KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 HATÁLYOS: V. 17-TŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat létrehozása és módosítása... 3 Az közalkalmazotti tanács választása... 4 Az EKT működése... 6 A munkáltató kötelezettségei a közalkalmazotti tanács működésével kapcsolatban... 6 A közalkalmazotti tanács jogosultságai... 8 A közalkalmazotti tanács tagjainak titoktartási kötelezettsége... 9 A közalkalmazotti tanács magatartása sztrájk során A közalkalmazotti tanács és tagjai megbízatásának megszűnése Záró rendelkezések sz. melléklet

3 PREAMBULUM A közalkalmazotti szabályzat célja, hogy meghatározza a Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató (a továbbiakban: munkáltató) és az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács (a továbbiakban: EKT) együttműködésének kereteit. Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács, mint a közalkalmazotti érdekérvényesítés intézményesített formája, a közalkalmazotti jogviszonyban állók közössége nevében gyakorolja a törvény által biztosított jogokat. Jelen szabályzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) rendelkezései [Kjt. 2. ; ] és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. (Mt.) XX. fejezete alapján készült. A munkáltatónál a közalkalmazotti tanács tagjainak választására a május 7. napján került sor. 1. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabálynak minősül, személyi hatálya az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kiterjed. A szabályzat személyi hatálya nem terjed ki a munkáltatónál nem közalkalmazotti, továbbá az egyéb jogviszonyban (ideértve a polgári jogi jellegű megbízást is) foglalkoztatott munkavállalókra. (2) A szabályzat a közalkalmazotti tanács megbízatásának tartamára, legkésőbb május 7. napjáig időre terjedő időszakra szól. A munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a szabályzat hatályát veszti. (3) A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésbe tartozó kérdéseket nem szabályozhat. 2. A szabályzat létrehozása és módosítása (1) A szabályzatot az EKT és a munkáltató együtt alkotja meg. (2) A szabályzat módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A szabályzatot a jogszabályi változások átvezetése miatt évente felül kell vizsgálni. (3) A szabályzat tervezetéhez kapcsolódó vitapontok rendezésére Egyeztető Bizottságot (EB) kell létrehozni, amely a kérdést soron kívül megvizsgálja és 8 napon belül javaslatot terjeszt elő az aláírásra jogosult feleknek a megoldásra. Az Egyeztető Bizottság (EB) tagjai: - az EKT elnöke, - az egyetem rektora, vagy az általa delegált személy, 3

4 - az egyetem jogtanácsosa. 3. Az közalkalmazotti tanács választása (1) A közalkalmazotti tanácsot öt évre választják (2) A közalkalmazotti tanács tagjainak száma, ha a közalkalmazotti jogviszonyban állók száma a választás időpontjában az ezer főt nem haladja meg, kilenc fő. (3) Közalkalmazotti tanácstaggá választható (passzív választójog) az a cselekvőképes közalkalmazott, aki legalább hat hónapja a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll. Nem választható tanácstaggá, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki a munkáltató, ill. a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozója, továbbá, aki a Választási Bizottság tagja. (4) Hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [Mt (1) bekezdés b) pont]. (5) A tanácstag választására (aktív választójog) minden közalkalmazott jogosult. (6) A választást az EKT úgy szervezi meg, hogy a közalkalmazotti tanács működésének folyamatossága biztosított legyen. A jelölésre és a választásra telephelyenként kerül sor. A közalkalmazottak arányos képviselete érdekében egy telephely több választási körzetre osztható úgy, hogy egy választási körzetbe az adott telephely több önálló szervezeti (keretgazdálkodó) egysége tartozik. Függetlenül attól, hogy egy telephely képez egy választási körzetet, vagy egy telephelyen több választási körzet van, a választási körzetek száma legalább 6, de legfeljebb 9 lehet, így minden választási körzetből legalább egy fő közalkalmazott választható tanácstaggá. A választási körzetekben állítható jelöltek számát az EKT szabályozhatja. A keretgazdálkodó egységük központi telephelyétől eltérő telephelyen választók szavazatukat az adott telephely első vagy egyetlen körzetében adhatják le. (7) A jelölés és választás lebonyolítására az EKT a választásra jogosult közalkalmazottak közül legkésőbb a választást hatvan nappal megelőzően egy Központi Választási Bizottságot, választási körzetenként pedig Választási Bizottságot alakít. Nem lehet a Választási Bizottság tagja a munkáltató és az EKT tagja. A Választási Bizottság meghatározza a jelöltállítás határidejét, a választás időpontját, gondoskodik a jelölés és választás megszervezéséről, annak törvényes rendjéről és megállapítja a szavazatszámlálás szabályait. A Központi Választási Bizottság szervezi és összehangolja a Választási Bizottságok munkáját, a választási jegyzőkönyvek alapján összesíti a választási adatokat, állapítja meg az összesített eredményt. (8) A választásra jogosult és választható munkavállalók jegyzékét választási körzetenkénti bontásban a munkáltatónak a Választási Bizottság kérésére 5 napon belül rendelkezésére bocsátott adatai alapján a Választási Bizottság állapítja meg és teszi közzé a választást megelőző legalább ötven nappal. 4

5 (9) Jelöltet állíthat a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, továbbá az adott választási körzetben dolgozó közalkalmazottak 10%-a, vagy legalább 50, választásra jogosult munkavállaló. A jelölést a támogatók aláírásával írásba kell foglalni. Érvényes a jelölés, ha minden választási körzetben van legalább egy jelölt. Érvénytelen jelölés esetén a jelölési időszakot meg kell hosszabbítani. A jelölteknek írásban kell nyilatkozni, hogy a jelölést elfogadják. (10) A tanács tagjait titkos és közvetlen szavazással választják úgy, hogy a választók választási körzetenként csak az adott választási körzetben állított jelöltre szavaznak. (11) Érvénytelen a szavazat, ha - azt nem az előírt szavazólapon adták le, - nem lehet megállapítani, hogy azt kire/kikre adták le, - a szavazólapon a megválasztható tagok számánál több jelöltet jelöltek be. (12) A választás érvényességét és eredményességét választási körzetenként kell megállapítani. (13) Érvényes a választás, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. A jogosultság szempontjából nem vehető figyelembe, aki a választás időpontjában: - keresőképtelen, - fizetés nélküli szabadságon van, feltéve, hogy a választáson nem vett részt. (14) Eredményes a választás, ha van olyan jelölt, aki az érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerezte. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatónál fennálló hosszabb közalkalmazotti jogviszonyt kell figyelembe venni. A közalkalmazotti tanács póttagjának azt kell tekinteni, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább 20%-át megszerezte. (15) Érvénytelen választás esetén a választást 30 napon túl, de 90 napon belül meg kell ismételni. A megismételt választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint 1/3-a részt vett. Tanácstagnak azt lehet tekinteni, aki az érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerezte. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb választást egy év elteltével lehet tartani. (16) Eredménytelen választás esetében 30 napon belül új választást kell tartani. A választáson a választást megelőző 15 napig új jelölt is állítható. A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett. Megválasztottnak az a jelölt tekintendő, aki a leadott érvényes szavatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerezte. A közalkalmazotti tanács póttagjának azt kell tekinteni, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább 15%-át megszerezte. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb választást egy év elteltével lehet tartani. (17) Amennyiben a Közalkalmazotti Tanács tagjainak létszáma a törvényben előírt képviseleti létszám alá csökken, és póttag sem hívható be a tagok közé, abban az esetben a közalkalmazottak arányos képviselete érdekében és figyelembe vételével póttagválasztás 5

6 tartandó, melyre jelen szabályai irányadók. A pótválasztással megválasztott tanácstag mandátuma az eredetileg megválasztott tanácstag mandátumának végéig tart. (18) A választásról a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza: - a szavazóurnák felbontásának körülményeit, - a választás helyét és idejét, - a szavazásra jogosultak számát, - a szavazáson részt vettek számát, - az összes leadott szavaztok számát, - az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát, - az egyes jelöltekre leadott szavaztok számát, - a megválasztott tanácstagok és póttagok nevét, - a választással kapcsolatos vitás ügyeket és döntést. (19) A választási jegyzőkönyvet a Választási Bizottság tagjainak alá kell írni és a Központi Választási Bizottságnak továbbítani. A Központi Választási Bizottság az összesített eredményt a munkáltatónál szokásos módon közzé teszi. (20) A választással kapcsolatos jogorvoslatról az Mt a rendelkezik. 4. Az EKT működése (1) Az EKT a megalakulását követő 15 napon belül összeül. Az első ülésen tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. (2) Az EKT határozatait szótöbbséggel hozza. A közalkalmazotti tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak legalább fele részt vesz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. A jelenlévő tagok 2/3-os többsége szükséges, ha a tanács együttdöntési jogát gyakorolja. (3) Az EKT üléseit szükség szerint tartja. Az üléseket az elnök hívja össze. Minden esetben össze kell hívni az ülést, ha ezt valamely tag vagy munkáltató az ok megjelölésével kéri. Az ülésen a tagok csak személyesen vehetnek részt. (4) Az EKT működésének részletes szabályait ügyrendje állapítja meg, amely jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezi. 5. A munkáltató kötelezettségei a közalkalmazotti tanács működésével kapcsolatban (1) A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a közalkalmazotti tanács az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat és a tevékenységével kapcsolatos egyéb adatokat a munkáltatónál szokásos módon közzé tehesse. (2) Az EKT tagját havi munkaideje 10%-ának, elnökét és elnökhelyettesét havi munkaideje 15%-ának megfelelő munkaidő-kedvezmény, illetve ha az érintett személy oktatói 6

7 állományban lévő, úgy óraszám beszámítás illeti meg. időtartamára távolléti díj jár. A munkaidő-kedvezmény (3) Az EKT elnökének munkajogi védelmére az Mt (3)-(5) bekezdésben írtak irányadóak. (4) A munkáltatónak biztosítani kell a közalkalmazotti tanács választásának, működésének indokolt és szükséges költségeit, melynek mértékét a munkáltató és az EKT közösen, az alábbiakban állapítja meg. (5) A munkáltató biztosítja, hogy az EKT tanácskozásait a munkáltató székhelyén, a munkáltató által biztosított helyiségben tarthassa, bérleti díj és rezsi fizetése nélkül. A munkáltató a tanács működéséhez szükséges dologi feltételeket (hivatalos levelezés, telefon, fax költsége; számítógép, internet használat) ingyenesen biztosítja. (6) Az EKT működési költségeit a Nyugat-magyarországi Egyetem éves előirányzat alapján biztosítja. Az EKT az előirányzott keretből fizeti: - a működéséhez szükséges irodaszerek költségeit, - a sokszorosítás költségeit, beleértve a sokszorosítógép javítását, karbantartását is, - a szakértői díjakat, - a képzési költségeket, - a kapcsolattartás költségeit (utazás, szállás, stb.), - a működéséhez szükséges egyéb dologi kiadásokat, - a munkáltató által az EKT elnöke részére a megbízatás időtartamára megállapított havi díjazás összegét, mely a mindenkori pótlékalap háromszorosával azonos összeg. (9) Az EKT köteles az előirányzat felhasználásról a Gazdasági Főigazgatóság felé tételesen elszámolni. A Gazdasági Főigazgatóság az előirányzat felhasználásáról kérésre tájékoztatja az EKT elnökét. (10) A tagoknak az e minőségben végzett munkájáért külön díjazás nem jár. (11) Az EKT elnöke tanácskozási jogú tagja a Szenátusnak és a Rektori Kabinetnek, a tagok mindegyike pedig az őket delegáló szervezeti egységek (karok, Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Központi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Informatikai Központ, SEK Központi irányítás és funkcionális egységek) vezető testületeinek (Pl. Kari Tanács, Dékáni Tanács, SEK Tanács). Az EKT tagjai részt vesznek a szervezeti egységekben működő érdekegyeztető tanácsok munkájában is. Az EKT tagok e szervezetek munkájában való részvétele részét képezi a tájékoztatáshoz való jog érvényesítésének. (12) A munkáltató a Szenátus és a Rektori Kabinet ülésére készült anyagokat és a határozati javaslatokat egy példányban az ülést megelőzően 15 nappal megküldi az EKT elnökének. (13) Az EKT elnöke a Szenátus üléseire hivatalosan meghirdetett napirendi pontokon kívül előterjesztett, az EKT jogosultsági körébe tartozó kérdések tárgyalását szóbeli bejelentéssel kivonhatja a tanácskozásból. 7

8 (14) A munkáltató vállalja, hogy az EKT bármely tagjának írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. (15) A felek a 264. (1) bekezdésében szereplő nagyobb csoport fogalmán az az azonos foglalkoztatási csoportba [oktató-kutató-tanári munkakör; kulturális közalkalmazotti munkakör; minden egyéb (pl. ügyvivő szakértő, ügyintéző) alkalmazotti munkakör] tartozó munkavállalók 25%-át értik. 6. A közalkalmazotti tanács jogosultságai (1) Az EKT-t együttdöntési (egyetértési) jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. (2) A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanács véleményt nyilvánít a közalkalmazottak 5. (15) bekezdésében meghatározott körét érintő alábbi tárgyú intézkedések és szabályzatok tervezetéről: a) a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, b) a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, c) a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, d) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés, e) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása, f) a képzéssel összefüggő tervek, g) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele, h) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, i) a munkarend meghatározása, j) a munka díjazása elveinek meghatározása, k) a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, l) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, m) a családi élet és a munkatevékenység összehangolása. (3) A munkáltató a véleményezési jog körébe tartozó intézkedés írásos tervezetét a döntés előtt 15 nappal eljuttatja a tanács elnökéhez. A tanács álláspontját a tervezet kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban közli a munkáltatóval. A közlés elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tanács az intézkedéssel egyetértene. Szorgalmi időszakon belüli oktatási szünetek, munkaszüneti napok, vagy rendkívüli szabadságolások időtartama a 15 napos határidőbe nem számítanak bele. A munkáltatót a közalkalmazotti tanács véleménye, javaslata nem köti, attól indoklás nélkül eltérhet. A véleményezési jog megsértésével hozott munkáltatói intézkedés azonban érvénytelen. 8

9 (4) A közalkalmazotti tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos. (5) A tanács tagja jogosult a véleményezési és tájékozódási jog gyakorlása során a munkáltató nyilvántartásait megtekinteni, a betekintésre átadott dokumentumokról másolatot készíteni. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg. (6) A munkáltató félévente tájékoztatja a közalkalmazotti tanácsot: a) a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről, b) a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, c) a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről. (7) A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. (8) A közalkalmazotti tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a közalkalmazottakat. (9) Az együttdöntési jog gyakorlása során az EKT jogosult a megküldött anyaggal kapcsolatban egyeztető tárgyalást kezdeményezni. Ha az egyeztetés alapján a tervezet módosul, úgy a 15 napos határidő megszakad, és új tervezet esetén újból kezdődik. (10) Az EKT a delegált képviselője útján vesz részt az egyetemen működő Érdekegyeztető Tanács munkájában. (11) Tekintettel arra, hogy az EKT minden jogszabályok által meghatározott gazdasági, pénzügyi és személyügyi információhoz hozzájuthat, lehetősége van olyan megoldások kimunkálására (pl. képzés, átképzés, munkaerő átcsoportosítás), amelyekkel esetleg elkerülhető a közalkalmazottak (nagyobb csoportjának, rétegének) érdekeinek sérelme. Ilyen ügyekben fontos az érdekvédelmi szervezetekkel való együttműködés. (12) Az EKT tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a munkavégzés körülményeit. Ha jogaikat korlátozó, vagy a közalkalmazottak jogait sértő esetekkel és intézkedésekkel találkoznak, azok ellen fel kell lépniük. 7. A közalkalmazotti tanács tagjainak titoktartási kötelezettsége (1) A közalkalmazotti tanács tagja a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 8. 9

10 A közalkalmazotti tanács magatartása sztrájk során (1) A közalkalmazotti tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja és akadályozhatja. A közalkalmazotti tanács sztrájkban részt vevő tagjának megbízatása a sztrájk idejére szünetel. 9. A közalkalmazotti tanács és tagjai megbízatásának megszűnése (1) A közalkalmazotti tanács megszűnik, ha a) a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, b) megbízatási ideje lejár, c) lemond, d) visszahívják, e) tagjainak száma több mint 1/3-dal csökken, f) a közalkalmazottak létszáma 50 fő alá, vagy legalább 2/3-dal csökken, g) a bíróság a választás eredményét megsemmisíti, h) Mt.-ben meghatározott egyéb esetben. (2) A közalkalmazotti tanács visszahívása tekintetében szavazást kell tartani, ha azt a választásra jogosult munkavállalók legalább 30%-a írásban indítványozza. A közalkalmazotti tanács visszahívásához a leadott érvényes szavazatok több mint 2/3-a szükséges. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem tehető. A közalkalmazotti tanács visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (3) A közalkalmazotti tanács 9. (1) bekezdés c) és e) f) pontban meghatározott ok miatti megszűnése esetén megbízatása az új közalkalmazotti tanács megválasztásáig, de legfeljebb a megszűnéstől számított három hónapig fennmarad. (4) A közalkalmazotti tanács tagjának megbízatása megszűnik: a) lemondással, b) visszahívással, c) cselekvőképességének elvesztésével, továbbá, d) ha a munkáltatói jogok gyakorlására válik jogosulttá, e) ha a munkáltató, vagy a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozójává válik, f) a közalkalmazotti tanács megszűnésével, g) munkaviszonya megszűnésével. (4) A közalkalmazotti tanács tagjának visszahívása tekintetében szavazást kell tartani, ha ezt a választásra jogosult közalkalmazottak legalább 30%-a indítványozza. A közalkalmazotti tanács visszahívásához a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. A közalkalmazotti tanács tagjának visszahívására - egyebekben - a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 10

11 (5) A közalkalmazotti tanács tagja megbízatásának megszűnése esetén a tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben póttagot kell behívni. 10. Záró rendelkezések (1) A szabályzatot a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a 97/2016. (V. 17) sz. határozatával fogadta el. (2) Jelen szabályzat május 17. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Szenátus 101/2014. (VI. 25.) sz. határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti. (3) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a szabályzatot valamennyi közalkalmazott megismerhesse. A munkáltató köteles a szabályzatot honlapján megjelentetni, és arról a közalkalmazottakat tájékoztatni. (4) Jelen megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, három hónapos határidővel felmondhatja. Ezt a jogát azonban a megállapodás megkötésétől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. A felek kötelezik magukat, hogy felmondás esetén a felmondás kezdeményezése után legkésőbb 15 nappal tárgyalást kezdenek új szabályzat megalkotása és elfogadása érdekében. (5) A szabályzat részleges felmondása esetén a közalkalmazotti szabályzat nem kifogásolt részei hatályban maradnak. Sopron, május 17. A munkáltató képviseletében:... Prof. Dr. Faragó Sándor rektor.. Dr. Dinnyés Álmos kancellár Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács képviseletében:... Dr. Czeglédy Tamás EKT elnök 11

12 1. sz. melléklet Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács (EKT) Ügyrendje I. A közalkalmazotti tanács tagjai 1. A tagok jogai - a munkavállalók gondjainak és véleményének megismerése érdekében a munkavállalókkal való kapcsolat tartása, konzultációk végzése, - az általa megjelölt kérdés megtárgyalásának kezdeményezése, - a tanács határozatainak meghozatalában való részvétel szavazatának leadásával, - a tanács döntésétől eltérő álláspontjának jegyzőkönyvben való rögzítésének kérése. 2. A tagok kötelezettségei: - a munkavállalók gondjainak, véleményének megismerése, és az ezekre alapozott javaslatokkal az EKT munkáját elősegítése, - a tanács ülésein való megjelenés, külön egyeztetés alapján a tanács munkájával kapcsolatos tárgyalásokon, eseményeken való részvétel, - az EKT képviseletében végzett munkájáról való beszámoló a tanács ülésein. II. A közalkalmazotti tanács elnöke és elnökhelyettese 1. A közalkalmazotti tanács megválasztása utáni első ülésén elnököt és elnökhelyettest választ, mely tisztségek megüresedése esetén a tanácsnak 15 munkanapon belül új választást kell tartania. 2. Az elnök, illetve az elnökhelyettes jogosult - a testület döntéseit képviselni, - a munkáltatóval közvetlenül kapcsolatot tartani, - a közalkalmazotti tanács dokumentumait aláírni. III. A közalkalmazotti tanács működése 1. A közalkalmazotti tanács üléseit szükség szerint tartja. A tanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. Minden esetben össze kell hívni a tanácsot, ha azt valamely tagja, vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri. 2. A tanács ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott személyek is részt vehetnek (pl. a munkáltató és a szakszervezetek képviselői, szakértők). 3. Az EKT elnöke a tanács ülése előtt legalább egy héttel köteles a tagokat és a meghívottakat az ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről értesíteni. 4. A tanács a munkáltatói előterjesztéseket kötelezően tárgyalja, az egyéb javaslatokat egyszerű szótöbbségi szavazással tűzi napirendre. Utóbbi esetben a határozathozatal egyszeri elhalasztását bármely tanácstag kérheti. A napirend elhalasztására tett javaslat elfogadásáról a résztvevők egyszerű szótöbbséggel dönthetnek. A tanács tagjai a 12

13 munkáltatói előterjesztéssel kapcsolatban kötelesek igennel, vagy nemmel állást foglalni, a tagok a szavazástól nem tartózkodhatnak. 5. A közalkalmazotti tanács szabályosan összehívott ülése akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább a fele részt vesz. Határozatképtelenség esetén 30 perc szünet kihirdetését és megtartását követően újra összehívható a tanács. Az ügymenet fontosságától függően a jelenlévők jogosultak a munkáltatói előterjesztés megtárgyalására egy egyszerű szótöbbséges szavazás eredménye alapján. A tárgyalás eredményéről, a megszületett javaslatokról köteles az elnök a távolmaradott tagokat elektronikus úton tájékoztatni. Határozatképtelen ülést (tárgyalást) követően a tanácsot háromtól tizenöt munkanapon belül ismét össze kell hívni. Az ismételt határozatképtelenség esetén a jelenlévő tagok jogosultak a munkáltatói előterjesztés megtárgyalására, és határozathozatal nélkül az ülésen elhangzottakról a tanács elnöke tájékoztatja a munkáltatót. 6. A közalkalmazotti tanács határozatait folyamatosan arab sorszámnév/év jelzéssel kell ellátni. 7. A közalkalmazotti tanács tagjait az elnök, vagy az elnökhelyettes az ülések közötti időszakban felmerülő, döntést nem igénylő kérdésekről elektronikus levélben értesíti. Ez a levelezési forma az értekezletek előkészítésének és a kapcsolatok folyamatos tartásának is a javasolt módja. IV. Záró rendelkezések 1. Jelen ügyrend elfogadása napján lép hatályba. 2. Az ügyrendet a közalkalmazotti tanács kétharmados többségű jelenlét és a jelenlévő tagok kétharmados többségű szavazatával hozott határozattal bármikor módosíthatja. 3. A tanács elnöke az ügyrend egy példányát a rektor rendelkezésére bocsátja. Sopron, június Dr. Czeglédy Tamás az EKT elnöke 13

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat létrehozása és módosítása... 3 Az közalkalmazotti tanács választása...

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Mozaik Gazdasági Szervezet KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. szeptember 21. 1. A szabályzat célja Közalkalmazotti szabályzat A szabályzat alapvető rendeltetése az, hogy átfogóan rendezze a munkáltató

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 9. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

I. rész 1.Általános rendelkezések

I. rész 1.Általános rendelkezések Közalkalmazotti szabályzat A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság,Általános Művelődési Központ..(a továbbiakban munkáltató) és az intézmény közalkalmazotti

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2013. április 9. A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola közalkalmazotti tanácsának tagjai a közalkalmazottak

Részletesebben

IV. fejezet. A munkavállalók részvételi joga. Az üzemi tanács választása

IV. fejezet. A munkavállalók részvételi joga. Az üzemi tanács választása IV. fejezet A munkavállalók részvételi joga 42. (1) A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét e fejezet rendelkezései szerint illetik meg a részvételi jogok. (2) A részvételi jogokat

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2003 KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) OLD 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII Törvény (továbbiakban: Kjt.)

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Közalkalmazotti Szabályzat Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. Tv. (a továbbiakban: Mtv.) és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 5-2010/2011. (2011.11.30.) sz. határozatával elfogadta, hatályos: 2010. december 01-től. A szenátus módosításai: 2010. Dunaújváros

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2007. Az ELTE vezetésének és Közalkalmazotti Tanácsának együttműködése Létrejött a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT FT 35/1/2008. Károly Róbert Főiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Gyöngyös 2008. Preambulum A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) rektora és a főiskola Közalkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2011 1 Bevezető rendelkezések A Közalkalmazotti Szabályzat célja, hogy meghatározza a Szondi György Szakközépiskola,

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész Általános rendelkezés

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész Általános rendelkezés I. rész Általános rendelkezés 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2014. ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK Összeállította: Lektorálta: Szerkesztette: Horváth István Bodnár József Szeder Lászlóné KÜT irodavezető

Részletesebben

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán Munkavédelmi képviselő választási szabályzat a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2016 Bevezető A munkavédelmi választással kapcsolatos tudnivalók, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvényben

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Balassi Bálint Megyei Könyvtár vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény Közalkalmazotti

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig. 1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. 2 ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. Az üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat három évre

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (Közalkalmazotti Megállapodás) Szeged, december 16.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (Közalkalmazotti Megállapodás) Szeged, december 16. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (Közalkalmazotti Megállapodás) Szeged, 2013. december 16. TARTALOMJEGYZÉK IIII. rész Bevezető rendelkezések... 1 IIII. rész A Közalkalmazotti Tanács

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015.

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezés

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezés KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezés 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8056 Bakonycsernye, Rákóczi

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Tartalom I. rész... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Közalkalmazotti Szabályzata

VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Közalkalmazotti Szabályzata VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Közalkalmazotti Szabályzata Verpelét, 2013. november 12. Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben. dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben. dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ Előzmények 1992. évi XXII. Több mint 60 módosítás Megváltozott gazdasági környezet 2006: Tézisek az új Mt-ről Széll Kálmán terv bürokráciacsökkentő

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

A V a y Á d á m G i m n á z i u m, M e z ő g a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m 2016.

A V a y Á d á m G i m n á z i u m, M e z ő g a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m 2016. A V a y Á d á m G i m n á z i u m, M e z ő g a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m K ö z a l k a l m a z o t t i S z a b á l y z a t a B a k t a l ó r á n t h á z a 2016.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

MÓDOSÍTOTT KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTOTT KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna Paks Városi Múzeum vezetője (a továbbiakban: munkáltató)

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat 2013

Közalkalmazotti Szabályzat 2013 Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Közalkalmazotti Szabályzat 2013 Készítette: Sebestyén Györgyi Szekszárd, 2013. december 19. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya szerint a négyévente sorra kerülő tisztújító kongresszus előtt tagcsoporti és területi

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

1. számú melléklet. Általános Iskola. szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn

1. számú melléklet. Általános Iskola. szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn 1. számú melléklet Intézmény neve: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Közalkalmazotti szabályzat Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Függelék az Ajánláshoz. Munkavédelmi képviselők választásának szabályai

Függelék az Ajánláshoz. Munkavédelmi képviselők választásának szabályai Függelék az Ajánláshoz Munkavédelmi képviselők választásának szabályai Bevezető A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8-án hatályba lépett módosítása (az

Részletesebben