Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010."

Átírás

1 Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló (kormány rendelet szerint) fa Mérleg B Közhasznú eredménykimutatás ( és tájékoztató adatok) 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Készült

2 Tétel- OMME 2010.évi közhasznúsági beszámoló A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév szám A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott 1 támogatás a) alapítótói b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattói d) egyéb 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B Vállalkozási tevékenység bevétele O C ÖSSZES BEVETEL D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 279 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai O O F ÖSSZES RAFORDT AS G Adózás előtti vállakozási eredmény H Adófizetési kötelezettség O i i 1 TÁRGYÉV VÁLLAKOZÁS ERED MENY O O J TÁRGYÉV KÖZHASZNÚ EREDMÉNY E TÁRGYEVEREDMENY , Tájékoztató adatok 1 A Személyi jellegű ráfordítások Bérkö 1tségek i ebből: - megbízási díjak tiszteltdíjak 2 Személyi jellegű ráfordítások """"""-, '" _f' 3 Bérj árulékok c,";' -'~., ' ' ~! B A szervezet által nyújtott tám()gkhl~m,:" ~~?~> ~~~-:..o 110 }'-:A ~ _.~, -- 1''"'' '.. ".~.... :~.~.. ;,.,: u S './lt~ r J~. 7R, eze:ole,' ",,--- - :'~)Ai'E5'\'J..-'. ~.,...1!1L1A,

3 9 O O O O O - O SlliSZlikalS7Amjcl Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1094 Budagest, Viola utca 50. MÉRLEG dőszaka január Ol december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban N megnevezése Előző év Előző év( ek) mód. Tárgyév a bl c d e Ol. A.' Befektetett Eszközök mmateriális Javak Tárgyi Eszközök ll. Befektetett Pénzügyi Eszközök B. Forgóeszközök Készletek Követelések ll. Értékpapírok V. Pénzeszközök e. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke Lnduló töke / Jegyzett töke Tökeváltozás / Eredmény ll. Lekötött tartalék 17. 1V. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységböl V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek 23.. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Budapest, márcíus 04. PH. A: ada/ok konyvvtzsgálaual runcsenek akuámasztva'

4 119 O O O SaUmlJuu ~"mjd Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1094 BudaEesl, Viola utca 50. EREDMÉNYKMUTAT ÁS dőszaka 2010.január december 31. adatok E Ft-ban Alap- VAllaJkowi # egnevezése tn'ékenysq tnékenység el?z? év el?z? év Alap- ViUlakozási E?z'! év(~k) Alap- VAllakozási E!z? év tevékenység tevékenység Hrgyév módosítisa tevékenység tevékenység 6stte5en el!%? é,,'(ek) el'!z? év(ek) összesen összesen tárgyév tárgyév módosítúa módosítása - a b c d e f g h i i k Ol. 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből - támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkivüli bevételek. ebből-támogatások 12. -alapítói központi költségvetési _ -helyi önkormányzati S. -egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel (1 ± ) Anyagjellegű+ ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások _ Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi rnűveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás elötti eredmény (A-B) _ 1. Adófizetési kötelezettség 27. D. Jóváhagyott osztalék,..,.~1~ :-;;~ 28. E. Tárgyévi eredmény (C--D) ',---,');>"- '<f'-:-" '-'.A V~ i: \...lvll'" _. -;,,\ Kelt: Budapest, 20. március 04. P. H. A: adatok könyvvszsgálaual nincsenek alátámasztvat n'\;:'r.;~ 4'"",'

5 Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1094 Budapest, Viola u. 50. KMUT AT ÁS a vagyon felhasználásáról 2010.év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés ezer Ft ezer Ft % ezer Ft ndu ló tőke O O Tőkeváltozás %-05 a növekedés Tőkeváltozás csökkenésére O O O ható tényező -közhasznú tevékenység O O O ~árgyévi vesztesége - vállalkozás i tevékenység O O O Vállalkozási ~árgyévi vesztesége - eavéb O O O O tevékenységet nem folytat az egyesület Az egyesületünknek a Méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító támogatásokat több hónapra előre meg kell finanszírozni ezért fontos, hogy erre az időszakra rendelkezésre álljanak a szabad pénzeszközök. Budapest,

6 Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1094 Budapest, Viola u. 50. KMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról év (ezer Ft) Támogatást nyújtó Kapott támogatás Felhasználás összege Elszámolás neve/támogatás forrása időpont ja célja összege áthozatal előző évi tárgyévi határideje Mezőgazdasági és O Méhészeti termékek termelésének és O ~ Vidékfejlesztési Hivatal orgalmazásának általános feltételeit iavitó ámogatások FVM Méhészeti információs térkép ~O NeA Működési Költség ~O On kormányzat Tab Méz népszerűsítése ~ On kormányzat Komló ~ Méz népszerűsítése ~ Osszesen: Budapest, ;'~"j~' "~"~ ;;

7 Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1094 Budapest, Viola u. 50. KMUTAT ÁS a cél szerinti juttatásokról 2010.év Juttatás megnevezése Juttatás Juttatás összege Eltérés % Eltérés ezer Ftösszege előző tárgyév ban (ezer Ft) év Közhasznú tevékenység keretében nyújtott O O O O pénzbeli juttatás ebből: O O O O adó mentes O O O O adó köteles O O O O ~ermészetbeni iuttatások összesen O O O O ebből adóköteles O O O O adómentes O O O O eavéb O O O O összesen: O O O O Juttatás megnevezése Juttatás összege Juttatás összege Eltérés % Eltérés ezer Ft-ban előző év tárgyév Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység O keretében pénzbeli Budapest, nyújtott juttatás nem oézbeli iuttatás O O O O Eavéb O O O O Osszesen: O O O O

8 Országos Magyar Méhészeti 1094 Budapest, Viola u. 50. Egyesület KMUTATÁS a kapott támogatás felhasználásáról 2010.év Sorsz. Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Növekedés ezer csökk.ezer Ft növ % csökkenés % elözö év tárgy év Ft ezer Ft Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5. Települési önkormányzat társulása 6. Pályáztato 7. Magánszemélyek működési költség Egyéni vállalkozók 9. ~ogi személyiségű társaságok 10. ~ogi személyiség nélküli társaságok O 11. Közhasznú szervezetek 12. SZJA 1 % APEH nformációs térkép 13. Egyéb Könyv kiadás Összesen: O Budapest,

9 KMUTAT ÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1094 Budapest, Viola u év Juttatás megnevezése Juttatás Juttatás összege Eltérés % Eltérés ezer Ft- Megjegyzés összege előző tárgyév év (ezer Ft) (ezer Ft) Cél szerinti oénzbeli kifizetések O O O O rermészetbeni iuttatások O O O O SZJA mentes O O O O - SZJA köteles O O O O Ertékpapír iuttatások O O O O riszteletdíiak meabízási díiak O O O O Költségtérítések %-os a csökkenés Személygépkocsi -421 használat költsége ladott kölcsönök összeae O O O O kamatmentes kölcsönök O O O O Külföldi kiküldetés % os csökkenés 183 Összesen: %-os csökkenés 604 A vezető tisztségviselők nem vettek föl tiszteletdíjat. Az ntéző Bizottság illetve Ellenőrző Bizottság tagjai az ülésekre saját gépjármű használat költségét, vagy utazási költséget,( busz vagy vonatjegy) vettek föl. Külföldi konferenciákon való részvételen kiküldetési költséget 2 fő vett fel. Az elnök az elnöki teendőket társadalmi munkában látja el, az ügyvezetői feladatok ellátásáért munkabért kap. Budapest, 201l ,." "" '. ',.:~:.:~~

10 Szöveges beszámoló a közhasznú 2010 tevékenységről Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság napján nyilvánította közhasznú szervezetté. Közhasznúsági besorolás: Közhasznú Az egyesület a Kht. 26 c. pontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységet folytathatja: 3. tudományos tevékenység, kutatás 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés 16. fogyasztóvédelem 19. Euro-atlanti integráció elősegítése Az egyesület rendezvényei nyilvánosak, azokon bárki térítésmentesen részt vehet. Az egyesület rendezvényei előzetesen meghirdetésre kerülnek az OMME honlapján (www.omme.hu). a Méhészet szaklapban, esetenként más országos és helyi médiákban. Az egyesület szaktanácsadói hálózatot rnűködtet, melynek szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. Tudományos tevékenység A tudományos tevékenységhez tartozik az OMME Méhészeti Méhlegelő Megfigyelő Hálózata is. Az OMME 2008-ban vette át az ÁTK Méhtenyésztési Osztályától a közel 60 éve működő megfigyelőhálózatot ban a korábbi 100 megfigyelő közül már csak l8-an végezték az adatgyűjtési munkát. Annak érdekében, hogy a hálózatot fenntarthassuk, és újra 100 fősre bővíthessük, a Nemzeti Program keretében kezdtük meg a hálózat korszerűsítését. Napjainkban, amikor szinte minden az interneten zajlik, természetes volt, hogy az adatgyűjtési munkát is az internet segítségével folytassuk. Ezért internetre kapcsolható meteorológiai állomásokat szereztünk be, amelyeket az ún. WMO-szabványnak megfelelően telepítünk. Ez idáig 42 automata került beüzemelésre, de folyamatosan bővül a telepített állomások száma. Az dőkép Kft. munkatársaival együttműködve olyan informatikai rendszert alakítottunk ki, amely az időjárási adatok fogadása, megjelenítése és feldolgozása mellett lehetővé teszi az önkéntesek által végzett fenológiai megfigyelések gyűjtését, lekérdezését, térképes megjelenítését, így segítve a vándorméhészek mindennapjait, és szolgálva a tudományt, hiszen az összegyűjtött adatok néhány év, évtized múlva kutatási programok alapjául szolgálhatnak. Az oldal elérhető a címen. Méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás A O-es Magyar Méhészeti Nemzeti Program új intézkedése volt a méhészettel kapcsolatos kutatási programok finanszírozása. Ennek keretében három olyan területet jelöltünk meg, amelyet hasznosnak véltünk az ágazat szempontjából. Az újkori nosema-kór vizsgálatával foglalkozó kutatás sajnos technikai okok miatt az első éves állapotfelmérést követően nem folytatódott, a másik két program keretében azonban folyamatosan zajlik a munka. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a ben elkezdett monitoring vizsgálatokat időszakban is folytatta. A tapasztalt eredmények alapján elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban a méhegészségügyi problémák kezelése jelenti a legnagyobb feladatot a szakma számára. A jogcímhez kapcsolódó vizsgálatokat alapvetően két kérdéskörre lehet bontani. Az egyik oldalon állnak az atkaölő szerek hatékonyságvizsgálatai, a másikon pedig a növényvédelem és a méhészet ütközési pontjai. Az első témakör célja a 2008-ban megkezdett hatékonyságvizsgálatok kiszélesítése, a jelenleg alkalmazott technológiák összehasonlítása, az új, eddig még nem használt szerek tesztelése, az alkalmazott hatóanyagok eredményességének összehasonlító elemzése, az alkalmazástechnika különbözőségeiből fakadó eltérések kimutatása, a mellékhatások vizsgálata, a kezelések következtében esetlegesen fellépő szermaradványok kimutatása. A fentiek fényében sor került: oxálsavas hatóanyag tesztelésére, amitráz különböző hordozókon történő alkalmazására, amitráz hatásvizsgálatára különböző füstöléses módszereken keresztül, timol és hangyasav kombinációs alkalmazására, fluvanilát alkalmazására Mavrik készítmény által, egyéb anyagok tesztelése (fenpiroximat, diflovidazin, hexithyazol, tebufenpirad, propargit).

11 A monitoring vizsgálatok számos magyarázatot adtak a O-ben bekövetkezett méhpusztulásokra szeptemberétől 74 méhészet mintái kerültek begyűjtésre a téli pusztulások meghatározása céljából. A begyűjtött minták száma meghaladta a 300-at. AVarroa 33 méhészetben okozott súlyos gondokat, a Nosemás megbetegedések együttesen 26 méhészetben mutattak erős fertőzöttséget. Az említett patogének 8 méhészetben együttesen jelentkeztek. A mintagyűjtési helyszíneken kérdőívek kitöltésével próbáltunk a legtöbb adatot beszerezni. A nagy pusztulást elszenvedett méhészetek esetében szűrővizsgálatban elemeztük azok virágpormintáit. Növényvédőszer nem, viszont atkaölő szer kimutatható volt. A monitoring vizsgálatok számos esetben fényt derítettek szándékos méhmérgezésre és helytelen növényvédelmi gyakorlatra is. Két helyszín mindenképpen kiemelendő: Nagydorog és Zákány, ahol a fipronil és a dimetoát illegális használata okozta több mint 200 méhcsalád pusztulását. Vizsgálataink fényt derítettek több más helyszínen is hasonló esetek megoldására: Bordány, Tiszakécske, Pincehely, Nagykőrös, Jánossomorja, Zalaudvarnok, Nagyrécse, Abony településeken. A titokzatosnak vélt méhpusztulások hátterében meghúzódó csávázószerek vizsgálatára is kiterjedt munkánk. A vizsgálatok eredményeit folyamatosan publikáljuk mezőgazdasági szaklapokban, valamint különböző fórumokon is. Eredményeink nagy érdeklődést váltottak ki az Európai Professzionális Méhészek Egyesületénél is. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés Szakmai ismeretek és új információ szerzés érdekében 2010-ben 267 elméleti és 39 bemutató oktatást szerveztünk a méhészeinknek. A "Méhészeti ismeretek" címmel megjelent szakkönyvben szakembereink társszerzőként részt vettek. A szakkönyv az új Magyarország Fejlesztési Terv ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. határon átnyúló együttműködés a méhészképzés területén a szlovén és hazai képzőintézményekkel. Tanulmányt adtunk ki példányban a Méhészeti monitoring O és egyes atkagyérítő módszerek vizsgálatáról. A tanulmánya (X.1) FVM rendelet 18 című jogcím keretében jött létre és finanszírozása ebből valósu t meg. A kísérleteket, kutatásokat, méréseket és az egész összefoglaló tanulmányt Tóth Péter szaktanácsadó készítette. Megjelentettük a méhegészségügyi ismeretek sorozat 5. részét, amely külföldi (elsősorban USA, német, spanyol és francia) méhészeti szaklapokban megjelent méhegészségügyi témájú cikkek magyar nyelvű fordítása. Fogyasztóvédelem 20 O-ben a méz-rnintavételi akciók 3 helyszínen: Szegeden, Salgótarjánban és Budapesten zajlottak. A mintavételek mindhárom esetben az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan közjegyzők felügyelete mellett történtek, és a mintavételekről a közjegyzők által készített és hitelesített jegyzőkönyvek születtek. A fent említett helyszínekről összesen 17 gyártótói (13 hazai és 4 külföldi) 51 mintát gyűjtöttünk össze, ezzel gyakorlatilag lefedve a hazai nagyobb áruházláncok kínálatát. A korábbi években megszokott módon a termelői, ún. zárszalagos mézeket is bevontuk a vizsgálatokba. A megyei szaktanácsadók segítsége révén 20 O márciusa folyamán minden megyéből begyűjtöttük a zárszalagot használó méhészek mézmintáit is. 19 megyéből összesen 65 mézmintát sikerült levenni, ez a mennyiség 64 tennelő termékét jelenti. A lezárt mintákat az egyesületünk ntéző Bizottsági döntésének értelmében eljuttatta a Wessling Hungária Kft. Élelmiszervizsgáló Laboratóriumába. A laboratóriumtól HMF, diasztáz aktivitás, fruktóz-glükóz vizsgálat, idegen enzim tartalom, izocukor tartalom valamint antibiotikum tartalom meghatározását rendeltük meg. A bolti és termelői mézek vizsgálatainak eredményeit a Méhészet szaklap 20 O.júliusi számában jelentettük meg. Egyesületünknek 126 tisztségviselője van, ezen kívül még kb. 200-an segítik az egyesület munkáját, tiszteletdíjat senki nem vesz fel, kizárólag az útiköltséget téríti az egyesület. Egyesületünk több tagszervezte, összesen közel Ft támogatást nyújtott a vörös iszap károsult telepü lések Önkormányzatának. Budapest,

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata OMME 2010 Tartalom Bevezetés............................................................. 3 1. fejezet Atkaölõ szerek hatékonyságának

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában

Részletesebben