Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a"

Átírás

1 HISTÓRIA A Szabolcs utcai kórház Radiológiai Osztályának története A kezdetektôl napjainkig, Forrai Gábor, Laki András, Bohár László, Fornet Béla Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Közkórháza november 6-án kezdte meg mûködését mostani helyén, Budapest XIII. kerületében, a Szabolcs utcában. Röviddel a kórház felépülte után a Zsidó Kórház az elsôk között (már 1896-ban) létesített röntgenosztályt, külön épületben, a késôbbi Pathologiai Intézet helyén. Az osztály dokumentációja a hôskorból teljes egészében megsemmisült. Így korábbi visszaemlékezésekre kell hagyatkoznunk. A KÓRHÁZ KIEMELKEDÔ RADIOLÓGUSAI A SZÁZADFORDULÓTÓL Az épület 2006-ban Az elsô ismert radiológus a századforduló idején Simonyi (Schwartz) doktor volt. Pontosabb adataink 1920-tól kezdve vannak. A röntgenosztályt ig Weisz Ármin vezette, akinek emlékét tábla örökíti meg egykori munkahelye falán. Halálát követôen Weil Emil lett a vezetô. A Szabolcs utcai kórház legkiemelkedôbb radiológusának Bársony Tivadart tekinti az utókor, aki ig, haláláig állt az osztály élén, amely ekkor Budapest legnagyobb röntgenosztálya volt. Bársonyt nem kisebb személyiség nevezte a világ legjobb röntgendiagnosztájának, mint Guido Holzknecht, bécsi egyetemi tanár. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy Mayer a róla elnevezett speciális fülészeti felvétel kidolgozója ide küldte munkatársait tanulni. A hazai röntgenológia e méltatlanul elfeledett, máig talán legnagyobb alakja a radiológia úttörôi közé tartozott. A legismertebb munkái nyomán, az ô leírása alapján került a szakirodalomba a nyelôcsô Bársonyféle funkcionális diverticuluma, az osteitis condensans ilei és a nyaki gerinc osteochondromája. Ugyanígy elismertek a tüdôcsúcs és a rekesz vizsgálatára kidolgozott módszerei. A gyomor és bélrendszer gyógyszeres vizsgálatai mellett 1925-ben rámutatott a fekélybetegség neurogén vonatkozásaira. Ô írta az elsô Bársony Tivadar magyar nyelvû könyvet a röntgenvizsgálatok technikájáról. Százötven dolgozata jelent meg, fôleg külföldi folyóiratokban. Az 1921-ben alakult Magyar Röntgentársaság vezetôségi tagja és néhány Levelezési cím: dr. Forrai Gábor, Állami Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály; 1134 Budapest, Róbert Károly krt História

2 Leopold Margit 16 évesen, az egyetlen, róla maradt képen, 1911-ben Klein Jolán Lichtenstein Béla A három kép engedéllyel átvéve: RadioGraphics 1996;16: évig elnöke is volt. Iskolateremtô egyéniség, legismertebb tanítványai Koppenstein Ernô, Weilné Leichner Zsuzsa, Hajdu Imre, Fogel Mária, Wald Béla, Schulhof Ödön, Polgár Ferenc és Szepes Imre. A röntgenosztályt 1942-tôl Leopold Margit vezette május 11-ig, amikor az aznap jelen lévô személyzetet az aulában falhoz állítva összegyûjtötték. A németek a röntgenosztály alagsorában és a Pest vidéki törvényszéki fogházban kihallgatták és megkínozták ôket. Az elhurcoltak között volt Forgács Rózsi, Kenéz Stefi, Bach Ernô, Egán Ernô, Gáldi Jenô és Holits Rezsô Junior. Forgács Rózsinak késôbb sikerült egy ablakon keresztül megszöknie, Kenéz Stefit pedig visszavitték, hogy egy sebesült Régi leletfejlécek katonáról röntgenfelvételt készítsen. Ô ott is maradhatott, és áprilisig egyedül dolgozott a röntgenosztályon. Breuer Lenkét, Klein Jolánt, Leopold Margitot, Lichtenstein Bélát, Weisz Miklóst és Winkler Katalint Auschwitzba vitték. Egyikük sem tért vissza. Emléküket a Radiológiai Klinika konferenciatermében az október 12-i megemlékezés során elhelyezett tábla ôrizte. Errôl a szomorú idôszakról megható megemlékezést közölt a RadioGraphics címû folyóiratban az egykori túlélô, Korek Klára röntgenasszisztensnô lánya, aki ma radiológus és Amerikában él. Korek Klára a tragikus napon éppen nem volt bent dolgozni, így maradhatott életben. A Zsidókórház ben a Wesselényi utcába költözött, az ottani röntgenosztályt Haász Lajos vezette. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN A háborút követôen a röntgenosztály visszaköltözött az eredeti helyére, Weilné Leichner Zsuzsa irányításával ( ig). Késôbb Boris Alfréd vette át az osztály vezetését ( ) ben a kórházat államosították, 1956-tól Orvostovábbképzô Intézet néven mûködött ben 21 tanszéket hoztak létre, közöttük a röntgentanszéket is M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

3 Deák Pál Erdélyi Mihály ben Deák Pál kandidátus (1962-tôl egyetemi tanár) lett az osztály vezetôje, akit az 1956-ban megalakult Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet igazgatóhelyettesévé, majd 1962-tôl igazgatójává neveztek ki. Az ORSI és a radiológiai klinika között szimbiózisban élt, a klinika mindenkori igazgatója egyben az ORSI vezetôje is volt. Deák Pál elsôsorban a csontdiagnosztika mûvelésével szerzett érdemeket, 1959-ben megvédett kandidátusi disszertációjának témája az acroosteosclerosisok röntgendiagnosztikája volt. Csontdiagnosztikai könyve e terület egyik alapmûve. Kitûnô elôadó és nagy mûveltségû ember volt, nemzetközi tekintélyû szakemberként ô szervezte meg Hanoiban a radiológiai oktatást. A KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÚTTÖRÔI Deák Pál támogatásával kezdte el Lányi Márton Magyarországon a korszerû mammográfiás tevékenységet. Munkatársai közül Tas György, Barna László, Fried László és Deák József munkásságát kell kiemelni. Deák Pál halálát követôen Erdélyi Mihály kandidátus, késôbb az orvostudományok doktora állt az intézet élén ( ). Erdélyi Mihály a hagyományos rétegvizsgálat, a pneumoretroperitoneum, a pneumoangiográfia hazai úttörôi közé tartozott. Az elsôk között alkalmazta az intraoperatív kolangiográfiát. A tüdô hagyományos és rétegvizsgálatának módszereirôl írt dolgozatát a WHO ajánlása szó szerint idézte. Ô írta a Handbuch der Medizinischen Radiologie gerincdiagnosztikával foglalkozó két fejezetét. A hazai irodalomban elsôként adott ki könyvet az emlôdiagnosztikáról, amelyet munkatársaival közösen írt. Erdélyi professzor alakította iskolateremtô munkával igazán klinikává az általa vezetett osztályt. Mûködése alatt indult meg az izotópdiagnosztikai részleg Vittay Pál, illetve a hemodinamikai laboratórium Berentey Ernô vezetésével. Erdélyi kiváló oktató, pedagógus volt, akinek számos tanítványa (Antony Veronika, Bartha László, Berentey Ernô, Bohák Ágnes, Bohár László, Bozalyi Ildikó, Göblyös Péter, Írás Jenô, Kopcsányi Zsuzsa, Lányi Márton, Vittay Pál) tartozik a hazai radiológia neves személyiségei közé. Klinikaigazgatói mûködése idején Berentey Ernô, Göblyös Péter és Vittay Pál szerzett tudományos fokozatot. Erdélyi professzor az ORSI igazgatójaként tudatában volt annak, hogy kettôs megbízatása, nevezetesen az orvosok röntgenológiai képzésének és továbbképzésének irányítása, valamint a röntgenszakellátás országos összehangolása, egymással szorosan összefüggô feladatok. Az május 26-án tartott tanszékfoglaló elôadását fellapozva fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen gondolatokkal, tervekkel látott új feladatához: Elöljáróban ismertetni kívánom azt az általános röntgenológiai szemléletet, melyet az eredményes röntgenvizsgálat elôfeltételének tartok. A harmincas években olyan helytelen törekvések terjedtek el, melyek a röntgenológiát függetleníteni kívánták a klinikumtól. Ennek az irányzatnak a képviselôi nem vették figyelembe azokat az összefüggéseket, melyek a kórelôzmény, a klinikai és laboratóriumi vizsgálatok eredményei, valamint a röntgenvizsgálat között vannak. Egyesek a leegyszerûsítésben odáig mentek, hogy azt vallották: a röntgenvizsgáló az észleletnek csak egyszerû leírását adja anélkül, hogy bármely irányban állást foglalna. Meggyôzôdésem szerint a röntgenvizsgálónak az a feladata, hogy vizsgálatának eredményét véleményben foglalja össze, ezt azonban csak akkor teheti meg, ha röntgenológiai munkáját dialektikusan gondolkodó 310 História

4 és vizsgáló módszerré alakítja át. Ehhez elengedhetetlen, hogy a klinikustól megkapja a szükséges adatokat, ezeket viszont akkor tudja jól felhasználni, ha a klinikai tárgyban is kellô jártassággal bír. Bár ott tartanánk, hogy napjaink gyakorló radiológusai és a képalkotó vizsgálatokat indikáló klinikusai végre egyértelmûen tartanák magukat a fenti alapelvhez! Iskolateremtô munkássága mellett emberi értékeit is elismerve és honorálva hozták létre tanítványai az Erdélyi Mihály-emlékérmet. A kuratórium a Borsos Miklós alkotta plakettet évente, ünnepi tudományos ülés keretében adományozza a hazai radiológia egy-egy kiváló, a napi diagnosztikai tevékenység mellett a tudomány és az oktatás területén is jelentôset alkotó alakjának. A HAGYOMÁNYOSTÓL A MODERN EGYETEMI RADIOLÓGIAI KLINIKÁIG Erdélyi Mihály professzor nyugdíjazását követôen, 1978-ban került az akkori Orvostovábbképzô Intézet, majd Orvostovábbképzô Egyetem Radiológiai Klinikájának élére dr. Csákány György kandidátus. Csákány professzor ezt megelôzôen közel húsz éven át vezette az Országos Kardiológiai Intézet röntgenosztályát, és emellett 1972-tôl az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet igazgatóhelyettese, majd fôigazgatója is volt. Klinikaigazgatói és ORSIfôigazgatói munkáját töretlen lelkesedéssel és aktivitással végezte egészen nyugállományba vonulásáig, 1989-ig. Tudományos munkásságában kiemelkedô jelentôségûek a tüdôkeringés röntgenvizsgálatában elért eredményei, amelyeket A kisvérkör röntgenvizsgálata címû, 1963-ban megjelent monográfiájában foglalt össze. Az ORSI és a radiológiai klinika munkáját és munkatársi gárdáját egy egységbe szervezte, ezzel máig is példásnak tartott módszertani és ellenôrzési bázist létesített, amely távozása után sajnálatosan lényegében szertefoszlott. Irányítása alatt közel 40 radiológus dolgozott, közöttük Berentey Ernô és Vittay Pál egyetemi tanárok, Bohár László, Bor Katalin, Csobály Sándor, Göblyös Péter, Gönczi Judit és Szilvási István docensek, valamint Gôdény Mária és Molnár Ferenc fôorvosok. Munkatársai elômenetelét segítette, a szakmai és tudományos fejlôdéshez minden támogatást megadott. Ennek eredményeként kezdeményezése és irányítása alatt tizenegy munkatársa (Bartha László, Berentey Ernô, Bertényi Anna, Bohák Ágnes, Bohár László, Bor Katalin, Csobály Sándor, ifj. Erdélyi Mihály, Gönczi Judit, Szebeni Ágnes, Szilvási István) védte meg kandidátusi értekezését. Csákány György Csákány professzor kezdte meg a hagyományos röntgenklinika átalakítását modern, több lábon álló radiológiai klinikává. Az országban elsôk között szervezett ultrahang-diagnosztikai és CT-diagnosztikai munkahelyeket. Szakosodott klinikai-radiológiai munkacsoportokat (gasztroenterológia, kardiopulmonológia, uroradiológia, endokrinológia, emlôdiagnosztika, hemodinamika) alakított ki, ezzel is alátámasztva meggyôzôdését és radiológusi hitvallását, amit 1977-ben megjelent (Forrai professzorral közösen szerkesztett) Klinikai röntgendiagnosztika címû könyvében így fogalmaz meg: A címmel legfôbb törekvésünket kívántuk hangsúlyozni, azt, hogy a röntgentüneteket a klinikai képbe illesztve, azzal összhangban tárgyaljuk. E mû második kiadása, az 1984-ben megjelent Radiológiai diagnosztika tulajdonképpen egy egészen új könyv, amelynek szerzôgárdáját zömmel az Orvostovábbképzô Egyetem klinikáinak és tanszékeinek munkatársai adták. Ez a munka a képalkotó diagnosztika forradalmi fejlôdésének idôszakában született, amint arra a szerkesztô is utal elôszavában: A röntgendiagnosztika, helyesebben a radiológiai diagnosztika is más egyebek között átmeneti korszakát éli, s ezt tükrözi ez a tankönyv is, amely a hagyományos ismeretanyagon kívül már következetesen utal a legújabb és a gyakorlatban már bevált lehetôségekre is (komparatív ikonográfia). Az említett kézikönyvek elsôsorban a szakorvosképzést szolgálták, segítették, amelyet a radiológusok posztgraduális képzésével együtt Csákány professzor szívügyének tekintett. Az általa vezetett klinika egyik legfontosabb feladata volt a szakorvosképzésben a kötelezô konzultációk szervezése, ellenôrzése, a szakorvosjelöltek számára tanfolyamok rendezése és magának a szakvizsgának a lebonyolítása. A továbbképzés érdekében szervezett színvonalas tanfolyamokon (ahol a klinika oktatóin kívül meghívott vendégelôadók is szerepeltek) négy-öt év alatt mintegy radiológus vett részt. A szakorvosoknak és szakorvosjelölteknek M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

5 szervezett, kötelezô tanfolyamokon túl intézete évi öt-hat, speciális (ultrahang-diagnosztikai, izotópdiagnosztikai stb.) tanfolyam, továbbá konferenciák és szemináriumok rendezésével vállalt oroszlánrészt a radiológusok posztgraduális oktatásában. Ugyanakkor Csákány professzor nagy súlyt fektetett az elméleti oktatás decentralizálására, ennek érdekében tovább szervezte és erôsítette a korábban bevezetett (és napjainkban bizonyos nosztalgiával emlegetett) területi radiológus-továbbképzést (TRT). Legtehetségesebb munkatársait a közvetlen szakmai feladatokon túl igyekezett bevonni a radiológia országos szervezési feladataiba, oktatási és tudománypolitikai munkájába. A szakma legfontosabb kérdéseit, híreit, valamint az ORSI munkáját, állásfoglalásait, módszertani leveleit, modernizáló törekvéseit a Radiológiai Közlemények címû folyóiratban jelentette meg, amely évente négy alkalommal jutott el az olvasókhoz. A SZÜRKEÁLLOMÁNY DICSÔSÉGE Dr. Berentey Ernô egyetemi tanár 1989-tôl 1998-ig vezette a klinikát. Noha erre az idôszakra az intézmény egészének létét, jövendô státusát érintô bizonytalanság nyomta rá bélyegét, az elôdei által épített személyi és szervezeti alapokra támaszkodva sikerült megôriznie a klinikát a hazai képalkotó diagnosztika egyik elismert centrumaként. Klinikaigazgatói kinevezése elôtt az általa megszervezett hemodinamikai laboratóriumot vezette, és alapve- Berentey Ernô tô szerepe volt az Orvostovábbképzô Intézetben a cardiovascularis invazív diagnosztika és terápia bevezetésében. Munkatársaival együtt 1963-ban kezdte el a szívkatéteres vizsgálatokat, angiográfiákat és katéteres intervenciókat, amelyek közül több eljárást is az országban elsôként vagy az elsôk között alkalmaztak tôl végeztek koronarográfiákat, 1982-tôl PTCA-t, tól coronariastent-implantációt más intervenciók mellett. Az elsô hazai intracoronariás thrombolyist is ôk végezték. Az említett idôszakban fontos mûszaki fejlesztések is végbementek; 1992-ben modern, színes Doppler-vizsgálatokra alkalmas ultrahangkészülékkel egészült ki az eszköztár, amely a vascularis diagnosztikában hozott jelentôs elôrelépést. Ezzel szinte egy idôben bevezetésre került a rectumtumorok stádiumbeosztásához elengedhetetlenül fontos, endocavitalis ultrahang-diagnosztika, a nyelôcsô daganatainak stádiumbeosztását elôsegítô transoesophagealis ultraszonográfia, és 1996-ban az addigi asztalléptetôs CT-berendezést az akkoriban igen korszerûnek számító spirál üzemmódú készülékre cserélték. Mégis elsôsorban a szürkeállomány biztosította, hogy az intézet a romló technikai feltételek ellenére is eleget tudott tenni az egyetemi jellegbôl adódó, speciális feladatoknak. Ennek igazolása, hogy a röntgensugárzás felfedezésének centenáriumi ünnepségén, 1995-ben elhangozhattak az alábbi mondatok: A klinika személyi állományának összetétele napjainkban is egyedülálló a hazai radiológiai intézmények között, hiszen a jelenleg itt dolgozó szakorvosokból hét rendelkezik tudományos minôsítéssel. Elismertségüket jelzi, hogy a legutóbb megválasztott 21 tagú szakmai kollégiumba munkatársaink közül négy került be. A teljesség igénye nélkül említsük meg Berentey professzor néhány kitûnô munkatársát, akik az ô irányítása alatt a mindennapi diagnosztikus tevékenységen túl oktatói és tudományos munkájukkal ebben az évtizedben meghatározták a klinika szakmai színvonalát: Bohák Ágnes egyetemi docens, Bohár László egyetemi docens, Bor Katalin egyetemi docens, Csobály Sándor egyetemi docens, Göblyös Péter egyetemi docens, Gönczi Judit egyetemi docens, Molnár Ferenc fôorvos, Szilvási István egyetemi docens, Vittay Pál egyetemi tanár. Berentey Ernônek és tanszéki elôdjeinek iskolateremtô munkáját dicséri, hogy a késôbbiekben szinte valamennyien a magyar radiológia elismert szakembereiként különbözô egészségügyi intézmények vezetô pozícióiban teljesítettek, illetve teljesítenek ma is szolgálatot. A mindennapok munkájában Berentey profeszszor mûködése alatt igen jelentôs változást hozott az általa kifejlesztett leletezô, leletarchiváló és adatbázis-kezelô szoftver bevezetése. Ez országos viszonylatban az elsôk között tette könnyebben kezelhetôvé a leletírást, és maximálisan megoldotta az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. E számítógépes program dicsérete, hogy számos diagnosztikai centrumban használták éveken át közmegelégedésre. 312 História

6 S ZAKVIZSGÁZTATÁS ÚJ ALAPOKON Berentey professzor szorosan együttmûködve a többi egyetem vezetô radiológusaival új alapokra helyezte, átszervezte a hazai szakvizsgáztatási rendszert. E korszerû vizsgáztatási metodika legfontosabb sajátossága az volt, hogy a vizsgázó széles körû, gyakorlatilag a szakterület egészére kiterjedô ismeretanyagát kérte számon; a vizsga egyik részét több száz, számítógéppel feltett kérdés megválaszolása jelentette, majd ez kiegészült egy adott kérdéskör részletes elméleti és gyakorlati megvitatásával, amelybe az adott terület egy szaktekintélyét is bevonták. Mûködése idôszakában közel 400 fiatal orvos szerzett szakképesítést a klinika szervezésében lebonyolított vizsgarendszerben. A felkészülést a szakvizsgára az évente megrendezett, kötelezô elôkészítô tanfolyam segítette, amelynek elôadói között nem csupán a belsô munkatársak, hanem a hazai radiológia számos kiváló személyisége is szerepelt. Az Orvostovábbképzô Egyetem kiterjedt feladatainak megfelelôen a klinika oktatói nemcsak az évi öt-hat, saját szervezésû továbbképzô tanfolyamon, hanem a társklinikákon és egyéb oktatási intézményekben tartott posztgraduális elôadás-sorozatokon is rendszeres elôadók voltak, ebben az idôszakban is. A szakorvosok felkészítésében és a radiológusok folyamatos továbbképzésében kifejtett munkásságán túl Berentey professzor elévülhetetlen érdemeket szerzett a szakdolgozók, mindenekelôtt a röntgen-mûtôs szakasszisztensek képzésében is. A jelenleg hazánkban ebben a munkakörben tevékenykedôk többsége az ô és munkatársai tapasztalt oktatói-nevelôi kezei közül kerültek ki. A felkészülés során ma is haszonnal forgathatják a szerkesztésében megjelent Jegyzet a röntgen-mûtôs szakasszisztensek részére címû tankönyvet. G ÉPPARKCSERE, MODERNIZÁCIÓ Az új nevén Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Radiológiai Klinikájának igazgatója 1998-ban dr. Fornet Béla kandidátus lett, docensi kinevezéssel. Az elôzô években a klinika helyiségeinek állapota leromlott, a gépek átlagéletkora év volt. A klinika korábbi döntés alapján angiográfiás intervenciós egységétôl és izotóprészlegétôl is elvált. Szükség volt a géppark gyakorlatilag teljes cseréjére és az osztály átépítésére végére az országban elsôként alakult ki teljes körû foszforlemezes digitális radiológia, a hozzá tartozó, teljes körû képarchiválással, PACS-rendszerrel. Lehetôvé vált a digitális képek továbbküldése a többi klinikára. Átépítették a sebészeti röntgenrészleget, ahol multifunkcionális Fornet Béla digitális röntgengép kapott elhelyezést és komplex mammográfiás diagnosztika került kialakításra. A sebészeti röntgenrészleg vezetôje Cserepes Éva fôorvos, az emlôdiagnosztikai részleg vezetôje Forrai Gábor lett, aki nagy akarással korszerû, minden igényt kielégítô mammográfiás egységet hozott létre. A mammográfiás team megerôsítését Riedl Erika fôorvos segítette. A belgyógyászati röntgendiagnosztika vezetését változatlanul Bozalyi Ildikó fôorvos látta el, ezen a szinten is kicserélésre került a teljes röntgengéppark. Az ultrahangrészlegre ATL HDI 5000 berendezés került. A CT két mûszakos folyamatos betegellátást végzett. A klinika munkatársai: Riedl Erika, Bozalyi Ildikó, Laki András, Dévai Tünde, Gergely Mária, Barta Miklós, Szelei Nóra, Borbély Krisztina, Hetényi Szabolcs, Fülöp Rita, Angyal Andrea, Komáromy Katalin. Forrai Gábor és Zana Katalin PhD fokozatot szereztek. Magas színvonalú CT-, ultrahang-, emlôdiagnosztika és hasi radiológiai diagnosztika, uroradiológiai teamek alakultak ki. Folytatódott a korábbi igényes, szakorvos- és orvostovábbképzô munka, évente tanfolyammal. T UDOMÁNYOS EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A klinika munkatársai bekapcsolódtak a nemzetközi vérkeringésbe is; elôadásaikkal rendszeresen szerepeltek az európai (ECR) és a chicagói, észak-amerikai radiológuskongresszuson (RSNA). Két európai Frankofon kongresszus került megrendezésre a klinika munkatársaival Budapesten, 1998-ban és 2002-ben. A Royal College of Radiology munkatársai évente továbbképzô kurzust tartottak az intézetben, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

7 Zana Katalin (Párizs és Toulouse), Szelei Nóra (Párizs), Angyal Andrea (Franciaország), Forrai Gábor (Párizs). Az osztály orvosai az utolsó reggeli megbeszélésen. Balról jobbra: Benedek Adrienn, Varga Andrea, Borbély Krisztina, Galgóczy Hajna, Volek Mónika, Forrai Gábor, Gergely Mária, Székely Géza, Bozalyi Ildikó, Riedl Erika, Laki András, Kovács Tünde (hiányzik: Cserepes Éva) több ETT- és OTKA-pályázat nyertesei, illetve résztvevôi voltak a klinika orvosai. Elsôként nyertek pályázatot az Európai Unió által kiírt Leonardo projektben is, amelynek kapcsán francia, angol vendégek érkeztek a klinikára, kettô-négy hetes tapasztalatcserére. A klinika munkatársai Cambridge-be és párizsi oktatókórházakba látogattak. A klinikán a francia magyar radiológuskapcsolatokat összefogó team alakult ki (Fornet Béla, Forrai Gábor, Angyal Andrea, Zana Katalin, Szelei Nóra, Laki András). A klinika részt vett az újonnan alakított, akkreditált, felsôfokú szakasszisztensképzésben, programjának kialakításában, a szükséges tankönyvek, jegyzetek megírásában, illetve az oktatásban. E munka a HIETE Egészségügyi Fôiskolai Kara segítségével, Hollós Sándor kandidátus fôiskolai tanárral történt szoros együttmûködésben jött létre. Jelentôs részt vállalt ebben Lukovich Tamásné, a klinika vezetô röntgenasszisztense, aki 2000-tôl a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének (MRAE) elnöke is lett. Fornet Béla között elnöke, majd 2000-ig alelnöke volt a Magyar Radiológus Társaságnak. Ugyancsak ebben az idôszakban kapta meg Fornet Béla a szlovák, a horvát, a román radiológustársaság tiszteletbeli oklevelét, a francia, szlovák radiológustársaság emlékérmét, és a finn radiológustársaság levelezô tagjává választotta. Több munkatárs került ki egyéves franciaországi ösztöndíjra: A XXI. SZÁZAD ELEJÉN 2000-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemet a Semmelweis Egyetemhez csatolták, annak Egészségtudományi Kara lett. Az összevonás már elôre is sejthetôen számos gondot okozott, ennek eredményeként december 31-én a Szabolcs utcai kórházat az orvosegyetemtôl ismét különválasztották. Az egyetemi lét megszûnésével a Radiológiai Klinika 2002-tôl az Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai Osztályaként mûködött tovább. Fornet Béla 2001 végén lemondott az osztály vezetésérôl, utódja Forrai Gábor lett. Az OGYK klinikai osztályain ellátott speciális betegcsoport egyre magasabb diagnosztikai igényeket támasztott. A kórház fô profiljába tartozott a hematológia (Országos Hematológiai Intézettel történt egyesülés óta), a szívsebészet, a kardiológia, a gasztroenterológia, a sebészet (kiemelten: nyelôcsô, has, emlô), a fül-orr-gégészet, az onkológia, az urológia és az andrológia. Technikai felszerelés, speciális vizsgálóeljárások A fejlôdés mérföldkövei: digitális radiográfia és PACS az elsô film nélküli, hagyományos röntgen Magyarországon 1999 óta, két digitalizált átvilágító (egy távirányítható), egy digitális, három analóg ultrahangkészülék, spirál-ct, direkt digitális mammográf (Magyarországon az elsô, 2005 óta), analóg mammográf daylight hívóval, foszforlemezes sztereotaxiás mammográfia, képalkotó vezérelte intervenciók (ultrahang, CT) a teljes test területén, denzitometria, ultrahangvezérelt vacuum core emlôbiopszia (Magyarországon elôször, 2003 óta). Az emlô fekvô, digitális, sztereotaxiás vacuum 314 História

8 core biopsziájának befogadását Magyarországon elsôként az OGYK Radiológiai Osztálya kezdeményezte és nyerte el 2005-ben. A radiológiai osztályon 2006-ban dolgozó orvosgárdát, valamint speciális érdeklôdési köreiket az 1. táblázatban mutatjuk be. Ezekben az években két orvos vett részt egy-egy éves továbbképzésen, egy orvos két hónapos tanulmányúton Firenzében, Párizsban és Lille-ben. A rövidebb, egy-két hetes bel- és külföldi kongresszusok és tanulmányutak száma évente az osztályon átlagosan 24. Egy orvoskolléga Észak-Írországban kezdett dolgozni. Az orvosok döntô többségének sokéves gyakorlata van a CT-, az ultrahang- és a Doppler-vizsgálatokban. Öten jártasak hagyományos, CT-, ultrahang-, illetve MR-vezérelt intervenciókban. Hat radiológus végez MR-vizsgálatokat. Három orvos tagja a vezetôségnek a Magyar Radiológusok Társasága szakmai szekcióiban (ultrahang, emlôdiagnosztika). Az osztály vezetôje a Radiológiai Szakmai Kollégium titkára, a Magyar Radiológusok Társasága vezetôségi tagja, az MRT Emlôdiagnosztikai Szekciójának fôtitkára. Az Európai Emlôdiagnosztikai Társaság vezetôségi tagjaként az Európai Radiológus Kongresszuson rendszeresen tart tanfolyami elôadásokat. PACS, digitális képtovábbítás Jelenleg, 2007-ben már valamennyi képalkotó eszköz hálózatba kötött és digitálisan archivált a PACS-rendszer segítségével. A digitális archívum 1999 óta valamennyi vizsgálat képeit tárolja. Az egész intézet területén megoldott a digitális képek továbbítása kihelyezett terminálokra. A digitális eszközökkel teleradiológia, telekonzultáció, videokonferencia is megoldható akár interneten, akár telefonvonalon keresztül. Ez az oktatásban, a napi betegellátásban, a tudományos munkában és más külföldi intézetekkel való összeköttetésben használható. A leletezés a PACS-hálózaton keresztül, digitális diktafonnal történik, központi leíróhelyiségben óta a PACS-rendszer és a ben bevezetett (az osztályon a korábbi leletezôprogramot is felváltó), egységes kórházi informatikai rendszer is összekötésre került. A teljesen digitalizált osztályon a sötétkamra feleslegessé vált, helyén több munkaállomást tartalmazó leletezôszoba került kialakításra. Orvosok Asszisztensek Az asszisztensi létszám 18 fô. A radiológiai osztályon az asszisztencia valamennyi tagja CT-vizsgálati gyakorlattal rendelkezik, öten komplex emlôdiagnosztikában is jártasak. Ketten végzett szonográfusok, egy fô egészségügyi szakoktató diplomát szerzett, egy fô fôiskolai képzésen vett részt. Az osztály vezetô asszisztense, Lukovich Tamásné fôiskolai diplomával rendelkezik és a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének elnöke. Munkabeosztás, ügyeletek A 24 órás feladatok két mûszakban plusz ügyeleti beosztásban kerülnek ellátásra a teleradiológiai lehetôségeket is kihasználva. 1. táblázat. A radiológiai osztály orvosai és speciális érdeklôdési területük 2006-ban Dr. Barta Miklós alorvos emlô Dr. Benedek Adrienn rezidens Dr. Bercsényi Anikó rezidens Dr. Borbély Krisztina alorvos emlô, hematológia Dr. Bozalyi Ildikó fôorvos gasztroenterológia Dr. Cserepes Éva fôorvos gasztroenterológia, ultrahang Dr. Ferencz Judit alorvos musculoskeletalis Dr. Forrai Gábor osztály- emlô, onkológia, vezetô intervenciók fôorvos Dr. Galgóczy Hajna adjunktus ultrahang Dr. Gergely Mária adjunktus musculoskeletalis, gasztroenterológia Dr. Kovács Tünde adjunktus ultrahang, intervenciók Dr. Laki András fôorvos uroradiológia Dr. Riedl Erika fôorvos emlô, onkológia Dr. Szelei Nóra alorvos ultrahang Dr. Székely Géza alorvos intervenciók Dr. Varga Andrea alorvos hematológia, neuroradiológia Dr. Volek Mónika rezidens Dr. Zillich Zoltán segédorvos M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

9 Az ügyeletek egy része távoli internetes eléréssel zajlik. A radiológus orvosok az otthoni vagy hordozható számítógépeikrôl leletezik a sürgôsségi hagyományos röntgen- és CT-vizsgálatokat. Tudományos munka, oktatás Az OGYK 2002-tôl már nem egyetemi funkcióban, hanem országos intézetként dolgozik. Az eddigi oktatói státus megszûnt, de a radiológiai osztály folytatta megszokott oktató, továbbképzô tevékenységét. Emellett az osztály számos magyar és idegen nyelvû közleményt jelentetett meg, tagjai belföldikülföldi kongresszusokon, tanfolyamokon tartanak elôadásokat. Fôbb témák: emlôdiagnosztika, hematológiai-onkológiai diagnosztika, uroradiológia. Az osztály mint a francia magyar radiológuskapcsolatok központja, megszervezte az Edicerf ötkötetes francia radiológiai jegyzet magyar nyelvre fordítását és kiadását. A munkatársak rendszeresen részt vesznek az évente megjelenô Onco Update és Gastro Update kötetek megírásában. Az osztály számos fórumon szerepelt paleoradiológiai anyagával a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárával közösen. A jelenleg is zajló kutatás a váci múmiák egykori betegségeinek röntgen- és CT-vizsgálattal történô feltérképezését célozza. Az eredményekrôl a média (National Geographic és a televízió) is beszámolt. Az osztály a radiológus rezidensek képzésében is vezetô szerepet töltött be. E helyszínen zajlik a rendszeres gyakorlati oktatás a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karának képi diagnosztikai asszisztensképzésében részt vevôk, valamint több más képzôintézet hallgatói számára. Orvosai és asszisztensei az asszisztensképzésben, továbbá az Egészségügyi Szakképzô és Továbbképzô Intézet által végzett szonográfusképzésben rendszeres elôadók és gyakorlatvezetôk. Egyéni továbbképzésen számos orvos és asszisztens töltött hosszabb-rövidebb idôt az osztályon, fôként komplex emlôdiagnosztikai, ultrahang- és CT-témákban. Az éves egyéni továbbképzési létszám átlagosan nyolc orvos, 35 asszisztens. A 2005 utáni idôszakban a radiológiai osztály rendszeresen tartott akkreditált rendezvényeket (zárójelben az évi részvételi létszámok): Francia Magyar Radiológus Szimpózium ( fô), Középeurópai PACS Iskola (180 fô), komplex emlôdiagnosztikai tanfolyam (50 fô), ultrahang-tanfolyam (25 fô), uroradiológia tanfolyam (20 fô), asszisztensi kongresszus (600 fô), emlôdiagnosztikai tanfolyam asszisztensek részére (32 fô), digitális radiológiai tanfolyam asszisztensek részére (30 fô). V ÉGJÁTÉK ÉS ÚJ FEJEZET Az egészségügyi reform kapcsán az önálló Szabolcs utcai kórház 118 évvel megalapítása után, június 30-án megszûnt július 1-jén megalakult az Állami Egészségügyi Központ, amelynek két telephelyét (Róbert Károly körút és Podmaniczky utca) is ellátja a nagy létszámú és kiváló felszereltségû Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály, döntôen új gépekkel, új épületben. Az osztályvezetôi pályázatot dr. Forrai Gábor nyerte. A Szabolcs utcai radiológiai osztály magasan képzett, baráti hangulatban dolgozó, összetartó kollektívája teljes létszámban átkerült az új intézménybe. De ez már egy új fejezet. Irodalom 1. Amorosa JK, Gabaeff D, Nagy Fülöp J, Fekete Schwartz M, Gönczi J. Radiologic History Exhibit Tragedy in the Radiology Department of the Jewish Hospital, Budapest, Hungary. RadioGraphics 1996;16: Strausz I. Zsidó kórházak alapítása és szerepe, különösen 1944/45-ben, Budapesten. Budapest: Educational Committee, Haynal Imre University; Polgár F. Theodore Bársony, in memoriam. Acta Radiol 1943;24: Kane T. Hungary in World War II: the Hungarian contribution to the Axis war effort. Cornmand 31, Nov-Dec, Paal J. SS Febdlazarett 500 (interview with Rózsi Forgács). Képes Figyelô 1946;18: Dénes Z. Az I. számú nemzetközi Vöröskereszt kisegítô kórház a Budapesti gettó területén, VII. Akácfa utca 30. Personal accounts. New York, NY: Rosenthal Institute for Holocaust Studies. 7. Botos J. Vöröskeresztes embermentôk. Budapest: Committee of Antifascist Organizations; Az Orvostovábbképzô Intézet huszonöt éve ( ). Budapest: Bohár L. A magyar radiológia iskolateremtô, nagy alakja: prof. dr. Erdélyi Mihály. A SOTE Baráti Köre által meghirdetett pályázat III. díjas mûve. Budapest: Fornet B, Vargha Gy, Vadon G (szerk). A magyar radiológia 100 éves története. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.; História

10 Kommentár Valószínûleg lehetetlen vállalkozás e néhány oldalon akár vázlatosan is összefoglalni, elbúcsúztatni a Szabolcs utcai radiológia több mint 100 éves történetét, a Zsidókórháztól az Orvostovábbképzô Intézeten és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen át az Országos Gyógyintézeti Központig. A Magyar Radiológia folyóirat örömmel ad helyet ennek a rövid összefoglalásnak, amelyet a szerzôk emlékezés és rekviem gyanánt a hazai radiológia egyik meghatározó szellemi központjának szenteltek. A dolgozat természetesen szubjektív, hiszen a szerzôk az osztály jelen és korábbi vezetô munkatársai, élükön Forrai Gáborral, és ilyen terjedelemben nem lehet értékelés vagy méltatás. Bízunk benne, hogy egy vagy több radiológus kolléga majd egyszer megírja a több mint egy évszázad történetét annak teljességében, ahogy ezt az írott emlékek és a máig velünk élô elismerés, indulat és kritika diktálja. A szerkesztôség HÍREK K ITÜNTETÉS Békéscsaba városa 2006-ban adta át elôször a Békéscsaba Egészségügyéért díjat, amelyet évente két személy vagy kollektíva vehet át a Semmelweisnapi ünnepségeken. Az elsô kollektíva, amely 2007-ben ebben a kitüntetésben részesült, a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Központi Radiológiai Osztálya volt. Egyúttal a kórház által ugyancsak tavaly alapított Réthy Pál-emlékérmet az osztály vezetô fôorvosa, dr. Borbola György vehette át. Ezt a díjat évente egy alkalommal az az orvos kapja, aki hosszabb idôn keresztül színvonalas szakmai tevékenységet végzett és tudományos, gyógyítómunkája bizonyíthatóan hozzájárult a szakterület és az intézmény hírének és elismerésének növeléséhez, valamint emberi, közösségi és vezetôi magatartásában is példaképpé vált. Az október 23-i ünnepségek során dr. Borbola György megkapta a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Elismerése díjat is, amelyet az a magánszemély vagy civil közösség nyer el, aki, illetve amely hosszú idôn át sokat tett a város jó hírének öregbítéséért. A fentiek jelzik, hogy a kitartó, céltudatos, szakmailag igényes munka meghozhatja az elismerést. Társaságunk nevében sok szeretettel gratulálunk Borbola fôorvosnak és csapatának. dr. Lombay Béla M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(7 8):

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig Dr. Istvánffy Mária, Dr. Tonelli Miklós A modern kardiológia kezdetei a második világháború időszakában

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon Az ön egészsége a mi hivatásunk 2015/2. szám A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja Prof. Dr. Tenke Péter: Kapitány és legénysége Akkreditált képzések a kórházban Bemutatkozik

Részletesebben

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Rendhagyó számot tart kezében, tekintettel, hogy rendhagyó események történtek áprilisban. Nem folytatjuk az ETI 50 éves fennállásának megünneplésére indított

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

A mi. Semmelweis-nap. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Semmelweis Nap 2013

A mi. Semmelweis-nap. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Semmelweis Nap 2013 A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 2. szám 2013. július Lapunk Semmelweis-nap 2013 T A R T A L O M Semmelweis Nap 2013 Intézményünk sikeres

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

Megjelent az Orvosképzés folyóirat legújabb száma: Semmelweis Kiadó. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. www.semmelweiskiado.hu

Megjelent az Orvosképzés folyóirat legújabb száma: Semmelweis Kiadó. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. www.semmelweiskiado.hu Megjelent az Orvosképzés folyóirat legújabb száma: FÓKUSZBAN A PSZICHOSZOMATIKA A pszichoszomatika helyzete a 21. század elején Pszichoonkológia A pszichoimmunológia klinikai horizontja Az elhízás pszichoszomatikája

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Új agyi sugársebészeti eljárás Jó- és rosszindulatú daganatok A prosztata betegségei

A TARTALOMBÓL: Új agyi sugársebészeti eljárás Jó- és rosszindulatú daganatok A prosztata betegségei A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 2. szám 2007. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Új agyi sugársebészeti eljárás Jó- és rosszindulatú daganatok

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

Minden eddiginél több elismerés a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton!

Minden eddiginél több elismerés a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton! Minden eddiginél több elismerés a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton! (sajtóanyag) A négy legnagyobb, egészségügyi szakdolgozó képzésben érintett hazai egyetem, a Magyar Egészségügyi

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók ÁpolásÜgy Ápolók Nemzetközi Napja Kitüntetett Ápolók Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KEF Konferencia 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Prontosan a seböblítõ az

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Csak weben olvasható cikkeink Az Egészségügyi Menedzserképző Központban június 10-én tartott Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórumról szóló beszámolót Sándor Judit tollából

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete 1921-től Gyermekgyógyászati Klinika 2008-tól Gyermekgyógyászati Intézet 1921 1929 Szontagh Félix ny.r. tanár, igazgató 1929 1930. I. Hüttl Tivadar ny.r.

Részletesebben

ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966)

ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966) DR. MED. HABIL. MÓZSA SZABOLCS ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966) Tények és események a Magyar Radiológusok Társasága történetéből Magyar Radiológusok Társasága Magyar

Részletesebben

ünnepe. Az ünnepek sajátságos természete, Míg egy század elhalad, Nem tevének annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt

ünnepe. Az ünnepek sajátságos természete, Míg egy század elhalad, Nem tevének annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt TARTALOMALOM 2 Ünnepi köszöntõ Ünnepeltünk Honoris causa doktorok Kitüntetések Dékáni vezetõi értekezletek Az OEK ülései A Kari Doktori Tanács hírei Esszé a kreditrendszerû tantervrõl (Szekeres Péter)

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december 1 2005. december 2 2005. december A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai

Részletesebben