Paál János. egyházi és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paál János. egyházi és"

Átírás

1 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek, s mindzoknk, kik hrminezuyolcz éven át becses vásárlásikkl és megrendeléseikkel szerencséltettek! forró köszönetem egyletnek, hogy pompás egyház mihmrbbi bevégeztetése eszközöltethessék, egy ngyrbecsült bizlmukért és zon becses készségükért, melylyel hirem meglpitni és ngyszerü sorsjáték felállítás egyszer mindenkorr helybenhgytott Ezen sorsjáték köretkező pénznyereményekkel kínálkozik, ugymint : 5,000, 7500, 750 stb forint; továbbá : jelenben élő német müvészek remekmű terményei 52,000 forint értékben bund rktármt legelső és legjobbnk nyilvánitni tnuskodtk Fogdják hálás elismerésein mult buzglmukért, s legyenek kegyesek jövöre is jó emlékeikbe megtrtv, uj czégem sorsjegy ár 2 forint, 2 sorsjegyé 20 forint A huzás folyó évi deczember utolján királyi kormány felügyelete ltt történend nyilvánosn Alulirt kereskedő-ház ezen sorsjegyek eldásávl megbiztván, minden megrendelést gyorsn és pontosn teljesit isméti eldók jelentékeny kedvezményben részesittetnek ej «U * Sorshuzási tervek ingyért szolgálttnk ki ö l I l l Z r T g Y e S név ltt prncsikkl minél gykrbbn szerencséltetni, s én társmml zon leszek, mini Frnkfurtbn hogy ngyméltóságu és teljes czimü közönség minden kívánlmit kielégíthessem, 54 (6 6) s vlmint multb, ugy jövőre is teljes törekvésem z lesz,hogy finomt, jót és trtóst lehetőleg jutáuy»st szolgáltthssm tisztelt megkeresőim kezeikbe DEÁK és HORVÁTH Deák János 75 (s-s Fogfájás ellen, mely fájdlmt zon pillntbn csillpítj,,,fog-gypotot" jánl TÖRÖK JOZSEF, gyógysrerész Pesten, király-utczábn 7-ik szám ltt Egy hüvely ár 20 krjczár Posti küldéssel 0 krjczárrl több 5 ( 6 - ) GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek növény- mtico - iniectiói s mtico-tokocski Párisbn, 7, r u e t l e l Feuillde Ezen legujbb gyógyitó szer, mely gonorhőek gyors és sikeres gyógyításár, nélkül, hogy stricturákt, vgy belső részekben gyuldásokt okozn, mtico-perui fleveleiből vn készitve Dr Ricord s párisi orsósok legngyobb része, miót ezen gyógyító-szer feltlálttott, minden egyéb ilynemü szereket melléinek A belövelés betegség közvetlen kezdetével lklmzttik, tokocskák minden rögzött s elévült esetekben, melyek cophű s kubébmg s más egyéb érczes lpokr készitett belövelésekre távozni nem krtk, vétetnek hsználtb R k t á r k : Németország nevezetesb városi minden gyógyszertárábn C^f" Mgyrországr nézve főrktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél király-utczábn 7-ik sr 656 (6 24) Mint legkitünőbb óvszernek elismert komebrgi mrhpor mrhvész s mrhbetegségek ellen folyvást friss és vlódi minőségben kphtó: PESTEN: Török József gyógyszertárábn, király-utcz 7-ik sz, Thlmyer és társ, Hlbuer testvérek,'-" Glti I E BUDÁN : z udvri gyógysertárbo Ardon Probst J F,Tones és Freiberger, B-Gyrmton Sippler testvérek, Brssóbn Hessheimer J L é3 A Gyertyánffy A és fii, Breznóbányán ZörnlibG, Csczán Bentsáth Férd, Csáktornyán Mrosiutti örökösei, Debreczenben Csnk és társ, Dobstnán Tirscher E, Esztergombn Bierbruer J C, Egerben Steinhuser A I, Eszéken Deszthy Istvé», Érsekújvárott Conlegner Ignácz és Kppel J, Fehérvárott Kovács P és Legmnn A, Győrött Jerfi A, Ipolyságon Mikulásy T, Kssán Novelly A, Koittármbn Ziegler A és fi, Körmöt zön Ploy C Kézsmárkon Genersicfc A?, Léván Bolemnn A, Llptó-Szent-Mlklóson Krivoos J, Lugoson Krone^ter Ferencz gyógyse Miskolczon Spuller J A, Mros-Vásárhelyen Fogrs Demeter, NgyKnizsán Feszelhofer J, Rosenfeld J, és Zerkovits W A, Ngyszombtbn Smekl W A, Ngyvárdon Klovics Krácsony, Nyíregyházán Mthidesz Gr gyógysz, - N-Tpolcsánbn Pollák J, Pécsett Herzog B, Pozsonybn Scherz F, Wimmer J és Hckenberger testvérek, Pncsován Buschn és fii, Rozsnyón Pós J J, Szepsi-Szent-Györgyn Kovács és fi, Selmeczcn Dimák J E és Zelenk F, Szigethváron Kohríts C, Stmándon Csiky M, gysz, Sopronbn Pchhofer L és Müller, Szegeden Aigner Sziszeken Welíenreiter A, Ttán Hennel C Tlsolczon Bukovszky A L Torök-Sient-Mikloson Hoffmnn W, ~ Trencsénben : Weiss L, * Újvidéken Schreiber F, Vág-Ujhelyen Byersdorf L, Veszprémben Tuszkn Myer, Zimonybn Jonnovits D és fi urknál 03 (7 Pál János 5 m Oó «! Központi szállitási rkhely gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben ÓVÁS Azt tpsztlván, miszerint Seldlitz-porok oly hsználti utsitványokkl dtnk el, melyek sját utsitványimml szóról szór zonosk és sját nevem láirásávl vnnk htnisitv, s igy küllkr nézvo gyártmányimml könnyen összetéveszthetők, minélfogv zon észrevétellel óvok mindenkit ezen hmisítványok megvételétől : hogy z áltlm készitett Seidlitzporok minden egyes sktulái, vlmint z dgok ppírji hivtlosn letéteményezett védmrkkl vnnk ellátv Ár egy bepecsételt eredeti ktnlyáuk 25 kr Hsználti utsitás minden nyelven jánlj z o n g o r - t e r m é b e n Pesten, Uri-utcz 6-ik szám ltt, felállított mindennemü bel- és külföldi zongorák jelenlegi ngyszerü rktárát, u m: pininokt hngverseny- s kurt-szárny-zongoráit, melyek nál folytonosn lehető legjutányosb áron készen kphtók és kikölcsönöztetnek 90 ( ) Földbirtok, házk-, szőlők-, erdők- és ültetvényekre igen jutányos föltételek mellett lehető rövid idő ltt (különösen ngyobb összegek egy hét ltt is eszközöltetnek) előlegezés nélkül, legfeljebb 2% jutlom, sőt nnk kizárásávl is pénzkölcsön eszközöltetik ki Ugynitt ktoni kötelezettség luli teljes vgy ideiglenes felmentés kivitele jutányosán elválllttik Bővebb értesitést nyerhetni z illető postbélyeg beküldése mellett R á k ó c z y Ferencznél Pesten, váczi-utcz 6-ik sz i)9 ( 3) E porok rendkivüli s legkülönbónőbb esetekben bebizonyult gyógyhtásúk áltl minden eddig ismert házi-szerek között tgdhttlnul z els6 helyet fogllják el; mint st sok ezer, ngy csásiári birodlom minden részeiből került kezeinknél levö hálirtok legrészletesebben tnusitiák, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél; továbbá gére»ék, vese- és Id este* bjokbn, ^civdobogásnl, idegesség okozt főfájásnál, vér-tódulá»nál, eúzos fogfájdsemtüál végül hystcrlár, búkórr és huzmos hányásr kjlámnál stb, legjobb sikerrel lklmztttk, legtrtósb gyógyh'ást eredményezték -- Az et értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt trtlmi oly betegek résééről, kik miután nálok minden, gykrn lloptbikus és hydropthikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ex egyszerü házi szerhez folymodtk, és ebben rongált egésrsé;;ö'knek helyreállitásár oly soká eredménytelenül kereset gyógyszert meglelek Ez elismerőirtok szerzői köxb'tt társdlomnk csknem minden osztályi, u m munkások, tnitók, kereskedők, iprosok, müvészek, mezei PESTEN, gzdák tnárok és hivtlnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, vlmint mindkét nembeli oly egyének is képviseívék, kiknek mely 0 év ót jó hírben áll, s m is szép ezelött' még leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztk legkisebb könnyebbülést, éi kiknek egészségűk csupán csk Seidlitz- forglomnk örvend, közbejött hláleset poroknk rendes hsinált áltl állítttott helyre következtében minden hozzátrtozó eszközökkel szbd kézből eldó A főrktár létezik Bővebben tudkozódhtni tuljdonosnőnél (b Sándor-utcz 2-dik szám ltt) TÖRÖK J Ó S E F gyógyszerész urnál, király-utcz 7-ik szám ltt Pesten 900 ( 2) Egy szppnos-üzlet PESTEN STBIiSBACH JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezábn E«en czégek ltt sj-intén megrendelhető: norvégii Bergen városból vló vlódi Dorsch-májlilzsirolj is Ár egy ngyobb üvegnek - 0 kr, egy kisebbnek é AJÍ üvegcsék el vnnk látv védmrkomml és kimeritő hsználti utsítássl Ez r egyetlen fj, niely minden töltés előtt vegytnilg megvizsgálttik és czinkupkkl elzárt üvegekben küldetik el Eien legtisztább és leghtályosb májhlxsir-fj Dorsch-hlknk leggondosbb egybegyűjtése és kiválogtás áltl vn megnyerve, és egyátlábn semmi vegytni kezelés lá nem vontott, hnem bepecsételt üvegekben levö folydék egészen épen é» «on állpotbn vn, miként z közvetlenül t«rmé»et áltl ny Jutott E vlódi Dorsch-májhlzsir-olj Európánk minden orvosi tekintélye áltl mint legjelesb gyógyszer mell- és tfidé-bjokbn, serophulus ét rchitu, fcfiuvény és CSÚB, Idült bőrkiütés, H e m g y u l d i, ideg- és több más bjokbn lklm*ttik gyógyszerész B á c s b e n, 792 ( 50) LlM\JlAKá ü» j íum Storch", Tuchluben Hirdetmény 3 (2-3) Alább megnevezett jelenleg urlkodó keleti mrhvész ellen jó htássl biró gyógyszert tlált fel, melynek hsznált htóságilg is megengedve levén, z ezzel élni kivánok sziveskedjenek Budán, tbáni városrészben 574-ik szám ltt lkó Kollárovits Pál urhoz, irásbeli megkeresvényekkel fordulni, hol z érintett orvosság hordókbn, félkótól több kóig terjedhető mennyiségben megrendelhető A vele vló bánásr nézve, nyomttványbn dtik ut sitás - Kidó-tuljdonos Heckenst Gusztáv Nyomtott sját nyomdájábn Pesten, 64 (egyetem-utci 4-ik izám ltt) Spech József Pest, deczember -én 64 Elöfizetési föltételek 64-dik évre Vsárnpi Ujság és Politiki Újdonságok együtt : Égés* évre 0 Fél évre 5 Csupán Vsárnpi Ujság : Egész évre 6 Félévre 3 Csupán Politiki Újdonságok : Egész évre 6 Fél évre 3 Ö Hirdetési dijk, Vsrnnpi l'jság és Politiki Ujdonság okát illet&leg, 63 novemi ber l-töl kezdvs : Egy, négyszer hsábzott petit sor ár, vgy nnk helye, egyszeri igttásnál 0 krb; háromszor- vgy többszöri igttásnál csk 7 krb számitttik Külföldre nézve kidó-hivtlunk «zái már hirdetmények elfogd, Hmburg és Altoiiábn : Hsenstein és Vogler M Frnkfurt b«n : Otto Moílien és Jpger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Aljos, és Pesten : kf>ri téss-gídászti Ügynökség is Józseér, 4 sz Bélyeg-dij, külön minden igttás ntán 30 ujkr Emlékezés Mdách Imrére Midőn nehány héttel ezelőtt m fekete Nógrádmegye zon pontján, hol dél- lőtt be ide brátjához Cskhmr után keretű ppírlp jutott kezemhez, mely be- keleti iránybn folyó két hegyi ptk, mely érkezett mi kis társságunk, mely Kubinyi vett szokás szerint ismerőseink s brátink két külön völgyből gyüjti vizeit, egymássl Ferencz védpizs ltt, kit Nógrádmegye utolsó utlevelet jelenti, s midőn e lpon egyesül, hogy Sztregov" közös nevezet prj ngyj ismer, hjttott be tornyos Mdách Imre hlálát olvstm : fájdlms ltt, rövid pály után z Ipolyb temet- uri kstély udvráb, és mondnunk sem érzeteim közé z emlékezet örökké feled- kezzenek, ezen ponton fekszik Alsó-Sztre- kell, hogy legmelegebb kézszoritások fohetlen képei szövődtek gov helység, melynek uri legrégibb idők gdtk bennünket 62 évi ugusztus második felében ól Mdách-cslád tgji voltkitt lkott Cskhmr megtekintettük z urilk ditörtént, hogy Kubinyi Ferenczczel, ki épen és élt Mdách Imrénk is szes kertjét, minden kényelmével s kellekkor érkezett vissz konstntinápolyi utjászkbrátok, tudományosn müvelt em- meivel; megnéztük régiesnek látszó, de ból, s Bergh Károly derék épitész és rcheo- berek körében mindig kellemesen folynk kevés emlékszerü nevezetességgelbirő evng, log társságábn, Nógrádmegye felé vettem npok, s szellemi élvek rendesen minden templomot (mely képünkön kstélytól utmt, hogy e régen tervezett kirándulás egyéb igényt háttérbe szoritnk : de már blr látszik) Meglátogttuk zon emeletes, lklmávl e régiségekben gzdg vidék ritkságánál fogv is felette jótékonyn ht régibb várt is, mely hjdn erőd volt, de egyházi és török és polgári n etüz két izvezetesebb T="^ ^7"~----Jf?lr^^_ t> en elpuszépítményeit titá Mfölkeressük dách Sándor s lerjzoljuk mult szás vjjon mi zd utolsó indithtott évében ujr bennünket felépitteté s rr, hogy most mgtáfölötte érderul s tiszti kes rjzokl k u l szolkl teli tárgál ezáinkkl s Engem küjegyzökönylönösen érveinkkel dekelt csmiután Nógládi levéltár, rádbn minmely nemdenütt legcsk számos, szívesebb f oigen nevezegdttásr tes régi oktláltunk mánynyl ráros mubir, hnem lydi hidon oly példánytul jó utszerüleg vn ról egyszerrendezve s re blr leljstromoztérjünk s egy v, hogy nyktőrő mgán lealsó stregov (Nógrádmegyében) Mdách Imre lkóhelye mellék utt véltárk kökeressünk? Kevéssel ezelőtt jelent meg épen kedélyünkre, h látjuk, hogy tudománysze-' zött vlóbn ritkítj párjátfájdlom,hogy e ezen elterjedt lpokbn Mdách Imre rcz- rető házigzdánk z értelmet s izlést oly részben nem mindenütt tlálunk ' ^ hzánkbn ' " > -" képe s életrjz;ez is friss emlékezetünkben nygi eszközökkel gyámolithtj, minél- kellő gondot Láttm ősrégi nemzetségek volt, de különben is tudnunk kellett, hogy e fogv egy perczig sem kell ggódnunk, hogy ilyféle kincseit, melyek egerektől összerágv, tájon éli npjit zon költőnk, ki nem mint ott multásunk áltl házánál bárkinek is szennyben, piszokbn össze-visszhányv, mulndó meteor tünt fel irodlmunk egén, lklmtlnságot okozhtnánk Mdách Imre eléggé tnusiták, hogy gondtln utódok mely nehány perczig vkit, zután nyomtl- vlódi uri és szives vendégszeretettel fo- őseik ngybecsü hgyományit, sokszor vérnul elenyészik, hnem első rendű fényes csil- gdhtt vendégeit ősi hjlékábn rel s ngy áldoztokkl szerzett okleveleilgként fog rgyogni, mig költői ihlettségépen ez idötájbn hgyt el Arny János ket méltányolni vgy nem tudják, nek becse lesz, urlkodv időn s enyészeten is Sztregovi, ki Szliácsról hztértében szál- nem krják Láttm szük rostélyokon/át, ~

2 templomok nyirkos sekrestyéiben okmánytárkt, melyek bár több csládéi voltk, gzdájok még sem volt; penészfoltok évről évre mindig jobbn elterjedtek rjtok, betüket mholnp el nem fogj olvshtni senki s igy e régi okmányok sem z egyes csládoknk, sem hzi történetírásnk semmi hsznár többé nem lesznek A Mdách-cslád tgji, mint zt sztregovi levéltár gondosn őrzött hárty-csomgok tnusítják, régi időktől fogv gykrn kiváló résztvettek hzánk közügyeiben s többen közülök kitüntek mind hdi, mind polgári pályán (Lásd bővebben : Ngy Iván, Mgyrország csládi czimü könyvében) Több npi itt multás után vidámn s elégülten hgytuk el e vendégszerető, kedves tnyát Mdách Imre elkísért bennünket szomszéd Gácsig Ki hitte voln kkor, hogy e fennkölt lelkü, s még lig 40 éves férfiunk, z Ember trgédiáj" költőjének, itt utólszor szorítom bráti jobbját! R F leség ily remek öszhngzáshn? ngyon csltkozol, h z irás ezen szvát : Legyen világosság! és lett!" szószerinti értelemben vennéd, mert tudd meg, hogy itt is igen sokáig trtott sötétség és csk igen lssn és íokoztonkint bontkozott ki homályból zon igéző, tiszt, kék égi boltozt, melynek nézésében kedélyünk felvidul, s eszméink mgsb röpülnek Olvsd Vs Ujság ezidei 2 és 29 számábn világ kifejlődésének oly igen érdekes os történetét, és h z több tudásr serkentett, lpozgsd vlmely jó földtni könyv elődásit és mindinkább át fogod látni, hogy mi földünknek ilyenné, milyen z most, átlkulás, sok ezer évbe és ngyszerü erők kifejlesztésébe került A vjúdások orditás egekbe hngzott Földünk eleinte izzó test volt, levegője számtln, sürü páráztoktól áthtln homályom; sok millió év lefolyt, mig földünk fölülete nnyir kihült, hogy e páráztok leülepedhettek, sok irglmtln megrázkódttásb került, mig hegylánczoltok szédelgös mgsságukr kiemelkedtek, mig viz és szárzföld között szükséges rány létrejött, mig meghüvesült tenger vizei élő álltokkl és szárzföld lssnkint virányzttl ékeskedhetett Most is tűzokádó hegyek félelmes kitörései, földltti rémületes morjok, földrengések áltl, kevés percz ltt eszközlött roppnt pusztitások tnuskodnk rról, hogy mi földünk teremtése és lknlás mily kimondhttln fárdságos volt Mert bár megvolt már szinleg földi béke, el voltk válsztv vizek szárzföldtől, s ez ngyszerü virányzttl és z álltok sokságávl ellátv; mégis uj meg uj forrdlmk állottk elő, volt virányztot minden élö lényeivel együtt íöld szinéröl ismét elsöpörvén, il- letőleg kiegyenlítésé!, s lám, e kiegyenlítés^ illetőleg kibékülés szülte zon eröt, mely villnyos távirdáinkból száz mérföldre röpíti gondoltinkt e<ry pár percz ltt Légy tehát te is engesztelhető, h kivánják; de h ellenséged mégis dczoln veled, nnál jobb, ez erődet s bátorságodt fölébreszti, s lklmt nyujt, ellenedet legyőzni A gyntkövet is dörzsölni kell, hogy villnyos erő fejlődjék ki belőle, brzílii fénybogár is (Lmpyris occident) kkor ársztj fényes világát leginkább, h ingereltetik Májusbn háborog z ég, ámde mennydörgés és villámlások áltl tisztul lég, s C3k zután éled növényzet Eletünk tvszán is sok háborgást kell kiállnunk, hogy életünk dele kiderüljön Forduljunk e háborgós és zjos tüneményekről szelid és zjtln növényvilághoz, mely oly csendesen és szerényen éli világát, hogy minden földi teremtmény közül legirigylendöbb sorsbn látszik részesülni Vlóbn semmisem látszik könnyebbnek, mint egy virág élete; z elvetett mgból csírázik, növekszik, virágzik s végre uj mgokt érlel De bármi zjtln s mintegy mgától és Vámbéry Árminnk mgából folynk is növényélet e tüneitthon vgy hát, szoríthtom kezed! ményei, mégis e czikk főtárgyához legvisszhozott nekünk végezet szebb példát nyujtják A növénytest szerveládd : végzet sokkl jobb, mint mgd: zetét sejtecskékben (cellul) tláljuk, ezek Helyrehozt mulsztásidt növény-életnek (vegettio) főtényezöi Az Klndok és merények embere, újbbkori füvészek ezen felfedezése szerint Neveddel z egész világ tele; ugynis növényi nyák, keményítő, czukor, Addig űzted, kerested hlált: Hogy szemközt hlhtlnság tlált! olj és nővé: yi rostony mind megnnyiféle De egy érzés nem szól-e benned igy: sejtek áltl hoztik létre Sckcht egyenetjobb pihenni és meg is hlni i t t! len értékü sejteknek nevezi öket, mert mig Oh bizonynyl! Az imádott hz, egyes sejtek csirnyét készítik, mások zt Mindzok közt, miket nyertél vl, mgsbb értékü szervezetté feldolgozzák, Legdrágább kincs, legngyobb nyeremény! ezek feldt ttjnedvet létrehozni; másoks te itthon vgy, hz kebelén Drág hz! Akkor tudjuk, mi szép, nk legkellemesebb zmtú gyümölcsöket letöképen eltemetvén Sok ezer év multávl és legfinombb szgos oljokt Egyik Midőn képe látkörünkből kilép, S nekünk érte, távol égtáj ltt, és fárdságávl ismét uj virányzt és más másiknk áll szolgáltábn, egyik másik Kedvünk szerint meghlni sem szbd! lku álltok hozttk létre íly ktstropliák létrejöttében fárdozik; zjtlnul, de össze Bokhr és Khiv sivtgát több izben fordultk elö, mig végre z első vágón közreműködnek mindnyájn, hogy Brngoltd örök hrczokbn át, ember, e változtos szinhely most már meg- z egész létrejöhessen és fennállhsson A Hogy megtudjd, mi rgyogó e föld, csendesült, szép terére léphetett Ngyr tö- gyökér, törzs, levelek, virág és gyümölcs, A hegy mi kék, és mező mi zöld, rekvő ifju! ne csüggedezz, h sokszerü k- vlóbn egy boldog csládéletnek, vlmint Fűben, fábn mennyi illt terem, dályok gördülnek utdt ; bámuld világ egy virágzó országnk megközelithetlen S z árnybn mily édes szerelem! teremtése hosszu és nehéz munkáját, s ln- mintképei Hő vágyd homokpusztákr vitt, kdó erődet eme ngyszerü példképekkel Ismerni szomjuság kinit, De növény életből, tárgyunkhoz képest, Bs nem lelni sehol egy csepp vizet: istápoljd, támogssd még más tnulságot is vehetünk Elöször is Hogy megtnuld, köny mi kincs lehet, Miután földnek fárdságos munkávl tpsztljuk, hogy mennél bujább növény S könyeidben fel-felcsillnni ládd Idehz Bltont, Dunát járó képződését összegeseri szemléltük, ám egyes része, nnál soványbb és stnyább Oh hidd nekem, fordulj kárhov, nézzünk rjt körül, s számtln egyes tü- másik Például, h nedvek tulságos bőés várjon boldogság mosoly : nemédyét fogjuk észlelhetni, melyekből sége levelekbe ht, virágok nnál silátöbb édesség nem lesz ott jkdon, mint megnnyi példákból ujr okulhtunk nybbk; ezek is, h mesterséges nedvgyümint mennyit nyujt itt fjdlom! Ide tehát, te lángelme, te tűzről pttnt, te lemmel árszttnk el, viráglevelek tömert bár könynyel ázttjuk rögöt: türelmetlen ujoncz! ki fejjel krsz flnk méntelen sokságábn elfjznk; Mienk mégis, s z emlék ideköt menni, ki egy ugrássl krsz mennyor- mükertészek és virágkedvelök persze z ily De megjöttél! Légy üdvöz áltlm, szágb jutni, ki fárdság nélkül krsz mü- virágokt trtják szépeknek, melyeket teljekörülötted kelet világ vn A sokság zjongv vesz körül, vész lenni Tekintsd e szikltömegeket, e seknek vgy tömötteknek neveznek; de Mint hjóst, ki most jő messzirül, roppnt gránitot, ez enyészhetlen bzltot sziromnk ezen tultengése virág föfels kincseiről leplet leveszi, és szikrát dó kovát, zt hiszed, hogy dtánk, mg létrehoztlánk kárávl Hogy gzdgság árdjon szerte ki ezek egyszerre lettek zzá, minőknek jár, mert tudjuk, hogy z egészen tömött A tpsok közt oh hlld meg szivet! látod? nem, ök is tűzpróbán mentek ke- virág mgot nem d Másodszor zt is thngj elvesz tán zj közepett resztül, ök vulkánok izzó mühelyében psztljuk, hogy mennél bujább televényből De z érzés, melylyel hlkn kini, készültek Nézd rniridnyi finom fövényt, szármzik növény, például f, nnál Jobbn dicsér föld tpsinál mely ptk fenekét simává teszi, s h kevésbbé trtós; tengerész is hjójához z Dlmdy Gyözöbenne fürdesz, lágy bársony gynánt simul árbocz-fát nem lpályból veszi, hol bőlábdhoz Számos év szüleménye z, hosszu nedvü fáb férgek nnál hmrább beveuton, vd görgetegek áltl lett zzá, minek szik mgukt, hnem hvsok sovány teaz élet fárdlmi most látod Kimelegszel gykrn mun- rületéről, hol f, kevés nedvből táplál(vége) kábn? nézd, h oltod meszet, nem me- kozván, lssn növekszik; igen vékony, de legszik-e ki szintugy, nem villámhoz h- nnál erősebb, trtósbb síkhéjjl vstgde térjünk vissz e szédelgős messzesésonló dörgéssel válik ki viz, két légnemű, szik, s e szerint lssn és későn érik meg, gekből, térjünk vissz mi kicsiny, és mégis láthtln páráztból, köneny- és élenyböl? de ztán kellő érettségének idejében edzett ngy? oly igenis ngy földünkre, eme bájos h pedig ismét vizet horgnynyl és kén- szilárdsággl bátrn kiszáll sikr, s tenvilági lkunkr, mely mindenütt el vn telve svvl elegyíted, nem ismét forrásb jő-e, geri szélvészek erejének megtörhetlenül áll szépségek bőségétől, mely mindenütt és s ugy buzog ki belőle köneny, mely ké- ht eléje összegesen vlódi éden, melyben z élet oly pessé teszi z embert, ssként röpülni s kedves, s melytől megválni oly nehéz De S mivel már tengerhez értünk,-ki hát fölemelkedni légbe? Ellenséged vn, mit gondolsz, nyájs olvsó, e földi lkunk, tengerre, ngy oczeánr, melynek bejáe virányos édeni kert, egyszerre volt-e, vgy kivel nem tudsz kibékülni, figyeld meg z rásábn edződik test, mgsr emelkedik lett-e ily hjoló, s rjt számtln sokfé- ellenkező villny szikrázó összeütközését, il- lélek! Nézd tenger ezeréves sziklprt- egészséges, változás bármi késői beállt vgy rendetlenkedése mellett sincsen semmi szerre szüksége; h pedig beteges, h roszul érzi mgát, kkor orvost kell hivtni Ezenkorbn táplálkozás legyen egyszerü és nem izgtó, de táplálékony és könnyü emésztésű, vlmint kellőleg zsirés sótrtlmú; jusson hozzá rendes időben, rágj meg jól, s hígíts fel bőven itlll, (vizzel, tejjel vgy könnyü serrel) Erős és csipös fűszerek ellenben, erős kávé és Az egészség ápolás z életkor the, bor átlábn s erős ser egy kornk különböző szkibn) sem szükségesek, ennek pedig egyenesen károsk Természetellenes vágykozásokt (Folyttás) ilyen vgy olyn tápnygr, melyeket V Az ifju legények és leányok kor különösen sápkórosoknál tlálhtni, nem Iskoláikt végezvén, fiu z ifjk, kell kielégiteni Üde, tiszt levegő, minél többször élvezleányk hjdonok vgyis z ifju legények és szüzleányok koráb lépnek, mely z ifjk hetik zt, nnál jobb e korbn is, mint z nál 6-ik évtől 24-ik évig, hjdonoknál egészség fönntrtásánk főkelléke, mely 4-ik évtől 20-ik évig trt Kezdődik e nnál üdvösebben ht, minél erőteljesebben kor nemző erő fejlödtével ( serdülés kez- és mélyebben szivtik detével) s trt növekedés bevégeztéig E A leányok öltözetére különös gondot kell korbn e szerint nemi hivtásr vló ki- fordítni, mert ez rendesen ngyon czélszeképződés és érlelődés még folytonos, s rütlen és elégtelen, sőt egészség-ellenes vlóságos érettség csk e korszk végével Elégtelenül be vn tkrv többnyire kebáll be Ennélfogv házsságr lépés e kor- lök felsőrésze, vlmint testök lsó fele is, bn mindig kártékony, s test helyes kifej- mindmellett, hogy hideg sem nnk sem lődését megksztj Csk e korbn kiván ennek egyátlábn nem válik jvár Minkét nemü ifjuság különböző trtást és neve- den bizonynyl állithtni, hogy sokkl lést A növekedés e korszk elején, különö- kevesebb betegséget ismerne nőnem, h sen nőneműnél, elég gyorsn hld; test leányok vékony gypotszövetböl vgy váhossz mintegy 0 2 hüvelyknyit nyúlik szonból vrrt rövid gtyát vgy ndrágot meg, suly mintegy fontnyi gyr- viselnének, keblöket jobbn betkrnák és podást mutt lábikt melegen trtnák A füzb'vállk veszedelmesekké válhtminden szerv lssn zt ngyságot és minemüséget éri el, mely zután megmrd nk, h mellks lsó s hsnk felsöréz élet középkorábn is; z ifjknál főleg szét erősen szoritják, mert ezen esetben mellks fejlődik ki, hjdonoknál me- mell és hs legfontosbb szerveit, t i dencze; sziv 75 0-t dobbn egy percz tüdőt és szivet, májt és lépet egyránt ltt A hlndóság e korbn csekély, noh gátolják teendőik rendes gykorltábn betegségek esetei jóvl gykrbbk, mint A fü'z'óvállnk e szerint, hogy ne ártson, letelt években Különösen veszedelmes ugy kell szerkesztettnek lenni, hogy dolog, h e korbn z erősebb növekvés testnek csk zt részét füzze össze, mellett még megerötető szellemi- és ivr- mely csipö és mellks lsó széle közt izgtások fordulnk elő Sjnos, hogy z vn ( derekt) Azonkivül füzöváll ne egészség fenntrtásár e korszkbn ngyon legyen z emlőnek semmi módon sem lklis kevés figyelmet forditnk, noh ez, külö- mtln, s zon kivül két oldl hosszábn nösen nőnemnél, vjmi szükséges még széles, ruglms toldásokt is kell bele A nőnemű növendékeknél serdülés vrrni A szoknyák is ártlmukr lehetnek, korszkánk beálltát, mennyire csk lehet, hátrálttni kell, mert tpsztlás muttj, hogyh kötökkel testhez szoritttnk, hogy későn kezdődő fejlődés mellett nő- mert máj és lép megszorulnk kkor is nemnek több reménye lehet soká trtndó Ennek elkerülése végett z lsó szoknyákt ifjuságr, vlmint hosszbb és egészsége- vgy füzövállhoz kellene tüzni, vgy szésebb életre is E késleltetést z áltl lehet les kötővel (vgy vállszlgokkl) trttni eszközölni, h leánykákt minél későbben A vállknk s kebel felső részének, tehát vezetjük be társs élet köreibe, s h minél mell épen zon részének, melylyel z sztovább mint gyermekkel bánunk velök (élel- szonyok leginkább lélekzenek, (kivágott felmezésre, öltöztetésre, lvásr, mozgásokr öltönyök áltli) megszorítás ép oly kevéssé és multságikr nézve) Idöelötti gondol- szép, mily ngyon ártlms tok és érzelmek keletkezését, melyekre A leányok hdd mozogjnk minél többet, regényolvsás, és felnőttekkel vló hely- mire jó sét, testgykorlt, táncz, telen társlgás könnyen szolgálht lkl- korcsolyázás; de tulságig ( kifársztásig) mul, gondosn mellőzni kell, (mire különö- egy mozgást sem szbd vinni, hnem mérsen fársztó testmozgásokt is jánlhtni) s téket kell trtni ebben is Legtöbb veszély leánykákt minden viszonyok közt (s épen fenyegeti e kort, h tánczbnfölhevül; mert kkor is, mikor hószám beállt már jelent- kkor meghűlést kikerülni nehéz, megkezik), minél tovább lehet, szép szerivel kell hűlés pedig sokszor vészbe dönti Legjobb gyermek-szob fegyelme ltt mrsztlni mozgás szbdbn üzött testgykorlt, Minthogy pedig ezt szülék házánál könyvünkben elősorolt szbályok megtrtás keresztülvinni ngyon bjos, ennélfogv mellett Áz lvás leányr nézve, kinek teste igen hsznos dolog, leányokt iskoli éveik után zonnl további kiképezés végett jó még folyttj fejlődését, épen e fejlőintézetre bizni Az édes ny egyébiránt jól dés tekintetéből sem közönbös dolog, s nem cselekszik, h leányát serdülést rendsze- jó zt (kár munk, kár multság kedviért) rint követő s zután rendesen imétlődő sokszor megvonni tőle Nyolcz-tiz órát ludtüneményeire kevés szóvl figyelmezteti, de ni fitl testnek jót tesz, kivált sápkórbn különben semmiféle szerrel nem igyekszik A háló-teremben mindenkor tiszt levegőről e változás beálltát elősegiteni H leány kell gondoskodni; ször-dereklj és ppln tollús ágyneműnél jobbk *) Bock tnár,,az egészség négy könyve" czimü A bur-tisztitás fürdők áltl épen e korigy látjuk természet ngy tükrében munkáj mgyr kidásából, mely mgyr nép szüksébn, melyben pedig rendesei) elhnygoltz élet- fárrdlmit mindenhol és mindenütt geihez lklmzv" e npokbn megjelent Szerk iát mint zjlik ellene untln felbőszült hullámok óriás ereje, s mint cspkodj torlt Es ime két elem tusáj bősz méhében ott látod kgylót, e gyönge puhányt, félelmet nem ismerve, vd ringázásbn élödni; igen, mert mentyüje erős és kőkemény, mint szikl, melyhez sértetlen verődik- Távol révtől, tenger csendes mélyében, gyöngéd ázlékok ngy nyuglombn lknk, ott veszély lkokt megedzette, ezek itt nyuglombn elpuhulnk Végy példát, s tnuld meg, hogy vésznek csk megedzett erő állht ellen, tétlenség pedig izmidt elpuhitj A mdár is kiűzi kölykeit fészkéből, h megtollsodtk; bogár is, mely földön mászv, lig mozog, h mgsr fellökted, szárnyr kelve gyorsn elröpül És te emberfi, remek munkáj világnk, mit fogsz tenni h sorsod rögös pályár tszított? meg fogsz-e hunyászkodni, vgy tétlen töprengésben tunyálkodni? Vlóbn, ezt nem szbd tenned, mert tudnod kell, hogy z kdályok csk rr szolgálnk, hogy zokon megpróbálhsd mgdt Az Isten zért dt z erőt krodb, hogy zt hsználv, eltávolitsd z kdályt és lehetőségig lesimitsd pályádt Hidd el, kezdet nem oly nehéz, mint gondolod, csk kezdethez vló férfis elhtározásbn rejlik nehézség Az erő mgától nem jő, zt gykorlás és munk áltl kell megszerezni és fenntrtni Jobb krod erősebb, mint bl, mert többször hsználod, és hol egyszer eltörött, zon helyen erősebb lesz, mint volt és nem törik másodszor A veszély figyelmessé teszi z észt, és fárdság z eröt megedzi A házi veréb is ügyesebb mezeinél, fürge és vigyázó,mint vándor mdár, mely messze trtományokb költözik A Gllopgo szigeteken mdrk oly szelídek, vgyis inkább tpsztltlnok voltk, hogy z utzók vállár ültek, hol kézzel lehetett megfogni öket, mert embert ezelőtt soh sem láttk Nem ugy fekete góly, mely mint vándormdár, vésznek már többször nézett szemébe Félre tehát ferdén mgyrázott honvágygyl, z örökös otthon esüesüléssel, te elkényeztetett nyás fiu; végy bátorságot szárnyr kelni, mint góly, s láss világot A hegyi ptk vign csörgedez s vize kristálytiszt s üditő, mocsár vize tespedt és büzhödt Azt hiszed, hogy Amerik buj tenyészetü öserdeiben fogod legerősebb álltokt tlálni és legngyobb eröt kifejtve látni? Csltkozol, épen Afrik kopár sivtgjin, hol ngy távolságokbn lig tlálni egy kis üdítő erdőséget, s csk soványán tenyésznek vékony fűszálk, épen itt, mondom, hol természet erőtlennek látszik és kiholtnk, itt riszt fel ném sátorodbn z álltok király, z oroszlán rémitő orditás; egy csord szrvorru (Rhinoceros) nem messze tőled, ez orditástól elrémülve, üget odább, pedig ezek szintén óriás álltok Hát hosszunyku tevepárduez (Girffe), meg z elefántok csoportji? ezek szintén ezen sivtgbn tenyésznek, nem különben z óriás ngyságu kíferi bivly (Bos cffer) Egyetlen folyóbn számtln vizi lovt tlálsz, zergék (Antilope) itteni nyájit pedig vándor mdrkhoz hsonlíthtod Ennyi erőteljes állt, ily silány növényzettel szemben vlóbn ujr zon meggyőződést fogj bennünk költeni, hogy nem bőség és örökös jóllkottság szüli z erőst, ngyot és szépet, hnem munk, szorglom és fárdság, mely puszták e vd fiit is kényszeriti, száz meg száz mérföldet megfutni s minden ügyességet s fárdságot élelmük felkeresésére fordítni A munk átk nemcsk mgát z embert érte, hnem érte z egész természetet, h átoknk krjuk munkát nevezni De nem átok ez, mert ugy hiszem, fentebbiekből szives olvsó át fogj látni, hogy munkásság z élet nélkülözhetlen és förugój A munk elevenség, élet s vlódi Isten áldás; tétlenség pedig pngás; pngás rothdás és enyészet Dr Sz

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben