Tanári útmutató, módszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanári útmutató, módszertan"

Átírás

1 Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális fizikai feladatgyűjtemény 7-8. osztály Tatabánya, 2012.

2 A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai tananyag tanítását és gyakoroltatását tűzték ki célul. A szorosan vett tananyag gyakoroltatásán túl esetenként az ismereteket bővíti, szakköri feladatmegoldásokra vagy versenyekre való felkészítésre is alkalmas. A tanár az iskolai osztály tudásszintjének megfelelően tudja kiválasztani a kérdéseket, feladatokat. Mindegyik szoftver egyaránt alkalmas arra, hogy a diákok otthon használják (otthoni, egyéni verzió), ill. arra, hogy a tanár munkáját segítsék az iskolai oktatás során. Célok és feladatok A fizikai nevelés-oktatás célja a tananyag elsajátíttatásán túl fejleszteni azon képességeket, amelyek segítségével a tanulók felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek eléréséhez életkorukhoz igazodó módszereket kell választani. Kitüntetett figyelmet kap a következő hangsúlyos készség- és képesség-komponensek fejlesztése: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés, valószínűségi következtetés, érvelés és bizonyítás. Kommunikációs képességek: a fizikai szókincs fejlesztése, szövegértés és értelmezés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Tudásszerző képességek: problémamegoldás, kreativitás. Tanulási képességek: figyelem, feladatmegoldási sebesség. Készségek: számolás, mennyiségi következtetés, becslés és mérés, mértékegységváltás, szövegesfeladat-megoldás. Kiemelt feladatok még: A fejlesztés-központúság megvalósítása: a fizikai tartalmak felépítése, bővítése, tartalmuk mélyítése. Az esélyegyenlőtlenség csökkentése. Új tevékenységi formák bevezetése (digitális technika). Az értékelési módszerek bővítése, flexibilitás biztosítása.

3 A fizikai szókincs fejlesztése. A felső tagozat jellegzetességei: Az általános iskola felső tagozatában a fizika tanítása során az alsós évfolyamok szemléletformáló, tevékenykedtető, felfedeztető fejlesztő munkája és a középiskolás évfolyamok deduktív gondolkodásra nevelő fejlesztő munkája között összekötő szerep mutatkozik, nagy hangsúlyt kell fektetni mind a konkrét, gyakorlati tevékenységekre, mind pedig az absztrakt gondolkodás fejlesztésére az érdeklődés fenntartása, a sikerélmények biztosítása is kiemelten fontos feladatok, melyet a digitális technika változatossága, szokásostól eltérő volta képes szolgálni, figyelembe kell venni azt a jellegzetességet, hogy a gyerekek közötti különbségek megnőnek a korábbiakhoz képest. Ebben az iskolaszakaszban csak nagyon változatos tanári munkaformákkal és módszerekkel lehet biztosítani azt, hogy minden gyerek a lehetőségeihez képest megfelelően fejlődjön. szükség és lehetőség van a számolási készség fejlesztése mellett ebben az időszakban a szövegértés fejlesztésére is. az ismeretszerzés folyamatában az induktív gondolkodás még mindig vezető szerepet játszik, azonban egyre jelentősebb szerepet kapnak a deduktív következtetések. Ebben a korosztályban fontos feladat a szociális kompetenciák fejlesztése, amelyhez a programok használata jelentős segítséget nyújt (páros (párbaj) vagy csoportmunka, kooperatív tevékenységek). A mai kor elvárásai kihívást jelentenek a fizikatanítás és a fizikatanár számára is. Az oktatóprogramok használata kiválóan alkalmas arra, hogy ösztönözzük a gyerekeket: merjenek próbálkozni, kísérletezni, tudjanak nem szokványos feladatokat megoldani, alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, miközben pontosságra, kitartásra, fegyelmezett munkára és monotonitástűrésre is neveljük őket. A fizikatantásnak az egyik leghangsúlyosabb feladata az ismeretátadás. Ezen ismeretátadás és az ismeretek rögzítése, begyakorlása a gyermekek számára sokszor száraz, unalmas, monoton tevékenység. Az oktatószoftverek használata jelentősen színesíti ezeket a tevékenységeket, és a megfelelő formában alkalmazva kellő motivációt biztosít nekik a szárazabb feladatok végzésére.

4 Pedagógiai célok és a szoftver által kínált megvalósítási lehetőség: Esélyegyenlőtlenség csökkentése, a tanulók egyéni különbségeinek hatékony kezelése. o Funkció: egyénre szabott feladat-összeállítási lehetőség. A tanulók önellenőrzésének fejlesztése. o Funkció: feladatmegoldás közben folyamatos visszajelzés az elért eredményről. A gyors és helyes döntés képességének kialakítása. o Funkció: a gondolkodási idő jelzése a feladatmegoldás során Számolás kompetenciakomponens fejlesztése. o Funkció: a számításos feladatok pontos megoldása. Szöveges feladatok megértése. o Funkció: minden évfolyammodulban szöveges feladat blokk található. A problémák egyértelmű és egzakt megfogalmazása. o Funkció: magyarázatok, definíciók megjelenése. Problémamegoldás fejlesztése. o Funkció: változatos formájú, tartalmú tesztfeladatok. Információszerzés, szelektálás és feldolgozás módszereinek bővítése és új alternatívák bemutatása a tananyag struktúrálásában. o Funkció: a hagyományostól eltérő feladatmegoldási módozat. Új módszerek (kooperatív technikák) alkalmazása az élményszerű és a hatékonyabb tanítás-tanulás érdekében. o Funkció: a fiatalok számára vonzó digitális technika alkalmazása. A fizika iránti érdeklődés felkeltése, és a tanulási folyamatban való aktív részvételhez a motiváció biztosítása o Funkció: a fiatalok számára vonzó digitális technika alkalmazása. Reális énkép, önismeret kialakítása. o Funkció: önellenőrzés, folyamatos visszajelzés lehetősége. Közösségfejlesztés, szociális kompetencia fejlesztése. o Funkció: egyéni, páros, kiscsoportos, nagycsoportos munkaformák alkalmazásának lehetősége. Információk közötti válogatás képességének erősítése. o Funkció: feladatválasztós tesztkérdésekben a helyes kiválasztása.

5 Kommunikációs képesség és precízség. o Funkció: írásban kapott feladatok értelmezése, megértése, majd a válasz kiválasztása vagy a pontos karakterlánc beírása. Sikerélmény biztosítása. o Funkció: a tesztkérdések sajátossága, hogy a tanuló mindenképpen tud valamit válaszolni a kérdésre, a nem tudás kevésbé elkeserítő számára. Vissza lehet térni az elrontott feladathoz, gyakorolni, bevésni. Legközelebb már tudni fogja. Alkalmazási módszerek, jellemző tanulói tevékenység: A szoftvert használhatja egy felhasználó, ennek formái: o egyéni gyakorlás, akár tanár jelenléte nélkül is o egyéni feleltetés interaktív tábla előtt o egyénre szabott, a tanár által beállított kérdések megválaszolása ( a tanulónak egy kérdésre a tanár által beállított időtartam áll rendelkezésére) o egyénre szabott feladatok felzárkóztatás vagy versenyre való felkészítés céljából Használhatja két tanuló, ennek formája: o egymással versenyezve, párbajozva oldják meg a beállított témakör feladatait o párban dolgoznak, kooperatív munkát gyakorolva Csoportmunka, amelynek formái: o a tanár által beállított kérdések megválaszolása, amelynek során a tanulóknak egy kérdésre a beállított időtartam áll rendelkezésére. A kérdések az interaktív táblán jelennek meg, a tanulók a válaszokat a füzetükbe rögzítik. o a kérdések az interaktív táblán jelennek meg, a tanulók mindegyike szavazógéppel válaszol a kérdésekre. Ehhez a szoftver telepítésekor a program és a szavazórendszer összehangolása szükséges. Értékelési módszerek, jellemző tanári tevékenység:

6 A program a beállított feladatok megoldásával alapvetően a tudásmérés eszköze. A feladatmegoldási teljesítményt a felhasználó folyamatosan követheti a képernyőn (hány kérdésből hányra válaszolt helyesen és a helyes válaszok százalékos aránya). A tanárnak lehetősége van tudásértékelésre: Diagnosztikus értékelés: a korábban tanultakból mit kell átismételni (Eredmények program\rontott kérdések gyakorisága). Fejlesztő értékelés: ismételt feladatmegoldások (óra elején és végén), párbajozás, csoportos Minősítő értékelés: a program által mért megoldási teljesítmény (%-ban kifejezve) konvertálása érdemjeggyé. A programcsomag részét képező Eredmények program használatával a tanár nyomon követheti: Egy-egy tanuló órai munkáját és teljesítményét táblázatos formában az alábbi adatok alapján: o Regisztrációs név o A tanuló szzámszerű teljesítménye a feladatmegoldás során (hány kérdésből hányra válaszol helyesen és a helyes válaszok százalékos aránya). Osztályzatot a program nem ad, hogy a tanárnak kellő flexibilitást biztosítson az egyénre szabott értékeléshez. o A témakör, amit a tanuló feldolgoz vagy feldolgozott. o A tevékenység dátuma és pontos ideje. o Az egy kérdésre fordított átlagos gondolkodási idő. o A tanuló rontott kérdéseinek megjelenítésével a tanár már a feladatmegoldás közben vagy utólag vizsgálhatja, hogy milyen típusú feladat megoldása okozott leginkább gondot a tanulónak. Egy-egy tanuló fejlődését a korábbi eredmények grafikonos és táblázatos ábrázolásával. Egy-egy munkacsoport tagjainak összehasonlító értékelése (több tanulót választunk ki az adatok megnyitásakor, nem csupán egy nebulót).

7 Egy-egy munkacsoport tagjainak rontott kérdési megtekinthetők, amelyekből kiderül a tanár számára, hogy a csoport mit nem értett meg, mik a típushibák, mit kell gyakoroltatni. Munkacsoportos tevékenység történhet: Interaktív tábla előtt felel a tanuló, rossz válasz esetén a csoport tagjai segítenek. Interaktív táblán megjelennek a beállított kérdések, amelyekre a tanulók szavazógéppel válaszolnak. A program fogadja és rögzíti a válaszokat. Az Eredmények programmal a tanár a teljesítményt ellenőrizni tudja. Interaktív táblán jelennek meg dolgozatírás során a tanár által beállított kérdések, a beállított időintervallum letelte után mindig új kérdést adva. A tanulók a füzetükbe, vagy papírra rögzítik a válaszokat. Az értékelés hagyományos módon történik. Minden munkaállomáson a beállított témakörből adott számú feladatot kell megoldani (be kell állítani, hogy hány kérdést, hány másodpercenként adjon a gép). Ilyenkor célszerű a kérdéseket a géptől keverve kérni, hogy a padszomszédnak ne ugyanazt a kérdést kelljen megoldaniuk. Technikai szükségletek: A program egyaránt alkalmazható munkaállomáson, hálózatba kapcsolt gépek munkaállomásain, önálló egységeken, hálózatban a szerverről indított programként vagy interaktív táblán. A szoftver képes fogadni és feldolgozni szavazógépekből a soros porton érkező információt (a szoftver telepítése után a szavazórendszerrel való összehangolás szükséges). Hardver-igény: Minimális konfiguráció: legalább 1024x768 felbontású képernyő, de az optimális 1280 pixel szélességű vagy nagyobb. Hangkártya, egér szükséges asztali gép használata mellett. Billentyűzet nem szükséges. Digitális tábla használata esetén külön billentyűzet nem szükséges, gombnyomásra (Billentyűzet nyomógomb) a beépített billentyűzet megjelenik az érintőképernyőn, az adatok bevihetők. Szoftver-igény: Operációs rendszer: Az oktatóprogramok Windows operációs rendszeren működnek,

8 Windows XP vagy ezt követő verziókon. Egyéb szoftverek: a mellékelt dokumentáció olvasásához szükséges az ingyenesen használható Acrobat Reader program legalább 9-es verzió, vagy Microsoft Word 1997-es vagy újabb verziójú szoftver.

9 Fizika 7. osztályosoknak: Az éves óraszámtól (56 vagy 74 óra) függően eltérő a tematikai egységek javasolt óraszámának mértéke. A tananyag tematikai egységeinek megnevezése A tematikai egységekhez tartozó feladatok A tematikai egységekhez tartozó tevékenységek, módszerek, munkaformák megnevezése Javasolt óraszám Kölcsönhatások: mechanikus, termikus, mágneses, elektromos, gravitációs. Kölcsönhatás, változás.f1 1 vagy 2 A testek mozgása, sebesség, gyorsulás, egyenesvonalú mozgás Egyenesvonalú mozgás.f1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 6 vagy 8 Körmozgás, rezgőmozgás Körmozgás, rezgőmozgás.f1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 1 vagy 2 Összefoglalás Kölcsönhatás, változás.f1 Egyenesvonalú mozgás.f1 Körmozgás, rezgőmozgás.f1 2

10 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása Az erő és hatásai, Newton törvényei Az erő.f1 10 vagy 11 A munka, helyzeti, mozgási és rugalmas energia, teljesítmény Energia, munka, teljesítmény.f1 4 vagy 5 Munka, teljesítmény, hatásfok Hatásfok.F1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 2 vagy 3 Emelő és lejtő típusú egyszerű gépek Egyszerű gépek.f1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 2 vagy 3 Összefoglalás Az erő.f1 Energia, munka, teljesítmény.f1 Hatásfok.F1 2

11 Egyszerű gépek.f1 Belső energia változásai.f1, 1-4. kérdés A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása A nyomás fogalma, változtatása, számítása A nyomás.f1 2 vagy 3 Tömeg, térfogat és sűrűség fogalma, összefüggéseik, számításuk Tömeg, térfogat, sűrűség.f1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 1 vagy 2 A hidrosztatikai és a légnyomás, a közlekedőedények Hidrosztatikai és légnyomás.f1 3 A felhajtóerő, a testek úszása, Arkhimédész törvénye, számítások Arkhimédész törvénye.f1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 3 vagy 4

12 Összefoglalás A nyomás.f1 Tömeg, térfogat, sűrűség.f1 Hidrosztatikai és légnyomás.f1 Arkhimédész törvénye.f1 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 2 A hőmérséklet, termikus kölcsönhatások Belső energia változásai.f1, kérdés 2 vagy 3 A fajhő fogalma, mértékegysége, számításos feladatok Fajhő.F1 2 vagy 3 Az égéshő fogalma, mértékegysége, számítása Égéshő.F1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 2 vagy 3 Olvadás, fagyás, Halmazállapot-változások.F1 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 2 vagy 3

13 párolgás, forrás, lecsapódás fogalma, számításos feladatok Összefoglalás Belső energia változásai.f1, kérdés Fajhő.F1 Égéshő.F1 Halmazállapot-változások.F1 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 2 vagy 3 Év végi összefoglalás Kölcsönhatás, változás.f1 Egyenesvonalú mozgás.f1 Körmozgás, rezgőmozgás.f1az erő.f1 Energia, munka, teljesítmény.f1 Hatásfok.F1 Egyszerű gépek.f1 Belső energia változásai.f1, 1-4. kérdés A nyomás.f1 Tömeg, térfogat, sűrűség.f1 Hidrosztatikai és légnyomás.f1 Arkhimédész törvénye.f1belső energia változásai.f1, kérdés Fajhő.F1 Égéshő.F1 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 2 vagy 4

14 Halmazállapot-változások.F1 A tanórák végén a tanár a még megoldandó feladatokat vagy előre összeállított feladatsort az Osztálynévsorban beállított gyermekek címére elküldheti házi feladat gyanánt.

15 Fizika 8. osztályosoknak: A tananyag tematikai egységeinek megnevezése A tematikai egységekhez tartozó feladatok A tematikai egységekhez tartozó tevékenységek, módszerek, munkaformák megnevezése Javasolt óraszám Elektromos alapjelenségek, nyugvó töltések Elektromos alapjelenségek, töltések.f2 7 Elektromos áram, áramkörök, feszültség, ellenállás, Ohm törvénye Az elektromos áram, feszültség, ellenállás.f2 8 Összefoglalás Elektromos alapjelenségek, töltések.f2 Az elektromos áram, feszültség, ellenállás.f2 A tanár otthonra ben küldhet 3

16 beállított témakör egyéni gyakorlása Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása: fogalmak, számításos feladatok Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.f2 4 Az áram hatásai Az elektromos áram hatásai.f2 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 4 Az elektromos munkavégzés, teljesítmény. Fogalmak, számításos feladatok Az elektromos munka, teljesítmény, fogyasztás.f2 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 5 Összefoglalás Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.f2 Az elektromos áram hatásai.f2 Az elektromos munka, teljesítmény, fogyasztás.f2 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 4

17 Mágnesség, elektromágnesség, indukció, transzformátor Az elektromos áram hatásai.f2 Elektromágneses indukció, transzformátor.f2 11 Összefoglalás A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 3 A fény terjedése A fény terjedése.f8 3 Síktükrök Síktükrök.F8 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) Gömbtükrök Gömbtükrök.F8 Egyéni, csoportos vagy páros (párbaj) 4 4 A fény törése, prizmák, Fénytörés, fénytani lencsék.f8 3

18 lencsék Összefoglalás A fény terjedése.f8 Síktükrök.F8 Gömbtükrök.F8 Fénytörés, fénytani lencsék.f8 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 4 Év végi összefoglalás Elektromos alapjelenségek, töltések.f2 Az elektromos áram, feszültség, ellenállás.f2 Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.f2 Az elektromos áram hatásai.f2 Az elektromos munka, teljesítmény, fogyasztás.f2 A fény terjedése.f8 Síktükrök.F8 Gömbtükrök.F8 Fénytörés, fénytani lencsék.f8 A tanár otthonra ben küldhet beállított témakör egyéni gyakorlása 5

19 A tanórák végén a tanár a még megoldandó feladatokat vagy előre összeállított feladatsort az Osztálynévsorban beállított gyermekek címére elküldheti házi feladat gyanánt.

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A fizika tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A fizika tanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított,,környezetismeret, ill.,,természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azoknak szerves

Részletesebben

Felhasználási útmutató a. Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz

Felhasználási útmutató a. Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz Felhasználási útmutató a Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz Digitális magyar nyelvi, irodalomi és kommunikációs feladatgyűjtemény 1-4. osztály Tatabánya, 2011. július 30. 2 Tartalom Bevezetés Futtatási

Részletesebben

Fizika. 7-8. évfolyam

Fizika. 7-8. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam EMBER A TERMÉSZETBEN, FIZIKA 7. ÉVFOLYAM 1. Fizika Célok és A fizikatanítás és -tanulás alapvető célja a 7 8. évfolyamon a tanulók megismertetése az alapvető mechanikai, hőtani, elektromosságtani

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM Fizika 7-8. évfolyam EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

7-8 FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

7-8 FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából Fizika Tanterv 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert 1 A Z ALAPFOKÚ FIZ IKAOKTATÁS CÉLJA

Részletesebben

FIZIKA. 7-8. évfolyam

FIZIKA. 7-8. évfolyam FIZIKA 7-8. évfolyam 1 Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján: 2.2.09.2 B változat. A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését

Részletesebben

Fizika a gimnázium 9 11. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnázium 9 11. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnázium 9 11. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni, megvédeni igyekvő ember áll. A

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Székesfehérvár 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok... 4 3. Képzési

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET MATEMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A matematika tanterv az NTK kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok FIZIKA 2-2-2 A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja Javaslatok a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Az Oktatási Minisztérium által

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő 1 Tanulásszervezési lehetőségek digitális oktatási anyagokkal Huszka Jenő 2010 2 1. Az iskola és a folytonosan változó elvárások szorításai Az utóbbi néhány évtizedben tetemeset fordult az ISKOLA körül

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Fizika 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Helyi tantervünk az alap óraszámú B változat és az emelt óraszámú kerettanterv alapján készült.

Helyi tantervünk az alap óraszámú B változat és az emelt óraszámú kerettanterv alapján készült. FIZIKA B változat A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

Ember És Környezet Műveltségterület. FIZIKA tanterv. 7-8. évfolyam. Kerettantervi B változat

Ember És Környezet Műveltségterület. FIZIKA tanterv. 7-8. évfolyam. Kerettantervi B változat Ember És Környezet Műveltségterület FIZIKA tanterv 7-8. évfolyam Kerettantervi B változat Fejlesztési követelmények A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését

Részletesebben

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2)

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) 1.2. A helyitanterv az OFI oldalán lévő Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára oldaláról letöltött kerettanterv alapján

Részletesebben

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok Fizika A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

Fizika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Fizika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Fizika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet 3.2.08.2 (B) változatához Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER ALAPJÁN KÉSZÜLT NAT 2003 FIZIKA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 6-8. évfolyam

MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER ALAPJÁN KÉSZÜLT NAT 2003 FIZIKA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 6-8. évfolyam MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER ALAPJÁN KÉSZÜLT NAT 2003 FIZIKA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 6-8. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés alapgondolatai... 4 6. TANÉV: FIZIKAI ALAPISMERETEK (A

Részletesebben