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A TURIZMUSBAN - DOKTORI ÉRTEKEZÉS - Témavezető: Dr. Langer Katalin egyetemi docens Társ-témavezető Dr. habil. Dávid

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak Levelező tagozat Érvényes: 2007. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA

EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 2010. II. módosítás: 2012. március 1. III. módosítás: 2013. március 1. Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezető 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak Levelező tagozat Érvényes: 2009. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI. 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2000, 2005, 2010, 2015 1

Részletesebben