XXI. hütet. Holozsuár, 1908 Október JO. szám. Unitárius Közlöny KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI. Dr. BOROS GYÖRGY.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. hütet. Holozsuár, 1908 Október JO. szám. Unitárius Közlöny KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI. Dr. BOROS GYÖRGY."

Átírás

1 XXI. hütet. Holozsuár, 1908 Október JO. szám. Unitárius Közlöny A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. ÉBRESZTÉSÉRE ft SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. TARTALOM: Meghívó a D.F.E. közgyűlésére 177 fi A szerkesztő asztaláról 178 W Vezéreink és eszméink. Boros György \ 180 A mi unitárius hitünk M Emléket Déván Dávid Ferencnek! - Mózes Mihály 182 n Az igazi unitárius. Kisgyörgy H Imre 184 Az E. K. Tanácsból 185 A gyermekek védelme 186 Ámérikából. Kiss Sándor., 187 Irodalom 189 Egyházi és iskolai mozgalmak. 189 Egyleti élet és munkásság 191 Szerkesztői üzenetek 192 A polgárdii unit. egyhk. ünnepélye. (Boríték) 193 Kérjük az előfizetések megújítását, a tagdijak beküldését. Az Unitárius Közlöny és a Nők Világa egész évre 2 korona 40 fill. A D. F. E. tagjainak csak 2 kor. NYOMATOTT AZ»ELLENZÉKE-KÖNYVNYOMDÁBAN KOLOZSVÁRT.

2 Bibliai Történetek a népiskolák III IV. osztályai számára. Az unitáriusok egyházi képviselő tanácsa által jutalmazott pályamunka. Irta: TarcsafaM -Albert, kolozsvári igazgató-tanitó. Ötödik teljesen átdolgozott kiadás. Ára kötve 70 fillér. Sajtó alatt van és közelebbről megjelenik Betegh Pál villamos erőre berendezett könyvnyomtató- és könyvkötő-intézetében Székelyudvarhelyt. Megrendeléseket e kiváló tankönyvre elfogad a nevezett könyvkiadó. ly^u Rend- és illemszabályok átdolgozta Tarcsafalvi Albert 50. pld. ára 1 kor. Az Arany szabályok társa ez a kis füzet. A melyik ifjú megtanúlja és megtartja, annak nem lesz bántódása az életben, mert tudni fogja, hogy viselje magát valahol csak megjelenik. Nagy szüksége van rá mindenkinek A vallás és erkölcs tanítói fogadják szívesen és igyekezzenek megszerezni, mert a konfirmációra készítéskor s a téli tanítás alatt is jó hasznát veszik. Egyszerre csak 50 példányt küldünk. Az 1 kor. előre fizetendő. J^-v^ Vallás, hit és szabadság. A genfi konferencia könyve, 300 oldal, tartalmaz 25 értekezést a legjelesebb külföldi íróktól. Ára lapunknál rendelve 2 kor. Postán küldve 20 fillérrel több. Kedves, épületes és hasznos könyvek. Kis gyermekeknek: Jó gyermek könyve. Képes olvasó és verses könyv. Irta: dr. Boros György, ára I. oszt. 40 és II. oszt. 50 fillér. Tanulóknak és felnőtteknek, az unitárius egyház jeleseinek életrajzai arczképeikkel; a nagy negyed rét csinos füzet ára 1 korona, 10 példány drbja 80 fillér (40 kr.) 20 példány drbja csak 60 fillér. Nőknek: Szivemet hozzád emelem imádságos könyv Ára 2 korona 40 fillértől fölfelé, iides otthon a ^házias életnek és foglalkozásnak vonzó, tanulságos és szépséges leírása. Ára 1 kor., 10 példány drbja 80 fill. (40 kr.) Dr. Brassai: Nézetek a vallás eszméjéről. Ára 2 kor. Unitárius Közlöny egész évfolyama a Nők Világával együtt 2 kor. 40 fillér , 1903., 1904., bármelyik évről. Megrendelhetők szerkesztőségünknél és Lepage könyvárusnál Kolozsvárt. E Erdély legnagyobb, legrégibb és legkényelmesebb műterme a Aki igazán jó fényképet akar, az vétesse le magát Dunky Fivéreknél kiknek 23 éves fennállásuk biztos garantiát nyújt arra nézve, hogy a legjobb és legpontosabb kiszolgálásban fog részesülni. DUNKY FIVÉREK cs. és bír. udv. fényképészek országos hirü műtermeink vannak Kolozsvár, főműterem: Mátyás király-tér 10. Fiókműterem: Wesselényi Miklós-u. 3., Miskolc Városház-tér 20, S.-A.-Ujhely Főtér 9., Dés, Felső séta-tér. m

3 XXI. KÖTET. KOLOZSVÁR, OKTÓBER. 10. SZÁM UNIT4KW5 KÖZLÖNT A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér. Egy szám ára: Minden pénz Gálfi Lőrincz egyh pénztár-,,.,, -.,,., jv nokhoz küldendő Kolozsvárrá. - Hirdetesek 24 filler. Egyleti tagok, 5 evi kotelezettseg- ^ jutányos árban fölvétetnek. - Kéziratokat gel, egy évre 2 koronát fizetnek. nem adunk vissza. MEGHÍVÓ a Dávid Ferenc-Egylet közgyűlésére. Kedves tagtársaim! I s m é t íordult e g y e l az idő g y o r s k e r e k e s i s m é t kínálkozik az alkalom, h o g y találkozzunk e g y m á s s a l baráti kézszorításra, s z á m a d á s r a é s erőgyűjtésre. O k t ó b e r h ó é n 4 ó r a k o r K o l o z s v á r t k ö z g y ű l é s t f o g u n k tartani. Ide várjuk f i ó k e g y l e t e i n k jelentéseit e g y évi m u n k á s s á g u k r ó l, itt óhajtjuk hallani k é p - viselőiket. Itt óhajtunk újabb l e l k e s e d é s t meríteni további n e h é z m u n k á n k r a. Itt kell s z á m o t v e t n ü n k azzal, h o g y a m o s t a n i n e h é z föladatokkal h o g y k ü z d h e t ü n k m e g s azzal is, h o g y a m o s t a n i erős á r a m l a t o k között h o g y találjuk m e g a b é k e s s é g olajágát s h o g y ó v h a t j u k m e g s z i v ü n k b e n az e m b e r t á r s a i n k iránti szeretetet és jóindulatot. Átláthatják, h o g y m o s t v a l ó b a n n a g y s z ü k s é g v a n arra, h o g y m i n é l t ö b b e n e g y ü t t l e g y ü n k s a t a n á c s k o z á s o k b a n részt v e g y ü n k. É n bizom, h o g y E g y l e t ü n k tagjai s z á z a n k é n t í o g n a k m e g - jelenni. A fiókegyletek elnökei, r e m é l e m, a jelentéseket máris beküldötték. U g y a n o k é t k é r e m, s z í v e s k e d j e n e k képviselőiket a k á r h o z z á m, akár a titkár ú r h o z bejelenteni. J ó r e m é n y s é g g e l v á r o m a jelentést arról, h o g y a tagdíjak i m m á r h i á n y nélkül befolytak. F o g a d j á k szives k ö s z ö n t é s e m e t és k é r e m azokat, akik n e m j e l e n h e t n e k m e g, e g y - e g y l e v é l b e n k e r e s s e n e k föl. Kéri Kolozsvárt, szept. 19. Báró Petrichevich-Horváth Kálmán, elnök.

4 178 A szerkesztő asztaláról. E g y ifjú e m b e r t ő l, n e m i s e g y s z e r, azt hallottuk, h o g y aki k á r t y á s az n e m becsületes. L e g j o b b barátai ellen is e r ő s s z a v a k a t használt, t i s z t e s s é g e s m u n k á r a alkalmatlannak nyilvánította,, s ahelyett, h o g y barátilag t á m o g a t t a volna, nyíltan kitört ellenök. A m a g y a r á z a t m i n d i g az volt, h o g y kártyás e m b e r n e m lehet jó hivatalnok, s e m jó íérj, s e m jó családapa, s e m b e c s ü l e t e s e m b e r. N é z z ü n k szét i s m e r ő s e i n k k ö r é b e n s aztán d ö n t s ü k el, h o g y i g a z a v a n - e e n n e k az erkölcsbirónak. A felekezeti b é k e é p p e n o l y a n kívánatos, mint a h a z a b é k é j e. Á m d e a f e l e k e z e t n e m vallás, s n e m i s erkölcs, h a n e m h a t a l m i kérdés, a m e l y dicsekedik számával, befolyásával. Osztja az ü d v ö s s é g e t, d e n e m a m e n n y e i t, h a n e m a földit. A felekezeti b é k e 1896 óta, tehát mióta a polgári h á z a s s á g é r v é n y b e n v a n n e m n a g y o n c s ö n d e s, mert a katholikus p a p s á g e r ő s e n e l é g e - detlen volt az állami törvénnyel é s sokat irt é s beszélt ellene. D e tett is, m e r t m i n d e n t elkövetett, h o g y az új h á z a s o k reversalist adjanak s z ü l e t e n d ő g y e r m e k ü k r ő l. N o hát ezt mi n e m tartjuk s n e m i s tartottuk m e g e g y e z ő n e k a lelkiismeret s z a b a d - s á g á v a l, s bizony n e m i s k e r e s z t é n y i dolog, h a a kath. pap c s a k a r e v e r s a l i s o s p r o t e s t á n s r a adja áldását. T u d h a t n á, h o g y Isten előtt nincs s z e m é l y v á l o g a t á s. Ne temere" s z a v a k k a l k e z d ő d i k az a pápai körirat, a m e l y a k a t h o l i k u s és n e m katholikus közötti h á z a s s á g o t t ö r v é n y t e l e n - n e k m o n d j a. H á t e b b e n az a n a g y t é v e d é s van, h o g y M a g y a r - o r s z á g o n az o r s z á g o s és n e m a pápai t ö r v é n y dönti el, melyikh á z a s s á g t ö r v é n y e s. Aki a t ö r v é n y t ismeri és tiszteli, az n e m tisztelheti ezen p á p a i iratot. N e m válik d i c s ő s é g é r e a p á p a i s z é k n e k, h o g y ilyent cselekszik. H a s o n l ó a n n a g y baj az, h o g y saját híveit sújtja, m e r t a v e g y e s h á z a s s á g b a n élők közül a p r o t e s t á n s n e m veszi s n e m i s v e h e t i m a g á r a a pápai intelmet c s a k a katholikus, m á r p e d i g m e r ő k e g y e t l e n s é g azzal bántani híveit, h o g y ők t ö r v é n y t e l e n ü l élnek. H á t h a a katholikus h á z a s - fél, aki protestáns élettársat választott a m i h e z isteni é s e m b e r i j o g a volt vallást is f o g választani. A z a b r u d b á n y a i l e v e l e t olvassák el m i n d a z o k, akiket a v e g y e s h á z a s s á g k é r - d é s e érdekel. (U. K. 9. sz.)

5 170 A szenvedély m i n d i g v a l a m e l y b e t e g s é g. M a g a a s z ó mutatja, h o g y a kin rajta v a n s z e n v e d, m e r t n e m tud ura lenni, n e m tud m e g v á l n i tőle. N e m m i n d e n i k s z e n v e d é l y e g y e n l ő e n káros. A z ivás, lopás, kártyázás, h á r o m l e g v e s z e d e l m e s e b b s z e n v e d é l y. A z a sajátságos, h o g y i g e n s o k s z o r e g y ü t t íordulnak elő. A k i n erőt v e s z az ivás (korhelység) s z e n v e d é l y e, a n n a k s o k p é n z r e v a n s z ü k s é g e, s azt hiszi, h o g y a k á r t y á n nyerni lehet. Minth o g y a kártyán is, é p p e n mint a többi szerencsejátékon, v é g ü l m i n d e n k i csak vészit, a s z e n v e d é l y e s kártyás k é n y t e l e n h a m i s u t o n szerezni pénzt, i d e g e n p é n z h e z nyul. E l é g e g y rövid féle s z t e n d ő arra, h o g y a kártyásból korhely, a k o r h e l y b ő l sikk a s z t ó legyen. * Á m é r i k á b a n m o s t foly a n a g y k é s z ü l ő d é s a királyválasztásra. O k e l n ö k n e k nevezik, n e m k o r o n á z z á k m e g, de a d n a k ueki o r s z á g o t és hatalmat. P o l g á r e m b e r is, k a t o n a is, n a p s z á - m o s is lehet elnök, ha m e g é r d e m l i s h a m é g i s választják. M o s t unitárius e m b e r az e g y i k jelölt: Taft, s az unitáriusok lapja m o s t a választások előtt így szól: a jelölt bármily jó unitárius is, m i n t m a g á n e m b e r, mint jelölt, teljesen f i g y e l m e n kivül h a g y - hatja felekezeti viszonyát. * «I s m e r e t e s régi f o g á s o k a r o s s z e m b e r e k n e k, h o g y akit * m e g a k a r n a k csalni, v a g y m á s tekintetben bántalmazni, behívják a k o r c s m á b a e g y p o h á r italra, m e r t tudják, h o g y az ital elveszi az e s z é t s azután ú g y b á n h a t n a k vele, a h o g y tetszik. A z a furcsa, h o g y n é m e l y e m b e r ezt a g o n o s z ellenséget m i n d i g m a g á v a l hordozza, s m a j d n e m m i n d e n n a p m e g e n g e d i neki, h o g y őt ö n m a g á t csúffá, világcsufjává t e g y e. * S o k unitáriussal m e g t ö r t é n i k, h o g y vitatkozásba kell ereszk e d n i e nemunitárius barátjával. A k é r d é s g y a k o r t a m a r a d eldöntetlenül, mivel a n e m u n i t á r i u s n a k k ö n n y e n a k a d t á m o g a - tója, az unitárius p e d i g r e n d e s e n e g y e d ü l kell h o g y folytassa a harcot. M i n d e n é r t e l m e s és ö n t u d a t o s unitárius jó segítőt biztosíthat m a g á n a k, h a az Unitárius vallástörténete és főbb v o n á s a i " c í m ű füzetet z s e b é b e n h o r d o z z a, v a g y a m i m é g jobb, g o n d o s a n áttanulmányozza. A z t hisszük, h o g y olvasóink a S z e r k e s z t ő asztaláról s o k m o r z s á t leszednek, d e ú g y tetszik n e m sokat t e s z n e k rá. A m e g - e l ő z ő s z á m b a n szót tettünk volt az Unitárius K ö z l ö n y n e h é z

6 229 helyzetéről s n y o m t a t t u n k e g y nyilatkozatot kitöltésre. E g y kisasszony és e g y fiatal e m b e r beküldötte a m a g a nyilatkozatát v a g y i s két díjat Ígértek. A z a furcsa a dologban, h o g y a leány az északnyugati, az ifjú a déli határszél k ö z e l é b e n lakik. Ennél m é g csak az lenne furcsább, ha a két ifjú fölfedezné e g y m á s t. Vezéreink és eszméink. N a g y neveink és szép e s z m é i n k vannak. E kettő kell ahhoz, h o g y történelmünkre b ü s z k é k lehessünk és j ö v ő n k elébe bizalommal tekinthessünk. D e ennyi m é g n e m elég. A történelm e t ismerni és becsülni, az e s z m é k e t, m e l y e k a jelszavak alatt vannak, élni és az életben érvényesíteni kell. A z o k n a k fölújítása és ismeretté tevése, e z e k n e k fölmutatása és a tudatba átültetése m e g é r d e m e l e g y k e v é s időt s m e g f e l e l ő türelmet. A z Unitárius K ö z l ö n y b e n a n a g y neveinket és eszméinket is rendre b e m u - tatjuk. Kezdjük az elsővel, aki m á r csak azért is legnagyobb. Dávid Ferenc. D á v i d F e r e n c z a X V I - i k száz e m b e r e volt. A X V l - i k száz a k e r e s z t é n y világ t e n g e r é n az az áradat, a m e l y b e n sok régi rozzant bárka, s n a g y o n sok hatalmas szerkezetű hajó, v a g y teljesen elsülyedt és nyomtalanul eltűnt az idő m é l y s é g é b e, v a g y ú g y összerongálódott, h o g y újra kellett építeni, s n e m - csak új tengelyekkel s erős kerekekkel, h a n e m új árboccal, új e v e z ő k k e l s e g é s z e n új kapitányokkal kellett ellátni. Dávid F e r e n c z az alapjáig megújított hajó kapitánya volt. Hajójában az alapot, ami a biblia volt, adták a reformáció n a g y építői annyiban, h o g y a bibliát ő is elfogadta az isteni kijelentés g a z d a g tárházának. Milyen m á s világ volt akkor! írni csak a k e v é s hivatalos tudott. A kardot jól forgatták. A törököt sokszor m e g - verték. N y ö g t e M á t y á s bősz hadát B é c s n e k b ü s z k e vára"! A kard csörgését szerették, a táborban Tinódi b ú s dalait szív e s e n hallgatták, d e a m a g y a r miveltséget, azt a m e l y i k n e k alapja a tudomány, épülete a jól mivelt e l m e é s védőbástyája a k ö n y v, azt csak annyira ismerték, mint a jó k o n y h a i ételeket, az a kis g y e r m e k, akit csak m o s t választottak el az anyai tejtől. Luther Márton szerencsés volt, mert az ő németjeit e g y e - t e m e k oktatták. D á v i d Ferenc o r s z á g á b a n c s a k középiskolák v a n n a k jó gyéren. Itt először megkellett tanítni az írás és olvasás elemeit, h o g y azután l e g y e n h o v á hinteni a t u d o m á n y magvait.

7 230 D á v i d F e r e n c n e k a n e h é z v i s z o n y o k között n a g y előnyt nyújtott é k e s e n szóló szava. É d e s volt mint a m é z és h a n g o s mint a trombita. Csábított, mint a szikláról visszaverődött hang, m e g g y ő z ö t t mint a prófétai kijelentés. F e g y v e r ü l szolgált n a g y t u d o m á n y a. A szentírást senki s e m ismerte oly jól. N e m volt olyan tétel, a m e l y e t bármelyik pillanatban használni ne tudott volna. V é d ő b á s t y á k r ó l g o n d o s k o d o t t. M e g n y e r t e a királyt, J á n o s Zsigmondot. A z ifjú, de o k o s fejedelem Blandrata orvosnak, a ravasz olasznak hatalmában állott, D á v i d Ferencet bizalmával é s szeretetével segítette célja felé. A nép rajongott érette, a n e m e s s é g oly h ű s é g g e l követte, mint katonák a jó hadvezért. S z e m é l y e s n a g y tehetségeinek tulajdonítjuk óriás sikereit. H a a történelem készítői jobban szeretnék az igazságot, mint a feletkezet érdekeit, D á v i d F e r e n c a m a g y a r n e m z e t egyik h ő s e lehetne, ha egyébért nem, csak azért, h o g y a hitszabadság első szent törvényét kivívta és irásba foglalta a m a g y a r g e n i u s örök dicsőségére. Minden n a g y szellem utja tragikummal végződik. D á v i d F e r e n c e g y tragédiát át élt e g y m á s i k b a belehalt. M u n k á s ereje teljességében kiütik kezéből a tollat, mert m e g v o n j á k a sajtószabadságot. Mennyi gondolat, hány új eszme, s m e k k o r a irodalom halt m e g mielőtt születhetett volna! H a m é g csak n y o l c évig folyhatott volna szabadon a n a g y s z e r ű m u n k a, a m a g y a r reformáció irodalma utóiéri a németet! H a a sajtó szabad, a Socino és D á v i d közötti theologiai disputatió a nyilván o s s á g előtt foly, s talán ez lett volna D á v i d n a k utolsó n a g y diadala. Így csak annyit tudunk, h o g y Socino n e m győzött, ellenben Blandrata elérte célját, mert hazai fegyverrel elnémította Dávidot, aki n e m az olasz izlés szerinti misztikus reform á c i ó t csinálta m e g. Ez a m á s o d i k tragédia e g y m a g a s h e g y c s ú c s oldalában fejeződött be. A nap lement, a m a g y a r reformáció l e g f é n y e s e b b mécsvilága kialudt. Dávid F e r e n c üstökös volt, h o g y századok multával újra lássák fényét a népek". A századok elmultak. A látás ideje i m m á r itt van. Jöjjön, siessen látni mindenki. Akinek v a n sziv é b e n jóság, s lelkében é g a tudás vágya, siessen a D á v i d F e r e n c nyitott koporsojához és hirdesse a n a g y feltámadást, h a d d tudja m e g mindenki, ki volt a sirban, s ki él i m m á r k ö z ö t t ü n k és velünk. Boros György.

8 231 A mi unitárius hitünk. A l e g n a g y o b b ámérikai egyetem, a H a r v a r d - e g y e t e m rektora, dr Éliot W. Károly ezt mondja: S o h a s e m láttam, n e m találtam senkit, aki fájdalmat, aggodalmat, bánatot, s m é g a halált is bátrabban, t ö b b n y u - godtsággal, n a g y o b b elszántsággal és k o m o l y s á g g a l viselte volna, mint az unitáriusok. N e k e m az unitárius hit azért k e d v e s, mert a b b a n születtem, abban neveltettem; s azért is, m e r t saját tapasztalatom é s a m á s o k észrevétele szerint is, ez a legvidámítóbb a jóllét és m e g e l é g e d é s idején, s a l e g m e g n y u g t a t ó b b és legjobban vigasztaló a megpróbáltatás és kísértés alkalmával. H a valamiért hálás v a g y o k m á r pedig sok hálával tartozom a n e k e m osztályrészül jutott javakért valóban n a g y o n hálás v a g y o k azért, h o g y unitáriusnak születtem, s mindig e b b e n az egyszerű, m é l y e n m e g g y ő z ő unitárius hitben neveltettem. E n n e k a hitnek ismertetése és továbbterjesztése, erős m e g g y ő z ő d é s e m szerint, m a g a s z t o s dolog és szent kötelesség február 28. I F ^ 3 1 ^ Emléket Déván Dávid Ferencnek! A m a g y a r o r s z á g i Unitáriusok E. Képviselő Tanácsa a í. év augusztus hó 12-én tartott g y ű l é s é b ő l pályázatot nyit a Dávid F e r e n c első unitárius p ü s p ö k és vallásalapító életrajzának népies megírására. E z lenne e m l é k e az unitárius vallás és e g y h á z megalapítója n é g y s z á z é v e s születése évfordulójának. S z ü k s é g v a n erre is, m e r t hiszen a n é v és a z o k az eszmék, főleg p e d i g a lelkiismeretszabadságnak feláldozása n e m c s a k egyházi, vallási, de m a g y a r nemzeti tekintetben is megkívánják, megkövetelik, h o g y a D á v i d F e r e n c neve, a hitszabadság mezején óriási m u n k á s s á g a, n e m e s és fenkölt bátorsága ismeretes legyen m i n d e n unitárius előtt. Azt olvassuk, h o g y a svájci kálvinisták és a francia róm. katholikusok e m l é k e t emeltek és e m e l n e k S e r v e t n e k a g o n - dolatszabadságért. A z unitárius e g y h á z is néhai J a k a b Elekünkkel megíratván a D á v i d Ferenc élettörténetét, óriási munkálkodását halhatatlanná tette hitünk alapvetőjét. M é l t ó s á g o s és főtisztelendő püspök u r u n k pénzalapot teremtett a D á v i d F e r e n c emlékére. A Dávid F e r e n c - e g y l e t is az ő lobogója m a g a s z t o s elveit hirdetve, alatt m ű v e l i k a valláserkölcsi élet felébresztés jelsza-

9 232 vával. Kolozsvár városa is egyik utcájának e l n e v e z é s é v e l rótta le háláját az iránt, kinek ékesszólására e g y k o r az e g é s z v á r o s lerázta m a g á r ó l a g o n d o l a t s z a b a d s á g békóit. Tehát tettünk és m é g akarunk tenni azért, ki életét áldozta hitünkért, kinek nevét f é n y s u g á r övezi, kinek vallása a j ö v ő vallása volt, ki évszázadokkal előzte m e g korát, kinek a s z e n - v e d é s e k b e n is m a g a s z t o s példája m e g t ö r h e t e t l e n e k k é tett m i n k e t is hitünkhez. Tettünk, de m é g tennünk kell! Nagytiszteletü dr. B o r o s G y ö r g y is, kinek egyházi életünk m e z e j é n az unitárius vallás ismertetése körül elévülhetetlen é r d e m e i vannak, ha jól e m l é k s z e m, e g y k o r a nyilvánosság előtt lépett íel azzal az inditványnyal, emeljünk szobrot D é v á n D á v i d F e r e n c n e k! A z e s z m e megtestesitését h o g y mi akadályozta, n e m tudom. Lehet, h o g y a leányzó alszik, de n e m halt m e g ". G o n d o l o m, s ü r g ő s e b b t e e n d ő k vétették le napirendről az ü d v ö s indítványt. Ezt a tetszhalottat kell feltámasztanunk halottaiból. V á g y v a v á g y t a m, h o g y a n a g y szellem golgotáját, h o v a gondolataim m á r g y e r m e k k o r o m óta annyiszor vittek el a hálás e m l é k e z e t szárnyain, D é v a várát láthassam. L á t h a s s a m azokat a s z o m o r ú romokat, m e l y e k n e m z e t ü n k dicsőségét s közelebbről n e k ü n k a n a g y Dávid F e r e n c s z o m o r ú halálát és g y á s z o s sírhelyét hirdetik. V é g r e v á g y a m teljesült. F o l y ó év augusztus é n lelkemb e n azon gondolatokkal, m e l y e k hitem útain irányítók, m i n t e g y ihletve a n a g y szellem égi ereje által állottam m e g a m a vár alatt, a m e l y megtanította őseinket a hitért és házért meghalni. A vár alatt elterülő sétatér útain játszó g y e r m e k e k ártatlan zsibongása m á s k o r érdekelt volna, de itt és e reánk n é z v e s z o m o r ú e m l é k h e l y é n igazán olyan íájdalomérzés járta át sziv e m e t, mint azét, ki k e d v e s halottja sirhelyét keresi, és amint fölebb és fölebb vezetett útam, s z o m o r ú b b és s z o m o r ú b b, fájóbb és fájóbbá lett a mult emléke. A vár első kapujánál a n é m a r o m o k közt k e r e s t e m a helyet, m e l y e n sötét b ö r t ö n é b e fegyveres katonák kisérték az igaz embert, kit n e m rettentett m e g a világszabadság elvesztése, mert ő a lélek s z a b a d s á g á t többre becsülte az életnél. E g y parányi m é r g e s kígyó, m e l y n e k fejét az első isteni jövendölés szerint e m b e r törte m e g, hevert előttem a parton. Mint e k í g y ó n a k feje, ú g y tört m e g a lelkiismeretszabadság akkori ellenségeinek m é r g e s foga is. Mindenütt e g y parányi e m l é k é t k e r e s t e m a hálás k e g y e - letnek. Sehol s e m m i! Visszatérve a v á r h e g y aljára, s z é g y e n p í r futott v é g i g a r c o m o n ; s z é g y e n p í r azért, h o g y mi m é g e g y s z e r ű e m l é k k ö v e t s e m emeltünk annak, ki a legtisztább vallást h a g y t a nekünk.

10 233 E n n e k hatása alatt állva járulok e g y h á z a m elé s k é r e m lelkésztársaimat, emeljünk e m l é k e t első papunknak, főpásztorunknak! N e m g o n d o l o k íényes szoborra. A v á r aljában e g y kicsinyke kápolna, imaház, m e l y b e n az oda szakadt és D é v a v i d é k é n élő hitsorsosainknak az Isten e g y s é g é t hirdetni lehetne, legálland ó b b és m é l t ó b b e m l é k e lenne annak, kinek hite s o h a m e g n e m tört. N é h á n y ezer korona, h a m é g él a vallásos b u z g ó s á g, előteremthető, s ha a vándort o d a vezetné útja, látná, é r e z n é és megtanulná, h o g y a hit hódit, n a g y d o l g o k a t mivel. M i n d e n egyháztanácsos, minden pap, mindenik tanár és mindenik e g y h á z k ö z s é g e g y és íélév alatt hozzon áldozatul 20 koronát e m a g a s z t o s célra és 1910-ben letehetjük alapját a hálás kegyeletnek. É n a m a g a m és h í v e i m n e v é b e n kötelezettséget vállalok arra, h o g y ha inditványom el lesz f o g a d v a, é v v é g é i g 50 koronát fizetünk. V e g y e e szent ü g y e t k e z é b e a p a p s á g, ez a leghivatottabb arra, h o g y e m l é k e t állítson annak, k i n e k szellemében az Istenséget hirdeti. E z irja fel az általa emelt imaház k ü l s ő és belső falára azt, mivel a n a g y szellem m e g i n d o k o l t a halálát. Mindenik pap v e g y e n k e z é b e e g y gyújtőívet és a hálaérzettől áthatott l e l k e s e d é s n e k 400 évre e m l é k e lesz a dévai vár aljában s lesz az unitáriusoknak Mekkája, hol erőt merít az I s t e n e g y s é g eszméje.* Mózes Mihály, abrudbányai unit. lelkész Az igazi unitárius. (Fordítás angolból.) A z az ember, ki olyan e g y h á z kebeléből lép ki a n a g y világba, h o g y abban a l e g n e m e s e b b életet tanúsítson, melyb e n őt kültnféle nevelési és philantropus t e v é k e n y s é g r e n e v e l t é k, s aki m i n d e n v a l l á s o s c é l z a t t ó l át v a n h a t v a é s m i n- d e n jóra k é s z az az e m b e r az igazi unitárius. A z az igazi unitárius, ki s z a b a d s á g o t követel a m a g a s z á m á r a, s ugyanazt a szabadságot kívánja felebarátjának is; ki szeretetét osztogatja széltiben felekezetre való tekintet nélkül és egyesíti, társítja az igazságra t ö r e k v ő k e t s inkább az e m b e - risé g szükségleteiért munkál, m i n t s e m credójáért"; kit a józan * Hogyne lelkesednénk ezért a gondolatért! A közelgő E. Főtanács foglalkozni fog az emlék kérdésével. Ott jöjjön szóba ez az eszme is. Szerk.

11 234 ész vezet, mely egyedüli tekintély az igazságra és a lelkiismeret k o r m á n y o z, mint a m a g a v i s e l e t őre, mert e z e k n e m engedik, h o g y a betű v a g y h a g y o m á n y m e g v a k í t s a a szemét, a v a g y leigázza a szivét. A z igazi unitárius m i n d e n t ö r e k v é s e odairányul, h o g y m a bölcsebb legyen, mint t e g n a p volt és jobbá legyen holnap, mint m a volt. A z az igazi unitárius, ki azt vallja, h o g y isteniesebb d o l o g a szeretet cselekedeteit gyakorolni, m i n t s e m valamely taníorm á t aláírni é s a z t v a l l a n i; ő a v a l l á s t s z e l l e m i i m á n a k, s z e- m é l y e s igazlelküségnek és a segítésben való kész szolgálatnak tartja s megtanulja J é z u s példájából, h o g y irgalmas, könyörülő, e n g e d e l m e s, hasznos, s z e r é n y és alázatos legyen. A z az igazi unitárius, ki a világon e g y törvényt lát: a szeretetet és ú g y találja, h o g y a természet az A t y a s á g g a l v i s z o n y b a n van s Isten m i n d e n e g y e s lélekben i m m a n e n s ; ki isteni kinyilatkoztatást keres m i n d e n e g y e s felfedezett igazságban; és a kinek erős hite, h o g y a Gondviselés öleli át az e m b e r i s é g e t és h o g y m i n d e n földi v á n d o r e g y k o r o n fölleli a v é g e t l e n J ó s á g örök h ó n á b a v e z e t ő utat. E z e n alapigazságok és uralkodó érzelmek, m e l y e k b e n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n m á s o k is o s z t o z n a k n e m ami inonopoliumunk. É z e k csak segítenek abban, h o g y az életben mindent előbbre vigyünk; a b o r ú b a n derültséget támasztanak; tűrőkké tesznek a csalódásokban, h ő s ö k k é a veszélyben, g y ő z t e s s é a megpróbáltatásokban; e z e n alapelvek és érzelmek arra késztetnek, h o g y k é s z s é g e s e k l e g y ü n k a szeretetben s ami kis k ö r ü n k b e n reményteljes életkedvvel munkáljunk, érezve, h o g y a j ó s á g o s Isten: é d e s Atyánk; érezve, h o g y a síron tul hallfatatlan világosság derül reánk és hajlékunk az ü d v ö s s é g leend. Kisgyörgy Imre. [/- " ^J Az E. K. Tanácsból. Szeptember hó 9-én tartott ülés. A z E. K. Tanács ez ülésében 55 tárgy nyert elintézést. Az elnökileg elintézett ü g y e k r ő l beterjesztett titkári jelentés t u d o m á s u l vétetett. Megemlítjük e jelentésből, h o g y a vallásés közokt. miniszter úr az évi XXVII. t.-c. értelmében Miklós G y ö r g y székelyszentmihályi tanítónak a n é p n e v e l é s terén szerzett kiváló é r d e m e i n e k jutalmazására évi 200 kor. személyi pótlékot, Gálffy K á l m á n fűzesgyarmati tanítónak p e d i g I-ső é v ö t ö d ö s kórpótlékába kor. államsegélyt engedélyezett, továbbá elnökileg tett felterjesztésre özv. Fekete D o m o k o s n é

12 235 lelkésznétől helyzetére való tekintette], k o n g n i a visszatérítést n e m állapított m e g. A kükülló'i, keresztúri, udvarhelyi, felsőfejéri, háromszéki, kolozsdobokai e g y h á z k ö r ö k b ő l felterjesztett közgyűlési j e g y z ő k ö n y v e k, valamint a választásokról a jelentések e g y e s észrevételekkel t u d o m á s u l vétettek, illetve az E. főtanácsnak bejelentetnek. A kövendi e g y h á z k ö z s é g n e k toronyjavítás ü g y é b e n felterjesztett s z e r z ő d é s e jóváhagyatott; a kidéi e g y - h á z k ö z s é g n e k, e r d ő v a g y o n felügyeleti tekintetből, faeladásra e n g e d é l y adatott. A p a p n ö v e n d é k e k 1908/9. tanév I-ső félévi e g y e t e m i díja kiutaltatott. D r F e r e n c z József e g y h á z i tanácsosnak 1908/9. tanévre is e g y s z e g é n y tanuló konvikusi díjának fedezésére tett kor. a d o m á n y á é r t k ö s z ö n e t fejeztetett ki. Köszönettel vétetett t u d o m á s u l a S z é k e l y k e r e s z t u r o n é v b e n végzett ifjaknak az ottani g i m n á z i u m javára tett adom á n y a. A tordai g i m n á z i u m évi államsegélyéről felterjesztett s z á m a d á s elfogadtatott s h e l y b e n h a g y á s r a felterjesztettik a miniszterhez. A lúni birtokból e g y drb. ingatlan elcserélésére v o n a t k o z ó szerződés jóváhagyatott. A pusztaszentmiklósi és debreceni birtokon istáló-építtetés engedélyeztetett. A z e g y h á z k ö r ö k b ő l felterjesztett indítványok közül 25 tárgyaltatván, részben elfogadásra, r é s z b e n mellőzésre az E. Főtanács elé terjesztetnek. A gyermekek védelme. M e g h a t ó példákat mutat föl az állatvilág arra, h o g y a g y e r m e k e t az a n y a és apa ha kell életével is m e g v é - delmezi. Azt kellene hinnünk, h o g y az e m b e r tud ojyan bátor a p a lenni, mint a farkas, v a g y az oroszlán. Akit é d e s szülői neveltek föl, n e m is g o n d o l egyébre, mint arra, h o g y m i n d e n anya olyan édes, olyan g o n d o s, mint a fecske, v a g y a fürj, v a g y a többi madáranya. A. k a k u k o t rossz s z ü l ő n e k tartjuk, m e r t n e m saját fészkébe teszi és n e m saját m e l e g é v e l költi ki tojásait, p e d i g ő igy elég jól g o n d o s k o d i k az övéiről, mert r e n d e s e n g y e n g é b b család fészkébe lopja be az övéit, akik majd ha annyira nőnek, elbánnak a háziakkal, A z isteni gondviselés s a szülői - u g y látszik e g é s z e n e g y forrásból, a szeretetből táplálja az övéit. D e m é g sem. A z e m b e r s z ü l ő k között n a g y o n s o k szivtelen és k e g y e t l e n akad. A fiatal anya g o n o s z és m e g v a d u l t indulattal az olvasó i s m e r eleget n e m c s a k h o g y eldobja magától g y e r m e k é t, h a n e m m e g is öli vad k e g y e t l e n s é g g e l. A z a bűnös, aki m é g i s n e m olyan elvetemült, kiteszi", h o g y mentse m e g valaki.

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY.

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. XXXIX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1929. Május 5. szám. IMtíRIUS A V A L L Á S O S É5 E K K Ú L C 5 Ú S ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. Tava&sz minátenüii.. Hosszú, kietlen tél után végre kizöldült

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima.

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima. Törvényszéki lajstromozási szám: 128. (Dos. No. 484 1939. Trib. Cluj.) XL IX. évf. Cluj, 1939. április. Serv. Cenz. C. VI. A. C luj. BUN DE 1MPRIMAT. 4. szám. UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET

Részletesebben

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr.

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr. XLÍIÍ. évf. Cluj-Kolozsvär, 1933. február 2. sz. ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. ti Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY

Részletesebben

LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET.

LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET. KERESZTÉNY MAGVETŐ LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET. RENAN ERNŐ Születése századik évfordulója alkalmából Emerson a nagyemberek hasznáról irva megállapítja, hogy a valódi és állandó érték azok útján

Részletesebben

AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA.

AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. 1 AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. Költemények. Balázs Ferenc: Isten akaratja 218. Iskolai év elején 218. Boros Elek: A harang 170. Davies- Pálfi Márton: Rozsda 150. Deák Berta: Tanit az óra

Részletesebben

PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS.

PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK : PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK : KANYARÓ FERENCZ, Db. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. KOLOZSVÁR, AJTAI K. ALBERT MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJA 1899.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875.

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JCLKCCS ^k'iriart KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JAKAB ^ L E K T Ő L, A. magyar tudom. Akadémia nevében Szász Károly,

Részletesebben

..Unitárius Közlöny. is, emberi minőségeinkben is. Fogyunk és igénytelenedünk. Ezért hat e Közlöny-számnak

..Unitárius Közlöny. is, emberi minőségeinkben is. Fogyunk és igénytelenedünk. Ezért hat e Közlöny-számnak ..Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888-1948/1990. 19. (79.) évf. 6. szám. 2009 június Ára: 1,50 lej Még nőni fog. Még nőni kell! Az élet legcsalhatatlanabb jele a növekedés. Ezt az tényt minden gazda és minden

Részletesebben

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl I. FEJEZET. Élete. Ferencz JózscC 1835 augusztus 9-én született B e l ső Szolnok vármegye Alparét nevü kö7.ségében. Apja szintén JÓzseC. br. Jósika János gazda lisztje volt. Anyja. Balogh Anna. régi magyar

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ, DÁVID FERENCZ EMLÉKÉRE.

KERESZTÉNY MAGVETŐ, DÁVID FERENCZ EMLÉKÉRE. KERESZTÉNY MAGVETŐ, XIT-ít hl JüiiüS, Anpstns. 1879. 4-ft főzet. DÁVID FERENCZ EMLÉKÉRE. Az ember eszének és szivének legfőbb törvénye: a fejlődés. Már az első ember ennek a törvénynek következtében állott

Részletesebben

AZ UNITÁRIUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE BUDAPESTEN.

AZ UNITÁRIUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE BUDAPESTEN. AZ UNITÁRIUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE BUDAPESTEN. Az unitárius vallásközönségnek 1890. october 26-án nagy és nevezetes ünnepe volt. A lelkiismeret szabadsága már 1557-ben kilett hirdetve, Erdélynek classicus

Részletesebben

Ferencz József püspök jelentése a főtanácshoz.

Ferencz József püspök jelentése a főtanácshoz. Ferencz József püspök jelentése a főtanácshoz. Méltóságos és főtisztelendő Egyházi Főtanács! Evi jelentésemet, mely Isten kegyelméből a 26-ik, nem kezdhetném meg örvendetesebben, mint azzal, hogy rnult

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról EGY AZ ISTEN. KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 20. (80.) ÉVF. 6. SZÁM. 2010. JÚNIUS ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Ruzsa István Keserû, édes A tartalomból: Lopják egyházközségeink levéltári és könyvtári anyagát állítja

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 21. szám. 2014. november 1. Ára 0,80 lej Isten vigasztaló szava Zsolt 103,1 4 November első napjaiban sok ember megfordul a temetőkben.

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE.

AZ ÁLLATOK VÉDELME I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. I. füzet. Old Czéljaink. Széchy Károlyné Lorenz Joséphine. 1- Állatvédelem. De Gerandó Antonina. - 1-1 3 A két czicza meg a hamis gyerek. Gyulai Pál.

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

D. Dr. Erdő János püspök halála és temetése

D. Dr. Erdő János püspök halála és temetése ni túri us Kolozsvár, 1888-1948/1990. 7. (67) évf. 6-9. szám, 1996 június-szeptember. Ára: 500 lej. D. Dr. Erdő János, az Unitárius Egyház 29. püspöke 1996. július 27-én, életének 84. évében váratlanul

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

KERESZTEM MAGVETŐ. PÉTER F í DÉNES és KOVÁCS JÁNOS XXII. KÖTET. KOLOZSVÁRT, 18 8/. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK NYOMATOTT AJTAI K ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

KERESZTEM MAGVETŐ. PÉTER F í DÉNES és KOVÁCS JÁNOS XXII. KÖTET. KOLOZSVÁRT, 18 8/. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK NYOMATOTT AJTAI K ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. KERESZTEM MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK PÉTER F í DÉNES és KOVÁCS JÁNOS XXII. KÖTET. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT AJTAI K ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 18 8/. Wmln; í < T A R T A L O M. I. Egyházi dolgozatok Jézus

Részletesebben