ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT CE Bond o.p.f. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok közötti szerződéses feltételeket. Az Alapkezelői szabályzat meghatározza, hogy az alapkezelő milyen feltételek mellett kezeli a befektetési alap vagyonát, és szabályozza a befektetési jegy-tulajdonosok alapvető jogait és kötelességeit. Az Alapkezelői szabályzat a befektetési jegy-tulajdonos és a befektetési alap között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A befektetési jegy-tulajdonos a befektetési jegy megszerzésével elfogadja az Alapkezelői szabályzat rendelkezéseit. 2. A befektetési alap neve és futamideje 2.1. A befektetési alap neve CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban mint befektetési alap"). A befektetési alap azonosító ISIN kódja SK Az alap rövidített neve CE Bond és rövidítése AFCE CB A befektetési alapot az alapkezelő án hozta létre nyíltvégű befektetési alapként. A befektetési alap határozatlan futamidejű és nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. 3. Alapkezelő A befektetési alap kezelője: Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., (a továbbiakban mint "alapkezelő") Székhelye: Pribinova 10, Bratislava Az alapítás dátuma: Jogi forma: részvénytársaság IČO/statisztikai számjel: DIČ/adószám: Törzstőke: EUR (teljes egészében befizetve) Bejegyezve: a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sa, Betétszám: 2637/B. 4. Letétkezelő A befektetési alap letétkezelője: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava IČO/statisztikai számjel: Bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg Sa, Betétszám: 4314/B 4.1. A letétkezelői díj egy naptári évre a befektetési alapban lévő vagyon átlag éves nettó eszközértékének 0,2760%-a. A letétkezelői díj egy naptári évre vonatkozóan napi rendszerességgel kerül kiszámításra a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. A letétkezelői díj havi rendszerességgel, a vonatkozó naptári hónap végétől számítva legfeljebb 30 napon belül kerül kifizetésre. 5. Az alapkezelő befektetési stratégiájának irányvonala és célja a befektetési alapban lévő vagyonnal való gazdálkodás során 5.1. A befektetési alap célja a befektetések nagyobb értéknövekmény elérése, mint amilyen a Szlovák Köztársaság állampapírjaiba való befektetésből származik kettő öt év távlatában. A hozamot a tőkehozam, valamint a portfolióban lévő értékpapírok tőke- és árfolyam-növekedéséből származó hozamok teszik ki, mely értékpapírok a közép-európai országok, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, esetleg további államok Bulgária, Horvátország, Macedónia, Románia, Szerbia- Montenegró, Ukrajna, Törökország (a továbbiakban mint célországok ) pénznemeiben bocsátottak ki. A befektetési alap a kötvényalapok kategóriájába tartozik A befektetési alapban lévő vagyon kizárólag a következő eszközökbe fektethető: a) az Európai Unió befektetési szolgáltatási tevékenységet szabályozó jogszabálya értelmében a tagállamok által összeállított és az Európai Bizottság által közzétett jegyzékben szereplő szabályozott piacokon kereskedelmi forgalomba hozott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, b) átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, amelyek más, az a) ponton, azaz Szlovákia vagy más tagállam területén kívüli államban működő szabályozott piacokon kerültek kereskedelmi forgalomba, amely piacokon rendszeres kereskedés zajlik, a nyilvánosság számára hozzáférhetők, és amelyeknek tevékenységét a Szlovák Nemzeti Bank (a továbbiakban mint SzNB ) vagy a tagállam illetékes felügyeleti hatósága engedélyezte, c) átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, amelyek jegyzett értékpapírok piacán, külföldi értékpapírtőzsdén vagy más, nem tagállam területén működő szabályozott piacokon kerültek jegyzésre, amennyiben ezen külföldi értékpapírtőzsdén vagy más szabályozott piacon rendszeres kereskedés zajlik, a nyilvánosság számára hozzáférhető és tevékenységét a székhelye szerinti állam illetékes felügyeleti hatósága engedélyezte; miközben a jelen Alapkezelői szabályzat 2. sz. mellékletében szerepel azon külföldi vagy nem tagállam területén működő tőzsdék és más szabályozott piacok jegyzéke, amelyeken a befektetési alap vagyonát képező értékpapírok beszerzésre kerülnek, d) újonnan kibocsátott átruházható értékpapírok, amennyiben 1. a kibocsátási feltételek között szerepel az a kitétel (kötelezettség), hogy benyújtásra kerül a bevezetési kérelem a szabályozott piacon történő kereskedésre. A szabályozott piacok jegyzéke az újonnan kibocsátott átruházható értékpapírok esetében az Alapkezelői szabályzat 3. sz. mellékletében szerepel. 2. valamennyi körülmény arra utal, hogy erre a bevezetésre a kibocsátás dátumától számított egy éven belül sor kerül, e) a Szlovák Köztársaság területén lévő székhellyel rendelkező bankok, vagy tagállamban vagy nem tagállamban székhellyel rendelkező külföldi bankok amennyiben a nem tagállam megköveteli a bankok prudens vállalkozási szabályainak betartását, amelyet a SzNB egyenértékűnek ítél a külön jogszabály szerinti szabályokkal vagy a tagállamnak a bankokra vonatkozó prudens vállalkozási szabályaival - folyószámlabetétjei és betéti számlái választható futamidővel vagy 12 hónapos lejáratra, f) származékos ügyletek beleértve az ezzel egyenértékű eszközöket, amelyek készpénzzel történő kiegyenlítés jogához kötöttek és amelyek a jelen 5.2 bekezdés a), b) vagy c) pontjában szereplő szabályozott piacokon kerültek forgalomba - 1 -

2 és olyan származékos ügyletek, amelyek nem kerültek forgalomba szabályozott piacokon, amennyiben 1. a szabályozott piacokra be nem vezetett származékos ügyletek mögöttes termékei a jelen bekezdés szerinti termékek, pénzügyi indexek, kamatok, átváltási árfolyamok és valuták, amelyekbe a befektetési alapban lévő vagyon befektethető az 5.1 bekezdésben foglalt befektetési stratégiával összhangban, 2. a másik szerződő fél (a továbbiakban mint partner ) felügyelet alá tartozó bank; 3. a szabályozott piacokra be nem vezetett származékok napi rendszerességgel, szakmai gondossággal és igazolható módon kerülnek értékelésre és azok bármikor eladhatók, pénzzé tehetők vagy piaci értéken lezárhatók az alapkezelő kezdeményezésére, g) a jelen 5.2 bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon kívüli pénzpiaci eszközök, amennyiben azok kibocsátása vagy kibocsátója felügyelet alá tartozik a befektetők és megtakarítások védelme céljából, és amennyiben 1. azok kibocsátója, illetve amelyeket garantál a Szlovák Köztársaság, a területi önkormányzati szervek, a Szlovák Nemzeti Bank, tagállam és annak központi szervei, regionális szervei vagy helyi önkormányzati szervei, tagállam központi bankja, az Európai Központi Bank, az Európai Unió, az Európai Befektetési Bank, nem tagállam, szövetségi állam esetében a szövegséget alkotó államok, nyilvános nemzetközi szervezet, amelynek legalább egy tagja tagállam (a továbbiakban mint nemzetközi szervezet ), olyan személy, amelynek prudens vállalkozási tevékenysége a SzNB vagy a tagállam illetékes felügyeleti hatósága alá tartozik, vagy olyan személy, amely megfelel és amelyre vonatkoznak a prudens vállalkozás szabályai, legalább azonban a Szlovák Köztársaság vagy tagállam jogszabályai által biztosított prudens vállalkozási szabályok mértékében, 2. azok kibocsátójának értékpapírjai szabályozott piacon kerültek bevezetésre a jelen 5.2 bekezdés a), b) vagy c) pontja szerint, h) az a)-g) pontban szereplőkön kívüli más átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, legfeljebb azonban a befektetési alapban lévő vagyon 10%-ig A befektetési alap a kollektív befektetési formákról szóló 594/2003 Tt. sz. törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban elsősorban olyan pénzpiaci eszközökbe kíván befektetni, mint egy éves lejáratú betéti jegyek, pénztárjegyek és váltók, az alapkezelői szabályzat 1. sz. mellékletében feltüntetett más állam által garantált kötvények, neves ratingügynökségek, a Moody s Investors Service, Standard & Poor s vagy a Fitch Ratings által minősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók által kibocsátott kötvények, valamint jelzáloglevelek. Az alap befektetései elsősorban a Célországok aktívumaira irányulnak. A kötvények a befektetési alapban lévő minimum 60%-át teszik ki. A pénzpiaci eszközök a befektetési alapban lévő vagyon maximum 40%-át alkotják a befektetési alap befektetési sratégiája értelmében A portfolió durációját a befektetési alap befektetési távlata határozza meg Kedvezőtlen helyzet kialakulása esetén a közép-európai régió kötvénypiacain a befektetési alap rövidtávra, három hónapot meg nem haladó időszakra a befektetési alap vagyonának 100%-át pénzpiaci eszközökbe és a jelen Alapkezelői szabályzat 5.2 bekezdése e) pontja szerinti bankok választható futamidejű vagy 12 hónapos lejáratú és folyószámlabetéteibe, valamint betéti számláiba fektetheti. Kedvezőtlen piaci helyzet kialakulása esetén a közép-európai régió devizapiacain rövidtávon, három hónapot meg nem haladó időszakra, áthelyezheti befektetéseit a legfőbb világpiaci devizákba, azaz euróba és dollárba. A letétkezelő előzetes jóváhagyását követően a befektetési alap vagyonának javára vagy terhére felhasználhatók bizonyos technikák és eszközök, amelyek az átruházható értékpapírokra, a külföldi pénznemek árfolyamára, valamint kamatlábakra vonatkoznak a befektetési alap vagyona értékének változásából adódó kockázatok korlátozása érdekében. A fedezeti műveletek a befektetéssel kapcsolatos piaci, valuta- és kamatkockázat korlátozására, azaz a befektetések hatékony irányítására szolgálnak. A befektetési alap elsősorban a határidős, opciós és csereügyleteket kívánja előnyben részesíteni. Határidős ügyletek : A devizakockázat elleni védelem érdekében a befektetési alap határidős ügyleteket köthet (forward), amelyek a befektetési alapot arra kötelezik, hogy egy előre meghatározott időpontban a jövőben értékesítse a portfolió valamely devizáját és megvásároljon egy másik devizát előre meghatározott mennyiségben és előre meghatározott árfolyamon. A kamatkockázat elleni védelem érdekében a befektetési alap határidős kamatláb megállapodást (FRA) köthet, amely előre meghatározza a kamatlábat, amellyel az előre meghatározott időpontban a befektetési alap letétbe helyezett eszközei kamatoznak. Opciós ügyletek : A befektetési alap opcióval csak gyarapíthatja vagyonát, az opció eladása nem engedélyezett. A devizakockázat elleni védelem érdekében a befektetési alap devizaopciót vásárolhat, amely a befektetési alapot feljogosítja, hogy egy előre meghatározott időpontban a jövőben eladjon egy devizát a portfoliójából és megvásároljon egy másik devizát előre meghatározott mennyiségben és előre meghatározott árfolyamon. A piaci kockázat elleni védelemre a befektetési alap olyan opciókat vásárolhat, amelyek a befektetési alapot feljogosítják, hogy a befektetési stratégiájával összhangban portfoliójába vásároljon/portfoliójából eladjon mögöttes aktívumokat előre meghatározott időpontban és előre meghatározott áron. Csereügyletek: A kamatkockázat elleni védelem érdekében a befektetési alap kamatláb swapokat valósíthat meg, amikor a partnerrel egy adott devizában fennálló fix, illetve változó kamatozású követeléseket cserél változó vagy fix kamatozású követelésekre ugyanazon vagy más devizában. A származtatott ügyletek esetében partnerként csak felminősített bankok szerepelhetnek, amelyek a tranzakciók ezen típusára szakosodtak és amelyek megfelelnek a jelen Alapkezelői szabályzat 5.2 bekezdése f) pontjában foglalt feltételeknek. Az említett származékok (derivatívák) a befektetési alap befektetési stratégiájának elérése céljából is felhasználhatók. A limiteknek összhangban kell lenniük a kockázatcsökkentés és kockázatmegosztás szabályaival a kollektív befektetési formákról szóló törvény értelmében. A szabályozott piacokra be nem vezetett pénzügyi származékokkal való ügyletek esetében a partnerrel szembeni kockázatvállalás nem haladhatja meg: a) nem haladhatja meg a befektetési alapban lévő vagyon 10%- át, amennyiben a partner az 5.2 bekezdés e) pontja szerinti feltételeket teljesítő bank, b) a befektetési alapban lévő vagyon 5%-át ha a partner más személy, mint az a) pont szerinti bank. A pénzügyi származékokra vonatkozó teljes kockázatvállalás nem haladhatja meg a befektetési alapban lévő vagyon nettó - 2 -

3 eszközértékét. Ha a pénzügyi származékon belül a pozíció lezárására az ellenirányú ügylet lejártának napja előtt kerül sor, a piaci kockázat kiértékelése céljára ezen ügyletekből csak a nettó pozíció kerül beszámításra Az azonos kibocsátó által kibocsátott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök értéke nem haladhatja meg a befektetési alapban lévő vagyon 10%-át. Nem haladhatja meg a befektetési alapban lévő vagyon 20%-át az átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök értéke, amelyek kibocsátói az olyan pénzintézet által ellenőrzött csoportba tartozó jogi személyek, amely pénzintézetre vonatkozóan külön jogszabály szerint vagy a nemzetközi számviteli standardok szerint kerül összeállításra konszolidált éves beszámoló. Nem haladhatja meg a befektetési alapban lévő vagyon 40%-át azon kibocsátók értékpapírjainak összértéke, amelyek átruházható értékpapírjai és pénzpiaci eszközei a befektetési alap vagyonának több mint 5%-át teszik ki Az 1. sz. mellékletben feltüntetett állam vagy nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált átruházható értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök értéke a befektetési alapban lévő vagyon akár 100%-át is képezheti. Mindeközben garantált a befektetők azonos szintű védelme, mint azon befektetési alapok esetében, amelyek betartják a kollektív befektetésekről szóló törvény 45. rendelkezéseit a kockázatcsökkentésről és kockázatmegosztásról. A befektetési alapban lévő vagyont azonban legalább hat átruházható értékpapír kibocsátásának kell alkotnia, és egy kibocsátás értéke nem haladhatja meg a befektetési vagyon értékének 30%-át Az egy bankban vagy külföldi bank kirendeltségében elhelyezett betét értéke nem haladhatja meg a nyíltvégű befektetési alapban lévő vagyon 20%-át A befektetési jegy aktuális árfolyamát jelentősen befolyásolhatja elsősorban az euró árfolyamának alakulása a befektetési alap aktívumainak kibocsátási pénznemeihez viszonyítva, továbbá azon kibocsátási pénznemek piaci kamatlábváltozása, amelyekben a befektetési alap befektetéseit képező kötvénytípusú értékpapírok kibocsátásra kerültek, valamint ha a kötvény típusú értékpapírok kibocsátója elmulasztja kötelezettségei teljesítését A befektetési alap portfoliójában lévő befektetési eszközök értéke a következő kockázatoknak van kitéve: Devizakockázat a külföldi devizában denominált befektetés értéke csökken az euró adott devizához viszonyított erősödése esetén. Ennek hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására jelentős. Kamatkockázat a piaci kamatlábak növekedése esetén a kötvénytípusú értékpapírok névértéke csökken. E tényező jelentősen befolyásolja a befektetési alapban lévő vagyon értékét. A kibocsátó hitelképességének kockázata a kibocsátó hitelképességének romlása növeli a befektetők hozamelvárásait, ami a kötvénytípusú értékpapírok értékének romlását eredményezi. A befektetési alap vagyonát elsősorban a jelen Alapkezelői szabályzat 5.3 bekezdésében foglalt ratingügynökségek által felminősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók kötvényeivel, valamint államkötvényekkel kívánjuk gyarapítani, éppen ezért e tényező befolyása a befektetési alapban lévő vagyon alakulására közepes mértékű. Kibocsátói kockázat a kötvénytípusú értékpapír kibocsátója nem lesz képes időben és teljes mértékben eleget tenni kötelezettségeinek. Az alap vagyonát elsősorban jelentős minősített hazai és külföldi kibocsátók kötvényeivel és államkötvényekkel kívánjuk gyarapítani, ezért e tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékére alacsony. Partnerkockázat a partner értékpapírok vásárlása/eladása esetén nem adja át az értékpapírokat/pénzügyi eszközöket időben és teljes egészében. Az üzleti partnerek minősített bankok, ezért e tényező befolyása alacsony a befektetési alapban lévő vagyon értékére. Likviditási kockázat az értékpapírt nem sikerül piaci áron értékesíteni, ami csökkenti a befektetési egység értékét. A befektetési alap vagyonát elsősorban jelentős, minősített hazai és külföldi kibocsátók kötvényeivel, valamint államkötvényekkel kívánjuk gyarapítani, ezért e tényező befolyása a befektetési alapban lévő vagyon alakulására alacsony mértékű A befektetési alapban lévő vagyon alakulását a következő kockázati tényezők is befolyásolják annak kockázata, hogy az a személy, aki a befektetési alap vagyonát letétben vagy kezelésben tartja, fizetésképtelenné válik, vagy nem megfelelő gondossággal jár el, továbbá annak kockázata, hogy ha a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke ,- EUR alá csökken, a SzNB visszavonhatja az alapkezelő engedélyét a befektetési alap létrehozására. Az említett kockázati tényezők hatása alacsony a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására A letétkezelő jogosult az alapkezelőtől igényelni a kollektív befektetésekről szóló törvénynek, valamint az Alapkezelői szabályzatnak a megbízások teljesítésére vonatkozó feltételei teljesítésének igazolását. A megbízások teljesítésére vonatkozó feltételek alatt a befektetési alapban lévő vagyonnal való rendelkezésre vonatkozó megbízás formai követelményei (elsősorban a megrendelés benyújtásának dátuma, a tranzakció ideje, a piac, az értékpapír azonosítója, a darabszám, a limitár, az értékpapír típusa, a megbízás érvényességi határideje, az ügylet mértéke, a kifizetési pénznem), valamint a szakmai gondosság és a gazdasági előnyösség felülvizsgálata értendő. 6. A befektetési alapban lévő vagyonnal való gazdálkodás alapelvei 6.1. A befektetési alapban lévő vagyon kezelését az alapkezelő önállóan, saját nevében a befektetési jegy-tulajdonosok terhére végzi. A letétkezelő saját magára, valamint minden egyes befektetési alapra vonatkozóan kettős könyvviteli rendszerben elkülönített önálló könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelyet könyvvizsgálónak kell hitelesítenie A befektetési alap kezelése során az alapkezelő köteles elsősorban: - a jó erkölcs elveivel összhangban, a becsületes kereskedelem szabályainak megfelelően és a befektetési alap befektetési jegy-tuladjonosai legjobb érdekében, valamint a pénzpiaci stabilitás érdekében eljárni - megfelelő szakmai gondossággal, prudenciával a befektetési alap befektetési jegytulajdonosai legjobb érdekében, valamint a pénzpiaci stabilitás érdekében eljárni, - a személyi és műszaki feltételeket hatékonyan felhasználni tevékenysége rendes elvégzésére, - a kollektív befektetésekről szóló törvény 16. és 17. szerinti szabályokkal összhangban eljárni, elsősorban megelőzni a befektetési alap befektetési jegy-tulajdonosaival az érdekütközést, a saját érdekeivel, az alapkezelő részvényeseinek érdekeivel, vagy más személyek érdekeivel szemben előnyben részesíteni a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeit, a befektetési jegy-tulajdonosok érdekütközése esetén biztosítani az azonos és igazságos bánásmódot valamennyi befektetési jegy-tulajdonos számára, - a befektetők és ügyfelek legjobb érdekében és a pénzpiaci stabilitás érdekében tevékenykedni az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, az Alapkezelői szabályzat és a SzNB döntéseinek betartása mellett, - a befektetők vonatkozásában érvényesíteni az egyenlő bánásmód elvét valamennyi befektetővel szemben A befektetési jegyek kibocsátásából származó pénzeszközök és e pénzeszközökön beszerzett vagyon a befektetési jegyek tulajdonosainak közös vagyonát képezi. Az alapkezelő ezeket befektetési eszközök vásárlására használja fel vagy a letétkezelőnél vezetett folyószámlákon vagy betéti számlákon - 3 -

4 helyezi letétbe. Az alapkezelő más bankban vagy külföldi bank kirendeltségénél betéti számlákat a befektetési alap részére csak a letétkezelő egyetértésével nyithat. A betéti számlán lévő pénzeszközök átutalását ugyanazon bankban vagy külföldi bank kirendeltségén megnyitott más betéti számlára a bank az alapkezelő utasítására a letétkezelő jóváhagyásának bemutatását követően végzi el. Az alapkezelő csak abban az esetben fogadhat pénzbefizetést olyan más bankban vagy külföldi bank kirendeltségén megnyitott betéti számlára, amely bank nem az ő letétkezelője, ha ezen betéti számlák hozamának kifizetéséről van szó; az alapkezelő köteles rendszeresen tájékoztatni a letétkezelőt a fogadott befizetésekről ezen betéti számlákon A befektetési alap vagyonának javára pénzügyi kölcsönöket vagy hiteleket az alapkezelő csak abban az esetben vehet fel, ha az összhangban van a befektetési jegyek tulajdonosainak érdekeivel, és csak a hitel vagy kölcsön felvételére való jogosultság létrejöttétől számított egy éves futamidőre. A pénzügyi kölcsönökből és hitelekből származó eszközök összessége nem haladhatja meg a befektetési alapban lévő vagyon 10%-át A befektetési alapban lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplő, a bank, a külföldi bank fiókintézménye, az értékpapír-kereskedő díja, a külföldi értékpapír-kereskedő fiókintézménye, a központi értékpapírletétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díja, az alapkezelői díj a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díj, a befektetési alapban lévő vagyonhoz kapcsolódó adóterhek és az alap éves beszámolója ellenjegyzéséért a könyvvizsgálót megillető díjak. Ezen díjak nagysága a befektetési alapban kezelt vagyon mértékének, ill. az adott értékpapír-tranzakció vagy pénzpiaci eszközzel végzett tranzakció értékének és az illetékes pénzpiaci szereplő szolgáltatási árjegyzékének függvénye. A befektetési alapban lévő vagyon kezelésével összefüggő egyéb költségek az alapkezelőt terhelik. 7. A vagyon értékelésének és a hozamok felhasználásának szabályai 7.1. A befektetési alapban lévő vagyon értéke a kollektív befektetésekről szóló törvény és SzNB 3/2009 sz., a befektetési alap vagyona értéke megállapításának módjáról szóló rendelete értelmében kerül megállapításra. A befektetési alapban lévő vagyon értékét az alapkezelő a letétkezelővel együttműködve szakmai gondossággal állapítja meg elsősorban a szabályozott piacokon beszerzett értékpapírok és pénzpiaci eszközök árfolyama és ára alapján Az alapkezelő felértékeli a vagyont és aktualizálja a befektetési alapban lévő vagyon értékét, a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét és egy befektetési egység ebből adódó aktuális árfolyamát minden egyes munkanapon, mégpedig az egyes vagyontételek napi záróára alapján, miközben a felértékelés minden egyes munkanapra vonatkozóan haladéktalanul megtörténik A befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke a befektetési alapban lévő vagyon értékének és az alap kötelezettségeinek különbözete. A forgalomban lévő befektetési egységek számát a kibocsátott befektetési egységek visszaváltott befektetési egységekkel csökkentett száma adja. Egy befektetési egység aktuális árfolyama egyenlő a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékének és a forgalomban lévő befektetési egységek számának hányadával hat tizedes jegyre kerekítve A befektetési alap vagyonával való gazdálkodás hozamait alkotják elsősorban: a) Az értékpapírok és pénzpiaci eszközök birtoklásából származó árfolyamnyereség, b) a folyószámlákon és betéti számlákon elhelyezett pénzeszközök kamataiból származó hozamok, c) az értékpapírok és pénzpiaci eszközök eladásából származó árbevételek, d) egyéb, a befektetési alap vagyonának birtoklásából vagy annak kezeléséből származó hozamok Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosoknak a befektetési alap vagyonával való gazdálkodásból származó hozamot ismer el az értékpapírokból, pénzpiaci eszközökből és a betéti számlákból származó, a befektetési alap javára kifizetett hozamok mértékében. Az elismert és más hozamok minden munkanapon beszámításra kerülnek a már kibocsátott (jegyzett) befektetési jegyek aktuális árfolyamába. Az alapkezelő a hozamokat a befektetési jegy-tulajdonosoknak nem osztja ki, ezek a befektetési alapban lévő vagyont gyarapítják. Az alapkezelő a hozamokat bevezeti a könyvvitelébe. 8. A befektetési alapban lévő vagyonnal való gazdálkodásról szóló jelentés és az Alapkezelői szabályzat, valamint a tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató módosításai közzétételének módja 8.1. Az alapkezelő a befektetési alapban lévő vagyonnal való gazdálkodásról szóló jelentését a kollektív befektetési formákról szóló törvénnyel összhangban legkésőbb két hónappal a naptári félév végét követően (a továbbiakban mint féléves jelentés ) és négy hónappal a naptári év végét követően (a továbbiakban mint éves jelentés ) teszi közzé. Az alapkezelő féléves és éves jelentését azon országokban is közzéteszi, amelyek területén befektetési alapjaival összefüggő termékeit kínálja. E jelentéseket az alapkezelő egyben benyújtja a SzNB-nak és a letétkezelőnek is a közzétételükről szóló bizonylattal együtt. Az éves jelentés részét képezi az éves beszámoló, amelyet könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. Az éves és féléves jelentés a nyilvánosság számára hozzáférhető, megtekinthető az alapkezelő, valamint a letétkezelő székhelyén és az alapkezelő internetes oldalán valamint ezt a tényt közli az országos terjesztésű sajtóban vagy utólagos terjesztés útján a Szlovák Köztársaság területén. Igény szerint az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonos számára ingyenesen rendelkezésre bocsátja az aktuális tájékoztatót, az egyszerűsített tájékoztatót annak módosítását követően, valamint az aktuális éves és féléves jelentést A szerződéskötést megelőzően az alapkezelő a befektető számára ingyenesen rendelkezésre bocsátja az egyszerűsített tájékoztatót, az aktuális tájékoztatót, az aktuális éves és féléves jelentést Az alapkezelő nyilvánosságra hozza az Alapkezelői szabályzat, valamint az egyszerűsített tájékoztató és a tájékoztató módosítását, illetve annak aktuális teljes szövegét az alapkezelő székelyén elhelyezett tájékoztató táblán és a társaság internetes oldalán amelyen információt helyez el arról, hogy hol beszerezhető az Alapkezelői szabályzat, a tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató, legkésőbb azok hatályba lépésének napján. Az alapkezelő egyszersmind közzéteszi az egyszerűsített tájékoztató és a tájékoztató módosítása érvényessége és hatályossága kezdő időpontját az alapkezelő székhelyén elhelyezett tájékoztató táblán és az alapkezelő internetes oldalán A befektetési jegy-tulajdonos az aktuális tájékoztatóval és egyszerűsített tájékoztatóval megismerkedhet az alapkezelő székhelyén, a forgalmazó partner székhelyén, amellyel az alapkezelő szerződést kötött a befektetési jegyek terjesztéséről, vagy az alapkezelő internetes oldalán A forgalmazó partnerek és azok értékesítési helyeinek jegyzéke az alapkezelő székhelyén, ill. internetes oldalán hozzáférhető Az alapkezelő a befektetési egység aktuális árfolyamát, a befektetési egység eladási árát, visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét legalább - 4 -

5 hetente egyszer kiszámítja és a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban nyilvánosságra hozza Az alapkezelő a SzNB előzetes beleegyezésének megítéléséről szóló döntését ahhoz, hogy a befektetési alap vagyonának kezelését más alapkezelő vegye át a döntés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül nyilvánosságra hozza az alapkezelő a székhelyén és internetes oldalán - a befektetési alap Alapkezelői szabályzatával együtt Az alapkezelő és a befektetési jegy-tulajdonos között megkötött szerződés időtartama alatt a befektetési alap Alapkezelői szabályzata, a tájékoztatója és egyszerűsített tájékoztatója módosulhat. 9. Az alapkezelői díj és annak kiszámítási módja 9.1. Az alapkezelői díj a befektetési alap egy éves kezeléséért a befektetési alapban lévő vagyon átlag éves nettó eszközértékének 1,9%-át teszi ki A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik a befektetési alap költségei közé a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően A befektetési alap napi alapkezelői díja kiszámításának képlete a következő: odpl T = NAV T x odpl % / d REAL miközben odpl T a T napra vonatkozó alapkezelői díj NAV T a befektetési alap vagyonának nettó eszközértéke az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően T napra vonatkozóan odpl % a befektetési alap éves díjának mértéke a jelen cikkely alapján d REAL az adott naptári év napjainak valós száma 9.4. Az alapkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított 30 napon belül kerül megtérítésre. 10. A befektetési alap vagyonát képező értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának módja A befektetési alap vagyonát képező értékpapírokhoz kapcsolódó jogokat az alapkezelő az Alapkezelői szabályzattal összhangban kizárólag a befektetési jegy-tulajdonosok érdekében gyakorolhatja. A befektetési alap vagyonát képező értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogok úgy gyakorolhatók, hogy az alapkezelő igazgatótanácsa felhatalmazza az igazgatótanács tagját vagy az alapkezelő alkalmazottját az adott szavazásra. 11. A befektetési jegyek formai kellékei és típusa A befektetési jegy papír alapú (materializált). A befektetési jegy típusa szerint névre szóló. A befektetési jegyek tulajdonosainak jegyzékét az alapkezelő vezeti. 12. A befektetési jegyek kibocsátásának és a visszaváltásukra vonatkozó jog érvényesítésének menete és feltételei A befektetési jegy olyan értékpapír, amely a befektetési alap vagyonát képező egy vagy több befektetési egységre szólhat és amellyel összefügg a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési alapban lévő vagyon megfelelő üzletrészéhez, valamint a vagyonból származó hozamon való részesedéshez kapcsolódó joga. A befektetési alap befektetési jegyei azonos befektetési egység-számhoz azonos tulajdonosi jogokat alapoznak meg befektetési jegy-tulajdonosok számára. A jegyzési ív alapján a befektetési jegy összevont címletű befektetési jegyeként is kibocsátható, amely több befektetési jegyet helyettesít. Az összevont címletű befektetési jegy tartalmazza azon befektetési jegyek meghatározását, amelyeket helyettesít. Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonos kérelmére (a továbbiakban, mint a befektetési jegyek átadására vonatkozó kérelem ) átadja a befektetési jegy-tulajdonosnak azon befektetési jegyeit, amelyeket az összevont címletű befektetési jegy helyettesít. A befektetési jegyek átadására vonatkozó kérelemben a befektetési jegy-tulajdonos meghatározza, mely befektetési jegyeket kéri átadni. A rendesen és hiánytalanul kitöltött, a befektetési jegyek átadására vonatkozó kérelem kézbesítésének és az összevont címletű befektetési jegy befektetőnek történő átadása napján, amennyiben azt nem helyezte el az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe, az alapkezelő átadja a befektetési jegytulajdonosnak az egyes igényelt befektetési jegyeket az összevont címletű befektetési jegy kiadásának dátumával megegyező kiadási dátum feltüntetésével és az összevont címletű befektetési jegyen feltünteti a befektetési jegyek számának módosulását a módosítás bevezetésének dátumával és az alapkezelő igazgatótanácsának két tagja aláírásával együtt. Amennyiben az összevont címletű befektetési jegyet alkotó valamennyi befektetési jegy átadásra került, azok átadásával a befektetési jegy-tulajdonos számára az összevont címletű befektetési jegy megszűnik A befektetési jegyek kibocsátását (jegyzését) és kifizetését (visszaváltását) az alapkezelő végzi. A befektetési jegyek jegyzését az alapkezelő a jegyzési ív alapján végzi (a továbbiakban mint jegyzési ív ), a befektetési jegyek visszaváltását pedig a kifizetési kérelem (a továbbiakban mint kifizetési kérelem ) alapján végzi. A kibocsátott befektetési jegyek száma nincs korlátozva A befektetési egység kibocsátási névértéke az első befektetési egység Alapkezelői szabályzat által meghatározott értéke. Az első befektetési egység értéke 0, EUR. A befektetési jegyet az alapkezelő a befektetési alap létrehozásakor a befektetési jegyek kibocsátásának megkezdésétől számított 14 nap alatt a befektetési egységek befektetési jegyen szereplő számának és a befektetési egység kibocsátási árának szorzatának megfelelő áron bocsátotta ki. E napot követően az alapkezelő a befektetési jegyet eladási áron bocsátja ki A befektetési egység eladási ára megállapításának határnapja a hiánytalan jegyzési ív alapkezelő részére történő kézbesítésének napja. A jegyzési kérelem akkor tekinthető hiánytalannak, amennyiben az az alapkezelő székhelyére került eljuttatásra, valamint egyidejűleg a befektetési jegy eladási árának összegében a befektetési alap javára a befektető általi pénzátutalás megvalósult. Az eladási jutalék mértéke a befektetési egység aktuális árfolyamának maximum 5%-a lehet és az alapkezelő bevételét képezi. Az eladási jutalék a befektetési egység aktuális árának bizonyos százalékában kerül megállapításra. Az eladási jutalék mértékét a tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató tartalmazza. 12,5 A befektetési jegy eladási ára nem fizethető ki másként, mint pénzügyi teljesítés formájában a befektetési alap számára fenntartott és vezetett bankszámlára. A befektetési jegy csupán a befektetési jegy árának teljes kifizetését követően bocsátható ki A befektetési jegyet alkotó befektetési egységek számát a befektetési alap bankszámlájára befizetett pénzösszeg és a befektetési egység eladási árának hányada adja meg. A kibocsátott befektetési egységek száma egész befektetési egységekre lefelé kerekítődik és a kerekítésből adódó pénzügyi különbözet a befektetési alapban lévő vagyon javára kerül jóváírásra A jegyzett befektetési jegyek a szokásos módon kerülnek az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos nem kívánja befektetési jegyét letétbe helyezni, kérelmére biztosított postai küldeményként az állandó lakhelye (székhelye) címére, esetleg csomagküldő szolgálat révén kerülnek kézbesítésre, vagy személyesen veheti - 5 -

6 át azokat. A befektetési jegyek megküldésének díja a befektetési alap tájékoztatóban és az egyszerűsített tájékozatóban kerül megállapításra Az alapkezelő elutasíthatja a befektetési jegy kiadását a kollektív befektetési formákról szóló törvényben foglalt okokból, különösen ha szokatlanul magas összegről van szó, vagy ha felmerül annak gyanúja, hogy a pénzeszközök bűncselekményből származhatnak Az alapkezelő a befektetési jegyet a befektetési alapban lévő eszközök felhasználásával fizeti ki (váltja vissza) haladéktalanul a befektetési jegy visszaváltási áron történő visszaváltására vonatkozó hiánytalan kérelem kézbesítését követően. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos részére összevont címletű befektetési jegy került kiállításra, és a befektetési jegy-tulajdonos a befektetésijegy-állomány egy részének kifizetését kérelmezi, amelyet az összevont címletű befektetési jegy helyettesít, az ilyen befektetési jegyek kifizetésénél az alapkezelő feltünteti az összevont címletű befektetési jegyen a befektetési jegyek számának változását a módosítás dátumának feltüntetése mellett. A szóban forgó befektetési jegyek átadásának feltétele a befektetési jegyeket helyettesítő összevont címletű befektetési jegy átadásával, ill. annak az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe helyezésével teljesül A befektetési jegy visszaváltási ára egyenlő a befektetési jegyen szereplő befektetési egységek számának és a befektetési egység visszaváltási árának szorzatával A befektetési egység visszaváltási ára a befektetési egység határnapon aktuális árfolyama és a visszaváltási jutalék összege hat tizedes jegyre kerekítve A befektetési egység visszaváltási ára meghatározásának határnapja a hiánytalan kifizetési kérelem kézbesítésének napja. A kifizetési kérelem akkor minősül hiánytalannak, amennyiben az helyesen és hiánytalanul kitöltve kerül kézbesítésre az alapkezelőhöz és amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos átadta a szóban forgó befektetési jegyeket az alapkezelő részére, vagy azok az alapkezelő által biztosított letéti őrzésben vannak A visszaváltási jutalék a befektetési egység aktuális árfolyamának maximum 5%-a lehet és az alapkezelő bevételét képezi. A visszaváltási jutalék a befektetési egység aktuális árfolyamának bizonyos százalékában kerül megállapításra. A visszaváltási jutalék mértékét a befektetési alap tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató tartalmazza A visszaváltott befektetési jegyért kifizetett pénzösszeg a befektetési jegyen szereplő egységek számának és a befektetési egység visszaváltási árának szorzataként kerül kiszámításra. A pénzösszeg két tizedes jegyre kerül kerekítésre és a kerekítésből adódó pénzügyi különbözet a befektetési alapban lévő vagyon javára kerül jóváírásra A befektetési jegy kibocsátásával és visszaváltásával kapcsolatos, a befektetési jegy-tulajdonosnak számlázott költségek nem haladhatják meg a befektetési jegy aktuális visszaváltáskori árfolyamának 5%-át. A befektetési jegy annak visszaváltásával (kifizetésével) megszűnik Az alapkezelő rendkívüli esetekben ideiglenesen, legfeljebb azonban három hónapos időszakra, szüneteltetheti a befektetési jegyek kifizetését, de csak amennyiben azt a befektetési jegytulajdonosok érdeke úgy kívánja. Erről a szüneteltetésről az alapkezelő haladéktalanul tájékoztatja a SzNB-ot. E szüneteltetés kezdetétől az alapkezelő nem fizet ki és nem bocsát ki befektetési jegyeket, miközben ez a korlátozás azon befektetési jegyekre is vonatkozik, amelyek kifizetését vagy jegyzését a korlátozás bevezetését megelőzően igényelték, de nem került sor azok kifizetésére vagy jegyzésére. A kibocsátás és kifizetés helyreállítása után az alapkezelő kibocsátja vagy kifizeti azon befektetési jegyeket, amelyek kibocsátást vagy kifizetését szüneteltette, mégpedig a befektetési jegy kifizetése helyreállításának napján a befektetési egység aktuális árfolyamán. A befektetési jegyek kifizetésének szüneteltetése okairól és időtartamáról, valamint a kifizetés helyreállításáról az alapkezelő közleményben tájékoztatja a befektetési jegytulajdonosokat az alapkezelő székhelyén és internetes oldalán - Az alapkezelő nem köteles a befektetési egység aktuális árfolyamát, a befektetési egység eladási árát, visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét a befektetési jegyek kifizetése szüneteltetésének időtartama alatt az országos terjesztésű sajtóban legalább heti egyszeri alkalommal közzé tenni. 13. Az Alapkezelői szabályzat a befektetési alap tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató módosítása A kollektív befektetésekről szóló törvény 92. értelmében a tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató módosítása jóváhagyásának szabályait az Alapkezelői szabályzat a következőképpen tartalmazza: az egyszerűsített tájékoztató és a tájékoztató módosítását az alapkezelő igazgatótanácsa hagyja jóvá. Az alapkezelő felel a tájékoztatóban és az egyszerűsített tájékoztatóban szereplő adatok valódiságáért és teljességéért. Az alapkezelő köteles minden egyes módosítást követően aktualizálni az egyszerűsített tájékozatóban és a tájékoztatóban szereplő adatokat Az Alapkezelői szabályzat és módosításai a társaság igazgatótanácsa döntésében meghatározott napon lépnek érvénybe és hatályba, miközben az Alapkezelői szabályzat módosításai nem léphetnek érvénybe és hatályba a SzNB, az Alapkezelői szabályzat módósítását és kiegészítését illető vonatkozó döntése, valamint az Alapkezelői szabályzat módósítását jóváhagyó előzetes döntése, vagy a kollektív befektetésekről szóló törvény értelmében az Alapkezelői szabályzat módosítására kötelező döntése jogerőre emelkedése előtt Az alapkezelő igazgatótanácsa jóváhagyásra benyújtja a SzNBnak az Alapkezelői szabályzat módosításának javaslatát. Az alapkezelő köteles tíz napon belül az Alapkezelői szabályzat minden egyes módosítását követően a SzNB-nak benyújtani annak aktuális teljes szövegét és a jelen Alapkezelői szabályzat 8,2 cikkelye alapján tájékoztatni a befektetési jegytulajdonosokat annak tartalmát illetően. Az alapkezelő köteles a SzNB-nak és a letétkezelőnek a tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztató módosításait követően azok aktuális teljes szövegét haladéktalanul benyújtani 14. Az alapkezelő igazgatótanácsának nyilatkozata Az Alapkezelői szabályzat nem része a befektetési alap tájékoztatónak Az alapkezelő igazgatótanácsa kijelenti, hogy a jelen Alapkezelői szabályzatban foglalt tények aktuálisak, teljesek és megfelelnek a valóságnak. 15. Zárórendelkezések A jelen Alapkezelői szabályzat a következő döntésekkel módosult: - az igazgatótanácsnak a jelen Alapkezelői szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló, július 3-i keltezésű, július 3-i hatályú döntése értelmében, a SzNB OPK- 5614/ PLP sz. a jelen Alapkezelői szabályzat módosítása előzetes jóváhagyásról szóló június 26-i keltezésű, június 30-i hatályú jogerős döntésével összhangban - az igazgatótanácsnak a jelen Alapkezelői szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló, augusztus 5-i keltezésű, augusztus 18-i hatályú döntése értelmében, a SzNB OPK /2008-PLP sz. a jelen Alapkezelői - 6 -

7 szabályzat módosítása előzetes jóváhagyásáról szóló július 25-i keltezésű, augusztus 4-i hatályú jogerős döntésével összhangban szóló december 12-i keltezésű, január 1-i hatályú döntésével a SzNB OPK /2008 számú, december 23-i keltezésű, december 29-i hatályú előzetes jóváhagyása értelmében szóló július 3-i keltezésű, július 3-i hatályú döntésével a SzNB OPK /2009 számú, június 26-i keltezésű, 2009 július 2-i hatályú előzetes jóváhagyása értelmében szóló november 19-i keltezésű, december 1-ji hatályú döntésével a SzNB OPK /2009 számú, november 4-i keltezésű, november 12-i hatályú előzetes jóváhagyása értelmében szóló október 29-i keltezésű, november 2-i hatályú döntésével a SzNB ODT /2010 számú, október 25- i keltezésű, október 28-i hatályú előzetes jóváhagyása értelmében szóló december 28-i keltezésű, január 1-i hatályú döntésével a SzNB ODT /2010 számú, december 20-i keltezésű, december 23-i hatályú előzetes jóváhagyása értelmében szóló március 25-i keltezésű, április 1-i hatályú döntésével a SzNB ODT /2011 számú, március 9-i keltezésű, március 15-i hatályú előzetes jóváhagyása értelmében. Bratislava/Pozsony, március 25. Rastislav Podhorec, az igazgatótanács elnöke Marián Vaniak, az igazgatótanács tagja Robert Kubín, az igazgatótanács tagja - 7 -

8 1. sz. melléklet Azon államok és nemzetközi szervezetek jegyzéke, amelyek által kibocsátott értékpapírok a befektetési alap vagyonába beszerezhetők 1. Ausztrália 2. Belga Királyság 3. Bolgár Köztársaság 4. Cseh Köztársaság 5. Dán Királyság 6. Finn Köztársaság 7. Francia Köztársaság 8. Görögország 9. Holland Királyság 10. Horvát Köztársaság 11. Írország 12. Izlandi Köztársaság 13. Japán 14. Kanada 15. Koreai Köztársaság 16. Luxemburgi Nagyhercegség 17. Macedón Köztársaság 18. Magyar Köztársaság 19. Német Szövetségi Köztársaság 20. Norvég Királyság 21. Új-Zéland 22. Lengyel Köztársaság 23. Portugál Köztársaság 24. Osztrák Köztársaság 25. Szlovák Köztársaság 26. Amerikai Egyesült Államok 27. Mexikói Egyesült Államok 28. Szerbia és Montenegró 29. Spanyol Királyság 30. Svájci Konföderáció 31. Svéd Királyság 32. Románia 33. Olasz Köztársaság 34. Törökország 35. Nagy-Britannia (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága) 36. Ukrajna 37. Világbank 38. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 39. Európai Befektetési Bank - 8 -

9 2. sz. melléklet Nem tagállamban működő külföldi tőzsdék és más szabályozott piacok jegyzéke 1. Istanbul Stock Exchange, Istinye 80860, Istanbul, Törökország 2. Swiss Exchange, Selnaustrasse 32, Postfach CH-8021 Zurich, Svájci Konföderáció 3. Australian Stock Exchange Ltd., Exchange Centre, 20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Ausztrália 4. New Zealand Stock Exchange, Level 9, ASB Bank Tower 2 Hunter Street, PO OBX 2959 Wellington, Új-Zéland 5. Korea Stock Exchange, 33 Yoido-Dong Youngdeungpo-Ku, Seoul , Koreai Köztársaság 6. Osaka Securities Exchange, 8-16, Kitahama 1-chome Chuo-ku, Osaka 541, Japán 7. Tokyo Stock Exchange, Nihombashi-Kabuto-cho Chuo-ku, Tokyo 103, Japán 8. Bourse de Montreal, Tour de La Bourse 800, Victoria Square, Montreal, Kanada 9. The Toronto Stock Exchange, The Exchange Tower 2, First Canadian Place, Toronto, Kanada 10. Vancouver Stock Exchange, 609 Granville Street, Vancouver, B.C. Kanada 11. American Stock Exchange Inc., 86 Trinity Place, New York, NY 10006, Amerikai Egyesült Államok 12. Chicago Board Options Exchange Inc., LaSalle at Van Buren, Chicago, IL 60605, Amerikai Egyesült Államok 13. Chicago Stock Exchange Inc., 440 South La Salle Street Chicago, IL 60605, Amerikai Egyesült Államok 14. National Association of Securities Dealers, Inc.., 1735 K Street, NW, Washington, DC , Amerikai Egyesült Államok 15. New York Stock Exchange Inc., 11 Wall Street, New York, NY 10005, Amerikai Egyesült Államok 16. Bolsa Mexicana de Valores, Paseo de la Reforma No.255, Col. Cuanhtemoc CP 06500, Mexikó 17. Bulgarska Fondova Borza, 1 Macedonia Square, 1040 Szófia, Bulgária 18. Bursa de Valori Bucuresti, Carol I Boulevard , Bukarest 2, Románia 19. Zagrebačka Burza, Ksaver 200, Zágráb, Horvátország 20. Beogradska Berza, Omladinskih brigada 1, Belgrád, Szerbia és Montenegró 21. Makedonska Berza, Mito Hadzivasilev br. 20, Skopje, Macedónia 22. Ukrainska Fondova Birža, Rylsky provulok, 10, Kiev, 01025, Ukrajna 23. Istanbul Stock Exchange, Reşitpaşa Mah. Tuncay ARTUN Cd., EMİRGAN İSTANBUL - 9 -

10 3. sz. melléklet A szabályozott piacok jegyzéke az újonnan kibocsátott átruházható értékpapírok esetében 1. Amsterdam Exchange N.V., Beursplein 5 PO BOX 19163, 1000 GD Amsterdam, Holland Királyság 2. Athens Stock Exchange, 10 Sophocleous Street, Athens, Görögország 3. Barcelona Stock Exchange, Paseo Isabel II no.1, Barcelona, Spanyol Királyság 4. Bolsa de Bilbao, Jose Maria Olabarri I, Bilbao, Spanyol Királyság 5. Bolsa de Valores de Madrid, Plaza de la Lealtad 1, Madrid, Spanyol Királyság 6. Bourse de Valeurs de Bruxelles S.C., Palais de la Bourse, 1000 Brussels, Belga Királyság 7. Burza cenných papierov, a. s. v Bratislave, Vysoká 17, Bratislava, Szlovák Köztársaság 8. Kobenhavns Fondsbors, 6 Nikolaj Plads PO BOX 1040 DK-1007, Copenhagen, Dán Királyság 9. Deutsche Borse AG, Boersenplatz 4, Frankfurt am Main, Német Szövetségi Köztársaság 10. Helsinki Exchanges, Fabianinkatu 14, PO BOX 361, Helsinki, Finn Köztársaság 11. Irish Stock Exchange, 28 Anglesea Street, Dublin 2, Írország 12. Istanbul Stock Exchange, Istinye 80860, Istanbul, Török Köztársaság 13. Italian Stock Exchange, Piazza degli Affari 6, Milan, Olasz Köztársaság 14. Bolsa de Valores de Lisboa, Praca Duque de Saldanha 1, 50-A Lisboa, Portugál Köztársaság 15. London Stock Exchange, Old Broad Street London EC2N 1HP, Nagy-Britannia 16. Société Anonyme de la Bourse de Luxembourg S.A., 11 Avenue de la Porte-Neuve BP 165 L-2227 Luxemburgi Nagyhercegség 17. Oslo Borse, PO BOX 460-Sentrum 0105 Oslo I, Norvég Királyság 18. Bourse de Paris, 39 Rue Cambon, Paris, Francia Köztársaság 19. The Stockholm Stock Exchange, Norrlandsgatan 31 SWE-105 Stockholm, Svéd Királyság 20. Swiss Exchange, Selnaustrasse 32 Postfach CH-8021 Zurich, Svájci Konföderáció 21. Wiener Borse AG, Wallnerstrasse 8 A-1014 Vienna, Osztrák Köztársaság 22. Warsaw Stock Exchange, ul.ksiazeca 4, Warsaw, Lengyel Köztársaság 23. Burza cenných papírů Praha a. s., Rybná 14, Prague 1, Cseh Köztársaság 24. Budapest Stock Exchange, Deák Ferenc utca 5, 1052 Budapest, Magyar Köztársaság 25. Iceland Stock Exchange, Tryggvagata 11, IS-101 Reykjavik, Izlandi Köztársaság 26. Australian Stock Exchange Ltd., Exchange Centre 20 Bond Street Sydney, NSW 2000 Ausztrália 27. New Zealand Stock Exchange, Level 9, ASB Bank Tower 2 Hunter Street PO BOX 2959 Wellington, Új-Zéland 28. Korea Stock Exchange, 33 Yoido-Dong Youngdeungpo-Ku, Seoul , Koreai Köztársaság 29. Osaka Securities Exchanges, 8-16, Kitahama 1-chome Chuo-ku, Osaka 541, Japán 30. Tokyo Stock Exchange, Nihombashi-Kabuto-cho Chuo-ku, Tokyo 103, Japán 31. Bourse de Montreal, Tour Fde La Bourse 800,Victoria Squars Montreal, Kanada 32. Tel-Aviv Stock Exchange, 54 Ahad Ha am Street, Tel Aviv 65202, Izrael 33. The Toronto Stock Exchanges, The Exchange Tower 2 First Canadian Place, Toronto, Kanada 34. American Stock Exchange Inc., 86 Trinity Place, New York, NY 10006, Amerikai Egyesült Államok 35. New York Stock Exchange Inc., 11 Wall Street New York, NY 10005, Amerikai Egyesült Államok 36. Bolsa Mexicana de Valores, Paseo de la Reforma No. 255 Col.Cuauhtemoc CP 06500, Mexikó 37. Ljubljana Stock Exchange, Slovenska Cesta 56, Ljubljana, Szlovén Köztársaság 38. Chicago Board Options Exchanges Inc., LaSalle at Van Buren Chicago, IL 60605, Amerikai Egyesült Államok 39. Chicago Stock Exchange Inc., 440 South LaSalle Street Chicago, IL 60605, Amerikai Egyesült Államok 40. Deutsche Terminborse (Eurex Deutschland), Eurex Frankfurt AG, Borsenplatz 7-11, D Frankfurt am Main, Német Szövetségi Köztársaság 41. Tokyo Futures Exchange, Marunouchi, Chiyoda, Tokyo , Japán 42. MONEP, 39 rue Cambon Paris Cedex 01, Francia Köztársaság 43. MATIF, 39 rue Cambon Paris, Francia Köztársaság 44. The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Cannon Bridge House, 1 Cousin Lane, London EC4R 3XX, Nagy-Britannia 45. The Nasdaq Stock Market, 1735 K Street, N.W. Washington, DC 20006, Amerikai Egyesült Államok 46. New Europe Exchange (NEWEX) Borse AG, Wallnerstrasse 8 A-1014 Vienna, Osztrák Köztársaság 47. Bulgarska Fondova Borza, 1 Macedonia Square, 1040 Szófia, Bulgária 48. Bursa de Valori Bucuresti, Carol I Boulevard , Bukarest 2, Románia 49. Zagrebačka Burza, Ksaver 200, Zágráb, Horvátország 50. Beogradska Berza, Omladinskih brigada 1, Belgrád, Szerbia és Montenegró 51. Makedonska Berza, Mito Hadzivasilev br. 20, Skopje, Macedónia 52. Ukrainska Fondova Birža, Rylsky provulok, 10, Kiev, 01025, Ukrajna 53. Istanbul Stock Exchange, Reşitpaşa Mah. Tuncay ARTUN Cd., EMİRGAN İSTANBUL

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ).

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Optimal Balanced 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az AlicoFunds Central Europe správ.

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index A MAX TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index 1999. január 1-i hatállyal érvényes felülvizsgált és kiegészített leírása 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA (bankfiókban)

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA (bankfiókban) Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. december 16. FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma Nyíltvégű

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. augusztus 21 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10%

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10% Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. február 04 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben