TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám 2012 MÁJUS ELKEZDŐDÖTT A MUNKA ÚJABB BERUHÁZÁSI TERV ÉRT KIVITELEZÉSI SZAKASZBA A Belterületi csapadékvíz-elvezetés című pályázatunkkal 2011-ben 90 %-os támogatás-intenzitás mellett jutottunk forráshoz. A támogatási szerződés szerint elnyert támogatás összege Ft. A fejlesztés által érintett terület a legproblémásabb pontokra koncentrál, ezért nem egy egybefüggő területet jelent, hanem két tömbhöz kapcsolódik. Az egyik a Köztársaság, Tabán, Hevesy György utcákat magába foglaló, a másik a Temető, Erdész és Szövetség utcátkat rendező tömb. részletek a 4. oldalon Fotó: Tóth Anita MUNKAGÉPEK A SZÖVETSÉG ÉS AZ ERDÉSZ U. SARKÁN Ismét KIHÍVÁS NAPJA Turán! 2012 Május óráig 4 Megkezdődtek a "Belterületi csapadékvíz-elvezetés" pályázat munkálatai 14 Turaiak a nagyvilágban - Túl az óperencián 18 Sport - Szabadon... 5 Lezárult a 2. ütem: Ünnepélyes útátadó rendezvény 16 Tura a TV-ben 21 Kihívás napja - programajánló 10 I. Rockmajális és Illés emlékkiállítás 17 Májusi programajánló 23 A tűztől megmentett méhészet

2 2012/05 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Turai Hírlap A Képviselő-testület április 5-én 16:00 órakor Dologi kiadások eft tartott soron kívüli ülést. Segélyek eft Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejlesztési hitel törlesztés eft 55/2012.(IV.5.) határozatával elfogadta a meghívóban szereplő Felhalmozási célú bevétel eft napirendek megtárgyalását. Felhalmozási célú kiadás eft 56/2012. (IV.5.) határozattal a Belterületi csapadékvíz- Működési célú bevétel eft elvezetés Turán tárgyú, KMOP-3.3.1/B Működési célú kiadás eft azonosítójú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkára hir- 61/2012.(IV.25.) határozatával Tura Város éves belső detmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a Bíráló- ellenőri összefoglaló jelentését fogadta el. bizottságnak a nyertes ajánlattevő személyre tett egyhangú ja- 62/2012.(IV. 25.) határozattal Tura Város Önkormányzatának vaslata alapján az eljárás nyertes ajánlattevőjének Bácskai Elemér Képviselő testülete a Hevesy György Általános Iskola évi egyéni vállalkozót (székhelye: 2194 Tura, Kossuth Lajos u. 147.) finanszírozását ft-tal csökkentette normatív állami határozta meg, melynek ajánlati ára: nettó ,- Ft + támogatás visszafizetése miatt ,- Ft ÁFA, azaz bruttó forint; tekintettel 63/2012.(IV. 25.) határozatával az önkormányzat gyermekjóléti arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint az ajánértékelését és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó lattevő ajánlata tartalmazta a legelőnyösebb, legalacsonyabb árú elfogadta. Az átfogó értékelés a Gyámhatóság, a ajánlatot. Ajánlattevő mind pénzügyi-gazdasági, mind műszakimolója Gyámhivatal, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat éves beszá- szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, érvényes alapján készült. ajánlatot tett. A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. 64/2012.(IV.25.) határozat szerint Tura Város Önkormány- 57/2012.(IV. 5.) határozattal Tura Város Önkormányzata, mint zatának Képviselő-testülete, mint a Galgamenti Víziközmű Kft. a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati és a Tura-Galgahévíz Kommunál Kft. tagja kinyilvánította azon Társulás nevében eljáró gesztor a Társulás számára a KEOPszervezeten szándékát, hogy a létrehozandó Pest megyei nagy üzemeltető 2.2.3/A/ azonosító számú Ivóvízbázisvédelem belül az ÉK Pest megyei terület települései egy Üzemelő, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata elpályázati önelszámoló egységként működő közműves ivóvízellátást, valanevezésű projekthez hirdetmény közzététele nélküli mint a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítást ellátó üzem- tárgyalásos eljárásban a Bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevő igazgatóságban együttműködik. A Képviselő-testület kijelent ette személyre tett egyhangú javaslata alapján az eljárás nyertes aján- azon együttműködési szándékát, hogy a viziközmű szolgálta- lattevőjének a Smaragd- Rotaqua Konzorciumot (székhelye: tásról szóló évi CCIX. törvényben az önkormányzatokra 1114 Budapest, Villányi út 9.) határozta meg, melynek ajánlati előírt viziközmű ellátási kötelezettségét egy - az érintett önkorára: nettó ,- Ft ,- ÁFA, azaz bruttó mányzatok közös tulajdonában lévő - nagyobb Pest megyei forint; tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási területet lefedő, jogutódlással létrejövő viziközmű szolgáltató szempontja szerint az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legelőkijelentette, társasághoz való csatlakozással teljesíti. A Képviselő-testület nyösebb, legalacsonyabb árú ajánlatot. Ajánlattevő mind pénzigazgató hogy élni kíván egyetértési jogával a térségi üzem- ügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból alkalmas a személyének és a területi üzemvezetők személyének szerződés teljesítésére, érvényes ajánlatot tett. A vállalkozási kiválasztásakor. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelszerződés aláírásra került. kezései szerint az a víziközmű szolgáltató kaphat működési en- gedélyt, amely legalább 50 ezer felhasználói egyenértékkel rendelkezik A Képviselő-testület április 25-én 16:00 és december 31-ig eléri a 150 ezer felhasználói órakor tartott munkaterv szerinti ülést. egyenértéket. (felhasználói egyenérték: olyan mutatószám, 58/2012.(IV. 25.) határozattal a testület elfogadta a napirendek amely a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számegtárgyalását, és a zárt ülésre tett javaslatot. mosságát - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a felhasználók 59/2012.(IV. 25.) határozatával a Könyvtár évi tevékeny- kapacitás igényeire figyelemmel kialakított képlet alapján ségéről szóló beszámolót elfogadta. egységesen fejezi ki) 60/2012.(IV. 25.) határozattal elfogadta a lejárt határidejű 65/2012.(IV. 25.) határozattal a Képviselő-testülete Tura Város önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Helyi Fenntarthatósági Programját (Local Agenda 21, 2011 Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról elfogadta. A Fenntarthatósági Program megléte több Európai szóló 16/2012.(IV.26.) rendeletét fogadta el a Képviselő-testület, Uniós nyertes pályázatunk megvalósításánál, fenntartásánál melyben az Önkormányzat évi bevételeit ezer feltétel. Ft-ban hagyta jóvá. A kiadások főösszegét e Ft-ban 66/2012.(IV.25.) határozatával az Aszódi Kistérség Önkorállapította meg. Ezen belül: mányzatainak Többcélú Társulása évi tevékenységéről Személyi jellegű kiadások eft szóló beszámolót elfogadta. Munkaadókat terhelő járulék eft 67/2012.(IV.25.) határozattal Tura Város Önkormányzatának

3 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /05 Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, gondoskodjon a Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv megszüntető okiratának elkészítéséről, az új intézmény alapító okiratának elkészítéséről és jóváhagyás céljából történő elő- terjesztéséről. 69/2012.(IV.25.) határozati döntésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. -ában, valamint a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet aiban meghatározottak alapján megbízta Szilágyi Anitát, vissza- menőlegesen április 1. napjától a Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv vezetésével, határozott időre, a 68/2012.(IV. 25.) határozatban megjelölt intézményi összevonás megvalósulásáig, a városi könyvtár megszüntető okiratának elfogadásáig. Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 4756 hrsz-ú, résztulajdonát képező 5692/1, 5692/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában hozott, a 35/2012(II.29.) határozattal elrendelt - az ERJÁGI É.SZ. BT. (2194. Tura, Tó-köz 1.) által elkészített - ingatlan forgalmi értékbecslési szakvéleményt elfogadta. A Képviselő-testület április 25-én 18:20 órakor tartott zárt ülésének döntései: 68/2012.(IV.25.) határozat szerint Tura Város Önkorte ki arról, hogy mányzatának Képviselő-testülete szándékát fejez a Város Könyvtár mint költségvetési szerv által ellátott fela- datok a jövőben a Bartók Béla Művelődési Ház egy szakfeladatán kerüljenek ellátásra. A Képviselő-testület felkérte a Erdélyiné Imró Ildikó, aljegyző KISTÉRSÉGI HÍREK A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRŐL A Társulási Tanács márciusi ülésén az elmúlt évi szakmai munkát értékelte: beszámolót hallgatott meg a munka- és tűzvédelmi tevékenységről, a közoktatási, szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó társulások számára átadott kiegészítő normatív támogatások felhasználásáról, valamint megvitatta a Társulásban ellátott feladatok eredményeit. A Társulási Tanács 2011-ben 9 munkaterv szerinti és 3 soron kívüli ülést tartott, 72 írásbeli előterjesztés alapján 80 napirendet tárgyalt, 110 határozatot hozott: A nyilvánosság biztosítása érdekében a Társulás és költségvetési szervei valamennyi dokumentuma a honlapon hozzáférhető, a Tanács által tárgyalt előterjesztésekkel és határozatokkal egyetemben. A Társulás 2011-ben felülvizsgálta és a társult önkormányzatok elfogadták a Kistérségi közoktatási intézkedési tervet, megtör- tént az adatgyűjtés a szociális szolgáltatástervezési koncepció aktualizálásához. A Társulás szervező tevékenységével támogatja a többcélú társulás keretein belül létrejött közoktatási intézményfenntartó társulásokat: - Kartal Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás (óvoda, általános iskola) - Iklad Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola). A közoktatási szakszolgálati feladat terén a Társulás szakszol- gálati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen: nevelési tanácsadást, iskolapszichológusi ellátást, pályaválasztási tanácsadást, logopédiai ellátást, egyes települések területén (Aszód, Tura) gyógy-testnevelést, korai fejlesztést. A nevelési tanácsadásban az ellátottak száma éves szinten összesen 1470 fő, az időráfordítás 3896 óra: a szolgáltatást legtöbben Aszódról (278 fő) és Bagról (210 fő) vették igénybe. A logopédusok összesen 1515 fő számára nyújtottak ellátást 4450 órában. Gyógy-testnevelésben 451 fő vett részt, korai fejlesztésben 15 fő részesült. A pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése térségi koordinációban valósul meg, segítve az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét, ezen belül az önkormányzati (fenntartói) és intézményi tanügy-igazgatási felada- tok segítése a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások rend- szerének kistérségi szintű összehangolása Kartal kivételével. A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása intézmény- fenntartó társulás útján történik: gyermekjóléti feladat, család- segítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (Kistérségi Gondozási Központ, Aszód). A Társulás, valamint a társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési tevékenységének megszervezése a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történt (2011-ben 7 önkormányzat és a Társulás, összesen 28 költségvetési szerv). A feladatot a Társulás munkaszervezete látja el szolgáltatásvásárlással. A belső ellenőrzés 230 ellenőrzési napon 24 ellenőrzést végzett. A közös munkavédelmi feladat-ellátáshoz 2011-ben csat- lakozott Hévízgyörk, a képviselő-testület döntése alapján pedig kilépett a közös feladat-ellátásból Kartal és Verseg, így 6 önkormányzat részvételével szerveztük a feladatot ben a Társulás a Társulásoknak kiírt célpályázatokon vett részt: iskolapszichológusi ellátás biztosításához a Pedagógiai Szakszolgálat 2 millió Ft-ot kapott, a közmunka-pályázat keretében 2 hónapon keresztül 6 településen 45 főt foglalkoztattunk. A pályázati támogatás 8 millió Ft, az önkormányzatok hozzá- járulása 540 ezer Ft. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása évi feladat-ellátásának összes bevétele ezer Ft, ebből 79 % külső forrás (normatív támogatás, pályázati forrás), a bevételek 11 %-a származik az önkormányzatok feladat-ellátási hozzájárulásából, 6 % pedig saját bevétel. A ezer Ft-os kiegészítő normatíva lehetővé teszi a közösen ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok önkormányzati hozzájárulás nélküli

4 2012/05 4 KISTÉRSÉGI HÍREK Turai Hírlap A Társulás közoktatás-szervezői és pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és gyerekjóléti alap- szolgáltatási, belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátását végezte évi működése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal. A Társulás évi bevételeinek összege 151 millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és a köz- pontosított előirányzatokat 109 millió Ft összegben, valamint a pályázati és egyéb támogatásokat. A Társulás költségvetésében 11 % az önkormányzati forrás ará- nya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást, összesen 17 millió Ft összegben. Az önkormányzatok a pénzeszközöket logopédiai, gyógy-testnevelési ellátásra (5,3 millió Ft), nevelési tanácsadásra (6,7 millió Ft), pedagógiai szakmai szolgáltatásokra (1,6 millió Ft), tv felvételre (0,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra (2,5 millió Ft), és a közmunka-program önrészeként (0,5 millió Ft) biztosították a Társulás számára. A belső ellenőrzési feladatellátás csak normatív támogatásból valósult meg, önkormányzati forrást nem igényelt. A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz. A Társulási Tanács végezetül elfogadta az Aszódi Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat közötti megállapodást a pénzügyigazdasági feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. szervezését. Ugyancsak kiemelt összegű kiegészítő támogatáshoz jut a két közoktatási intézményfenntartó társulás: Kartal-Verseg több mint ezer Ft, Iklad-Domony pedig ezer Ft kiegészítő finanszírozásban részesül a többcélú társuláson keresztül. Az önkormányzatok számára a kistérségi együttműködés alapján igénybe vehető állami támogatás nyújtotta pénzügyi többlet-források: Aszód 15,5 millió Ft, Bag 7,3 millió Ft, Domony 2,5 millió Ft, Galgahévíz 6 millió Ft, Hévízgyörk 5,1 millió Ft, Iklad 11,2 millió Ft, Kartal 20,6 millió Ft, Tura 13 millió Ft, Verseg 8 millió Ft. A többcélú kistérségi társulás révén magasabb színvonalú közszolgáltatások nyújthatók, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban használhatóak fel, így az együttműködésben résztvevő települések számára a társulási együttműködés mind szakmai, mind pénzügyi értelemben előnyökkel járt 2011-ben. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA ÁPRILIS 18-I ÜLÉSÉRŐL Eszes Katalin, irodavezető A Társulási Tanács áprilisi ülésének vendége volt dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke. A napirend előtti konzultáció során a kistérség polgármesterei tájékozódtak a területfejlesztésben várható változásokról, a megyei önkormányzat elképzeléseiről és a jövőbeli együttműködés lehetséges területeiről. A napirendi pontok közül a Tanács elsőként az Aszódi Kistérségi Irodánál és a Pedagógiai Szakszolgálatnál éviben végzett belső ellenőrzési feladat-ellátásról hallgatott meg beszámolót. A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása évi költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza a Társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat. dr. Kórós Tímea, kistérségi referens Fotó: Tóth Anita Belterületi csapadékvíz-elvezetés A Belterületi csapadékvíz-elvezetés című pályázatunkkal 2011-ben 90 %- os támogatás-intenzitás mellett jutottunk forráshoz. A támogatási szerződés szerint elnyert támogatás összege Ft. A kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese Bácskai Elemér egyéni vállalkozó lett, akivel a kivitelezési szerződés április 23-án megkötésre került. A fejlesztés által érintett terület a legproblémásabb pontokra koncentrál, ezért nem egy egybefüggő területet jelent, hanem két tömbhöz kapcsolódik. Az egyik a Köztársaság, Tabán, Hevesy György utcákat magába foglaló, a másik a Temető, Erdész és Szövetség utcát rendező tömb. SZÖVETSÉG UTCAI ÁRKOK Az utca tengelyében nagy keresztszelvényű gyűjtőárok van, melynek mindkét oldalán út van. A gyűjtőárok befogadja a járdák mellé tervezett új szikkasztó és vízelvezető árkok vizét, melyekre azért van szükség, hogy az ingatlanokról kifolyó víz ne az úton keresztül folyjon be a gyűjtőárokba. Bekötés a gyűjtőárokba 40 cm-es átereszekkel. A gyűjtőárok a bekötések környezetében beton mederlappal lesz burkolva.

5 RÖVID HÍREK /05 Fotó: Horkai István 1., Szendrei Ferenc, Tura Város Polgármesterének ünnepi beszéde 2., Beszédet mond Dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke 3., Palya János plébános Úr útszentelő áldása AZ ÚJ UTAKAT ÁPRILISBAN ADTÁK ÁT A FORGALOMNAK Nem zötyög, nem zörög és már nem süllyed tengelyig a sárba. 5 km-nyi útszakasz újult meg a településen egy európai uniós pályázat segítségével. Ez néhány éven belül a második ilyen jellegű nagy horderejű beruházás. A Magdolna, Szőlő, Damjanich, Bartók Béla, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Széchenyi és Toldi Miklós utca kezdte a sort, a mostani pályázat segítségével pedig a Gábor Áron, Vörösmarty, Jókai, Délibáb, Gyóni Géza, Jókai, Holló köz, Bocskai és Iskola utca újult meg. Lapunk a kezdetektől kiemelt figyelemmel kísérte a beruházást, a részletek korábbi lapszámainkban megtalálhatóak. Hivatalosan is megtörtént az útavatás, melyen városunk tisztségviselői, a projekt résztvevői és a meghívott magasrangú vendégek mellett a lakosság is szép számmal képviseltette magát. P.I. Kilenc újabb utca kapott aszfaltburkolatot Turán Szalagátvágási ceremónia Dr Szűcs Lajos és Tóth Gábor, választókerületünk országgyűlési képviselőjének segítségével ERDÉSZ UTCAI ÁROK Az úttest két oldalára a járda mellé terveztük a szikkasztó és vízelvezető árkokat, melyekre azért van szükség, hogy az ingatlanokról kifolyó víz ne az úton keresztül folyjon be a gyűjtőárokba. Az árkok 40 cm-es áteresszel lesznek bekötve a Szövetség utcai gyűjtőárokba. Bízunk benne, hogy a munkák megvalósulásával jelentősen javul a településen a vízrendezés helyzete és ezzel a még nem burkolt utakon a közlekedés feltételei. Müller G. RÉSZLET SZENDREI FERENC, VÁROSUNK POLGÁR- MESTERÉNEK ÜNNEPI BESZÉDÉBŐL:... Van még rengeteg dolgunk, tervünk. Keressük a lehetőségeket további céljaink megvalósításához. Ahogy eddig, úgy a jövőben is csapatmunkára lesz szükségünk. Sikerünk kulcsa az összefogásban, kitartásunkban, szakmai felkészültségünkben van. Ehhez kérem a továbbiakban is segítségüket, támogatásukat. Kérem a tisztelt turai polgárokat, tekintsék magukénak beruházásunkat. Ápolják, óvják, gondozzák, környezetüket.végezetül Márai Sándortól szeretnék egy pár gondolatot idézni: Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.

6 2012/05 6 PÁLYÁZATOK Szemléletváltással a tisztább és élhetőbb lakókörnyezetért. ELŐZMÉNYEK Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok települések önkormányzatai 1996-ban úgy döntöttek, hogy közös összefogásban regionális hulladéklerakó és hasznosító telepet építenek. Az üzemeltetésre az önkormányzatok 1999-ben létrehozták a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft-t. A négy együttműködő településen egyszerre került bevezetésre a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés január 2-án. JELEN A lakosság körében egyre jobban elterjedő és népszerűvé váló hulladékgyűjtés nem várt eredményeket hozott. A hasznosítható hulladékok visszagyűjtési aránya napjainkra elérte a keletkező hulladékok 60 %-át és csupán 40 % került ártalmatlanításra. A rendszer korszerűsítése időközben szükségessé vált. Az elmúlt évek során és a még jelenleg is használt hulladék feldolgozó és hulladékgyűjtő járművek fokozott igénybevételnek voltak kitéve, mely során jelentősen elhasználódtak, karbantartásuk, javíttatásuk egyre nagyobb költséggel járt. A négy település önkormányzatai, ezért ismételten összefogtak, hogy pályázatot nyújtsanak be az eszközpark korszerűsítésére, mivel ezt saját erőből nem tudták volna megoldani. Pályázatuk sikerrel járt. A kétfordulós pályázat eredményeként lehetővé vált a használatban lévő technológiai és hulladékgyűjtő járművek cseréje korszerűbb gépekre, valamint a szállítandó zöld hulladék csökkentése érdekében a házi komposztálás került bevezetésre az érintett térségben. A szerves hulladék begyűjtésének, kezelésének, valamint hulladéklerakótól történő eltérítése érdekében 200 db házi komposztáló berendezés került szétosztásra a négy település A PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAI: A projekt címe: Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Tura és Térségében A projekt azonosítója: KEOP-1.1.1/2F/ Kedvezményezett: Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás A Magyar Állam és az Európai Unió által megítélt támogatás: Ft Projekt összköltsége: nettó Ft Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. nagycsaládosai, valamint ingatlan tulajdonosai között. A Támogatási Szerződés június 23-án került aláírásra. A közbeszerzés lebonyolítása után 200 db komposztkeret, 1 db mobil aprítógép, 3 db hulladékgyűjtő célgép, 1 db árokásó rakodógép beszerzésére, valamint a válogatógép garatjának átalakítására került sor. A nyertes ajánlattevőkkel a társulás 2011 novemberében szerződött. Az árokásó rakodógép ünnepélyes átadására január 25-én sajtótájékoztató megrendezésekor került sor. A projekt részeként a négy település lakosságának egy része tanulmányutakon vehetett részt, melynek során hulladék megelőzési és hulladék feldolgozó központokat látogattak meg. A projekt PR, ismereterjesztés keretében elkészült a térségben 12 éve használt, Háztartási Hulladék Útmutató aktualizált, kibővített változata, mely az érintett lakosság körében szétosztásra került. Az iskolás és óvodás gyermekek részére ötletes kiadványok, valamint a hivatalokban, intézményekben keletkező hulladékok kezelését bemutató ismertető anyagok is elkészültek. A projektelemek határidőre történő leszállítása lehetővé tette az április 25.-re tervezett határidő betartását. A beszerzett eszközöket a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. fogja üzemeltetni. A térségben biztosítottá válik a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés biztonságos üzemeltetés újabb 10 évig. A lakossági ismeretterjesztő programok a hulladék képződés megelőzésének területén gondolkodásra és cselekvésre késztette a településeken élőket. T.A. Fotó: Tóth Anita

7 Turai Hírlap RÖVID HÍREK /05 Fotó: Takács Pál 2012 első negyedévének eseményei RENDŐRSÉGI HÍREK április 03-án a reggeli órákban Tura Város Körzeti Megbízottja Csillag Krisztián r.zászlós. Galgahévíz külterületén elfogta L. I. galgahévízi lakost, aki ellen 6 elfogatóparancs volt kiadva elsősorban vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt. Többek között Gödöllő Rendőrkapitányság 3 bűnügyben, Hatvan Rendőrkapitányság 1 ügyben rendelte el körözését, továbbá elfogatóparancsot adott ki nevezett személy ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés Végrehajtás csoportja, valamint a Jászberényi Városi Bíróság. Gödöllői Rendőrkapitányság ŐSZIRÓZSÁÉK SOSEM UNATKOZNAK Marinka Sándorné klubelnök nyilatkozott az Egyesület es munkájáról és további elképzeléseikről. Már négy hónap eltelt ebből az évből. Első nagy rendezvényünk a febr. 18 -i farsang volt, előtte a kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Klub vendégei voltunk. Egy éve működik a klubban Korsós Attila eü. tanácsnok vezetésével egy elsősegély tanfolyam, minden hónap első péntekén 17 órától. Több érdeklődőt várunk, hiszen bárhol, bármely háztartásban és az utcán is előfordulhat baleset. Jó, ha tudjuk, hogyan tudunk segíteni. A horgászok is helyet kaptak az éves beszámolójuknak. Szívesen segítünk minden olyan egyesületnek, amelynek nincs állandó székhelye. MÁRCIUS - ÁPRILIS Március 1-én Pusztazámoron voltunk 55 fővel, ahol a szelektív hulladékgyűjtés volt a téma, valamint megtekintettük a közeli Zsámbék nevezetességeit, különös tekin- tettel a romjaiban is fenséges romtempl- omra. Március 20.-án tartottuk az elmúlt évi értékelő beszámolót, s egyúttal ünnepeltük a forradalom évfordulóját is. A férfiak ekkor köszöntötték a klub hölgytagjait, akik a szál virágot és a szép szavakat kis vendéglátással hálálták meg. A REHA Zrt. gyakorta eljár népszerűsíteni gyógycipőit és konkrét segítségben részesíti a rá- szorulókat. Ezek mellett márciusban megtekintettük Sándor Irén festőművész klub- 25. ZALAI KAMARATÁNC FESZTIVÁL TURAI ÉRDEKELTSÉGGEL tagunk - és barátainak kiállítását a Bartók Béla Művelődési Házban. Jártunk a demjéni gyógyfürdőben is jót tett egészsé- günknek, lelkünknek egyaránt. Május 1-én pedig Bagon majálisoztunk az Életet az Éveknek Országos Szövetség klubtagjaival közösen. MÁJUSI TERVEK Május 12-én a székhelyünkön tartunk majálist bagi, dabasi, galgahévízi vendé- gekkel, ahol a turai születésű Turai Kis Mária nóta és népdalénekes lép fel, de szerepelnek majd néptácosok is, Takács Pali bácsi pedig verssel köszönti az édesanyákat. Megyei elnökünket és a helyi Önkor- mányzat képviselőit is várjuk. Szeretnénk további termálfürdős kirándulást szervezni a Margit-szigetre, ha már itthon nem lubickolhatunk a saját vizünk fürdőjében Fiúk Napját is szervezünk, de megemlékezünk az Idősek Napjáról is. Lesznek nyársalással egybekötött nosztalgia délutánok a nyugdíjas ház udvarán, s már tervezzük az őszi- téli programokat is. Kik támogatják az egyesület tevékenységét? Régóta segítőink a Domoszlai Pékség, Darnyik Dénes Galgahévízről, a Maros Tüzép, Szendrei Ferenc, városunk polgár- mestere, Tóth M Péter, Sándor Irén. Kívánjuk, sokáig maraadjanak meg az időseket szerető embereknek! TAKÁCS PÁL TÁNCSZÍNHÁZI KATEGÓRIA Koreográfusi nívódíj 1. fokozat: Dudásné Mósoczi Lívia - Dudás Dániel: Törékeny (Jászság) Együttesi különdíj: Fricska Táncegyüttes Zenei különdíj: Zagyva Banda Gratulálunk az eredményekhez! Április 21-én a koreográfusok szakmai megmérettetése este díjkiosztóval és gálaműsorral zárult. A fesztivál kétévente kínál lehetőséget amatőrök és hivatásosok számára, hogy autentikus folklór és táncszínház kategóriában bemutassák legfrissebb produkcióikat. Erőteljes, fiatal koreográfus nemzedék megjelenésére figyeltek fel a fesztiválon. Az autentikus, adatközlő szintű előadások mellett megjelent a néptánc elemekből építkező kortárs formanyelvű táncszínház is. Ahogy a zsűri egyik tagja, Sztanó Hédi a Duna TV néprajzos rendezője fogalmazott "- Mondhatjuk, ez maga a bartóki út, hiszen a Kárpát-medence táncainak mély ismeretével felvértezve az ősi motívumkincsből merít, mégis a mához szól..." A díjazottal között láthattunk turai érdekeltségű produkciókat is, hisz a Bartók Béla Művelődési Házban próbáló Fricska Táncegyüttes (turai tagja: Sima Zoltán), vagy a jászberényi VIGANÓ AMI turai néptánc tagozatán tanító Dudás-Mosóczi házaspár is a díjazottak közt volt, nemkülönben a számos együttest kísérő Zagyva Banda. S.T.

8 2012/05 8 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI TAVASZI PEZSGÉS A rövid szünetekkel, hosszú hétvégékkel tarkított áprilisi hónap ellenére tanulóink igen szép számmal vettek részt tanulmányi- és sportversenyeken, kapcsolódtak be a jó idő beköszöntével egyre nagyobb számban szervezett szabadidős programokba. A kistérségi versenysorozat újabb 3 fordulóját vették sikerrel diákjaink: az április 17-én, Hévízgyörkön megrendezett szavalóversenyen iskolánkat Sóti Félix, Nyerlucz Alexandra, Szénási János és Oláh Izabella képviselte. Sóti Félix és Szénási János kategóriájuk bronzérmét hozta el. A bagi úszóversenyen Lukács Adrienn mellúszásban 1. helyezést ért el, Makó Viktória szintén mellúszásban, Benke Andrea gyorsúszásban, Bertók Ákos pedig hátúszásban szerzett bronzérmet. Kistérségi informatika verseny Március 30-án országos tanulmányi verseny iskolai fordulóján vett részt a 4. évfolyam 25 tanulója. Az idei évben Fekete István: Vuk című állatregénye volt a verseny központi témája. A gyerekek a sokhetes felkészülés alatt elolvasták a regényt, megismerkedtek az író gyermek- és felnőttkorával, munkáival. Felkészültek szövegelemzésből, nyelvtani, helyesírási ismereteiket mélyítették, környezetismereti, matematikai felada- tokat is megoldottak. Nagy izgalommal várták a tanító nénikkel együtt a péntek délutáni versenyt, amin az alábbi eredmény született: 1. Tóth-Sebes Edina, 2. Köles Rita, 3. Tóth Eszter lett. Ők képviselik iskolánkat a megyei versenyen. Köszönjük Hubert Zoltánné Éva néni felkészítő munkáját. Április 26-án iskolánk szervezésében került sor a kistérségi informatikaversenyre: a 8. osztályosok versenyében Karácsondi Márta első, Lukács Adrienn második helyezést ért el. A 7. évfolyamosok versenyét Tóth-Máté Bence nyerte, második helyen Seres Ádám végzett. Köszönjük a felkészítő és kísérő pedagógusok munkáját. Mekes Cintia és Magyar Donát bejutott a Bendegúz Levelezős Tanulmányi Verseny Országos Döntőjébe, mindketten rátermettség, irodalom és szövegértés kategóriában versenyeznek a legjobbakkal. Felkészítő tanáruk Jónás Sándorné. Az Apáczai Kiadó nagyon fontosnak tartja az iskolások tehetséggondozását, a versenyzési lehetőségek biztosítását. Ebben a tanévben hirdetett másodszor Komplex Tehetséggondozó Tanulmányi Versenyt. Iskolánk 1.c osztályából a Tudorka csapat nevezett be. Csapattagok: Csorba Noémi, Miklós Edina, Pásztor Benedek. Ők megtapasztalhatták az alkotás együttes örömét, a közös munkavégzés izgalmát. A téma hazánk volt. A gyerekek vállukra vették a vándortarisznyát és országjáró körútra indultak. Utazásuk fontos kelléke volt a térkép. Utazásuk során bebarangolták hazánk szép tájait, városait. Megismerték hagyományait, a világörökség részeit, nagy elődeinket. Országunkból és hatá- rainkon túlról háromszáz csapat vett részt a versenyben. Az országos döntőre a három fordulóban szerzett pontszám alapján kapott meghívást 31 csapat. A megmérettetésre március 26-án került sor az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában. Egy óra alatt sok érdekes feladattal kellett megbirkózni a gyere- keknek. Csapatunk nagyszerűen teljesített. Gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk, hogy már elsősként ilyen remekül helyt álltak. A tanulókat Pászti Éva tanító néni készítette fel. Iskolánk könyvtára 2012 januárjában indította el a Geronimo Stilton olvasópályázatot. Az egér-főhős kalandjai népszerűek mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok körében. A könyvtárból 38 féle kötetet kölcsönözhettek az olvasók. A részvétel feltétele volt legalább három könyv elolvasása, valamint az ezekhez kapcsolódó öt kérdés megválaszolása. A másodikosok számára ez komoly kihívás volt, a nagyobbak pedig sorban egymás után olvasták a köteteket. Összesen 64 fő vett részt a versenyben; 515 könyvet olvastak el három hónap leforgása alatt. Csak azért nem többet, mert kevésnek bizonyult a 38 kötet ennyi jelentkező számára. A verseny végén minden résztvevő kapott egyedi készítésű matricát, hűtőmágnest, emléklapot és egyéb ajándékokat. A legjobb eredményt második évfolyamon Nagy Benjámin érte el (hat könyvet olvasott el), a 3-4. évfolyamon Barabás Csaba (31 könyv); Szénási Gergő 5.b osztályos tanuló 36 elolvasott könyvvel a legjobb eredményt érte el mind a felső tagozaton, mind az egész iskolában! A versenyt Bauer Nóra, iskolai könyvtáros szervezte. A nagy sikerre való tekintettel a következő tanévben újabb olvasópályázat indítását tervezi. Túrázóink lelkes csoportja A Madarak és Fák Napja alkalmából fotó-, rajz- és versíró pályázatot is hirdettünk. Biztattuk tanulóinkat, hogy kutassák fel és mutassák meg a nagyvilágnak Tura legmagasabb, legvastagabb törzsű vagy legterebélyesebb fáját. Akinek kedve tartotta, kedvenc madárrajzával is pályázhatott, aki pedig írói vénával is rendelkezik, verset faraghatott e jeles naphoz kapcsolódóan. A legszebb munkákat következő cikkünkben tervezzük bemutatni.

EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM - SZÉPÜL A VÁROS!

EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM - SZÉPÜL A VÁROS! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 4. szám 2013 MÁJUS EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM - SZÉPÜL A VÁROS! KÉSZÜL A PAP KÚTJA Hamarosan elkészül a padokkal és ivókúttal ellátott pihenőpavilon. Egy újabb gyöngyszem

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám

80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 9. szám 2013 NOVEMBER SÁRA SÁNDOR 80 éves 80 huszár (1978) 3 ELMÜ - ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda nyílt Turán Könyörtelen idők (1991) KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27,

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 2. szám 2013 FEBRUÁR - MÁRCIUS SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos figyelmet kiváltó bűncselekmények

Részletesebben

dr. herz Szereposztás:

dr. herz Szereposztás: ingyenes közéleti havilap 2009. június A TURA KOMédIÁSOK sok szeretettel meghívnak minden kedves Érdeklődőt 15 éves FeNNÁllÁSUK AlKAlMÁBÓl bemutatandó új darabjuk bemutójára 2009. június 20-ÁN, SZOMBATON

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám 2012 DECEMBER A Turai Hírlap szerkesztôsége és lapunk fenntartója, Tura Város Önkormányzata ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi érdeklôdését,

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE!

MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 5. szám 2013 JÚNIUS MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE! SZAKSZERŰEN ÉS DINAMIKUSAN HALADNAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. december - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok 2 Dunaharaszti

Részletesebben

Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014

Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014 ingyenes KözéleTi havilap 2010. október Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014 baranyi miklós FÜggETLEN horák mária FiDESz - KDNP szendrei Ferenc FÜggETLEN Juhász sándor FiDESz - KDNP Kálna Tibor Gábor

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

15. Március. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ. A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS

15. Március. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ. A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 2. szám 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. (Eleanor Roosevelt) Fotó: Tóth Anita Március 15. Ünnepi rendezvény és

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Új üzemcsarnok a Samsung jászfényszarui gyárában

Új üzemcsarnok a Samsung jászfényszarui gyárában JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. június Ára: 200 Ft 25. évfolyam 6. szám Kitüntették Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármestert Trianon A képen Győriné Dr. Czeglédi Márta átveszi a kitüntetést. A Települési

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS ingyenes közéleti HAvILAP 2009. MÁRCIUS MÁRCIUS 15. A NEMZETI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE Március 15-e kapcsán érdemes elgondolkodnunk a szabadság fogalmán, túl az 1848-49-es ünnep szokásos jelképein

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Díjat nyert a Turai Falumúzeum kiállítása. Hûs borospince, jó hangulat. Önkormányzati hírek. Sátoros ünnep a Múzeumkertben

TURAI HIRLAP. Díjat nyert a Turai Falumúzeum kiállítása. Hûs borospince, jó hangulat. Önkormányzati hírek. Sátoros ünnep a Múzeumkertben ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. JÚNIUS Önkormányzati hírek Pályázatok útépítésre, óvodai eszközbeszerzésre A képviselõ-testület a 210 milliós nyertes útfejlesztési projekthez kapcsolódóan

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Megvásárolták a Tura Therm Kft. többségi tulajdonát. Együttmûködés határok nélkül. Ezúttal az MTV nyert. Levédetik a turai ivóvizet

TURAI HIRLAP. Megvásárolták a Tura Therm Kft. többségi tulajdonát. Együttmûködés határok nélkül. Ezúttal az MTV nyert. Levédetik a turai ivóvizet ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. OKTÓBER TURAWELL: mentõöv a termálprojektnek Megvásárolták a Tura Therm Kft. többségi tulajdonát Sokáig úgy tûnt, hogy az Architekton Zrt. csõdjével városunk

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. II. rész 2009-2010-ig A ciklus első két éve (2007-2008) tulajdonképpen a konszolidáció, a pénzügyi, gazdasági egyensúly megteremtésével telt el. Ezt

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben