XXII. évf., 2. (62.) szám Illés-nap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap"

Átírás

1 XXII. évf., 2. (62.) szám Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire örökíti immár 158 éve folyamatosan.

2 Feltámadási menet A Feltámadási menet a kálváriáról indult a plébániatemplomi fogadásra Hittantábor Egyházközösségünk szervezésében, a család évében, kedden játékos hittantábor volt az idén nyáron is a telepi emléktemplomnál, amelyen a második hetedik osztályos tanulók vettek részt. A táborban több mint hetven hittanos diák jelent meg. A képen a résztvevők Zsúnyi Tibor kispappal, a hittancsoport-vezetőkkel, szakácsokkal és a kisegítőkkel.

3 2/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Wass Albert A hontalanság hitvallása Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek a jóban, igazban, szépben. Minden vallásban és minden népben és Istenben, kié a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet, és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar. TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: Veréb M. Gizella nővér és Ökrész Károly, valamint a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben 2000 példányban Képesek vagyunk-e Illésnapot méltón ünnepelni? Mélyen megérintettek, szíven találtak és elgondolkodtattak Spányi Antal székesfehérvári püspöknek az idei csíksomlyói búcsún, az ünnepi szentmise homíliájában több százezer résztvevő, a rádió, és a tv által több millió magyar előtt elhangzott különben sokunkat foglalkoztató gondolatai. Beszédében a hit mellett való kiállásra, az áldozatvállalásra és az erkölcsi megújulásra buzdított. Az imádság e szent helyén, az itt élő székelyek, de a világban szétszóródott valamennyi magyar imádságának szent helyén gyűltünk itt össze kezdte prédikációját Spányi Antal püspök. Szentbeszédében úgy fogalmazott: van mit megköszönnünk, és van miért könyörögnünk. Fájdalommal látjuk, hogyan vesznek el öröknek hitt értékeink, a hit, a család, az élet tisztelete. Őseink Istennél, a hitben találták meg a megtartó erőt. Az utódoknak arra kell törekedniük, hogy méltóak legyenek ehhez a hagyományhoz. Felelősséget kell vállalni egymásért, a nemzetért, a hitért és az egyházért. Ezek a gondolatok nekünk is szólnak, bennünket is gazdagítanak idei fogadalmi ünnepünkön. Megszívlelhetjük őket és programunkká tehetjük. A család évében, fogadalmi ünnepünkön ezek a gondolatok lényünk mélyét érintik. Az utóbbi években sokunkban az az érzés uralkodik el, hogy külsőségekben mind jobban szervezett, tömegeket megmozgató rendezvények sorozata mellett mégis hiányzik a lényeg ápolása: a fogadalom. Érdemes elgondolkodni: vajon kinek és mit fogadtak az ősök több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Mit is ünneplünk, és hogyan tesszük azt? Mihez vagyunk hűek? Hol vannak a gyermekek, a felnövekvő újabb korosztályok? Az ünnepi szentmisén akaratlanul is kérdések merülnek fel bennünk, melyekre a válasz nem kimondottan reménykeltő. Nagy szükség van egyéni, családi, közösségi megújulásra! Ne tekintsük ünneprontónak a kérdést: Hajlandóak vagyunk-e, képesek vagyunk-e Illés napot méltón ünnepelni? A jelek szerint a ma élő temerini magyar katolikusok nagy többsége sem maguk, sem gyermekeik számára a fogadalmat nem a lelki értékekhez való hűségként érti. Ha csak szóval hangoztatjuk, és büszkén valljuk, kik és milyenek voltak az ősök, de magunk távol vagyunk lelkületüktől, derék tartásuktól, vajon elegendő-e a gyökereket mellőző, felszínes ünneplés? Elegendő-e tisztelni a hagyományokat és egy bizonyos dátumról évi rendszereséggel megemlékezni anélkül, hogy életté válna az ősök lelki hagyatéka? Illés napján, ha tehetjük, nem feledkezünk meg egy-egy közösségünket érintő évfordulóról sem. Az idén két kerek évszám tölt el bennünket örömmel és hálával: Jánoshalma 70 éve és Mórahalom 10 éve testvértelepüléseink. Kapcsolataink ezek lakóival nemcsak hivatalosak, hanem az élet legkülönbözőbb területein szeretetteljesen összefonódott, igaz emberi, baráti, gyümölcsöző kapcsolatok. Ugyanaz a nemzeti tudat, vallási hovatartozás, a közös erkölcsi értékek, hagyományok ápolása, a hasonló érdekek hatalmas összekötő erők. Boldog tudat a számunkra, hogy nem vagyunk egyedül, velünk vannak barátaink, akikre mindig számíthatunk, és akik sokat jelentenek nekünk. Ezek a kapcsolatok egymást gazdagító, baráti szálak által állandóan erősödnek. Esetünkben valóban állítjuk, hogy a határok nem elválasztanak, hanem a közös szálak szorosan összefűznek bennünket. Illés napja évről évre összehoz bennünket. Éljen még hosszú időkig összetartozásunk. Istenünk áldása legyen rajtunk. Áldott Illés napot kívánok! SZUNGYI László

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2011 A keresztény családok életükkel evangelizálnak Az interneten, a Hitéletben, a Família magazinban és más médiumokban olvashatunk azokról a megtapasztalt valósághelyzetekről, amelyek a családokat mindennap érik. Jól tudjuk, hogy a társadalom magja a család, amelyről minden embernek van tapasztalata. A Katolikus Egyház Katekizmusa a házasságról mint Isten tervéről beszél: A Szentírás a férfi és a nő Isten képére történt teremtésével kezdődik, és a «Bárány menyegzőjének» (Jel 19,9) látomásával fejeződik be. A Szentírás az elsőtől az utolsó lapjáig beszél a házasságról és annak misztériumáról, alapításáról és értelméről, melyet Isten adott neki, eredetéről és céljáról, különböző megvalósulási formáiról az üdvösség történetében, a bűnből származó nehézségeiről és megújításáról «az Úrban» (1Kor 7,39), Krisztus és az Egyház új szövetségében. Ebből következik az, amelyet annyira ésszerű módon vallanak a katolikusok: a házasság segít legyőzni az önző ember magába zárkózását, a gyönyör hajszolását és segít megnyílni mások felé. A gimnáziumban egyik tanárunk arra panaszkodott, hogy nem érti, az Egyház miért szorgalmazza a rendezett házasságot, s különben is, egy cölibátusban élő ember mit tud a házaséletről. Egyikünk azt a választ adta, hogy a pap sem az égből pottyant, hanem családból jön. Tudatosítanunk kell, hogy hitünk nem megy ellene a józan észnek. A pasztoráció kiterjed minden életállapotra, különösen a családra, mint egy egészre. Jó példák állnak előttünk, új szentek és boldogok, akiknek életéből vegyünk példát a nehézségek idején, a jó sorsban pedig ne feledkezzünk meg azokról, akik rászorulók. Ahogy egész Európában, úgy nálunk is csökken a házasságkötések száma, a megkötött házasságok hamar fölbomlanak, sok a rossz, sikertelen házasság, az ilyenekre pedig nem épülhet boldog, harmonikus család. A rossz házasságban és a házasságon kívül született gyerekek nem látva jó szülői példát, már nem is gondolják, hogy házasságban, családban élni jó, ebbe érdemes erőt és energiát befektetni. Valójában nem a házassággal van baj, hanem az emberrel, aki nem tud, vagy nem is akar felnőni ahhoz a kapcsolathoz, amelyre a lelke mélyén vágyik, amelyben megtalálhatná végre önmagát és életének értelmét. A keresztény családok életükkel evangelizálnak, ők az evangelizáció magjai, azok az őrtüzek, amelyek fényt és meleget árasztanak maguk körül. Példaértékű, kreatív kisebbséget alkotnak, kezükben az Egyház és a nemzet jövője. ZSÚNYI Tibor IV. éves teológus Boldog Scheffler János vértanú püspök Július 3-án, vasárnap délelőtt Szatmárnémetiben (Románia), szentmise keretében a boldogok sorába iktatták Isten Szolgáját, Scheffler János vértanú püspököt. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be. A boldoggáavatási dekrétumot a kérelem előterjesztése, majd a vértanú püspök életének ismertetése után a pápa küldötte, Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa olvasta fel. A boldoggá avatott vértanú püspök képének leleplezése után elhelyezték Boldog Scheffler János ereklyéjét az oltárnál. Scheffler János október 29-én született a Szatmár vármegyei Kálmándon. Szülei szegény, de mélyen vallásos Boldog Scheffler János vértanú püspök emberek voltak, akiknek a hit gyakorlása a mindennapjaikhoz tartozott. Nagy tehetségével és szorgalmával csakhamar kitűnt diáktársai közül. Szülőfalujában szentelték pappá, majd ösztöndíjjal Rómába küldték tanulni, ahol kiváló eredménnyel kánonjogi doktori címet szerzett. Ezt követően a szatmári püspökségen lelkészként, tanárként működött. XII. Piusz pápa 1942-ben szatmári megyés püspökké nevezte ki. A Securitate őt szemelte ki arra, hogy vezesse a pápát el nem ismerő romániai katolikus egyházat. Ő erre a felkérésre ennyit válaszolt: Non possum! (Nem tehetem!). A román kormány 1948-ban működését felfüggesztette, 1952-ben pedig letartóztatták, arra próbálták rábírni, hogy Gyulafehérváron vegye át az állami egyházmegye kormányzását. Miután ezt nem fogadta el, előbb Máramarosszigeten került börtönbe, majd a zsilavai föld alatti (megsemmisítő) tömlöc foglya lett, ahol december 6-án hunyt el. Az embertelen körülmények között végig megtartotta hitét és emberségét. Koporsó nélküli jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sír helyét és 1965 őszén csontjait titokban, útitáskájában vitte haza Galambos Ferenc nagyprépost. A szatmárnémeti székesegyház kriptájában találtak számára végső nyughelyet. A Szentatya július 1-jén, csütörtökön jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri Isten Szolgája, Scheffler János szatmári püspök vértanúságát. Ezzel szabaddá vált az út, hogy a vértanú püspököt a boldogok sorába iktassák. Forrás: Magyar Kurír, Wikipédia

5 2/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Szimbólumaink Fogadott ünnepünk, Illés-nap közeledtével idén is előkerülnek a piros-fehér-zöld zászlók, címerek, hímzett népi ruhák, ismét szólnak majd Temerin főbb útvonalain a buzdító, büszke indulóink. Kisgyermekkoromban mint a történelem iránt már érdeklődő iskolás kíváncsi voltam ezen szimbólumok eredetére, mondanivalójára, érdekelt, mit is jelképeznek valójában, miért olyan fontos ezen a napon, július 20-án díszes menetben, kocsikon végighordozni településünk utcáin. E szerény eszmefuttatásomban egyik legfontosabb jelképünkről, a magyar címerről, annak történetéről és jelentőségéről írok. A ma is használt magyar címer, mely három fő egységből Árpádsávok, kettős kereszt, Szent Korona a 19. századra egységesült, bár elemeit külön-külön, olykor együtt már a középkor óta használták. Az imént felsorolt szimbólumok közül a legősibbnek a kettős kereszt mondható: a magyar történelemben először III. Béla magyar király ezüst pénzérméjén jelenik meg az as években. A kettős kereszt a középkorban Bizánc szimbóluma volt (a hármas keresztet kizárólag a római pápák használhatták, s használják a mai napig), III. Béla királyunk a kettős kereszt magyar szimbólummá tételével azt akarta kifejezni Európának: a Magyar Királyság egyenrangú az akkor még jelentős nagyhatalmi pozícióban levő Bizánci Császársággal. E királyi jelképtől nem sokkal fiatalabb az Árpád-sáv sem: a történettudomány mai állása szerint az imént tárgyalt III. Béla idősebb fia, I. Imre király használta először, a szimbólumot Aragóniából (mai Spanyolország területén) származó feleségétől vette át és ültet- te be a magyar heraldikába. I. Imre halála után az Árpád-házi királyok mint családi szimbólumot felváltva, olykor együtt használták e két jelképet, majd az Árpád-ház kihalása után az Anjou-ház uralkodói is átvették és örökítették, míg a magyar állam jelképei lettek. A mai magyar címerben a kettős kereszt a királynői koronából és a hármashalomból nő ki: ez a Kárpátok három legmagasabb ma többnyire a Felvidékhez (Szlovákia) tartozó vonulatát jelképezi, a Mátrát, a Tátrát és a Fátrát. Nemzetünk egyik legfőbb szimbóluma, a fentebb tárgyalt címert koronázó Magyar Szent Korona, melynek a magyar történelemben betöltött szerepét nem lehet kellően hangsúlyozni. A hagyomány úgy tartja, hogy e koronát küldte II. Szilveszter pápa I. Szent István királyunknak, s ezzel koronázták meg őt az új évezred hajnalán, január 1-én. Sokkal valószínűbb azonban, hogy e két részből álló korona mintegy évvel később, I. Géza vagy I. Szent László idején került Magyarországra. Akárhogy is történt, a Szent Korona ezzel semmit sem veszít jelentőségéből: a 11. századtól 1916-ig az összes magyar királyt ezen ékszerrel koronázták, csak a Szent Korona jogosít fel királyi hatalom gyakorlására. A középkor végére alakult ki a Szent Korona tan: az elv, miszerint nem elég királyi családba születni, a magyar királyt az ország nemesei választják, az ország akaratából lesz király, csak ezután koronázhatják meg, tehát a Magyar Szent Korona maga Magyarország, az ország akarata. Más európai nemzet vagy állam nem bír hasonló hagyományokkal, hasonló élő szimbólumokkal. Láthatjuk, csupán egyetlen nemzeti jelképünknek, a magyar címernek bemutatása is igazi történeti áttekintést igényel, mely bizonyítja: nagyon mély, ősi gyökerekkel bírunk itt, a Kárpát-medencében, Pannóniában. Népünk, a temerini magyarság méltó arra, hogy fogadott ünnepén, Illés napján körbehordozza utcáin sokszáz éves szimbólumait, emlékezzen őseire, ősei fogadalmára, ha kisebbségben élve is, de kiáltson egyet a világba: élünk, itt voltunk és leszünk is, Szent Illés közbenjárásával, Isten segítségével. Ternovácz Bálint 25 éves házassági évfordulójuk alkalmából a vasárnapi szentmisén Szungyi László atya áldásban részesítette az Igrácski, a Tóth, Szűcs, Talló, Toma, Hornyik, Kovacsics és Medvecki házaspárt. Negyed évszázaddal ezelőtt, 1986-ban az egyházi anyakönyv szerint 45 pár kötött házasságot.

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2011 Húszéves a Caritas Húsz éve múlt a tavasszal, hogy egyházközségünkben megalakult a Caritas szeretetszolgálat. Célja, hogy szervezetten és szeretettel szolgálja a testi-lelki segítségre szorulókat egyházközségünkben. Az Úr Jézus egész földi életét a szegények szolgálatának szentelte. Ezt különösen a többszöri kenyérszaporítás alkalmával éreztette, amikor jóllakatta az éhező tömeget. Jézus példáját követve a keresztény ember sem maradhat közömbös szemlélője a rászorulók, éhezők és bajba jutottak nyomorának. Ha anyagiakban nem is tehetünk sokat értük, de imával segíthetünk rajtuk. Ki mennyit tud tenni, tegye egyszerűségben, alázattal és szeretettel. A szentek is ezt tették, akik minden szenvedő szegényben az Úr Jézust Mikulás-csomagok készítése 2000-ben látták és szívük szerint cselekedtek is. Tehát nem elegendő tétlenül sajnálkozni kilátástalanságunkon, hanem tettekre van szükség. Senki sem olyan szegény ma sem, hogy ne tudna egy mosolyt vagy egy jó szót adni felebarátjának. Sokaknak éppen erre volna szükségük. Ez pedig nem kerül pénzbe... Húsz év távlatából visszanézve a Caritas működésére, teljes szívvel hálát adunk a jó Istennek, hogy az Ő segítségével szolgálhattuk a szegények és bajba jutottak ügyét. Továbbra is kérjük áldását, hogy együttműködve minden jóakaratú adományozóval, folytatni tudjuk munkánkat az Ő nagyobb dicsőségére és a rászoruló embertársaink javára. Az egyházközségi Caritas szeretetszolgálat címe: Október 23. utca 43. Munkaidő szerdán és csütörtökön 10- Vélhetően kilencven évvel ezelőtt készült ez a kép Szent Rozáliaplébániatemplomunk belsejéről. Jól megfigyelhető a zsinat előtti berendezés, különösen a kétoldali mellékoltár, melynek oltárképei ma is templomunk díszei. től 14 óráig folyamatosan egész éven át, kivéve az ünnepeket. Mészáros Teréz Játékos hittantábor Június 21-én a telepi lourdes-i templomban és udvarában játékos hittantáboron vettek részt az általános iskolások nagy számban. Érdekes tendenciát mutat a tábor létszáma, hiszen évről évre többen vesznek részt. A regisztráció után játékos ismeretség vette kezdetét, hogy a társaság ne legyen ismeretlen. Ezután rövid elmélkedés volt a családról, mert a tábor alapgondolata és vezérvonala a család volt. Az elmélkedést társalgás követte, amelyben az iskolások együtt gondolkodtak a családról, eddigi megélt tapasztalataikról. A különböző csoportok a megadott szempontok alapján rövid beszámolót készítettek, amelyet egymással megosztottak. Ebéd következett, amelyet szorgos asszonykezek készítettek, akiknek ezúttal is köszönetet mondunk. Minden résztvevő fagylaltot kapott, aminek nagyon örültek. A gyerekek játékkal töltötték a délutánt, amely a családi hittancsoport vezetők nagy kreativitásának köszönve érdekes és tanulságos volt. A résztvevők nagy örömére délután uzsonnára fánk és zsíros kenyér volt. A nap vége felé igeliturgia volt, melyen a gyerekek maguk fogalmazták meg a hívek könyörgését. Végezetül pedig, már a szülőkkel közösen, nyársalás következett. Jó volt megtapasztalni, hogy tudunk együtt lenni boldogan, mégis Isten közelében, és az Egyház tanításának a fényében. Búcsúzáskor azzal a gondolattal mentünk el, hogy jövőre találkozunk a táborban. ZS. T.

7 2/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 7 Ballagók Isten az ószövetségben * Isten az ószövetségben hajdanán. Prófétákat választott ki jó korán. Kik a jövő dolgokat megjósolák. A Messiás jövetelét és sorát. A nyolcadikosok ballagási ünnepségét június 5-én tartották. A ballagók az iskolaigazgató, osztályfőnökeik és tanítóik vezetésével részt vettek a vasárnap délelőtti diákmisén, hogy hálát adjanak az Úrnak a kegyelmekért, amelyekben tanulmányaik során részesültek. Képünkön a nyolcadikosok a szentmisén. Szent Mónika közösség Nálunk, Temerinben 1994-ben alakult meg a Szent Mónika közösség. Abban az évben hirdette meg a most boldoggá avatott II. János Pál pápa a család évét. Akkor az esperes atyánk, ft. Szungyi László ajánlatára megalakult a Keresztény Édesanyák Köre, a Szent Mónika közösség. Minden hónap 27-én találkozunk, szentmisén veszünk részt. Imádkozunk gyermekeinkért, nemcsak a sajátunkért, hanem minden gyermekért. Vajdaság több helyiségében is alakult már Szent Mónika közösség, velük tartjuk a kapcsolatot. Ilyen közösség van nálunk Temerinben, Újvidéken, Szenttamáson, Topolyán, Keviben és más helyeken is. Magyarországon Kalocsán van a közösség központja, velük is tartjuk a kapcsolatot. Minden évben augusztus 27-ét, Mónika napját, más-más helységben ünnepeljük. Az idén Topolyán fogunk összejönni. Az idén részt vettünk a Szent Mónika közösségek országos találkozóján, melyre az anyaország több helységéből jöttek Jánoshalmára, ahol a temerini születésű Zsolt atya a plébános. A szép, nagy templom teli volt édesanyákkal, nagymamákkal, akik a szentmisén elimádkozták Szent Mónika napi imáját teljes egészében. A sok édesanya kérelmét a jó Isten biztosan meghallgatta, mint egykor Mónikáét is, akit példaképül választottunk. A tartalmas, szép szentmisét Bíró László püspök úr celebrálta paptestvéreivel együtt. Mise után agapén vettünk részt, majd meglátogattuk Zsolt atyát, aki a jó házigazda szerepében szívélyesen fogadott bennünket. Elbeszélgettünk vele, miközben megmutatta a parókiát és a kápolnát. Búcsúzáskor a látogatás Szent Illés prófétáknak egyike. A tündöklő csillagzatok szebbike. Ki az égbe tüzes kocsin vitetett. Velem együtt, hívek, róla zengjetek. Szent Illés, ki megnyitottad az eget. S imáidra hullt az arany permeteg. Kérd az Urat, aki minden jókat ad. Ránk is adja szent malasztja harmatát. Dicsőítsük a mennyei Szent Atyát. Dicsőítsük ő Egyszülött magzatát. Áldjuk a Szentlelket, kinek általa Illés a jó s nagy titokról szólt vala. * Forrás: Kéziratos Kántorkönyv Dallama: Május rózsakirálynője, Mária emlékére le is fényképezkedtünk. Sietnünk kellett az autóbuszra, ahol már vártak ránk társaink, mert mintegy 50-en voltunk, akik a Vajdaságból részt vettek a találkozón. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva, lélekben feltöltődve indultunk otthonainkba. Azzal a kéréssel fordulunk az édesanyákhoz, hogy csatlakozzanak közösségünkhöz, imádkozzunk családjainkért, gyermekeinkért. KOVÁCS Franciska, a Szent Mónika közösség vezetője Jánoshalmán Zsolt atyával

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2011 A magyarok Máriája A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2010 folyamán Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet címmel előadássorozatot tartott Magyarország 17 városában. Az elhangzott előadásokból, melyeket olyan vezető értelmiségi szakemberek tartottak, akik a maguk területén kiváló művelői tudományuknak, az előadássorozattal azonos címmel, tavaly kötet jelent meg Budapesten. Az elhangzott előadások szerkesztett változata választ ad olyan újpogány szellemi áramlatok által felvetett kérdésekre, melyek többféle irányból intéznek támadást a keresztény hit és az egyház, valamint a magyar nemzet ellen. A következőkben a kötetből kivonatosan Barna Gábor: A magyarok Máriája című előadásából a Mária-ünnepekre vonatkozó részt ismertetjük, különös tekintettel a közösségünkben is meglevő Máriatiszteletre. Közkeletű megállapítás, hogy a magyar Mária-tisztelő nép, bensőséges kapcsolatban van Szűz Máriával, ami tükröződik az egyházi és a világi költészetben, megnyilvánul költőien szép ünnepneveinkben. E tisztelet Árpád-házi szent királyainktól indul, a reformáció sem törölte el teljesen, sőt a Boldogasszony alakja megmaradt a protestáns Erdélyi Fejedelemség pénzein, s egészen a 20. századig léteztek máriás pénzeink. Nem tudta elnyomni sem a felvilágosodás, sem a 19. századi racionalizmus, sem a századi történelmi materializmus egyház- és vallásellenessége. Lelki erősségünk volt a keresztény gyökerek palántálásában, a török elleni harcokban, szabadságküzdelmeinkben, a háborúk és a trianoni országcsonkítás idején, s máig támaszunk lehet emberibb életet óhajtó tevékenységünkben. A Mária-tisztelet néhány jellemzője A Mária-tisztelet kibontakozása összefügg a Jézus istenembersége körüli teológiai vitákkal. Jézus istenségének hangsúlyozása a tévtanításokkal szemben megnövelte Mária közvetítő szerepét. E ponton, s majd a Mária-ünnepek némelyikénél is világosan látjuk, hogy a Mária-tisztelet szorosan összefonódik az egyház krisztológiai tanításával. Máriához bizalommal fordulhatunk, ő a mi Angyali üdvözlet. A kassai Szent Erzsébet-székesegyház szárnyas oltárának adveni ciklusáról égi ügyvédünk, aki égi védőügyvédként Szent Fiánál perel értünk, érdekünkben, s aki bár istenszülő (Theotokosz, Efezoszi Zsinat, 431.) szeplőtelenül fogant egy közülünk, emberek közül, aki átélte mindazt az örömöt, gondot, fájdalmat, amit földi ember átélhet. A Szentírásból életének több epizódját megismerhetjük, például az angyali üdvözletet, Józseffel történt eljegyzését, látogatását rokonánál, Erzsébetnél, Jézus bemutatását a templomban és tisztulására végzett áldozatbemutatást, Jézus születését, jelenlétét a keresztfa alatt. Együtt érez tehát velünk, emberekkel. A legtöbb Mária-ünnep gyökere a keleti egyházba nyúlik vissza, s ezeket veszi át a Nyugat Justinianus császár korában ( ), s a 6-7. századtól terjednek fokozatosan. Egyes Mária-ünnepek, de a szentek ünnepeinek nagyobb része is, lényegében helyi ünnepből vagy egy-egy szerzetesrend ünnepéből vált a történelem során az egyetemes egyház jeles napjává. Csaknem minden korszaknak megvannak a jellegzetes Máriaünnepei. A 11. század emlékei Szent István király törvényeiben a vasárnap, a pénteki és a kántorböjt megtartása mellett nem esik szó az országban kötelezően megtartandó keresztény ünnepekről. Csupán azt tudjuk, hogy Nagyboldogasszony tiszteletére emeltette Fehérvárott azt a templomot, ahol később el is temették, s ami az ország egyik szakrális központjává vált a 11. század végétől. E napon vásárt, majd országos gyűlést, törvénynapot tartottak Székesfehérvárott, István maga is e napon ajánlotta föl országát a Boldogasszony, a Boldogságos Szűzanya oltalmába, s ezen a napon hunyt el. Halálának emléknapja, augusztus 20. még erősítette e nap jelentőségét. Szent István felajánlja az országát a Boldogasszony oltalmába

9 2/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 9 A Boldogságos Szűz Mária megkoronázása. Jakobey Károly falfestménye a temerini plébániatemplom szentélyének boltozatán, 1887 Az első magyarországi részletes keresztény ünneplistát Szent László 1. törvénykönyve tartalmazza. Ennek 38. fejezete ír a szent ünnepek megüléséről, elrendelve három Mária-ünnepet: Gyertyaszentelőt, Nagyboldogasszonyt és Kisaszszony napját. Ám a világegyházban már a században megülték Nagyboldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Kisasszony, havi Boldogasszony, Mária bemutatása és Mária fogantatása ünnepét. Máriát a latin nyelv és sok más nyelv is korra jellemzően, királynőnek nevezte (és ábrázolja is a képzőművészet) az előző ezredfordulón. A magyar nyelvben Szűz Mária első említése az 1195-ös Halotti beszédből (Pray-kódex) ismert (mai átírással: imádjuk szent asszony Máriát és boldog Mihály arkangyalt ). Ebből alakult ki a Boldogasszony szavunk, amit az ezredforduló magyarsága szent úrnő értelemben használt. Mária-ünnepeink Áttekintésünk keretét a Boldogságos Szűz életét elénk táró Máriaünnepek adják születésétől haláláig. A Kisasszony-nap (szeptember 8. Mária születésének napja), mint egyházi ünnep Jeruzsálemből ered, s a keleti egyházban már a 7. században általánosan megült nap. A nyugati egyházba, Rómába s a távolabbi nyugati országokba is átkerült ugyanekkor. A nap kiválasztásának oka ismeretlen. A keresztény hagyomány szerint Mária hajnalban született, s ezért van népünknél is, hogy sok helyen szeptember 8-án hajnalban várják a napfölkeltét, amikor a napkeltében megjelenik Szűz Mária. Mária eljegyzése (január 23.) Lokális eredetű ünnep, ami csak a 18. században vált ismertté és elterjedtté a világegyházban. I. Lipót császár kérésére emelte XI. Ince pápa ( ) a napot ünnepi rangra a Habsburg Birodalomban. A II. Vatikáni Zsinat után (1969) egyes itáliai egyházmegyékben, a jeruzsálemi patriarchátus területén és néhány szerzetben (pl. karmeliták) ülik. Mária hét örömének egyike. Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) Ez az angyali üdvözlet közismert ünnepe, amikor Mária igenjének következtében, s a Szentlélek erejéből Jézus testet öltött. Ezért régi neve az Úr fogantatása volt. Ez az ünnep összefügg karácsonnyal, hiszen az Úr fogantatása után pontosan kilenc hónapra, december 25-én emlékezünk meg Jézus születéséről. Sarlós Boldogasszony (július 2.) újabb keletkezésű ünnepünk. Elnevezését az ekkor dandárjában lévő aratásról kapta, jóllehet az ünnep tárgyának ehhez semmi köze: ez köztudottan Mária látogatása Erzsébetnél. Keleten hiányzik ez az ünnep, ott ekkor van Mária ruhája letevésének ünnepe. V. Piusz pápa rendelte el a világegyházban általános megülését. A 20. századi ünnepátrendezés az emléknapot a latin egyházban május 31-re helyezte, de a magyar egyház kérésére, a megrögzült név miatt maradhatott július 2-án. Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.) arra emlékezik, amikor Mária eleget tesz az ószövetségi törvénynek, és Jézus születése után a negyvenedik napon bemutatja elsőszülöttjét a templomban. Erre az eseményre emlékezik a rózsafüzér negyedik titka: akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál. Ennek az ünnepnek mindig erős volt a népies jellege. A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. Viasza az egyházi értelmezés szerint emlékeztet Jézus emberi természetére, a világosság pedig istenségére. A szentelt gyertya a születéstől a halálig végigkíséri az embert, különösen szorongatott helyzeteiben. Legtöbb családban máig van szentelt gyertya. Ezt gyújtják meg égiháború esetén, szentelt gyertya éghet gyerekágyas aszszonyok mellett, s a halott kezébe is szentelt gyertyát tesznek sok helyen. Szentelt gyertyát tart a kezében a fiatalasszony az asszonyavatás szertartása során is. És szentelt gyertya ég, ha beteghez, haldoklóhoz látogat az Oltáriszentséget hozó pap. A hagyomány szerint a világ végén is csak a hétszer szentelt gyertya fog világítani. Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.) Mária mennybevételének, a Szentháromság általi megkoronázásnak, a keleti liturgiában Mária elszenderülésének emléknapja. Magyar művelődéstörténeti vonatkozásokban gazdag ünnep. Szent István székesfehérvári bazilikájának, temetkezési helyének titulusa. Több Szent István által alapított püspöki székesegyház (Esztergom, Kalocsa, Vác, Győr, Csanád stb.) dedikációja. Az Árpád-ház védőasszonya, az Árpádoknak mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja. E nap liturgikus és népi hagyományaiban kell keresnünk a Mária-tisztelet és a Szent István-kultusz, valamint a magyar történeti tudat összekapcsolódását.

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2011 Szent László király Június 27-én Árpád-házi Szent Lászlót, vitéz királyunkat ünnepeltük. Csillagok között fényességes csillag e szavakkal üdvözli a régi magyar énekszerző I. László vitéz királyunkat, a legnépszerűbb magyar szentet. Középkori hazai mondák és legendák annyira egyetlen szentünket sem magasztalták, mint László királyt. A László név a szláv Vladislav úrfi, uralkodó fia származéka szerepel Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában. A nevet minden bizonnyal lengyel édesanyja választotta. Árpád-házi Szent László 1040 körül született Lengyelországban. Nagyapját, a pogány Vazult (Vászolyt) István király vakíttatta meg. Apja, Béla testvéreivel együtt István haragja elől menekült el az országból, s mégis László lett az, aki István életművét folytatta ben került trónra. Szigorú, de igazságos törvényalkotó volt; uralkodása idején Magyarország fennállása óta először képes volt a hódításra. A trónviszályoktól s külső támadásoktól zaklatott országban nyugalmat és rendet teremtett szigorú törvényeivel. A mélyen hívő király uralkodása alatt avatták az első magyarországi szenteket: Gellért püspököt, I. István királyt, Szent Imre herceget, András és Benedek remetéket. Szent László szobra a nagyváradi Székesegyház előtt A magyar lovagkirály, a gyengék védelmezőjének emlékét legendák őrzik. Sokáig élt az a hit, hogy a szent király kijön a sírjából, ha nagy veszély fenyegeti a magyarokat, és győzelemre segíti népét nyarán, amikor a székelyek élethalálharcukat vívták a tatárokkal, öreg tatárok mesélték, hogy nagy lovag járt előttük, magas paripán ült, fején arany korona, kezében csatabárd, mely hatalmas csapásokkal és vágásokkal pusztította mindnyájukat szerepel a névtelen minorita krónikájában. A legenda szerint ő döntötte el az ütközetet a magyarok javára; s a csata után László király bebalzsamozott testét verejtékesen találták Váradon. S rőt fegyvert viselő lovas királyunk, Hős, ki bárdot emelsz a jobb kezedben Márvány oszlopokon pihenve egykor Bő nektárt veritékezett tested Útunkban, te nemes lovag, segíts meg. Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk... (Janus Pannonius: Búcsú Váradtól) László 49 éves volt, amikor az unokaöccsével, Kálmánnal folyó viszálykodás közepette, július 29- én meghalt Nyitrán. Először az általa 1091-ben felszentelt somogyvári Szent Egyed bencés monostorban temették el, majd a nagyváradi monostor elkészülte után vitték át a testét Váradra 1116-ban, s helyezték örök nyugalomra az általa alapított székesegyházban. A források szerint a váradi sírnál csodás gyógyulások történtek, így hamar zarándokhellyé vált a lovagkirály nyughelye. Halálát követően kultusza gyorsan terjedt. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták körül alakját. Szentté avatását azonban csak száz év múlva kezdeményezte III. Béla. Kérésére III. Celesztin pápa két bíborost küldött, hogy a király Szent László hermája nagyváradi sírjánál történt csodákat felülvizsgálják. Miután több csodás gyógyulás szemtanúi lehettek, egy égi jel végképp meggyőzte az olasz csodaszakértőket június 27-én déltájban a váradi székesegyház fölött fényes csillag gyúlt ki, s ott lebegett a magasban két órán át. Árpád-házi Szent László napját a szokástól eltérően azóta sem halála, égi születésnapja évfordulóján, hanem június 27-én, a csillagjelenés napján ünnepeljük. A szenttéavatásakor felnyitották László király sírját, s a hajdani uralkodó fejét leválasztották a testéről, majd egy mellszobor alakú ereklyetartóban (hermában) a sír fölött helyezték el. A sírra helyezték Szent László kürtjét s csatabárdját, ám ezek elvesztek a középkorban ban, amikor leégett a nagyváradi székesegyház, a fából készült herma elpusztult, a koponya azonban épen maradt. Később készült el a ma látható herma. A Báthori család kincstárába került, innen Naprághy Demeter, a fejedelem kancellárja, későbbi veszprémi, majd győri püspök vitte el, aki Prágában restauráltatta; a török kiűzéséig az ausztriai Borostyánkő várában őrizték, innen került Győrbe. A nagyváradi székesegyház 1775-ben kapott a nyakszirtcsontból egy darabot, ami ott szintén egy díszes ereklyetartóba került. Magyar Kurír

11 2/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 11 Mennyire keresztény nevek a mai keresztnevek? A névválasztást ne a véletlen vagy a pillanatnyi szeszély határozza meg hangsúlyozta a Szentatya hiszen a keresztnév ha valóban keresztény név, azt fejezi ki, hogy a megkeresztelt ember a Szentlélek erejéből újjászületett, a természetfeletti rendbe lépett, kapcsolatba került Istennel. A keresztségben kapott név a földi és az örök élet közötti kapcsolatra utal. Ha egy szent neve, arra is utal, hogy Isten az új keresztényt is a szentségre hívja. Az amerikai sajtó nemrégiben foglalkozott vele, hogy a Mária megfelelője, a Mary amely 1910 és 1965 között folyamatosan az első vagy a második helyen állt a női nevek népszerűségi listáján 2009-ben kiszorult a száz leggyakoribb női név közül. Magyarországon hasonló a helyzet: a 2010 januárjában kiadott statisztika szerint a leggyakoribb női név ugyan még mindig a Mária, de az újszülött leánycsecsemőknek legszívesebben adott száz név között már nem szerepel. Utóbbiak közül legnépszerűbb a Jázmin, de Jézus anyjának nevénél kedveltebb a Bianka, a Fruzsina, a Ramóna, a Melissza, a Zsanett, a Vanessza, a Lara, a Dzsenifer, az Evelin, az Amira, a Cintia és a Mercédesz is. A férfineveknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A jelenleg leggyakoribbakat László, István, József újszülött gyermekük számára ma már jóval ritkábban választják a szülők: a László név az újszülött nevek tavalyi népszerűségi listájának 18. helyére, az István a 30. helyre, a József a 41. helyre szorult vissza. A legszívesebben választott száz név közt szerepel ugyanakkor a Roland, a Kevin, az Alex, a Rikárdó, a Brendon, a Noel, az Adrián és a Rómeó. A szüleinktől kapott név életre szóló ajándék vagy éppen teher. Életünk során több milliószor halljuk, hiszen mindenki ezen a néven szólít. Akit szülei olyan névritkasággal sújtanak, mint Ajád, Anicét, Beriszló, Árlen, Edda, Anakin, Főnix, Cserjén, Béda, Febrónia, Delfina vagy Tegza valamennyi engedélyezett név, arról a neve alapján esetleg nem fogják tudni, férfi-e vagy nő, de legalábbis visszakérdeznek a bemutatkozáskor: Hogy tetszett mondani? A gyermek neve nem olyan, mint egy cím, amit ki-ki a fantáziája szerint kitalálhat. Valamiképpen kapcsolódik a személyiségéhez, egy éle- ten át elkíséri, sőt a Szentírásból tudjuk maga Isten is komolyan veszi. Ő adta Ábrámnak az Ábrahám, Sárainak a Sára, Jákobnak az Izrael, Simonnak a Péter nevet. Ő mondta Zakariásnak, hogy fiát Jánosnak, Józsefnek pedig, hogy Mária Fiát Jézusnak nevezze. Az Isten képmására teremtett Ádámnak hatalmat adott, hogy nevet adjon a teremtményeknek. Valakinek nevet adni megszentelt cselekedet, Isten teremtő tervében való részesedés, vagyis komoly felelősség. A gyermeket váró pároknak érdemes átgondolniuk, mit fog szólni leendő gyermekük évek múlva a nevéhez, és mit gondol majd, miért éppen ezt választották számára. Talán egy kedves családtag emlékére, vagy azért, hogy ily módon egy példás életű személyhez kössék vagy minden személyes kötődés nélkül, pusztán azért, mert jól hangzik? A keresztelés szertartása során Isten színe előtt adnak nevet a gyermeknek. A név lehet egy szenté, aki példát ad az Istenhez való hűségre és a szeretetre, s akinek közbenjárására számíthatunk. De utalhat valamely keresztény misztériumra vagy erényre is. Fontos, hogy kerüljük a keresztény eszménnyel ellentétes jelentésű neveket. Benedek pápa arra buzdítja a keresztény szülőket, hogy olyan nevet adjanak gyermeküknek, amely Istennel és azokkal köti össze őket, akik Isten szent Nevében éltek. (mk) Tizenkét gyermeket keresztelt július első vasárnapján László atya. Képünkön a megkeresztelt gyermekek és szüleik a plébános atyával. A gyermekek nevei: Csenge, Emma, Dorka, Károly, Sára, Korina, Edina, Olivér, Dorina, Heléna, Tímea és Alina.

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2011 Feltámadási menet Harangzúgás fogadta Jó Pásztor vasárnapján (május 15-én) a feltámadási menet érkezését a Szent Rozália-plébániatemplomba. Kishegyesről érkezett az autókaraván a zarándokokkal, élén ft. Brasnyó Ferenc helyi plébánossal. Az idén sem bíztuk az időjárás szeszélyeire a fogadási ünnepség megtartását. Mindenre felkészülve két fogadási változat készült: az egyik jó idő esetére a kálvárián, a másik ha netalán eső lenne, a plébániatemplomban. Hála az Úrnak, szép idő volt. Így hát az autós karavánt és a feltámadási menet jelvényét a kálváriára vezető út alján fogadhattuk. Jóleső érzés volt látni azt az összefogást, amely ez alkalommal is megnyilvánult a civil szervezetek, társulatok részéről, melyek saját zászlaik, lobogóik alatt gyülekeztek. Pontosan délután négy órakor a fúvószenekar rázendített az Akarjuk Istent, Szűzanyánk áldott! kezdetű népi énekre, majd elindult a menet a szárnyas kereszttel a kálváriadombra, élén a nemzeti és az állami zászlóval, egyházi lobogókkal, a szárnyas kereszttel, az egyházközségi elöljárók, a szakkörök, egyesületek tagjai, a dalárda, a nyugdíjaskórus, majd a hívek sora és végül a zenekar részvételével. Fenn a kálvárián megtörtént a szárnyas kereszt átadása. Az Árpádkori motívummal díszített szárnyas keresztet ft. Szungyi László esperes atya vette kezébe. Elhangzott a Himnusz, majd Brasnyó atya rövid beszédet mondott, a hívek pedig elimádkozták az Üdvözlégy, Máriát. Balog Sándor elszavalta Wass Albert egyik gyönyörű szép versét, majd feltűzték a szárnyas keresztre a szalagot, melyet a kézimunkázó asszonyok készítettek, rajta a temeriniek jó Istenhez küldött fohásza: Forrassz eggyé békességben. Ezt követően közösen elénekeltük a Székely himnuszt, majd a menet megindult a plébániatemplom felé. Az út a Kastély utcán mintegy 40 percet tartott. Mivel forgalmas útszakaszon is át kellett haladni, a rendőrség biztosította az elhaladást. Így érkeztünk meg a plébániatemplomhoz, ahol a harangok zúgása köszöntötte a feltámadási menetben részt vevőket. A templomba érkezőket Barcsik Attila trombitaszólója, orgonán kísért Simovics Balázs kántor, fogadta. Puskás Tibor, az Első Helyi Közösség tanácselnöke vitte az oltárhoz a szárnyas keresztet, ahol Gusztony András polgármester fogadta és mondott köszöntő szavakat. A rövid, de tartalmas műsorban közreműködött a Gaudeamus gyermekkórus Pető Gabriella vezetésével és a Dávid Csillagai zenekar. Az esperes atya imát mondott, majd felolvasta a temerini hívőközösség jó Istenhez intézett kérését, amit be is jegyeztünk a zarándokkönyvbe. Az ünnepség Góbor Béla szervező zárószavával ért véget. Másnap Nagybecskerekre, a székesegyházba vittük a szárnyas keresztet. G. A Miasszonyunk Világi Rendje tagjai megújították felajánlásukat Május 26-án Temerinben, a Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére épült telepi, millenniumi emléktemplom alapkőszentelésének 20. évfordulóján a Miaszszonyunk Világi Rendje tagjai megújították felajánlásukat, melyet minden évben megtesznek. Ünnepi szentbeszédet ft. Szungyi László esperesplébános mondott: szólt a személyes felajánlás fontosságáról és mibenlétéről, elismerően méltatta a Világi Rend tagjainak tevékenységét és az egyházközségben betöltött szerepét. A társulat tagjai felajánlásuk megújításakor Temerinben 1997-ben alakult meg a Miasszonyunk Világi Rendje, tagjai ugyanazt a lelkiséget ápolják, mint a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek Társulatának tagjai, ők is a nagy családot alkotják. Az idén rangos vendégek jelenlétében ünnepelték meg az évfordulót. A közösséget megtisztelte a társulat főelöljárója, Vicsek Mária Lívia tisztelendő anya, és a kíséretében Mária Bernadetta általános gondnoknő, akik kellemes, meghitt és tartalmas beszélgetésben megismerkedhettek a temerini csoport életével. Az összejövetelt meghatározta a Szűzanya iránti buzgó áhítat: szentmise előtt a rózsafüzér imádság, mise után pedig maradandó élményt nyújtott a tavaszi alkonyatban a szabadtéri lourdes-i barlang előtt megtartott májusi ájtatosság és a gyertyás körmenet. Veréb M. Gizella nővér

13 2/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Elsőgyónók Az Egyház szándéka szerint az értelme használatára eljutott 7 éves gyermek mielőbb első gyónáshoz és első áldozáshoz kell, hogy járuljon. Az általános iskolás kor kezdetén kell megtartani a felkészítést. Ehhez igazodva, mint eddig minden évben, az idén is június egy szép vasárnapján tartották templomainkban a második osztályos gyermekek első gyónási ünnepségét. Tanulásban és felkészülésben eltelt hosszú hetek előzték meg a nagy eseményt, ami előkészület a jövő évi első áldozásra. A plébániatemplomi elsőgyónó fiúk csoportképe A plébániatemplomi elsőgyónó lányok csoportképe A telepi elsőgyónók csoportképe Istenem! Vétkeztem, és eltűrted. Elhagytalak és még mindig fönntartasz. Ha bánkódom, megbocsátasz. Ha visszatérek, ismét befogadsz. Ha halogatom ezt, vársz rám. Visszahívsz, ha eltévedek. Édesgetsz, ha ellenállok. Megvárod, míg felébredek kábultságomból. És egészen magadhoz ölelsz, ha Hozzád térek. Ámen (Szent Ágoston imája) Fontos tudnivalók A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 12 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. Irodaidő júniusban, júliusban és augusztusban hétfő kivételével mindennap 9-től 10 óráig. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió, a középhullámú sugárzás január 16-tól megszűnt. Interneten a katolikusradio.hu webcímen hallgatható. * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel * * * Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja: temerin.info

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2011 Hét jó tanács házaspároknak A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan alakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélgetnek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: Nem szoktunk lelki dolgokról beszélgetni, pedig mindketten mélyen hívő családból származunk. Íme néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. 1. Ne várjunk gyökeres fordulatot! A közös lelki élet kialakulásához apró lépések vezetnek. Ritka, hogy egy házasságban, ahol egyáltalán nem beszélnek egymással hitbeli dolgokról, egyik napról a másikra erős, mély közös lelki élet bontakozzék ki. A növényeket türelmesen kell gondozni ahhoz, hogy szép legyen a kert; ugyanilyen türelmes, gondos igyekezet szükséges a lelki életben történő közeledéshez. Az első lépés az, hogy elültetjük a lelki fejlődés magvait. 2. Imádkozzunk a hitvesünkért! Egyszerű dolog, könnyű elkezdeni, mégis sokan megfeledkeznek róla. Nem órákig tartó imádságról van szó, csupán arról: naponta szánjunk időt rá, hogy házastársunkért és a kapcsolatunkért imádkozzunk. Imádkozzunk mindazért, amire társunknak szüksége van, és keressük, mit kíván tőlünk az Úr, amivel jobban szolgálhatunk hitvesünknek. Már ez az egyszerű napi ima is sokat jelent. 3. Imádkozzunk közösen! Ha házastársunk szívesen teszi, imádkozzunk vele együtt naponta! Ha nem annyira nyitott, elég egy rövid fohász, például étkezésnél vagy más olyan pillanatban, amikor nem érzi annyira ijesztőnek. Egy házaspár úgy kezdte a napi közös imát, hogy a feleség mindössze enynyit mondott: Uram, köszönöm, hogy táplálsz minket. Köszönöm a gyerekeket. Köszönöm a férjemet. Add, hogy mindig tiszteljünk téged! Ámen. Ez hónapokon át így ment, mígnem egyszer a férj is megszólalt: Hadd imádkozzam én is! Uram, nem vagyok egy nagy imádkozó, de egyetértek a feleségemmel, és köszönöm, hogy így szeret téged. Ámen. Később a gyerekek is bekapcsolódtak. Egy év múlva már sokkal könnyebben ment a közös ima. Nagy igazság, hogy az együtt imádkozó házaspár együtt is marad. 4. Járjunk együtt templomba! A közös lelki élethez hozzátartozik a közös templombajárás. Sajnos akadnak házaspárok, akiknek ez nem jut osztályrészül: például valamelyikük dolgozik vagy nem hajlandó templomba menni. Érdemes imádkozni érte, és megragadni a kínálkozó lehetőséget. Egy férj például kikötötte, hogy havonta egyszer hajlandó elmenni a feleségével templomba. A feleség nem nyaggatta a többi három vasárnappal, viszont a havi egy alkalmat különlegesen finom ebéddel emlékezetes eseménnyé varázsolta. Nem telt bele egy év, s a férj majdnem minden vasárnap ott volt a templomban; ma pedig már a közösség aktív tagja. 5. Szánjunk rendszeresen időt a közös lelki elmélyülésre! Ez egyetlen házaspár számára sem könnyű. Sok mindennel lehet próbálkozni közösen: lelki témájú beszélgetéssel, könyvvel, hanganyaggal, filmmel, videóval. Hosszú távon is működőképes lehet, ha kitűzzük, hogy hetente meghatározott időt ilyen céllal együtt töltünk. A lényeg, hogy egyezzünk meg valamiben, ami mindkettőnk számára megfelelő. 6. Alakítsunk ki megerősítő, baráti kapcsolatokat más házaspárokkal! Egy fiatal pár egyetlen olyan házaspárt ismert, akiknek a példáját szívesen követték volna házasságukban: egy háromgyermekes, idősebb házaspárt a templomból. Lelki irányításukat, vezetésüket akarták kérni, de hogy alázatból el ne utasítsák a kérést először csupán annyit kérdeztek, elmehetnének-e hozzájuk, és feltehetnének-e néhány kérdést az Isten terve szerinti házasságról. A beszélgetés olyan jól sikerült, hogy a végén újabb alkalmat kértek... Így vált valóban lelki vezetőjükké az idősebb házaspár. De a kortárs kapcsolatok is nagyon fontosak. Aki házaspárokból álló közösséghez csatlakozik, megtapasztalja, hogy ha nem is minden alkalommal a házasságról beszélgetnek, előbb-utóbb minden téma előkerül a saját családjában. 7. Tegyünk közös elhatározásokat! Jó, ha vannak közös terveink, elhatározásaink. Vannak házaspárok, akik bizonyos időközönként külön töltenek egy fél napot pihenéssel, imádsággal, olvasással vagy kirándulással, majd összejönnek, és megbeszélik az eltelt órák élményeit. Mások évente egyszer közösen részt vesznek egy házasságról szóló lelkigyakorlaton vagy előadássorozaton. Azt is megtehetjük, hogy évente elolvasunk egy lelki vagy házasságról szóló könyvet, azután megbeszéljük. A lehetőségek korlátlanok. (mk) Ezúton mondunk köszönetet az Első Helyi Közösségnek, hogy az idén is lehetővé tette a Temerini Harangszó Illés-napi számának megjelenését. Összetartozásunk nagyszerű jele ez. Szívből köszönjük, s kívánjuk, hogy együttműködésünk ilyen példás maradjon a jövőben is, és Isten segítségével még sok Illés-napot üljünk meg méltóképpen!

15 Felső sor: Veréb M. Gizella nővér, Illés Etelka, Pethő Ilona, Úri Margit, Kabács Etelka családi hittancsoport vezetők, Ádám Mária iskolai hitoktató, Kovács Franciska családi hittancsoport vezető. Első sor: Gergely Árpád, Mészáros Zalán, Teleki Hunor, Gusztony Endre, Halápi Balázs, Kókai Dávid, Giric Tamás. Második sor: Szajler Adrián, Répási Krisztián, Talpai Márió, Vízi Dávid, Bakó Milán, Czakó Krisztián, Lahos Balázs. Harmadik sor: Vida Dávid, Faragó Aurél, Kiss Áron, Papp Lóránd, Szungyi László esperesplébános, Kiss Vince, Habó Arnold és Pavlović Krisztián. Elsőáldozóink Felső sor: Veréb M. Gizella nővér, Pethő Ilona, Illés Etelka, Úri Margit, Kabács Etelka családi hittancsoport vezetők, Ádám Mária iskolai hitoktató, Kovács Franciska családi hittancsoport vezető. Első sor: Varga Éva, Bancsi Lea, Márton Krisztina, Filipović Heléna, Sladojević Dajana, Faragó Rita, Magyar Vivien. Második sor: Pásztor Szilvia, Hugyik Anett, Futó Regina, Harnus Andrea, Samu Szilvia, Babinszki Csilla, Dusa Karolina, Varga Dóra. Harmadik sor: Pethő Nikolett, Bakos Erika, Müller Krisztina, Bado Regina, Szungyi László esperesplébános, Sós Erika, Fehér Karolina, Molnár Heléna és Szabó Zsuzsanna. A telepi elsőáldozók: Felső sor: Horváth Judit családi hittancsoport vezető, Veréb M. Gizella nővér, Fodor Aranka tanítónő, Ádám Mária iskolai hitoktató, Pászti Erzsébet családi hittancsoport vezető. Középső sor: Tóth Krisztián, Pap Arnold, Lulić Dávid, Varga István-Valentin, Komáromi Gábor, Salamon Roland, Jankovity Gábor. Alsó sor: Erős Szilvia, Klinec Martina, Csernyák Szabolcs, Szungyi László esperesplébános, Pásztor Orsolya, Fuszkó Dóra és Merković Lúcia.

16 Az idén bérmálkoztak

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Szûz Mária ünnepek. január 1. Szûz Mária, Isten Anyja

Szûz Mária ünnepek. január 1. Szûz Mária, Isten Anyja Sokunknak hiányzik a könyvespolcról egy olyan füzet vagy kis könyv, mely a Boldogságos Szûz Máriának ünnepeit veszi sorra a naptári év szerint. Ezt a hiányt kívánja ez a füzet pótolni. A füzetben a Szûzanya

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Levél a szülőknek a keresztelésről. Kedves szülők!

Levél a szülőknek a keresztelésről. Kedves szülők! Levél a szülőknek a keresztelésről Kedves szülők! A gyermek a legcsodálatosabb ajándék és egyben a legnagyobb felelősség is. Ugye ti is szeretnétek mindent megadni gyermeketeknek, ami előnyére szolgál?

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben