Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster"

Átírás

1 czeizelff.qxd :13 Page 9 9 A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának 50 éve és néhány fontosabb eredménye MÉTNEKI Júlia, BÉRES Judit, CZEIZEL Endre FIFTY YEARS OF THE HUNGARIAN CONGENITAL ABNORMALITY REGISTRY AND SOME IMPORTANT RESULTS A veleszületett fejlôdési rendellenességek orvosok által történô kötelezô bejelentési rendszere 1962-ben indult meg Magyarországon, és világviszonylatban is az elsô, országos regiszternek tekinthetô. Az adatok folyamatos gyûjtését és rendszeres elemzését január 1-jétôl az Országos Közegészségügyi Intézet munkacsoportja Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) néven a mai napig folyamatosan végzi. A VRONY fô feladata a congenitalis abnormitások (CA-k) gyakorisági alapértékeinek regisztrálása, emellett három másodlagos feladatát határozták meg: 1) A CA-k idô- és/vagy térbeli esethalmozódásának, valamint folyamatos gyakoriságváltozásainak felismerése és elemzése. 2) A különbözô CA-kkal sújtott esetek orvosi és szociális ellátásának tervezéséhez nyújtott segítség. 3) A CA-k népegészségügyi jelentôségének becslése. E közleményben a szerzôk az 50 év néhány fontos eredményét mutatják be. Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása, congenitalis abnormitások, esethalmozódások The Hungarian Congenital Abnormality Registry (HCAR) was established in 1962 after the greatest tragedy of human teratology, the thalidomide-contergan catastrophe. As far as we know HCAR was the first national-based registry in the world based on the mandatory notification of patients with different structural birth defects, i.e. congenital abnormalities (CAs) by medical doctors. The main task of the HCAR has been to determine as reliably as possible the baseline occurrence of different CAs. In addition three other secondary missions of the HCAR were defined: 1) to detect temporal and/or spatial increases ( clusters ) of CA and to evaluate the permanent changing trends of CAs; 2) to help plan medical and social services for cases with different CA; and 3) to estimate the public health importance of different CAs so that resources can be properly allocated. Here some important results of HCAR between 1962 and 2011, i.e. during 50 years are reported. Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster dr. MÉTNEKI Júlia, dr. BÉRES Judit (levelezô szerzô/correspondent): Országos Egészségfejlesztési Intézet* Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya/Department of Hungarian Congenital Abnormality Registry and Surveillance, National Center for Health Development; H-1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. dr. CZEIZEL Endre**: Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelôzése Alapítvány/Foundation for the Community Control of Hereditary Diseases; Budapest *Korábban Országos Epidemiológiai Központ (OEK), majd Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK). **Korábbi munkahelyek: Országos Közegészségügyi Intézet, Humángenetikai és Teratológiai Osztály, Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása, valamint WHO Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelôzése Együttmûködési Központ. Érkezett: december 6. Elfogadva: január 2.

2 czeizelff.qxd :13 Page Mind a négy Down-kóros gyermek anyja fogyasztott beteg halat a feltételezett fogamzás napjaiban. Hazánkban a Heim Pál Gyermekkórház sebész fôorvosa, Berndorfer Alfréd és igazgatója, Sárkány Jenô hozta létre a veleszületett rendellenességek országos bejelentési rendszerét 1962-ben, a humán teratológia legnagyobb tragédiáját, a thalidomid-contergan katasztrófát követôen. Ez volt a különbözô fejlôdési rendellenességgel, úgynevezett congenitalis abnormitással (CA-val) születetteknek az elsô, teljes népességen alapuló regisztere a világon, az orvosok számára kötelezôvé tett bejelentéseknek köszönhetôen. Az utóbbi fontossága mellett a legfôbb érv az volt, hogy a fertôzô betegségek kötelezô bejelentési rendszerének már kialakult hagyománya volt Magyarországon, viszont a csecsemô halottak között a CA-k aránya négyszeresen felülmúlta a fertôzô betegségek részesedését. Hamarosan kiderült azonban, hogy az esetek értékelése epidemiológiában jártas szakembert igényelt, ezért az Egészségügyi Minisztérium illetékes vezetôi 1969-ben dr. Czeizel Endrét bízták meg a bejelentési rendszer újjászervezésével, amely január 1-jével Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) néven kezdte meg mûködését a nemzetközi ajánlások (elsôsorban a WHO irányelvei) alapján az Országos Közegészségügyi Intézetben. A VRONY fô feladata a különbözô CA-k alapgyakoriságának meghatározása volt. Ezen túl a VRONY számára három másodlagos célt is meghatároztunk: I) A CA-k esetleges idô- és térbeli halmozódásainak, illetve gyakoriságuk jelentôs változásának az észlelését, továbbá feltételezett kórokok hatásának ellenôrzését. II) A különbözô CA-kkal sújtott esetek orvosi és szociális ellátásának tervezéséhez nyújtott segítséget. III) A CA-k népegészségügyi jelentôségének becslését az okozott életévvesztés, illetve károsodott életévek alapján. 1. táblázat. A veleszületett végtaghiányos rendellenességek idôbeli esethalmozódása Év N Arány/1, , , , , , , , , , ,29 A VRONY mûködésének elsô 25 éves tapasztalatairól korábban beszámoltunk (1). A jelen összefoglaló közleményünkben a VRONY említett három másodlagos céljának teljesülését mutatjuk be az 1962 és 2011 közötti 50 évben. Halmozódások és kórokok Ebben a fejezetben a fejlôdési rendellenességek idô- és térbeli halmozódásának, illetve gyakoriságnövekedésének felismerését és elemzését, továbbá a feltételezett külsô ártalmak hatásának ellenôrzését mutatjuk be. A végtagredukciós rendellenességek halmozódása 1975 és 1978 között Az izolált végtagredukciós rendellenességek (congenital limb deficiency, CLD) születéskori prevalenciájának növekedését 1975-ben észleltük (2), és ez a magasabb érték 1977-ben és 1978-ban még tovább emelkedett (1. táblázat). Az elsô feladat a CLD-s esetek diagnózisának ellenôrzése volt, ezért az érintett családokat behívtuk az OKI Humángenetikai és Teratológiai Osztályának Genetikai Tanácsadására, akik pedig nem tudtak eljönni, azokat az otthonukban kerestük fel. A 289 nyilvántartott esetbôl 274-ben megerôsítésre került a diagnózis, és a CLD különbözô csoportjai (transzverzális: terminális és amniogén; longitudinális: radialis-tibialis, ulnarisfibularis; axiális; hasadt kéz és/vagy láb; intercalaris, fôleg phocomelia és proximalis femoralis aplasia/dysplasia) meghatározásra kerültek. CLD a betegek családjában nem fordult elô. A lehetséges teratogén tényezôket igyekeztünk kinyomozni, de ezek értékelése megfelelô kontrollok nélkül nem volt lehetséges ben ezért eset-kontroll epidemiológiai vizsgálatot szerveztünk (3). A kontrollokat rendellenesség nélkül született, nem, születési év/hónap és lakhely szerint illesztett gyermekek jelentették, akiket otthonukban kerestünk fel orvosi vizsgálat, valamint a terhességre és a családtörténetre vonatkozó adatok felvétele érdekében, ami hasonló módon történt, mint a betegeknél. A beteg gyermeket szülô anyák az elsô elmaradó havi vérzést követôen (vagyis az 5 7. gesztációs héten) szignifikánsan gyakrabban részesültek nagy dózisú (a szokásos klinikai adagot 5 15-ször meghaladó) ösztrogén- (Hogival és Limovanil injekciós vagy Limovan orális) kezelésben. Ez a kockázat különösen magas volt az egy végtagot érintô (úgynevezett unimeliás) (OR: 95%, CI: 6,1; 0,9 18,6) és ezen belül a ter-

3 czeizelff.qxd :13 Page 11 M ÉTNEKI: A VELESZÜLETETT R ENDELLENESSÉGEK O RSZÁGOS N YILVÁNTARTÁSÁNAK 50 ÉVE 11 minális transzverzális típusú CLD- (1. ábra) esetekben (OR 95%, CI: 9,0; 0,0 28,8). A terminális transzverzális CLD-típus halmozódása közvetetten kapcsolatban volt az ben bevezetésre került új népesedéspolitikai intézkedéssel, ami együtt járt a korábban meglehetôsen liberális abortusztörvény drasztikus korlátozásával. A bekövetkezett nem kívánt terhesség miatt sok nô terhessége megszakításának kérésével fordult orvoshoz, akik nagy dózisú ösztrogén adásával kísérelték meg az abortusz elôidézését. Ez a módszer ugyan nem volt elegendô a terhesség megszakítására, viszont a nôk egy részénél a placentában bevérzést okozva úgynevezett vascularis disruptiót (vérellátási zavart) idézett elô valamelyik végtagbimbóban, ami amputációszerû CLD-t okozott. Ennek a drasztikus illegális ösztrogénkezelésnek a fentebb említett kockázata a mindig egy végtagra lokalizálódó terminális transzverzális CLD-típusban bizonyosan alulbecsült, mivel a nem kívánt terhességet viselô nôk közül sokan nem vallották be ezt az illegális orvosi beavatkozást ban az Egészségügyi Minisztérium nyomatékosan felhívta az orvosok, különösen a szülész-nôgyógyászok figyelmét a magas dózisú ösztrogének abortív célból történô használatának potenciálisan veszélyes és kriminális voltára, aminek következtében az izolált CLD-k magas születési prevalenciája a korábbi alacsonyabb szintre esett vissza 1979-ben és az ezt követô években (1. táblázat). 1. ábra. Terminális transzverzális típusú végtaghiányos rendellenesség Rinyaszentkirály 2. ábra. Rinyaszentkirály elhelyezkedése Magyarország térképén A Down-kór halmozódása Rinyaszentkirályon A CA-k extrém térbeli halmozódására derült fény 1991-ben, egy 456 fôs, kis, délnyugat-magyarországi faluban, Rinyaszentkirályon (2. ábra) ben és 1990-ben 15 újszülött jött világra, ezek közül 11-nek (73,3%) volt CA-ja, ami 12-szerese volt a várt 6%-os értéknek. Ráadásul hat (40%) ikerként született. Az említett 11 gyermeknek nyolc különbözô rendellenessége volt: ajakhasadék, Robin-szekvens, ventricularis septumdefektus pulmonaris atresiával, choanalis atresia, bal bronchusstenosis, analis atresia, bal congenitalis inguinalis hernia, Down-kór. Down-kór négy esetben fordult elô, és ez a 26,7%-os arány 223-szor nagyobb volt a magyar populációban észlelt akkori értéknél. Az érintett anyák életkora 36 év alatt volt, ráadásul a késôbbi laboratóriumi vizsgálat a Down-kórért felelôs nondiszjunkció a tipikus anyai életkorfüggô meiosis I. helyett az anyai meiosis II. zavarára, vagyis külsô ártalmas hatásra utalt (4). A Downkór drasztikus halmozódását tehát bizonyosan nem lehetett a véletlennel magyarázni. Az ok-okozati összefüggések feltárására ismét terepmunka vált szükségessé (4). Valamennyi CA-s és nem CA-s gyermeket megvizsgáltuk a faluban, mivel ki kellett zárni a téves diagnózisok lehetôségét. Az összes bejelentett diagnózis megerôsítésre került, és új CA-s esetre nem derült fény. Az összes beteg szüleit is megvizsgáltuk és se náluk, se a korábban született gyermekeikben CA nem fordult elô. Vérrokonházasságra sem derült fény szüleiknél. A nem CA-s testvéreket tekintettük kontrolloknak, és ebben az eset-kontroll vizsgálatban nem tudtunk azonosítani semmilyen ismert környezeti ártalmat (sugárzás, vírus, gyógyszer stb.) a CA-s betegek anyáinak várandóssága alatt. A betegek szüleivel történô beszélgetések egy szokatlan közös tényezôre hívták fel a figyelmünket. Tizenegy, rendellenességgel született gyermek édesanyja közül kilenc tett említést beteg hal fogyasztásáról a kora terhessége alatt. A halat fogyasztók aránya a kontrollokban A trichlorfonexpozíció okozhatta a Down-kórt négy esetben, más veleszületett rendellenességeket öt esetben, továbbá az ikerfogamzásokat.

4 czeizelff.qxd :13 Page A hypospadiasis növekvô gyakorisága miatt végzett epidemiológiai vizsgálatunk a subfertilis férfiak növekvô arányát jelezte az apák között. 33% (11/33) volt, de ez általában nem a kora terhességben fordult elô. Mind a négy Down-kóros gyermek anyja fogyasztott beteg halat a feltételezett fogamzás napjaiban. A szennyezett halak eredetét könnyû volt felderíteni. A halgazdaságban új igazgatót neveztek ki 1987-ben, aki új eljárást, úgynevezett kémiai gyors fürdetést vezetett be a halak kezelésére. A halakat kihalászták a tavakból, majd a paraziták eradikálása céljából 5 10 percen keresztül egy hordóban 500 mg/l Flibol -lal (40% trichlorfon) fürdették, azután visszabocsátották a tóba. Ezeket a kezeléseket 1988 és 1990 március és május között több alkalommal is elvégezték. Az igazgató úgy vélte, hogy a parazitafertôzés megakadályozza a halak testsúlyának növekedését, ezért a kezeléssel nagyobb testsúly és ezáltal jobb gazdasági profit érhetô el. Bár a Flibol méregnek számít, mégis elrendelte oldószer nélküli használatát, ugyanakkor a trichlorfon koncentrációját a vízben és a halakban nem mérték. A kezelést követôen az élettelennek tûnô halak órákon, sôt néha egy-két napon keresztül lebegtek a víz felszínén. Sok elpusztult halról is tettek említést mind a lakosok, mind a tisztítási mûveletet végzô dolgozók. Bár a halászatot megtiltották ezekben az idôszakokban, a lakosságot nem tájékoztatták errôl az új technológiáról. A katasztrófa után a tóból származó halmintákat megvizsgálták a magyarországi referenciacentrumban 1991 márciusában. A trichlorfon (organikus foszforszármazékot tartalmazó rovarölôszer) koncentrációja 0,15, 0,13, és 0,26 mg/kg volt a pontyokban, amurokban és az európai welsekben. A helyi lakosok rendszeresen fogyasztottak halat. A kémiai gyorsfürdetést követôen gyakran kosarakkal emelték ki a kábult halakat a tó felületérôl, majd a halakat általában hûtôszekrényükben tárolták hosszabb ideig. A szakemberek szerint az itt élõk becsült napi halfogyasztása 250 g lehetett mg trichlorfontartalommal, amíg az elfogadható napi bevitel nem haladhatja meg a 0,01 mg/kg-ot, azaz 0,60 mg-ot egy felnôtt nôben. Eszerint a bevitt mennyiség nagyságrendekkel nagyobb volt a megengedett értéknél. A négy Down-kóros gyermeken kívül a másik hét CA heterogén eredetû és megnyilvánulású volt. Ezt nehéz megmagyaráznunk, mivel a teratogének specifikus CA-kat okoznak. A hét CA-s beteg közül öt azonban olyan anyától született, akik ezeknek a CA-knak a kritikus periódusa idején fogyasztottak szennyezett halat. A trichlorfon teratogén hatását kimutatták hörcsögben, egérben és patkányban is, bizonyítva, hogy a méreg átjut a placentán. A fenti eseteink pedig egyértelmûen bizonyították a trichlorfon nem specifikus humán teratogén hatását is. Az ikrek magasabb aránya szintén összefügghet környezeti tényezôkkel, mivel valamennyi ikerpár a trichlorfon expozíciós ideje alatt fogant. Összegezve: a trichlorfon-expozíció okozhatta a Down-kórt négy esetben, más veleszületett rendellenességeket öt esetben, továbbá az ikerfogamzásokat. Három további fontos érv támasztotta alá a fenti ok-okozati kapcsolat helyességét a késôbbi vizsgálatoknak köszönhetôen: 1. A faluban a halak kémiai kezelését 1991 márciusában betiltották. Az ezt követô két évben született 10 gyermek egészséges volt. A késôbb (1996 végéig) született 32 gyermek közül mindössze egynél fordult elô veleszületett lágyéksérv (5). 2. Egy további vizsgálat során ellenôriztük azoknak az anyáknak az élve született gyermekeit, akik más halgazdaság környékén éltek, mivel a trichlorfont más halastavakban is alkalmazták. A többi halgazdaság vezetôi azonban követték a trichlorfon használatának nemzetközi és hazai szabályozását, és az alkalmazott minimális dózisok nem jelentettek magasabb kockázatot a Down-kórra és más CA-kra (5). 3. Eredményeink Lancetben történt publikálása (4) komoly nemzetközi figyelmet keltett, ezért késôbb egy brit (6, 7) és egy német (8 10) csoportnak állatkísérletekben sikerült igazolniuk a nagy dózisú trichlorfon számbeli kromoszómaaberrációt okozó, úgynevezett nondiszjunkciós hatását a petesejtekben. A húgycsôhasadék gyakoriságának folyamatos növekedése Az 1970-es évektôl 2010-ig észleltük a hypospadiasis (húgycsôhasadék) növekvô éves születéskori prevalenciáját. Az esetek részletes analízise (a coronalis típust mint minor anomáliát kizártuk) szerint a glandularis, penis-penoscrotalis és scrotalis-perineoscrotalis típusok aránya 54,5%, 40,9% és 4,6% volt. A hypospadiasis növekvô gyakorisága miatt végzett epidemiológiai vizsgálatunk a subfertilis férfiak növekvô arányát jelezte az apák között (11 13). Ez és a férfiak reprodukciójában észlelt más negatív jelenségek, például az ondósejtek számának drasztikus csökkenése (14) és a hererák gyakoriságának jelentôs emelkedése (15) az úgynevezett testicularis dysgenesis szindróma részjelensége lehet, amelynek hátterében az évezredes reprodukciós szelekció gyengülése állhat és oka a meddôségek kezelésé-

5 czeizelff.qxd :13 Page 13 M ÉTNEKI: A VELESZÜLETETT R ENDELLENESSÉGEK O RSZÁGOS N YILVÁNTARTÁSÁNAK 50 ÉVE 13 ben alkalmazott újabb orvosi módszerek kontraszelektív hatása (16). A Down-kór gyakoriságának növekedése az 1980-as és 1990-es években A Down-kór teljes (születéskori és magzati korban felismert és elektív vetélésre került) prevalenciája szignifikáns növekedési trendet mutatott az 1980-as és 1990-es években. Míg az 1970-es években 1,17/1000 volt az értékük, között ez 1,50/1000-re nôtt, 1,77/1000 maximumértékkel 1992-ben (17). Ennek a növekedésnek két fô magyarázata lehet. Az egyik a praenatalisan diagnosztizált Down-kóros magzatok növekvô aránya, ugyanis a Down-kóros magzatok mintegy egyharmada korábban spontán elvetélôdött, most azonban a korai szûrôvizsgálatok révén kórismézésre és nyilvántartásra kerülnek. A másik ok a 35 év felett terhességre vállalkozó nôk folyamatosan növekvô száma. A pectus excavatus esetek halmozódása Tatabányán Az elmúlt 15 évben a VRONY-ba bejelentett pectus excavatus (horpadt mellkas) esetek szignifikáns növekedést mutattak. A lefolytatott eset-kontroll vizsgálat eredménye szerint azonban ez látszólagos volt, és a helyi jobb bejelentési fegyelem állhatott a jelenség hátterében (18). A veleszületett rendellenességek általános gyakoriságnövekedése Kimlén 2002-ben a VRONY-nak bejelentett esetek alapján a Gyôr-Moson-Sopron megyei Kimlén a CAesetek összessége szignifikáns növekedést mutatott. Az ellenôrzô epidemiológiai elemzés azonban nem talált közös kiváltó okot a különbözô CA-k eredetében és kialakulásuk kritikus periódusa is más-más idôpontra volt tehetô (19). A csernobili atomreaktor-baleset magyarországi teratogén és mutagén hatása Az eddigi legsúlyosabb atomerômû-baleset április 26-án, hajnali 1 óra 23 perckor történt Csernobilban. A VRONY alkalmas volt az emiatt Magyarországon megnövekedett háttérsugárzás esetleges teratogén hatásának felmérésére. A CA-gyakoriság nem növekedett az atomerômûbaleset idején várandósok magzatjaiban (20, 21), ezt a késôbbi megismételt elemzések is megerõsítették (22 24). Sokkal nehezebb kihívást jelentett az esetleges mutagén hatások érzékelése, mivel a VRONY lényegében a teratogén hatások vizsgálatára alkalmas. Ezért alakult meg a világon elsôként az 1980-as években a magyar Germinális Mutációs Surveillance (25), ami a germinális mutációk három indikátorán alapult: 1) sentinel anomáliák ( de novo domináns mutációk) (26), 2) sporadikus: Down-kór és 3) a nem azonosított multiplex CA-kon belül a komponens CA-k, mivel ezek speciális halmozódásai a mutagén hatások legérzékenyebb indikátorai (27). Ez a surveillance nem mutatott semmilyen mutagén hatást a csernobili atomreaktor-balesetet követôen Magyarországon (25, 28). Az ivóvizek arzéntartalmának hatása Vizsgáltuk a hazai ivóvizek magas arzénösszetételének hatását a fejlõdési rendellenességek gyakoriságára. Az elemzés szerint az ivóvíz arzénkoncentrációjának növekedésével fokozódott a szívrendellenességek kockázata (29). Segítség a fejlôdési rendellenességgel érintett betegek orvosi és szociális ellátásának tervezéséhez Az 1970-es években a cardiovascularis CA-k klinikailag becsült születési prevalenciája 1/1000 volt. Részben a VRONY adatai (30), részben az elvégzett epidemiológiai vizsgálatok szerint valódi prevalenciájuk 10,4/1000-nek felel meg (31), és 1000 közül hét esetben volt szükség sebészeti beavatkozásra. Ezeknek az arányoknak a korábbi téves becslése miatt nagyon magas volt a cardiovascularis CA-k miatti csecsemôhalálozás, mivel a sebészeti kapacitás a korábbi alulbecsült számokon alapult, és sok érintett gyermek meghalt, mielôtt sebészeti korrekcióra került volna. A korrekt adatok publikálását követôen a szívsebészeti kapacitást növelték, amelynek eredményeként a cardiovascularis CA-k következtében elhunyt gyermekek száma szignifikánsan csökkent. A VRONY éves jelentései tájékoztatást adnak a fontosabb CA-k csökkenô vagy növekvô tendenciáiról, amelyek hasznos információt jelenthetnek az ellátásra szoruló személyek változó számának ismeretéhez. Az ultrahangvizsgálattal felismerhetô CA-k esetén folyamatosan A surveillance nem mutatott semmilyen mutagén hatást a csernobili atomreaktor-balesetet követôen Magyarországon.

6 czeizelff.qxd :13 Page A regiszter anonim adatai továbbra is közkincsként rendelkezésre állnak minden szakember számára. elemezzük a praenatalis diagnózis hatékonyságát, ami egyfajta minõségbiztosításnak tekinthetõ. A különbözô fejlôdési rendellenességek népegészségügyi jelentôsége Korábban a mortalitás és morbiditás arányát használták a betegségek népegészségügyi fontosságának becslésére. Újabban e mutatóknál jobbnak tartják az adott kórforma okozta életévveszteség és a károsodott évek számának a meghatározását. Az 1980-as években a WHO szakemberei a VRONY adatait találták nemzetközi összehasonlításban a legjobbnak, ezért nemzetközi együttmûködés keretében a magyar adatok alapján történt a különbözô CA-k okozta életévvesztések, illetve károsodott életévek becslése, ami meghatározza népegészségügyi jelentôségüket (32). A VRONY adatbázisa alkalmasnak tûnt a különbözô CA-k megelôzhetôségi arányának becslésére is (33). A VRONY a szolgáltatott alapadatokon és a fentiekben vázolt eredményeken túl lehetôséget teremtett a Fejlôdési Rendellenességek Eset- Kontroll Felügyeletének létrehozására (34), számos tudományos (kandidátusi, akadémiai doktori és PhD-) értekezésre és elôsegítette a hazai és nemzetközi együttmûködésekben való részvételt (35). A VRONY mint hungarikum egyedülálló értéket jelent az óriási esetszámot tartalmazó adatbázis, valamint az erre épülô kiegészítô rendszerek, így monitor- és surveillance-funkciók terén. A regiszter anonim adatai továbbra is közkincsként rendelkezésre állnak minden szakember számára. Bízunk abban, hogy a VRONY népegészségügyi fontossága az elkövetkezô 50 évben is megmarad, és lesznek olyan szakemberek, akik megôrzik, sôt tovább fejlesztik az elért színvonalat. Köszönetnyilvánítás A közlemény szerzôi köszönetet mondanak mindazoknak a munkatársaknak, akik részt vállaltak a VRONY munkájában. Köszönettel tartozunk minden adatbejelentô orvosnak, akik mindennapi megterhelô munkájuk mellett végzik a rendellenességek bejelentését. Hálásan köszönjük a VRONY területi képviselôk és kórházi összekötôk munkáját, akiknek a tevékenysége nélkül a bejelentések teljessége messze elmaradna a jelenlegi értéktôl. Irodalom 1. Czeizel AE. First 25 years of the Hungarian Congenital Abnormality Registry. Teratology 1997;55: Czeizel AE, Pazonyi I. Increase of upper-limb-reduction deformities in Hungary. Lancet 1976;i: Czeizel AE, Keller S, Bod M. An aetiological evaluation of increased occurrence of congenital limb reduction abnormalities in Hungary, Int J Epidemiol 1983;12: Czeizel AE, Elek Cs, Gundy S, Métneki J, et al. Environmental trichlorfon and cluster of congenital abnormalities. Lancet 1993;341: Virágh Z, Nemes E, Sperling L, et al. A cluster of congenital abnormalities particularly Down s syndrome in a small Hungarian village in Int J Env Health Res 1995;5: Doherty AT, Ellard EM, Parry EM, Parry JM. A study of the aneugenic activity of trichorfon detected by centromerespecific probes in human lymphoblastoid cell lines. Mutat Res 1996;372: Parry JM, Al-Obaidly M, Al-Walhaib M, et al. Spontaneous, induced aneuplidy, consideration which may influence chromosome malsegregation. Mutat Res 2002;504: Yin FY, Cukurcam S, Betzendahl I, et al. Trichlorfon exposure, spindle aberrations and non-disjunction in mammalian oocytes. Chromosome 1998;107: Sun FY, Schmid TE, Schmid E, et al. Trichlorfon induces spindle disturbances in V79 cells and aneuploidy in male mouse germ cells. Mutagenesis 2000;15: Cukurcam S, Sun F, Betzendahl I, et al. Trichlorfon predisposes to aneuploidy and interfers with spindle formation in in vitro maturing mouse oocyte. Mutat Res 2004;564: Czeizel AE, Tóth J, Czvenits E. Increased birth prevalence of isolated hypospadias in Hungary. Acta Paediatr Hung 1986;27: Czeizel AE, Tóth J. Correlation between the birth prevalence of isolated and parental subfertility. Teratology 1990; 41: Fritz G, Czeizel AE. Abnormal sperm morphology and function in fathers of hypospadiacs. J Reprod Fertil 1996; 106: Czeizel AE. Experience of the Hungarian Preconception Service between 1984 and Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;161: Klujber V. Genetic counselling of testis cancer patients in Hungary. In: Macek M (ed.). Early Fetal Diagnosis. Recent progress and Public Health Implications. Prague: Karolinum-Charles Univ Press; p Czeizel AE, Rothman KJ. Does relaxed reproductive selection explain the decline in male reproductive health? A new hypothesis. Epidemiology 2002;13: Métneki, J, Czeizel AE. Increasing total prevalence of cases with Down syndrome in Hungary. Eur J Epid 2005; 20: Siffel Cs, Tomcsik M, Szabo D. An unusual increase in the rate of pectus excavatum in a small city in Hungary. Eur J Human Genetics 2000;8(Suppl 1):176.

7 czeizelff.qxd :13 Page 15 M ÉTNEKI: A VELESZÜLETETT R ENDELLENESSÉGEK O RSZÁGOS N YILVÁNTARTÁSÁNAK 50 ÉVE Métneki J, Sándor J, Szunyogh M. Veleszületett fejlôdési rendellenességek elôfordulása Kimlén 2002-ben. EPINFO 2003;10(9): Czeizel E, Billege B. A csernobili atomerômû-baleset teratológiai értékelése Magyarországon. Orv Hetil 1988; 129: Czeizel AE. Infant mortality after Chernobil. Lancet 1990; i: Métneki J, Sándor J, Szunyogh M. A csernobili atomerômû baleset utáni idôszak Down-kór gyakoriság változásainak vizsgálata Magyarországon. Tanulmány. OEK Humángenetikai és Teratológiai Osztály, október. 23. Sándor J, Métneki J, Szunyogh M, Siffel Cs. Fejlôdési rendellenességek gyakorisága a csernobili reaktorbaleset után Magyarországon. Orv Hetil 2003;45: Métneki J, Sándor J, Szunyogh M. A csernobili atomerômû baleset utáni idôszakban a nem azonosított többszörös veleszületett fejlôdési rendellenességek és a járulékos ujj (polydactylia) gyakoriságváltozásainak vizsgálata Magyarországon. Tanulmány. OEK Humángenetikai és Teratológiai Osztály, október. 25. Czeizel AE. Hungarian Surveillance of Germinal Mutations: Lack of detectable increase in indicator conditions caused by germinal mutations following the Chernobyl accident. Hum Genet 1989;82: Czeizel AE. Population surveillance of sentinel anomalies. Mutat Res 1989;212: Kis-Varga A, Rudas T, Czeizel AE. A pair-wise evaluation of component elements in unidentified multiple congenital abnormalities. Mutat Res 1990;238: Czeizel AE, Elek Cs, Susánszky É. The evaluation of germinal mutagenic impact of Chernobyl radiological contamination in Hungary. Mutagenesis 1991;31: Rudnai T, Sándor J, Kádár M, Béres J, Métneki J, Rudnai P. Az ivóvíz arzéntartalma és a szívfejlôdési rendellenességek közötti összefüggések. Egészségtudomány 2012;2: Czeizel AE, Kamarás J, Balogh Ö, Szentpéteri J. Incidence of congenital heart defects in Budapest. Acta Paediatr Acad Sci Hung 1972;13: Mészáros M, Nagy E, Czeizel AE. Incidence of congenital heart diseases in Hungary. Hum Hered 1975;25: Czeizel AE, Sankararanarayan K. The load of genetic and partially genetic disorders in man. I. Congenital anomalies. Estimates of detriment in terms of years of life lost and years of impaired life. Mutat Res 1984;128: Czeizel AE, Intôdy Zs, Modell B. What proportion of congenital abnormalities can be prevented? Brit Med J 1993; 306: Czeizel AE, Rockenbauer M, Siffel Cs, Varga E. Description and mission evaluation of the Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities, Teratology 2001;63: Métneki J, Béres J, Czeizel E. A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 50 éves. Magyar Epidemiológia (in press).

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet Horváth Amanda: A környezet arzéntartalma és hatása az emberre. (Referáló közlemény) Egészségtudomány

Részletesebben

A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői

A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői Doktori tézisek Dr. Paput László Honvéd Kórház - Állami Egészségügyi Központ, Budapest Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály Semmelweis

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN?

FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN? FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN? Dr. Czeizel Endre Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest Idegcső-záródási rendellenességek (Anencephalia-Encephalocele-Spina bifida = AES) Megnyilvánulás

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010 Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei Debrecen, 2010 Születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon 80 78 76 Hungary Hungary,

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Quartett-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A pozitív családtervezés gyakorlata az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben az elmúlt hat év tükrében

A pozitív családtervezés gyakorlata az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben az elmúlt hat év tükrében KOMMENTÁR A pozitív családtervezés gyakorlata az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben az elmúlt hat év tükrében Erős Erika dr. 1 Hajós Anett 1 Kovács Réka 1 Supák Dorina oh. 2 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, dékán, az MTA doktora AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Doktori (Ph.D.)

Részletesebben

JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2005. évi adatairól

JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2005. évi adatairól JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2005. évi adatairól Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Budapest,

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Az egyéni perinatális folsav szupplementáció szakmai irányelv

Az egyéni perinatális folsav szupplementáció szakmai irányelv Az egyéni perinatális folsav szupplementáció szakmai irányelv Dr. Béres Judit/OEFI Dr. Klujber Valéria/ OGYEI Dr. Sándor János / DE DEMIN XIV. 2014. május 22. Debrecen A történet 1984 Családtervezési Modell

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Integrált-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Integrált-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Integrált-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

Doktori disszertációk védései és Habilitációs eljárások Ph.D fokozatszerzés

Doktori disszertációk védései és Habilitációs eljárások Ph.D fokozatszerzés Doktori disszertációk védései és Habilitációs eljárások 2013. Ph.D fokozatszerzés Ph.D fokozatot szereztek: *2013. február 7-én Máté Orsolya sikeresen megvédte A Down szindróma postnatális közlésének körülményei

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor Terhességmegszakítás Dr. Timmermann Gábor Megszülettünk hirtelen Egyikünk se kérte Kérve kérünk szép jelen Meg ne büntess érte. (Devecseri Gábor) Terhességmegszakítás Művi vetélés = abortus arteficialis

Részletesebben

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07.

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi problémái Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Sérülékeny csoportok A munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (vulnerábilis

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei:

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei: A DOWN-KÓR SZŰRÉSE Kedves Kismama! Gratulálunk születendő gyermekéhez! Ön és családja bizonyára örömmel várják az újszülött érkezését, azonban a legtöbb kismamához hasonlóan Önben is felmerül, hogy a szülés

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Az Integrált-teszt teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Skriba Eszter /Állami Egészségügyi Központ/ Merhala Zoltán Timmermann Gábor /SE.II. Női Klinika/ Magzati Diagnosztikai

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS

EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Az anyai életkor és szülési sorrend hatása a fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázatára Doktori (Ph.D.) értekezés

Az anyai életkor és szülési sorrend hatása a fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázatára Doktori (Ph.D.) értekezés Az anyai életkor és szülési sorrend hatása a fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázatára Doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Csermely Gyula István Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GYÓGYSZER INTERAKCIÓ A MAGZAT FEJLŐDÉSI ZAVARAINAK LÉTREJÖTTÉBEN. (A TARDYL NEUROTOXIKUS HATÁSA EMBERI MAGZATBAN) Doktori (PhD)

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Ismerni életmentô, oltani ajánlott!

Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Széleskörû védelem a meningococcus betegség ellen Már 2 hónapos kortól Minden korosztálynak. A meningococcus baktérium leggyakoribb, betegséget okozó típusai ellen.

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére MAGZATI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 3. Telefon: +36 1 273 1913 Fax: +36 1 273 1914 Mobil:

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója. a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója. a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról Guinea Egészségügyi Minisztériuma április 4-ig összesen 143, a klinikai tünetek alapján Ebola-vírus okozta megbetegedést

Részletesebben

A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA. Dr. Erős Erika

A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA. Dr. Erős Erika A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA Dr. Erős Erika Családtervezés története Magyarországon Veleszületett rendellenességek (CA) Jelenleg az újszülött halálozások 20-25%-áért felelősek a fejlett országokban,

Részletesebben