TARTALOM MMSZ. Új rendszerben az utcai szolgálatok. Jo g s z a b á ly v á lt o z á s o k. A Csongrád megyei Tanyaprogramról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM MMSZ. Új rendszerben az utcai szolgálatok. Jo g s z a b á ly v á lt o z á s o k. A Csongrád megyei Tanyaprogramról"

Átírás

1 MMSZ VIII. évfolyam/3. szám Hírlevél október TARTALOM Jo g s z a b á ly v á lt o z á s o k A Csongrád megyei Tanyaprogramról Az u t c á n é lő h a j l é k ta l a n o k kiléptetésének alternatívája Hajléktalan Közalapítvány pályázatai tél A módszertanok jövőjéről... Népszavazás a Józsefvárosban Ré g i ó b a n i s m e r t i n t é z m é n y i v á lt o z á s o k Könyvajánló Új rendszerben az utcai szolgálatok A hajléktalan ellátásban működő utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere januárjától lép életbe. Hogy a változás milyen keretekben történik, többek között erről hallhattak előadást mindazok, akik részt vettek a Hajléktalanokért Közalapítvány balatonföldvári konferenciáján... Ki van jelölve a helyed folytatás a 6. oldalon Azért van síró, hogy vigasztald, az éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, Hogy oltalmat nyerjen karjaid között. Azért roskadnak mások lábai, Hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják. Mélység felett van csak magasság. Hogyha más gyötrődik, szenved azért van, Hogy te befogadd szívedbe, boldogan. Megmutattad néha legalább, Hogy lelked által enyhült, szépült a világ? Vagy tán kezedtől támadt foltra folt Ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak, Menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Valahol rég siess keresd. Ki van jelölve a helyed. Bódás János Olyan nagyképűen, magabiztosan szoktunk ítélni! Megvan a véleményünk: ez ilyen, az olyan. Pedig dehogy tudjuk, milyen a másik ember! Egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát. De hogy mi is történt egy másik ember életében a születésétől kezdve mostanáig, hogy mitől lett ilyenné, milyen terheket hordoz, mennyi érték és szépség van benne, csak talán nem volt, aki előcsalogassa, észrevegye - sokszor alig-alig sejtjük! Székely János

2 2 Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Jogszabályváltozások július 27- ével, illetve január 1-jével módosulnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) egyes rendelkezései. A jogszabályváltozásról szóló öszszefoglalás segítséget kíván nyújtani a szociális szolgáltatásban dolgozók, illetve a gondozottak számára, az ezt a területet érintő lényegesebb változásokról, továbbá az ezekhez kapcsolódó fontosabb végrehajtási rendelkezésekről ad rövid tájékoztatást a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében. I. A személyes gondoskodásban részesülő személyek elektronikus nyilvántartás szabályainak pontosítása: január 1-jétől új rendelkezések léptek hatályba a szociális szolgáltatások nyilvántartási rendszerére vonatkozólag, ezért ezekhez az új szabályokhoz igazodva módosul a szociális hatóság által vezetett nyilvántartásban a szolgáltatók és intézmények által rögzítendő adatok köre (Szt. 20/C. (1) bek.). A módosítás szerint az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell: - a kérelmező természetes személyazonosító adatait, - a kérelmező lakó- és tartózkodási helyét, - a kérelmező állampolgárságát, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállását, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot, - az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, - a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját, - az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját. Törvényi szinten meghatároznak olyan szolgáltatásokat is, melyeknél nem kell adatot felvenni a TAJ alapú nyilvántartásba. Ilyen a TAJ alapú nyilvántartás alól mentesülő szolgáltatások: - a családsegítés, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, - a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, - a népkonyha, nappali melegedő - a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása és - az utcai szociális munka. Amennyiben a családsegítés, nappali melegedő vagy éjjeli menedékhely igénybevevője Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek hiányát kell rögzíteni a TAJ alapú nyilvántartásban, de a többi adatot ilyen esetben is fel kell venni a nyilvántartásba. A központi nyilvántartási rendszerbe való adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályai végrehajtási rendeleti szinten kerülnek majd rendezésre, így az elektronikus nyilvántartási rendszer a tervek szerint január 1-jével kezdi meg működését. A nyilvántartást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint szociális hatóság vezeti, a szolgáltatók, intézmények adatszolgáltatása alapján. II. Kapacitásszabályozás bevezetése új szolgáltatások, férőhelyek létesítése és az ellátotti létszám növelése esetén: január 1-jét követően új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő intézmények férőhelyeinek bővítése, illetve az ellátotti létszám növelése esetén a normatív állami támogatásra való jogosultságnak többletfeltétele lesz az új szolgáltatók, intézmények, valamint új férőhelyek és ellátottak befogadása az ellátórendszerbe. (Szt. 58/A. (2) bek. és (2a) bek.) A befogadás iránti kérelemben a fenntartónak be kell mutatnia azokat a szükségleteket, amelyek kielégítésére létrehozni vagy bővíteni kívánja a befogadni kért szolgáltatást, valamint az adott ellátási területen meglévő kapacitásokat. A fenntartó kérelméről az eljárás során a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója bizottsági javaslat alapján dönt, mérlegelve, hogy az adott szolgáltató, intézmény vagy férőhely létrehozása, ellátotti létszám növelése az ellátási területen felmerülő igényekre tekintettel valóban indokolt-e. III. Az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe vonása: A támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett január 1-jétől az utcai szociális munka finanszírozása is pályázati úton, három éves szerződés keretében valósul meg. A módosítás július 27-ei hatálybalépése biztosítja a fenntartók számára a megfelelő felkészülési időt, és jogalapot teremti a pályáztatás II. félévében történő lebonyolításához. A módosítással összefüggésben január 1-jével kikerül a kötelező önkormányzati feladatok közül az utcai szociális munka biztosítása. Provaznik Anna Babits Mihály: Ballada Irisz fátyoláról Megjön a tavasz tarkasága: fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok ciprusága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is; halálvágy száll a bús muzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza Irisz. S megjön a nyárnak tarkasága: poros utak, száraz porondok, a kertkarókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága; minden virág lehull, ha nyíl is; hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyitja Irisz. S megjön az ősznek tarkasága: aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápadt levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága; a kósza szél kacag is, sír is: az estnek rögös ege sárga, mikor felhős fátyolát tépi Irisz. Herceg! hátha megjön a tél is? Lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti Irisz.

3 Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ 3 A Csongrád megyei Tanyaprogramról A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság illetékességi területén a veszélyeztetett településformák közbiztonságának növelése, a lakosság biztonságérzetének fokozása érdekében 1997/1998. óta működik Tanyaprogram, amely jelentős eredményeket nemzetközit is - tudott felmutatni az elmúlt esztendőkben. A folyamatos munkavégzés tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy évről évre más elemekkel kell bővíteni a projektet, alkalmazkodva a változó, bővülő feladatokhoz, az újonnan jelentkező problémákhoz. A tanyán élők biztonságának folyamatos javítása egyedi prevenciós megoldások kimunkálását és végrehajtását teszi szükségessé, különös tekintettel arra, hogy az itt lakók jelentős része idős, egyedül élő személy. Az elmúlt évek gyakorlata igazolta, hogy a bűnmegelőzés komplex preventív munkáját a lakóközösségek napi ritmusához alkalmazkodva kell megoldani. Ennek figyelembe vételével a már meglévő modell új elemekkel történő bővítése részeként indult el 2009-ben a Külterületi Járőrszolgálat. A járőrszolgálatban résztvevők - kmb-s kollégák, határrendész, bűnmegelőzés területén dolgozó rendőr, valamint a Civil Hírlánc tagjai - előre meghatározott útiterv alapján járják a tanyavilágot a legfontosabb közbiztonsági, határrendészeti, bűnmegelőzési információkat személyesen megosztva a lakossággal. A szóbeli tájékoztatás mellett átadnak egy, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya által összeállított Bárka Biztonsági Csomagot, és kitöltésre kerül egy anonim biztonsági kérdőív is, amely a külterületen élők szubjektív biztonságérzetét méri. A programot először a Szegedi, majd a Csongrádi Rendőrkapitányság illetékességi területén vezettük be. Valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területére való kiterjesztése, a civil szféra bevonásának erősítése valamint a Civil Hírlánc információs lehetőségeinek bővítése a CSMRFK Vezetője által kiadott intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a tavalyi év második felére valósult meg. Ennek eredményeképpen került sor a Pusztázó IV. tanyakonferencián novemberében bejelentett Tanyakabineti rendszer kialakítására is. A feladattal érintett szakterületek szoros együttműködése mellett szükséges a civil szféra bevonásának erősítése, a Civil Hírlánc információs rendszer további lehetőségeinek bővítése. A személyes kapcsolatok kiterjesztése, egymás problémáinak megismerése, a tapasztalatok, jó gyakorlatok átvétele jelentős mértékben segíti a lakosság szubjektív biztonságérzetének alakulását. A Tanyakabinet a rendőrkapitányok helyi kezdeményezésére évente ül össze, hogy értékelje az illetékességébe tartozó külterületi, tanyás térségek közbiztonsági helyzetét. Ajánlott időpont a tavaszi mezőgazdasági munkák megkezdése és/vagy a téli időszak, kiemelten az ünnepek előtti hetek, tekintettel, hogy közbiztonsági szempontból mind a két terminusban fokozott veszélyhelyzetnek van kitéve az itt élő lakosság. A fórum lehetőséget ad a különböző intézmények, szakhatóságok tapasztalatainak cseréjére, az aktuális problémák megvitatására, a bűnmegelőzést segítő információs bázisok erősítésére, valamint a kontaktszemélyek elérhetőségét tartalmazó listák aktualizálására, a feladatellátással összefüggésben jelentkező technikai igények összehangolására. Tagjai a rendőrkapitányokon túl a külterületen feladatot ellátó kollégák, az önkormányzatok felelős szakemberei, intézkedési jogosultsággal rendelkező munkatársai, és a Hírláncban érintett szervezetek vezetői, munkatársai. A Pusztázás, azaz a külterületi járőrszolgálat a megye minden kistérségére kiterjedően 2011-ben egységesen heti két alkalommal folytatódik a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának koordinálásával. Ezzel párhuzamosan elindult egy lakossági fórumsorozat is a rendőrkapitányságok aktív közreműködésével. A rendezvények alkalmával tanyagondnokok, polgárőrök, biztonsági zárszakértő részvételével gyakorlati szempontú előadásokat tartanak a helyi sajátosságokhoz, problémákhoz igazítottan. M. Toronykőy Márta r. őrnagy osztályvezető Hajléktalan embereket segítő folyamatos telefon: 76/ A Dél-alföldi Regionális Diszpécserszolgálat várja a bejelentéseket, információkat az intézmények és a lakosság részéről.

4 4 Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Az utcán élő hajléktalanok kiléptetésének alternatívája Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása - címmel írt ki pályázatot a TÁMOP /1. kód alatt az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázati program célja és törekvése a hajléktalanságból való kiléptetésnek alternatívát adni. Fő szempont a hajléktalan emberek visszailleszkedésének elősegítése a társadalomba, az utcán élők számának csökkentése. A program lehetőséget kíván adni önálló életvitel kialakításához, a lakhatáshoz. A programba minimum 15, maximum 150 fő vonható be. A célcsoport elsődlegesen a tartósan, azaz 12 hónapnál régebben utcán élő hajléktalanok, illetve a rövidebb ideje a 30 napnál régebben utcán élők. A másodlagos célcsoportnak tekinthetők a 30 napja intézményben élő hajléktalanok, az ő számuk nem haladhatja meg a bevont összlétszám 50%-át. A TÁMOP /1. pályázat keretében támogatható tevékenységek: Projektelőkészítés (Szakmai program elkészítése, Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása, FAT programés intézményi akkreditáció előkészítése és/vagy megszerzése) A célcsoport bevonása (résztvevők felkutatása, szükségleteinek felmérése, a programba bevonandók kiválasztása) Egyéni fejlesztési terv készítése (célok megfogalmazása, lépések, tevékenységek meghatározása, felülvizsgálata, értékelése) Az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek (tanácsadás, intézményi befogadó szolgáltatások nyújtása, a személy elhelyezkedését gátló, alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása, pszichiátriai, addiktológiai tanácsadás, terápia, szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, az önálló lakhatásra/ önálló élet és a munkavállalói szerep öszszehangolására történő felkészítés, lakhatási lehetőségek felkutatása, támogatása, a támogatásban részesítetteknél a lakóhelyi beilleszkedés, lakhatás megtartásának segítése, tanulási- és munkamotiváció erősítését, álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását célzó programok, kulcskompetenciák fejlesztése, mentális állapotjavító programok, megszakított iskola-rendszerű tanulmányok befejezéséhez kapcsolódóan a felzárkózás segítése, a szakképzésbe való bekapcsolódás támogatása, OKJ-s és más felnőttképzési lehetőségek támogatása, munkába állással, képzéssel kapcsolatos tanácsadás, munkavállalással kapcsolatos segítségnyújtás, számítógépes ismeretek gyakorlása, idegen nyelv gyakorlása, foglalkoztatónak nyújtott bér- és járulék támogatása, krízisügyelet biztosítása, célcsoport nyomonkövetése, álláskereső, lakhatási, tanácsadói iroda kialakítása, a célcsoport-tagok által végzett önkéntes munka megszervezése, önkéntesek bevonása) A közösségi szociális munkához kapcsolódó tevékenységek (közösségfejlesztés és szervezés, a társadalmi integrációt segítő közösségi programok) Szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára Együttműködés (szakmai együttműködési hálózat megszervezése, települési/térségi/regionális fórumok, szemináriumok, szakmai műhelyek, konferenciák szervezése, tapasztalatcsere más TÁMOP as projektek megvalósítóival, befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok szervezése) Beruházás (férőhelyek kialakítása, eszközbeszerzés) Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása FAT program- és intézményi akkreditáció előkészítése és megszerzése Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A pályázati kiírás nagyon részletes, és sokféle szempontra kiterjedő, attól eltérni nem lehet. A törekvés nem kevesebb, mint a hajléktalan embereknek újra kapaszkodót adni, fedelet a fejük fölé, azaz az önálló élet lehetőségét megteremteni. Ennek érdekében a pályázat egyik sarokpontja, hogy a bevontaknak bizonyos célokat kell vállalniuk, olyanokat, melynek meg tudnak felelni a későbbiekben. A bevontaknak a siker érdekében saját adottságaikhoz képest kell vállalniuk a megvalósítandó célokat. Nem lehetetlen küldetéseknek kell lenniük, éppen ellenkezőleg: 10 olyan kisebb célt kell megfogalmazni, melyből, ha 1-et képes megvalósítani a programba bevont hajléktalan, már sikeresnek számít. A pályázat buktatója lehet a túlvállalás, ezért az irreális, be nem teljesíthető célok, elvárások sikertelen programot eredményezhetnek. Maximum 2 év áll rendelkezésre a projektre, ezalatt az idő alatt kell és lehet sikerre vinni, vagyis a bevont utcán élő hajléktalan emberek számára megteremteni a társadalmi, illetve a munkaerő-piaci integrációt. Provaznik Anna

5 Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ 5 A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai téli időszakra Rövid összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról, változásokról I. Téli programok: 2011-TE kóddal Kiírás várható időpontja: szeptember vége. Beadás várható időpontja: október vége (30 nap). Hivatalos döntés várható időpontja: december eleje. Teljes pályázható összeg Ft. A programok megvalósítását november 1-én el lehet indítani saját felelősségre: nyertes pályázat esetén a támogatott költségek elszámolhatók; vagy a programok indulását későbbi időpontra kell tervezni. Minden program megvalósítási időszaka: november 1. és április Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen: Igényelhető maximális támogatás: 120Ft/fő/nap. Kizárólag élelmiszer költségek támogathatóak. 2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása a téli időszakban: Igényelhető támogatás maximum: lábadozó és betegszobák esetében Ft/férőhely/nap, egyéb programoknál: Ft. 3. Központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka végzésének támogatása: Állami normatív támogatásból, vagy NEFMI-NRSZH pályázat forrásból nem finanszírozott, részmunkaidős utcai munka végzésének támogatása az utcai szolgálattal nem rendelkező településeken. 4. Krízis autó szolgálatok működésének támogatása: Működési engedéllyel rendelkező, vagy a 3. pontban közalapítványi forrásban részesített szervezetek pályázhatnak. A krízis autó feladatai: minden esetben helyszínre vonulás riasztás esetén, a diszpécserszolgálattal szorosan együttműködve. A pályázó vállalása alapján a kritikus időszakokban az ellátási terület bejárása a krízishelyzetek felderítése és megelőzése céljából, az utcai szolgálat működési idején kívül. A korábbi teljes megyei lefedettséget és a 24 órás készenlétet nem kötelező vállalni! A közalapítvány városi hatáskörrel településenként csak egy krízisautó működését támogatja, ugyanakkor megyénként több városi hatáskörű krízis autó szolgálat is támogatható (területi átfedések nélkül). A következő időszakokban feltétlenül nyújtani kell szolgáltatást: - hétköznapokon a 16:00-24:00 óra közötti időszakban, - valamint hétvégén a 16:00-20:00 óra közötti időszakban. 24 órás készenlét biztosítása a korábbi évek tapasztalatai alapján különösen indokolt a Dél - Alföldi Régióban Kecskeméten és Szegeden, ezért az ezen területek 24 órás ellátását célzó pályázatok a bírálat során prioritást élveznek. Igényelhető támogatás maximum: -Városi hatáskörű működés esetén maximum Ft -Megyei hatáskörű működés vállalása esetén Ft. -Prioritást élvező városokban, 24 órás szolgáltatási időszak vállalása esetén maximum Ft. II. Hajléktalan-ellátó szervezetek támogatása a téli időszakban ( Téli krízis ): TK kóddal A pályázat célja: a téli ellátás zavartalan biztosításához szükséges, más forrásból nem fedezett programok, költségek támogatása. Folyamatosan beadható pályázat, havi bírálattal, a támogatási keret erejéig. Teljes pályázható összeg: Ft, igényelhető támogatás legfeljebb Ft. Megvalósítás időszaka: november 1. és április 30. III. Vissza az utcáról program A pályázatban támogathatóak olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat tartalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programok, amelyek révén a krízishelyzetben levő vagy krízistől fenyegetett, a közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak. További információk: Közalapítvány Iroda: Varga Dóra, Szabó Andrea (1/ ; A pályázati kiírások megtekinthetők a címen. Mit kívánok Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet, utakhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot, magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot, bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el nem fárad, tekintetet szembe nézve, éjt meg nappalt soha félve, kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet! Balogh József

6 6 Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Új r e n d s z e r b e n a z u t c a i s z o l g á l a t o k A hajléktalan ellátásban működő utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere januárjától lép életbe. Hogy a változás milyen keretekben történik, többek között erről hallhattak előadást mindazok, akik részt vettek a Hajléktalanokért Közalapítvány balatonföldvári konferenciáján. A jelenlegi működés keretekben működő utcai szolgálatokat jellemzik: Törvényi kötelezettség van a működtetésre Jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint működnek, bizonyos szintű szakmai garancia adja a szolgáltatás színvonalát Intézményi normatíva, biztosított állami normatíva adja a működés forrását Kiegészítő források vonhatók be a szolgálatba Regionális diszpécserszolgálatok vannak jelen a szakmai koordinációban. A jogszabály szerint az lakosságszám felett ellátási kötelezettsége van az önkormányzatoknak a szolgálatok biztosítását illetően. A fentiekből adódóan a szolgálatok rendszerében több olyan probléma is adódott, amelyek megléte inkább akadályozó tényezővé vált. Az ellátási kötelezettség adott lakosságszámhoz kötődött, amely több esetben pontatlanul állapította meg a lehetséges szolgálatok számát A jogszabályi előírások a törvényi szövegértelmezés miatt rugalmatlanok voltak A működést biztosító intézményi normatíva egyre csökkenő értéket mutatott az elmúlt években, nem volt ösztönző a minőségi munkát illetően A szükségletek, a kapacitás és a támogatások összhangja hiányzott januárjától új finanszírozási rendszerben működnek tovább azok a szolgálatok, amelyek úgynevezett 3 éves befogadás -ba kerülnek. Ez országos viszonylatban kb. 85 szolgálat további működését jelenti majd a jövőben. A kialakított rendszer előnye, hogy Átláthatóbb, nyomon követhetőbb lesz a támogatás Rugalmas, a minőségi munkát ösztönző rendszer alakul ki Szabályozza a kapacitást, összhangba hozza a szolgálatok számát és a szükségleteket Szektorsemleges finanszírozást hoz létre (azonos eséllyel pályázhatott mindenki) A jelenleginél magasabb támogatási összeg várható Új elemként megjelent a teljesítmény-elvárás Az új rendszerbe csak azok a szolgálatok kerülhettek, akik érvényes működési engedéllyel végzik a munkájukat. A támogatási keretösszeg elosztásánál azok a szolgálatok lesznek előnyben, akik az utcai életmód felszámolására több szakmai eredményt vállalnak, az utcáról több elhelyezést vállalnak, valamint a hétvégére vonatkozóan, illetve a közterületi jelenlét felszámolására vonatkozóan egyéb programelemeket is terveztek. A pályázatok benyújtási határideje szeptember 23.-volt, izgalommal várjuk, hogy a téli időszakban kik maradnak a terepen? bnk A módszertanok jövőjéről... A jövő évtől bevezetésre kerülő szolgáltatási törvény átrajzolja a szociális szolgáltatások finanszírozását, szakmai kereteit. Azt látjuk, hogy az intézményekben folyó ellátások szolgáltatáscsomagokba való rendezésével, az egységes-szakterületenkénti (családsegítés, falugondnokság, idősellátás, hajléktalan-ellátás, stb.) módszertani szerepvállalás is változik. Ennek bevezetésére, ill. fokozatos átállására 2014-es dátumokat hallottunk. A módszertanok szerepét a jelenlegi szükségletekből kiindulva gondoltuk át és vetnénk fel néhány megfontolandó szempontot: A módszertanok jövőbeni feladatvállalását a továbbiakban hangsúlyosan - a minőségi szolgáltatásnyújtás fejlesztésében, - a képzésben, adatbázis készítésében, - szociálpolitikai döntésekhez háttér információk szolgáltatásában, - alapvetően segítő, támogató szaktanácsadói attitűdben látjuk. 1./ Módszertanok régiós szerepvállalása Vannak olyan ellátási területek, amelyek intézményszámuk, illetve az ellátás sajátosságai okán jobban értelmezhető régiós szinteken, ilyennek gondoljuk például a hajléktalan-ellátást, vagy a falugondnoki szolgáltatást is. Kiegészülve egy regionális diszpécserszolgálattal, olyan régiós szintű információkkal rendelkezik a módszertan, amely a szakmai tendenciákra, ellátási szükségletekre ezen a szinten tud hatékonyabb szakmai reagálással lenni. 2./ Az újonnan kialakítandó közigazgatási és ellátási szerkezetbe várhatóan sok olyan civil és egyházi fenntartó lép majd be, akiknek feltétlenül fontos lenne egy szakma módszertani, támogató, tanácsadó rendszer kiépítése lehetőleg a szolgáltatáshoz közeli, megyei, ill. regionális szinten. A szakmai tartalom tekintetében: szakmai elvárások, normák, intézmény kialakítás, működtetés, képzés stb. legyen jelen. 3./ Fentiek okán fontosnak tartanánk, hogy egy új szociális ellátás megszervezésénél (akár intézményi, akár szolgáltatás-szervezésről beszélünk), előírt elem legyen egy módszertani konzultáció, egyeztetés a szükségletekről, a létrejövő kapacitások szükségességéről. Ez nemcsak egy

7 benyújtott szakmai program véleményezését jelentené, hanem ezt megelőzően egy szakmai-módszertani konzultációt. 4./ Az ellátások megszervezésénél, a folyamatnak a végén pedig, ellenőrzés helyett egy folyamat-monitorozási szerepet is be kellene tölteni a módszertanoknak. A hatósági ellenőrzések, amelyek a normatív támogatások szabályos felhasználást, valamint a működési engedélyek szerinti feltételeknek a kontrollját jelenti, mi szükségesnek látnánk egy segítő-monitorozási feladatot, amely a szakmai elvárások, tartalmak tekintetében tenne ajánlásokat. Kocsis Máté, a VIII. kerület polgármesterének előterjesztésére szeptember 25-én népszavazást tartottak a városrészben. A helyi népszavazás három kérdést fogalmazott meg a hajléktalan ellátással kapcsolatban, melyre a lakosok igennel vagy nemmel szavazhattak. 1. Támogatja-e Ön, hogy hatályban maradjon Józsefváros Képviselő-testületének kukázást tiltó rendelete? 2. Támogatja-e Ön, hogy Józsefváros Képviselő-testülete rendeletben tiltsa meg Józsefvárosban a közterületen történő életvitelszerű lakhatást? 3. Támogatja-e Ön, hogy Józsefváros polgármestere még az idei évben tárgyalásokat folytasson a Fővárosi Önkormányzat vezetésével a hajléktalan ellátás színvonalának emelése és a kerület hajléktalanokkal kapcsolatos tehermentesítése érdekében? Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ 7 Népszavazás a Józsefvárosban - Kivezető utak megtervezése? - A népszavazás az 50 százalékos részvételi küszöb elérésének hiányában érvénytelennek tekinthető, a lakosok alig 16 százaléka ment el a szavazásra, ám mégsem vonja vissza a kukázás tilalmáról szóló rendeletet a VIII. kerület jelentette ki Kocsis Máté. Józsefvárosban január 1-je óta tilos a kukázás, erről még decemberében döntöttek, köztisztasági, és közegészségügyi szempontokat figyelembe véve. A rendeletet egyhangúan megszavazta a képviselő-testület. Azonban vannak különböző civil szervezetek (pl.: Új szemlélet csoport), amelyek azt mondják, ezzel a rendelettel egyenesen ellehetetlenítik, az amúgy is létminimumon élő embereket, hiszen a kukából újrahasznosítható tárgyakat, illetve üvegeket is ki tudnak venni a hajléktalanok, amelyeket aztán eladhatnak, beválthatnak. Ezzel szemben a kerület polgármestere azon az állásponton van, hogy a hajléktalan emberek ne az utcán lakva próbáljanak meg boldogulni, hanem vegyék igénybe az ellátásokat, lépjenek be a különböző szervezetek által nyújtott gondozási rendszerbe. A népszavazás kiírását a kerületre nehezedő hajléktalan probléma tette indokolttá, túlzott mértékű feladatvállalás ez Józsefváros számára. Ugyanis a fővárosi hajléktalanprobléma százaléka a kerületre koncentrálódik, s ez olyan terhet jelent a városrésznek, 5./ Végezetül, a módszertanoknak meg kellene őrizniük szakmai és szervezeti függetlenségüket, úgy, hogy a megyei kormányhivatalok függelmi rendszerétől különválasztva, független szakmai szakértői szerepben maradhassanak. Azaz megyénként lehetne egy delegáló civil szervezet, aki az adott területeken delegál szakmai szakértőket a fenti szakmai elvárások teljesülésére. Erre a feladatra a régióban a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete vállalkozik től létrehozható a Dél-alföldi Módszertani Hálózat, mint szakértői hálózat, amely a szolgáltatók, szakemberek részére nyújt gyakorlati segítséget, tanácsadást, valamint összekötő kapocs a megyei Kormányhivatalok, minisztérium és a szolgáltatók között. Csörszné Zelenák Katalin Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertan gesztora amelyre sürgős megoldást kell találni. Az eredmények ismeretében elmondható, hogy a népszavazás nem hozta el a várt megoldást, ám a szavazás kimenetele így is ad egy végleges képet a helyzetről: a megjelent szavazók 85 százaléka támogatja a kukázást tiltó rendelet hatályban maradását, így ez továbbra is szabálysértésnek minősül. Kocsis Máté a szavazás értékelése után bejelentette, hogy a rendőrség és a közterület-felügyelet együttműködésével nagyszabású, 0-tól 24 óráig tartó közrendvédelmi akció kezdődik a szabálysértések visszaszorítására. Ez kifejezetten a kukázásra, illetve a köztéren való lakhatásra irányul majd. A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy "a hajléktalanságból kivezető út megteremtéseként" programot indít az önkormányzat azoknak, akik a kerületben veszítették el otthonukat. Ezzel hangsúlyozta azt, hogy a VIII. kerület felelősséget vállal minden sorsért, amely itt sodródott a fedél nélküli élethelyzetbe, ám minden hajléktalanról, nincs lehetőségük gondoskodni. A VIII. kerületben kialakult helyzet nagyító alá tette a vidéki városokban is aktualizálódó problémát: hogyan találhatják meg újra a maguk előtt lévő utat a hajléktalan sorsra jutott emberek, illetve hogyan lehetne nekik megmutatni azt?! Provaznik Anna

8 8 Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Régióban ismert intézményi változások Hódmezővásárhelyen fenntartó váltás törént. A korábban Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ által fenntartott Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézményt átvette a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, az intézmény közvetlen felettes szerve Szeged-Csanádi Egyházmegye. Gyulán a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központja Éjjeli Menedékhely 24 fő férőhelyről 34 főre bővült. Kalocsán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott 10 férőhelyes átmeneti szálló bezárásra került. Kecskeméten megnyílt - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti csoportja által működtetett - több mint 100 főt befogadó Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ, amely több színtű ellátást biztosít a rászorulóknak. Ezt követően a Kecskemét Megyei Jogú Város által fenntartott Hajléktaln Gondozó Szolgálat lakói, gondozottjai átkerültek az újonnan megnyitott intézménybe. Az ott dolgozó munkatársak a Máltai Szeretetszolgálat kereteiben dolgoznak tovább. A korábbi évekhez hasonlóan ezen a nyáron is pontosításra kerültek az adatok a régió intézményeit tekintve. A Hajléktalan Ellátó Intézmények Magyarországon kiadvány néhány napon belül megjelenik a frissített adatokkal. Áprily Lajos: Ősz Kocsisné Farkas Mária Regionális Diszpécser Szolgálat Most már a barna, dérütötte rónán mulandóságról mond mesét a csend. Most már szobádba halkan elvonulhatsz s hallgathatod az álmodó Chopint. Most már a kályhatűz víg ritmusára merenghetsz szálló életed dalán, míg bús ködökből búcsút int az erdő, mint egy vöröshajú tündérleány. KÖNYVAJÁNLÓ KÉZIKÖNYV A SZOCIÁLIS MUNKA GYAKORLATÁHOZ "Öt év után második, átdolgozott kiadásban bocsátjuk útjára a szociális munka gyakorlati terepeiről szóló tanulmánygyűjteményt. Örömmel állapítjuk meg, hogy az első kiadás nagy siker volt. Megjelenése után két évvel gyakorlatilag elfogyott, mutatva, hogy jól mértük fel annakidején a szakma szükségleteit. Sikerét nyilvánvalóan magyarázza, hogy a szociális munkás képzés és gyakorlat széles területén volt használható. A szakmai közösség mindegyik tagjának volt miért kézbe vennie... a kötetben elsősorban azok a terepek szerepelnek, melyeken a szociális munka jellegzetességei a legteljesebben érvényesülnek, ezek "belakottak" a szociális munkások számára." (Kozma Judit) Housing first (először lakhatást) szolgáltatások hajléktalan emberek számára A súlyos mentális betegségekkel rendelkező felnőtt hajléktalan emberekkel foglalkozó szakirodalom általában hallgat egy, a nyújtott szolgáltatásokat erőteljesen befolyásoló kérdésről nevezetesen az ellentétről a Housing first (először lakhatást) és a Treatment first (először kezelést) filozófiák között. Jelen tanulmány egy hosszútávú kísérlet adataira támaszkodik, ahol összehasonlították a két módszert. A kísérletet 225 felnőtt, hajléktalan, mentális betegséggel rendelkező emberrel végeztek New York-ban. A tanulmáyn fordítása a viewpage.php?page_id=30 oldalon elérhető. Módszertani Kiadvány Kiadja: Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Felelős szerkesztő: Rigóné Kiss Éva, MMSz Kecskeméti Csoport vezetője Szerkesztők: Budainé Nagy Katalin, Provaznik Anna, Kocsisné Farkas Mária és Nagyné Bíró Katalin módszertani munkatársak. Megjelenik: Negyedévente, 100 példányban, házi nyomdában. Szerkesztőség címe: Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.; Tel./fax: 06-76/ ;

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere

Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere Balatonföldvár 2011. szeptember 15. 1. A jelenlegi helyzet elért eredmények Törvényi kötelezettség a működtetésre. Jogszabályban foglalt szakmai követelmények,

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁL IS É S GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁL TATÁSOK FŐOSZTÁL YA, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FŐOSZTÁLY, ESÉLYEGYENLŐSÁGI FŐOSZTÁL Y Segédlet a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011.

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének gesztorálásával működő Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30.

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Mester Dániel NRSZH Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 1 Igénybevevői Nyilvántartásról Célja: az ágazati szolgáltatások

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális szakmai nap - Kecskemét 2015. március 26. dr. Poloznik Aranka SZOLGÁLTATÓI

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató szolgáltatásokat érint jogszabályváltozásokról 2011. július

Tájékoztató szolgáltatásokat érint jogszabályváltozásokról 2011. július SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről Melléklet: 1 db A

Részletesebben

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN Szabó Andrea 2011. Szeptember 15. Balatonföldvár ÍRORSZÁG LAKOSSÁG: 4.2 MILLIÓ FŐ TERÜLET: 70.282 KM 2 DUBLIN LAKOSSÁG: 525,383

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2013/14. 1 A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben