A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a 2013. évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá.."

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: 1/58801/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá.._, mil.7.í?í2.-it. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben A szerződő partner neve: AKUSZTIKA Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év, forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelt^. Budapest, április 24. % y Kezdetn^íjeizl^ért felelős Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: minőségügyi vezető Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés KtniMMkVX. Felhasznál! összeg Jogi és Dfel$ifé ^é^yg^ens Jogi szakvélemény lm Jegyzői láttamozás Ft Felhasználható összeg Ft M13ÁPR25 jo/5.ot{.a& oal. yí. Z 201J!'M 04. Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 2013 MÁJ Xm-mesV^ -W

2 1 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása KÖt.váll. szám: Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Akusztika Mérnöki Iroda Kfí. Köt.váll. fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig HUF Bankszámla: Külső biz.szám: 1/58801/2013 Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége: Dimenzió: Kiem.előir.: Szolgáltatások kiadási előirányzat köfvá Ügylel: PII5< Zaj is rezgés, valamint levegőszennyezés Szakfcl.részl,: IK - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolga Szerv.egys.: Hatósági Osztály Pénzforrás: 111 -Feliigyleti támogatás (önko rmányza(tól) Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb iizemcltetési,fennf artási szolgáltatások Alszám: 1 ÁHT: Elöír.év: 2013 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Nettó: ÁFA: Bruttó: Ft N HUF Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2013 Nettó Áfa Kötváll.: Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: Kötváll.-ból pü nem telj.: Bruttó GRIFFSOFT Zft, FORRÁS-SQL, {) - Ustefájl: KOTVALLKIM.XML 1. oldal Nyomtatta: O056 - Pfeífenrőlti Noémi» Nyomtatva: /09.18:53

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1145. Budapest, Pétervárad u. 2., adóigazolási azonosítószám: í ) képviseletében dr. Papp Csilla 'jegyző, mint megrendelő - a továbbiakban: megrendelő-, másrészről AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László út 105.) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1, A szerződés tárgya A Megrendelő eseti megrendeléseket ad Vállalkozónak környezeti zajt kibocsátó szórakoztató, szabadidős vagy üzemi létesítmények zajvizsgáfatára Zugló közigazgatási területén. A vizsgálat tárgya annak megállapítása, hogy a megadott címen működő zajforrás által kibocsátott zaj megfelel-e hatályos jogi szabályozásban előírt megengedett határértékeknek és/vagy eseti hatósági zajvédelmi előírásnak, határértékeknek. A vizsgálat az akusztikai mérési jegyzőkönyvre előirt követelmények (akusztikai szabványok) szerint kell történjen. Vállalkozó a mérést megelőzően illetve a mérés során tisztázni köteles hogy ki a zajforrás Üzemeltetője. A vizsgálatról Vállalkozó 3 példányban zaj-mérési jegyzőkönyvet illetve akusztikai szakértői véleményt készít és juttat el Megrendelőhöz, az eseti zajmérés megrendelésétől számított 5 munkanapon belül. 2. A Vállalkozói díj Amennyiben akusztikai zajmérésre kerül sor Megrendelő megbízásából, mérésenként Vállalkozót Ft+AFA, azaz hetvenhatezer forint +AFA vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díja - teljesítési igazolással igazolt -a teljesítését követő 30 napon belül esedékes egy összegben. A díjat a Megrendelő a Vállalkozó sz. számlájára átutalással) teljesíti. A teljesítés igazolására jogosult: Szommer Tamás igazgatási csoportvezető E szerződés keretében adott megbízások összesített értékei a bruttó , forintot, azaz kétmillió forintot nem haladhatják meg. 3. A teljesítés ideje A teljesítés határideje: Zajmérés és zajmérési jegyzőkönyv elkészítése és átadása tekintetében: megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.

4 4. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: a) Megrendelő jogosult - a Vállalkozóval történt egyeztetést követően- elvégzendő munkálatok időbeli sorrendiségén változtatni. b) Megrendelő jogosult és köteles az elvégzett munkálatokat ellenőrizni, jogosult a minőségi vagy mennyiségileg kifogásolt vagy hiányosan elvégzett munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni, amennyiben a Vállalkozó a kifogásolt vagy hiányos munkafázisokat e szerződésben foglalt határidőre nem javítja ki, illetve nem pótolja. c) Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesített munkálatok ellenértékét jelen szerződésben foglalt feltételek szerint megtéríteni. 2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: a) Vállalkozó köteles a megrendelt munkálatokat a feladat ellátásához szükséges engedéllyel rendelkező alkalmazottakkal ellátni, a hatályos jogszabályokban meghatározott formában, eszközökkel és módszerekkel: köteles a munkaterületeken az élet, testi épség, vagyonvédelmi előírásokat, a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat betartani és betartatni. b) Vállalkozó köteles a munkálatokkal kapcsolatosan felmerült, releváns kérdéskörben Megrendelővel egyeztetni. c) Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy a munkálatok végzésével kapcsolatosan az ellenőrzési jogát gyakorolhassa d) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkálatok során a szomszédos épületek, létesítmények működését ne zavarja, a kerület zöldfelületeiben és zöld növényzetében a kárt a szükséges mértéket meghaladóan ne okozzon, továbbá a közúti közlekedésben résztvevőket a lehető legkisebb mértékben akadályozza. e) Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik. f) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során észlelt minden olyan eseményről, amely a munkálatok határidőben való elvégzését veszélyezteti, azonnal értesíteni Megrendelő által kijelölt szakmai vezetőt, vagy e vezető által kijelölt kapcsolattartót. g) Vállalkozó köteles e szerződés hatálya atá tartozó kérdésekben a szavatossági és jótállási időn belül helyt állni. h) Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére. 5. Kapcsolattartók és a teljesítés igazolása Felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban az alábbi személyeket jelölik kapcsolattartóként: Megrendelő részéről: Szommer Tamás igazgatási csoportvezető Vállalkozó részéről: területi vezető A Vállalkozó teljesítését Szommer Tamás igazgatási csoportvezető igazolja.

5 6. Szerződés hatálya A szerződést a felek határozott időtartamra kötik, mely a szerződés mindkét fél által történő aláírásától december 31-ig tart. 7. A szerződés megszűnése A felek a nemleges vagy késedelmes teljesítés esetén jogosultak a szerződést azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondani. Egyéb esetben bármelyik fél indoklási kötelezettség nélkül rendes felmondással 30 napos határidővei bármikor felmondhatja a szerződést, A szerződést rendkívüli felmondással a Megrendelő felmondhatja, amennyiben Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a feladatok teljesítése során hanyagul vagy súlyosan gondatlanul jár el. A Váilalkozó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megrendelő a vállalkozási díjat felszólítás ellenére 30 napon belül nemfizetimeg. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba 8. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés 3 (három) lapból és 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készül, melyből 2 példány Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illet meg. A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, - együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Budapest ). :..ílq.i napján Szerződés melléklete: ^i- 1.számú melléklet: Vállakozó 8/58801/5/2013-es számon iktatott ajánlata

6 www. akusztikakft.hu MSZEN ISO 9001:2009 MSZEN ISO 14001:2005 Kirendeltség: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. Mérőközpont/Levelezési/Számlázási cím: H-6500 Baja, Szent László u Tel: Fax: Mobil: , H-ll 12 Budapest, Jégvirág utca 14. Mobil: , Tel/fax: Képviseletek: H-4024 Debrecen, Kandia u. 15. Mobil; , Tel/Fax: 52/ H-3300 Eger, Hadnagy u. 9. Mobil: / H-3432 EmÖd (Miskolc) Váci Mihály u. 20. Mobil: H-9023 Cyör, Szabolcska u. 12. Tel/Fax: 96/ , Mobil: H-51ÜÍI Jászberény, Szent László u. 31./2. ü. em. 7., Mobil: / H-6000 Kecskemét, Fráter György u. 11. Mobil: M700 Mátészalka, Ipari út (inkubátorház) Mobil: H-8800 Nagykanizsa, Honvéd a. 16./a, Mobil: H-7623 PÉCS", Ungvár u. 22., Tel: 72/ , Fax: 72/ H-6720 Szeged, Arany János u. 7.,Tel/Fas: 62/ , Mobil: H-9700 Szombathely, Rákóczi u. 35. Mobil: , Tel/fax: H-S200 Veszprém, MTESZ Székház, Bajcsy-Zs. u. 3.Mobil: r t-c^oifi A NAT által NAT /2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. AJÁNLAT Dátum: Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 1/2 > Cím: ) Címzett: Tel: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Szóm mer Tamás Tárgy: Témafelelős: Mobil: Környezeti - üzemi zajmérés árajánlat Vidákovics Gábor szommer(5ízuqlo.hu, hivatal(5>zuq lo.hu vidakovics.qaboroakusztikakft.hu Tisztelt Szommer Tamás Url Levélben történt megkeresés és egyeztetés alapján a tárgyi ajánlati felhívásra vonatkozóan megküldjük az arra vonatkozó ajánlatunkat. Ajánlat részletes tárgya: Árajánlat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat közigazgatási területén akusztikai üzemi zajszint mérésre a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint és erről.akusztikai szakvélemény készítése".. _.... Várjuk megbízásukat! Tisztelettel: ^ «% ö w Kelt: Budapest, április 10. ügyvezető Érk.**: 20 U Á'PR 2 4

7 AJÁNLAT Dátum: Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 2/5 Tartalomjegyzék I. AJÁNLATI RÉSZ 3 II. EGYÉB ADATOK, INFORMÁCIÓK 4 III. MELLÉKLETEK '...5

8 Dátum: AJÁNLAT Hív. számunk: BA /01 Oldalszám: 4/5 II. EGYÉB ADATOK, INFORMÁCIÓK Nettó érték összesen: Ft Eset.egesen felmerülő igazgatási szolgáltatási díjat, eljárási illetéket a vállalási ár nem tartalmaz. A vizsgált munkaterületek adatait a Megbízó rendelkezésre borsáfo, A m&ri^u;,,«.-*.,. J legalább hét nappal a megjelölt időpont előtt közfa Megbízottal ' döp ntját a Me 9bfeó jelöli ki, de Az akkreditálási okirat a NAT honlapján elérhető. Az árak az AFÁ-t nem tartalmazzák. e l s ^ t t l z l X ^ S ' 3 e,,enében " AKUSZTIKA MÉRNÖK ' ' RODA K " w S ^ K i ^ S ^ K-po, '""' M : mism**,,... vid»ö^^r " %; kizáróla9 " M «ö «<«e" aláirt váilaikozási szerződés *%» Árajánlat érvényessége: )

9 AJÁNLAT Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 5/5 III. MELLEKLETEK A. Cégkivonat (Akusztika Mérnöki Iroda Kft.), B. Pénzügyi és gazdasági igazolás, C. Szakértői engedélyek (zajvédelem), D. Cégismertető (Akusztika Mérnöki Iroda Kft.), E. Referenciamunkáink (zajmérés, zajvédelmi szakértés),

10 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. ^. ujutü, ujj^racü. y uioai Nyilvános cégadatok kivonata A Cg cégjegyzékszámú AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Koriatolí Felelősségű Társaság (6500 Baja, Szent László u 105.) cég február 12. napján hatályos adatai a kővetkezők: I. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám: Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 2005/01/10 2. A cég elnevezése 2/2. AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltaié és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A változás időpontja: 2010/02/22 Bejegyzés kelte: 2010/04/07 Közzétéve: 2010/04/29 Hatályos: 2010/02/ A cég rövidített elnevezése 3/2.. AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. A változás időpontja: 2010/02/22 Bejegyzés kelte: 2010/04/07 Közzétéve: 2010/04/29 Hatályos: 2010/02/ A cég székhelye 5/ Baja, Szent László u 105. Bejegyzés kelte: 2008/10/16 Közzétéve: 2008/11/06 Hatályos: 2008/06/ A cég fíóktelepe(í) 7/ Budapest, Jégvirág utca 14. A változás időpontja: 2011/10/19 ' Hafá/yos:2011/10/ A létesítő okirat kelte 8/ november 1. Hatályos: 2005/01/ / június 2. Bejegyzés kelte: 2008/10/14 Közzétéve: 2008/11/06 Hatályos: 2008/06/ / február 22. Bejegyzés kelte: 2010/04/07 Közzétéve: 2010/04/29 Hatályos: 2010/04/07... A másolat,* eredetivel 8/ február 7. mindenben megegyező AKifS7TiKktó?NÖK! IROPA KFT. Bejegyzés kelte: 2011/02/08 Közzétéve: 2011/02/24 gsoft^jó Szspt l^/2jó'u Hatályos: 2011/02/08... Ca.:^3-(g/^Ju/l 8/ október 19. Bsz, 12^ https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline ,12.

11 Myiivanos cégadatok kivonata 2. oldal, összesen: 9 oldal Hatályos: 2011/11/ /6. 902, 9/101. 9/102. 9/103. 9/104. 9/105. 9/106. 9/107. 9/108. 9/109. 9/110. 9/ november 21. Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 Hatályos: 2013/01/03... A cég tevékenysége Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Főtevékenység, Hidegen hajlított acélidom gyártása Fémszerkezet gyártása Lakó- és nem iakó épület építése Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Kozzé/éve; 2008/11/06 Építészmérnöki tevékenység Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzéíéve: 2008/11/06 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos-műszaki tevékenység,4 változás időpontja: 2008/06/02 Fém épületelem gyártása 4 változás időpontja: 2008/06/02 Épületasztalos-szerkezet szerelése /í változás időpontja: 2008/06/02 Fémmegmunkálás 4 változás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/28... ipari gép, berendezés javítása 4 uá/tozás időpontja: 2008/06/02 https://ceri.e-cegjegyzek.hu/imonline

12 /]Nyuvanos cégadatok kivonata 9/112. Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Hatályos: 2009/02/ /113. Telekommunikációs termék kiskereskedelme 9/114. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 9/115. Egyéb szoftverkiadás Hatályos: 2009/ /116. Számítógépes programozás,4 változás Időpontja: 2008/06/02 9/117. Információ-technológiai szaktanácsadás /4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéi/e: 2008/11/06 Hatályos: 2009/02/ /118. Számítógép-üzemeltetés 4 változás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/ /119. Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás >1 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 200S/11/06 Hatályos: 2009/02/ /120. Ipari gép, berendezés javítása ^ változás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/ /121. Számitógép, -periféria javítása /A vá//o2ás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/ /122. PR, kommunikáció -4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/123. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás /í vá/tézás időpontja: 2008/06/02 9/124. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki ievékenység https://cert.e-cegjeg} r zek.hu/ímoiiiine

13 Lyjlvános cégadatok kivonata 4, oldal, összesen: 9 oldal 9/125. Oktatást kiegészítő tevékenység g/126. Reklámügynöki tevékenység 9/127. Médiareklám 9/128. M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Hatályos: 2009/02/ /129. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység m 9/130. Immateriális javak kölcsönzése 9/131, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 9/132. Követelésbehajtás,4 vá/íozás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éve: 2008/11/06 S/133. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás ^ vá/íozás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éve; 2008/11/06 ír/13" 1. Szakmai középfokú oktatás,4 változás időpontja: 2008/06/02 r _ Hatályos: 2009/02/28... y/13^. Sport, szabadidős képzés - - o/136; Kulturális képzés híips//cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

14 , v ". ^ wgauaiuji. tavunaia Bejegyzés kelte: 2009/02/28 /Cözzé/éue: 2008/11/06 Hatályos: 2009/02/28... í 9/137. M.n.s. egyéb oktatás,4 változás időpontja: 2008/06/02 9/138. Előadó-művészei 4 vá/fozás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éve; 2008/11/06 9/139. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység /4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éi/e: 2008/11/06 9/140. Alkotóművészet ^ változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzéíéve; 2008/11/06 9/141. Kulturális képzés /4 i/á//ozás időpontja: 2008/06/02 9/142. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/143. Egyéb foglalás,4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/áve; 2008/11/06 9/144. Sport, szabadidős képzés -4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/145. Sportegyesületi tevékenység / 9/146. Egyéb sporttevékenység v4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/147. Munkaközvetítés 4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/05 9/148. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás >4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

15 , Nyilvános cégadatok kivonata 6. oldal, összesen: 9 oldal '. Hatályos:2009/02/28... í / 9/149. Egyéb sokszorosítás ' / Bejegyzés kelte: 2009/02/28 / 9/150. Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/151. Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/ /152. Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/153. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/154. Piac-, közvélemény-kutatás A változás időpontja! 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/155. Műszaki vizsgálat, elemzés Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/156. Tűzvédelem - ;-;,. Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/157. Biotechnológiai kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 9/158. Egyéb természetíudományí, műszaki kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 9/159. Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 Bejegyzés kelte: 2011/11/1S Közzétéve: 2011/12/01 9/160. Fordítás, tolmácsolás 4 változás időpontja: 2011/10/19 Bejegyzés kelte: 2011/11/18 Közzétéve; 2011/12/01 https://cert.e-cegjegyzek.hu/tmonhne

16 Nyilvános cégadatok kivonata pyilví 7. oldal, összesen: 9 oldal / / 9/161. 9/162. 9/163. 9/164. U 9/165. 9/166. 9/167. 9/168. 9/169. 9/170. 9/171. 9/172. Alapfokú oktatás A változás időpontja: 2011/10/19 Általános középfokú oktatás A változás időpontja: 2011/10/19 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás A változás időpontja: 2011/10/19 Felsőfokú oktatás 4 változás időpontja: 2011/10/19 Bontás,4 vá/tozás időpontja: 2011 /10/19 Építési terület előkészítése,4 változás időpontja: 2011/10/19 Talajmintavétel, próbafúrás >í vá/fozás időpontja: 2011/10/19 Egyéb befejező építés m.n.s. -A változás időpontja: 2011/10/19 Bejegyzés kelte: 2011/H/48 Közzétéve: 2011/12/01 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4 változás időpontja: 2011/10/19 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés /S változás időpontja: 2011/10/19 Hatályos: 2011/10/19... Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 Fordítás, tolmácsolás A változás időpontja: 2011/10/ A cég jegyzett tőkéje https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

17 Nyilvános cégadatok kivonata 8. oldal, összesen: 9 oldal 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás Ft Összesen Ft Hatályos: 2005/01/ /4. A képviseletre jogosult(ak) adatai Tan Attila (an.: ) Születési ideje: Adóazonosító jel: A képviselet módja: önálló A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyüításra került. Jogviszony kezdete: 2010/02/22 A változás időpontja: 2012/11/21 Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 Hatályos: 2012/11/ /2. A könywizsgáló(k) adatai "ORGEL" Könyvvizsgáló Betéti Társaság HU-6500 Baja, Szántó utca 22. Cégjegyzékszám: U^JkQfeJ 1?-S7^J A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Szeleczkiné Orlovácz Mária (an.: ) Jogviszony kezdete: 2012/11/21 Jogviszony vége: 2017/05/31 A változás időpontja: 2012/11/21 Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 Hatályos: 2012/11/ / / /3. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai "AKUSZTIKA-MÉRNÖKI IRODA" Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Cégjegyzékszám:.03^ Adószám:.:.. 2p5a272á32sSS--H. Hatályos: 2005/01/10... A cég statisztikai számjele Bejegyzés kelte: 2012/02/09 Közzétéve: 2012/02/23 Hatályos: 2012/02/09... A cég adószáma Adószám: Közösségi adószám: HU Adószám státusza: érvényes adószám Státusz kezdete: 2005/01/11 A változás időpontja: 2005/01/11 Hatályos: 2005/01/ A cég pénzforgalmi jelzőszáma 32/ A számla megnyitásának dátuma: 1996/06/10. A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26,} kezeli. Cégjegyzékszám: Hatályos:2005/01/ / j https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

18 ívjruvauua ^cgaaaxok: jcivuuaia y. oiaai, összesen: y oiüaf ']?.' va :ü> ^s^á/nla megnyitásának dátuma: 2007/12/17. c^:r<ö?*,^p^n^p r 9 a ' m ' jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. (6500 Baja Jelki tér 4.) kezeli. kszám:,-qu1m44q42,. kelte: 2008/01/23 Közzéféi/e: 2008/02/21 008/01/ megnyitásának dátuma: 2011/11/02. pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. (6500 Baja Jelki tér 4.) kezeli. Cégjegyzékszám: 01: Bejegyzés kelte: 2011/11/07 Közzétéve: 2011/11/24 Hatályos: 2011/11/07... II. Cégformától függő adatok 1. A tag{ok) adatai 1/5. Tan Attila (an.: ) Születési ideje: A tagsági jogviszony kezdete: 2004/11/01 A változás időpontja: 2012/11/21 ^4^3-^.2 Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 $ ^ÍS^iö Hatályos: 2012/11/21... ff / ' f!\ a R-.á.... Készö/f: 2073/02/72 09:34:51, \ V "it / // Microsec Céginformációs szolgáltató ^ ^-_ i -^ jf https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

19 Dr. Kiss Gergely bajai közjegyző 6500 Baja, Roosevelt tér 3. 1/3. Telefon: 79/ Ügyszám: 51011ZH/238/ TANÚSÍTVÁNY - - Alulírott dr. Kiss Gergely, rnint Baja 1. székhelyre kinevezett közjegyző tanúsítom, hogy ezen összefűzött, kilenc lapból és kilenc számozott oldalból álló Nyilvános Cégadatok Kivonata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által (kettőezer-tizenhárom) év február hó 12. (tizenkettő) napján nyilvántartott adatokkal minden megegyezik Kelt Baján, (kettőezer-tizenhárom) év február hó 12. (tizenkettő) napján i

20 itipiiioki irod.i ÍWW, a kuszfikakfi.hu MSZENISO 9001:2009 MSZEN ISO 14001:2005 Kirendeltség: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. MérÖkÖzpont/Levelezési/Szánilázásicím: H-6500 Baja, Szent Lás2ló u Tel: S0 Fax: Mobil: , H-U12 Budapest, Jégvirág utca 14. Mobil: , Tel/fax: Képviseletek: K-4024 Debrecen, Kandia u. 15. Mobil: , Tel/Fax: 52/ H-3300 Eger, Hadnagy u. 9. Mobil: / H-3432 Emöd (Miskolc) Váci Mihály u. 20. Mobil: H-9023 Győr, Szabolcsit* u. 12. Tel/Fax: 96Ű36-M1, Mofail: H-5100 Jászberény, Szent László u. 31-/2. II. em. 7., Mobil: / H-ÓO0O Kecskemét, Fráter György u. 11. Mobil: IÍ-4700 Mátészalka, Ipari ül (inkubátorház) Mobil: SOS H-S800 Nagykanizsa, Honvéd u. 16./a, Mobil: H-7623 Pécs, Ungvár u. 22., Tel: 72/ , Fai: 72/ H-6720 Szeged, Arany János u. 7.,Tel/Fas: 62/ , Mobil: H-9700 Szombaihely, Rákócii u. 35. Mobil: , Tel/fai: H-S20Ö Veszprém, MTESZ Székbáz, Bajcsy-Zs. u. i.mobíl: NYILATKOZAT Alulírott Tan Attila, mint az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.; adószám: ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nél (6500 Baja, Dózsa György út 12.) vezetett sorszámú bankszámlánkat: e óta vezetjük, - a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinknek rendben eleget tettünk, - a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben nem volt 30 napot meghaladóan sorban állás. ; Baja, % ~ % ^, TanAtiif<l ügyvezető %; uu OOfí & to

21 Jy'-v., $S^fl)K& ' tiititiioki uoüa wvnv.akusztikakft.hu kft.hu MSZEN ISO 9001:2009 MSZEN ISO 14001:2005 Kirendeltség: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. Mérőközpont/Levelezési/Számlázási cím: H-6500 Baja, Szent László u Tel: Fax: Mnhil: , fí-l 112 Budapest, Jégvirág utca 14. Mobil: +36-3( , Tel/fax: Képviseletek: H-4024 Debrecen, Kandia u. 15. Mobil: , Tel/Fax: 52/31-Í-Í Eger, Hadnagy u. 9. Mobit: / EmŐd (Miskolc) Váci Mihály u. 20. Mobil: H-9023 Győr, Szabolcska u. 12. Tel/Fax: 96/ M«bil; H-5100 Jászberény, Szenl László u. 3J./2. H, em. 7., Mobil: / H-6000 kecskéméi, Fráter György u. 11. Mobil: H-4700 Mátészalka, Ipari út (inkubátorház) Mobil: H-8800 Í-Jagvknnizsa, Honvéd u. 16/a, Mobil: H-7623 Pécs, Ungvár u. 22,, Tel: 72/ , Fas: 72/ H-Ó720 Szeged, Arany János u. 7., Tel/Fax: 62/ , Mobil: H-9700 SzómbaIheiy, Rákócíi u. 35. Mobil: , Tel/fas: H-8200 Veszprém, MTESZ Székház, Bajcsy-Zs. u. 3.Mobil: NYILATKOZAT Alulírott Tan Attila, mint az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.; adószám: ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Nyrt. Dél-Kelet magyarországi Régió Bajai Fiókjánál vezetett sorszámú bankszámlánkat: június 10-óta vezetjük, - a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinknek rendben eleget tettünk, a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben nem volt 30 napot meghaladóan sorban állás. Baja, ügyvezető

22 BÁCS-KISKUN MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. II.8. Tel/fax: (76) ; Ügyfélfogadás: H-P: 8^-12 on line.hu Internet: Tan Attila részére regisztrációs száma: Ikt. szám: 153/2010. aki gépészmérnök, diploma: JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, időpont: diploma száma: 195/1999., egyetemi szakmérnök munkavédelmi szakon, diploma: Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet, időpont: diploma száma: 34/2003.M., főiskolai szakmérnök környezetvédelmi szakon, diploma: Bp-i Müsz. és Gazd.túd. Egyetem Vegyészmérnöki Kar, időpont: diploma száma: 2701, napján születeti, anyja neve, lakcíme A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, többször módosított, évi LVííi. törvény 3. (I) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara az Ön tervezői/szakértői jogosultsági kérelmét elbírálta, és az alábbi T/23/2010, sz. HATÁROZATOT hozta. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, többször módosított évi LVIIZ. sz. mérnöki kamarai törvény, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosuiíság szabályairól szóló, többször módosított 104/2006. (IV. 2S.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Engedély Elbírálási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően tervezői/szakértői tevékenységet végezhet a következő területen; Az igazolt jogosultsága alapján azalábbi szakmagyakorlási tevékenységet végezheti: Kód Megnevezés Dátum lg. szám Engedélyszám Továbbképzési hat. idd SZKV-hu Hulladékgazdálkodási szakértői jogosultság I9. SZKV-le Levegőtisztaság-védelmi szakértői jogosultság SZKY-vf Víz- és földtani közeg védelmi szakértői jogosulttal SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultság T/23/2010 T/23/2010 T/23/2010 T/23/2010 SZKV-hu/ SZKV-lő/ SZKV-vf/ SZKV-zr/ J A felsőfokú képzettségének megfelelő szakterületen rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti túl, e tekintetben is be kell tartania a Magyar Mérnöki Kamara" Etikái-fegyelmi Kódexében megfogalmazottakat. Csak akkor vállalhat el valamityen megbízást, illetve fejthet ki tevékenységét, ha az adott szakterületre vonatkozó szakképzettséggel, és speciális szakmai gyakorlattal, jogosultsággal rendelkezik. Tevékenysége érvényes a feltüntetett továbbképzési határidőig, amennyiben az engedély a Magyar Mérnöki Kamara hatályos országos névjegyzékében szerepel. A határidő lejártával külön eljárás keretében á 1Ö4/2Ö06. (IV. 28.) Kormány rendelet 34. (1) bekezdése szerint a névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a névjegyzéktől törli azi a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a 103/2006. (IV. 28.) Körm. rendélet 1. -ban előírt időközönként nem igazolja. Az engedélyezett tervezői, szakértői tevékenységi körének leírása megtalálható a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet I. sz. mellékletében. Jogorvoslat: A jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Magyar Mérnöki Kamaránál (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.). A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamaránál kell benyújtani ,- Ft eljárási díj mellett. A másodfokú eljárás diját az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított évi LXXVIII.. tv. 5$.. (3.) bekezdése alapján határozta meg, ^'\v7;7- Indoklás: S^A.':..'- ^ ^Akerelmézö igazolta, hogy a hivatkozott jogszabályban a szakmagyakor!á v srjogqsülk gg^'ákori^ííh^zj követelményeket kielégítette, fev az engedély a fenti feltételekkei érvényes a fpváty?kép)lés\ a\é&ié&aqáj$\éí. ^ íf "-'" -,,V.;/ =* SS.: 03-09/ Kecskemét, március 19.! ' '""-- -'* "*í --" ; ' rtíl6s zán?í 1.3*!g0M k'fi. u ÍM? cg ö30s "öiindenbsdmegegyező

:io\t. o$. i c o. /l. (A. f Zoli. ö^^'-í. Xo Jl- oj. ov. ,Xo H - 05.01' 70(^.02.0^ Aláírás; feo/z. 2012 S/El. 2. sz. melléklet

:io\t. o$. i c o. /l. (A. f Zoli. ö^^'-í. Xo Jl- oj. ov. ,Xo H - 05.01' 70(^.02.0^ Aláírás; feo/z. 2012 S/El. 2. sz. melléklet :io\t. o$. i c o 2. sz. melléklet «- Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: akusztikai zajmérés A kötelezettségvállalás a 2012 évi költségve tészaj

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság

Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-909126 Adószám 14554076-2-43 Székhely 1202 Budapest, Dobos utca 64. Ecologinform Kft. 1202

Részletesebben

r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1

r /.~I CegOl18 Mediator 5.1 ~ r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1.,~ Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága _ 9700 Szombathely, 5zi/y János u. 7. ". ~! col Cégkivon_~tt/ '.'. :Y~,. :"'''1 ti Ul. ~ A CQ:rS'=0'9-112041 cégjegyzékszámú RETTEGI

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-686516 cégjegyzékszámú DIRECTEAM Biztonságtechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1238 Budapest, Liszt utca 23.) cég 2013. június 30. napján hatályos adatai

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16 1 / 10 2012.05.09. 11:16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.02-09-064946 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.06-09-001788 cégjegyzékszámú 2F INFORMATIKAI,

Részletesebben

Közigazgatási. Általános adatok 2. 2/ / /1. A cég székhelye 8. 8/ január 8/ április 26. 8/ március 2. 8/4. 8/5.

Közigazgatási. Általános adatok 2. 2/ / /1. A cég székhelye 8. 8/ január 8/ április 26. 8/ március 2. 8/4. 8/5. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikuss Cégeljárásbann Közreműködő Szolgálat 10555 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-064640 cégjegyzékszámú "METIN-COOP"

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.15-09-071364 cégjegyzékszámú MasterMind

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-864697 cégjegyzékszámú DRAYMAN

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat Page 1 of 7 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-163508 cégjegyzékszámú Mezőgazda

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-885017 cégjegyzékszámú MK Profit

Részletesebben

} 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet

} 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet } 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: akusztikai zajmérés zaj ügyelet A kötelezettségvállalás a 2012 évi költségvetés zaj-és

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-104060 cégjegyzékszámú Kalocsai

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A.

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. CÉGADATOK Cégnév: Cél-Véd Hungary Őrző Védő Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. Adószáma: 24221935-2-13 Cégjegyzékszáma: 13-09-161102 Pénzintézet: MKB Bank Zrt. Bankszámlaszáma: 10300002-10589074-49020018

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-003705 cégjegyzékszámú AICHER BETON Építőanyag

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Déli utca 13-17.) cég 2016. május 11. napján hatályos adatai

Részletesebben

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.04-09-010814 cégjegyzékszámú KANÁSZ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 3.) cég 2014. február 9. napján hatályos adatai a következők: I. Cégformától

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-144985 cégjegyzékszámú Clean Force

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. /íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-004604 cégjegyzékszámú AVE Miskolc Környezetvédelmi

Részletesebben

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.20-09-060242 cégjegyzékszámú ENERGOMETALL Műszaki

Részletesebben

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 Cégkivonat 2014.03.13.-ig közzétett adatokkal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-137607 cégjegyzékszámú AFRICATRANS

Részletesebben

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28.

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28. Page 1 of7, Közigazgatási és Igazságagyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat... A Cg.03-09-109888 cégjegyzékszámú

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-075773 cégjegyzékszámú Nyomtatvány

Részletesebben

%ő- q/j. &>(«, o6.t. íw / Z >t^ C6- (3, 2013 JÚN 0 6. 2013 JíiL 03. PO 005/06

%ő- q/j. &>(«, o6.t. íw / Z >t^ C6- (3, 2013 JÚN 0 6. 2013 JíiL 03. PO 005/06 PO 5/6 Ügyiratszám: /(, t f. s i f, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...;.l.;^!l:^^.\>í:í.vis^r: íw / {. & A szerződés tárgya:..^dw>...lvv;/^..í A kötelezettségvállalás a I.SiÁ'k... évi költségvetés...fíljj.^.rj.?...ííq7r-

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámú Trophy

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.08-10-001788cégjegyzékszámú GORDIUS-EXTENS

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01 10 045451 cégjegyzékszámú EMEF Első Magyar Egyen és

Részletesebben

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása PO 005/06 Ügyiratszám: 1-/1574/ /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-10-048638 cégjegyzékszámú FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Döbrentei

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

20U ser o i. ro* ^iöw^i/ím OÍ. -'" o%áqzdrxx. Ka^jatív is^ételíitlőponf;' ; Aláírást"' *0?íf.O9.03. Vfrs> PO 005/06

20U ser o i. ro* ^iöw^i/ím OÍ. -' o%áqzdrxx. Ka^jatív is^ételíitlőponf;' ; Aláírást' *0?íf.O9.03. Vfrs> PO 005/06 PO 5/6 Ügyiratszám:ni/..A. ".í../-.:".^ (T,, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..TOQCK ^é..v.smí..í!sűj^.taeí A szerződés tárgya: ^hbdllú^.ol f -'" o%áqzdrxx A kötelezettségvállalás a../($$..'...(..

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13 09 120671 cégjegyzékszámú Red Bird Bike

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-074288 cégjegyzékszámú Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) cég 2015. október 18. napján

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046467 cégjegyzékszámú Bonafarm

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-874143 cégjegyzékszámú AUTO-HELP CENTRUM 1. Szolgáltató

Részletesebben

OA/lh'öS./tf- HJ^f/K. . ód'. ÍA 28KAU8 14. 201Í J/ffí 12. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

OA/lh'öS./tf- HJ^f/K. . ód'. ÍA 28KAU8 14. 201Í J/ffí 12. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY HJ^f/K 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal területén található nagyteljesítményű

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.03-09-121347 cégjegyzékszámú SZEMPONT CONSULTING Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ybl Miklós utca 10.) cég 2016. január

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.11-09-014785 cégjegyzékszámú Monostori Erıd

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.01-10-046307 cégjegyzékszámú Diófa Alapkezelő

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1. oldal, összesen: 6 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-110210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-933823 cégjegyzékszámú BM Reflektor

Részletesebben

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 Cégkivonat 2014.06.25.-ig közzétett adatokkal 1 Általános

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva

Részletesebben

^osm. lc3a(m f3. p)l-z>.lc. T&'^x&rS:. P^vw? ^Á.% t >Q\' /K 2013 MÁJ 0 7 2013 MÁJ 06. 2013 MÁJ 11. 2.sz.melléklet

^osm. lc3a(m f3. p)l-z>.lc. T&'^x&rS:. P^vw? ^Á.% t >Q\' /K 2013 MÁJ 0 7 2013 MÁJ 06. 2013 MÁJ 11. 2.sz.melléklet Ügyi ^^Jd.^/M/S Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 2.sz.melléklet A szerződés tárgya:.. &? ^ ^ J ^ A kötelezettségvállalás a ~í?.(.?... évi költségvetés..^m>.9r^4 - szakfeladaton.v?>?^.'.sí főkönyvi

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-675082 cégjegyzékszámú MAGYAR

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. 5. A cég székhelye 5/1. 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Bejegyezés kelte: 2008/09/10 Hatályos: 2008/09/10...

Tárolt Cégkivonat. 5. A cég székhelye 5/1. 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Bejegyezés kelte: 2008/09/10 Hatályos: 2008/09/10... 1. oldal, összesen: 5 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.12-09-005825 cégjegyzékszámú

Részletesebben

2/1 Contisys Artis Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 Contisys Artis Korlátolt Felelősségű Társaság 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Cégjegyzékszám: 01 09 951871 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Alakulás dátuma: 2010.12.16. Bejegyzés dátuma: 2010.12.17. 2 A CÉG ELNEVEZÉSE 2/1 Contisys Artis Korlátolt

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

Budapest, 2013. július 19. V,-. >..,,J ez;ciérnényezésért felelős

Budapest, 2013. július 19. V,-. >..,,J ez;ciérnényezésért felelős Ügyiratszám: 9/115209/2013. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály Szociális és Gyermekvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Erzsébet utalvány postai úton történő megküldése a

Részletesebben

m,u ? u- loál. Ál, Ál mi DEC? 1. 2012 DEC 18. 20!J')AW10L a <-" \cfr ^ 2.sz.melléklet

m,u ? u- loál. Ál, Ál mi DEC? 1. 2012 DEC 18. 20!J')AW10L a <- \cfr ^ 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-219393/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabiiiet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés- protokoll tréning tartására A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.05-02-001269 cégjegyzékszámú GÖMÖR FARM KÖZÖSSÉGI Szociális Szövetkezet (3630 Putnok,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18 09 106973 cégjegyzékszámú S.I.S. Sonitus Industrial

Részletesebben

löfrajfr. hfíriy Vfvn.^- MuVl>/> *MV... I^A. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás:

löfrajfr. hfíriy Vfvn.^- MuVl>/> *MV... I^A. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: hfíriy *MV... I^A. Ügyiratszáma I..I...J..1.. y, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : S^.^D^.l ^j...y^x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton ^.V..^4.rí főkönyvi

Részletesebben

o?o./s. ov./y. cioOW5?v M APR } 20BAPR-2Í fc ftz a'- ábwf OJZ ajtt'k^tfea-ttwí^^^tí^^, Aláírás: 2013 MÁJ 0 2. PO 005/06

o?o./s. ov./y. cio<j.ov; &12>OW5?v M APR } 20BAPR-2Í fc ftz a'- ábwf OJZ ajtt'k^tfea-ttwí^^^tí^^, Aláírás: 2013 MÁJ 0 2. PO 005/06 ^ - I PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkorxxiányzata

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2011.11.03. 14:42 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-031298

Részletesebben

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea!

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! e oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! Ezúton szeretnénk tájékoztatni hogy társaságunk

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-043471 cégjegyzékszámú Szaktudás

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.05-02-001206 cégjegyzékszámú Putnoki Szociális Szövetkezet "végelszámolás alatt" (3630

Részletesebben

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kiadó Kft. Céginfó Mérlegadatok A Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-927417) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános adatok

Részletesebben

A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)

A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) Ügyiratszám: 1-46279/2011. t előkészítő Osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

lön ioo(- 1K, fiom. Jo - Ok. *ij^iífát(%vv'i-'-l-, ^0/00M^óiyt> [ü.^v. 2012 OKT 03. 2.sz.melléklet

lön ioo(- 1K, fiom. Jo - Ok. *ij^iífát(%vv'i-'-l-, ^0/00M^óiyt> [ü.^v. 2012 OKT 03. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám:8-199355/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása A kötelezettségvállalás a 2012

Részletesebben

(8500 Pápa, Liszt F utca 1.) Adószám:

(8500 Pápa, Liszt F utca 1.) Adószám: Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Liszt F utca 1.) Adószám: 14866047-2-19 Cégkivonat 2015.05.19.-i időállapotban 1 Általános adatok

Részletesebben

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5.

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. 1 T 1. sz. melléklet T 1 1 1 l -, CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. Cég kivonat A Cg.14-10-300037 cégjegyzékszámú KAPOSVOlÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

OT n i PO 005/06. Ügyiratszám: 1-1354/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet

OT n i PO 005/06. Ügyiratszám: 1-1354/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet Ügyiratszám: 1-1354/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet PO 5/6 A szerződés tárgya: A TÁMOP-5.6.1.C-11/1-211-11 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

Mlf ^ÍJff. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi

Mlf ^ÍJff. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi Mlf ^ÍJff 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

http://www.ceginfo.hu/ceg/iloti-szolgaltato-es-kereskedelmi-bt-329649.h...

http://www.ceginfo.hu/ceg/iloti-szolgaltato-es-kereskedelmi-bt-329649.h... 1 of 5 3/24/2015 12:56 AM ILOTI Bt. / 1142 Budapest, Rákospatak park 6. fszt. 1. Cégkivonat A Cg. 01-06-411862 cégjegyzékszámú ILOTI Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1142 Budapest, Rákospatak

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 9 2014.01.01. 19:42

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 9 2014.01.01. 19:42 Tárolt Cégkivonat Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-106973 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 14 2011.08.16. 13:41 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-10-020250

Részletesebben

(1021 Budapest, Labanc u 51.) Adószám:

(1021 Budapest, Labanc u 51.) Adószám: HO-ME 2000 Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1021 Budapest, Labanc u 51.) Adószám: 11946621-2-41 Cégtörténet 1999.12.10. és 2014.01.27. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 684645

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben