XXI. hütet. Holozsuár, 1908 Október JO. szám. Unitárius Közlöny KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI. Dr. BOROS GYÖRGY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. hütet. Holozsuár, 1908 Október JO. szám. Unitárius Közlöny KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI. Dr. BOROS GYÖRGY."

Átírás

1 XXI. hütet. Holozsuár, 1908 Október JO. szám. Unitárius Közlöny A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. ÉBRESZTÉSÉRE ft SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. TARTALOM: Meghívó a D.F.E. közgyűlésére 177 fi A szerkesztő asztaláról 178 W Vezéreink és eszméink. Boros György \ 180 A mi unitárius hitünk M Emléket Déván Dávid Ferencnek! - Mózes Mihály 182 n Az igazi unitárius. Kisgyörgy H Imre 184 Az E. K. Tanácsból 185 A gyermekek védelme 186 Ámérikából. Kiss Sándor., 187 Irodalom 189 Egyházi és iskolai mozgalmak. 189 Egyleti élet és munkásság 191 Szerkesztői üzenetek 192 A polgárdii unit. egyhk. ünnepélye. (Boríték) 193 Kérjük az előfizetések megújítását, a tagdijak beküldését. Az Unitárius Közlöny és a Nők Világa egész évre 2 korona 40 fill. A D. F. E. tagjainak csak 2 kor. NYOMATOTT AZ»ELLENZÉKE-KÖNYVNYOMDÁBAN KOLOZSVÁRT.

2 Bibliai Történetek a népiskolák III IV. osztályai számára. Az unitáriusok egyházi képviselő tanácsa által jutalmazott pályamunka. Irta: TarcsafaM -Albert, kolozsvári igazgató-tanitó. Ötödik teljesen átdolgozott kiadás. Ára kötve 70 fillér. Sajtó alatt van és közelebbről megjelenik Betegh Pál villamos erőre berendezett könyvnyomtató- és könyvkötő-intézetében Székelyudvarhelyt. Megrendeléseket e kiváló tankönyvre elfogad a nevezett könyvkiadó. ly^u Rend- és illemszabályok átdolgozta Tarcsafalvi Albert 50. pld. ára 1 kor. Az Arany szabályok társa ez a kis füzet. A melyik ifjú megtanúlja és megtartja, annak nem lesz bántódása az életben, mert tudni fogja, hogy viselje magát valahol csak megjelenik. Nagy szüksége van rá mindenkinek A vallás és erkölcs tanítói fogadják szívesen és igyekezzenek megszerezni, mert a konfirmációra készítéskor s a téli tanítás alatt is jó hasznát veszik. Egyszerre csak 50 példányt küldünk. Az 1 kor. előre fizetendő. J^-v^ Vallás, hit és szabadság. A genfi konferencia könyve, 300 oldal, tartalmaz 25 értekezést a legjelesebb külföldi íróktól. Ára lapunknál rendelve 2 kor. Postán küldve 20 fillérrel több. Kedves, épületes és hasznos könyvek. Kis gyermekeknek: Jó gyermek könyve. Képes olvasó és verses könyv. Irta: dr. Boros György, ára I. oszt. 40 és II. oszt. 50 fillér. Tanulóknak és felnőtteknek, az unitárius egyház jeleseinek életrajzai arczképeikkel; a nagy negyed rét csinos füzet ára 1 korona, 10 példány drbja 80 fillér (40 kr.) 20 példány drbja csak 60 fillér. Nőknek: Szivemet hozzád emelem imádságos könyv Ára 2 korona 40 fillértől fölfelé, iides otthon a ^házias életnek és foglalkozásnak vonzó, tanulságos és szépséges leírása. Ára 1 kor., 10 példány drbja 80 fill. (40 kr.) Dr. Brassai: Nézetek a vallás eszméjéről. Ára 2 kor. Unitárius Közlöny egész évfolyama a Nők Világával együtt 2 kor. 40 fillér , 1903., 1904., bármelyik évről. Megrendelhetők szerkesztőségünknél és Lepage könyvárusnál Kolozsvárt. E Erdély legnagyobb, legrégibb és legkényelmesebb műterme a Aki igazán jó fényképet akar, az vétesse le magát Dunky Fivéreknél kiknek 23 éves fennállásuk biztos garantiát nyújt arra nézve, hogy a legjobb és legpontosabb kiszolgálásban fog részesülni. DUNKY FIVÉREK cs. és bír. udv. fényképészek országos hirü műtermeink vannak Kolozsvár, főműterem: Mátyás király-tér 10. Fiókműterem: Wesselényi Miklós-u. 3., Miskolc Városház-tér 20, S.-A.-Ujhely Főtér 9., Dés, Felső séta-tér. m

3 XXI. KÖTET. KOLOZSVÁR, OKTÓBER. 10. SZÁM UNIT4KW5 KÖZLÖNT A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér. Egy szám ára: Minden pénz Gálfi Lőrincz egyh pénztár-,,.,, -.,,., jv nokhoz küldendő Kolozsvárrá. - Hirdetesek 24 filler. Egyleti tagok, 5 evi kotelezettseg- ^ jutányos árban fölvétetnek. - Kéziratokat gel, egy évre 2 koronát fizetnek. nem adunk vissza. MEGHÍVÓ a Dávid Ferenc-Egylet közgyűlésére. Kedves tagtársaim! I s m é t íordult e g y e l az idő g y o r s k e r e k e s i s m é t kínálkozik az alkalom, h o g y találkozzunk e g y m á s s a l baráti kézszorításra, s z á m a d á s r a é s erőgyűjtésre. O k t ó b e r h ó é n 4 ó r a k o r K o l o z s v á r t k ö z g y ű l é s t f o g u n k tartani. Ide várjuk f i ó k e g y l e t e i n k jelentéseit e g y évi m u n k á s s á g u k r ó l, itt óhajtjuk hallani k é p - viselőiket. Itt óhajtunk újabb l e l k e s e d é s t meríteni további n e h é z m u n k á n k r a. Itt kell s z á m o t v e t n ü n k azzal, h o g y a m o s t a n i n e h é z föladatokkal h o g y k ü z d h e t ü n k m e g s azzal is, h o g y a m o s t a n i erős á r a m l a t o k között h o g y találjuk m e g a b é k e s s é g olajágát s h o g y ó v h a t j u k m e g s z i v ü n k b e n az e m b e r t á r s a i n k iránti szeretetet és jóindulatot. Átláthatják, h o g y m o s t v a l ó b a n n a g y s z ü k s é g v a n arra, h o g y m i n é l t ö b b e n e g y ü t t l e g y ü n k s a t a n á c s k o z á s o k b a n részt v e g y ü n k. É n bizom, h o g y E g y l e t ü n k tagjai s z á z a n k é n t í o g n a k m e g - jelenni. A fiókegyletek elnökei, r e m é l e m, a jelentéseket máris beküldötték. U g y a n o k é t k é r e m, s z í v e s k e d j e n e k képviselőiket a k á r h o z z á m, akár a titkár ú r h o z bejelenteni. J ó r e m é n y s é g g e l v á r o m a jelentést arról, h o g y a tagdíjak i m m á r h i á n y nélkül befolytak. F o g a d j á k szives k ö s z ö n t é s e m e t és k é r e m azokat, akik n e m j e l e n h e t n e k m e g, e g y - e g y l e v é l b e n k e r e s s e n e k föl. Kéri Kolozsvárt, szept. 19. Báró Petrichevich-Horváth Kálmán, elnök.

4 178 A szerkesztő asztaláról. E g y ifjú e m b e r t ő l, n e m i s e g y s z e r, azt hallottuk, h o g y aki k á r t y á s az n e m becsületes. L e g j o b b barátai ellen is e r ő s s z a v a k a t használt, t i s z t e s s é g e s m u n k á r a alkalmatlannak nyilvánította,, s ahelyett, h o g y barátilag t á m o g a t t a volna, nyíltan kitört ellenök. A m a g y a r á z a t m i n d i g az volt, h o g y kártyás e m b e r n e m lehet jó hivatalnok, s e m jó íérj, s e m jó családapa, s e m b e c s ü l e t e s e m b e r. N é z z ü n k szét i s m e r ő s e i n k k ö r é b e n s aztán d ö n t s ü k el, h o g y i g a z a v a n - e e n n e k az erkölcsbirónak. A felekezeti b é k e é p p e n o l y a n kívánatos, mint a h a z a b é k é j e. Á m d e a f e l e k e z e t n e m vallás, s n e m i s erkölcs, h a n e m h a t a l m i kérdés, a m e l y dicsekedik számával, befolyásával. Osztja az ü d v ö s s é g e t, d e n e m a m e n n y e i t, h a n e m a földit. A felekezeti b é k e 1896 óta, tehát mióta a polgári h á z a s s á g é r v é n y b e n v a n n e m n a g y o n c s ö n d e s, mert a katholikus p a p s á g e r ő s e n e l é g e - detlen volt az állami törvénnyel é s sokat irt é s beszélt ellene. D e tett is, m e r t m i n d e n t elkövetett, h o g y az új h á z a s o k reversalist adjanak s z ü l e t e n d ő g y e r m e k ü k r ő l. N o hát ezt mi n e m tartjuk s n e m i s tartottuk m e g e g y e z ő n e k a lelkiismeret s z a b a d - s á g á v a l, s bizony n e m i s k e r e s z t é n y i dolog, h a a kath. pap c s a k a r e v e r s a l i s o s p r o t e s t á n s r a adja áldását. T u d h a t n á, h o g y Isten előtt nincs s z e m é l y v á l o g a t á s. Ne temere" s z a v a k k a l k e z d ő d i k az a pápai körirat, a m e l y a k a t h o l i k u s és n e m katholikus közötti h á z a s s á g o t t ö r v é n y t e l e n - n e k m o n d j a. H á t e b b e n az a n a g y t é v e d é s van, h o g y M a g y a r - o r s z á g o n az o r s z á g o s és n e m a pápai t ö r v é n y dönti el, melyikh á z a s s á g t ö r v é n y e s. Aki a t ö r v é n y t ismeri és tiszteli, az n e m tisztelheti ezen p á p a i iratot. N e m válik d i c s ő s é g é r e a p á p a i s z é k n e k, h o g y ilyent cselekszik. H a s o n l ó a n n a g y baj az, h o g y saját híveit sújtja, m e r t a v e g y e s h á z a s s á g b a n élők közül a p r o t e s t á n s n e m veszi s n e m i s v e h e t i m a g á r a a pápai intelmet c s a k a katholikus, m á r p e d i g m e r ő k e g y e t l e n s é g azzal bántani híveit, h o g y ők t ö r v é n y t e l e n ü l élnek. H á t h a a katholikus h á z a s - fél, aki protestáns élettársat választott a m i h e z isteni é s e m b e r i j o g a volt vallást is f o g választani. A z a b r u d b á n y a i l e v e l e t olvassák el m i n d a z o k, akiket a v e g y e s h á z a s s á g k é r - d é s e érdekel. (U. K. 9. sz.)

5 170 A szenvedély m i n d i g v a l a m e l y b e t e g s é g. M a g a a s z ó mutatja, h o g y a kin rajta v a n s z e n v e d, m e r t n e m tud ura lenni, n e m tud m e g v á l n i tőle. N e m m i n d e n i k s z e n v e d é l y e g y e n l ő e n káros. A z ivás, lopás, kártyázás, h á r o m l e g v e s z e d e l m e s e b b s z e n v e d é l y. A z a sajátságos, h o g y i g e n s o k s z o r e g y ü t t íordulnak elő. A k i n erőt v e s z az ivás (korhelység) s z e n v e d é l y e, a n n a k s o k p é n z r e v a n s z ü k s é g e, s azt hiszi, h o g y a k á r t y á n nyerni lehet. Minth o g y a kártyán is, é p p e n mint a többi szerencsejátékon, v é g ü l m i n d e n k i csak vészit, a s z e n v e d é l y e s kártyás k é n y t e l e n h a m i s u t o n szerezni pénzt, i d e g e n p é n z h e z nyul. E l é g e g y rövid féle s z t e n d ő arra, h o g y a kártyásból korhely, a k o r h e l y b ő l sikk a s z t ó legyen. * Á m é r i k á b a n m o s t foly a n a g y k é s z ü l ő d é s a királyválasztásra. O k e l n ö k n e k nevezik, n e m k o r o n á z z á k m e g, de a d n a k ueki o r s z á g o t és hatalmat. P o l g á r e m b e r is, k a t o n a is, n a p s z á - m o s is lehet elnök, ha m e g é r d e m l i s h a m é g i s választják. M o s t unitárius e m b e r az e g y i k jelölt: Taft, s az unitáriusok lapja m o s t a választások előtt így szól: a jelölt bármily jó unitárius is, m i n t m a g á n e m b e r, mint jelölt, teljesen f i g y e l m e n kivül h a g y - hatja felekezeti viszonyát. * «I s m e r e t e s régi f o g á s o k a r o s s z e m b e r e k n e k, h o g y akit * m e g a k a r n a k csalni, v a g y m á s tekintetben bántalmazni, behívják a k o r c s m á b a e g y p o h á r italra, m e r t tudják, h o g y az ital elveszi az e s z é t s azután ú g y b á n h a t n a k vele, a h o g y tetszik. A z a furcsa, h o g y n é m e l y e m b e r ezt a g o n o s z ellenséget m i n d i g m a g á v a l hordozza, s m a j d n e m m i n d e n n a p m e g e n g e d i neki, h o g y őt ö n m a g á t csúffá, világcsufjává t e g y e. * S o k unitáriussal m e g t ö r t é n i k, h o g y vitatkozásba kell ereszk e d n i e nemunitárius barátjával. A k é r d é s g y a k o r t a m a r a d eldöntetlenül, mivel a n e m u n i t á r i u s n a k k ö n n y e n a k a d t á m o g a - tója, az unitárius p e d i g r e n d e s e n e g y e d ü l kell h o g y folytassa a harcot. M i n d e n é r t e l m e s és ö n t u d a t o s unitárius jó segítőt biztosíthat m a g á n a k, h a az Unitárius vallástörténete és főbb v o n á s a i " c í m ű füzetet z s e b é b e n h o r d o z z a, v a g y a m i m é g jobb, g o n d o s a n áttanulmányozza. A z t hisszük, h o g y olvasóink a S z e r k e s z t ő asztaláról s o k m o r z s á t leszednek, d e ú g y tetszik n e m sokat t e s z n e k rá. A m e g - e l ő z ő s z á m b a n szót tettünk volt az Unitárius K ö z l ö n y n e h é z

6 229 helyzetéről s n y o m t a t t u n k e g y nyilatkozatot kitöltésre. E g y kisasszony és e g y fiatal e m b e r beküldötte a m a g a nyilatkozatát v a g y i s két díjat Ígértek. A z a furcsa a dologban, h o g y a leány az északnyugati, az ifjú a déli határszél k ö z e l é b e n lakik. Ennél m é g csak az lenne furcsább, ha a két ifjú fölfedezné e g y m á s t. Vezéreink és eszméink. N a g y neveink és szép e s z m é i n k vannak. E kettő kell ahhoz, h o g y történelmünkre b ü s z k é k lehessünk és j ö v ő n k elébe bizalommal tekinthessünk. D e ennyi m é g n e m elég. A történelm e t ismerni és becsülni, az e s z m é k e t, m e l y e k a jelszavak alatt vannak, élni és az életben érvényesíteni kell. A z o k n a k fölújítása és ismeretté tevése, e z e k n e k fölmutatása és a tudatba átültetése m e g é r d e m e l e g y k e v é s időt s m e g f e l e l ő türelmet. A z Unitárius K ö z l ö n y b e n a n a g y neveinket és eszméinket is rendre b e m u - tatjuk. Kezdjük az elsővel, aki m á r csak azért is legnagyobb. Dávid Ferenc. D á v i d F e r e n c z a X V I - i k száz e m b e r e volt. A X V l - i k száz a k e r e s z t é n y világ t e n g e r é n az az áradat, a m e l y b e n sok régi rozzant bárka, s n a g y o n sok hatalmas szerkezetű hajó, v a g y teljesen elsülyedt és nyomtalanul eltűnt az idő m é l y s é g é b e, v a g y ú g y összerongálódott, h o g y újra kellett építeni, s n e m - csak új tengelyekkel s erős kerekekkel, h a n e m új árboccal, új e v e z ő k k e l s e g é s z e n új kapitányokkal kellett ellátni. Dávid F e r e n c z az alapjáig megújított hajó kapitánya volt. Hajójában az alapot, ami a biblia volt, adták a reformáció n a g y építői annyiban, h o g y a bibliát ő is elfogadta az isteni kijelentés g a z d a g tárházának. Milyen m á s világ volt akkor! írni csak a k e v é s hivatalos tudott. A kardot jól forgatták. A törököt sokszor m e g - verték. N y ö g t e M á t y á s bősz hadát B é c s n e k b ü s z k e vára"! A kard csörgését szerették, a táborban Tinódi b ú s dalait szív e s e n hallgatták, d e a m a g y a r miveltséget, azt a m e l y i k n e k alapja a tudomány, épülete a jól mivelt e l m e é s védőbástyája a k ö n y v, azt csak annyira ismerték, mint a jó k o n y h a i ételeket, az a kis g y e r m e k, akit csak m o s t választottak el az anyai tejtől. Luther Márton szerencsés volt, mert az ő németjeit e g y e - t e m e k oktatták. D á v i d Ferenc o r s z á g á b a n c s a k középiskolák v a n n a k jó gyéren. Itt először megkellett tanítni az írás és olvasás elemeit, h o g y azután l e g y e n h o v á hinteni a t u d o m á n y magvait.

7 230 D á v i d F e r e n c n e k a n e h é z v i s z o n y o k között n a g y előnyt nyújtott é k e s e n szóló szava. É d e s volt mint a m é z és h a n g o s mint a trombita. Csábított, mint a szikláról visszaverődött hang, m e g g y ő z ö t t mint a prófétai kijelentés. F e g y v e r ü l szolgált n a g y t u d o m á n y a. A szentírást senki s e m ismerte oly jól. N e m volt olyan tétel, a m e l y e t bármelyik pillanatban használni ne tudott volna. V é d ő b á s t y á k r ó l g o n d o s k o d o t t. M e g n y e r t e a királyt, J á n o s Zsigmondot. A z ifjú, de o k o s fejedelem Blandrata orvosnak, a ravasz olasznak hatalmában állott, D á v i d Ferencet bizalmával é s szeretetével segítette célja felé. A nép rajongott érette, a n e m e s s é g oly h ű s é g g e l követte, mint katonák a jó hadvezért. S z e m é l y e s n a g y tehetségeinek tulajdonítjuk óriás sikereit. H a a történelem készítői jobban szeretnék az igazságot, mint a feletkezet érdekeit, D á v i d F e r e n c a m a g y a r n e m z e t egyik h ő s e lehetne, ha egyébért nem, csak azért, h o g y a hitszabadság első szent törvényét kivívta és irásba foglalta a m a g y a r g e n i u s örök dicsőségére. Minden n a g y szellem utja tragikummal végződik. D á v i d F e r e n c e g y tragédiát át élt e g y m á s i k b a belehalt. M u n k á s ereje teljességében kiütik kezéből a tollat, mert m e g v o n j á k a sajtószabadságot. Mennyi gondolat, hány új eszme, s m e k k o r a irodalom halt m e g mielőtt születhetett volna! H a m é g csak n y o l c évig folyhatott volna szabadon a n a g y s z e r ű m u n k a, a m a g y a r reformáció irodalma utóiéri a németet! H a a sajtó szabad, a Socino és D á v i d közötti theologiai disputatió a nyilván o s s á g előtt foly, s talán ez lett volna D á v i d n a k utolsó n a g y diadala. Így csak annyit tudunk, h o g y Socino n e m győzött, ellenben Blandrata elérte célját, mert hazai fegyverrel elnémította Dávidot, aki n e m az olasz izlés szerinti misztikus reform á c i ó t csinálta m e g. Ez a m á s o d i k tragédia e g y m a g a s h e g y c s ú c s oldalában fejeződött be. A nap lement, a m a g y a r reformáció l e g f é n y e s e b b mécsvilága kialudt. Dávid F e r e n c üstökös volt, h o g y századok multával újra lássák fényét a népek". A századok elmultak. A látás ideje i m m á r itt van. Jöjjön, siessen látni mindenki. Akinek v a n sziv é b e n jóság, s lelkében é g a tudás vágya, siessen a D á v i d F e r e n c nyitott koporsojához és hirdesse a n a g y feltámadást, h a d d tudja m e g mindenki, ki volt a sirban, s ki él i m m á r k ö z ö t t ü n k és velünk. Boros György.

8 231 A mi unitárius hitünk. A l e g n a g y o b b ámérikai egyetem, a H a r v a r d - e g y e t e m rektora, dr Éliot W. Károly ezt mondja: S o h a s e m láttam, n e m találtam senkit, aki fájdalmat, aggodalmat, bánatot, s m é g a halált is bátrabban, t ö b b n y u - godtsággal, n a g y o b b elszántsággal és k o m o l y s á g g a l viselte volna, mint az unitáriusok. N e k e m az unitárius hit azért k e d v e s, mert a b b a n születtem, abban neveltettem; s azért is, m e r t saját tapasztalatom é s a m á s o k észrevétele szerint is, ez a legvidámítóbb a jóllét és m e g e l é g e d é s idején, s a l e g m e g n y u g t a t ó b b és legjobban vigasztaló a megpróbáltatás és kísértés alkalmával. H a valamiért hálás v a g y o k m á r pedig sok hálával tartozom a n e k e m osztályrészül jutott javakért valóban n a g y o n hálás v a g y o k azért, h o g y unitáriusnak születtem, s mindig e b b e n az egyszerű, m é l y e n m e g g y ő z ő unitárius hitben neveltettem. E n n e k a hitnek ismertetése és továbbterjesztése, erős m e g g y ő z ő d é s e m szerint, m a g a s z t o s dolog és szent kötelesség február 28. I F ^ 3 1 ^ Emléket Déván Dávid Ferencnek! A m a g y a r o r s z á g i Unitáriusok E. Képviselő Tanácsa a í. év augusztus hó 12-én tartott g y ű l é s é b ő l pályázatot nyit a Dávid F e r e n c első unitárius p ü s p ö k és vallásalapító életrajzának népies megírására. E z lenne e m l é k e az unitárius vallás és e g y h á z megalapítója n é g y s z á z é v e s születése évfordulójának. S z ü k s é g v a n erre is, m e r t hiszen a n é v és a z o k az eszmék, főleg p e d i g a lelkiismeretszabadságnak feláldozása n e m c s a k egyházi, vallási, de m a g y a r nemzeti tekintetben is megkívánják, megkövetelik, h o g y a D á v i d F e r e n c neve, a hitszabadság mezején óriási m u n k á s s á g a, n e m e s és fenkölt bátorsága ismeretes legyen m i n d e n unitárius előtt. Azt olvassuk, h o g y a svájci kálvinisták és a francia róm. katholikusok e m l é k e t emeltek és e m e l n e k S e r v e t n e k a g o n - dolatszabadságért. A z unitárius e g y h á z is néhai J a k a b Elekünkkel megíratván a D á v i d Ferenc élettörténetét, óriási munkálkodását halhatatlanná tette hitünk alapvetőjét. M é l t ó s á g o s és főtisztelendő püspök u r u n k pénzalapot teremtett a D á v i d F e r e n c emlékére. A Dávid F e r e n c - e g y l e t is az ő lobogója m a g a s z t o s elveit hirdetve, alatt m ű v e l i k a valláserkölcsi élet felébresztés jelsza-

9 232 vával. Kolozsvár városa is egyik utcájának e l n e v e z é s é v e l rótta le háláját az iránt, kinek ékesszólására e g y k o r az e g é s z v á r o s lerázta m a g á r ó l a g o n d o l a t s z a b a d s á g békóit. Tehát tettünk és m é g akarunk tenni azért, ki életét áldozta hitünkért, kinek nevét f é n y s u g á r övezi, kinek vallása a j ö v ő vallása volt, ki évszázadokkal előzte m e g korát, kinek a s z e n - v e d é s e k b e n is m a g a s z t o s példája m e g t ö r h e t e t l e n e k k é tett m i n k e t is hitünkhez. Tettünk, de m é g tennünk kell! Nagytiszteletü dr. B o r o s G y ö r g y is, kinek egyházi életünk m e z e j é n az unitárius vallás ismertetése körül elévülhetetlen é r d e m e i vannak, ha jól e m l é k s z e m, e g y k o r a nyilvánosság előtt lépett íel azzal az inditványnyal, emeljünk szobrot D é v á n D á v i d F e r e n c n e k! A z e s z m e megtestesitését h o g y mi akadályozta, n e m tudom. Lehet, h o g y a leányzó alszik, de n e m halt m e g ". G o n d o l o m, s ü r g ő s e b b t e e n d ő k vétették le napirendről az ü d v ö s indítványt. Ezt a tetszhalottat kell feltámasztanunk halottaiból. V á g y v a v á g y t a m, h o g y a n a g y szellem golgotáját, h o v a gondolataim m á r g y e r m e k k o r o m óta annyiszor vittek el a hálás e m l é k e z e t szárnyain, D é v a várát láthassam. L á t h a s s a m azokat a s z o m o r ú romokat, m e l y e k n e m z e t ü n k dicsőségét s közelebbről n e k ü n k a n a g y Dávid F e r e n c s z o m o r ú halálát és g y á s z o s sírhelyét hirdetik. V é g r e v á g y a m teljesült. F o l y ó év augusztus é n lelkemb e n azon gondolatokkal, m e l y e k hitem útain irányítók, m i n t e g y ihletve a n a g y szellem égi ereje által állottam m e g a m a vár alatt, a m e l y megtanította őseinket a hitért és házért meghalni. A vár alatt elterülő sétatér útain játszó g y e r m e k e k ártatlan zsibongása m á s k o r érdekelt volna, de itt és e reánk n é z v e s z o m o r ú e m l é k h e l y é n igazán olyan íájdalomérzés járta át sziv e m e t, mint azét, ki k e d v e s halottja sirhelyét keresi, és amint fölebb és fölebb vezetett útam, s z o m o r ú b b és s z o m o r ú b b, fájóbb és fájóbbá lett a mult emléke. A vár első kapujánál a n é m a r o m o k közt k e r e s t e m a helyet, m e l y e n sötét b ö r t ö n é b e fegyveres katonák kisérték az igaz embert, kit n e m rettentett m e g a világszabadság elvesztése, mert ő a lélek s z a b a d s á g á t többre becsülte az életnél. E g y parányi m é r g e s kígyó, m e l y n e k fejét az első isteni jövendölés szerint e m b e r törte m e g, hevert előttem a parton. Mint e k í g y ó n a k feje, ú g y tört m e g a lelkiismeretszabadság akkori ellenségeinek m é r g e s foga is. Mindenütt e g y parányi e m l é k é t k e r e s t e m a hálás k e g y e - letnek. Sehol s e m m i! Visszatérve a v á r h e g y aljára, s z é g y e n p í r futott v é g i g a r c o m o n ; s z é g y e n p í r azért, h o g y mi m é g e g y s z e r ű e m l é k k ö v e t s e m emeltünk annak, ki a legtisztább vallást h a g y t a nekünk.

10 233 E n n e k hatása alatt állva járulok e g y h á z a m elé s k é r e m lelkésztársaimat, emeljünk e m l é k e t első papunknak, főpásztorunknak! N e m g o n d o l o k íényes szoborra. A v á r aljában e g y kicsinyke kápolna, imaház, m e l y b e n az oda szakadt és D é v a v i d é k é n élő hitsorsosainknak az Isten e g y s é g é t hirdetni lehetne, legálland ó b b és m é l t ó b b e m l é k e lenne annak, kinek hite s o h a m e g n e m tört. N é h á n y ezer korona, h a m é g él a vallásos b u z g ó s á g, előteremthető, s ha a vándort o d a vezetné útja, látná, é r e z n é és megtanulná, h o g y a hit hódit, n a g y d o l g o k a t mivel. M i n d e n egyháztanácsos, minden pap, mindenik tanár és mindenik e g y h á z k ö z s é g e g y és íélév alatt hozzon áldozatul 20 koronát e m a g a s z t o s célra és 1910-ben letehetjük alapját a hálás kegyeletnek. É n a m a g a m és h í v e i m n e v é b e n kötelezettséget vállalok arra, h o g y ha inditványom el lesz f o g a d v a, é v v é g é i g 50 koronát fizetünk. V e g y e e szent ü g y e t k e z é b e a p a p s á g, ez a leghivatottabb arra, h o g y e m l é k e t állítson annak, k i n e k szellemében az Istenséget hirdeti. E z irja fel az általa emelt imaház k ü l s ő és belső falára azt, mivel a n a g y szellem m e g i n d o k o l t a halálát. Mindenik pap v e g y e n k e z é b e e g y gyújtőívet és a hálaérzettől áthatott l e l k e s e d é s n e k 400 évre e m l é k e lesz a dévai vár aljában s lesz az unitáriusoknak Mekkája, hol erőt merít az I s t e n e g y s é g eszméje.* Mózes Mihály, abrudbányai unit. lelkész Az igazi unitárius. (Fordítás angolból.) A z az ember, ki olyan e g y h á z kebeléből lép ki a n a g y világba, h o g y abban a l e g n e m e s e b b életet tanúsítson, melyb e n őt kültnféle nevelési és philantropus t e v é k e n y s é g r e n e v e l t é k, s aki m i n d e n v a l l á s o s c é l z a t t ó l át v a n h a t v a é s m i n- d e n jóra k é s z az az e m b e r az igazi unitárius. A z az igazi unitárius, ki s z a b a d s á g o t követel a m a g a s z á m á r a, s ugyanazt a szabadságot kívánja felebarátjának is; ki szeretetét osztogatja széltiben felekezetre való tekintet nélkül és egyesíti, társítja az igazságra t ö r e k v ő k e t s inkább az e m b e - risé g szükségleteiért munkál, m i n t s e m credójáért"; kit a józan * Hogyne lelkesednénk ezért a gondolatért! A közelgő E. Főtanács foglalkozni fog az emlék kérdésével. Ott jöjjön szóba ez az eszme is. Szerk.

11 234 ész vezet, mely egyedüli tekintély az igazságra és a lelkiismeret k o r m á n y o z, mint a m a g a v i s e l e t őre, mert e z e k n e m engedik, h o g y a betű v a g y h a g y o m á n y m e g v a k í t s a a szemét, a v a g y leigázza a szivét. A z igazi unitárius m i n d e n t ö r e k v é s e odairányul, h o g y m a bölcsebb legyen, mint t e g n a p volt és jobbá legyen holnap, mint m a volt. A z az igazi unitárius, ki azt vallja, h o g y isteniesebb d o l o g a szeretet cselekedeteit gyakorolni, m i n t s e m valamely taníorm á t aláírni é s a z t v a l l a n i; ő a v a l l á s t s z e l l e m i i m á n a k, s z e- m é l y e s igazlelküségnek és a segítésben való kész szolgálatnak tartja s megtanulja J é z u s példájából, h o g y irgalmas, könyörülő, e n g e d e l m e s, hasznos, s z e r é n y és alázatos legyen. A z az igazi unitárius, ki a világon e g y törvényt lát: a szeretetet és ú g y találja, h o g y a természet az A t y a s á g g a l v i s z o n y b a n van s Isten m i n d e n e g y e s lélekben i m m a n e n s ; ki isteni kinyilatkoztatást keres m i n d e n e g y e s felfedezett igazságban; és a kinek erős hite, h o g y a Gondviselés öleli át az e m b e r i s é g e t és h o g y m i n d e n földi v á n d o r e g y k o r o n fölleli a v é g e t l e n J ó s á g örök h ó n á b a v e z e t ő utat. E z e n alapigazságok és uralkodó érzelmek, m e l y e k b e n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n m á s o k is o s z t o z n a k n e m ami inonopoliumunk. É z e k csak segítenek abban, h o g y az életben mindent előbbre vigyünk; a b o r ú b a n derültséget támasztanak; tűrőkké tesznek a csalódásokban, h ő s ö k k é a veszélyben, g y ő z t e s s é a megpróbáltatásokban; e z e n alapelvek és érzelmek arra késztetnek, h o g y k é s z s é g e s e k l e g y ü n k a szeretetben s ami kis k ö r ü n k b e n reményteljes életkedvvel munkáljunk, érezve, h o g y a j ó s á g o s Isten: é d e s Atyánk; érezve, h o g y a síron tul hallfatatlan világosság derül reánk és hajlékunk az ü d v ö s s é g leend. Kisgyörgy Imre. [/- " ^J Az E. K. Tanácsból. Szeptember hó 9-én tartott ülés. A z E. K. Tanács ez ülésében 55 tárgy nyert elintézést. Az elnökileg elintézett ü g y e k r ő l beterjesztett titkári jelentés t u d o m á s u l vétetett. Megemlítjük e jelentésből, h o g y a vallásés közokt. miniszter úr az évi XXVII. t.-c. értelmében Miklós G y ö r g y székelyszentmihályi tanítónak a n é p n e v e l é s terén szerzett kiváló é r d e m e i n e k jutalmazására évi 200 kor. személyi pótlékot, Gálffy K á l m á n fűzesgyarmati tanítónak p e d i g I-ső é v ö t ö d ö s kórpótlékába kor. államsegélyt engedélyezett, továbbá elnökileg tett felterjesztésre özv. Fekete D o m o k o s n é

12 235 lelkésznétől helyzetére való tekintette], k o n g n i a visszatérítést n e m állapított m e g. A kükülló'i, keresztúri, udvarhelyi, felsőfejéri, háromszéki, kolozsdobokai e g y h á z k ö r ö k b ő l felterjesztett közgyűlési j e g y z ő k ö n y v e k, valamint a választásokról a jelentések e g y e s észrevételekkel t u d o m á s u l vétettek, illetve az E. főtanácsnak bejelentetnek. A kövendi e g y h á z k ö z s é g n e k toronyjavítás ü g y é b e n felterjesztett s z e r z ő d é s e jóváhagyatott; a kidéi e g y - h á z k ö z s é g n e k, e r d ő v a g y o n felügyeleti tekintetből, faeladásra e n g e d é l y adatott. A p a p n ö v e n d é k e k 1908/9. tanév I-ső félévi e g y e t e m i díja kiutaltatott. D r F e r e n c z József e g y h á z i tanácsosnak 1908/9. tanévre is e g y s z e g é n y tanuló konvikusi díjának fedezésére tett kor. a d o m á n y á é r t k ö s z ö n e t fejeztetett ki. Köszönettel vétetett t u d o m á s u l a S z é k e l y k e r e s z t u r o n é v b e n végzett ifjaknak az ottani g i m n á z i u m javára tett adom á n y a. A tordai g i m n á z i u m évi államsegélyéről felterjesztett s z á m a d á s elfogadtatott s h e l y b e n h a g y á s r a felterjesztettik a miniszterhez. A lúni birtokból e g y drb. ingatlan elcserélésére v o n a t k o z ó szerződés jóváhagyatott. A pusztaszentmiklósi és debreceni birtokon istáló-építtetés engedélyeztetett. A z e g y h á z k ö r ö k b ő l felterjesztett indítványok közül 25 tárgyaltatván, részben elfogadásra, r é s z b e n mellőzésre az E. Főtanács elé terjesztetnek. A gyermekek védelme. M e g h a t ó példákat mutat föl az állatvilág arra, h o g y a g y e r m e k e t az a n y a és apa ha kell életével is m e g v é - delmezi. Azt kellene hinnünk, h o g y az e m b e r tud ojyan bátor a p a lenni, mint a farkas, v a g y az oroszlán. Akit é d e s szülői neveltek föl, n e m is g o n d o l egyébre, mint arra, h o g y m i n d e n anya olyan édes, olyan g o n d o s, mint a fecske, v a g y a fürj, v a g y a többi madáranya. A. k a k u k o t rossz s z ü l ő n e k tartjuk, m e r t n e m saját fészkébe teszi és n e m saját m e l e g é v e l költi ki tojásait, p e d i g ő igy elég jól g o n d o s k o d i k az övéiről, mert r e n d e s e n g y e n g é b b család fészkébe lopja be az övéit, akik majd ha annyira nőnek, elbánnak a háziakkal, A z isteni gondviselés s a szülői - u g y látszik e g é s z e n e g y forrásból, a szeretetből táplálja az övéit. D e m é g sem. A z e m b e r s z ü l ő k között n a g y o n s o k szivtelen és k e g y e t l e n akad. A fiatal anya g o n o s z és m e g v a d u l t indulattal az olvasó i s m e r eleget n e m c s a k h o g y eldobja magától g y e r m e k é t, h a n e m m e g is öli vad k e g y e t l e n s é g g e l. A z a bűnös, aki m é g i s n e m olyan elvetemült, kiteszi", h o g y mentse m e g valaki.

13 236 S o k - s o k ezer ártatlan c s e c s e m ő pusztul el M a g y a r o r s z á g o n a szülők gondatlansága és szívtelensége következtében. Mivelt államokban nincs oly n a g y a r á n y ú g y e r m e k h a l a n d ó s á g, mint nálunk. Milyen n a g y veszteség, m i l y e n országos csapás ez, c s a k az tudja megérteni, aki foglalkozik a nemzeti élet n a g y k é r d é - seivel. Milyen elvetemült erkölcsiség fészkel ott, ahol a g y e r - m e k e t n e m szeretik s eldobják maguktói, b o r z o n g v a g o n d o l reá a vallásos é r z é s ű és tiszta szivű ember. Á m d e a rosszat j ó v á tenni s e m jó példával, s e m fenyítéssel n e m k ö n n y e n lehet. Arra kell hát gondolni, h o g y az ártatlan, önhibáján kivűl el ne v e s s z e n! A m a g y a r állam elismerés érette Széli K á l m á n böleses é g é n e k fölismerte a v e s z e d e l m e t és t ö r v é n y e s utón intézkedett a g y e r m e k e k védelméről. Mindenki tudja m e g, h o g y Kolozsvárt az állami g y e r m e k m e n h á z b a n az elhagyott kis g y e r m e k e k é d e s otthont találnak, c s a k be kell jelenteni és be kell küldeni. Á m é r i k á b ó l. Első közlemény lapunk 8-ik számában. Meadvilleben is m e g i s m e r k e d t e m két fiatal magyarral, akik az ottani acélgyárban dolgoztak. E g y párszor találkoztunk, de m i n t h o g y ők m o s t e g y fagylaltra, majd e g y pohár sörre, e g y p o h á r borra, v a g y a kinematográíba mentek, el kellett válnunk egymástól. N e w - Y o r k utcáin párszor g y ü m ö l c s ö t vásároltam. A g y ü - mölcsárusok k ö n n y ű kocsin tologatják az utcákon a banánt, a narancsot és barackot. E z e k n a g y o b b á r a m i n d bevándorlók. K é r d e z t e m tőlük is, h o g y szeretik A m e r i k á b a n? E g y e t l e n - e g y - szer s e m k a p t a m igenlő választ. N o g o o d! N o g o o d in A m e - rica!" mondotta e g y görög. Itt sok a m u n k a és nincsen annyi bor, mint az ó-hazában." E g y másik azt mondotta, h o g y j ö v ő n o v e m b e r b e n m e g y vissza G ö r ö g o r s z á g b a dollárocskájával. N e w - Y o r k b a n a 14-ik utcában, mikor a Szent István róm. kath. m a g y a r t e m p l o m " elé értem, h á r o m leány jött ki a t e m - plomból. B e r e g m e g y é b ő l jöttek Amerikába. Megszólítottam őket s próbáltam megtudni, h o g y ő k h o g y találják m a g u k a t Á m é r i - k á b a n? Készül vissza M a g y a r o r s z á g b a?" k é r d e z t e m az egyik leánytól beszélgetés közben. S o h a! a volt a rövid felelet.

14 188 A hajón a hálófülkében n é g y e n voltunk- E g y i k fiatal e m b e r Oroszországból jött n é g y évvel ezelőtt. Testvéreivel ü v e g e s - üzletet tart N e w Y o r k b a n. Szereti Amerikában. A r m á s i k fiatal e m b e r m a g y a r bevándorló. N é g y és fél é v e jött Á m é r i k á b a és itt üzletben dolgozik. M á r a m a r o s m e g y é b ő l való. Ő is, mint az orosz, pár hónapi látogatásra m e g y a régi hazába és ismét visszatér Ámérikába. O k annyiban m e g e g y e z n e k, h o g y valószínűleg izraeliták mindketten. E z e k m á r amerikaiak örökre. A harmadik társunk és én, annyiban m e g e g y e z t ü n k, h o g y ő is p a p n a k készül. A z ajtóra kifüggesztett táblán láttam: R e v e r e n d Powal. T e h á t papi ember. Kíváncsi voltam rá. A hajó indulása előtt ismét b e n é z t e m a kabinba. Papírdarabokkal behintve, egyik á g y telerakva számtalan apró c s o m a g g a l, legelői e g y n a g y kosárba font üveg. Most m á r bizonyos voltam, h o g y a R e v e r e n d megjött. Hollandiai s z á r m a z á s ú fiatal e m b e r. Most Saint-Louisban (Ámérikában) katholikus pap. N e m igen van alkalmam vele n a p k ö z b e n találkozni, mert amint értesülök, a napot a Bar-ban (ivóterem) tölti. H o g y ő m e n n y i r e szereti Amérikát, azt m é g n e m tudom, d e h o g y az ámérikai total abstainer" (szeszet n e m ivók) evangéliumát, ha esetleg ismeri is, de n e m követi, azt látom. A m e r i k a gazdag, s z é p föld. A z eszes, az önállóságot és erős m u n k á t szerető e m b e r n e k m a ott jobb alkalma van az érvényesülésre, mint bárhol a világon. Ezt én láttam és vallom. Ott az e m b e r boldogulása sokkal inkább f ü g g a tudástól, akaraterőtől, józanságtól, mértékletességtől, szüzességtől, szóval mindazoktól, mik a tiszta jellemet alkotják, mint b á r m e l y országban e földön. Nyolc h ó n a p n e k e m elég volt arra, h o g y belássak, kissé bepillantsak az ámerikai jellembe. A sociologiai tanáromnak, aki e kérdéseket s z a b a d e l v ü e n tárgyalja s aki n e m mulasztja el soha a hibákat kimutatni, s o h a s e m feledem el azt a g y ö n y ö r ű előadását, a m e l y b e n tolmácsolta hallgatóinak azt, a m á r általánosan elismert tényt, h o g y jóllehet az Egyesült Á l l a m o k b a n m a bámulatos g a z d a g s á g van, ott m é g i s több mértékletesség és szüz e s s é g van, mint a föld bármely országában. A mindenféle osztályból és törzsből kikerült bevándorlót s z e m m e l kisérik és aki Áinerikában boldogulni akar, először az ámerikai erényeket kell elsajátítania. Váljon, ha az e r é n y e k e t mi is átvinnők az életbe, n e m lenne-e a mi országunk is b o l d o g a b b? Vájjon n e m s z ü n n e - e m e g h a m a r á b b a kivándorlás? Kiss Sándor.

15 238 Irodalom. M e g j e l e n t : A néptanító küzdelmei az a l k o h o l i z m u s ellen az iskolában é s a társadalomban. Irta Kriza S á n d o r h o m o r o d - almási áll. isk. igazgató Ára 4 0 fillér. Ismertetni fogjuk. Ferencz József püspök ur a mult hónap végén több napot időzött Budapesten. Szept. 27-én megörvendeztette híveit, mert az úrvacsora osztásnál gyönyörű beszédet mondott. Ez az alkalom különben is kivételes volt, mert ugyanekkor dr Boros György imával, Józan Miklós egyházi beszéddel emelték az ünnepélyt. A hivek teljesen megtöltötték a templomot. Gyöngyössy Béla afiát közelebbről több kitüntetés érte. A kolozsvári unitárius egyházközség megválasztotta gondnokává. Most vesszük a hirt, hogy király Őfelsége miniszteri főerdófelügyelői méltóságra emelte. Nagyszámú tisztelőihez mi is csatlakozunk szives üdvözletünkkel. Dr Hajós Béla orvos afia valóságos közegészségügyi felügyelővé neveztetett, amit a kitűnő szakférfiú méltán megérdemelt. Kiss Sándor papjelölt, akinek a nevét olvasóink angol és ámérikai cikkeiről immár jól ismerik, Ámérikából szép bizonyítványt hozott haza. A meadvillei theologiai intézet tanári kara teljesen megvolt elégedve munkálkodásával, s a vizsgálat után a szónoklatban elért sikereit elsőrendű jutalomban részesítette. Az E. K. Tanács a Papnevelő Intézet meleg ajánlata alapján a Murányi Farkas Sándor palástdíjat (100 kor.) szintén Kiss Sándornak ítélte oda kitűnő tanulása és nagyarányú irodalmi munkássága jutalmául. A főt. püspök ur Fűzesgyarmatra kiküldötte papi szol- EGYHÁZI ÉS ISKOLAI MOZGALMAK. gálatra, miután Taar Géza családi ügyei miatt visszajött. Kiss Sándor úgyis mint jó szónok, úgyis mint kitűnő énekes hasznos szolgálatokat fog végezni az új állásban. Soós Vilmos ifjú szobrász, kit mult számunkban szives pártfogásába ajánlottunk olvasóinknak, a Brassai szoborból az E. K. Tanács részére is készit egyet megbízásból. A jeles tehetségű ifjúnak Kolozsvár város 400 kor. segélyt szavazott meg, hogy tanulmányait folytathassa. A Brassai tisztelői nagyon jól teszik, ha az ifjú embert megrendelésükkel buzdítják és segítik a továbbhaladásra. (Lakása Budapest IX. ker. Tűzoltó-u. 27/B. sz. Új papok. Szeptember 9-én az unitárius Papnevelő-Intézet bizottsága előtt szakvizsgálatot tettek és a papi pályára lépésre följogosittattak Árkosi Tamás jeles, László Balázs elégséges eredménynyel. Velük együtt immár 11 ifjú várja a hivó, szózatot, hogy szolgálhassanak az Úr szöllőjében. A Daniel-család örömüunepet ült szeptember 30-án, midőn dr. Daniel Gábor v. b. t. t leányát, Annát nőül vette zalachi Szalachy Béla. Ferencz József püspök űr adta rájok áldását. Ferenczy József _ vajdahunyadi gyógyszerész nőül vette Józsa Dórát, Józsa Mihály leányát Budapesten.. Vári Albert lelkész adta rájok az egyházi áldást. Dr. Veress Lajos Kolozsvár vá- ros egyik orvosa, az unitárius egyházi főtanács tagja, hosszas szenvedés után eltrimyt~63 éves korában Nagy rész-

16 239 vét nyilvánult koporsója körül. Az unitárius kollégium, a város, a magyar államvasutak és a tisztelői koszorúval halmozták el koporsóját. Csifó Salamon lelkész mondott gyászimát koporsója fölött. Külföldön ez idő szerint nincsen tanulónk, amit igen-igen sajnálunk Benczédi Pál Manchesterből már a tavaszon, Kiss Sándor Amerikából a nyár elején és Boros Irén Londonból a napokban, hazajöttek. Nagyon sajnos, hogy ifjaink a kitűnő alkalmakat nem igyekeznek fölhasználni. Kollégiumaink tanulói 1908/9- ben. A székelykereszturi gimnáziumban a beiratások szeptember 1 3. napjain történtek. Az iskolai évet Lőrinczi István 4-én 10 órakor magas szárnyalású, szép imával nyitotta meg a templomban. Pap Mózes igazgató tartalmas beszéddel intette az ifjusá got szorgalmas munkára. Beiratkozott összesen 200 tanuló. Ebből az I-ső osztálya 49, II ikba 51, III-ikba 33, IV-ikbe 31, V-be 22, Vl-ikba 14 tanuló. Vallásra nézve unitárius 105, református 42, róm. kath. 20, gör. kel. 21. ág. ev. 6 és izraelita 6. b k. A kolozsvári unitárius kollégiumban szeptember 2 5-én beiratkozott 322 gimnáziumi és 77 elemi iskolás tanuló, kik közül unitárius a gimnáziumban 153, a elemiben 38. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása 6-án, vasárnap volt. Imát mondott Raffaj Károly. Gál Jenő isk. felügyelő gondnok üdvözlő szavai után dr. Gál Kelemen igazgató szólott az ifjúsághoz, fejtegetve a hitnek a tudásban, a nevelésben, a tanításban való szerepét és hangoztatva a vallásos érzelem nevelésének szükségességét. Ferenc József püspök főpásztori áldása után elnök az iskolai évet megnyitottnak jelentette ki. Az ifjúság erre egyházi éneket énekelt. A Papnevelő Intézet ünnepélyes megnyitása szeptember hó 10-én volt. Közreműködött a theologiai ifjúság dalárdája, melynek fülbemászó accordjai után Győrfi István IV. éves pap növ. mondott szivre és lélekre ható szép imát. Az ima által meghatott szivekhez búzdító szavakat intézett a méltóságos és főtisztelendő püspök úr, kitartásra és szorgalomra intve a hallgatókat Kiemelkedő pontja volt a megnyitó ünnepélynek nagytiszteletü dr. Boros György theologiai dekán úr, tartalmas, gondolatokban gazdag felolvasása az új thelogia és új unitárizmusról, melyet nagy figyelemmel és lelki élvezettel hallgattak a jelenlevők. Az ünnepélyen résztvettek a theologiai tanárokon és hallgatókon kivül a gimnáziumi tanárok közül is sokan. K n. 25 éves papi és házassági jubileum. Az udvarhelyi unitárius lelkész-körnek e hó 20-án gyü'ése volt Hirn. Újfaluban. Itt azonban egy kedves ünnepség körében vett részt egyik szorgalmas és lelkiismeretes tagjának, Tibáld József barátunknak 25 éves papi jubileumán, ünnepelvén őt és kedves feleségét még úgy is, mint 25 éves házasokat. Az egyházikör lelkészei néhány kivételével mind eljöttek, sőt elhozták többen feleségüket is, azonkívül a jubiláló rokonai, barátai közelből, távolból mind eljöttek egy jókivánatra, megjelent Szabados Tivadar főszolgabíró családjával. A zöld lombfűzérekkel és virágokkal ékesített templom megtelt teljesen. Az ifj. énekkar énekszáma után a közönség a XC. Zsolt. 1. versszakát énekelte el, mely után szószékre lépett Demeter Dénes karácsonfalvi lelkész, imádkozott mély vallásos érzéssel. Az alkalmi szép és költői lendületű beszédet is ő tartotta Zsolt. II. r. ti. v. alapján, fejtegetve, hogy az unitárius pap az Urnák szolgál, mert szolgál családjának, vallásának, és hazájának. Beszéde végén üdvözölve a 25 éves szolgatársat és annak nejét, Isten áldását kérte az új 25 esztendő küzdelmeire. Ajlay János lelkész-köri elnök meleghangú beszédben, a kör nevében köszönté a jubilánsokat. Deák Mózes tanitó az ifjúság és az egyh. község nevében meleg szavak kíséretében 1 1 virágcsokrot nyújtott át a lelkésznek és nejének. Benedek András a kebli tanács nevében köszöntötte székely szívvel és szóval.

17 240 A köszöntésekre Tibáld J. meghatva válaszol, a maga és felesége nevében köszöni az ünnepet. Templomozás után a lelkészi lakás kertjében terített asztalokhoz telepedtünk le, hol gazdag lakomában volt részünk a jubiláns család szívességéből. A jókedv sem hiányzott s a szellemes pohárköszöntők árját Kísgyörgy Sándor esperes megindítván, folyt az és szállt a jókivánat azokra, kikért az ünnep vala. Valóban egy kedves nap volt s adja Isten, hogy 25 év múlva ismét ünnepelhessük Tibáld József kedves barátunkat és kedves nejét! * '* A székelyudvarhelyi unitárius egyházkör évi rendes közgyűlését a homoródszentpáli egyházközségben tartotta 60 tag jelenlétében. László Domokos tartalmas elnöki megnyitója után Kísgyörgy Sándor esperes számolt be az egyházkör egy évi valláserkölcsi életérőlés vagyoni állapotáról Szén Mihály homoródszentpéteri lelkész mondott magas szárnyalású beszédet a családi vallásosságról. A tisztújítás titkos szavazással a következő eredménynyel folyt le : Kisgyörgy Sándor vargyasi lelkész köri esperesnek, Pál Ferenc oklándi lelkész köri jegyzőnek, Demeter Dénes karácsonyfalvi lelkész közügyigazgatónak újra megválasztattak 6 évre. Gál József recsenyédi lelkész helyébe egyházköri pénztárnoknak Szén Mihály homoródszentpéteri lelkész választatott meg, szintén 6 évre. Főtanácsi képviselőkül 3 évre megválasztattak egyházi részről: Demeter Dénes és Ürmösi Károly lelkészek, világi részről: Barra Lajos körjegyző és Szathmáry Miklós áll. isk. tanitó. A keresztények Indiában. Hira Gal Kusnar azt mondja, hogy ha Indiában a keresztények ugy viselkednének, mint igazi keresztényekhez illik, a kereszténység immár a fő vallás volna Indiában. De ott a keresztények általában igen rosszul viselik magukat, s a miatt az indusok igen rosz véleménynyel vannak felőlük Ez az indus azt tanácsolja, hogy a keresztények először maguk közé küldjenek missionariusokat, s a saját szivökbe csepegtessenek keresztény érzelmeket, s a mig ez be nem következik, addig ne jöjjenek ide, mivel most a keresztények roszabban viselik magukat a pogányoknál. Mohun Roy Rajah Ram, az indiai Brahmo Somaj felekezet alapitója, szeptember 23-án hunyt el 1833-ban. Angliában az unitáriusok központi épületében megünnepelték az emlékét, mert Mohun Ray tisztán unitárius elveket valott. A biblia olvasása alapján s anélkül, hogy valaha olvasott volna unitárius könyvet vagy iratot, rájött ugyanarra a vallásra, amelyet azelőtt 300 évvel Dávid Ferenc hirdetett. A pókháló a templomban. Közelebbről egy anya a kis hat éves leányát elvitte a templomba. A kis leány éppen egy sarokba került s nagyon jó! viselte magát, miért is az anyja újból elakarta vinni, de a kis leány nagyon kétségbe esve kérte, hogy őt ne vigye el. Miért kérdezte az anya. Félek a póktól. Ekkor kiderült, hogy szegényke mellett egy pók gazdálkodott a templom sarkában, s oly nagyon megijedett tőle, hogy többé nem vágyott a templomba. EGYLETI ÉLET ÉS Az egylet pénztárába f. év junius 22-től szept. 22-ig rendes tagsági díjat fizettek: Deák Mózes H -Ujíalú 908-ra, Kilyén Mózes Ikland ra, Zsigmond Ferenc Sinfalva 1908-ra, Wolf Józsefné M.-Vásárhely 1908 MUNKÁSSÁG re, Boros György Ladamos l-re, Kiss László Alamor re, Székely Sámuel Szamosujvár 1908-ra, Nagy Elemér Gurahonc 1908-ra, Szabó Gyuláné Alsócsernáton re, Gaál Ilona,

18 241 özv. Gaál Sándorné Válaszút, Árkosi Béla Selmecbánya 1908-ra, Székely György Nagyszeben ra, Péter János Székelyudvarhely ra. Benkő Mihály, Zsakó István Molnár Sándor Kolozsvár ra, Müller Gyula ra, Zsakó Andor 1908-ra. Előfizetői díjat fizettek: Orbok Lajos Héjjasfalva 1908-ra, Dacó Mózes Héderfája 1899-re, dr Gelei József Óradna, Péterfi Lajos Pancsova re, Péterffy Anna Kassa 1908-ra, Gábor Ferenc, Székely Miklós Ámérika, Fazakas Ferenc Kolozsvár ra, dr Balázs Ferenc Kolozsvár ra. A keresztur-köri fiókegylet pénztárába fizettek: Simó Lidia Kissolymos, László Sándorné, Mátéfi Andrásné Szentábrahám 1908-ra, László Andrásné 1906-ra, Máté Juliska Enlaka re, Osvát Áron Kobátfalva ra. A maros-köri fiókegylet pénztárába fizettek: Gál Károlyné, Gál Ferenc Szentgerice 1907-re, Szabó Zsigmond re, Sófalvi Gergely Nyárádszereda ra, Bartalis József, Bartalis Józsefné Csikfalva 19ü7-re, Nagy Pálné Körfrkapu re, Kiss Dániel Székelykaál 1907-re, ifjú Mátyus Ferenc ra, Kelemen Árpád 1907-re, Halmágyi János Vadad, Szabó Lajosné Szentgerice 1908-ra, Török Elek Nyárádgálfalva ra, Zsigmond Mihály re, György Vilmos Temesvár re, Kelemen Albert, Kelemen Albertné, Csongvai Lajos, Schüller József, Horváth Miklósné, dr Sárkány Miklósné, Klein Izidor, Rédiger Béla Marosvásárhely 1908-ra, Rédiger Árpád ra, Szentiványi Sándor, Bedő Zsuzsánna, Mikó Árpádné 1908-ra, Szakács Ferencné Székelykaál 1908-ra, Nagy Jenő, Nagy Jenőné Jobbágyfalva 1907-re,. Herszényi Bálintné Marosvásárhely 1908-ra Az udvarhely-köri fiókegylet pénztárába fizettek: Bencze Dénes Homorodszentpál 1907-re, Gábor Márton Székelyudvarhely 1908-ra, Boda József Csiktapolca 1908-ra. Az abrudaányai fiókegylet pénztárába fizetett 29 tag. Az Unitárius Közlöny nvomdai költségeire fizettek: Br P. Horváth Kálmán Felsőzsuk 50 K, Boros György Ladamos 4 K, Röszner Valéria Nagybánya 2 K 30 f, dr Hankó Domokos Szászrégen 20 K, Firtos Dénes Beszterce 2 K. Fogadják az egylet köszönetét. Kolozsvár, 1908 szeptember 22-ém Gálfi Lőrincpénztárnok. M. M. Az aranyos-tordaköri választásról szóló tudósításban (152 1.) ez foglaltatik: A vidék Németh mellett foglalt állást. Még a bányavidéket is megnyerte magának a torockói lelkész, mert a körben hagyományos volt a szokás, hogy Torockó, a vidék központja nem engedheti át a dicsőséget Tordának. Ezúttal Torda győ zőtt, mert a Németh 29 szavazatával szemben Lőrinczi 33 szavazatot kapott." Egészen meglep az a kijelentése, hogy ebben a közleményben a végvidékre, tehát Abrudbányára és Szerkesztői üzenetek. Verespatakra sértés és lekicsinylés foglaltatik. Én úgy olvastam s most is csak úgy látom, hogy ez a Németh István nyereségét hirdeti a bányavidékre vonatkozóan. Azt láttam benne, hogy a tisztviselők választását mindenki olyan jelentékeny dolognak tartja, hogy nagy költséggel is elmegy a gyűlés helyére. Ez nem kicsinylés, hanem elismerés. Ennek néztem s ezért közöltem. Az U. K-től nagyon távol áll a személyeskedés, vagy bármi ehez hasonló.

19 A polgárdii unitárius egyházközség húsz éves fennállását ünnepelte augusztus 16-án. Ünneplésének nem a fitogtatás, nem a hóditas, hanem a múltnak szemlélése mellett erőnknek számbavétele és a lankadóknak bátorítása volt a célja. E célnak megfelelően voltak a meghívók is kibocsátva, mert szorosan csak az érdekeltek és az ismerősök voltak meghíva. A meghívottak meg is jelentek és akik személyesen nem vehettek részt, üdvözletüket küldötték az ünneplő polgárdii unitáriusoknak. Jelen volt Józan Miklós esperes, Telkes Simon nyug. miniszt. tanácsos, Fekete Mihály, Telkes Béla papjelölt, Frank Alajos, Spiegel Gyula, Brünner Jenő vendég urak, az egyházközség számos tagja és több idegen, bár a zuhogó eső sokakat visszatartott a megjelenésben. Üdvözletüket küldötték : mélt. Ferencz József püspök úr, Perczel Ferenc, a Mezőgazgák Szövetkezetének igazgatója. Ürmösi József, Kökösy Mihály, Szász András, Pálfy Ferenc, Demeter Dénes volt polgárdii lelkész urak, Csifó Salamon tanár úr, aki az imaházat szentelte föl annak idején, az orosházi, mezőberényi, seregélyesi, zalátai, vilonyai unitárius egyházközségek. Táviratilag üdvözölt Végh Mihály titkár úr. D.e. loórakor kezdődött azünnepélyes istentisztelet. Imát mondott Kiss Károly helybeli lelkész. Beszédet Józan Miklós esperes, az egyházközségnek volt papja. Hatalmas missziói beszéd volt. Istentisztelet után díszközgyűlés volt. Kiss Károly nyitotta meg. Megnyitója a múltnak szemlélése, a jelenuek fölmutatása és a jövőnek festése volt. Megnyitója után az üdvözleteket olvasták fel. Igen kedves megnyilatkozása volt ez a polgárdii unitáriusok vendégszeretetére, barátságára való visszaemlékezésnek. Ez alkalommal gyűjtés is fclyt egy alkalmas és hasznos emléknek a beszerzésére. Az adakozók névsora is felolvastatott. Adakoztak: a seregélyesi egyházközség 20 K, zalátai egyházközség 5 K, nagytiszt. Józan Miklós esperes 10 K, Kiss Károly lelkész 5 K. Kózári János gondnok 5 K, D. Berki János 2 K, Gróf János és neje 2 K, Telkes Simon, Telkes Béla, D. Molnár János, Berki Lajos, Kovács Mihályné, Kalocsa Péter, D. Berki Jánosné, Kalocsa Péterné, Kalocsa Jánosné, özv. Császár J á n o s n é 1 1 K - á t. Ez után indítványok és végűi Telkes Béla szavalata következett. Délután istentiszteletet Telkes Béla tartott. Este pedig bál volt. Az adományokért és szives üdvözletekért e helyen mond hálás köszönetet a lelkészi hivatal. De egyszersmind kéréssel fordul a közönséghez. Az ünnepélynek maradandó irodalmi emléket is szeretne állítani a Dunántúli kis könyvek" II. könyvében. Célja ennek a misszió. Szives adományokat kér e célra. Telkes Simon és Kiss Károly urak már föl is ajánlottak e célra K-t. Ékszereit, ezüstnemüek, órák, angol, franeia, Württemberg! és berndorfi :: :: különlegességek :: :: a legjutányosabban beszerezhetők ===== angol rendszer szerint ===== Sárgáján os ékszerész s egyházi szerek mú'intézetéből K0L0Z5ÜÁR, MÁTYÁS KIRÁLY-TÉR 13. Tájékoztatásul 2000 ábrával ellátott árjegyzék ingyen és bérmentve. Ékszerek-, órák-, ezüstnemüekből stb. valasztékot Is készéggel küld.

20 RLRPITTRTOTT TELEFON 233. SZRM Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves pártfogásába ajánlani 29 év óta fennálló, a mai modern technika minden eszközeivel, a :: legújabb betűkkel és gépekkel felszerelt :: ELLENZÉH-KÖNYIfNYOMDiÍNKüf Műintézetünkben mindennemű könyvnyomdai munkák, úgymint: tudományos művek, tankönyvek, röpiratok, szaklapok, iskolai és hivatalos rovatos ívek, különféle meghívók, eljegyzési és menyegzői értesítések, körlevelek, falragaszok, árjegyzékek, névjegyek; valamint mindenféle nyomdai termékek a legegyszerűbbtől kezdve a legdíszesebb kivitelig gyorsan :: :: :: és pontosan készíttetnek el. :: :: :: Midőn dúsan berendezett könyvnyomdánkat bátrak vagyunk a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlani, egyben tisztelettel kérjük, :: :: hogy nyomtatvány-megrendeléseivel :: :: ELLEHZÉH-KSHYVNYOMDÚNKÍIT :: :: :: megtisztelni méltóztassék. :: :: ::. MŰINTÉZETÜNK: KOLOZSVÁR, SZEMTEGYHRZ-UTCR 22 RLRPITTRTOTT TELEFON 233. SZRM

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.)

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) Májay Gábor 230. sz. gyüjtőívén Szentgericzéről: Májay Gábor, Kiss Gyula, Gál Károly, Gál Gyula 1 1 koi., Iszlai Albert 50

Részletesebben

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok.

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Urvacsorai beszéd húsvétkor. Péterfi Dénes 81 A hit virágai. Imák nők számára. RédigerGéza... 258 Szentek egyessége. (Üdvözlő beszéd.) Kelemen Albert.. 265 Keresztény buzgóság.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDAÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés. V-ii éyfolyai. 1890. jannár 15. 2. szái. Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vonatkozó közlemények

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

EGYHÁZI ÉLET. a Hazaszeretet" kérdésével foglalkozott.

EGYHÁZI ÉLET. a Hazaszeretet kérdésével foglalkozott. \ EGYHÁZI ÉLET Egyházi Képviselő Tanács második évnegyedi gyűlését június 1-én tartotta meg dr. Kovács Lajos püspök és dr. Barabássy László főgondnok elnöklete alatt. Egyházi Főtanács június 11 12. napjain

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. II. Hittaniak, bölcselmiek. III. Nevelés és oktatásügyiek.

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. II. Hittaniak, bölcselmiek. III. Nevelés és oktatásügyiek. TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Halhatatlanság. VÁRI ALBERT 21 Péter apostol bizonyságtétele a szentlélekről. Ümiösi KÁLMÁN. 88 Egyházi beszéd. ÜRMÖSI KÁROLY 203 Történelmi pillanatok forrásai. Egyh.

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 OU VZÍ Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 1. Mezőkovácsháza története vázlatosan (1) Mezőkovácsháza Magyarország egyik legnagyobb megyéjében, az 5669 km2 területű Békés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék (Az Egyházi Képviselő Tanács által 2012. június 8-én elfogadott tervezet) A. rész: Általános rendelkezések B. rész: Az egyházközség

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben