Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 7. szám március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 7. szám 2011. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 7. szám március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal I. kötet DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 77/2011. (III. 31.) önkormányzati határozata Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak- Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B kódszámon kiírt Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívásra, valamint a kapcsolódó Előzetes elfogadásáról 974

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 77/2011. (III. 31.) önkormányzati határozata 1 Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B kódszámon kiírt Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívásra, valamint a kapcsolódó Előzetes elfogadásáról A Közgyűlés Pajna Zoltán alpolgármester előterjesztésére, az évi LXV törvény 80. (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 84/2008. (IV. 24.) Öh-ra 1./ pályázatot nyújt be a Városfejlesztő Társaság feladatait ellátó Euró-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (4025 Debrecen, Piac utca 79. képviseli: Dancs László ügyvezető) konzorciumban, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B kódszámon kiírt Szociális városrehabilitációs települési fejlesztések a megyei jogú városokban tárgyú konstrukcióra, Debrecen Nagymacs szociális városrehabilitációja céljából, bruttó Ft maximális beruházási összeggel, a tervezett projektelemek (Közösségi Ház és sportudvar létesítése, játszótér, park kialakítása, soft program) egyenként 85%-os, valamint kiskereskedelmi egység felújítása és bővítése 50%-os, összesen átlagosan 80,72%-os mértékű vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 2./ Elfogadja Nagymacs Szociális városrehabilitáció Előzetes ét a melléklet szerint. 3./ Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztések megvalósítása érdekében bruttó Ft mértékű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéseiben. 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinet vezetőit a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinet és a Városfejlesztési Főosztály vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pont szerinti saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéseibe tervezze be. Határidő: a évi költségvetések tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 1 A Közgyűlés a határozatot a március 31-ei rendkívüli ülésén fogadta el.

3 Melléklet: Előzetes 1. számú melléklete: Az akcióterületre vonatkozó szabályozási tervlapok jelmagyarázat 2. számú melléklete: A ROP pályázat közvetlen támogatásával megvalósuló soft elemek bemutatása 3. számú melléklete: Partnerségi egyeztetés dokumentumai - Összefoglaló előzetes társadalmi egyeztetésről - jelenléti ív 4. számú melléklete: A pályázat részletes pénzügyi terve

4 Nagymacs szociális városrehabilitációja Előzetes Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, március

5 Tartalom 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az akcióterület lehatárolása Jogosultság igazolása HELYZETELEMZÉS A szabályozási terv akcióterületre vonatkozó előírásai Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása az akcióterületen Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzői Demográfiai viszonyok Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Az akcióterület környezeti adottságai, jellemzői A természeti környezet állapota A természeti és az épített környezet értékei Közigazgatási és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények A közbiztonság helyzete az akcióterületen Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzői A közlekedési hálózat helyzete A közműhálózat jellemzői az akcióterületen Lakáshelyzet Közigazgatási és közösségi szolgáltatást nyújtó közcélú létesítmények állapota Funkcióelemzés Tulajdonviszonyok értékelése Igényfelmérés és Kihasználtsági terv Kérdőíves igényfelmérés Az interjúk elemzése Kihasználtsági terv Helyzetfeltárás összegzése AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI A Nagymacs AT fejlesztésének céljai Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége Az akcióterületen tervezett beavatkozások A Regionális Operatív Program városrehabilitációs célú pályázat tartalma Kapcsolódó soft tevékenységek bemutatása Szinergia vizsgálat Bevonandó partnerek a pályázat tárgyát képező projektben Az Önkormányzat által ellátott feladatok a pályázat tárgyát képező projektben A projekt indikátorainak bemutatása

6 A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Kockázatok elemzése A pályázati projekt előkészítése és megvalósítása során felmerülő kockázatok A akcióterületi egyéb (pályázathoz nem kapcsolódó) fejlesztések kockázatai Partnerség az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A pályázat részletes pénzügyi terve A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE Előzmények, a városfejlesztés helyi sajátságai DMJV Önkormányzatának vagyonkezelési gyakorlata Alapelvek, a városfejlesztő társasággal szemben támasztott elvárások Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A városfejlesztő társaság szervezete, kompetenciái A városfejlesztő társaság munkatársai A projektmenedzsment szervezet feladatai és működése A kijelölt akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek Az akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatmegosztás Külső szakértők feladatai A döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás rendje Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, tájékoztatás Üzemeltetés és működtetés ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK melléklet: Az akcióterületre vonatkozó szabályozási tervlapok 2. melléklet: A ROP pályázat közvetlen támogatásával megvalósuló soft elemek bemutatása 3. melléklet: Partnerségi egyeztetés dokumentumai 4. melléklet: A pályázat részletes pénzügyi terve 3

7 1. Vezetői összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban Közgyűlési határozattal elfogadta a Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a j avasolt szociális városrehabilitációs akcióterületek között első helyen nevezi meg Nagymacs Akcióterületet, ahol a tervezett fejlesztések megvalósításának támogatására az Önkormányzat pályázatot nyújt be az ÉAOP /B pályázati kiírására. Nagymacs a város központi belterületétől egyik legtávolabb eső, Debrecen nyugati külterületébe ágyazott belterületi besorolású városrésze, amely a 33 főút felől a Látóképi Csárdánál Balmazújváros felé leágazó számú útról egy újabb leágazáson keresztül zsáktelepülés szerűen közelíthető meg. A településrészt mezőgazdasági területek veszik körül, a szabályozási terv 3 zónát különít el a belterületen: falusias lakóterület (Lf), településközpont vegyes terület (Vt), kertvárosias lakóterület (Lke). A Nagymacs belterületi besorolású részének egészét magába foglaló 54,8 hektáros akcióterület lakónépességének száma 992 fő. A lakosság iskolázottsági és foglalkoztatottsági jellemzői egyaránt kedvezőtlenek, mindez pedig kedvezőtlen jövedelmi és szociális helyzettel is párosul. A gazdasági aktivitás rendkívül alacsony, a helyben működő néhány kereskedelmi egység csak a lakosság legalapvetőbb igényének kielégítésére szorítkozik. Az intézményellátottság szintén igen gyenge: egyedül a tagiskolaként működő általános iskola említhető meg, valamint a DMJV Reménysugár Otthonának 2. számú gyermekotthona részeként működő két lakásotthon. A Debrecen központjától való jelentős (kb. 15 km-es) távolság és a nehézkes megközelíthetőség miatt az itt élők szolgáltatásokhoz való hozzájutása is problémás. Az akcióterületről teljesen hiányoznak a közösségi funkciók, amelyek fejlődésének egyik legfontosabb akadálya a közösségi tér hiánya. Az akcióterület céljai Az IVS által lehatárolt akcióterületek közül a Nagymacs telep átfogó célja a következő: A lakosság életfeltételeinek javítása a helyi közösség erősítése és képzettségi szintjének növelése, az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése által. Az IVS-ben a helyi akcióterület sajátosságaira vonatkozólag a következő részcélok kerültek meghatározásra: A helyi közösség erősítése, a minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek megteremtése A lakosság képzettségének növelése A városi élettér minőségének javítása, zöldfelületek fejlesztése Az akcióterület közlekedési rendszerének fejlesztése A közszféra által nyújtott szolgáltatások fejlesztése Közösségi akciók megvalósítása, helyi identitástudat erősítése 4

8 Az akcióterületi fejlesztés összefoglalása, tartalma A szociális városrehabilitációs fejlesztés célja a közösségi, városi és gazdasági funkciók megerősítése. A fejlesztések eredményeként az akcióterületen a legfontosabb cél a településközponti arculati kép megteremtése mellett egy olyan közösségi tér kialakítása (közösségi ház építése révén), amely megfelelő alapot teremt a lakókörnyezetéért és saját életkörülményeinek javításáért tenni akaró társadalom céljainak eléréséhez. Az akcióterület városi funkcióinak (játszótér, park) megerősítései is hozzájárulnak a városkép javításához, a közösségi élet önszerveződéséhez. A gazdasági funkcióként felújításra és bővítésre kerülő kiskereskedelmi egység megteremti a lakosság magasabb szinten történő ellátásának lehetőségét, illetve hozzájárul munkahelyteremtéshez. A pályázat keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő fejlesztések megvalósulását tervezi: Közösségi Ház és sportudvar létesítése (közösségi funkció) Park kialakítása (városi funkció) Játszótér létesítése (városi funkció) Kiskereskedelmi egység felújítása és bővítése (gazdasági funkció) Szociális típusú városrehabilitációs projektek nélkülözhetetlen elemei a beruházásokat kiegészítő soft tevékenységek, amelyek a l akosság, a civil szféra számára segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a helyi identitás erősítésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt, emellett pedig hozzájárulnak a városfejlesztés eredményeinek elfogadottságához, közép- és hosszútávon történő társadalmi-környezeti fenntartásához. Az akcióterület soft tevékenység célja egy jól működő aktív helyi közösség megteremtése. A projekthez kapcsolódó soft elemek tervezése és lebonyolítása a tervezési útmutató elvárásainak megfelelően két részre oszlik: a ROP által közvetlenül támogatott soft elemek a helyi közösség erősítését célozzák (előadások, különböző klubtevékenységek, szabadidős programok, stb.), amelyeket egy közösségszervezés terén megfelelő tapasztalatokkal rendelkező civil szervezet valósít majd meg a K özösségi Házhoz kapcsolódóan. A soft elemek másik része pedig közvetett támogatás keretében kerül majd továbbpályáztatásra mindenekelőtt helyi civil szervezet(ek) számára. Az ESZA támogatási forrás felhasználásával megvalósuló programok legtöbb esetben a fejlesztésekként megjelölt Közösségi Házban kerülnek megrendezésre. Ütemezés és költségek A szociális városrehabilitációs célú fejlesztés infrastrukturális beruházásainak tervezett időtartama I. és II. negyedév közötti időszak, míg a soft tevékenységek a projekt megkezdésétől végéig tartanak. Mindezt tavaszától kezdődő előkészítési szakasz előzte meg, melynek során elkészültek a pályázati dokumentáció alapjaként szolgáló Előzetes, engedélyes és kiviteli terv dokumentációk, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésére is sor került. A projekt elszámolható összköltsége Ft, melynek támogatás tartalma Ft, 80,717%-os igényelt támogatási intenzitás mellett. 5

9 2. Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1. Az akcióterület lehatárolása Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008-ban fogadta el a v áros Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelynek 7. fejezete a as időszakra vonatkozóan 9 fejlesztendő akcióterületet jelölt meg, amelyek közül 5 a funkcióbővítő, 4 pedig a szociális típusú városrehabilitáció potenciális helyszínét képezi. Az IVS a következő sorrendet állapítja meg a megjelölt akcióterületek vonatkozásában: Funkcióbővítő akcióterületek: Szociális típusú akcióterületek: 1. Belváros AT 1. Nagymacs AT 2. Nagyállomás környéke AT 2. Nagysándortelep Vulkán telep AT 3. Nagyerdő AT 3. Dobozikert AT 4. Déli ipari terület AT 4. Sóház AT 5. DE Tudományos, Technológiai és Innovációs Park AT Az IVS-ben felsorolt akcióterületek közül DMJV Önkormányzata jelen akcióterületi terv keretében Nagymacs Akcióterületen kíván szociális városrehabilitációs beavatkozásokat megvalósítani az ÉAOP /B konstrukció forrásainak igénybevételével. Nagymacs a város központi belterületétől egyik legtávolabb eső, Debrecen nyugati külterületébe ágyazott belterületi besorolású városrésze. A 33 főút felől a Látóképi Csárdánál Balmazújváros felé leágazó számú útról egy újabb leágazáson keresztül zsáktelepülés szerűen megközelíthető Nagymacs az IVS-ben megjelölt kategóriák közül a Külső településrészek közé, azon belül pedig az Egyéb belterületek kategóriába tartozik. A szabályozási terv szerint az akcióterület legnagyobb része a falusias lakóterület (Lf) zónába tartozik, de a településrész központját jelentő általános iskola környezete a településközpont vegyes terület (Vt), az iskolát körülvevő utcák pedig a kertvárosias lakóterület (Lke) zónákba sorolhatók. A Nagymacs belterületi besorolású részének egészét magába foglaló akcióterület kiterjedése 54,8 ha, amely Debrecen teljes belterületének (5.963,8 ha) nem egészen 1 egy százalékát (0,92%) teszi ki. Az önkormányzati népesség-nyilvántartás november 30-ai adatai alapján a lakónépesség száma 992 fő volt, amely Debrecen teljes népességének ( fő) mindössze 0,47%-át tette ki. Az akcióterület állandó népességének száma ennél 7 fővel alacsonyabb volt (985 fő), a város állandó népességének ( fő) 0,48%-át jelentette. Az akcióterület városon belüli elhelyezkedését a következő ábrák szemléltetik: 1. ábra: Az akcióterület elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 2. ábra: Az akcióterület és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 3. ábra: Az akcióterület elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 6

10 1. ábra. Az akcióterület elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 7

11 2. ábra. Az akcióterület és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 8

12 3. ábra. Az akcióterület elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 9

13 Nagymacs Akcióterületet határát a belterületi határvonal adja. Összesen 13 utca található Nagymacson, amelyek teljes belterületi szakaszai (páros és páratlan oldal egyaránt) az akcióterülethez tartoznak (1. táblázat). 1. táblázat. Az akcióterülethez tartozó közterületek Közterület neve ARATÓ DOHÁNYOS FENYVES GYÜMÖLCS KASTÉLYKERT LÁTÓKÉP LOMB MACSI MÁTAI NAGYHÁT ONDÓDI PARK SUMMÁS Közterület jellege UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA 2.2. Jogosultság igazolása A Nagymacs Akcióterület teljesíti a tervezési felhívásban a szociális városrehabilitáció akcióterületeivel szemben elvárt követelményeket: A hagyományos beépítésű akcióterület teljes területe belterületen helyezkedik el, amely Debrecen nyugati külterületébe ágyazva fekszik. A város szabályozási terve az akcióterület legnagyobb részét a falusias lakóterület (Lf) zónába sorolja, emellett a településrész központját jelentő általános iskola környezete a településközpont vegyes terület (Vt), az iskolát körülvevő utcák pedig a kertvárosias lakóterület (Lke) zónákba tartoznak. Az akcióterületen a R OP pályázat keretében tervezett beavatkozások (közösségi ház létesítése, a településrész központjának rekonstrukciója, közösségépítés) egymásra szinergikus hatást gyakorolva, és a korábbi városrehabilitációs fejlesztésekhez is szervesen kapcsolódva illeszkednek az akcióterület és a város fejlesztési céljaihoz, elképzeléseihez. A ROP forrásaiból a Nagymacs AT támogatásra jogosult, mivel hagyományos beépítésű akcióterületként a lakosság száma 992 fő, amely meghaladja a tervezési útmutatóban minimálisan elvárt 500 fős értéket. Az akcióterület emellett az Integrált 10

14 Városfejlesztési Stratégia antiszegregációs terv részében szociálisan kedvezőtlen adottságú területként van megjelölve és lehetséges akcióterületként szerepel. Az akcióterületen 2001 ót a nem történt a jelenlegi lakássz ám 20%-ánál nagyobb mértékben új építés vagy bontás DMJV PH Műszaki Osztályának adatai alapján 14%. Az akcióterület a megyei jogú városokra vonatkozó tervezési útmutatóban szociális városrehabilitáció akcióterületeire vonatkozó 6 számszerűsített jogosultsági indikátor közül 5-öt teljesít: Határérték a hagyományos Indikátor típusa városi beépítésű területeken ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a éves népesség körében magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében alacsony volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportúak/ foglalkoztatottak) Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben Számítás: Munkanélküliek száma / (Munkanélküliek + foglalkoztatottak száma) Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt ben (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Az akcióterület mutatói Minimum 30% 49,7% Minimum 8% 1,3% Minimum 30% 55,9% Minimum 65% 61,5% Észak-Alföld: 11% 19,3% Észak-Alföld: 5% 7,5% SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE (a mutatószámokból legalább kettőt teljesíteni kell.) Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt Észak-Alföld: 15% 14,1% Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen (jelen időszakban) Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa Minimum 10% 0% Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható támogatásformák: rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás minden formája, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, adósságcsökkentési támogatás.) Számítás: összes rendszeres szociális támogatás darabszáma a városban/összes lakásszám a városban aránya a célterületre kiosztott támogatások száma/célterületi lakások száma Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,5-szerese a városi átlagnak. 1,86-szerese a városi átlagnak 11

15 Indikátor típusa A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két naptári év, azaz pl ben a es gyártási évű) gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa a gépjárműadó nyilvántartás alapján Határérték a hagyományos városi beépítésű területeken A maximum 3 éves gépjárművek száma a lakások számához képest legfeljebb 60%-a városi átlagnak ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások magas aránya az fő lakónépességnél nagyobb városokban. Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Magas volt a maximum egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok A LAKÓÉPÜLETEK ALACSONY ENERGIAHATÉKONYSÁGA Hagyományos beépítésű területek esetében nem releváns Forrás: KSH évi népszámlálás adatai, Önkormányzat adatszolgáltatása Hagyományos beépítésű területek esetében nem releváns Az akcióterület mutatói 29,7% Minimum 25% 33,9% Minimum 30% 20,6% A számszerűsített indikátorok közül a hagyományos beépítésű területekre vonatkoztatható mind az 5 kat egóriában megfelel az akcióterület. Az indikátorok releváns mutatószámait vizsgálva pedig megállapítható, hogy mindössze 4 mutatószám tekintetében kedvezőbbek a Nagymacs AT értékei a minimálisan elvárt kritériumnál: a gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül mindössze 3,5 százalékponttal, a 2001-ben kizárólag állami vagy helyi támogatás jövedelemmel rendelkező aktív korúak aránya pedig csupán 0,9 százalékponttal marad el a határértéktől. A terület sajátos beépítési (családi házas övezet) és tulajdonviszonyai folytán pedig az egyszobás lakott lakások aránya alig haladja meg a 20% -ot, míg önkormányzati bérlakás nincs a területen. 12

16 3. Helyzetelemzés Az akcióterületre vonatkozó helyzetértékelés elkészítése során többféle adatbázis is felhasználásra került. Az akcióterületi terv egyrészt támaszkodik az Integrált Városfejlesztési Stratégia város és városrész szintű elemzéseire, Debrecen egészét illetően a TEIR adatbázisra, de alapvetően speciálisan az akcióterületre vonatkozó számos forrásból származó adatok elemzését foglalja magában. Az akcióterületre vonatkozó statisztikai adatok nagy részét Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes osztályai szolgáltatták, emellett igénybe vettük a Debreceni Körzeti Földhivatal, a Cívis Ház Zrt., a KSH adatbázisait is (2. táblázat). A statisztikai adatok mellett alapvető információk (pl. beépítettség, közterületek állapota) származnak a ter ület többszöri helyszíni bejárásából, saját adatgyűjtésből. 2. táblázat. Az akcióterületi adatok forrása Téma Kiskereskedelmi üzletek, szolgáltatóegységek és vendéglátóhelyek adatai Adatok forrása Adatszolgáltatás időpontja DMJV PH Igazgatási Osztály Szociális segélyben részesülők adatai DMJV PH Szociális Osztály Az akcióterületre vonatkozó demográfiai adatok DMJV PH Okmányosztály Az akcióterületen működő vállalkozások adatai KSH Cég Kód Tár adatbázis november Debreceni műemlékek jegyzéke Debrecen építészeti örökségének és természeti értékeinek helyi védelme Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda DMJV PH Városépítési Osztály Közterületi műalkotások Szálláshelyek adatai Tourinform Közlekedés, utak állapota, kerékpárutak, parkolók, zöldterületek DMJV PH Városüzemeltetési Osztály Intézményhálózat adatai DMJV honlapja (www.debrecen.hu) A lakosság végzettségi és foglalkoztatottsági adatai, lakásállomány (2001. évi Népszámlálás) KSH Népességstatisztikai Osztály Debrecen egészére vonatkozó KSH adatok TEIR adatbázis Bankfiókok, ATM-ek adatai saját adatgyűjtés Bérlakás állomány adatai Cívis Ház Zrt Megelőző városrehabilitációs beavatkozások Az akcióterület tulajdonviszonyai DMJV PH Városépítési Osztály Cívis Ház Zrt. saját adatgyűjtés DMJV PH Vagyonkezelési Osztály Debreceni Körzeti Földhivatal Közbiztonságra vonatkozó adatok Debreceni Rendőrkapitányság

17 3.1. A szabályozási terv akcióterületre vonatkozó előírásai DMJV Közgyűlése 8/2003. (V. 23.) Kr. szám alatt fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletét, amely jelenleg többszöri módosításával együtt van érvényben (a figyelembe vett legutóbbi módosítás március 1-én lépett hatályba). A szabályozási tervlapoknak (SZT) DMJV Közgyűlése által március 18-án módosításokkal elfogadott változata állt rendelkezésre a v izsgálat és értékelés elvégzéséhez. A zónaelőírások fajtái szerint a szabályozási terv Debrecenben a következő zónákat jelöli ki: a) rendeltetési d) értékvédelmi b) építési (a beépítésre szánt területek építési előírásait rögzítő zónák) e) tilalmi és korlátozási c) környezetvédelmi f.) várospolitikai Az akcióterület a szabályozási terv szerint legnagyobbrészt lakózónában (L), kisebb részben pedig vegyes zónában (Vt) lett kijelölve, amelyekbe közlekedési célú területek ékelődnek. A város szabályozási tervében előforduló rendeltetési zónák közül az akcióterület az alábbiakat érinti: A) horizontális rendeltetési zónákat 1. a beépítésre szánt területen: a.) lakó: (L) ezen belül: - kertvárosias (Lke) - falusias (Lf) b.) vegyes: (V) ezen belül: - településközponti vegyes (Vt) 2. a beépítésre nem szánt területen: a.) közlekedési és közmű:(kö) ezen belül: - általános közlekedési (Köá) Az akcióterületen településközpont vegyes zónába (Vt) az általános iskola és az azt körülvevő terület tartozik (az akcióterület területének kb. 5,5%-a), amelyet kertvárosias lakózónába (Lke) sorolt terület vesz körül. Nagymacs legnagyobb része a falusias lakózónába (Lf) sorolható, míg az általános közlekedési zónába (Köá) a K astélykert utca tartozik. Az akcióterületen zöldterület besorolású rész nem található. A város szabályozási terve szerint Nagymacs mezőgazdasági tanyás területbe (Mt) ékelődik (4. ábra). 14

18 4. ábra. Az akcióterület elhelyezkedése Debrecen településszerkezeti tervlapján Forrás: DMJV településszerkezeti tervlapja alapján saját szerkesztés 15

19 A Debreceni helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: DÉSZ) a vizsgált akcióterületi területegységre sorrendben, az alábbi előírásokat tartalmazza: Az akcióterületet érintő rendeltetési zónák előírásai: 3) Kertvárosias lakózóna (Lke) 6. Lakó zóna (V) a) A terület alacsony laksűrűségű, összefüggő kertes, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál. b) A területen elhelyezhető: - legfeljebb két rendeltetési egység, mely lehet lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, illetőleg ahol azt az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet megengedi, állattartó épület, továbbá - különleges esetben a hel yi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, maximum 3,5 t öns úlynál nem nehezebb gépjárművek kiszolgálására alkalmas üzemanyagtöltő. c) A területen lakásonként (rendeltetési egységenként) 450 m 2 telekhányadot kell biztosítani. d) A területen nem helyezhető el szálláshely szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével - egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. e) A területen hulladékudvar kialakítható. f.) Az előírt gépjármű-elhelyezési igényt saját építési telken belül kell kielégíteni és a gépkocsi épületben történő elhelyezésének lehetőségét a telek beépítettségénél (minimum bruttó 20 m 2 /gépkocsi tároló) figyelembe kell venni. (4) Falusias lakózóna (Lf) a) A terület alacsony laksűrűségű, összefüggő, nagykertes, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál. b) A területen lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely, szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi, igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, állattartó épület, valamint a lakóépület kiszolgálására szolgáló épület, sportépítmény, üzemanyagtöltő helyezhető el. c) Lakásonként (rendeltetési egységenként) legalább 600 m 2 telekhányadot kell biztosítani... 16

20 7. Vegyes zóna (V) (1) Településközpont vegyes zóna (Vt) a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. b) A területen - lakóépület - melyben a kiskörút tervezett nyugati szakasza mentén a k özterülettel határos épületszárny földszintjén lakást létesíteni nem szabad -, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, parkolóház, üzemanyagtöltő, továbbá - különleges esetben nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhető el. c) A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, lakások az épületek földszintjén a közterülettel határos épületszárnyban nem helyezhetők el. 11. Közlekedési és közmű zóna (Kö) (1) Általános közlekedési zóna (Köá) a) A közúti közlekedés céljára kijelölt terület. b) A területen a vasutak, a légi közlekedés építményeit kivéve - az országos és a hel yi közutak, a k erékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók), járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei. - a zóna közlekedés, parkolás céljára szolgáló létesítménnyel térszint alatt beépíthető. Az így kialakított építmények a telekhatárokon keresztül összekapcsolhatók a szomszédos zónák pinceszintjeivel, és számukra közös lejárat is biztosítható. - a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, különleges esetben kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület helyezhető el. c) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési és közműterület 2%-át, az újonnan elhelyezendő építmények magassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 17

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa,

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

LŐRINCI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ AKCIÓTERÜLETI TERV

LŐRINCI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ AKCIÓTERÜLETI TERV LŐRINCI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Kertes 1997 Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság vizsgálata

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú városrehabilitáció Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja Budapest,. kerület, KisPongrác lakótelep Kódszám: KMOP20095.1.1/A Megrendelő: Kőbánya

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV. Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata

AKCIÓTERÜLETI TERV. Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata MEZŐTÚR VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE AKCIÓTERÜLETI TERV ÉAOP-5.1.1/D-12 Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Ács Bálint, Herczeg Zsolt, Szűcs Károly,

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-110. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 11-147. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

10.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

10.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 10.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-108. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 109-131. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ Kazincbarcika Város Önkormányzata KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERV 2010. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 II. A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ

Részletesebben

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Részletes Akcióterületi Terv Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadva a 227/2012. (VII.26.) KT. sz. határozattal 2012. 1/235 I. VEZETŐI

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK KÉSZÜLT: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: PROJMEN PROJEKTMENEDZSELŐ, PÁLYÁZATÍRÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Hajdúhadház, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben

Avas-dél szociális célú rehabilitációja

Avas-dél szociális célú rehabilitációja Miskolc Megyei Jogú Város Avas-dél szociális célú rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiája részeként 2013. február 15. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Miskolc belváros rehabilitációja

Miskolc belváros rehabilitációja Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc belváros rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv I. Kötet Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiája részeként 29. május 15. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv Összefoglaló Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Iktatószám: A-35-2521-92/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Felsőzsolca Város. Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2014.

Felsőzsolca Város. Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2014. Felsőzsolca Város Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2014. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben