Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster"

Átírás

1 czeizelff.qxd :13 Page 9 9 A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának 50 éve és néhány fontosabb eredménye MÉTNEKI Júlia, BÉRES Judit, CZEIZEL Endre FIFTY YEARS OF THE HUNGARIAN CONGENITAL ABNORMALITY REGISTRY AND SOME IMPORTANT RESULTS A veleszületett fejlôdési rendellenességek orvosok által történô kötelezô bejelentési rendszere 1962-ben indult meg Magyarországon, és világviszonylatban is az elsô, országos regiszternek tekinthetô. Az adatok folyamatos gyûjtését és rendszeres elemzését január 1-jétôl az Országos Közegészségügyi Intézet munkacsoportja Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) néven a mai napig folyamatosan végzi. A VRONY fô feladata a congenitalis abnormitások (CA-k) gyakorisági alapértékeinek regisztrálása, emellett három másodlagos feladatát határozták meg: 1) A CA-k idô- és/vagy térbeli esethalmozódásának, valamint folyamatos gyakoriságváltozásainak felismerése és elemzése. 2) A különbözô CA-kkal sújtott esetek orvosi és szociális ellátásának tervezéséhez nyújtott segítség. 3) A CA-k népegészségügyi jelentôségének becslése. E közleményben a szerzôk az 50 év néhány fontos eredményét mutatják be. Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása, congenitalis abnormitások, esethalmozódások The Hungarian Congenital Abnormality Registry (HCAR) was established in 1962 after the greatest tragedy of human teratology, the thalidomide-contergan catastrophe. As far as we know HCAR was the first national-based registry in the world based on the mandatory notification of patients with different structural birth defects, i.e. congenital abnormalities (CAs) by medical doctors. The main task of the HCAR has been to determine as reliably as possible the baseline occurrence of different CAs. In addition three other secondary missions of the HCAR were defined: 1) to detect temporal and/or spatial increases ( clusters ) of CA and to evaluate the permanent changing trends of CAs; 2) to help plan medical and social services for cases with different CA; and 3) to estimate the public health importance of different CAs so that resources can be properly allocated. Here some important results of HCAR between 1962 and 2011, i.e. during 50 years are reported. Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster dr. MÉTNEKI Júlia, dr. BÉRES Judit (levelezô szerzô/correspondent): Országos Egészségfejlesztési Intézet* Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya/Department of Hungarian Congenital Abnormality Registry and Surveillance, National Center for Health Development; H-1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. dr. CZEIZEL Endre**: Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelôzése Alapítvány/Foundation for the Community Control of Hereditary Diseases; Budapest *Korábban Országos Epidemiológiai Központ (OEK), majd Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK). **Korábbi munkahelyek: Országos Közegészségügyi Intézet, Humángenetikai és Teratológiai Osztály, Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása, valamint WHO Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelôzése Együttmûködési Központ. Érkezett: december 6. Elfogadva: január 2.

2 czeizelff.qxd :13 Page Mind a négy Down-kóros gyermek anyja fogyasztott beteg halat a feltételezett fogamzás napjaiban. Hazánkban a Heim Pál Gyermekkórház sebész fôorvosa, Berndorfer Alfréd és igazgatója, Sárkány Jenô hozta létre a veleszületett rendellenességek országos bejelentési rendszerét 1962-ben, a humán teratológia legnagyobb tragédiáját, a thalidomid-contergan katasztrófát követôen. Ez volt a különbözô fejlôdési rendellenességgel, úgynevezett congenitalis abnormitással (CA-val) születetteknek az elsô, teljes népességen alapuló regisztere a világon, az orvosok számára kötelezôvé tett bejelentéseknek köszönhetôen. Az utóbbi fontossága mellett a legfôbb érv az volt, hogy a fertôzô betegségek kötelezô bejelentési rendszerének már kialakult hagyománya volt Magyarországon, viszont a csecsemô halottak között a CA-k aránya négyszeresen felülmúlta a fertôzô betegségek részesedését. Hamarosan kiderült azonban, hogy az esetek értékelése epidemiológiában jártas szakembert igényelt, ezért az Egészségügyi Minisztérium illetékes vezetôi 1969-ben dr. Czeizel Endrét bízták meg a bejelentési rendszer újjászervezésével, amely január 1-jével Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) néven kezdte meg mûködését a nemzetközi ajánlások (elsôsorban a WHO irányelvei) alapján az Országos Közegészségügyi Intézetben. A VRONY fô feladata a különbözô CA-k alapgyakoriságának meghatározása volt. Ezen túl a VRONY számára három másodlagos célt is meghatároztunk: I) A CA-k esetleges idô- és térbeli halmozódásainak, illetve gyakoriságuk jelentôs változásának az észlelését, továbbá feltételezett kórokok hatásának ellenôrzését. II) A különbözô CA-kkal sújtott esetek orvosi és szociális ellátásának tervezéséhez nyújtott segítséget. III) A CA-k népegészségügyi jelentôségének becslését az okozott életévvesztés, illetve károsodott életévek alapján. 1. táblázat. A veleszületett végtaghiányos rendellenességek idôbeli esethalmozódása Év N Arány/1, , , , , , , , , , ,29 A VRONY mûködésének elsô 25 éves tapasztalatairól korábban beszámoltunk (1). A jelen összefoglaló közleményünkben a VRONY említett három másodlagos céljának teljesülését mutatjuk be az 1962 és 2011 közötti 50 évben. Halmozódások és kórokok Ebben a fejezetben a fejlôdési rendellenességek idô- és térbeli halmozódásának, illetve gyakoriságnövekedésének felismerését és elemzését, továbbá a feltételezett külsô ártalmak hatásának ellenôrzését mutatjuk be. A végtagredukciós rendellenességek halmozódása 1975 és 1978 között Az izolált végtagredukciós rendellenességek (congenital limb deficiency, CLD) születéskori prevalenciájának növekedését 1975-ben észleltük (2), és ez a magasabb érték 1977-ben és 1978-ban még tovább emelkedett (1. táblázat). Az elsô feladat a CLD-s esetek diagnózisának ellenôrzése volt, ezért az érintett családokat behívtuk az OKI Humángenetikai és Teratológiai Osztályának Genetikai Tanácsadására, akik pedig nem tudtak eljönni, azokat az otthonukban kerestük fel. A 289 nyilvántartott esetbôl 274-ben megerôsítésre került a diagnózis, és a CLD különbözô csoportjai (transzverzális: terminális és amniogén; longitudinális: radialis-tibialis, ulnarisfibularis; axiális; hasadt kéz és/vagy láb; intercalaris, fôleg phocomelia és proximalis femoralis aplasia/dysplasia) meghatározásra kerültek. CLD a betegek családjában nem fordult elô. A lehetséges teratogén tényezôket igyekeztünk kinyomozni, de ezek értékelése megfelelô kontrollok nélkül nem volt lehetséges ben ezért eset-kontroll epidemiológiai vizsgálatot szerveztünk (3). A kontrollokat rendellenesség nélkül született, nem, születési év/hónap és lakhely szerint illesztett gyermekek jelentették, akiket otthonukban kerestünk fel orvosi vizsgálat, valamint a terhességre és a családtörténetre vonatkozó adatok felvétele érdekében, ami hasonló módon történt, mint a betegeknél. A beteg gyermeket szülô anyák az elsô elmaradó havi vérzést követôen (vagyis az 5 7. gesztációs héten) szignifikánsan gyakrabban részesültek nagy dózisú (a szokásos klinikai adagot 5 15-ször meghaladó) ösztrogén- (Hogival és Limovanil injekciós vagy Limovan orális) kezelésben. Ez a kockázat különösen magas volt az egy végtagot érintô (úgynevezett unimeliás) (OR: 95%, CI: 6,1; 0,9 18,6) és ezen belül a ter-

3 czeizelff.qxd :13 Page 11 M ÉTNEKI: A VELESZÜLETETT R ENDELLENESSÉGEK O RSZÁGOS N YILVÁNTARTÁSÁNAK 50 ÉVE 11 minális transzverzális típusú CLD- (1. ábra) esetekben (OR 95%, CI: 9,0; 0,0 28,8). A terminális transzverzális CLD-típus halmozódása közvetetten kapcsolatban volt az ben bevezetésre került új népesedéspolitikai intézkedéssel, ami együtt járt a korábban meglehetôsen liberális abortusztörvény drasztikus korlátozásával. A bekövetkezett nem kívánt terhesség miatt sok nô terhessége megszakításának kérésével fordult orvoshoz, akik nagy dózisú ösztrogén adásával kísérelték meg az abortusz elôidézését. Ez a módszer ugyan nem volt elegendô a terhesség megszakítására, viszont a nôk egy részénél a placentában bevérzést okozva úgynevezett vascularis disruptiót (vérellátási zavart) idézett elô valamelyik végtagbimbóban, ami amputációszerû CLD-t okozott. Ennek a drasztikus illegális ösztrogénkezelésnek a fentebb említett kockázata a mindig egy végtagra lokalizálódó terminális transzverzális CLD-típusban bizonyosan alulbecsült, mivel a nem kívánt terhességet viselô nôk közül sokan nem vallották be ezt az illegális orvosi beavatkozást ban az Egészségügyi Minisztérium nyomatékosan felhívta az orvosok, különösen a szülész-nôgyógyászok figyelmét a magas dózisú ösztrogének abortív célból történô használatának potenciálisan veszélyes és kriminális voltára, aminek következtében az izolált CLD-k magas születési prevalenciája a korábbi alacsonyabb szintre esett vissza 1979-ben és az ezt követô években (1. táblázat). 1. ábra. Terminális transzverzális típusú végtaghiányos rendellenesség Rinyaszentkirály 2. ábra. Rinyaszentkirály elhelyezkedése Magyarország térképén A Down-kór halmozódása Rinyaszentkirályon A CA-k extrém térbeli halmozódására derült fény 1991-ben, egy 456 fôs, kis, délnyugat-magyarországi faluban, Rinyaszentkirályon (2. ábra) ben és 1990-ben 15 újszülött jött világra, ezek közül 11-nek (73,3%) volt CA-ja, ami 12-szerese volt a várt 6%-os értéknek. Ráadásul hat (40%) ikerként született. Az említett 11 gyermeknek nyolc különbözô rendellenessége volt: ajakhasadék, Robin-szekvens, ventricularis septumdefektus pulmonaris atresiával, choanalis atresia, bal bronchusstenosis, analis atresia, bal congenitalis inguinalis hernia, Down-kór. Down-kór négy esetben fordult elô, és ez a 26,7%-os arány 223-szor nagyobb volt a magyar populációban észlelt akkori értéknél. Az érintett anyák életkora 36 év alatt volt, ráadásul a késôbbi laboratóriumi vizsgálat a Down-kórért felelôs nondiszjunkció a tipikus anyai életkorfüggô meiosis I. helyett az anyai meiosis II. zavarára, vagyis külsô ártalmas hatásra utalt (4). A Downkór drasztikus halmozódását tehát bizonyosan nem lehetett a véletlennel magyarázni. Az ok-okozati összefüggések feltárására ismét terepmunka vált szükségessé (4). Valamennyi CA-s és nem CA-s gyermeket megvizsgáltuk a faluban, mivel ki kellett zárni a téves diagnózisok lehetôségét. Az összes bejelentett diagnózis megerôsítésre került, és új CA-s esetre nem derült fény. Az összes beteg szüleit is megvizsgáltuk és se náluk, se a korábban született gyermekeikben CA nem fordult elô. Vérrokonházasságra sem derült fény szüleiknél. A nem CA-s testvéreket tekintettük kontrolloknak, és ebben az eset-kontroll vizsgálatban nem tudtunk azonosítani semmilyen ismert környezeti ártalmat (sugárzás, vírus, gyógyszer stb.) a CA-s betegek anyáinak várandóssága alatt. A betegek szüleivel történô beszélgetések egy szokatlan közös tényezôre hívták fel a figyelmünket. Tizenegy, rendellenességgel született gyermek édesanyja közül kilenc tett említést beteg hal fogyasztásáról a kora terhessége alatt. A halat fogyasztók aránya a kontrollokban A trichlorfonexpozíció okozhatta a Down-kórt négy esetben, más veleszületett rendellenességeket öt esetben, továbbá az ikerfogamzásokat.

4 czeizelff.qxd :13 Page A hypospadiasis növekvô gyakorisága miatt végzett epidemiológiai vizsgálatunk a subfertilis férfiak növekvô arányát jelezte az apák között. 33% (11/33) volt, de ez általában nem a kora terhességben fordult elô. Mind a négy Down-kóros gyermek anyja fogyasztott beteg halat a feltételezett fogamzás napjaiban. A szennyezett halak eredetét könnyû volt felderíteni. A halgazdaságban új igazgatót neveztek ki 1987-ben, aki új eljárást, úgynevezett kémiai gyors fürdetést vezetett be a halak kezelésére. A halakat kihalászták a tavakból, majd a paraziták eradikálása céljából 5 10 percen keresztül egy hordóban 500 mg/l Flibol -lal (40% trichlorfon) fürdették, azután visszabocsátották a tóba. Ezeket a kezeléseket 1988 és 1990 március és május között több alkalommal is elvégezték. Az igazgató úgy vélte, hogy a parazitafertôzés megakadályozza a halak testsúlyának növekedését, ezért a kezeléssel nagyobb testsúly és ezáltal jobb gazdasági profit érhetô el. Bár a Flibol méregnek számít, mégis elrendelte oldószer nélküli használatát, ugyanakkor a trichlorfon koncentrációját a vízben és a halakban nem mérték. A kezelést követôen az élettelennek tûnô halak órákon, sôt néha egy-két napon keresztül lebegtek a víz felszínén. Sok elpusztult halról is tettek említést mind a lakosok, mind a tisztítási mûveletet végzô dolgozók. Bár a halászatot megtiltották ezekben az idôszakokban, a lakosságot nem tájékoztatták errôl az új technológiáról. A katasztrófa után a tóból származó halmintákat megvizsgálták a magyarországi referenciacentrumban 1991 márciusában. A trichlorfon (organikus foszforszármazékot tartalmazó rovarölôszer) koncentrációja 0,15, 0,13, és 0,26 mg/kg volt a pontyokban, amurokban és az európai welsekben. A helyi lakosok rendszeresen fogyasztottak halat. A kémiai gyorsfürdetést követôen gyakran kosarakkal emelték ki a kábult halakat a tó felületérôl, majd a halakat általában hûtôszekrényükben tárolták hosszabb ideig. A szakemberek szerint az itt élõk becsült napi halfogyasztása 250 g lehetett mg trichlorfontartalommal, amíg az elfogadható napi bevitel nem haladhatja meg a 0,01 mg/kg-ot, azaz 0,60 mg-ot egy felnôtt nôben. Eszerint a bevitt mennyiség nagyságrendekkel nagyobb volt a megengedett értéknél. A négy Down-kóros gyermeken kívül a másik hét CA heterogén eredetû és megnyilvánulású volt. Ezt nehéz megmagyaráznunk, mivel a teratogének specifikus CA-kat okoznak. A hét CA-s beteg közül öt azonban olyan anyától született, akik ezeknek a CA-knak a kritikus periódusa idején fogyasztottak szennyezett halat. A trichlorfon teratogén hatását kimutatták hörcsögben, egérben és patkányban is, bizonyítva, hogy a méreg átjut a placentán. A fenti eseteink pedig egyértelmûen bizonyították a trichlorfon nem specifikus humán teratogén hatását is. Az ikrek magasabb aránya szintén összefügghet környezeti tényezôkkel, mivel valamennyi ikerpár a trichlorfon expozíciós ideje alatt fogant. Összegezve: a trichlorfon-expozíció okozhatta a Down-kórt négy esetben, más veleszületett rendellenességeket öt esetben, továbbá az ikerfogamzásokat. Három további fontos érv támasztotta alá a fenti ok-okozati kapcsolat helyességét a késôbbi vizsgálatoknak köszönhetôen: 1. A faluban a halak kémiai kezelését 1991 márciusában betiltották. Az ezt követô két évben született 10 gyermek egészséges volt. A késôbb (1996 végéig) született 32 gyermek közül mindössze egynél fordult elô veleszületett lágyéksérv (5). 2. Egy további vizsgálat során ellenôriztük azoknak az anyáknak az élve született gyermekeit, akik más halgazdaság környékén éltek, mivel a trichlorfont más halastavakban is alkalmazták. A többi halgazdaság vezetôi azonban követték a trichlorfon használatának nemzetközi és hazai szabályozását, és az alkalmazott minimális dózisok nem jelentettek magasabb kockázatot a Down-kórra és más CA-kra (5). 3. Eredményeink Lancetben történt publikálása (4) komoly nemzetközi figyelmet keltett, ezért késôbb egy brit (6, 7) és egy német (8 10) csoportnak állatkísérletekben sikerült igazolniuk a nagy dózisú trichlorfon számbeli kromoszómaaberrációt okozó, úgynevezett nondiszjunkciós hatását a petesejtekben. A húgycsôhasadék gyakoriságának folyamatos növekedése Az 1970-es évektôl 2010-ig észleltük a hypospadiasis (húgycsôhasadék) növekvô éves születéskori prevalenciáját. Az esetek részletes analízise (a coronalis típust mint minor anomáliát kizártuk) szerint a glandularis, penis-penoscrotalis és scrotalis-perineoscrotalis típusok aránya 54,5%, 40,9% és 4,6% volt. A hypospadiasis növekvô gyakorisága miatt végzett epidemiológiai vizsgálatunk a subfertilis férfiak növekvô arányát jelezte az apák között (11 13). Ez és a férfiak reprodukciójában észlelt más negatív jelenségek, például az ondósejtek számának drasztikus csökkenése (14) és a hererák gyakoriságának jelentôs emelkedése (15) az úgynevezett testicularis dysgenesis szindróma részjelensége lehet, amelynek hátterében az évezredes reprodukciós szelekció gyengülése állhat és oka a meddôségek kezelésé-

5 czeizelff.qxd :13 Page 13 M ÉTNEKI: A VELESZÜLETETT R ENDELLENESSÉGEK O RSZÁGOS N YILVÁNTARTÁSÁNAK 50 ÉVE 13 ben alkalmazott újabb orvosi módszerek kontraszelektív hatása (16). A Down-kór gyakoriságának növekedése az 1980-as és 1990-es években A Down-kór teljes (születéskori és magzati korban felismert és elektív vetélésre került) prevalenciája szignifikáns növekedési trendet mutatott az 1980-as és 1990-es években. Míg az 1970-es években 1,17/1000 volt az értékük, között ez 1,50/1000-re nôtt, 1,77/1000 maximumértékkel 1992-ben (17). Ennek a növekedésnek két fô magyarázata lehet. Az egyik a praenatalisan diagnosztizált Down-kóros magzatok növekvô aránya, ugyanis a Down-kóros magzatok mintegy egyharmada korábban spontán elvetélôdött, most azonban a korai szûrôvizsgálatok révén kórismézésre és nyilvántartásra kerülnek. A másik ok a 35 év felett terhességre vállalkozó nôk folyamatosan növekvô száma. A pectus excavatus esetek halmozódása Tatabányán Az elmúlt 15 évben a VRONY-ba bejelentett pectus excavatus (horpadt mellkas) esetek szignifikáns növekedést mutattak. A lefolytatott eset-kontroll vizsgálat eredménye szerint azonban ez látszólagos volt, és a helyi jobb bejelentési fegyelem állhatott a jelenség hátterében (18). A veleszületett rendellenességek általános gyakoriságnövekedése Kimlén 2002-ben a VRONY-nak bejelentett esetek alapján a Gyôr-Moson-Sopron megyei Kimlén a CAesetek összessége szignifikáns növekedést mutatott. Az ellenôrzô epidemiológiai elemzés azonban nem talált közös kiváltó okot a különbözô CA-k eredetében és kialakulásuk kritikus periódusa is más-más idôpontra volt tehetô (19). A csernobili atomreaktor-baleset magyarországi teratogén és mutagén hatása Az eddigi legsúlyosabb atomerômû-baleset április 26-án, hajnali 1 óra 23 perckor történt Csernobilban. A VRONY alkalmas volt az emiatt Magyarországon megnövekedett háttérsugárzás esetleges teratogén hatásának felmérésére. A CA-gyakoriság nem növekedett az atomerômûbaleset idején várandósok magzatjaiban (20, 21), ezt a késôbbi megismételt elemzések is megerõsítették (22 24). Sokkal nehezebb kihívást jelentett az esetleges mutagén hatások érzékelése, mivel a VRONY lényegében a teratogén hatások vizsgálatára alkalmas. Ezért alakult meg a világon elsôként az 1980-as években a magyar Germinális Mutációs Surveillance (25), ami a germinális mutációk három indikátorán alapult: 1) sentinel anomáliák ( de novo domináns mutációk) (26), 2) sporadikus: Down-kór és 3) a nem azonosított multiplex CA-kon belül a komponens CA-k, mivel ezek speciális halmozódásai a mutagén hatások legérzékenyebb indikátorai (27). Ez a surveillance nem mutatott semmilyen mutagén hatást a csernobili atomreaktor-balesetet követôen Magyarországon (25, 28). Az ivóvizek arzéntartalmának hatása Vizsgáltuk a hazai ivóvizek magas arzénösszetételének hatását a fejlõdési rendellenességek gyakoriságára. Az elemzés szerint az ivóvíz arzénkoncentrációjának növekedésével fokozódott a szívrendellenességek kockázata (29). Segítség a fejlôdési rendellenességgel érintett betegek orvosi és szociális ellátásának tervezéséhez Az 1970-es években a cardiovascularis CA-k klinikailag becsült születési prevalenciája 1/1000 volt. Részben a VRONY adatai (30), részben az elvégzett epidemiológiai vizsgálatok szerint valódi prevalenciájuk 10,4/1000-nek felel meg (31), és 1000 közül hét esetben volt szükség sebészeti beavatkozásra. Ezeknek az arányoknak a korábbi téves becslése miatt nagyon magas volt a cardiovascularis CA-k miatti csecsemôhalálozás, mivel a sebészeti kapacitás a korábbi alulbecsült számokon alapult, és sok érintett gyermek meghalt, mielôtt sebészeti korrekcióra került volna. A korrekt adatok publikálását követôen a szívsebészeti kapacitást növelték, amelynek eredményeként a cardiovascularis CA-k következtében elhunyt gyermekek száma szignifikánsan csökkent. A VRONY éves jelentései tájékoztatást adnak a fontosabb CA-k csökkenô vagy növekvô tendenciáiról, amelyek hasznos információt jelenthetnek az ellátásra szoruló személyek változó számának ismeretéhez. Az ultrahangvizsgálattal felismerhetô CA-k esetén folyamatosan A surveillance nem mutatott semmilyen mutagén hatást a csernobili atomreaktor-balesetet követôen Magyarországon.

6 czeizelff.qxd :13 Page A regiszter anonim adatai továbbra is közkincsként rendelkezésre állnak minden szakember számára. elemezzük a praenatalis diagnózis hatékonyságát, ami egyfajta minõségbiztosításnak tekinthetõ. A különbözô fejlôdési rendellenességek népegészségügyi jelentôsége Korábban a mortalitás és morbiditás arányát használták a betegségek népegészségügyi fontosságának becslésére. Újabban e mutatóknál jobbnak tartják az adott kórforma okozta életévveszteség és a károsodott évek számának a meghatározását. Az 1980-as években a WHO szakemberei a VRONY adatait találták nemzetközi összehasonlításban a legjobbnak, ezért nemzetközi együttmûködés keretében a magyar adatok alapján történt a különbözô CA-k okozta életévvesztések, illetve károsodott életévek becslése, ami meghatározza népegészségügyi jelentôségüket (32). A VRONY adatbázisa alkalmasnak tûnt a különbözô CA-k megelôzhetôségi arányának becslésére is (33). A VRONY a szolgáltatott alapadatokon és a fentiekben vázolt eredményeken túl lehetôséget teremtett a Fejlôdési Rendellenességek Eset- Kontroll Felügyeletének létrehozására (34), számos tudományos (kandidátusi, akadémiai doktori és PhD-) értekezésre és elôsegítette a hazai és nemzetközi együttmûködésekben való részvételt (35). A VRONY mint hungarikum egyedülálló értéket jelent az óriási esetszámot tartalmazó adatbázis, valamint az erre épülô kiegészítô rendszerek, így monitor- és surveillance-funkciók terén. A regiszter anonim adatai továbbra is közkincsként rendelkezésre állnak minden szakember számára. Bízunk abban, hogy a VRONY népegészségügyi fontossága az elkövetkezô 50 évben is megmarad, és lesznek olyan szakemberek, akik megôrzik, sôt tovább fejlesztik az elért színvonalat. Köszönetnyilvánítás A közlemény szerzôi köszönetet mondanak mindazoknak a munkatársaknak, akik részt vállaltak a VRONY munkájában. Köszönettel tartozunk minden adatbejelentô orvosnak, akik mindennapi megterhelô munkájuk mellett végzik a rendellenességek bejelentését. Hálásan köszönjük a VRONY területi képviselôk és kórházi összekötôk munkáját, akiknek a tevékenysége nélkül a bejelentések teljessége messze elmaradna a jelenlegi értéktôl. Irodalom 1. Czeizel AE. First 25 years of the Hungarian Congenital Abnormality Registry. Teratology 1997;55: Czeizel AE, Pazonyi I. Increase of upper-limb-reduction deformities in Hungary. Lancet 1976;i: Czeizel AE, Keller S, Bod M. An aetiological evaluation of increased occurrence of congenital limb reduction abnormalities in Hungary, Int J Epidemiol 1983;12: Czeizel AE, Elek Cs, Gundy S, Métneki J, et al. Environmental trichlorfon and cluster of congenital abnormalities. Lancet 1993;341: Virágh Z, Nemes E, Sperling L, et al. A cluster of congenital abnormalities particularly Down s syndrome in a small Hungarian village in Int J Env Health Res 1995;5: Doherty AT, Ellard EM, Parry EM, Parry JM. A study of the aneugenic activity of trichorfon detected by centromerespecific probes in human lymphoblastoid cell lines. Mutat Res 1996;372: Parry JM, Al-Obaidly M, Al-Walhaib M, et al. Spontaneous, induced aneuplidy, consideration which may influence chromosome malsegregation. Mutat Res 2002;504: Yin FY, Cukurcam S, Betzendahl I, et al. Trichlorfon exposure, spindle aberrations and non-disjunction in mammalian oocytes. Chromosome 1998;107: Sun FY, Schmid TE, Schmid E, et al. Trichlorfon induces spindle disturbances in V79 cells and aneuploidy in male mouse germ cells. Mutagenesis 2000;15: Cukurcam S, Sun F, Betzendahl I, et al. Trichlorfon predisposes to aneuploidy and interfers with spindle formation in in vitro maturing mouse oocyte. Mutat Res 2004;564: Czeizel AE, Tóth J, Czvenits E. Increased birth prevalence of isolated hypospadias in Hungary. Acta Paediatr Hung 1986;27: Czeizel AE, Tóth J. Correlation between the birth prevalence of isolated and parental subfertility. Teratology 1990; 41: Fritz G, Czeizel AE. Abnormal sperm morphology and function in fathers of hypospadiacs. J Reprod Fertil 1996; 106: Czeizel AE. Experience of the Hungarian Preconception Service between 1984 and Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;161: Klujber V. Genetic counselling of testis cancer patients in Hungary. In: Macek M (ed.). Early Fetal Diagnosis. Recent progress and Public Health Implications. Prague: Karolinum-Charles Univ Press; p Czeizel AE, Rothman KJ. Does relaxed reproductive selection explain the decline in male reproductive health? A new hypothesis. Epidemiology 2002;13: Métneki, J, Czeizel AE. Increasing total prevalence of cases with Down syndrome in Hungary. Eur J Epid 2005; 20: Siffel Cs, Tomcsik M, Szabo D. An unusual increase in the rate of pectus excavatum in a small city in Hungary. Eur J Human Genetics 2000;8(Suppl 1):176.

7 czeizelff.qxd :13 Page 15 M ÉTNEKI: A VELESZÜLETETT R ENDELLENESSÉGEK O RSZÁGOS N YILVÁNTARTÁSÁNAK 50 ÉVE Métneki J, Sándor J, Szunyogh M. Veleszületett fejlôdési rendellenességek elôfordulása Kimlén 2002-ben. EPINFO 2003;10(9): Czeizel E, Billege B. A csernobili atomerômû-baleset teratológiai értékelése Magyarországon. Orv Hetil 1988; 129: Czeizel AE. Infant mortality after Chernobil. Lancet 1990; i: Métneki J, Sándor J, Szunyogh M. A csernobili atomerômû baleset utáni idôszak Down-kór gyakoriság változásainak vizsgálata Magyarországon. Tanulmány. OEK Humángenetikai és Teratológiai Osztály, október. 23. Sándor J, Métneki J, Szunyogh M, Siffel Cs. Fejlôdési rendellenességek gyakorisága a csernobili reaktorbaleset után Magyarországon. Orv Hetil 2003;45: Métneki J, Sándor J, Szunyogh M. A csernobili atomerômû baleset utáni idôszakban a nem azonosított többszörös veleszületett fejlôdési rendellenességek és a járulékos ujj (polydactylia) gyakoriságváltozásainak vizsgálata Magyarországon. Tanulmány. OEK Humángenetikai és Teratológiai Osztály, október. 25. Czeizel AE. Hungarian Surveillance of Germinal Mutations: Lack of detectable increase in indicator conditions caused by germinal mutations following the Chernobyl accident. Hum Genet 1989;82: Czeizel AE. Population surveillance of sentinel anomalies. Mutat Res 1989;212: Kis-Varga A, Rudas T, Czeizel AE. A pair-wise evaluation of component elements in unidentified multiple congenital abnormalities. Mutat Res 1990;238: Czeizel AE, Elek Cs, Susánszky É. The evaluation of germinal mutagenic impact of Chernobyl radiological contamination in Hungary. Mutagenesis 1991;31: Rudnai T, Sándor J, Kádár M, Béres J, Métneki J, Rudnai P. Az ivóvíz arzéntartalma és a szívfejlôdési rendellenességek közötti összefüggések. Egészségtudomány 2012;2: Czeizel AE, Kamarás J, Balogh Ö, Szentpéteri J. Incidence of congenital heart defects in Budapest. Acta Paediatr Acad Sci Hung 1972;13: Mészáros M, Nagy E, Czeizel AE. Incidence of congenital heart diseases in Hungary. Hum Hered 1975;25: Czeizel AE, Sankararanarayan K. The load of genetic and partially genetic disorders in man. I. Congenital anomalies. Estimates of detriment in terms of years of life lost and years of impaired life. Mutat Res 1984;128: Czeizel AE, Intôdy Zs, Modell B. What proportion of congenital abnormalities can be prevented? Brit Med J 1993; 306: Czeizel AE, Rockenbauer M, Siffel Cs, Varga E. Description and mission evaluation of the Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities, Teratology 2001;63: Métneki J, Béres J, Czeizel E. A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 50 éves. Magyar Epidemiológia (in press).

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Quartett-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN?

FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN? FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN? Dr. Czeizel Endre Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest Idegcső-záródási rendellenességek (Anencephalia-Encephalocele-Spina bifida = AES) Megnyilvánulás

Részletesebben

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07.

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi problémái Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Sérülékeny csoportok A munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (vulnerábilis

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei:

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei: A DOWN-KÓR SZŰRÉSE Kedves Kismama! Gratulálunk születendő gyermekéhez! Ön és családja bizonyára örömmel várják az újszülött érkezését, azonban a legtöbb kismamához hasonlóan Önben is felmerül, hogy a szülés

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. SÁRKÖZI ANDREA Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Erdei Anna az MTA levelező tagja Programvezető:

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

J e l e n t é s. a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2010. évi adatairól

J e l e n t é s. a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2010. évi adatairól J e l e n t é s a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY). évi adatairól Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Budapest, 2012. augusztus Az adatelemzést, táblázatokat,

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK Doktori (Ph.D.) értekezés DR. SÁRKÖZI ANDREA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Erdei Anna az MTA levelező tagja Programvezető: Prof.

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Önéletrajz Curriculum vitae

Önéletrajz Curriculum vitae Önéletrajz Curriculum vitae Név: Születési idő, hely: Állampolgárság: Dr. Métneki Júlia 1946. június 17. Szombathely magyar Diploma: biológia-kémia szakos középiskolai tanár (cum laude), ELTE TTK, Budapest,

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2007. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2007. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2007. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenesség Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Ritka Betegségek Központjának bemutatása

Ritka Betegségek Központjának bemutatása Ritka Betegségek Központjának bemutatása Dr. Brunner Péter Dr. Sándor János Fekécs Éva Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakfőorvosok éves értekezlete 2009. december 10. RITKA BETEGSÉGEK gyakoriság

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

A magzati kromoszóma- rendellenességek non-invazív genetikai tesztelése

A magzati kromoszóma- rendellenességek non-invazív genetikai tesztelése A magzati kromoszóma- rendellenességek non-invazív genetikai tesztelése Tények és ajánlások Dr. med. habil. Papp Csaba egyetemi docens 1 Bevezetés Az anyai vérben keringő szabad magzati DNS-t vizsgáló

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása. Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása. Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

Siffel Csaba, MD, PhD

Siffel Csaba, MD, PhD Perikoncepcionális egészség és a veleszületett rendellenességek prevenciója Nemzetközi kitekintés Siffel Csaba, MD, PhD National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Az Integrált-teszt teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Skriba Eszter /Állami Egészségügyi Központ/ Merhala Zoltán Timmermann Gábor /SE.II. Női Klinika/ Magzati Diagnosztikai

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2008. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2008. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2008. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenesség Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bártfai Liza Mosonmagyaróvár 2014 2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLEMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI

Részletesebben

Születési hibák kockázata elekromágneses erőtérnek kitett szülők körében

Születési hibák kockázata elekromágneses erőtérnek kitett szülők körében FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 4.2 Születési hibák kockázata elekromágneses erőtérnek kitett szülők körében Tárgyszavak: születési ; szülők expozíciója; elektromágneses tér. Különböző felmérések foglalkoztak

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Genetikai tanácsadás. Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Genetikai tanácsadás. Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Genetikai tanácsadás Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási területe Genetikai komponens

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Vezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Vezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, az MTA doktora GYÓGYSZER INTERAKCIÓ A MAGZAT FEJLŐDÉSI ZAVARAINAK LÉTREJÖTTÉBEN.

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY). évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzése. az un. magzatvédő-vitaminokkal

A fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzése. az un. magzatvédő-vitaminokkal 1 A fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzése az un. magzatvédő-vitaminokkal Dr. Czeizel Endre A Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzés Alapítvány, Budapest Szavak száma: 4 516 Levelezési cím:

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573.

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A multirezisztens (multidrug-resistant MDR) tuberkulózist olyan baktériumtörzsek okozzák, amelyek a tbc gyógyításában

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

GYERMEKKORI 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS EPIDEMIOLÓGIÁJA MAGYARORSZÁGON. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Dr. Gyürüs Éva

GYERMEKKORI 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS EPIDEMIOLÓGIÁJA MAGYARORSZÁGON. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Dr. Gyürüs Éva GYERMEKKORI 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS EPIDEMIOLÓGIÁJA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Gyürüs Éva Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Programvezető:

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Indokok és javaslat a magyar. MAGZATVÉDŐ-VITAMIN KOMBINÁCIÓ/KOMPLEX I és II. előállítására

Indokok és javaslat a magyar. MAGZATVÉDŐ-VITAMIN KOMBINÁCIÓ/KOMPLEX I és II. előállítására 1 Indokok és javaslat a magyar MAGZATVÉDŐ-VITAMIN KOMBINÁCIÓ/KOMPLEX I és II előállítására Dr. Czeizel Endre A Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest Levelezési cím: 1026 Törökvész

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések

A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések Ph.D Tézisfüzet Nyári Csaba Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai

Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai dr. Szerleticsné dr. Túri Mária Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági kockázatai szakmai nap a MÉBiH és WESSLING Hungary Kft. szervezésében 2010. június

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

2/2007. sz. Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

2/2007. sz. Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5327, Telefax: (36-1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Előadások jegyzéke Első szerzőként: 1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Dr. Zeke J., Kanyó K., Márta E., Dr. Konc J. III. Családcentrikus Szülészet Kongresszus

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Ritka Betegségek Kontrollja

Ritka Betegségek Kontrollja Ritka Betegségek Kontrollja Sándor János, Csáky-Szunyogh Melinda, Béres Judit, Métneki Júlia, Puhó Erzsébet Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Epidemiológiai alapadatok Ritka betegségek, melyek

Részletesebben

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Vokó Zoltán* Debreceni OEC, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék *Kardos László és Széles György

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje

1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje Tartalom Tartalomjegyzék 1. Átoltottság szerepe: a nyájimmunitás egy egyszerű modellje 1 2. Átoltottság és kérdései 3 2.1. Az átoltottság mérése................................. 3 2.2. Eredmények.......................................

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben