Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a"

Átírás

1 HISTÓRIA A Szabolcs utcai kórház Radiológiai Osztályának története A kezdetektôl napjainkig, Forrai Gábor, Laki András, Bohár László, Fornet Béla Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Közkórháza november 6-án kezdte meg mûködését mostani helyén, Budapest XIII. kerületében, a Szabolcs utcában. Röviddel a kórház felépülte után a Zsidó Kórház az elsôk között (már 1896-ban) létesített röntgenosztályt, külön épületben, a késôbbi Pathologiai Intézet helyén. Az osztály dokumentációja a hôskorból teljes egészében megsemmisült. Így korábbi visszaemlékezésekre kell hagyatkoznunk. A KÓRHÁZ KIEMELKEDÔ RADIOLÓGUSAI A SZÁZADFORDULÓTÓL Az épület 2006-ban Az elsô ismert radiológus a századforduló idején Simonyi (Schwartz) doktor volt. Pontosabb adataink 1920-tól kezdve vannak. A röntgenosztályt ig Weisz Ármin vezette, akinek emlékét tábla örökíti meg egykori munkahelye falán. Halálát követôen Weil Emil lett a vezetô. A Szabolcs utcai kórház legkiemelkedôbb radiológusának Bársony Tivadart tekinti az utókor, aki ig, haláláig állt az osztály élén, amely ekkor Budapest legnagyobb röntgenosztálya volt. Bársonyt nem kisebb személyiség nevezte a világ legjobb röntgendiagnosztájának, mint Guido Holzknecht, bécsi egyetemi tanár. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy Mayer a róla elnevezett speciális fülészeti felvétel kidolgozója ide küldte munkatársait tanulni. A hazai röntgenológia e méltatlanul elfeledett, máig talán legnagyobb alakja a radiológia úttörôi közé tartozott. A legismertebb munkái nyomán, az ô leírása alapján került a szakirodalomba a nyelôcsô Bársonyféle funkcionális diverticuluma, az osteitis condensans ilei és a nyaki gerinc osteochondromája. Ugyanígy elismertek a tüdôcsúcs és a rekesz vizsgálatára kidolgozott módszerei. A gyomor és bélrendszer gyógyszeres vizsgálatai mellett 1925-ben rámutatott a fekélybetegség neurogén vonatkozásaira. Ô írta az elsô Bársony Tivadar magyar nyelvû könyvet a röntgenvizsgálatok technikájáról. Százötven dolgozata jelent meg, fôleg külföldi folyóiratokban. Az 1921-ben alakult Magyar Röntgentársaság vezetôségi tagja és néhány Levelezési cím: dr. Forrai Gábor, Állami Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály; 1134 Budapest, Róbert Károly krt História

2 Leopold Margit 16 évesen, az egyetlen, róla maradt képen, 1911-ben Klein Jolán Lichtenstein Béla A három kép engedéllyel átvéve: RadioGraphics 1996;16: évig elnöke is volt. Iskolateremtô egyéniség, legismertebb tanítványai Koppenstein Ernô, Weilné Leichner Zsuzsa, Hajdu Imre, Fogel Mária, Wald Béla, Schulhof Ödön, Polgár Ferenc és Szepes Imre. A röntgenosztályt 1942-tôl Leopold Margit vezette május 11-ig, amikor az aznap jelen lévô személyzetet az aulában falhoz állítva összegyûjtötték. A németek a röntgenosztály alagsorában és a Pest vidéki törvényszéki fogházban kihallgatták és megkínozták ôket. Az elhurcoltak között volt Forgács Rózsi, Kenéz Stefi, Bach Ernô, Egán Ernô, Gáldi Jenô és Holits Rezsô Junior. Forgács Rózsinak késôbb sikerült egy ablakon keresztül megszöknie, Kenéz Stefit pedig visszavitték, hogy egy sebesült Régi leletfejlécek katonáról röntgenfelvételt készítsen. Ô ott is maradhatott, és áprilisig egyedül dolgozott a röntgenosztályon. Breuer Lenkét, Klein Jolánt, Leopold Margitot, Lichtenstein Bélát, Weisz Miklóst és Winkler Katalint Auschwitzba vitték. Egyikük sem tért vissza. Emléküket a Radiológiai Klinika konferenciatermében az október 12-i megemlékezés során elhelyezett tábla ôrizte. Errôl a szomorú idôszakról megható megemlékezést közölt a RadioGraphics címû folyóiratban az egykori túlélô, Korek Klára röntgenasszisztensnô lánya, aki ma radiológus és Amerikában él. Korek Klára a tragikus napon éppen nem volt bent dolgozni, így maradhatott életben. A Zsidókórház ben a Wesselényi utcába költözött, az ottani röntgenosztályt Haász Lajos vezette. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN A háborút követôen a röntgenosztály visszaköltözött az eredeti helyére, Weilné Leichner Zsuzsa irányításával ( ig). Késôbb Boris Alfréd vette át az osztály vezetését ( ) ben a kórházat államosították, 1956-tól Orvostovábbképzô Intézet néven mûködött ben 21 tanszéket hoztak létre, közöttük a röntgentanszéket is M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

3 Deák Pál Erdélyi Mihály ben Deák Pál kandidátus (1962-tôl egyetemi tanár) lett az osztály vezetôje, akit az 1956-ban megalakult Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet igazgatóhelyettesévé, majd 1962-tôl igazgatójává neveztek ki. Az ORSI és a radiológiai klinika között szimbiózisban élt, a klinika mindenkori igazgatója egyben az ORSI vezetôje is volt. Deák Pál elsôsorban a csontdiagnosztika mûvelésével szerzett érdemeket, 1959-ben megvédett kandidátusi disszertációjának témája az acroosteosclerosisok röntgendiagnosztikája volt. Csontdiagnosztikai könyve e terület egyik alapmûve. Kitûnô elôadó és nagy mûveltségû ember volt, nemzetközi tekintélyû szakemberként ô szervezte meg Hanoiban a radiológiai oktatást. A KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÚTTÖRÔI Deák Pál támogatásával kezdte el Lányi Márton Magyarországon a korszerû mammográfiás tevékenységet. Munkatársai közül Tas György, Barna László, Fried László és Deák József munkásságát kell kiemelni. Deák Pál halálát követôen Erdélyi Mihály kandidátus, késôbb az orvostudományok doktora állt az intézet élén ( ). Erdélyi Mihály a hagyományos rétegvizsgálat, a pneumoretroperitoneum, a pneumoangiográfia hazai úttörôi közé tartozott. Az elsôk között alkalmazta az intraoperatív kolangiográfiát. A tüdô hagyományos és rétegvizsgálatának módszereirôl írt dolgozatát a WHO ajánlása szó szerint idézte. Ô írta a Handbuch der Medizinischen Radiologie gerincdiagnosztikával foglalkozó két fejezetét. A hazai irodalomban elsôként adott ki könyvet az emlôdiagnosztikáról, amelyet munkatársaival közösen írt. Erdélyi professzor alakította iskolateremtô munkával igazán klinikává az általa vezetett osztályt. Mûködése alatt indult meg az izotópdiagnosztikai részleg Vittay Pál, illetve a hemodinamikai laboratórium Berentey Ernô vezetésével. Erdélyi kiváló oktató, pedagógus volt, akinek számos tanítványa (Antony Veronika, Bartha László, Berentey Ernô, Bohák Ágnes, Bohár László, Bozalyi Ildikó, Göblyös Péter, Írás Jenô, Kopcsányi Zsuzsa, Lányi Márton, Vittay Pál) tartozik a hazai radiológia neves személyiségei közé. Klinikaigazgatói mûködése idején Berentey Ernô, Göblyös Péter és Vittay Pál szerzett tudományos fokozatot. Erdélyi professzor az ORSI igazgatójaként tudatában volt annak, hogy kettôs megbízatása, nevezetesen az orvosok röntgenológiai képzésének és továbbképzésének irányítása, valamint a röntgenszakellátás országos összehangolása, egymással szorosan összefüggô feladatok. Az május 26-án tartott tanszékfoglaló elôadását fellapozva fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen gondolatokkal, tervekkel látott új feladatához: Elöljáróban ismertetni kívánom azt az általános röntgenológiai szemléletet, melyet az eredményes röntgenvizsgálat elôfeltételének tartok. A harmincas években olyan helytelen törekvések terjedtek el, melyek a röntgenológiát függetleníteni kívánták a klinikumtól. Ennek az irányzatnak a képviselôi nem vették figyelembe azokat az összefüggéseket, melyek a kórelôzmény, a klinikai és laboratóriumi vizsgálatok eredményei, valamint a röntgenvizsgálat között vannak. Egyesek a leegyszerûsítésben odáig mentek, hogy azt vallották: a röntgenvizsgáló az észleletnek csak egyszerû leírását adja anélkül, hogy bármely irányban állást foglalna. Meggyôzôdésem szerint a röntgenvizsgálónak az a feladata, hogy vizsgálatának eredményét véleményben foglalja össze, ezt azonban csak akkor teheti meg, ha röntgenológiai munkáját dialektikusan gondolkodó 310 História

4 és vizsgáló módszerré alakítja át. Ehhez elengedhetetlen, hogy a klinikustól megkapja a szükséges adatokat, ezeket viszont akkor tudja jól felhasználni, ha a klinikai tárgyban is kellô jártassággal bír. Bár ott tartanánk, hogy napjaink gyakorló radiológusai és a képalkotó vizsgálatokat indikáló klinikusai végre egyértelmûen tartanák magukat a fenti alapelvhez! Iskolateremtô munkássága mellett emberi értékeit is elismerve és honorálva hozták létre tanítványai az Erdélyi Mihály-emlékérmet. A kuratórium a Borsos Miklós alkotta plakettet évente, ünnepi tudományos ülés keretében adományozza a hazai radiológia egy-egy kiváló, a napi diagnosztikai tevékenység mellett a tudomány és az oktatás területén is jelentôset alkotó alakjának. A HAGYOMÁNYOSTÓL A MODERN EGYETEMI RADIOLÓGIAI KLINIKÁIG Erdélyi Mihály professzor nyugdíjazását követôen, 1978-ban került az akkori Orvostovábbképzô Intézet, majd Orvostovábbképzô Egyetem Radiológiai Klinikájának élére dr. Csákány György kandidátus. Csákány professzor ezt megelôzôen közel húsz éven át vezette az Országos Kardiológiai Intézet röntgenosztályát, és emellett 1972-tôl az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet igazgatóhelyettese, majd fôigazgatója is volt. Klinikaigazgatói és ORSIfôigazgatói munkáját töretlen lelkesedéssel és aktivitással végezte egészen nyugállományba vonulásáig, 1989-ig. Tudományos munkásságában kiemelkedô jelentôségûek a tüdôkeringés röntgenvizsgálatában elért eredményei, amelyeket A kisvérkör röntgenvizsgálata címû, 1963-ban megjelent monográfiájában foglalt össze. Az ORSI és a radiológiai klinika munkáját és munkatársi gárdáját egy egységbe szervezte, ezzel máig is példásnak tartott módszertani és ellenôrzési bázist létesített, amely távozása után sajnálatosan lényegében szertefoszlott. Irányítása alatt közel 40 radiológus dolgozott, közöttük Berentey Ernô és Vittay Pál egyetemi tanárok, Bohár László, Bor Katalin, Csobály Sándor, Göblyös Péter, Gönczi Judit és Szilvási István docensek, valamint Gôdény Mária és Molnár Ferenc fôorvosok. Munkatársai elômenetelét segítette, a szakmai és tudományos fejlôdéshez minden támogatást megadott. Ennek eredményeként kezdeményezése és irányítása alatt tizenegy munkatársa (Bartha László, Berentey Ernô, Bertényi Anna, Bohák Ágnes, Bohár László, Bor Katalin, Csobály Sándor, ifj. Erdélyi Mihály, Gönczi Judit, Szebeni Ágnes, Szilvási István) védte meg kandidátusi értekezését. Csákány György Csákány professzor kezdte meg a hagyományos röntgenklinika átalakítását modern, több lábon álló radiológiai klinikává. Az országban elsôk között szervezett ultrahang-diagnosztikai és CT-diagnosztikai munkahelyeket. Szakosodott klinikai-radiológiai munkacsoportokat (gasztroenterológia, kardiopulmonológia, uroradiológia, endokrinológia, emlôdiagnosztika, hemodinamika) alakított ki, ezzel is alátámasztva meggyôzôdését és radiológusi hitvallását, amit 1977-ben megjelent (Forrai professzorral közösen szerkesztett) Klinikai röntgendiagnosztika címû könyvében így fogalmaz meg: A címmel legfôbb törekvésünket kívántuk hangsúlyozni, azt, hogy a röntgentüneteket a klinikai képbe illesztve, azzal összhangban tárgyaljuk. E mû második kiadása, az 1984-ben megjelent Radiológiai diagnosztika tulajdonképpen egy egészen új könyv, amelynek szerzôgárdáját zömmel az Orvostovábbképzô Egyetem klinikáinak és tanszékeinek munkatársai adták. Ez a munka a képalkotó diagnosztika forradalmi fejlôdésének idôszakában született, amint arra a szerkesztô is utal elôszavában: A röntgendiagnosztika, helyesebben a radiológiai diagnosztika is más egyebek között átmeneti korszakát éli, s ezt tükrözi ez a tankönyv is, amely a hagyományos ismeretanyagon kívül már következetesen utal a legújabb és a gyakorlatban már bevált lehetôségekre is (komparatív ikonográfia). Az említett kézikönyvek elsôsorban a szakorvosképzést szolgálták, segítették, amelyet a radiológusok posztgraduális képzésével együtt Csákány professzor szívügyének tekintett. Az általa vezetett klinika egyik legfontosabb feladata volt a szakorvosképzésben a kötelezô konzultációk szervezése, ellenôrzése, a szakorvosjelöltek számára tanfolyamok rendezése és magának a szakvizsgának a lebonyolítása. A továbbképzés érdekében szervezett színvonalas tanfolyamokon (ahol a klinika oktatóin kívül meghívott vendégelôadók is szerepeltek) négy-öt év alatt mintegy radiológus vett részt. A szakorvosoknak és szakorvosjelölteknek M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

5 szervezett, kötelezô tanfolyamokon túl intézete évi öt-hat, speciális (ultrahang-diagnosztikai, izotópdiagnosztikai stb.) tanfolyam, továbbá konferenciák és szemináriumok rendezésével vállalt oroszlánrészt a radiológusok posztgraduális oktatásában. Ugyanakkor Csákány professzor nagy súlyt fektetett az elméleti oktatás decentralizálására, ennek érdekében tovább szervezte és erôsítette a korábban bevezetett (és napjainkban bizonyos nosztalgiával emlegetett) területi radiológus-továbbképzést (TRT). Legtehetségesebb munkatársait a közvetlen szakmai feladatokon túl igyekezett bevonni a radiológia országos szervezési feladataiba, oktatási és tudománypolitikai munkájába. A szakma legfontosabb kérdéseit, híreit, valamint az ORSI munkáját, állásfoglalásait, módszertani leveleit, modernizáló törekvéseit a Radiológiai Közlemények címû folyóiratban jelentette meg, amely évente négy alkalommal jutott el az olvasókhoz. A SZÜRKEÁLLOMÁNY DICSÔSÉGE Dr. Berentey Ernô egyetemi tanár 1989-tôl 1998-ig vezette a klinikát. Noha erre az idôszakra az intézmény egészének létét, jövendô státusát érintô bizonytalanság nyomta rá bélyegét, az elôdei által épített személyi és szervezeti alapokra támaszkodva sikerült megôriznie a klinikát a hazai képalkotó diagnosztika egyik elismert centrumaként. Klinikaigazgatói kinevezése elôtt az általa megszervezett hemodinamikai laboratóriumot vezette, és alapve- Berentey Ernô tô szerepe volt az Orvostovábbképzô Intézetben a cardiovascularis invazív diagnosztika és terápia bevezetésében. Munkatársaival együtt 1963-ban kezdte el a szívkatéteres vizsgálatokat, angiográfiákat és katéteres intervenciókat, amelyek közül több eljárást is az országban elsôként vagy az elsôk között alkalmaztak tôl végeztek koronarográfiákat, 1982-tôl PTCA-t, tól coronariastent-implantációt más intervenciók mellett. Az elsô hazai intracoronariás thrombolyist is ôk végezték. Az említett idôszakban fontos mûszaki fejlesztések is végbementek; 1992-ben modern, színes Doppler-vizsgálatokra alkalmas ultrahangkészülékkel egészült ki az eszköztár, amely a vascularis diagnosztikában hozott jelentôs elôrelépést. Ezzel szinte egy idôben bevezetésre került a rectumtumorok stádiumbeosztásához elengedhetetlenül fontos, endocavitalis ultrahang-diagnosztika, a nyelôcsô daganatainak stádiumbeosztását elôsegítô transoesophagealis ultraszonográfia, és 1996-ban az addigi asztalléptetôs CT-berendezést az akkoriban igen korszerûnek számító spirál üzemmódú készülékre cserélték. Mégis elsôsorban a szürkeállomány biztosította, hogy az intézet a romló technikai feltételek ellenére is eleget tudott tenni az egyetemi jellegbôl adódó, speciális feladatoknak. Ennek igazolása, hogy a röntgensugárzás felfedezésének centenáriumi ünnepségén, 1995-ben elhangozhattak az alábbi mondatok: A klinika személyi állományának összetétele napjainkban is egyedülálló a hazai radiológiai intézmények között, hiszen a jelenleg itt dolgozó szakorvosokból hét rendelkezik tudományos minôsítéssel. Elismertségüket jelzi, hogy a legutóbb megválasztott 21 tagú szakmai kollégiumba munkatársaink közül négy került be. A teljesség igénye nélkül említsük meg Berentey professzor néhány kitûnô munkatársát, akik az ô irányítása alatt a mindennapi diagnosztikus tevékenységen túl oktatói és tudományos munkájukkal ebben az évtizedben meghatározták a klinika szakmai színvonalát: Bohák Ágnes egyetemi docens, Bohár László egyetemi docens, Bor Katalin egyetemi docens, Csobály Sándor egyetemi docens, Göblyös Péter egyetemi docens, Gönczi Judit egyetemi docens, Molnár Ferenc fôorvos, Szilvási István egyetemi docens, Vittay Pál egyetemi tanár. Berentey Ernônek és tanszéki elôdjeinek iskolateremtô munkáját dicséri, hogy a késôbbiekben szinte valamennyien a magyar radiológia elismert szakembereiként különbözô egészségügyi intézmények vezetô pozícióiban teljesítettek, illetve teljesítenek ma is szolgálatot. A mindennapok munkájában Berentey profeszszor mûködése alatt igen jelentôs változást hozott az általa kifejlesztett leletezô, leletarchiváló és adatbázis-kezelô szoftver bevezetése. Ez országos viszonylatban az elsôk között tette könnyebben kezelhetôvé a leletírást, és maximálisan megoldotta az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. E számítógépes program dicsérete, hogy számos diagnosztikai centrumban használták éveken át közmegelégedésre. 312 História

6 S ZAKVIZSGÁZTATÁS ÚJ ALAPOKON Berentey professzor szorosan együttmûködve a többi egyetem vezetô radiológusaival új alapokra helyezte, átszervezte a hazai szakvizsgáztatási rendszert. E korszerû vizsgáztatási metodika legfontosabb sajátossága az volt, hogy a vizsgázó széles körû, gyakorlatilag a szakterület egészére kiterjedô ismeretanyagát kérte számon; a vizsga egyik részét több száz, számítógéppel feltett kérdés megválaszolása jelentette, majd ez kiegészült egy adott kérdéskör részletes elméleti és gyakorlati megvitatásával, amelybe az adott terület egy szaktekintélyét is bevonták. Mûködése idôszakában közel 400 fiatal orvos szerzett szakképesítést a klinika szervezésében lebonyolított vizsgarendszerben. A felkészülést a szakvizsgára az évente megrendezett, kötelezô elôkészítô tanfolyam segítette, amelynek elôadói között nem csupán a belsô munkatársak, hanem a hazai radiológia számos kiváló személyisége is szerepelt. Az Orvostovábbképzô Egyetem kiterjedt feladatainak megfelelôen a klinika oktatói nemcsak az évi öt-hat, saját szervezésû továbbképzô tanfolyamon, hanem a társklinikákon és egyéb oktatási intézményekben tartott posztgraduális elôadás-sorozatokon is rendszeres elôadók voltak, ebben az idôszakban is. A szakorvosok felkészítésében és a radiológusok folyamatos továbbképzésében kifejtett munkásságán túl Berentey professzor elévülhetetlen érdemeket szerzett a szakdolgozók, mindenekelôtt a röntgen-mûtôs szakasszisztensek képzésében is. A jelenleg hazánkban ebben a munkakörben tevékenykedôk többsége az ô és munkatársai tapasztalt oktatói-nevelôi kezei közül kerültek ki. A felkészülés során ma is haszonnal forgathatják a szerkesztésében megjelent Jegyzet a röntgen-mûtôs szakasszisztensek részére címû tankönyvet. G ÉPPARKCSERE, MODERNIZÁCIÓ Az új nevén Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Radiológiai Klinikájának igazgatója 1998-ban dr. Fornet Béla kandidátus lett, docensi kinevezéssel. Az elôzô években a klinika helyiségeinek állapota leromlott, a gépek átlagéletkora év volt. A klinika korábbi döntés alapján angiográfiás intervenciós egységétôl és izotóprészlegétôl is elvált. Szükség volt a géppark gyakorlatilag teljes cseréjére és az osztály átépítésére végére az országban elsôként alakult ki teljes körû foszforlemezes digitális radiológia, a hozzá tartozó, teljes körû képarchiválással, PACS-rendszerrel. Lehetôvé vált a digitális képek továbbküldése a többi klinikára. Átépítették a sebészeti röntgenrészleget, ahol multifunkcionális Fornet Béla digitális röntgengép kapott elhelyezést és komplex mammográfiás diagnosztika került kialakításra. A sebészeti röntgenrészleg vezetôje Cserepes Éva fôorvos, az emlôdiagnosztikai részleg vezetôje Forrai Gábor lett, aki nagy akarással korszerû, minden igényt kielégítô mammográfiás egységet hozott létre. A mammográfiás team megerôsítését Riedl Erika fôorvos segítette. A belgyógyászati röntgendiagnosztika vezetését változatlanul Bozalyi Ildikó fôorvos látta el, ezen a szinten is kicserélésre került a teljes röntgengéppark. Az ultrahangrészlegre ATL HDI 5000 berendezés került. A CT két mûszakos folyamatos betegellátást végzett. A klinika munkatársai: Riedl Erika, Bozalyi Ildikó, Laki András, Dévai Tünde, Gergely Mária, Barta Miklós, Szelei Nóra, Borbély Krisztina, Hetényi Szabolcs, Fülöp Rita, Angyal Andrea, Komáromy Katalin. Forrai Gábor és Zana Katalin PhD fokozatot szereztek. Magas színvonalú CT-, ultrahang-, emlôdiagnosztika és hasi radiológiai diagnosztika, uroradiológiai teamek alakultak ki. Folytatódott a korábbi igényes, szakorvos- és orvostovábbképzô munka, évente tanfolyammal. T UDOMÁNYOS EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A klinika munkatársai bekapcsolódtak a nemzetközi vérkeringésbe is; elôadásaikkal rendszeresen szerepeltek az európai (ECR) és a chicagói, észak-amerikai radiológuskongresszuson (RSNA). Két európai Frankofon kongresszus került megrendezésre a klinika munkatársaival Budapesten, 1998-ban és 2002-ben. A Royal College of Radiology munkatársai évente továbbképzô kurzust tartottak az intézetben, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

7 Zana Katalin (Párizs és Toulouse), Szelei Nóra (Párizs), Angyal Andrea (Franciaország), Forrai Gábor (Párizs). Az osztály orvosai az utolsó reggeli megbeszélésen. Balról jobbra: Benedek Adrienn, Varga Andrea, Borbély Krisztina, Galgóczy Hajna, Volek Mónika, Forrai Gábor, Gergely Mária, Székely Géza, Bozalyi Ildikó, Riedl Erika, Laki András, Kovács Tünde (hiányzik: Cserepes Éva) több ETT- és OTKA-pályázat nyertesei, illetve résztvevôi voltak a klinika orvosai. Elsôként nyertek pályázatot az Európai Unió által kiírt Leonardo projektben is, amelynek kapcsán francia, angol vendégek érkeztek a klinikára, kettô-négy hetes tapasztalatcserére. A klinika munkatársai Cambridge-be és párizsi oktatókórházakba látogattak. A klinikán a francia magyar radiológuskapcsolatokat összefogó team alakult ki (Fornet Béla, Forrai Gábor, Angyal Andrea, Zana Katalin, Szelei Nóra, Laki András). A klinika részt vett az újonnan alakított, akkreditált, felsôfokú szakasszisztensképzésben, programjának kialakításában, a szükséges tankönyvek, jegyzetek megírásában, illetve az oktatásban. E munka a HIETE Egészségügyi Fôiskolai Kara segítségével, Hollós Sándor kandidátus fôiskolai tanárral történt szoros együttmûködésben jött létre. Jelentôs részt vállalt ebben Lukovich Tamásné, a klinika vezetô röntgenasszisztense, aki 2000-tôl a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének (MRAE) elnöke is lett. Fornet Béla között elnöke, majd 2000-ig alelnöke volt a Magyar Radiológus Társaságnak. Ugyancsak ebben az idôszakban kapta meg Fornet Béla a szlovák, a horvát, a román radiológustársaság tiszteletbeli oklevelét, a francia, szlovák radiológustársaság emlékérmét, és a finn radiológustársaság levelezô tagjává választotta. Több munkatárs került ki egyéves franciaországi ösztöndíjra: A XXI. SZÁZAD ELEJÉN 2000-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemet a Semmelweis Egyetemhez csatolták, annak Egészségtudományi Kara lett. Az összevonás már elôre is sejthetôen számos gondot okozott, ennek eredményeként december 31-én a Szabolcs utcai kórházat az orvosegyetemtôl ismét különválasztották. Az egyetemi lét megszûnésével a Radiológiai Klinika 2002-tôl az Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai Osztályaként mûködött tovább. Fornet Béla 2001 végén lemondott az osztály vezetésérôl, utódja Forrai Gábor lett. Az OGYK klinikai osztályain ellátott speciális betegcsoport egyre magasabb diagnosztikai igényeket támasztott. A kórház fô profiljába tartozott a hematológia (Országos Hematológiai Intézettel történt egyesülés óta), a szívsebészet, a kardiológia, a gasztroenterológia, a sebészet (kiemelten: nyelôcsô, has, emlô), a fül-orr-gégészet, az onkológia, az urológia és az andrológia. Technikai felszerelés, speciális vizsgálóeljárások A fejlôdés mérföldkövei: digitális radiográfia és PACS az elsô film nélküli, hagyományos röntgen Magyarországon 1999 óta, két digitalizált átvilágító (egy távirányítható), egy digitális, három analóg ultrahangkészülék, spirál-ct, direkt digitális mammográf (Magyarországon az elsô, 2005 óta), analóg mammográf daylight hívóval, foszforlemezes sztereotaxiás mammográfia, képalkotó vezérelte intervenciók (ultrahang, CT) a teljes test területén, denzitometria, ultrahangvezérelt vacuum core emlôbiopszia (Magyarországon elôször, 2003 óta). Az emlô fekvô, digitális, sztereotaxiás vacuum 314 História

8 core biopsziájának befogadását Magyarországon elsôként az OGYK Radiológiai Osztálya kezdeményezte és nyerte el 2005-ben. A radiológiai osztályon 2006-ban dolgozó orvosgárdát, valamint speciális érdeklôdési köreiket az 1. táblázatban mutatjuk be. Ezekben az években két orvos vett részt egy-egy éves továbbképzésen, egy orvos két hónapos tanulmányúton Firenzében, Párizsban és Lille-ben. A rövidebb, egy-két hetes bel- és külföldi kongresszusok és tanulmányutak száma évente az osztályon átlagosan 24. Egy orvoskolléga Észak-Írországban kezdett dolgozni. Az orvosok döntô többségének sokéves gyakorlata van a CT-, az ultrahang- és a Doppler-vizsgálatokban. Öten jártasak hagyományos, CT-, ultrahang-, illetve MR-vezérelt intervenciókban. Hat radiológus végez MR-vizsgálatokat. Három orvos tagja a vezetôségnek a Magyar Radiológusok Társasága szakmai szekcióiban (ultrahang, emlôdiagnosztika). Az osztály vezetôje a Radiológiai Szakmai Kollégium titkára, a Magyar Radiológusok Társasága vezetôségi tagja, az MRT Emlôdiagnosztikai Szekciójának fôtitkára. Az Európai Emlôdiagnosztikai Társaság vezetôségi tagjaként az Európai Radiológus Kongresszuson rendszeresen tart tanfolyami elôadásokat. PACS, digitális képtovábbítás Jelenleg, 2007-ben már valamennyi képalkotó eszköz hálózatba kötött és digitálisan archivált a PACS-rendszer segítségével. A digitális archívum 1999 óta valamennyi vizsgálat képeit tárolja. Az egész intézet területén megoldott a digitális képek továbbítása kihelyezett terminálokra. A digitális eszközökkel teleradiológia, telekonzultáció, videokonferencia is megoldható akár interneten, akár telefonvonalon keresztül. Ez az oktatásban, a napi betegellátásban, a tudományos munkában és más külföldi intézetekkel való összeköttetésben használható. A leletezés a PACS-hálózaton keresztül, digitális diktafonnal történik, központi leíróhelyiségben óta a PACS-rendszer és a ben bevezetett (az osztályon a korábbi leletezôprogramot is felváltó), egységes kórházi informatikai rendszer is összekötésre került. A teljesen digitalizált osztályon a sötétkamra feleslegessé vált, helyén több munkaállomást tartalmazó leletezôszoba került kialakításra. Orvosok Asszisztensek Az asszisztensi létszám 18 fô. A radiológiai osztályon az asszisztencia valamennyi tagja CT-vizsgálati gyakorlattal rendelkezik, öten komplex emlôdiagnosztikában is jártasak. Ketten végzett szonográfusok, egy fô egészségügyi szakoktató diplomát szerzett, egy fô fôiskolai képzésen vett részt. Az osztály vezetô asszisztense, Lukovich Tamásné fôiskolai diplomával rendelkezik és a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének elnöke. Munkabeosztás, ügyeletek A 24 órás feladatok két mûszakban plusz ügyeleti beosztásban kerülnek ellátásra a teleradiológiai lehetôségeket is kihasználva. 1. táblázat. A radiológiai osztály orvosai és speciális érdeklôdési területük 2006-ban Dr. Barta Miklós alorvos emlô Dr. Benedek Adrienn rezidens Dr. Bercsényi Anikó rezidens Dr. Borbély Krisztina alorvos emlô, hematológia Dr. Bozalyi Ildikó fôorvos gasztroenterológia Dr. Cserepes Éva fôorvos gasztroenterológia, ultrahang Dr. Ferencz Judit alorvos musculoskeletalis Dr. Forrai Gábor osztály- emlô, onkológia, vezetô intervenciók fôorvos Dr. Galgóczy Hajna adjunktus ultrahang Dr. Gergely Mária adjunktus musculoskeletalis, gasztroenterológia Dr. Kovács Tünde adjunktus ultrahang, intervenciók Dr. Laki András fôorvos uroradiológia Dr. Riedl Erika fôorvos emlô, onkológia Dr. Szelei Nóra alorvos ultrahang Dr. Székely Géza alorvos intervenciók Dr. Varga Andrea alorvos hematológia, neuroradiológia Dr. Volek Mónika rezidens Dr. Zillich Zoltán segédorvos M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

9 Az ügyeletek egy része távoli internetes eléréssel zajlik. A radiológus orvosok az otthoni vagy hordozható számítógépeikrôl leletezik a sürgôsségi hagyományos röntgen- és CT-vizsgálatokat. Tudományos munka, oktatás Az OGYK 2002-tôl már nem egyetemi funkcióban, hanem országos intézetként dolgozik. Az eddigi oktatói státus megszûnt, de a radiológiai osztály folytatta megszokott oktató, továbbképzô tevékenységét. Emellett az osztály számos magyar és idegen nyelvû közleményt jelentetett meg, tagjai belföldikülföldi kongresszusokon, tanfolyamokon tartanak elôadásokat. Fôbb témák: emlôdiagnosztika, hematológiai-onkológiai diagnosztika, uroradiológia. Az osztály mint a francia magyar radiológuskapcsolatok központja, megszervezte az Edicerf ötkötetes francia radiológiai jegyzet magyar nyelvre fordítását és kiadását. A munkatársak rendszeresen részt vesznek az évente megjelenô Onco Update és Gastro Update kötetek megírásában. Az osztály számos fórumon szerepelt paleoradiológiai anyagával a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárával közösen. A jelenleg is zajló kutatás a váci múmiák egykori betegségeinek röntgen- és CT-vizsgálattal történô feltérképezését célozza. Az eredményekrôl a média (National Geographic és a televízió) is beszámolt. Az osztály a radiológus rezidensek képzésében is vezetô szerepet töltött be. E helyszínen zajlik a rendszeres gyakorlati oktatás a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karának képi diagnosztikai asszisztensképzésében részt vevôk, valamint több más képzôintézet hallgatói számára. Orvosai és asszisztensei az asszisztensképzésben, továbbá az Egészségügyi Szakképzô és Továbbképzô Intézet által végzett szonográfusképzésben rendszeres elôadók és gyakorlatvezetôk. Egyéni továbbképzésen számos orvos és asszisztens töltött hosszabb-rövidebb idôt az osztályon, fôként komplex emlôdiagnosztikai, ultrahang- és CT-témákban. Az éves egyéni továbbképzési létszám átlagosan nyolc orvos, 35 asszisztens. A 2005 utáni idôszakban a radiológiai osztály rendszeresen tartott akkreditált rendezvényeket (zárójelben az évi részvételi létszámok): Francia Magyar Radiológus Szimpózium ( fô), Középeurópai PACS Iskola (180 fô), komplex emlôdiagnosztikai tanfolyam (50 fô), ultrahang-tanfolyam (25 fô), uroradiológia tanfolyam (20 fô), asszisztensi kongresszus (600 fô), emlôdiagnosztikai tanfolyam asszisztensek részére (32 fô), digitális radiológiai tanfolyam asszisztensek részére (30 fô). V ÉGJÁTÉK ÉS ÚJ FEJEZET Az egészségügyi reform kapcsán az önálló Szabolcs utcai kórház 118 évvel megalapítása után, június 30-án megszûnt július 1-jén megalakult az Állami Egészségügyi Központ, amelynek két telephelyét (Róbert Károly körút és Podmaniczky utca) is ellátja a nagy létszámú és kiváló felszereltségû Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály, döntôen új gépekkel, új épületben. Az osztályvezetôi pályázatot dr. Forrai Gábor nyerte. A Szabolcs utcai radiológiai osztály magasan képzett, baráti hangulatban dolgozó, összetartó kollektívája teljes létszámban átkerült az új intézménybe. De ez már egy új fejezet. Irodalom 1. Amorosa JK, Gabaeff D, Nagy Fülöp J, Fekete Schwartz M, Gönczi J. Radiologic History Exhibit Tragedy in the Radiology Department of the Jewish Hospital, Budapest, Hungary. RadioGraphics 1996;16: Strausz I. Zsidó kórházak alapítása és szerepe, különösen 1944/45-ben, Budapesten. Budapest: Educational Committee, Haynal Imre University; Polgár F. Theodore Bársony, in memoriam. Acta Radiol 1943;24: Kane T. Hungary in World War II: the Hungarian contribution to the Axis war effort. Cornmand 31, Nov-Dec, Paal J. SS Febdlazarett 500 (interview with Rózsi Forgács). Képes Figyelô 1946;18: Dénes Z. Az I. számú nemzetközi Vöröskereszt kisegítô kórház a Budapesti gettó területén, VII. Akácfa utca 30. Personal accounts. New York, NY: Rosenthal Institute for Holocaust Studies. 7. Botos J. Vöröskeresztes embermentôk. Budapest: Committee of Antifascist Organizations; Az Orvostovábbképzô Intézet huszonöt éve ( ). Budapest: Bohár L. A magyar radiológia iskolateremtô, nagy alakja: prof. dr. Erdélyi Mihály. A SOTE Baráti Köre által meghirdetett pályázat III. díjas mûve. Budapest: Fornet B, Vargha Gy, Vadon G (szerk). A magyar radiológia 100 éves története. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.; História

10 Kommentár Valószínûleg lehetetlen vállalkozás e néhány oldalon akár vázlatosan is összefoglalni, elbúcsúztatni a Szabolcs utcai radiológia több mint 100 éves történetét, a Zsidókórháztól az Orvostovábbképzô Intézeten és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen át az Országos Gyógyintézeti Központig. A Magyar Radiológia folyóirat örömmel ad helyet ennek a rövid összefoglalásnak, amelyet a szerzôk emlékezés és rekviem gyanánt a hazai radiológia egyik meghatározó szellemi központjának szenteltek. A dolgozat természetesen szubjektív, hiszen a szerzôk az osztály jelen és korábbi vezetô munkatársai, élükön Forrai Gáborral, és ilyen terjedelemben nem lehet értékelés vagy méltatás. Bízunk benne, hogy egy vagy több radiológus kolléga majd egyszer megírja a több mint egy évszázad történetét annak teljességében, ahogy ezt az írott emlékek és a máig velünk élô elismerés, indulat és kritika diktálja. A szerkesztôség HÍREK K ITÜNTETÉS Békéscsaba városa 2006-ban adta át elôször a Békéscsaba Egészségügyéért díjat, amelyet évente két személy vagy kollektíva vehet át a Semmelweisnapi ünnepségeken. Az elsô kollektíva, amely 2007-ben ebben a kitüntetésben részesült, a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Központi Radiológiai Osztálya volt. Egyúttal a kórház által ugyancsak tavaly alapított Réthy Pál-emlékérmet az osztály vezetô fôorvosa, dr. Borbola György vehette át. Ezt a díjat évente egy alkalommal az az orvos kapja, aki hosszabb idôn keresztül színvonalas szakmai tevékenységet végzett és tudományos, gyógyítómunkája bizonyíthatóan hozzájárult a szakterület és az intézmény hírének és elismerésének növeléséhez, valamint emberi, közösségi és vezetôi magatartásában is példaképpé vált. Az október 23-i ünnepségek során dr. Borbola György megkapta a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Elismerése díjat is, amelyet az a magánszemély vagy civil közösség nyer el, aki, illetve amely hosszú idôn át sokat tett a város jó hírének öregbítéséért. A fentiek jelzik, hogy a kitartó, céltudatos, szakmailag igényes munka meghozhatja az elismerést. Társaságunk nevében sok szeretettel gratulálunk Borbola fôorvosnak és csapatának. dr. Lombay Béla M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Az ORSI története (1930-2005) A magyar sugárvédelem történetében mindig fontos helyet foglalt el az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI). Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) által

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

Francia kapcsolatok - dr. Forrai Gábort, a GREF alelnökét kérdeztük

Francia kapcsolatok - dr. Forrai Gábort, a GREF alelnökét kérdeztük Hogyan is állnak mostanság "francia kapcsolataink" - kérdeztük Forrai Gábort, a Magyar Radiológusok Társasága francia munkacsoportjának vezetőjét, aki egyik résztvevője volt az október 16-20. között megrendezett

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Új szűrőközpont Szentesen

Új szűrőközpont Szentesen Dr. Bagi Róberttel, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház radiológiai osztályának osztályvezető főorvosával az új mammográfiás szűrőközpontról beszélgettünk. Főorvos úr, egy Hódmezővásárhellyel és Araddal

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr!

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! 2013. december 02-04-ig az Országos Onkológiai Intézetben megrendezésre kerül a PET-CT napjainkban c. tanfolyam. Helyszín: 19-es épület patológia előadó.

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

A MaMMa Zrt. első 20 éve. Dr. Péntek Zoltán

A MaMMa Zrt. első 20 éve. Dr. Péntek Zoltán A MaMMa Zrt. első 20 éve Dr. Péntek Zoltán Előzmények - Tanulmány készítése a mammográfiás mellrákszűrés magyarországi bevezetéséről Dr. Péntek Zoltán hazai- és nemzetközi mammográfiás mellrákszűrési tapasztalatának

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK

KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakfelelıs szakmai vezetı PROF. DR. MED. PALKÓ ANDRÁS tanszékvezetı egyetemi tanár Szakfelelıs képzési vezetı DR. JUR. POGÁNY

Részletesebben

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM 10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM Időpont: 2009. október 29-30. Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.) A szimpózium szervezői: Társszervező: Alapítvány

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ AZ SZTE OKTATÓ KÓRHÁZA, KALOCSA Az emberi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Hévíz Hotel Rogner & Spa Lotus Therme 2005. április 28-30. LÉLEK IMRE EMLÉKPLAKETT ALAPÍTVA: 1996 Kitüntetettek:

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Magyar Radiológus Társaság XXV. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi a Kaposvári

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI

A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ, SZÁNTÓ TAMÁS VESZPRÉM DEBRECEN, 2014. OKTÓBER 9. VESZPRÉM MEGYE +++ INTEGRÁCIÓ A VAGYON ÉS A NEMI SZERVEK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ( Dr. Gyarmati János, egyetemi docens, 2010.)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ( Dr. Gyarmati János, egyetemi docens, 2010.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ( Dr. Gyarmati János, egyetemi docens, 2010.) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: A Debreceni Orvostudományi Egyetemen kezdtem oktatói pályámat 1972-ben.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

Digitális világ a XIII. kerületben

Digitális világ a XIII. kerületben Közel 200 milliós beruházással valósult meg teljes körű radiológiai és mammográfiai digitalizálás a budapesti XIII. kerületi szakrendelőben. Az ünnepélyes átadáson a radiologia.hu is ott járt. Néhány megyei

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok:

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok: KS/HUM/2477/2011 A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon, egyetemi docensi álláshelyek betöltésére. Az álláshelyek a pályázati eljárást követően tölthetők be, határozatlan

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

MRAE Honnan, hová, hogyan?

MRAE Honnan, hová, hogyan? MRAE Honnan, hová, hogyan? Képalkotó Vezető Asszisztensek Szimpóziuma Siófok, 2010 II. 12-13. Vandulek Csaba MRAE elnök Kezdetek I. 1992. XII. 03. 1991 MRT felajánlotta Rtg szekció alapítást 1992 MRAE

Részletesebben

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem FORRAI Gábor Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) PALKÓ András Szegedi Tudományegyetem Teleradiológia, 2005, OGYK Budapest 2 A klinikai teleradiológia egy integrált orvosi tevékenység, nem egy kiszervezett

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Szervező Szak A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése Konzulens: Dr. Dózsa Csaba

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Karácsony és RadiKvíz a Kenézyben

Karácsony és RadiKvíz a Kenézyben Így ünneplik a karácsonyt a debreceni Kenézy Kórházban, műsorral és RadiKvíz díjkiosztóval. Rendhagyó főorvosi-főnővéri értekezletet tartott december 13-án, hétfőn a Kenézy Kórház. A karácsonyi készülődés

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3.

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. 2011. december 2., péntek 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ 09.00-09.30 SEMMELWEIS EGYETEM MAGISZTER PROGRAM (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013)

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20.

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20. Kreditpontos laparoszkópos tanfolyamok 2012. október 8 20. Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet George Berci Laparoszkópos Tréning Centrum Herceghalom Október 8-9. Október 10-11.

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés Baranyai Tibor Kis Zsuzsanna XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Fókuszban a képalkotó diagnosztika Debrecen 2014. október 8-10. Technikai-technológiai

Részletesebben

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései továbbképző tanfolyam k40 r e d i t p o n t Budapest péterfy sándor utcai Kórház fül-, orr-, torok-, GéGe-, fej-, nyaksebészeti osztály 2012. november

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról 2012. EüK. 10. szám közlemény 2 (hatályos: 2012.06.12 - ) A tanfolyamokra történı

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30)

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30) MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens Dr. Lénárda

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Than Károly gyógyszertár, Sopron

Than Károly gyógyszertár, Sopron 2001. október Acta Pharmaceutica Hungarica 367 Acta Pharmaceutica Hungarica 71 367-371 2001 Than Károly gyógyszertár, Sopron REISNER ERZSÉBET Than Károly gyógyszertár Sopron, Ú7telek1 u 54-9400 Sununary

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai Járó-TEK 2017-01-16 Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező SE- Szabadon Szemeszter 2017.félév Jelleg TK/2017./00212 és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben