ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Turizmus szakirány Szolnok 2013

2 1. Szakdolgozat A szakdolgozatok témaválasztása és a dolgozati tevékenység a szakirány minőségirányítási rendszerének központi eleme. A dolgozati témaválasztás, a szakdolgozat és a szakmai gyakorlati tevékenység összekapcsolása, a szakdolgozati munka konzultálási rendszere a turizmus szakirányon úgy van kialakítva, hogy a hallgatók színvonalas szakdolgozatot legyenek képesek megírni. A szakdolgozati tevékenység rendszerének koordinálását az érintett tanszék, illetve a szakirány felelőse látja el. A képzés 3. félévében szeptember 30-ig a hallgatók Neptunon szakdolgozati témaválasztási kérvényben a tanszékre benyújtják választott szakdolgozati témájukat és előzetes egyeztetés esetén a témavezető nevét. A hallgatók a dolgozati témát a szakdolgozati témajegyzékből választhatnak, egyéni dolgozati témákat a szakirány felelős engedélyezhet. A szakirányfelelős 30 napon belül Neptunon értesíti a hallgatókat a téma elfogadásáról vagy elutasításáról, előbbi esetben a témavezető személyéről. Elutasítás esetén a hallgatónak a szakirány felelőssel egyeztetve újabb szakdolgozati kérvényt Neptunon kell benyújtania az új szakdolgozati téma címével. A képzés 3. félévében gyakorlati jeggyel záró szakdolgozati konzultáció tantárgy keretében heti 1 tanórában a szakirány felelős felkészíti a hallgatókat a dolgozatírásra, primer és szekunder kutatás valamint szakirodalom feldolgozás eszközeinek és módszereinek átadásával. A tantárgy során a szakirány felelős segíti a hallgatókat a dolgozat elkészítésében, megismerteti a hallgatókat a dolgozatok tartalmi, stílusbeli és formai követelményeivel. A szakdolgozat beadási határidő a 4. félévben április 20., amennyiben nem sikerül benyújtani, akkor november 30. A dolgozatot a témavezető és egy szaktanszéki oktató bírálja el. A bírálók érdemjegyet javasolnak a szakdolgozatra, - ez nem végleges jegy - a két jegyjavaslat, a hallgató szakdolgozat védése és témában bizonyított szóbeli szakértelme alapján a záróvizsga-bizottság ad egy jegyet a szakdolgozatára. A hallgató a két írásbeli bírálatot Neptunon megkapja - azokra a záróvizsga során nyílik lehetősége reagálni. Az első akadály", amit teljesítenie kell, a 3. félévben szakdolgozati témát kell választania. A szakdolgozati témákat megtalálja a Turizmus-Vendéglátás Tanszék honlapján. A szakfelelős kijelöli a témához tartozó konzulenst, aki segíteni fogja Önt a szakdolgozat megírásában. A szakdolgozata elkészítéséhez további segítséget nyújt a szakmai és formai követelmények betartásához Fülöp Tamás: Útmutató a szakdolgozati elkészítéséhez című írása. Külön fel szeretném hívni figyelmét a következő néhány szakmai és szakmai-formai követelményre; konzulensként, opponensként gyakran tapasztaltam ezen a téren hiányosságokat. A dolgozat elemző, önálló munka legyen. A leíró munka nem felel meg a követelményeknek. Eredményeit foglalja össze a dolgozat végén. A dolgozat címe és tartalma legyen összhangban. A dolgozat előszavában vagy bevezetésében fogalmazza meg a dolgozata célját, azaz azt, hogy a dolgozatában milyen eredményt kíván elérni (pl. bebizonyítani, hogy az EU-hoz való csatlakozást követőn a magyar fuvarozók, szállítmányozók és logisztikai folyamat résztvevőinek a versenyképessége nőtt). Ügyeljen arra, hogy dolgozata arányos legyen; az töltse ki a terjedelem nagy részét, amiről a dolgozat valójában szól, és ne annak hátteréről.

3 Különösen ügyeljen arra, hogy a dolgozatában a szabályoknak megfelelően hivatkozzon a felhasznált forrásokra, gondolatokra, irodalomra. A források felsorolása az irodalomjegyzékben ezt nem pótolja! Nem elégséges hivatkozás a táblázatok és az idézetek pontos forrásának megjelölése. Hivatkozni kell a felhasznált gondolatokra, adatokra, stb. A dolgozat terjedelme kb. 30 oldal 60 ezer karakter. Felhívom a figyelmét arra, hogy a hivatkozás nélküli szakdolgozatokat elutasítjuk (és bírálóhoz sem kerülnek ki). Mi lesz a sorsa a szakdolgozatának, miután Ön benyújtotta? Először is egy előzetes formai vizsgálatnak vetjük alá (tartalmaz-e a formai feltételeknek megfelelő irodalomjegyzéket, hivatkozásokat, stb.). Amennyiben egyértelműen nem felel meg a formai követelményeknek, a szakdolgozat elutasításra kerül. Amennyiben igen, a dolgozata az opponenshez kerül. A főiskolai gyakorlat értelmében a dolgozat egyik opponense a belső konzulens. Az opponensek - a mellékelt bírálati szempontok alapján - leírják a dolgozattal kapcsolatos véleményüket, bírálatot készítenek. Feladatuk annak megítélése, hogy a jelölt, vagyis Ön, mennyiben teljesítette a szakdolgozattal szemben fennálló követelményeket, mennyire készített önálló dolgozatot, mennyiben sikerült megoldania a dolgozatban megjelölt célt. Az opponensek a bírálat végén jegyet javasolnak a dolgozatra Szakdolgozati témajegyzék 1. A falusi turizmus bemutatása egy választott, konkrét vendégház példáján keresztül 2. Egy már működő turisztikai vállalkozás üzleti vagy marketing tervének összeállítása 3. Egy konkrét szálloda /utazási iroda üzleti tervének kidolgozása 4. Törzsvendég-rendszerek működésének lehetőségei a kereskedelmi szálláshelyeken vagy a falusi szállásadásban 5. Szállodák honlapjainak összehasonlító elemzése 6. Szabadidős programok szervezésének kérdései egy választott szabadidőközpontban/sportcentrumban/múzeumban 7. Különleges ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása konkrét szállodai egységben 8. Egy szálloda rendezvénytevékenységének komplex elemzése 9. Egy adott szálloda animációs tevékenységének bemutatása, javaslatok az esetleges fejlesztésre 10. Egy konkrét gyógy-, wellness-szálló, gyógyfürdő bemutatása, tevékenységének, működésének elemzése, fejlesztési javaslatok 11. A turisztikai fejlesztések hatása Magyarországon egy-egy konkrét település, kisrégió életére (konkrét példa) 12. A turizmus, mint a kitörés eszköze a kistérségekben, konkrét példa bemutatásával 13. Az önkormányzatok jelentősége, szerepe és lehetőségei a turizmus települési/kistérségi fejlesztésében 14. A piacvezető magyarországi utazási irodák marketing tevékenységének elemzése 15. Magyarországi egy-két hetes üdülő/gyógy/turista-tematikus/speciális/külföldi utak, programok (konkrét célterület megjelölésével) szervezése

4 1.2.Tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséről A szakdolgozattal szemben követelmény, hogy Valós problémát dolgozzon fel, aktuális témáról szóljon. Önálló munkát tükrözzön, önálló dolgozat legyen (ne egy néhány irodalomból összeszerkesztett, önálló gondolatokat nem tartalmazó iromány). Széleskörű forrásbázisra épüljön (ezek lehetnek könyvek, tanulmányok, cikkek, hírek, de interjúk is). A szakdolgozati témák többsége vállalati kutatást is feltételez, ebből adódóan a témák általánosan nem értelmezhetőek. A dolgozat feleljen meg az írásos művekkel szemben fennálló szigorú szakmai-formai követelményeknek. A szakdolgozat formai és további tartalmi követelményei tekintetében segítséget nyújt a Főiskola által kiadott Szakdolgozati útmutató kiadvány. 2. A záróvizsga A hallgató a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, turizmus szakirányához illeszkedő szakdolgozatot készít és azt a záróvizsgán prezentációval (Power Point vagy Prezi formátumban) megvédi. Ezután a záróvizsgán rendelkezésre álló felkészülési idő letelte után (15 perc) szóbeli vizsga keretében ad számot elméleti tudásáról, annak alkalmazhatóságát gyakorlati példákkal alátámasztva. A záróvizsgára történő jelentkezés feltételeit a Szolnoki Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rögzíti. A fénypont" a főiskolai tanulmányai végén kétségtelenül a záróvizsga. A záróvizsga lényege, hogy egy erre felkért bizottságnak meg kell állapítania, hogy Ön elsajátította-e főiskolai tanulmányai alatt mindazt, amit Önnek tudnia kell, és a főiskola bátran tanúsíthatja ezt a képesítést igazoló oklevél átadásával. A Bizottság legalább három tagból (egy elnökből és két tagból) áll, de állhat többől is. A Bizottságnak többnyire legalább egy külső" (nem főállású főiskolai oktató) tagja van. A vizsgázók belső konzulense általában tagja a bizottságnak, de nem feltétlenül. Mindazonáltal, a lehetőségek adta kereten belül igyekszünk ennek megfelelően szervezni a bizottságokat. A záróvizsga-bizottság az Ön alkalmasságát" két komponens" alapján állapítja meg. Az egyik egy Ön által kiválasztott témában (a szakdolgozat témája) való jártasság, a másik pedig a tanultak komplex ismeretei alkalmazásának képessége. A két rész sorrendjét a záróvizsgabizottság elnöke határozza meg. Mindez kissé rejtélyesnek hangzik, úgyhogy némi magyarázatra szorul. Miről is van szó? 2.1. A szakdolgozat védése Az Ön által kiválasztott témában való jártasságát a szakdolgozaton keresztül vizsgálják. Ön hosszú kutatómunkát követően elkészített az adott témában egy írásbeli munkát, illetve arról beszélgetést folytat a záróvizsgán. A kettő alapján a bizottságban kialakul egy vélemény arról, Ön mennyire vált szakértőjévé" a témának. Ez a bizonyos szakmai beszélgetés az ún. védés" keretén belül zajlik (amikor is Ön megvédi dolgozata téziseit). A védésre Ön a következő módon készülhet fel. Otthon előkészít egy legfeljebb 10 perces,

5 PowerPoint programban készített prezentációt (ez segítség Önnek, de kötelező eleme a védésnek). A prezentáció célja, hogy segítse Önt védése során. A prezentációban mutassa be szakdolgozata eredményeit, illetve reagáljon a bírálók által megfogalmazott kritikákra. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a Bizottság azt is vizsgálja, hogy Ön milyen mértékben képes megvédeni véleményét, téziseit. Tekintve, hogy az opponens által javasolt jegy csak javaslat, a védés során Ön meggyőzheti a bizottságot a saját igazáról, és bizony ez a jegyet is jelentősen befolyásolhatja! Hangsúlyozom, hogy a prezentációban nem a szakdolgozat tartalmát, hanem a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat, illetve az opponensek kritikájára való válaszait kérjük összegezni. Kérem az időkeret és a téma betartására, mert ellenkező esetben a Bizottság leállíthatja bemutatóját. A prezentációt a bizottság más okból is leállíthatja (kérdéseket tesz fel, más témára tér rá, stb.) - ez nem jelent feltétlenül rosszat. De erre is készüljön fel lelkileg. Tehát a prezentáció egy szakmai beszélgetést segít, és a védés nem abból áll, hogy elmondja azt a prezentációt, amire otthon felkészült. A prezentációhoz szükséges technikai hátteret (számítógép, projektor) a főiskola biztosítja. A záróvizsga eredményének értékelése az alábbiak szerint történik: Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének számtani közepe. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: kiváló 4,51-5,00 jó 3,51-4,50 közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2, Szóbeli vizsga A szóbeli vizsgán a hallgató 1 tételt húz, amely témakörökben tudásanyagáról a felkészülési idő után ad számot. Tételsor Turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzés turizmus szakirány: 1. tétel Ön a Tisza-tó mellett elhelyezkedő Fogad-Lak Panzió tulajdonosa. Az elmúlt években bekapcsolódott a Magyar Turizmus Zrt. tematikus évek programjába, amely keretében az adott évnek megfelelő témában szolgáltatáscsomagot állított össze a potenciális célcsoportnak évben az utazás, mint élmény, az utazáskor elérni kívánt életérzés, hangulat köré csoportosítja a turisztikai termékeket a Magyar Turizmus Zrt. 4 évszakban, 4 hangulatot sugallva fűzik össze a turisztikai termékeket a nagyközönség számára. A Tisza-tó régióban tavasszal az aktív turizmus áll a kommunikáció központjában. Mutassa be a turizmus állami intézményrendszerét Magyarországon, helyezze el a Magyar Turizmus Zrt-t ebben a rendszerben, valamint beszéljen az MT Zrt. felépítéséről, céljairól, feladatairól és marketingkommunikációs eszközeiről! Melyek egy panzió által kínált szolgáltatásokon alapuló csomag sajátosságai, kialakításának módjai. Kik lehetnek a panzió

6 feltételezett célcsoportjai? Milyen marketingkommunikációs eszközökkel ösztönzi az értékesítést? 2. tétel Ön a Lokálinfo turisztikai egyesület vezetője, mely szervezet feladata a település és környezete turisztikai szolgáltatóinak összefogása, érdekvédelme, szakmai szintjének fejlesztése. A települési önkormányzat támogatásával arra kérik, hogy alakítsa ki a helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezetet, melyhez a turisztikai szolgáltatókat is be kell vonnia. Mutassa be a turisztikai desztináció menedzsment rendszerét Magyarországon! A turisztikai desztináció menedzsment fogalma, lényege. A turisztikai desztináció menedzsment szervezete hazánkban. A TDM-szervezetek tagjainak köre. A tagok jellemző jogai és kötelezettségei. A tagok szempontjából vett előnyök és hátrányok a TDM-tagság tekintetében 3. tétel Ön a hamarosan nyíló Elite Hotel**** városi szálloda Front Office menedzsereként dolgozik. A szálloda vezetősége feladatként adta, hogy alakítsa ki a földszinti munkaterület munkaszervezetét a 150 szobás szállodában. Ábrázolja a munkaterület szervezeti diagramját! A városi/city szállodai profil jellemzői, a tipikus szolgáltatások köre. A tagolt földszinti munkaszervezet jellemző munkakörei. A tagolt földszinti munkaszervezet jellemző feladatai. A földszinti munkaterület munkakörei közötti függelmi viszonyok. A szervezeti diagram jellemzői, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok. A földszinti munkaterület munkaköreinek jellemző műszakbeosztási sémái. 4. tétel Ön a hamarosan nyíló Nóvum Hotel*** üdülőszálloda emeleti munkaterületéért felelős vezetőként dolgozik. A szálloda vezetősége feladatként adta, hogy alakítsa ki az emeleti munkaterület munkaszervezetét a 100 szobás szállodában. Ábrázolja a munkaterület szervezeti diagramját! Az üdülő szállodai profil jellemzői, a tipikus szolgáltatások köre. A hagyományos és modern emeleti munkaszervezet jellemző munkakörei. A hagyományos és modern emeleti munkaszervezet jellemző feladatai. Az emeleti munkaterület munkakörei közötti függelmi viszonyok. A szervezeti diagram jellemzői, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok. Az emeleti munkaterület munkaköreinek jellemző műszakbeosztási sémái. 5. tétel Ön a Citytrend Hotel**** konferenciaszálloda projektjében működik közre szakértőként. A beruházó azzal a feladattal látja el, hogy adjon tanácsot, milyen típusú szobákat milyen mennyiségben alakítsanak ki a 200 szobás szállodában és milyen tárgyi feltételeket kell a szolgáltatás megfelelő minőségben való nyújtásához biztosítani a vendégszobákban. Mutassa be a konferenciaszálló profil sajátosságait, a tipikus szolgáltatások körét! A konferenciaszállodák jellemző célcsoportjai, a vendégek tipikus fogyasztói szokásai. A szállodai szobák típusai, kialakításuk sajátosságai. A konferenciaszállodák szokásos szobatípusai és azok megoszlása a teljes kapacitás viszonylatában. A négycsillagos szállodai vendégszobák tárgyi feltételei.

7 6. tétel Ön a Herceg Hotel*** kastélyszálloda projektjében működik közre szakértőként. A beruházó azzal a feladattal látja el, hogy adjon tanácsot, milyen egyéb szolgáltatásokat lenne szükséges nyújtani a potenciális célcsoport igényeinek megfelelően az elhagyatott XVII. századi uradalmi épületben most kialakításra kerülő létesítményben. Mutassa be a kastélyszálló profil sajátosságait, a tipikus szolgáltatások körét! A kastélyszállodák jellemző célcsoportjai, a vendégek tipikus fogyasztói szokásai. A szállodai egyéb szolgáltatóterek típusai, kialakításuk sajátosságai, tárgyi feltételei. A konferenciaszállodák szokásos egyéb szolgáltatásai. A háromcsillagos szállodák kötelező egyéb szolgáltatásai. 7. tétel Ön a Piactér Panzió (I. osztály) tulajdonosa. A szálláshelyet családi vállalkozásban üzemelteti. A 10 szobás egység a hatályos osztályba sorolási rendelkezés által meghatározott szolgáltatásokat nyújtja vendégeinek. Az unokatestvére, aki eddig segített a mindennapi teendőkben súlyosan megbetegedett, így szükségessé vált egy új munkatárs felvétele. A feladata az, hogy készítsen egy újsághirdetést, amelyet a megyei napilapban kíván megjelentetni recepciós munkakörű munkatárs felvételére! Egy panzió alapszolgáltatásainak ellátásához szükséges munkakörök. A recepciós munkakör tipikus feladatai. A recepciós munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások (készségek, képességek). A recepciós munkakör tipikus bérezési formái (előírások és ösztönzés figyelembe vételével). Álláshirdetés jellemző tartalmi és formai sajátosságai. 8. tétel Ön a lakóhelyén működő települési önkormányzat turisztikai feladatokért felelős alkalmazottja. A közgyűlés számára egy szakmai anyagot kell összeállítania, amely bemutatja a település valamint annak 25 kilométeres körzetében működő kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmát az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Milyen adatokat kér be a szálláshely-szolgáltatóktól? A szálláshely-statisztikák jellemző adattartalma, a központi és területi statisztikák által felölelt adatok köre. A szálláshelyek kötelező statisztikai adatgyűjtésének gyakorisága, rendszere. A foglaltsági és vendégforgalmi mutatószámok és tartalmuk. A piaci folyamatokat (dinamika és kronológia) szemléltető mutatószámok és tartalmuk. 9. tétel Ön a hamarosan nyíló Med-Spa**** wellness szálloda kommunikációs igazgatója. A feladata az, hogy tervezze meg részletesen a szálloda marketingkommunikációs tervét a belső és külső kommunikációra vonatkozóan is. Milyen követelményeket támaszthat Önnel szemben a munkáltatója? A kommunikációs igazgatóval szemben támasztott követelmények. PR igazgató tevékenységi köre. A szervezeti szintű kommunikáció formái. A belső és külső kommunikáció eszközei. A marketing kommunikációs terv szerkezeti felépítése. 10. tétel Ön a ProFamily*** üdülőszálloda újonnan kinevezett marketing menedzsere. A vendégelégedettség vizsgálatánál azt tapasztalta, hogy kevés információ áll rendelkezésre az elégedettség elemzéséhez, mert a vendégek kevés kérdőívet töltenek ki. Tegyen javaslatot a vendégkérdőív átalakítására! A kérdőív szerkesztés alapszabályai, főbb kérdéstípusok egy kérdőívben. Milyen konkrét kérdéseket alkalmaz a kérdőívben, a szállodai

8 vendégelégettség felméréséhez. Kihez fordulhat tanácsért, javaslatért a kérdőív összeállításához. Milyen egyéb módszerekkel mérhető a vendégelégedettség. Hogyan használhatja föl a mérés eredményeit a szállodai folyamatok javításában. 11. tétel Ön a Napsugár wellness szálloda animátor! Állítson össze egy egészségmegőrző hétvégére vonatkozó sport programcsomagot év közötti nők számára! Határozza meg a programszervezés szempontjait, szabályait, követelményeit! Mi jellemző a választott célcsoport fogyasztói szokásaira. Sport animáció, sport rekreáció feltételei, feladatai. Sportfoglalkozások előkészítése, sportversenyek szervezése, vezetése. Sportjátékok teremben, szabadtéren, vízben. Túrák szervezése, vezetése. 12. tétel Ön a TiszaTour utazási iroda alkalmazottja. Egy utas a Kleopátra álma rövid tematikus wellness program iránt érdeklődik. Tájékoztassa, mit tartalmazhat a programcsomag. Sorolja fel a programtervezés szabályait, követelményeit, főbb szempontjait! Mutassa be a beutaztatásban és a kiutaztatásban ismeretes kiajánlási módokat. Ismertesse a bizalmas tarifa és a programfüzet szerkesztésének szabályait és tartalmát. Ismertesse a beutaztatásban használatos ajánlattétel tartalmi és formai követelményeit, milyen eladást segítő eszközöket ismer a beutaztatásban és a kiutaztatásban? 13. tétel Wellness szállodában egészségtudatos, fiatal célcsoport számára állítson össze egy wellness csomagot, a kínálati elemekből (fürdő, szauna, beauty szolgáltatások, masszázs és relaxációs technikák, sportprogramok, gasztronómia, közösségi programok)! Mutasson be közülük néhányat! Ismertesse a szabadidő, a rekreáció jelentőségét, valamint az egészségtudatos életmód kialakulásának szükségességét! Mutassa be a szabadidő eltöltésének lehetőségeit a turizmusban! 14. tétel Középiskolai külföldi diákcsoport kér ajánlatot utazási irodájától. Az ajánlatkérés tartalma a következő: magyarországi kirándulásaikat kiegészítve tervezzen kulturális animációs programot, amely feltétlenül kötődik a magyar kultúrához! (népművészet, zene, tánc, iparművészet vagy tájegységük, településük hagyományaihoz!) Mutassa be a magyar népművészetet, és emelje ki benne saját tájegységének népművészetét! Beszéljen a magyar népszokásokról, és azok regionális vonatkozásairól! 15. tétel A Mirror ***-os gyógy és wellness szállodában dolgozik animátorként. Szállodájában az utószezonban az idősek kedvezményesen üdülhetnek, októberben csak nyugdíjas csoportok pihennek. Tervezzen számukra egy természeti animációs órát! Az animáció kialakulása, feladata, helye és szerepe a turizmusban. Az animáció fogalma, tényezői. Az animációs stílusok és módszerek. Az animációs programtípusok és a működési területek összefüggései. Az animátorok által vezetett foglalkozások előkészítése és vezetése. A vezető animátor feladatai. Az animáció személyi. tárgyi, dologi teltételei. 16. tétel Ön a Tour-Kev utazási irodában dolgozik főállású idegenvezetőként. Szlovák utazási iroda partnertől kollégák érkeznek tanulmány útra a Balaton és környéke látnivalóinak

9 feltérképezése, megismerése céljából. Az Ön feladata az, hogy mutassa be a Balaton szerepét az aktív turizmusban. Hasonlítsa össze az északi és a déli part földrajzi, történelmi, kulturális adottságait. Mutasson be legalább három jellegzetes települést, idegenforgalmi látnivalóik bemutatásával. Ismertesse az idegenvezető számára nélkülözhetetlen protokoll elvárásokat. Ismertesse milyen vendégtípusokkal találkozhat egy idegenvezető. Mondja el, hogyan fogadtatja el magát csoportjával, mint idegenvezető. 17. tétel Ön a Natural Info utazási iroda referense. Az utazási iroda Magyarország természeti turizmusa által nyújtott lehetőségekre, vonzerőkre épít. Ön azt a feladatot kapja, hogy állítson össze egy katalógust, melyben megtalálhatók Magyarország legfontosabb védett természeti értékei és azok idegenforgalmi hasznosítása. Melyek a katalógus összeállítás szempontjai? Milyen természeti értékekkel töltené fel a katalógust? Említsen konkrét példákat azok idegenforgalmi hasznosítására! A természetvédelem célja, feladatai, hazai szervezete. A Nemzeti Park Igazgatóságok területei és alapfeladatai. 18. tétel Ön a Confress Hotel *** szálloda rendezvényszervezője. Egy kereskedelmi termékeket forgalmazó cég termékbemutató lebonyolítását rendeli meg a szállodától. Az Ön feladata az, hogy a rendezvényt megszervezze és lebonyolítsa. Rendezvények helye a turizmusban. Szállodai és üzleti rendezvények típusai. Rendezvényszervezés folyamata. Rendezvények helyszínei és technikája, azok személyei háttere.

ZÁRÓVIZSGA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS. érvényes a. Szolnok 2013.

ZÁRÓVIZSGA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS. érvényes a. Szolnok 2013. SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Vendéglátó szakirány Szolnok 2013. 1. Szakdolgozat A szakdolgozatok

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 2 IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 1. Határozza meg a turizmus fogalmát, ismertesse a turizmus történeti fejlődését! Ismertesse a turizmus rendszerét és a környezeti hatásokat!

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Záróvizsga A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Szállásadás AV_TND117 (nappali), AV_TLD117 (lev.) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hevessy Gábor, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány)

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Pénzintézeti szakirány Szolnok 1. Záróvizsga A Pénzügy és számvitel felsőoktatási

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 2+2 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Záróvizsga tételek. Turizmus-vendéglátás szak. 2012. A tételek

Záróvizsga tételek. Turizmus-vendéglátás szak. 2012. A tételek Záróvizsga tételek Turizmus-vendéglátás szak 2012. A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozat készítés eljárásrendje IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozattal kapcsolatos feladatok és azok időbeli ütemezése (határidők): Szakdolgozati

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet

29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet 29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat megírásához

Útmutató a szakdolgozat megírásához Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Útmutató a szakdolgozat megírásához A Gyógyszertárvezetés, -üzemeltetés, a Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, a Gyógyszerészi

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A szakmai gyakorlat rendje a Nemzetközi gazdálkodás szak, levelező és távoktatás tagozat hallgatói részére

A szakmai gyakorlat rendje a Nemzetközi gazdálkodás szak, levelező és távoktatás tagozat hallgatói részére A szakmai gyakorlat rendje a Nemzetközi gazdálkodás szak, levelező és távoktatás tagozat hallgatói részére A Nemzetközi gazdálkodás szak képzéséhez előírt szakmai gyakorlatok rendjét a Főiskola Kreditrendszerű

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben