Paál János. egyházi és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paál János. egyházi és"

Átírás

1 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek, s mindzoknk, kik hrminezuyolcz éven át becses vásárlásikkl és megrendeléseikkel szerencséltettek! forró köszönetem egyletnek, hogy pompás egyház mihmrbbi bevégeztetése eszközöltethessék, egy ngyrbecsült bizlmukért és zon becses készségükért, melylyel hirem meglpitni és ngyszerü sorsjáték felállítás egyszer mindenkorr helybenhgytott Ezen sorsjáték köretkező pénznyereményekkel kínálkozik, ugymint : 5,000, 7500, 750 stb forint; továbbá : jelenben élő német müvészek remekmű terményei 52,000 forint értékben bund rktármt legelső és legjobbnk nyilvánitni tnuskodtk Fogdják hálás elismerésein mult buzglmukért, s legyenek kegyesek jövöre is jó emlékeikbe megtrtv, uj czégem sorsjegy ár 2 forint, 2 sorsjegyé 20 forint A huzás folyó évi deczember utolján királyi kormány felügyelete ltt történend nyilvánosn Alulirt kereskedő-ház ezen sorsjegyek eldásávl megbiztván, minden megrendelést gyorsn és pontosn teljesit isméti eldók jelentékeny kedvezményben részesittetnek ej «U * Sorshuzási tervek ingyért szolgálttnk ki ö l I l l Z r T g Y e S név ltt prncsikkl minél gykrbbn szerencséltetni, s én társmml zon leszek, mini Frnkfurtbn hogy ngyméltóságu és teljes czimü közönség minden kívánlmit kielégíthessem, 54 (6 6) s vlmint multb, ugy jövőre is teljes törekvésem z lesz,hogy finomt, jót és trtóst lehetőleg jutáuy»st szolgáltthssm tisztelt megkeresőim kezeikbe DEÁK és HORVÁTH Deák János 75 (s-s Fogfájás ellen, mely fájdlmt zon pillntbn csillpítj,,,fog-gypotot" jánl TÖRÖK JOZSEF, gyógysrerész Pesten, király-utczábn 7-ik szám ltt Egy hüvely ár 20 krjczár Posti küldéssel 0 krjczárrl több 5 ( 6 - ) GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek növény- mtico - iniectiói s mtico-tokocski Párisbn, 7, r u e t l e l Feuillde Ezen legujbb gyógyitó szer, mely gonorhőek gyors és sikeres gyógyításár, nélkül, hogy stricturákt, vgy belső részekben gyuldásokt okozn, mtico-perui fleveleiből vn készitve Dr Ricord s párisi orsósok legngyobb része, miót ezen gyógyító-szer feltlálttott, minden egyéb ilynemü szereket melléinek A belövelés betegség közvetlen kezdetével lklmzttik, tokocskák minden rögzött s elévült esetekben, melyek cophű s kubébmg s más egyéb érczes lpokr készitett belövelésekre távozni nem krtk, vétetnek hsználtb R k t á r k : Németország nevezetesb városi minden gyógyszertárábn C^f" Mgyrországr nézve főrktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél király-utczábn 7-ik sr 656 (6 24) Mint legkitünőbb óvszernek elismert komebrgi mrhpor mrhvész s mrhbetegségek ellen folyvást friss és vlódi minőségben kphtó: PESTEN: Török József gyógyszertárábn, király-utcz 7-ik sz, Thlmyer és társ, Hlbuer testvérek,'-" Glti I E BUDÁN : z udvri gyógysertárbo Ardon Probst J F,Tones és Freiberger, B-Gyrmton Sippler testvérek, Brssóbn Hessheimer J L é3 A Gyertyánffy A és fii, Breznóbányán ZörnlibG, Csczán Bentsáth Férd, Csáktornyán Mrosiutti örökösei, Debreczenben Csnk és társ, Dobstnán Tirscher E, Esztergombn Bierbruer J C, Egerben Steinhuser A I, Eszéken Deszthy Istvé», Érsekújvárott Conlegner Ignácz és Kppel J, Fehérvárott Kovács P és Legmnn A, Győrött Jerfi A, Ipolyságon Mikulásy T, Kssán Novelly A, Koittármbn Ziegler A és fi, Körmöt zön Ploy C Kézsmárkon Genersicfc A?, Léván Bolemnn A, Llptó-Szent-Mlklóson Krivoos J, Lugoson Krone^ter Ferencz gyógyse Miskolczon Spuller J A, Mros-Vásárhelyen Fogrs Demeter, NgyKnizsán Feszelhofer J, Rosenfeld J, és Zerkovits W A, Ngyszombtbn Smekl W A, Ngyvárdon Klovics Krácsony, Nyíregyházán Mthidesz Gr gyógysz, - N-Tpolcsánbn Pollák J, Pécsett Herzog B, Pozsonybn Scherz F, Wimmer J és Hckenberger testvérek, Pncsován Buschn és fii, Rozsnyón Pós J J, Szepsi-Szent-Györgyn Kovács és fi, Selmeczcn Dimák J E és Zelenk F, Szigethváron Kohríts C, Stmándon Csiky M, gysz, Sopronbn Pchhofer L és Müller, Szegeden Aigner Sziszeken Welíenreiter A, Ttán Hennel C Tlsolczon Bukovszky A L Torök-Sient-Mikloson Hoffmnn W, ~ Trencsénben : Weiss L, * Újvidéken Schreiber F, Vág-Ujhelyen Byersdorf L, Veszprémben Tuszkn Myer, Zimonybn Jonnovits D és fi urknál 03 (7 Pál János 5 m Oó «! Központi szállitási rkhely gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben ÓVÁS Azt tpsztlván, miszerint Seldlitz-porok oly hsználti utsitványokkl dtnk el, melyek sját utsitványimml szóról szór zonosk és sját nevem láirásávl vnnk htnisitv, s igy küllkr nézvo gyártmányimml könnyen összetéveszthetők, minélfogv zon észrevétellel óvok mindenkit ezen hmisítványok megvételétől : hogy z áltlm készitett Seidlitzporok minden egyes sktulái, vlmint z dgok ppírji hivtlosn letéteményezett védmrkkl vnnk ellátv Ár egy bepecsételt eredeti ktnlyáuk 25 kr Hsználti utsitás minden nyelven jánlj z o n g o r - t e r m é b e n Pesten, Uri-utcz 6-ik szám ltt, felállított mindennemü bel- és külföldi zongorák jelenlegi ngyszerü rktárát, u m: pininokt hngverseny- s kurt-szárny-zongoráit, melyek nál folytonosn lehető legjutányosb áron készen kphtók és kikölcsönöztetnek 90 ( ) Földbirtok, házk-, szőlők-, erdők- és ültetvényekre igen jutányos föltételek mellett lehető rövid idő ltt (különösen ngyobb összegek egy hét ltt is eszközöltetnek) előlegezés nélkül, legfeljebb 2% jutlom, sőt nnk kizárásávl is pénzkölcsön eszközöltetik ki Ugynitt ktoni kötelezettség luli teljes vgy ideiglenes felmentés kivitele jutányosán elválllttik Bővebb értesitést nyerhetni z illető postbélyeg beküldése mellett R á k ó c z y Ferencznél Pesten, váczi-utcz 6-ik sz i)9 ( 3) E porok rendkivüli s legkülönbónőbb esetekben bebizonyult gyógyhtásúk áltl minden eddig ismert házi-szerek között tgdhttlnul z els6 helyet fogllják el; mint st sok ezer, ngy csásiári birodlom minden részeiből került kezeinknél levö hálirtok legrészletesebben tnusitiák, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél; továbbá gére»ék, vese- és Id este* bjokbn, ^civdobogásnl, idegesség okozt főfájásnál, vér-tódulá»nál, eúzos fogfájdsemtüál végül hystcrlár, búkórr és huzmos hányásr kjlámnál stb, legjobb sikerrel lklmztttk, legtrtósb gyógyh'ást eredményezték -- Az et értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt trtlmi oly betegek résééről, kik miután nálok minden, gykrn lloptbikus és hydropthikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ex egyszerü házi szerhez folymodtk, és ebben rongált egésrsé;;ö'knek helyreállitásár oly soká eredménytelenül kereset gyógyszert meglelek Ez elismerőirtok szerzői köxb'tt társdlomnk csknem minden osztályi, u m munkások, tnitók, kereskedők, iprosok, müvészek, mezei PESTEN, gzdák tnárok és hivtlnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, vlmint mindkét nembeli oly egyének is képviseívék, kiknek mely 0 év ót jó hírben áll, s m is szép ezelött' még leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztk legkisebb könnyebbülést, éi kiknek egészségűk csupán csk Seidlitz- forglomnk örvend, közbejött hláleset poroknk rendes hsinált áltl állítttott helyre következtében minden hozzátrtozó eszközökkel szbd kézből eldó A főrktár létezik Bővebben tudkozódhtni tuljdonosnőnél (b Sándor-utcz 2-dik szám ltt) TÖRÖK J Ó S E F gyógyszerész urnál, király-utcz 7-ik szám ltt Pesten 900 ( 2) Egy szppnos-üzlet PESTEN STBIiSBACH JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezábn E«en czégek ltt sj-intén megrendelhető: norvégii Bergen városból vló vlódi Dorsch-májlilzsirolj is Ár egy ngyobb üvegnek - 0 kr, egy kisebbnek é AJÍ üvegcsék el vnnk látv védmrkomml és kimeritő hsználti utsítássl Ez r egyetlen fj, niely minden töltés előtt vegytnilg megvizsgálttik és czinkupkkl elzárt üvegekben küldetik el Eien legtisztább és leghtályosb májhlxsir-fj Dorsch-hlknk leggondosbb egybegyűjtése és kiválogtás áltl vn megnyerve, és egyátlábn semmi vegytni kezelés lá nem vontott, hnem bepecsételt üvegekben levö folydék egészen épen é» «on állpotbn vn, miként z közvetlenül t«rmé»et áltl ny Jutott E vlódi Dorsch-májhlzsir-olj Európánk minden orvosi tekintélye áltl mint legjelesb gyógyszer mell- és tfidé-bjokbn, serophulus ét rchitu, fcfiuvény és CSÚB, Idült bőrkiütés, H e m g y u l d i, ideg- és több más bjokbn lklm*ttik gyógyszerész B á c s b e n, 792 ( 50) LlM\JlAKá ü» j íum Storch", Tuchluben Hirdetmény 3 (2-3) Alább megnevezett jelenleg urlkodó keleti mrhvész ellen jó htássl biró gyógyszert tlált fel, melynek hsznált htóságilg is megengedve levén, z ezzel élni kivánok sziveskedjenek Budán, tbáni városrészben 574-ik szám ltt lkó Kollárovits Pál urhoz, irásbeli megkeresvényekkel fordulni, hol z érintett orvosság hordókbn, félkótól több kóig terjedhető mennyiségben megrendelhető A vele vló bánásr nézve, nyomttványbn dtik ut sitás - Kidó-tuljdonos Heckenst Gusztáv Nyomtott sját nyomdájábn Pesten, 64 (egyetem-utci 4-ik izám ltt) Spech József Pest, deczember -én 64 Elöfizetési föltételek 64-dik évre Vsárnpi Ujság és Politiki Újdonságok együtt : Égés* évre 0 Fél évre 5 Csupán Vsárnpi Ujság : Egész évre 6 Félévre 3 Csupán Politiki Újdonságok : Egész évre 6 Fél évre 3 Ö Hirdetési dijk, Vsrnnpi l'jság és Politiki Ujdonság okát illet&leg, 63 novemi ber l-töl kezdvs : Egy, négyszer hsábzott petit sor ár, vgy nnk helye, egyszeri igttásnál 0 krb; háromszor- vgy többszöri igttásnál csk 7 krb számitttik Külföldre nézve kidó-hivtlunk «zái már hirdetmények elfogd, Hmburg és Altoiiábn : Hsenstein és Vogler M Frnkfurt b«n : Otto Moílien és Jpger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Aljos, és Pesten : kf>ri téss-gídászti Ügynökség is Józseér, 4 sz Bélyeg-dij, külön minden igttás ntán 30 ujkr Emlékezés Mdách Imrére Midőn nehány héttel ezelőtt m fekete Nógrádmegye zon pontján, hol dél- lőtt be ide brátjához Cskhmr után keretű ppírlp jutott kezemhez, mely be- keleti iránybn folyó két hegyi ptk, mely érkezett mi kis társságunk, mely Kubinyi vett szokás szerint ismerőseink s brátink két külön völgyből gyüjti vizeit, egymássl Ferencz védpizs ltt, kit Nógrádmegye utolsó utlevelet jelenti, s midőn e lpon egyesül, hogy Sztregov" közös nevezet prj ngyj ismer, hjttott be tornyos Mdách Imre hlálát olvstm : fájdlms ltt, rövid pály után z Ipolyb temet- uri kstély udvráb, és mondnunk sem érzeteim közé z emlékezet örökké feled- kezzenek, ezen ponton fekszik Alsó-Sztre- kell, hogy legmelegebb kézszoritások fohetlen képei szövődtek gov helység, melynek uri legrégibb idők gdtk bennünket 62 évi ugusztus második felében ól Mdách-cslád tgji voltkitt lkott Cskhmr megtekintettük z urilk ditörtént, hogy Kubinyi Ferenczczel, ki épen és élt Mdách Imrénk is szes kertjét, minden kényelmével s kellekkor érkezett vissz konstntinápolyi utjászkbrátok, tudományosn müvelt em- meivel; megnéztük régiesnek látszó, de ból, s Bergh Károly derék épitész és rcheo- berek körében mindig kellemesen folynk kevés emlékszerü nevezetességgelbirő evng, log társságábn, Nógrádmegye felé vettem npok, s szellemi élvek rendesen minden templomot (mely képünkön kstélytól utmt, hogy e régen tervezett kirándulás egyéb igényt háttérbe szoritnk : de már blr látszik) Meglátogttuk zon emeletes, lklmávl e régiségekben gzdg vidék ritkságánál fogv is felette jótékonyn ht régibb várt is, mely hjdn erőd volt, de egyházi és török és polgári n etüz két izvezetesebb T="^ ^7"~----Jf?lr^^_ t> en elpuszépítményeit titá Mfölkeressük dách Sándor s lerjzoljuk mult szás vjjon mi zd utolsó indithtott évében ujr bennünket felépitteté s rr, hogy most mgtáfölötte érderul s tiszti kes rjzokl k u l szolkl teli tárgál ezáinkkl s Engem küjegyzökönylönösen érveinkkel dekelt csmiután Nógládi levéltár, rádbn minmely nemdenütt legcsk számos, szívesebb f oigen nevezegdttásr tes régi oktláltunk mánynyl ráros mubir, hnem lydi hidon oly példánytul jó utszerüleg vn ról egyszerrendezve s re blr leljstromoztérjünk s egy v, hogy nyktőrő mgán lealsó stregov (Nógrádmegyében) Mdách Imre lkóhelye mellék utt véltárk kökeressünk? Kevéssel ezelőtt jelent meg épen kedélyünkre, h látjuk, hogy tudománysze-' zött vlóbn ritkítj párjátfájdlom,hogy e ezen elterjedt lpokbn Mdách Imre rcz- rető házigzdánk z értelmet s izlést oly részben nem mindenütt tlálunk ' ^ hzánkbn ' " > -" képe s életrjz;ez is friss emlékezetünkben nygi eszközökkel gyámolithtj, minél- kellő gondot Láttm ősrégi nemzetségek volt, de különben is tudnunk kellett, hogy e fogv egy perczig sem kell ggódnunk, hogy ilyféle kincseit, melyek egerektől összerágv, tájon éli npjit zon költőnk, ki nem mint ott multásunk áltl házánál bárkinek is szennyben, piszokbn össze-visszhányv, mulndó meteor tünt fel irodlmunk egén, lklmtlnságot okozhtnánk Mdách Imre eléggé tnusiták, hogy gondtln utódok mely nehány perczig vkit, zután nyomtl- vlódi uri és szives vendégszeretettel fo- őseik ngybecsü hgyományit, sokszor vérnul elenyészik, hnem első rendű fényes csil- gdhtt vendégeit ősi hjlékábn rel s ngy áldoztokkl szerzett okleveleilgként fog rgyogni, mig költői ihlettségépen ez idötájbn hgyt el Arny János ket méltányolni vgy nem tudják, nek becse lesz, urlkodv időn s enyészeten is Sztregovi, ki Szliácsról hztértében szál- nem krják Láttm szük rostélyokon/át, ~

2 templomok nyirkos sekrestyéiben okmánytárkt, melyek bár több csládéi voltk, gzdájok még sem volt; penészfoltok évről évre mindig jobbn elterjedtek rjtok, betüket mholnp el nem fogj olvshtni senki s igy e régi okmányok sem z egyes csládoknk, sem hzi történetírásnk semmi hsznár többé nem lesznek A Mdách-cslád tgji, mint zt sztregovi levéltár gondosn őrzött hárty-csomgok tnusítják, régi időktől fogv gykrn kiváló résztvettek hzánk közügyeiben s többen közülök kitüntek mind hdi, mind polgári pályán (Lásd bővebben : Ngy Iván, Mgyrország csládi czimü könyvében) Több npi itt multás után vidámn s elégülten hgytuk el e vendégszerető, kedves tnyát Mdách Imre elkísért bennünket szomszéd Gácsig Ki hitte voln kkor, hogy e fennkölt lelkü, s még lig 40 éves férfiunk, z Ember trgédiáj" költőjének, itt utólszor szorítom bráti jobbját! R F leség ily remek öszhngzáshn? ngyon csltkozol, h z irás ezen szvát : Legyen világosság! és lett!" szószerinti értelemben vennéd, mert tudd meg, hogy itt is igen sokáig trtott sötétség és csk igen lssn és íokoztonkint bontkozott ki homályból zon igéző, tiszt, kék égi boltozt, melynek nézésében kedélyünk felvidul, s eszméink mgsb röpülnek Olvsd Vs Ujság ezidei 2 és 29 számábn világ kifejlődésének oly igen érdekes os történetét, és h z több tudásr serkentett, lpozgsd vlmely jó földtni könyv elődásit és mindinkább át fogod látni, hogy mi földünknek ilyenné, milyen z most, átlkulás, sok ezer évbe és ngyszerü erők kifejlesztésébe került A vjúdások orditás egekbe hngzott Földünk eleinte izzó test volt, levegője számtln, sürü páráztoktól áthtln homályom; sok millió év lefolyt, mig földünk fölülete nnyir kihült, hogy e páráztok leülepedhettek, sok irglmtln megrázkódttásb került, mig hegylánczoltok szédelgös mgsságukr kiemelkedtek, mig viz és szárzföld között szükséges rány létrejött, mig meghüvesült tenger vizei élő álltokkl és szárzföld lssnkint virányzttl ékeskedhetett Most is tűzokádó hegyek félelmes kitörései, földltti rémületes morjok, földrengések áltl, kevés percz ltt eszközlött roppnt pusztitások tnuskodnk rról, hogy mi földünk teremtése és lknlás mily kimondhttln fárdságos volt Mert bár megvolt már szinleg földi béke, el voltk válsztv vizek szárzföldtől, s ez ngyszerü virányzttl és z álltok sokságávl ellátv; mégis uj meg uj forrdlmk állottk elő, volt virányztot minden élö lényeivel együtt íöld szinéröl ismét elsöpörvén, il- letőleg kiegyenlítésé!, s lám, e kiegyenlítés^ illetőleg kibékülés szülte zon eröt, mely villnyos távirdáinkból száz mérföldre röpíti gondoltinkt e<ry pár percz ltt Légy tehát te is engesztelhető, h kivánják; de h ellenséged mégis dczoln veled, nnál jobb, ez erődet s bátorságodt fölébreszti, s lklmt nyujt, ellenedet legyőzni A gyntkövet is dörzsölni kell, hogy villnyos erő fejlődjék ki belőle, brzílii fénybogár is (Lmpyris occident) kkor ársztj fényes világát leginkább, h ingereltetik Májusbn háborog z ég, ámde mennydörgés és villámlások áltl tisztul lég, s C3k zután éled növényzet Eletünk tvszán is sok háborgást kell kiállnunk, hogy életünk dele kiderüljön Forduljunk e háborgós és zjos tüneményekről szelid és zjtln növényvilághoz, mely oly csendesen és szerényen éli világát, hogy minden földi teremtmény közül legirigylendöbb sorsbn látszik részesülni Vlóbn semmisem látszik könnyebbnek, mint egy virág élete; z elvetett mgból csírázik, növekszik, virágzik s végre uj mgokt érlel De bármi zjtln s mintegy mgától és Vámbéry Árminnk mgából folynk is növényélet e tüneitthon vgy hát, szoríthtom kezed! ményei, mégis e czikk főtárgyához legvisszhozott nekünk végezet szebb példát nyujtják A növénytest szerveládd : végzet sokkl jobb, mint mgd: zetét sejtecskékben (cellul) tláljuk, ezek Helyrehozt mulsztásidt növény-életnek (vegettio) főtényezöi Az Klndok és merények embere, újbbkori füvészek ezen felfedezése szerint Neveddel z egész világ tele; ugynis növényi nyák, keményítő, czukor, Addig űzted, kerested hlált: Hogy szemközt hlhtlnság tlált! olj és nővé: yi rostony mind megnnyiféle De egy érzés nem szól-e benned igy: sejtek áltl hoztik létre Sckcht egyenetjobb pihenni és meg is hlni i t t! len értékü sejteknek nevezi öket, mert mig Oh bizonynyl! Az imádott hz, egyes sejtek csirnyét készítik, mások zt Mindzok közt, miket nyertél vl, mgsbb értékü szervezetté feldolgozzák, Legdrágább kincs, legngyobb nyeremény! ezek feldt ttjnedvet létrehozni; másoks te itthon vgy, hz kebelén Drág hz! Akkor tudjuk, mi szép, nk legkellemesebb zmtú gyümölcsöket letöképen eltemetvén Sok ezer év multávl és legfinombb szgos oljokt Egyik Midőn képe látkörünkből kilép, S nekünk érte, távol égtáj ltt, és fárdságávl ismét uj virányzt és más másiknk áll szolgáltábn, egyik másik Kedvünk szerint meghlni sem szbd! lku álltok hozttk létre íly ktstropliák létrejöttében fárdozik; zjtlnul, de össze Bokhr és Khiv sivtgát több izben fordultk elö, mig végre z első vágón közreműködnek mindnyájn, hogy Brngoltd örök hrczokbn át, ember, e változtos szinhely most már meg- z egész létrejöhessen és fennállhsson A Hogy megtudjd, mi rgyogó e föld, csendesült, szép terére léphetett Ngyr tö- gyökér, törzs, levelek, virág és gyümölcs, A hegy mi kék, és mező mi zöld, rekvő ifju! ne csüggedezz, h sokszerü k- vlóbn egy boldog csládéletnek, vlmint Fűben, fábn mennyi illt terem, dályok gördülnek utdt ; bámuld világ egy virágzó országnk megközelithetlen S z árnybn mily édes szerelem! teremtése hosszu és nehéz munkáját, s ln- mintképei Hő vágyd homokpusztákr vitt, kdó erődet eme ngyszerü példképekkel Ismerni szomjuság kinit, De növény életből, tárgyunkhoz képest, Bs nem lelni sehol egy csepp vizet: istápoljd, támogssd még más tnulságot is vehetünk Elöször is Hogy megtnuld, köny mi kincs lehet, Miután földnek fárdságos munkávl tpsztljuk, hogy mennél bujább növény S könyeidben fel-felcsillnni ládd Idehz Bltont, Dunát járó képződését összegeseri szemléltük, ám egyes része, nnál soványbb és stnyább Oh hidd nekem, fordulj kárhov, nézzünk rjt körül, s számtln egyes tü- másik Például, h nedvek tulságos bőés várjon boldogság mosoly : nemédyét fogjuk észlelhetni, melyekből sége levelekbe ht, virágok nnál silátöbb édesség nem lesz ott jkdon, mint megnnyi példákból ujr okulhtunk nybbk; ezek is, h mesterséges nedvgyümint mennyit nyujt itt fjdlom! Ide tehát, te lángelme, te tűzről pttnt, te lemmel árszttnk el, viráglevelek tömert bár könynyel ázttjuk rögöt: türelmetlen ujoncz! ki fejjel krsz flnk méntelen sokságábn elfjznk; Mienk mégis, s z emlék ideköt menni, ki egy ugrássl krsz mennyor- mükertészek és virágkedvelök persze z ily De megjöttél! Légy üdvöz áltlm, szágb jutni, ki fárdság nélkül krsz mü- virágokt trtják szépeknek, melyeket teljekörülötted kelet világ vn A sokság zjongv vesz körül, vész lenni Tekintsd e szikltömegeket, e seknek vgy tömötteknek neveznek; de Mint hjóst, ki most jő messzirül, roppnt gránitot, ez enyészhetlen bzltot sziromnk ezen tultengése virág föfels kincseiről leplet leveszi, és szikrát dó kovát, zt hiszed, hogy dtánk, mg létrehoztlánk kárávl Hogy gzdgság árdjon szerte ki ezek egyszerre lettek zzá, minőknek jár, mert tudjuk, hogy z egészen tömött A tpsok közt oh hlld meg szivet! látod? nem, ök is tűzpróbán mentek ke- virág mgot nem d Másodszor zt is thngj elvesz tán zj közepett resztül, ök vulkánok izzó mühelyében psztljuk, hogy mennél bujább televényből De z érzés, melylyel hlkn kini, készültek Nézd rniridnyi finom fövényt, szármzik növény, például f, nnál Jobbn dicsér föld tpsinál mely ptk fenekét simává teszi, s h kevésbbé trtós; tengerész is hjójához z Dlmdy Gyözöbenne fürdesz, lágy bársony gynánt simul árbocz-fát nem lpályból veszi, hol bőlábdhoz Számos év szüleménye z, hosszu nedvü fáb férgek nnál hmrább beveuton, vd görgetegek áltl lett zzá, minek szik mgukt, hnem hvsok sovány teaz élet fárdlmi most látod Kimelegszel gykrn mun- rületéről, hol f, kevés nedvből táplál(vége) kábn? nézd, h oltod meszet, nem me- kozván, lssn növekszik; igen vékony, de legszik-e ki szintugy, nem villámhoz h- nnál erősebb, trtósbb síkhéjjl vstgde térjünk vissz e szédelgős messzesésonló dörgéssel válik ki viz, két légnemű, szik, s e szerint lssn és későn érik meg, gekből, térjünk vissz mi kicsiny, és mégis láthtln páráztból, köneny- és élenyböl? de ztán kellő érettségének idejében edzett ngy? oly igenis ngy földünkre, eme bájos h pedig ismét vizet horgnynyl és kén- szilárdsággl bátrn kiszáll sikr, s tenvilági lkunkr, mely mindenütt el vn telve svvl elegyíted, nem ismét forrásb jő-e, geri szélvészek erejének megtörhetlenül áll szépségek bőségétől, mely mindenütt és s ugy buzog ki belőle köneny, mely ké- ht eléje összegesen vlódi éden, melyben z élet oly pessé teszi z embert, ssként röpülni s kedves, s melytől megválni oly nehéz De S mivel már tengerhez értünk,-ki hát fölemelkedni légbe? Ellenséged vn, mit gondolsz, nyájs olvsó, e földi lkunk, tengerre, ngy oczeánr, melynek bejáe virányos édeni kert, egyszerre volt-e, vgy kivel nem tudsz kibékülni, figyeld meg z rásábn edződik test, mgsr emelkedik lett-e ily hjoló, s rjt számtln sokfé- ellenkező villny szikrázó összeütközését, il- lélek! Nézd tenger ezeréves sziklprt- egészséges, változás bármi késői beállt vgy rendetlenkedése mellett sincsen semmi szerre szüksége; h pedig beteges, h roszul érzi mgát, kkor orvost kell hivtni Ezenkorbn táplálkozás legyen egyszerü és nem izgtó, de táplálékony és könnyü emésztésű, vlmint kellőleg zsirés sótrtlmú; jusson hozzá rendes időben, rágj meg jól, s hígíts fel bőven itlll, (vizzel, tejjel vgy könnyü serrel) Erős és csipös fűszerek ellenben, erős kávé és Az egészség ápolás z életkor the, bor átlábn s erős ser egy kornk különböző szkibn) sem szükségesek, ennek pedig egyenesen károsk Természetellenes vágykozásokt (Folyttás) ilyen vgy olyn tápnygr, melyeket V Az ifju legények és leányok kor különösen sápkórosoknál tlálhtni, nem Iskoláikt végezvén, fiu z ifjk, kell kielégiteni Üde, tiszt levegő, minél többször élvezleányk hjdonok vgyis z ifju legények és szüzleányok koráb lépnek, mely z ifjk hetik zt, nnál jobb e korbn is, mint z nál 6-ik évtől 24-ik évig, hjdonoknál egészség fönntrtásánk főkelléke, mely 4-ik évtől 20-ik évig trt Kezdődik e nnál üdvösebben ht, minél erőteljesebben kor nemző erő fejlödtével ( serdülés kez- és mélyebben szivtik detével) s trt növekedés bevégeztéig E A leányok öltözetére különös gondot kell korbn e szerint nemi hivtásr vló ki- fordítni, mert ez rendesen ngyon czélszeképződés és érlelődés még folytonos, s rütlen és elégtelen, sőt egészség-ellenes vlóságos érettség csk e korszk végével Elégtelenül be vn tkrv többnyire kebáll be Ennélfogv házsságr lépés e kor- lök felsőrésze, vlmint testök lsó fele is, bn mindig kártékony, s test helyes kifej- mindmellett, hogy hideg sem nnk sem lődését megksztj Csk e korbn kiván ennek egyátlábn nem válik jvár Minkét nemü ifjuság különböző trtást és neve- den bizonynyl állithtni, hogy sokkl lést A növekedés e korszk elején, különö- kevesebb betegséget ismerne nőnem, h sen nőneműnél, elég gyorsn hld; test leányok vékony gypotszövetböl vgy váhossz mintegy 0 2 hüvelyknyit nyúlik szonból vrrt rövid gtyát vgy ndrágot meg, suly mintegy fontnyi gyr- viselnének, keblöket jobbn betkrnák és podást mutt lábikt melegen trtnák A füzb'vállk veszedelmesekké válhtminden szerv lssn zt ngyságot és minemüséget éri el, mely zután megmrd nk, h mellks lsó s hsnk felsöréz élet középkorábn is; z ifjknál főleg szét erősen szoritják, mert ezen esetben mellks fejlődik ki, hjdonoknál me- mell és hs legfontosbb szerveit, t i dencze; sziv 75 0-t dobbn egy percz tüdőt és szivet, májt és lépet egyránt ltt A hlndóság e korbn csekély, noh gátolják teendőik rendes gykorltábn betegségek esetei jóvl gykrbbk, mint A fü'z'óvállnk e szerint, hogy ne ártson, letelt években Különösen veszedelmes ugy kell szerkesztettnek lenni, hogy dolog, h e korbn z erősebb növekvés testnek csk zt részét füzze össze, mellett még megerötető szellemi- és ivr- mely csipö és mellks lsó széle közt izgtások fordulnk elő Sjnos, hogy z vn ( derekt) Azonkivül füzöváll ne egészség fenntrtásár e korszkbn ngyon legyen z emlőnek semmi módon sem lklis kevés figyelmet forditnk, noh ez, külö- mtln, s zon kivül két oldl hosszábn nösen nőnemnél, vjmi szükséges még széles, ruglms toldásokt is kell bele A nőnemű növendékeknél serdülés vrrni A szoknyák is ártlmukr lehetnek, korszkánk beálltát, mennyire csk lehet, hátrálttni kell, mert tpsztlás muttj, hogyh kötökkel testhez szoritttnk, hogy későn kezdődő fejlődés mellett nő- mert máj és lép megszorulnk kkor is nemnek több reménye lehet soká trtndó Ennek elkerülése végett z lsó szoknyákt ifjuságr, vlmint hosszbb és egészsége- vgy füzövállhoz kellene tüzni, vgy szésebb életre is E késleltetést z áltl lehet les kötővel (vgy vállszlgokkl) trttni eszközölni, h leánykákt minél későbben A vállknk s kebel felső részének, tehát vezetjük be társs élet köreibe, s h minél mell épen zon részének, melylyel z sztovább mint gyermekkel bánunk velök (élel- szonyok leginkább lélekzenek, (kivágott felmezésre, öltöztetésre, lvásr, mozgásokr öltönyök áltli) megszorítás ép oly kevéssé és multságikr nézve) Idöelötti gondol- szép, mily ngyon ártlms tok és érzelmek keletkezését, melyekre A leányok hdd mozogjnk minél többet, regényolvsás, és felnőttekkel vló hely- mire jó sét, testgykorlt, táncz, telen társlgás könnyen szolgálht lkl- korcsolyázás; de tulságig ( kifársztásig) mul, gondosn mellőzni kell, (mire különö- egy mozgást sem szbd vinni, hnem mérsen fársztó testmozgásokt is jánlhtni) s téket kell trtni ebben is Legtöbb veszély leánykákt minden viszonyok közt (s épen fenyegeti e kort, h tánczbnfölhevül; mert kkor is, mikor hószám beállt már jelent- kkor meghűlést kikerülni nehéz, megkezik), minél tovább lehet, szép szerivel kell hűlés pedig sokszor vészbe dönti Legjobb gyermek-szob fegyelme ltt mrsztlni mozgás szbdbn üzött testgykorlt, Minthogy pedig ezt szülék házánál könyvünkben elősorolt szbályok megtrtás keresztülvinni ngyon bjos, ennélfogv mellett Áz lvás leányr nézve, kinek teste igen hsznos dolog, leányokt iskoli éveik után zonnl további kiképezés végett jó még folyttj fejlődését, épen e fejlőintézetre bizni Az édes ny egyébiránt jól dés tekintetéből sem közönbös dolog, s nem cselekszik, h leányát serdülést rendsze- jó zt (kár munk, kár multság kedviért) rint követő s zután rendesen imétlődő sokszor megvonni tőle Nyolcz-tiz órát ludtüneményeire kevés szóvl figyelmezteti, de ni fitl testnek jót tesz, kivált sápkórbn különben semmiféle szerrel nem igyekszik A háló-teremben mindenkor tiszt levegőről e változás beálltát elősegiteni H leány kell gondoskodni; ször-dereklj és ppln tollús ágyneműnél jobbk *) Bock tnár,,az egészség négy könyve" czimü A bur-tisztitás fürdők áltl épen e korigy látjuk természet ngy tükrében munkáj mgyr kidásából, mely mgyr nép szüksébn, melyben pedig rendesei) elhnygoltz élet- fárrdlmit mindenhol és mindenütt geihez lklmzv" e npokbn megjelent Szerk iát mint zjlik ellene untln felbőszült hullámok óriás ereje, s mint cspkodj torlt Es ime két elem tusáj bősz méhében ott látod kgylót, e gyönge puhányt, félelmet nem ismerve, vd ringázásbn élödni; igen, mert mentyüje erős és kőkemény, mint szikl, melyhez sértetlen verődik- Távol révtől, tenger csendes mélyében, gyöngéd ázlékok ngy nyuglombn lknk, ott veszély lkokt megedzette, ezek itt nyuglombn elpuhulnk Végy példát, s tnuld meg, hogy vésznek csk megedzett erő állht ellen, tétlenség pedig izmidt elpuhitj A mdár is kiűzi kölykeit fészkéből, h megtollsodtk; bogár is, mely földön mászv, lig mozog, h mgsr fellökted, szárnyr kelve gyorsn elröpül És te emberfi, remek munkáj világnk, mit fogsz tenni h sorsod rögös pályár tszított? meg fogsz-e hunyászkodni, vgy tétlen töprengésben tunyálkodni? Vlóbn, ezt nem szbd tenned, mert tudnod kell, hogy z kdályok csk rr szolgálnk, hogy zokon megpróbálhsd mgdt Az Isten zért dt z erőt krodb, hogy zt hsználv, eltávolitsd z kdályt és lehetőségig lesimitsd pályádt Hidd el, kezdet nem oly nehéz, mint gondolod, csk kezdethez vló férfis elhtározásbn rejlik nehézség Az erő mgától nem jő, zt gykorlás és munk áltl kell megszerezni és fenntrtni Jobb krod erősebb, mint bl, mert többször hsználod, és hol egyszer eltörött, zon helyen erősebb lesz, mint volt és nem törik másodszor A veszély figyelmessé teszi z észt, és fárdság z eröt megedzi A házi veréb is ügyesebb mezeinél, fürge és vigyázó,mint vándor mdár, mely messze trtományokb költözik A Gllopgo szigeteken mdrk oly szelídek, vgyis inkább tpsztltlnok voltk, hogy z utzók vállár ültek, hol kézzel lehetett megfogni öket, mert embert ezelőtt soh sem láttk Nem ugy fekete góly, mely mint vándormdár, vésznek már többször nézett szemébe Félre tehát ferdén mgyrázott honvágygyl, z örökös otthon esüesüléssel, te elkényeztetett nyás fiu; végy bátorságot szárnyr kelni, mint góly, s láss világot A hegyi ptk vign csörgedez s vize kristálytiszt s üditő, mocsár vize tespedt és büzhödt Azt hiszed, hogy Amerik buj tenyészetü öserdeiben fogod legerősebb álltokt tlálni és legngyobb eröt kifejtve látni? Csltkozol, épen Afrik kopár sivtgjin, hol ngy távolságokbn lig tlálni egy kis üdítő erdőséget, s csk soványán tenyésznek vékony fűszálk, épen itt, mondom, hol természet erőtlennek látszik és kiholtnk, itt riszt fel ném sátorodbn z álltok király, z oroszlán rémitő orditás; egy csord szrvorru (Rhinoceros) nem messze tőled, ez orditástól elrémülve, üget odább, pedig ezek szintén óriás álltok Hát hosszunyku tevepárduez (Girffe), meg z elefántok csoportji? ezek szintén ezen sivtgbn tenyésznek, nem különben z óriás ngyságu kíferi bivly (Bos cffer) Egyetlen folyóbn számtln vizi lovt tlálsz, zergék (Antilope) itteni nyájit pedig vándor mdrkhoz hsonlíthtod Ennyi erőteljes állt, ily silány növényzettel szemben vlóbn ujr zon meggyőződést fogj bennünk költeni, hogy nem bőség és örökös jóllkottság szüli z erőst, ngyot és szépet, hnem munk, szorglom és fárdság, mely puszták e vd fiit is kényszeriti, száz meg száz mérföldet megfutni s minden ügyességet s fárdságot élelmük felkeresésére fordítni A munk átk nemcsk mgát z embert érte, hnem érte z egész természetet, h átoknk krjuk munkát nevezni De nem átok ez, mert ugy hiszem, fentebbiekből szives olvsó át fogj látni, hogy munkásság z élet nélkülözhetlen és förugój A munk elevenség, élet s vlódi Isten áldás; tétlenség pedig pngás; pngás rothdás és enyészet Dr Sz

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában 1. A csőszigetelések szerepe z épületek energifelhsználásábn A fűtési költségek háztrtások költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A teljes primer energi felhsználás közel egyhrmdát teszi ki fűtés,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

gyult 515, javult 194 és ered a földmivelő, ez intézet alapi ménytelen 43. tójánál segélyt keresni.

gyult 515, javult 194 és ered a földmivelő, ez intézet alapi ménytelen 43. tójánál segélyt keresni. A..Vsárnpi Újság" hetenként egyszer egy ngy negyedrétú iven jelenik meg. po»t«i n K. I I M..Politiki Újdonságokkl" együtt rsnpn csk 3 ft. pp. Atelófietési Klófizetesl dij jnuár júniusig zz : 6 hónpr Bud-Pesten

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

23. SZÁM. 1882. xxix. ÉVFOLYAM. 23. SZÁM. 1882. xxix. ÉVFOLYAM. tartania kellett volna. Alszeg utolsó házáig. hogy a magák gusztusára.

23. SZÁM. 1882. xxix. ÉVFOLYAM. 23. SZÁM. 1882. xxix. ÉVFOLYAM. tartania kellett volna. Alszeg utolsó házáig. hogy a magák gusztusára. 352 VASÁENAPI ÚJSÁG. 22. SZÁM. 882. xxig^kvg 0IVu -I ^ Felszerelések házi és szökőkutkhoz, fürdők, ngol árnyékszékek és vízmüvek építéséhez, melyekből áltlunk már több ezer lett felállítv. Kerti és gőzmozdonu

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

B U D A P E S T I CZÉGEK.

B U D A P E S T I CZÉGEK. 276 it> SZÁM. 1S94. 4 1. í y, 0 T, T, VSÁKNPI ÚJSÁG. rc- B U D P E S T I CZÉGEK. Toronyórák" m i i i 1 1 1 \1\ff\1F szbdlmzását esz- 1LLMNYUK S S Í J S ; n e m z e t k ö z i m é r n ö k i é s szbdlmi irodáj,

Részletesebben

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

www.dancsopeter.extra.hu

www.dancsopeter.extra.hu MENEDZSMENT- EMBERI ERÕFORRÁS 10 FÕS KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE DANCSÓ PÉTER 3LI FBP NEPTUN KÓD: CGL7L9 ELÕADÓ: SUSZTER ZOLTÁN 1 A DANCSÓ PANZI Ó KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE A Dancsó Panzió Kf t egy 26

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 9 7 1. S Z E P T E M B E R A kbréról - vicc nélkül (1) Beszélgetések új színházvezetőkkel Munkásszínház

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

2 Minimum hány km-esnek kell lennie egy felnőtt géposztály versenytávjának? a 25 km b 22 km c 35 km

2 Minimum hány km-esnek kell lennie egy felnőtt géposztály versenytávjának? a 25 km b 22 km c 35 km 1 Mi fekete-fehér kokás zászló jelentése? Az edzés, időmérés és futmok vége. Azonnli kizárás versenyől. Figyelmeztetés, gyors versenyző előzni készül. 2 Minimum hány km-esnek kell lennie egy felnőtt géposztály

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009 LEGKEDVELTEBB Szbdidős extrém tevékenységek, klndjátékokvexton 2009 monoton hétköznpokt nem csupán színessé kívánjuk vrázsolni különleges extrém újdonságot, élmény vlmint energiát csptépítő dó klndok -

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

DIANA-SZAPPANNAL a szappanok királyával mosakodnak?

DIANA-SZAPPANNAL a szappanok királyával mosakodnak? 20 VASAKNAPI UJSAG. 1. SZÁM. 1911. B8. ÉVFOLYAM. Miről lehet felismerni zokt z urkt és hölgyeket, kik DIANA-SZAPPANNAL szppnok királyávl moskodnk? 1. Aki Din-szppnnl moskszik reggel, nnk rczbőre mindig

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben