V l a d i m i r N a b o k o v : S i g n s a n d S y m b o l s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V l a d i m i r N a b o k o v : S i g n s a n d S y m b o l s"

Átírás

1 J e l e k é s j e l k é p e k 1. Oly sok év után negyedszer szembesültek a kérdéssel, hogy milyen születésnapi ajándékkal lepjék meg a menthetetlenül elborult elméjő fiatalembert. A fiatalember semmire sem vágyott. Az emberalkotta tárgyak sátáni méhrajzással vették körül pusztán vibráló, ellenséges mozgásukat fogta fel, vagy zsíros vigaszukat, amelynek semmi hasznát nem vehette absztrakt világában. Miután számtalan ötletet elvetettek, amivel megbánthatták vagy megrémítették volna (a szerszámok népes családja például tabu volt), végül egy ártatlan nyalánkság mellett döntöttek: egy kosárka, benne tíz kicsi korsóban tíz különbözı gyümölcskocsonya. Születésekor már hosszú ideje házasok voltak; azóta évek peregtek el és ık nagyon megöregedtek. Az asszony sebtében feltőzve hordta barnásszürke haját. Olcsó, fekete ruhákban járt. A többi korabeli nıvel (például a szomszédasszonyukkal, Mrs. Sollal, kinek kisminkelt arca lilás mályvaszínben játszott, kalap helyett pedig kusza vadvirágcsokrot hordott) ellentétben az ı lemeztelenített, fehér arca olyan volt, mint az tartozkodó tavaszi napsugár. A férje, aki régi hazájában meglehetısen sikeres üzletember volt, most teljesen a bátyjától, Isaactól függött, egy igazi amerikaitól, kinek majdnem negyven amerikai év állt már a háta mögött. Ritkán látták, és egy csúfnevet ragasztottak rá: "Princ". Azon a pénteken semmi sem sikerült. A metró két állomás között bedöglött és egy negyedórán keresztül nem hallatszott más, csak a szívek engedelmes dobogása és az újságlapok zörgése. A busz, amire át kellett szállniuk, idıtlen idıkig váratta ıket, és mikor végre befutott, tömve volt langaléta és szószátyár iskolásokkal. Erısen zuhogott, amikor végigmentek a szanatóriumhoz vezetı barnás ösvényen. Ott ismét várniuk kellett, de ahelyett, hogy szokás szerint becsoszogott volna a fiuk (szegény, hanyagul borotvált arcát elcsúfították a pattanások, a rosszindulat és a zavartság) egy nıvér jelent meg, akit ismertek és aki nem érdekelte ıket, és ragyogva elmesélte, hogy a fiuk ismét megkísérelt véget vetni az életének. Már jól van, mondta a nıvér, de a látogatásuk esetleg felkavarná. A szanatóriumnak nyomorúságosan kicsi személyzete volt, a dolgok könnyen összekeveredhettek vagy elveszhettek, ezért úgy döntöttek, hogy nem hagyják az irodában az ajándékot, hanem legközelebb is magukkal hozzák, és majd akkor adják oda. Az asszony megvárta, míg férje kinyitja az ernyıjét, aztán belekarolt. A férfi megköszörülte a torkát, a kiábrándultságát jelzı, sajátos krákogással. Az szemközti buszmegálló menedékébe érve a férfi összecsukta az esernyıjét. Néhány méterre tılük, egy ingadozó, csöpörgı fa alatti tócsában egy parányi, félholt, tollafosztott madár vergıdött. A metróállomásig tartó hosszú utazás alatt egyetlen szót sem váltottak; és minden alkalommal, amikor az asszony szeme férje kezére tévedt (duzzadt erek, barnával pettyezett bır), remegı kezeivel megszorította esernyıje fogantyúját és feltornyosuló könnyeinek feszítésével küszködött. Körülnézett, hogy elterelje gondolatai folyamát, és hirtelen megdermedt a megdöbbenéstıl, szánalom és elképedés márton róza krisztina fordítása 1

2 kavarodott fel benne, amikor észrevett egy idısebb nı vállain pityergı sötéthajú kislányt, piros, ápolatlan lábujjkörmökkel. Kire emlékeztette az az idısıdı asszony? Rebeka Boriszovnára hasonlított, akinek lánya az egyik Szolovejikhez ment hozzá még Minszkben, évekkel ezelıtt. Legutóbb, amikor a fia megpróbálta, tettét az orvos szavaival élve mesteri találékonysággal tervezte meg; és sikerült volna neki, ha egy irigy betegcimborája nem hiszi azt, hogy repülni tanul, és nem tartja vissza. Pedig amit valójában tenni akart: kiszakítani világa szövetét és elmenekülni a hasadékon át. Érzékcsalódásainak természetérıl egy cikk jelent meg egy rangos tudományos folyóiratban, de az asszony és a férje már jóval korábban kiderítették a rejtély nyitját. Herman Brink "vonatkoztatási tébolynak" nevezte. Az ilyen ritka esetekben a beteg úgy érzi, hogy minden, ami körülötte történik, elhomályosítja és fenyegeti a személyiségét, a létezését. A létezı embereket kizárta az összeesküvésbıl, mert sokkal intelligensebbnek hitte magát náluk. Tőnékeny árnyak kísérték minden lépését. A csillagos égbolton úszó fellegek lassú jelzésekkel továbbították a rá vonatkozó, elképesztıen aprólékos üzeneteket. Legbensıbb gondolatai az alkonyat elérkeztekor kerültek megtárgyalásra a fák sötét gesztusnyelvén. A kavicsok, a piszokpettyek, a mintázatba rendezıdott napfoltok valami borzalmas módszer szerint továbbították az üzeneteket, és neki mindenáron fel kellett tartóztatnia azokat. Minden élénken izgett-mozgott körülötte és mindennek ı volt a témája. Néhány kém könnyen tetten érhetı volt például az üvegek és a pocsolyák felszíne; míg mások, mint például a kirakatokban lógó kabátok, valójában önbíráskodó, a szívük mélyén elfogult tanúk voltak; megint mások, mint például a folyóvíz és a viharok, a tébolyig fokozott hisztériával, valami egészen kifacsart véleményt akottak róla, groteszkül félrértelmezve cselekedeteit. Örökké résen kellett lennie, fel kellett áldoznia minden percét, hozzáigazítani egész életét, hogy megfejtse a dolgok hullámzását maga körül. Minden lélegzetvételével megjelölte és katalogizálta a levegıt. Ó, bár csak a közvetlen környezetére korlátozódott volna ez a dühödt érdeklıdés de jaj, nem így volt. A távolsággal csak egyre hangosabbá, egyre bıségesebbé vált a kegyetlen pletykaözön. Vértestecskéinek körvonalai, milliószorosukra növekedve, hatalmas síkságokat szeltek át; és még távolabb, a hatalmas hegyek elviselhetetlen tömörsége és magassága foglalta gránitba életének végsı igazságait, fenyıerdık susogták létezésének titkait. 2. Amikor végre felbukkantak a metró kavargó és bőzös levegıjébıl, a múló nap üledékei már elkeveredtek az utcai lámpák fényével. Az asszony néhány halszeletet akart venni vacsorára, így a férje kezébe nyomta a gyömölcs-zselés korsócskákkal teli kosarat és hazaküldte. A férfi már felmászott a harmadik emeletre, amikor eszébe jutott, hogy kora reggel a feleségének adta a lakáskulcsát. Csendben leült a lépcsıre, és csendben felállt, amikor vagy tíz perc múlva befutott a felesége, nehezen vánszorogva fel a lépcsıkön, arcán halvány mosollyal és helytelenítıen csóválva fejét butasága miatt. Beléptek kétszobás lakásukba és a férfi azonnal a tükörhöz lépett. Hüvelyujjaival szétfeszítette szája sarkait, rettenetes, maszkszerő grimaszba győrve arcát, és kiemelte új, reménytelenül kényelmetlen mőfogsorát, majd letörölte róla a lecsüngı, hosszú nyálagyarakat. Orosz nyelvő újságját olvasgatta, míg a felesége márton róza krisztina fordítása 2

3 megterítette az asztalt. Még mindig olvasva ette a sápadt ételt, amelyhez szükségesek lettek volna a fogak. Az asszony, jól ismerve férje kedélyhullámzásait, csendben evett. Amikor a férfi lefeküdt, az asszony még a nappaliban maradt piszkos kártyapaklijával és szakadozott fényképalbumaival. A keskeny udvar túlsó oldalán, ahol esıcseppek csilingeltek az ütött-kopott kırisfahordókon, nyájas fény derengett néhány ablakon át, és az egyikben látni lehetett egy feketenadrágos férfit, aki lecsüngı könyökkel, hanyatt hevert egy győrött ágyban. Az asszony leeresztette a függönyt és nézegetni kezdte a fényképeket. Meglepett tekintető kisbaba volt, sokkal inkább, mint a kisbabák általában. Az album egyik begyőrödött sarkából egy német bakfis hullott ki, tokás vılegényével együtt Lipcsében ismerte meg ıket. Minszk, a forradalom, Lipcse, Berlin, Lipcse, egy lejtıs házfront csúszik ki a fókuszból. Négyévesen, egy parkban: morcosan, félénken, öszeráncolt homlokkal bámul a semmibe, mint egy sóvár mókus, akitıl minden idegen. Rosa tanti, egy kötekedı, összeférhetetlen, merész tekintető idıs hölgy, aki a rossz hírek, bankcsıdök, vasúti balesetek, rákos daganatok reszkettetı világában élt, egészen addig, amíg a németek meg nem ölték, azokkal az emberekkel együtt, akikért aggódott. Hatévesen, amikor csodálatos madarakat festett emberi kezekkel és lábakkal, és álmatlanságban szenvedett, akár egy felnıtt férfi. Az unokatestvére, mára már híres sakkmester. Újra ı, nyolcévesen, már megmutatkoztak az elsı nehézségek a felfogóképességével, már félt az utcai plakátoktól, és egy bizonyos képtıl, ami pedig csak egy idilli tájképet ábrázolt, sziklákat a hegyvonulatok között és egy fa csupasz ágára akasztott öreg taligakereket. Tízéves, abban az évben hagyták el Európát. A gyalázat, a szánalom, a megalázó nehézségek, azok a csúnya, rosszindulatú, fogyatékos gyerekek, akikkel együtt volt abban a speciális iskolában. Aztán elérkezett életének azon szakasza, amikor egy tüdıgyulladásból való hosszú lábadozás során azok az apró fóbiák, amelyekre szülei konokul mint a csodálatos ajándékként világra jött gyermek hóbortjaira tekintettek, egyszerre hajthatatlanná, rideggé váltak, logikusan egymásból következı érzékcsalódások sőrő szövevényévé alakultak át, és teljesen hozzáférhetetlenné tették ıt a normális elme számára. Az asszony ezt, mint sok minden mást, úgy fogadta el hiszen az élet nem jelentett már számára mást, mint elfogadni az egyik öröm elveszítését a másik után, (és nem pusztán a boldogság ígéretét), hogy talán csak a javulásra van esély. A határtalan fájdalom hullámaira gondolt, amelyeket ilyen-olyan okokból kellett kiállniuk a férjével; gondolt a láthatatlan szörnyekre, akik valami felfoghatatlan módon megsebezték a gyermekét, és a világban felhalmozódó mérhetetlen, szeretı gyengédségre; a saját végzetes gyengédségére, amely szétmorzsolódott vagy elpazarlódott, vagy tébollyá változott át; az elhagyott gyermekekre, akik magukban motyogva kucorognak a piszkos sarkokban; és a gyönyörő gyomvirágokra, akik nem tudván elbújni a földmőves elıl, gyámoltalanul nézik rájuk vetülı majomszerő árnyát, amely lecsap rájuk, hogy csak szétmarcangolt szirmaikat hullassák a nyomában, amint közeledik a szörnyeteg sötétség. márton róza krisztina fordítása 3

4 3. Már elmúlt éjfél, amikor meghallotta férje nyögdécselését, aki egyszerre betántorgott a nappaliba, pizsamája felett azzal a régi, prémgalléros házikabáttal, amelyet sokkal jobban szeretett mint a másik, szép kék háziköntösét. Nem tudok elaludni sírta. Miért kérdezte az asszony miért nem tudsz elaludni? Hiszen olyan fáradt voltál. Nem tudok elaludni, mert meghalok mondta a férfi, és lefeküdt a díványra. A gyomrod fáj? Akarod, hogy kihívjam doktor Solovot? Nem kell orvos, nem kell orvos nyögte. A pokolba az orvosokkal. Azonnal ki kell ıt hoznunk onnan. Különben mi leszünk felelısek miatta. Mi leszünk a felelısek ismételgette, mialatt ülıhelyzetbe tornázta magát, mindkét lábával a földre toppantva, és ökölbe szorított kezével püfölte a homlokát. Rendben mondta csendesen az asszony holnap reggel kihozzuk onnan. Szeretnék egy kis teát mondta a férje, és bement a fürdıszobába. Az asszony nehézkesen lehajolt és felvett néhány kártyát meg egy-két fényképet, amelyek lecsusszantak a kanapéról: kör bubi, pikk kilences, pikk ász, Elsa és az ı goromba gavallérja. A férfi visszatért, és lelkesen, fennhangon így szólt: Már mindent elterveztem. Átadjuk neki a hálószobát. Felváltva virrasztunk mellette, az éjszaka egyik felét vele töltjük, a másikat itt, a kanapén. Megbeszéljük a doktorral, hogy legalább hetente kétszer látogassa meg. Nem számít, hogy a Princ mit mond. De nem is mondhat semmit, így sokkal olcsóbban kijövünk. Megcsördült a telefon. Szokatlan volt a telefonjuktól, hogy ebben órában csöngjön. A férfi bal papucsa lecsúszott, sarkával és lábujjaival tapogatózott utána; a szoba közepén ácsorgott és gyerekesen, fogatlan száját eltátva bámult a feleségére. Az asszony jobban tudott angolul, így ı szokta felvenni a telefont. Beszélhetnék Charlie-val? kérdezte egy fakó, vékony, fiatal nıi hang. Milyen számot hívott? Nem. Ez nem az a szám. A telefonáló udvarisasan elnézést kért. Az asszony keze lassan öreg, megfáradt szívéhez vándorolt. Egészen megrémített mondta. A férfi arcán gyors mosoly röppent át, majd folytatta az izgatott tervezgetést. Azonnal érte kell menniük, mihelyst felvirrad. A késeket egy lelakatolt fiókban kell majd tartaniuk. Még a legrosszabb pillanataiban sem veszélyes másokra. A telefon másodszor is megcsörrent. Ugyanaz a színtelen, ideges fiatal hang kérte Charlie-t. Megint rossz számot hívott. Megmondom, mit csinált rosszul: az O betőt tárcsázta a nulla helyett. Leültek váratlan, éjféli, ünnepi teájuk mellé. A születésnapi ajándék az asztalon hevert. A férfi hangosan szürcsölt, arca kipirult; poharát néha-néha körkörösen meghimbálta, hogy teljesen feloldódjék benne a márton róza krisztina fordítása 4

5 cukor. Kopasz fején, egy nagy anyajegy mellett, feltőnıen kidagadt egy ér, és noha reggel borotválkozott, ezüstös borosta lepte be az arcát. Amíg a felesége töltött neki egy újabb csésze teát, a férfi feltette a szemüvegét és élvezettel újra megvizsgálta a sárgán, zölden és pirosan ragyogó, kicsi korsókat. Esetlen, nedves ajkai kibetőzték a hivalkodó címkéket: ıszibarack, szılı, szilva, birsalma. A vadalmánál tartott, amikor újra megcsörrent a telefon. New York, 1958, angol márton róza krisztina fordítása 5

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és

- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és A SORS ÚTJAI Már lassan több, mint két nap telt el, hogy Zsuzsanna éltetet adott a kislányának. Két napja lebegett élet és halál között, és Péter pontosan ennyi ideje nem mozdult el a felesége ágya mellıl.

Részletesebben

V l a d i m i r N a b o k o v : L o l i t a. Vladimir Nabokov. Lolita. Készült a. The annotated. Lolita. by Alfred Appel Jr.

V l a d i m i r N a b o k o v : L o l i t a. Vladimir Nabokov. Lolita. Készült a. The annotated. Lolita. by Alfred Appel Jr. Vladimir Nabokov Lolita Készült a The annotated Lolita by Alfred Appel Jr. alapján First Vintage books Edition, 1991 márton róza krisztina fordítása 1 E L İ S Z Ó Lolita, vagy Egy Fehér Özvegyember vallomásai

Részletesebben

2002. Harmatos pókhálók. Brenda Kirk

2002. Harmatos pókhálók. Brenda Kirk 1 És ı csak ült és várt és mindeközben évszázadok képei záporoztak rá, de ı meg se moccant, mert nem tudta mindezt mire vélni. Azt hitte, egyedül van a domboldalon, a nyirkos, napsugár-játékos egyetemi

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad?

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Három tehetséges fiatal lányt egymás mellé sodor a sors New York Cityben: mindegyikük szerencsét próbálni jött, hírnévre, elismerésre vágynak az ismeretlen és mégis

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

Amikor kopogtat a szerelem

Amikor kopogtat a szerelem MARIA GREEN Amikor kopogtat a szerelem A MŐ EREDETI CÍME: LOVER KNOT love EDITION I MARCH 1991 COPYRIGH 1991BY MARIA GREENE MAGYAR FORDÍTÁS COpYRIGBT BY MUHARI ILONA -GARABONCIÁS KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST,

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA. A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY

STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA. A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: S T E P H E N K I N G THE DARK TOWER II. THE DRAWING OF THE THREE A P L U M E B O O K NEW

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

HÁRMAN A VASÚT MENTÉN

HÁRMAN A VASÚT MENTÉN E. NESBIT HÁRMAN A VASÚT MENTÉN DELFIN KÖNYVEK Szerkeszti RÓNASZEGI MIKLÓS Elıkészületben CHRISTIAN VULPIUS HARAMIÁK KAPITÁNYA FÖLDES PÉTER A DELFIN LOVASA MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1968 E. NESBIT

Részletesebben

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL Fordította: GORETITY JÓZSEF VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: BHKTOP ПEJIEBИH Empire,V ПobectЬ ο Hactoящem

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRGY A SZERZİTİL AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL MEGJELENT. Az I-II. Álomcsapda. Állattemetı. Bilincsben. Borzalmak városa.

FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRGY A SZERZİTİL AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL MEGJELENT. Az I-II. Álomcsapda. Állattemetı. Bilincsben. Borzalmak városa. FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRGY A SZERZİTİL AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL MEGJELENT Az I-II. Álomcsapda Állattemetı Bilincsben Borzalmak városa Carrie Christine Atlantisz gyermekei Cujo Csontkollekció Dolores Éjszakai

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Kamarás Klára: Murapart A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Szia! Már fél év eltelt, amióta nem találkoztunk! De jó, hogy újra mesélhetek Neked! Képzeld el, milyen nagy esemény

Részletesebben

Nicholas Sparks MENEDÉK

Nicholas Sparks MENEDÉK Nicholas Sparks MENEDÉK Senki sem tudja, honnan, de egy nap gyönyörő nı érkezik Southportba, a tengerparti kisvárosba. A zárkózott fiatalasszony számára ez a hely többet jelent holmi átmeneti állomásnál.

Részletesebben

Pavol Rankov Testközelben

Pavol Rankov Testközelben Pavol Rankov Testközelben KENGURU ZSEBKÖNYVEK SOROZAT 9. Pavol Rankov Testközelben AB-ART Fordította: Horváth Erika Kutyák A könyv a SLOLIA, Literárne informaèné centrum, Bratislava támogatásával jelent

Részletesebben

ÉDES FIAM! ÉDESAPÁM!

ÉDES FIAM! ÉDESAPÁM! 1 ÉDES FIAM! ÉDESAPÁM! SOMOGYI DÉNES 2 A grafikákat készítette: Demeter László grafikusmővész. Készült 2008-ban. 3 Pestre mentem, estére itt vagyok! Még olyan korán volt, hogy Keleten is alig világosodott

Részletesebben

várunk maggie stiefvater

várunk maggie stiefvater várunk maggie stiefvater Maggie Stiefvater várunk! 1 ß ! 2 ß Maggie Stiefvater várunk Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010! 3 ß Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Linger Fordította: Gazdag

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

NNCL1700-5C0v1.0 LAURELL K. HAMILTON A KÁRHOZOTTAK CIRKUSZA ANITA BLAKE, VÁMPÍRVADÁSZ 3.

NNCL1700-5C0v1.0 LAURELL K. HAMILTON A KÁRHOZOTTAK CIRKUSZA ANITA BLAKE, VÁMPÍRVADÁSZ 3. NNCL1700-5C0v1.0 LAURELL K. HAMILTON A KÁRHOZOTTAK CIRKUSZA ANITA BLAKE, VÁMPÍRVADÁSZ 3. Laurell K. Hamilton: Circus of the Damned Copyright Laurell K. Hamilton 1995 Hungarian translation Jellinek Gyöngyvér,

Részletesebben

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG Hannah Swensen titokzatos tokzatos esetei 7 JOANNE FLUKE SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor

Részletesebben

Czibere Tünde. Ami a szívemben van.. 2004. október

Czibere Tünde. Ami a szívemben van.. 2004. október Czibere Tünde Ami a szívemben van.. 2004. október Szerkesztette: Kasu6a István (Rajzok ifjú (Bogdány József Készült 200 példány6an Elıszó Ha azt akarod, hogy hallhatatlan legyél; szülj gyereket, ültess

Részletesebben

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás Maggie Stiefvater shiver borzongás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Shiver Fordította: Gazdag Tímea A verseket fordította: A. Katona Ildikó Szerkesztette:

Részletesebben

WASS ALBERT: Az összetört esernyő

WASS ALBERT: Az összetört esernyő WASS ALBERT: Az összetört esernyő Emlékszem, gyermekkoromban az érkezése mindig azt jelentette, hogy itt az ősz. A Kárpátok tövében éltünk. Amikor megláttam, hogy felfele gyalogol a kanyargós földúton,

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

MOSTANÁBAN egyedül élek otthonomban csendességben elmélázva

MOSTANÁBAN egyedül élek otthonomban csendességben elmélázva 605 TAVASZI ÉJ. Irta: Gyorgyi Tomalevsky. MOSTANÁBAN egyedül élek otthonomban csendességben elmélázva és az elmúlt időkre gondolva. Gyakran üldögélek az egyik fehérre meszelt szobában. A falon régóta kézbe

Részletesebben