A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a 2013. évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá.."

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: 1/58801/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá.._, mil.7.í?í2.-it. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben A szerződő partner neve: AKUSZTIKA Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év, forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelt^. Budapest, április 24. % y Kezdetn^íjeizl^ért felelős Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: minőségügyi vezető Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés KtniMMkVX. Felhasznál! összeg Jogi és Dfel$ifé ^é^yg^ens Jogi szakvélemény lm Jegyzői láttamozás Ft Felhasználható összeg Ft M13ÁPR25 jo/5.ot{.a& oal. yí. Z 201J!'M 04. Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 2013 MÁJ Xm-mesV^ -W

2 1 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása KÖt.váll. szám: Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Akusztika Mérnöki Iroda Kfí. Köt.váll. fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig HUF Bankszámla: Külső biz.szám: 1/58801/2013 Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége: Dimenzió: Kiem.előir.: Szolgáltatások kiadási előirányzat köfvá Ügylel: PII5< Zaj is rezgés, valamint levegőszennyezés Szakfcl.részl,: IK - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolga Szerv.egys.: Hatósági Osztály Pénzforrás: 111 -Feliigyleti támogatás (önko rmányza(tól) Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb iizemcltetési,fennf artási szolgáltatások Alszám: 1 ÁHT: Elöír.év: 2013 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Nettó: ÁFA: Bruttó: Ft N HUF Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2013 Nettó Áfa Kötváll.: Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: Kötváll.-ból pü nem telj.: Bruttó GRIFFSOFT Zft, FORRÁS-SQL, {) - Ustefájl: KOTVALLKIM.XML 1. oldal Nyomtatta: O056 - Pfeífenrőlti Noémi» Nyomtatva: /09.18:53

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1145. Budapest, Pétervárad u. 2., adóigazolási azonosítószám: í ) képviseletében dr. Papp Csilla 'jegyző, mint megrendelő - a továbbiakban: megrendelő-, másrészről AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László út 105.) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1, A szerződés tárgya A Megrendelő eseti megrendeléseket ad Vállalkozónak környezeti zajt kibocsátó szórakoztató, szabadidős vagy üzemi létesítmények zajvizsgáfatára Zugló közigazgatási területén. A vizsgálat tárgya annak megállapítása, hogy a megadott címen működő zajforrás által kibocsátott zaj megfelel-e hatályos jogi szabályozásban előírt megengedett határértékeknek és/vagy eseti hatósági zajvédelmi előírásnak, határértékeknek. A vizsgálat az akusztikai mérési jegyzőkönyvre előirt követelmények (akusztikai szabványok) szerint kell történjen. Vállalkozó a mérést megelőzően illetve a mérés során tisztázni köteles hogy ki a zajforrás Üzemeltetője. A vizsgálatról Vállalkozó 3 példányban zaj-mérési jegyzőkönyvet illetve akusztikai szakértői véleményt készít és juttat el Megrendelőhöz, az eseti zajmérés megrendelésétől számított 5 munkanapon belül. 2. A Vállalkozói díj Amennyiben akusztikai zajmérésre kerül sor Megrendelő megbízásából, mérésenként Vállalkozót Ft+AFA, azaz hetvenhatezer forint +AFA vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díja - teljesítési igazolással igazolt -a teljesítését követő 30 napon belül esedékes egy összegben. A díjat a Megrendelő a Vállalkozó sz. számlájára átutalással) teljesíti. A teljesítés igazolására jogosult: Szommer Tamás igazgatási csoportvezető E szerződés keretében adott megbízások összesített értékei a bruttó , forintot, azaz kétmillió forintot nem haladhatják meg. 3. A teljesítés ideje A teljesítés határideje: Zajmérés és zajmérési jegyzőkönyv elkészítése és átadása tekintetében: megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.

4 4. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: a) Megrendelő jogosult - a Vállalkozóval történt egyeztetést követően- elvégzendő munkálatok időbeli sorrendiségén változtatni. b) Megrendelő jogosult és köteles az elvégzett munkálatokat ellenőrizni, jogosult a minőségi vagy mennyiségileg kifogásolt vagy hiányosan elvégzett munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni, amennyiben a Vállalkozó a kifogásolt vagy hiányos munkafázisokat e szerződésben foglalt határidőre nem javítja ki, illetve nem pótolja. c) Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesített munkálatok ellenértékét jelen szerződésben foglalt feltételek szerint megtéríteni. 2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: a) Vállalkozó köteles a megrendelt munkálatokat a feladat ellátásához szükséges engedéllyel rendelkező alkalmazottakkal ellátni, a hatályos jogszabályokban meghatározott formában, eszközökkel és módszerekkel: köteles a munkaterületeken az élet, testi épség, vagyonvédelmi előírásokat, a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat betartani és betartatni. b) Vállalkozó köteles a munkálatokkal kapcsolatosan felmerült, releváns kérdéskörben Megrendelővel egyeztetni. c) Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy a munkálatok végzésével kapcsolatosan az ellenőrzési jogát gyakorolhassa d) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkálatok során a szomszédos épületek, létesítmények működését ne zavarja, a kerület zöldfelületeiben és zöld növényzetében a kárt a szükséges mértéket meghaladóan ne okozzon, továbbá a közúti közlekedésben résztvevőket a lehető legkisebb mértékben akadályozza. e) Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik. f) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során észlelt minden olyan eseményről, amely a munkálatok határidőben való elvégzését veszélyezteti, azonnal értesíteni Megrendelő által kijelölt szakmai vezetőt, vagy e vezető által kijelölt kapcsolattartót. g) Vállalkozó köteles e szerződés hatálya atá tartozó kérdésekben a szavatossági és jótállási időn belül helyt állni. h) Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére. 5. Kapcsolattartók és a teljesítés igazolása Felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban az alábbi személyeket jelölik kapcsolattartóként: Megrendelő részéről: Szommer Tamás igazgatási csoportvezető Vállalkozó részéről: területi vezető A Vállalkozó teljesítését Szommer Tamás igazgatási csoportvezető igazolja.

5 6. Szerződés hatálya A szerződést a felek határozott időtartamra kötik, mely a szerződés mindkét fél által történő aláírásától december 31-ig tart. 7. A szerződés megszűnése A felek a nemleges vagy késedelmes teljesítés esetén jogosultak a szerződést azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondani. Egyéb esetben bármelyik fél indoklási kötelezettség nélkül rendes felmondással 30 napos határidővei bármikor felmondhatja a szerződést, A szerződést rendkívüli felmondással a Megrendelő felmondhatja, amennyiben Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a feladatok teljesítése során hanyagul vagy súlyosan gondatlanul jár el. A Váilalkozó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megrendelő a vállalkozási díjat felszólítás ellenére 30 napon belül nemfizetimeg. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba 8. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés 3 (három) lapból és 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készül, melyből 2 példány Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illet meg. A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, - együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Budapest ). :..ílq.i napján Szerződés melléklete: ^i- 1.számú melléklet: Vállakozó 8/58801/5/2013-es számon iktatott ajánlata

6 www. akusztikakft.hu MSZEN ISO 9001:2009 MSZEN ISO 14001:2005 Kirendeltség: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. Mérőközpont/Levelezési/Számlázási cím: H-6500 Baja, Szent László u Tel: Fax: Mobil: , H-ll 12 Budapest, Jégvirág utca 14. Mobil: , Tel/fax: Képviseletek: H-4024 Debrecen, Kandia u. 15. Mobil; , Tel/Fax: 52/ H-3300 Eger, Hadnagy u. 9. Mobil: / H-3432 EmÖd (Miskolc) Váci Mihály u. 20. Mobil: H-9023 Cyör, Szabolcska u. 12. Tel/Fax: 96/ , Mobil: H-51ÜÍI Jászberény, Szent László u. 31./2. ü. em. 7., Mobil: / H-6000 Kecskemét, Fráter György u. 11. Mobil: M700 Mátészalka, Ipari út (inkubátorház) Mobil: H-8800 Nagykanizsa, Honvéd a. 16./a, Mobil: H-7623 PÉCS", Ungvár u. 22., Tel: 72/ , Fax: 72/ H-6720 Szeged, Arany János u. 7.,Tel/Fas: 62/ , Mobil: H-9700 Szombathely, Rákóczi u. 35. Mobil: , Tel/fax: H-S200 Veszprém, MTESZ Székház, Bajcsy-Zs. u. 3.Mobil: r t-c^oifi A NAT által NAT /2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. AJÁNLAT Dátum: Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 1/2 > Cím: ) Címzett: Tel: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Szóm mer Tamás Tárgy: Témafelelős: Mobil: Környezeti - üzemi zajmérés árajánlat Vidákovics Gábor szommer(5ízuqlo.hu, hivatal(5>zuq lo.hu vidakovics.qaboroakusztikakft.hu Tisztelt Szommer Tamás Url Levélben történt megkeresés és egyeztetés alapján a tárgyi ajánlati felhívásra vonatkozóan megküldjük az arra vonatkozó ajánlatunkat. Ajánlat részletes tárgya: Árajánlat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat közigazgatási területén akusztikai üzemi zajszint mérésre a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint és erről.akusztikai szakvélemény készítése".. _.... Várjuk megbízásukat! Tisztelettel: ^ «% ö w Kelt: Budapest, április 10. ügyvezető Érk.**: 20 U Á'PR 2 4

7 AJÁNLAT Dátum: Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 2/5 Tartalomjegyzék I. AJÁNLATI RÉSZ 3 II. EGYÉB ADATOK, INFORMÁCIÓK 4 III. MELLÉKLETEK '...5

8 Dátum: AJÁNLAT Hív. számunk: BA /01 Oldalszám: 4/5 II. EGYÉB ADATOK, INFORMÁCIÓK Nettó érték összesen: Ft Eset.egesen felmerülő igazgatási szolgáltatási díjat, eljárási illetéket a vállalási ár nem tartalmaz. A vizsgált munkaterületek adatait a Megbízó rendelkezésre borsáfo, A m&ri^u;,,«.-*.,. J legalább hét nappal a megjelölt időpont előtt közfa Megbízottal ' döp ntját a Me 9bfeó jelöli ki, de Az akkreditálási okirat a NAT honlapján elérhető. Az árak az AFÁ-t nem tartalmazzák. e l s ^ t t l z l X ^ S ' 3 e,,enében " AKUSZTIKA MÉRNÖK ' ' RODA K " w S ^ K i ^ S ^ K-po, '""' M : mism**,,... vid»ö^^r " %; kizáróla9 " M «ö «<«e" aláirt váilaikozási szerződés *%» Árajánlat érvényessége: )

9 AJÁNLAT Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 5/5 III. MELLEKLETEK A. Cégkivonat (Akusztika Mérnöki Iroda Kft.), B. Pénzügyi és gazdasági igazolás, C. Szakértői engedélyek (zajvédelem), D. Cégismertető (Akusztika Mérnöki Iroda Kft.), E. Referenciamunkáink (zajmérés, zajvédelmi szakértés),

10 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. ^. ujutü, ujj^racü. y uioai Nyilvános cégadatok kivonata A Cg cégjegyzékszámú AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Koriatolí Felelősségű Társaság (6500 Baja, Szent László u 105.) cég február 12. napján hatályos adatai a kővetkezők: I. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám: Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 2005/01/10 2. A cég elnevezése 2/2. AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltaié és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A változás időpontja: 2010/02/22 Bejegyzés kelte: 2010/04/07 Közzétéve: 2010/04/29 Hatályos: 2010/02/ A cég rövidített elnevezése 3/2.. AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. A változás időpontja: 2010/02/22 Bejegyzés kelte: 2010/04/07 Közzétéve: 2010/04/29 Hatályos: 2010/02/ A cég székhelye 5/ Baja, Szent László u 105. Bejegyzés kelte: 2008/10/16 Közzétéve: 2008/11/06 Hatályos: 2008/06/ A cég fíóktelepe(í) 7/ Budapest, Jégvirág utca 14. A változás időpontja: 2011/10/19 ' Hafá/yos:2011/10/ A létesítő okirat kelte 8/ november 1. Hatályos: 2005/01/ / június 2. Bejegyzés kelte: 2008/10/14 Közzétéve: 2008/11/06 Hatályos: 2008/06/ / február 22. Bejegyzés kelte: 2010/04/07 Közzétéve: 2010/04/29 Hatályos: 2010/04/07... A másolat,* eredetivel 8/ február 7. mindenben megegyező AKifS7TiKktó?NÖK! IROPA KFT. Bejegyzés kelte: 2011/02/08 Közzétéve: 2011/02/24 gsoft^jó Szspt l^/2jó'u Hatályos: 2011/02/08... Ca.:^3-(g/^Ju/l 8/ október 19. Bsz, 12^ https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline ,12.

11 Myiivanos cégadatok kivonata 2. oldal, összesen: 9 oldal Hatályos: 2011/11/ /6. 902, 9/101. 9/102. 9/103. 9/104. 9/105. 9/106. 9/107. 9/108. 9/109. 9/110. 9/ november 21. Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 Hatályos: 2013/01/03... A cég tevékenysége Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Főtevékenység, Hidegen hajlított acélidom gyártása Fémszerkezet gyártása Lakó- és nem iakó épület építése Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Kozzé/éve; 2008/11/06 Építészmérnöki tevékenység Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzéíéve: 2008/11/06 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos-műszaki tevékenység,4 változás időpontja: 2008/06/02 Fém épületelem gyártása 4 változás időpontja: 2008/06/02 Épületasztalos-szerkezet szerelése /í változás időpontja: 2008/06/02 Fémmegmunkálás 4 változás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/28... ipari gép, berendezés javítása 4 uá/tozás időpontja: 2008/06/02 https://ceri.e-cegjegyzek.hu/imonline

12 /]Nyuvanos cégadatok kivonata 9/112. Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Hatályos: 2009/02/ /113. Telekommunikációs termék kiskereskedelme 9/114. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 9/115. Egyéb szoftverkiadás Hatályos: 2009/ /116. Számítógépes programozás,4 változás Időpontja: 2008/06/02 9/117. Információ-technológiai szaktanácsadás /4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéi/e: 2008/11/06 Hatályos: 2009/02/ /118. Számítógép-üzemeltetés 4 változás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/ /119. Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás >1 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 200S/11/06 Hatályos: 2009/02/ /120. Ipari gép, berendezés javítása ^ változás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/ /121. Számitógép, -periféria javítása /A vá//o2ás időpontja: 2008/06/02 Hatályos: 2009/02/ /122. PR, kommunikáció -4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/123. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás /í vá/tézás időpontja: 2008/06/02 9/124. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki ievékenység https://cert.e-cegjeg} r zek.hu/ímoiiiine

13 Lyjlvános cégadatok kivonata 4, oldal, összesen: 9 oldal 9/125. Oktatást kiegészítő tevékenység g/126. Reklámügynöki tevékenység 9/127. Médiareklám 9/128. M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Hatályos: 2009/02/ /129. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység m 9/130. Immateriális javak kölcsönzése 9/131, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 9/132. Követelésbehajtás,4 vá/íozás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éve: 2008/11/06 S/133. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás ^ vá/íozás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éve; 2008/11/06 ír/13" 1. Szakmai középfokú oktatás,4 változás időpontja: 2008/06/02 r _ Hatályos: 2009/02/28... y/13^. Sport, szabadidős képzés - - o/136; Kulturális képzés híips//cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

14 , v ". ^ wgauaiuji. tavunaia Bejegyzés kelte: 2009/02/28 /Cözzé/éue: 2008/11/06 Hatályos: 2009/02/28... í 9/137. M.n.s. egyéb oktatás,4 változás időpontja: 2008/06/02 9/138. Előadó-művészei 4 vá/fozás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éve; 2008/11/06 9/139. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység /4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/éi/e: 2008/11/06 9/140. Alkotóművészet ^ változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzéíéve; 2008/11/06 9/141. Kulturális képzés /4 i/á//ozás időpontja: 2008/06/02 9/142. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/143. Egyéb foglalás,4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzé/áve; 2008/11/06 9/144. Sport, szabadidős képzés -4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/145. Sportegyesületi tevékenység / 9/146. Egyéb sporttevékenység v4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 9/147. Munkaközvetítés 4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/05 9/148. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás >4 változás időpontja: 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve; 2008/11/06 https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

15 , Nyilvános cégadatok kivonata 6. oldal, összesen: 9 oldal '. Hatályos:2009/02/28... í / 9/149. Egyéb sokszorosítás ' / Bejegyzés kelte: 2009/02/28 / 9/150. Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/151. Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/ /152. Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/153. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/154. Piac-, közvélemény-kutatás A változás időpontja! 2008/06/02 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/155. Műszaki vizsgálat, elemzés Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/156. Tűzvédelem - ;-;,. Bejegyzés kelte: 2009/02/28 9/157. Biotechnológiai kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 9/158. Egyéb természetíudományí, műszaki kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 9/159. Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 Bejegyzés kelte: 2011/11/1S Közzétéve: 2011/12/01 9/160. Fordítás, tolmácsolás 4 változás időpontja: 2011/10/19 Bejegyzés kelte: 2011/11/18 Közzétéve; 2011/12/01 https://cert.e-cegjegyzek.hu/tmonhne

16 Nyilvános cégadatok kivonata pyilví 7. oldal, összesen: 9 oldal / / 9/161. 9/162. 9/163. 9/164. U 9/165. 9/166. 9/167. 9/168. 9/169. 9/170. 9/171. 9/172. Alapfokú oktatás A változás időpontja: 2011/10/19 Általános középfokú oktatás A változás időpontja: 2011/10/19 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás A változás időpontja: 2011/10/19 Felsőfokú oktatás 4 változás időpontja: 2011/10/19 Bontás,4 vá/tozás időpontja: 2011 /10/19 Építési terület előkészítése,4 változás időpontja: 2011/10/19 Talajmintavétel, próbafúrás >í vá/fozás időpontja: 2011/10/19 Egyéb befejező építés m.n.s. -A változás időpontja: 2011/10/19 Bejegyzés kelte: 2011/H/48 Közzétéve: 2011/12/01 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4 változás időpontja: 2011/10/19 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés /S változás időpontja: 2011/10/19 Hatályos: 2011/10/19... Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2011/10/19 Fordítás, tolmácsolás A változás időpontja: 2011/10/ A cég jegyzett tőkéje https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

17 Nyilvános cégadatok kivonata 8. oldal, összesen: 9 oldal 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás Ft Összesen Ft Hatályos: 2005/01/ /4. A képviseletre jogosult(ak) adatai Tan Attila (an.: ) Születési ideje: Adóazonosító jel: A képviselet módja: önálló A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyüításra került. Jogviszony kezdete: 2010/02/22 A változás időpontja: 2012/11/21 Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 Hatályos: 2012/11/ /2. A könywizsgáló(k) adatai "ORGEL" Könyvvizsgáló Betéti Társaság HU-6500 Baja, Szántó utca 22. Cégjegyzékszám: U^JkQfeJ 1?-S7^J A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Szeleczkiné Orlovácz Mária (an.: ) Jogviszony kezdete: 2012/11/21 Jogviszony vége: 2017/05/31 A változás időpontja: 2012/11/21 Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 Hatályos: 2012/11/ / / /3. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai "AKUSZTIKA-MÉRNÖKI IRODA" Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Cégjegyzékszám:.03^ Adószám:.:.. 2p5a272á32sSS--H. Hatályos: 2005/01/10... A cég statisztikai számjele Bejegyzés kelte: 2012/02/09 Közzétéve: 2012/02/23 Hatályos: 2012/02/09... A cég adószáma Adószám: Közösségi adószám: HU Adószám státusza: érvényes adószám Státusz kezdete: 2005/01/11 A változás időpontja: 2005/01/11 Hatályos: 2005/01/ A cég pénzforgalmi jelzőszáma 32/ A számla megnyitásának dátuma: 1996/06/10. A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26,} kezeli. Cégjegyzékszám: Hatályos:2005/01/ / j https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

18 ívjruvauua ^cgaaaxok: jcivuuaia y. oiaai, összesen: y oiüaf ']?.' va :ü> ^s^á/nla megnyitásának dátuma: 2007/12/17. c^:r<ö?*,^p^n^p r 9 a ' m ' jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. (6500 Baja Jelki tér 4.) kezeli. kszám:,-qu1m44q42,. kelte: 2008/01/23 Közzéféi/e: 2008/02/21 008/01/ megnyitásának dátuma: 2011/11/02. pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. (6500 Baja Jelki tér 4.) kezeli. Cégjegyzékszám: 01: Bejegyzés kelte: 2011/11/07 Közzétéve: 2011/11/24 Hatályos: 2011/11/07... II. Cégformától függő adatok 1. A tag{ok) adatai 1/5. Tan Attila (an.: ) Születési ideje: A tagsági jogviszony kezdete: 2004/11/01 A változás időpontja: 2012/11/21 ^4^3-^.2 Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17 $ ^ÍS^iö Hatályos: 2012/11/21... ff / ' f!\ a R-.á.... Készö/f: 2073/02/72 09:34:51, \ V "it / // Microsec Céginformációs szolgáltató ^ ^-_ i -^ jf https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline

19 Dr. Kiss Gergely bajai közjegyző 6500 Baja, Roosevelt tér 3. 1/3. Telefon: 79/ Ügyszám: 51011ZH/238/ TANÚSÍTVÁNY - - Alulírott dr. Kiss Gergely, rnint Baja 1. székhelyre kinevezett közjegyző tanúsítom, hogy ezen összefűzött, kilenc lapból és kilenc számozott oldalból álló Nyilvános Cégadatok Kivonata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által (kettőezer-tizenhárom) év február hó 12. (tizenkettő) napján nyilvántartott adatokkal minden megegyezik Kelt Baján, (kettőezer-tizenhárom) év február hó 12. (tizenkettő) napján i

20 itipiiioki irod.i ÍWW, a kuszfikakfi.hu MSZENISO 9001:2009 MSZEN ISO 14001:2005 Kirendeltség: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. MérÖkÖzpont/Levelezési/Szánilázásicím: H-6500 Baja, Szent Lás2ló u Tel: S0 Fax: Mobil: , H-U12 Budapest, Jégvirág utca 14. Mobil: , Tel/fax: Képviseletek: K-4024 Debrecen, Kandia u. 15. Mobil: , Tel/Fax: 52/ H-3300 Eger, Hadnagy u. 9. Mobil: / H-3432 Emöd (Miskolc) Váci Mihály u. 20. Mobil: H-9023 Győr, Szabolcsit* u. 12. Tel/Fax: 96Ű36-M1, Mofail: H-5100 Jászberény, Szent László u. 31-/2. II. em. 7., Mobil: / H-ÓO0O Kecskemét, Fráter György u. 11. Mobil: IÍ-4700 Mátészalka, Ipari ül (inkubátorház) Mobil: SOS H-S800 Nagykanizsa, Honvéd u. 16./a, Mobil: H-7623 Pécs, Ungvár u. 22., Tel: 72/ , Fai: 72/ H-6720 Szeged, Arany János u. 7.,Tel/Fas: 62/ , Mobil: H-9700 Szombaihely, Rákócii u. 35. Mobil: , Tel/fai: H-S20Ö Veszprém, MTESZ Székbáz, Bajcsy-Zs. u. i.mobíl: NYILATKOZAT Alulírott Tan Attila, mint az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.; adószám: ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nél (6500 Baja, Dózsa György út 12.) vezetett sorszámú bankszámlánkat: e óta vezetjük, - a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinknek rendben eleget tettünk, - a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben nem volt 30 napot meghaladóan sorban állás. ; Baja, % ~ % ^, TanAtiif<l ügyvezető %; uu OOfí & to

21 Jy'-v., $S^fl)K& ' tiititiioki uoüa wvnv.akusztikakft.hu kft.hu MSZEN ISO 9001:2009 MSZEN ISO 14001:2005 Kirendeltség: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. Mérőközpont/Levelezési/Számlázási cím: H-6500 Baja, Szent László u Tel: Fax: Mnhil: , fí-l 112 Budapest, Jégvirág utca 14. Mobil: +36-3( , Tel/fax: Képviseletek: H-4024 Debrecen, Kandia u. 15. Mobil: , Tel/Fax: 52/31-Í-Í Eger, Hadnagy u. 9. Mobit: / EmŐd (Miskolc) Váci Mihály u. 20. Mobil: H-9023 Győr, Szabolcska u. 12. Tel/Fax: 96/ M«bil; H-5100 Jászberény, Szenl László u. 3J./2. H, em. 7., Mobil: / H-6000 kecskéméi, Fráter György u. 11. Mobil: H-4700 Mátészalka, Ipari út (inkubátorház) Mobil: H-8800 Í-Jagvknnizsa, Honvéd u. 16/a, Mobil: H-7623 Pécs, Ungvár u. 22,, Tel: 72/ , Fas: 72/ H-Ó720 Szeged, Arany János u. 7., Tel/Fax: 62/ , Mobil: H-9700 SzómbaIheiy, Rákócíi u. 35. Mobil: , Tel/fas: H-8200 Veszprém, MTESZ Székház, Bajcsy-Zs. u. 3.Mobil: NYILATKOZAT Alulírott Tan Attila, mint az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.; adószám: ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Nyrt. Dél-Kelet magyarországi Régió Bajai Fiókjánál vezetett sorszámú bankszámlánkat: június 10-óta vezetjük, - a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinknek rendben eleget tettünk, a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben nem volt 30 napot meghaladóan sorban állás. Baja, ügyvezető

22 BÁCS-KISKUN MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. II.8. Tel/fax: (76) ; Ügyfélfogadás: H-P: 8^-12 on line.hu Internet: Tan Attila részére regisztrációs száma: Ikt. szám: 153/2010. aki gépészmérnök, diploma: JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, időpont: diploma száma: 195/1999., egyetemi szakmérnök munkavédelmi szakon, diploma: Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet, időpont: diploma száma: 34/2003.M., főiskolai szakmérnök környezetvédelmi szakon, diploma: Bp-i Müsz. és Gazd.túd. Egyetem Vegyészmérnöki Kar, időpont: diploma száma: 2701, napján születeti, anyja neve, lakcíme A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, többször módosított, évi LVííi. törvény 3. (I) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara az Ön tervezői/szakértői jogosultsági kérelmét elbírálta, és az alábbi T/23/2010, sz. HATÁROZATOT hozta. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, többször módosított évi LVIIZ. sz. mérnöki kamarai törvény, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosuiíság szabályairól szóló, többször módosított 104/2006. (IV. 2S.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Engedély Elbírálási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően tervezői/szakértői tevékenységet végezhet a következő területen; Az igazolt jogosultsága alapján azalábbi szakmagyakorlási tevékenységet végezheti: Kód Megnevezés Dátum lg. szám Engedélyszám Továbbképzési hat. idd SZKV-hu Hulladékgazdálkodási szakértői jogosultság I9. SZKV-le Levegőtisztaság-védelmi szakértői jogosultság SZKY-vf Víz- és földtani közeg védelmi szakértői jogosulttal SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultság T/23/2010 T/23/2010 T/23/2010 T/23/2010 SZKV-hu/ SZKV-lő/ SZKV-vf/ SZKV-zr/ J A felsőfokú képzettségének megfelelő szakterületen rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti túl, e tekintetben is be kell tartania a Magyar Mérnöki Kamara" Etikái-fegyelmi Kódexében megfogalmazottakat. Csak akkor vállalhat el valamityen megbízást, illetve fejthet ki tevékenységét, ha az adott szakterületre vonatkozó szakképzettséggel, és speciális szakmai gyakorlattal, jogosultsággal rendelkezik. Tevékenysége érvényes a feltüntetett továbbképzési határidőig, amennyiben az engedély a Magyar Mérnöki Kamara hatályos országos névjegyzékében szerepel. A határidő lejártával külön eljárás keretében á 1Ö4/2Ö06. (IV. 28.) Kormány rendelet 34. (1) bekezdése szerint a névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a névjegyzéktől törli azi a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a 103/2006. (IV. 28.) Körm. rendélet 1. -ban előírt időközönként nem igazolja. Az engedélyezett tervezői, szakértői tevékenységi körének leírása megtalálható a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet I. sz. mellékletében. Jogorvoslat: A jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Magyar Mérnöki Kamaránál (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.). A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamaránál kell benyújtani ,- Ft eljárási díj mellett. A másodfokú eljárás diját az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított évi LXXVIII.. tv. 5$.. (3.) bekezdése alapján határozta meg, ^'\v7;7- Indoklás: S^A.':..'- ^ ^Akerelmézö igazolta, hogy a hivatkozott jogszabályban a szakmagyakor!á v srjogqsülk gg^'ákori^ííh^zj követelményeket kielégítette, fev az engedély a fenti feltételekkei érvényes a fpváty?kép)lés\ a\é&ié&aqáj$\éí. ^ íf "-'" -,,V.;/ =* SS.: 03-09/ Kecskemét, március 19.! ' '""-- -'* "*í --" ; ' rtíl6s zán?í 1.3*!g0M k'fi. u ÍM? cg ö30s "öiindenbsdmegegyező

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt.

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Budapest XVI. kerület

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Szerződésszám: 2-03165-0000-2012 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

2íGhQl3jM. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2. sz.mel léklet

2íGhQl3jM. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2. sz.mel léklet 2. sz.mel léklet Ügyiratszám: 1-61921/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása j \ kötelezettségvállalás

Részletesebben

í-t 2013 M 2 5. &G.UV KöteleMéPPó 4^ FERENCf 'KÉHrfflHfcY' Jogi és Közbeszerzési referens 2013 Jüu 17 2013JÚN'28. 2013 JÚN 2 8.

í-t 2013 M 2 5. &G.UV KöteleMéPPó 4^ FERENCf 'KÉHrfflHfcY' Jogi és Közbeszerzési referens 2013 Jüu 17 2013JÚN'28. 2013 JÚN 2 8. 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-83362/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Óvodapedagógiai Egyesület támogatása A kötelezettségvállalása 2013.

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-004604 cégjegyzékszámú AVE Miskolc Környezetvédelmi

Részletesebben

ff 20H JÚN 2 4. 20tt JÖN' 2014 JöL 1fi. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

ff 20H JÚN 2 4. 20tt JÖN' 2014 JöL 1fi. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Zuglói Szervezete) támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5.

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5. Ügyiratszám: Á\&M?\^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási ossztály A szerződés tárgya: A winszoc program beszerzése?m^ 2^m\i\\'^H A kötelezettségvállalás a. gi/í.!... évi költségvetés.

Részletesebben

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-62001/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete támogatása f A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62193/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

^H^^QAJ KÉRLMIMM... 1013 JÖN 17. 2015 JűN 1 7 2013 JŰN 19. 2.sz.melléklet

^H^^QAJ KÉRLMIMM... 1013 JÖN 17. 2015 JűN 1 7 2013 JŰN 19. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 83358/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 84406/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adler Sport Club Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

2/4 TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2/4 TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) Adószám: 22604695-2-41 Cégtörténet 2010.03.01. és 2015.03.26. között 1 Általános adatok

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

Mwnw M ML. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: JÚN 2 3. JÚN 20U JÚN 2 L. 2.sz.melléklet

Mwnw M ML. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: JÚN 2 3. JÚN 20U JÚN 2 L. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62196/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület (Judo szakosztály) támogatása r A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben )

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben