Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásáról szóló 1993 évi III. törvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdése, 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, 26. -a, 32. (3) bekezdése, 33. (7) bekezdése, a 45. (1) bekezdése, a 48. (4) bekezdése,, 62. (2) bekezdése, a 92 (1) (2) bekezdése, a 115. (3) bekezdése, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. (9) bekezdése foglalt felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról a következőket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szociális ellátási formákat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat a rászorulók helyzetén javítani kíván, és szabályozza a jogosultság feltételeit. (2) A rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. A rendeletet alkalmazni kell Mágocs Város Önkormányzat közigazgatási területén élő: a) magyar állampolgárra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a Sztv. 6 -ában meghatározott hajléktalan személyekre, f) az Sztv. 3. /2/-/3/ bekezdésében foglalt személyekre, g) hontalan személyekre. 2. II. fejezet Szociális ellátások formái

2 3. A képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli ellátást, természetbeni ellátást és személyes gondoskodást nyújt. Pénzbeli ellátás 4. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint aa) óvodáztatási támogatást, b) a települési önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. -ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: ba) települési támogatást állapít meg. Aktív korúak ellátása 5. (1) Az aktív korúak ellátása annak a személynek állapítható meg, akinek a lakókörnyezete rendezett (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, az udvaron szemetet, lomot nem halmoz fel, a szemetet, lomot rendszeresen a hulladékkezelés szabályainak megtartásával eltávolítja, d) az általa lakott ingatlan területén gondoskodik a rágcsálók, kártevők irtásáról, e) az általa lakott ingatlanban gondoskodik a vizes helyiségek, valamint az udvari illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről, f) A kerítéssel kívül határos terület, a járda tisztántartásáról Mágocs Város Képviselőtestületének a helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodik. Települési támogatás 6. (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési támogatást pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény ( továbbiakban: Szt. ) 45. -a alapján. (2) A települési támogatás nyújtható

3 a) rendkívüli jelleggel aa) létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, ab) elhunyt eltemettetéséhez kapcsolódóan a temetés költségeinek viseléséhez, ac) elemi kár elhárításához, valamint ad) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan; b) eseti jelleggel ba) gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére, c) havi rendszerességgel ca) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, vagy cb) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére. 7. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, ha a kérelmező a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és családjának vagyona nincs. (2) A létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet, azzal, hogy egy család egy évben rendkívüli települési támogatást figyelmen kívül hagyva a 8. és 9. szerint támogatásokat - legfeljebb mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosával megegyező értékben kaphat. (3) A létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére megállapítható települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, így különösen: élelmiszer-utalvány, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve térítési díjak kifizetéséhez, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás formájában. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot. 8. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani elhunyt eltemettetéséhez kapcsolódóan a temetés költségeinek viseléséhez annak a kérelmezőnek, aki

4 a) az elhuny személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy b) eltemettetésről a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 20. (1) bekezdése alapján köteles volt gondoskodni, azonban a temetési költségek viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 300 %-át nem haladja meg. (2) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás céljára megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke megegyezik a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 60 %-ával. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát, c) amennyiben a települési támogatást nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igénylik, úgy az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 9. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani az elemi kár elhárításához annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 300 %-át nem haladja meg. (2) Az elemi kár elhárításához megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke megegyezik a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-ával. (3) A rendelet 9. -ának alkalmazásában elemi kárnak kell tekinteni a tűz, robbanás, nagy sebességű szélvihar, földrengés, földcsuszamlás, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés által okozott károkat. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) elemi kár esetén a helyreállítás várható költségeiről készített kimutatást. 10. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, - így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan - annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élők esetében annak 200 %-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

5 (2) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet, azzal, hogy egy család egy évben rendkívüli települési támogatást figyelmen kívül hagyva a 8. és 9. szerint támogatásokat - legfeljebb mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosával megegyező értékben kaphat. (3) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz megállapítható települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, így különösen: élelmiszer-utalvány, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve térítési díjak kifizetéséhez, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás formájában. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot, c) keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, d) várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást, e) a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel kért települési támogatás esetében a támogatásra okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. 11. (1) Eseti jelleggel települési támogatás állapítható meg gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 250 %-át nem haladja meg és a kérelmező gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költsége a család egy főre jutó havi jövedelemének 20 %-át meghaladja, feltéve, hogy kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult. (2) A gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére megállapítható települési támogatás összege legalább 2000 Ft, de legfeljebb 5000 Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, c) a gyógyszer, és gyógyászati segédeszköz költségét tanúsító gyógyszertári számlát és jelen rendelet 4. melléklet szerinti háziorvosi igazolást. 12. (1) Rendszeres települési támogatás állapítható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről e rendelet 5. (2) bekezdése szerint gondoskodik, családjának egyik tagja sem részesül lakásfenntartási támogatásban, és családjának vagyona nincs. (2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatás összege havi Ft.

6 (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatás természetben kell nyújtani kérelmező nyilatkozata szerinti közüzemi szolgáltató részére (4) Azon személy részére, akinél előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. (5) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot, c) a kérelmező nevére szóló, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokról (víz, gáz, villany, fűtés költségek) szóló előző havi számlák másolatát. 13. (1) Rendszeres települési támogatás állapítható a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről e rendelet 5. (2) bekezdése szerint gondoskodik, és családjának vagyona nincs. (2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás havi összege Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot, b) a tartós beteg állapot és az ápolási, gondozási szükséglet igazolásáról a 5. melléklet szerinti háziorvosi igazolást. (4) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás nem állapítható meg, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, ab)a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

7 b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, c) a kérelmező szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, d) a kérelmező keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. (5)Az 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, e) a (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (6)Az ápolt személy halála esetén a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 14. Eljárási szabályok (1) A települési támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. (5) bekezdés szerint kérelemre és hivatalból is megállapítható. (3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanarra az élethelyzetre települési támogatás kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetét 30 napon belül ismételten nem állapítható meg. (5) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatást a gyermekre, illetve fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. (6) A települési támogatás felhasználásnak ellenőrzése keretében a jogosult a felhasználást alátámasztó dokumentumok becsatolására a felhasználást követő 60 napon belül felhívható. (7 ) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától illeti meg, az ellátást legfeljebb egy évre lehet megállapítani. (8) Amennyiben a települési támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

8 (9) A rendszeres települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani, a rendkívüli települési támogatás a megállapítást követő 15 napon belül kell kifizetni. A települési támogatás kifizetetéséről, illetve folyósításáról a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. (10) A települési támogatásról az átruházott hatáskörben a Szociális- Egészségügyi- Oktatási- Művelődési- Sport Bizottság dönt a kérelem beadását követő 15 napon belül. (11) A Szociális- Egészségügyi- Oktatási- Művelődési- Sport Bizottság települési támogatással kapcsolatban hozott döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a képviselő-testület a következő ülésén bírálja el. Szociális kölcsön 15. (1) A rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, a településen lakóhellyel, vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére a hozzátartozóik Mágocson való eltemettetése céljára. (2) Temetési célra kamatmentes kölcsönként nyújtott rendkívüli települési támogatást (továbbiakban: szociális kölcsön) annak a kérelmezőnek nyújt az önkormányzat, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, ezt három hónapra visszamenőleg igazolni tudja, és a jövedelemviszonyai tekintetében a családban élőknél az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (3) A szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni, amelyben a kérelmezőt és a vele együtt élő, jövedelemmel rendelkező családtagokat adóstársként kell feltüntetni. (4) Amennyiben az adós vagy adóstársa elmulasztja a megállapodásban rögzített havi törlesztő részlet fizetését, azzal késedelembe esik, a hátralévő teljes összeg azonnal, egy összegben, a z Szt-ben meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik. (5) A szociális kölcsön folyósításával és visszafizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi csoport látja el, aki a tárgyhónap végén a részletfizetések teljesítéséről kimutatást készít. (6) A szociális kölcsön felső határa Ft, amelyet havi egyenlő részletekben, legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni. A megállapított szociális kölcsön havi visszafizetési kötelezettsége a folyósítást követő 2. hónap első napjától esedékes; a részletfizetési kötelezettségnek a tárgyhó 20. napjáig kell eleget tenni. (7) A szociális kölcsönt átruházott hatáskörben polgármester állapítja meg, a kölcsönszerződést a polgármester írja alá.

9 Óvodáztatási támogatás 16. (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. -a alapján megállapított óvodáztatási támogatást első alkalommal természetbeni formában kell biztosítani. (2) Az óvodáztatási támogatást a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata bevonásával kell felhasználni, amelyet kizárólag utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tornafelszerelés, ágynemű, törölköző és tisztasági csomag vásárlására lehet fordítani. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 17. A Képviselő-testület a jogosultak részére a következő természetbeni ellátásokat biztosítja: a) köztemetés, b) pénzbeni ellátás helyett közüzemi díjak, tankönyvek, tanszerek, térítési díjak, élelmiszerutalvány, Erzsébet-utalvány, és tüzelősegély biztosítása, d) szociális célú tűzifa támogatás e) gazdálkodást segítő támogatás. Köztemetés 18. Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítése alól, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a) részben mentesíthető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona - az Szt. 4. (1) bekezdés b)pontja szerint - nincs, vagy b) egészben mentesíthető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona - az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerint - nincs. Szociális célú tüzelőanyag támogatás 19. (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló jogszabály alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosít Mágocs Város Önkormányzata számára.

10 (2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít annak a személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a) az Szt. szerinti aa) aktív korúak ellátására, vagy ab) időskorúak járadékára, vagy ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. (3) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. (4) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának javaslata alapján szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. (5) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra függetlenül a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől a) az a személy, aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. (6) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 6. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelmeket a támogatás évének december hó 10. napjáig lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. (7) A kérelmeket legkésőbb a támogatási év december 31. napjáig a Szociális- Egészségügyi - Oktatási- Művelődési Sport Bizottság bírálja el. (9) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 7. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb a támogatási évet követő év február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. Gazdálkodást segítő támogatás 20. (1) A családi szükségletek kielégítését szolgáló segítő támogatás lehet: a) vetőmag támogatás (vetőburgonya, dughagyma) b) kisállattartáshoz tenyészanyag, c) takarmány biztosítása, d) mezőgazdasági szolgáltatások,

11 e) tanácsadás. (2) Támogatásban csak azok a Mágocs városban lakóhellyel rendelkező családok, vagy egyedül élők részesülhetnek: a) akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori érvényes minimálbér összegét. b) legalább 100 m 2 belterületi kert művelési ágú ingatlannal rendelkezik. A támogatás legfeljebb 300 m 2 nagyságú területre állapítható meg. c) kisállattartásra alkalmas helyiséggel rendelkezik, vagy vállalja annak elkészítését. d) szerződésben vállalja a termelés, illetve kisállattartás feltételeit, amely rögzíti a támogatott jogait, kötelezettségeit és a szerződésszegés következményeit. (3) A támogatás családonként kisállattartás esetében nem haladhatja meg éves szinten az Ft-ot. (4) A támogatásban részesülőt megilleti az általa felnevelt állatok, valamint a betakarított termény családi szükségleten felüli részének szabadon való felhasználásának joga. (5) A gazdálkodást segítő támogatás megállapítása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik. (6) A támogatott személy, családok köréről, jogairól, kötelességeiről, a támogatás eljárási rendjéről részletes szabályzat rendelkezik, amely a jelen rendelet mellékletét tartalmazza. (7) A kisállattartás, növénytermesztés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában akkor nyújtható támogatás, ha a képviselő-testület pályázatot nyújt be, és azon e célra támogatást nyer. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Ellátások formái 21. (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére az önkormányzat intézményei útján személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat biztosítja: a) alapszolgáltatás keretében: aa) étkeztetés, ab) nappali ellátás. ac) házi segítségnyújtás ad) családsegítés ae) gyermekjóléti szolgálat b) szakosított ellátás:ápolást, gondozást nyújtó intézmény. c) házi segítségnyújtás - Szociális Gondozási Központ Mágocs d) családsegítés- Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, e) gyermekjóléti szolgáltatás Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata- (2) A személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati intézmények a következők: a) nappali ellátást nyújtó idősek klubja, b) tartós bentlakásos intézmény idősek otthona.

12 (3) Az idősek klubja és az idősek otthona a Szociális Gondozási Központ részeként működik. Gyermekek napközbeni ellátása 22. (1) A gyermekek napközbeni ellátására az Gyvt ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az ellátottak részére igényük szerint tízórai, ebéd, uzsonna étkeztetést, az óvoda működési szabályzatában írt gondozási, nevelési, felügyeleti szolgáltatást kell biztosítani. (3) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézménybe történő felvételről a szülő intézményvezetőhöz intézett felvételi kérelme alapján az intézményvezető jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatának előírásai szerint. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani annak a gyermeknek, aki családját ért baleset, elemi kár stb. miatt egészségét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került. (5) A gyermek napközbeni ellátását meg kell szüntetni, ha: a) az ellátásra való jogosultságot megalapozó okok megszűntek, b) a térítési díj fizetésére kötelezett két hónapot meghaladóan nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, c) az ellátásban részesülő figyelmeztetés ellenére súlyosan megzavarja az ellátást nyújtó intézmény tevékenységét, házirendjét, d) az ellátást a szülő már nem kívánja igénybe venni. (6) Az ellátást az ellátás megszüntetését okozó körülmény bekövetkeztét követő nappal kell megszüntetni. Gyermekjóléti szolgáltatás 23. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsorolt szervek, a gyámhatóság, valamint bármely állampolgárnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet illetve jelzést közvetlenül a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál lehet benyújtani. (3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Étkeztetés 24.

13 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) A Képviselő-testület az étkeztetést a Gondozási Központon keresztül biztosítja: az ételt a jogosult az idősek klubjában elfogyaszthatja, vagy éthordóval elviheti, vagy a házi gondozók a jogosult lakására viszik. (3) A gondozási központ vezetője külön eljárás nélkül is köteles az étkeztetést azonnali lehetőséggel felkínálni, annak elfogadása esetén az étkeztetést biztosítani azoknak, akik az (1) bekezdésben írtaknak megfelelő helyzetben vannak és rászorultságukról a háziorvos, ápolónő, védőnő tesz bejelentést, s amennyiben a bejelentés helytállóságáról soron kívüli családlátogatás alkalmával meggyőződött. (4) Meg kell szüntetni az étkeztetést, ha: a) az étkeztetést szükségessé tevő okok megszűnnek, b) a térítési díj fizetésére kötelezett két hónapot meghaladóan nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, c) az ellátott bejelentés nélkül ismételten nem veszi igénybe az étkezési lehetőséget, és a bejelentés elmulasztása az ellátottnak felróható okból következett be, d) az ellátott az étkeztetést már nem kívánja igénybe venni. (5) Az ellátást az ellátás megszüntetését okozó körülmény bekövetkeztét követő nappal kell megszüntetni. Házi segítségnyújtás 25. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja. (2) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás formájában látja el, a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Hegyháti Szociális Alapellátási Központon keresztül. (3) A házi segítségnyújtás térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza. Családsegítés 26. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Módosította a 9/2015.(IV.30.)

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (II.27.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (II.27.) önkormányzati. r e n d e l e t e Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben