11. évfolyam 10. szám november hónap A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. évfolyam 10. szám 2009. november hónap A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 112. szám"

Átírás

1 11. évfolyam 10. szám november hónap A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 112. szám

2 Horváth Józsefné Annuska Ezeregyszáz éve, Árpád apánk vére gyökeret eresztett a dúsgazdag földbe, amelyrıl Kölcsey a Himnuszban szólott, A Jóisten sok széppel és jóval megáldott. Oly sokszor törtek ránk idegen, vad hadak, Az igaz Magyarok a helyükön maradtak. Tudták, mit kell tenni, mi a kötelesség, Hıs, vitéz katonák vérüket vesztették. Többször megszabdalták édes szép hazánkat, másutt jelölték meg országhatárunkat. Meg kell nyugodnunk, hogy kisebb területünk, Csak koronás angyal örködne felettünk. Országalapító Szent István királyunk! Elibéd pucéran és szegényen állunk! Semmi szép erényünk! Üres szívünk-lelkünk, Szégyellni való a mezítelenségünk. S hová lett a magyar tisztesség, becsület? Hová a szőziség, szép családi élet? Nincsen most szemérem és önmegtagadás! Sok a csúnya beszéd, a káromkodás! Szent István királyunk! Te kellenél újra! Rendet tehetnél most ısi országunkba, Lenne dolgod bıven, volna mit csinálni, Tolvajt, rablót, gyilkost, s mást is megítélni. Szőz Anyánk, Mária! Magyarok Asszonya! Könyörögve kérünk, tekints országodra. Kérd összetett kézzel a mennyi Atyát, és a gonosztól mentsd meg e magyar hazát! Térjen végre vissza, ısi szent hitéhez, Csak úgy boldogul, ha megtér Istenéhez. Talán hogyha lesz még növekvı nemzedék, Imádni fogja az egy igaz Istenét! (1996) Hiába ajánltál Szőz Anyánknak minket, A gonosz Sátán elorzott bennünket. Megnyerte a szívét nagynak és kicsinynek, Ép hogy csak nincs vége a kereszténységnek. És alig van magyar e szép magyar honban, Kisebbség leszünk a saját országunkban! Kevés a gyermekünk! Nincsen fiatalság! Vajon még meddig él hazánk: Magyarország? Helytörténet Marics József (Berzence) 26. Az utolsó király koronázás Budán Az 1916-os esztendı az I. Világháború intenzív folytatását jelentette. Néha föl csillant a remény csillaga, hogy gyıztesként fejezhetjük be a kegyetlen vérontást. Különösen július l-e táplált bennünk hiú reményt, amikor ezen a napon Somme-nál katona esett el a véres csatában. Azonban az elhúzódó verduni és isonzói háborús front mindkét oldalról 2 sok áldozatot követelt. Nagy döbbenetet jelentett a központi hatalmaknak Románia merész és bátor elhatározása, hogy átállt az ellenséges oldalra ban. Az Antant olyan örömmel fogadta a román kormány döntését, hogy már ekkor megígérték nekik, hogy a gyızelmük esetén jutalomként megkapják egész Erdélyt. Credo november A háborúban a rengeteg hısi halott mellett sokan olyan súlyosan megsebesültek, hogy a karjukat amputálni kellett ban fedezték fel a mőkezet, hogy ezzel enyhítsék a szerencsétlen katonák nyomorúságos életét november 21 én, Bécsben elhunyt I. Ferenc József osztrák császár és magyar király. Az uralkodó életének 86.

3 évében, császárságának 68. és magyar királlyá koronázásának 49. évében fejezte be földi életét. Magyar népünk a kiegyezés után és az óriási fejlıdés láttán, ami a városokban és falvakban megvalósult a gondok és problémák közepette, csak egyszerően Ferencjóskának nevezte. Uralkodásának megítélése, a jogos magyar sérelmek fenntartása mellett is pozitívnak mondható. Nem sorolhatjuk a leggyengébb és a legrosszabb királyaink közé. Az utódja, az unokaöccse, Károly trónörökös lett, akit november 30-án a budai Mátyástemplomban IV. Károly néven magyar királlyá koronázták. Akkor még senki sem tudta, hogy ez lesz az utolsó magyar király koronázás. IV. Károly, Habsburg Ottó fıherceg és Mária Jozefa hercegnı fia 29 éves korában vette át a hatalmas birodalom kormányzását. Felesége, Zita pármai hercegnı méltó társa lett a fiatal királynak. Vallásos neveltetése és hithő, keresztény élete, tisztességes uralkodói mivolta példaképül szolgált az alattvalói elıtt. Nem véletlenül avatta boldoggá II. János Pál pápa. Sohasem akart király lenni. Habsburg Ferdinánd meggyilkolása után a várományosok közül, mint a rangsorban következınek, néki kellett felkészülnie az uralkodásra. Szentélető ember volt, és túlzottan is jó király, aki nem tudott erıs kézzel és határozott akarattal uralkodni. Személyével a következı számainkban foglalkozunk. A háborús évek Nagybajomban is éreztették erıteljesen a hatásukat. Az uradalmak és a módos gazdák is átélték a megszorításokat, de ennek ellenére többen, a búsás kamat reményében hadikölcsönbe fektették be a megtakarított pénzüket. Nagyot tévedtek, mert a világháború elvesztésével a hadikölcsön visszafizetése is elbukott. Nagyon sokan pórul jártak. Móricz Zsigmond, a neves író sok embert rávett a hadikölcsön jegyzésére. Ady Endre és felesége, Boncza Berta, Csinszka az egész csucsai birtokot hadikölcsönbe fektette. A háború végén a hatalmas vagyont érı kastély és a birtok teljesen elveszett. A nagybajomi parasztság és a cselédség része igen szegényen élt. Az iskolai oktatás a háborús évek alatt nem volt kötelezı. A gyermekek a mezıgazdasági munkában és az iparban dolgoztak. Minden kenyérkeresı személy munkájára égetıen nagy szükség volt. A nagybajomi szülık közül elég sokan nem tudták úgy ruházni a gyermeküket, hogy az elfogadható legyen az iskolában. Az I. Világháború kitörésekor 980 nagybajomi férfit soroztak be katonának. Ez óriási létszám. Ennyi ember hiánya, kivonása a termelıi munkából már önmagában is a szegénység állapotába taszítja a település jelentıs részét. Az 1916-os esztendı nagy bánatot és anyagi veszteséget jelentett a katolikus egyházközségnek is, mert ezen év májusában hadicélokra elvitték a templomunk harangjait és az orgonák fémsípjait. Nagybajomi híveinket a béke és a remény éltette, hogy egyszer véget ér a gyilkos háború, és a katonáink haza jönnek a frontról. (folytatjuk) Credo november 3

4 Papok éve Román Bélának legjobb tudomásunk szerint sehol sem jelent meg írása. A piarista rend archívumában van azonban egy hangszalag, egy interjú, amely vele készült. A rend hozzájárulásával ezt szeretnénk (szerkesztett változatban) most elıször nyilvánosságra hozni július 31 én Molnár István beszélgetett el vele a rend alsóörsi nyaralójában. Hogyan lettél piarista? Három évvel fiatalabb öcsém fejtífuszt kapott. (Tizenegyen voltunk testvérek, 6 fiú és 5 lány, ebbıl életben maradt 5 fiú és 2 lány.) Az orvos azt mondta édesapámnak: Román bácsi, készüljenek el, hogy pár nap múlva meghal. Akkor én ott volt nálunk egy kis oltár odatérdepeltem, és imádkoztam: Édes Jézusom, mentsd meg, és akkor én fölajánlom a szolgálatomat, elmegyek papnak. Nem mondom, hogy csoda történt, de kigyógyult. Én akkor Komáromban jártam a bencésekhez. Az igazgatóm, Vidró Bonifác azt mondta, hogy várjak még egy évet, és menjek el bencésnek, mert a bencésekhez csak a hatodik osztály után lehetett jelentkezni. Az osztályfınököm Solymosi (Latecska) Ede a nyitrai piaristáknál volt kredenciális (végtelen szentélető ember, lelkiatyám volt, ministránsa voltam, segített mindenben, úgyhogy nagyon hálás vagyok a bencéseknek is), hálából, hogy ıhozzá jók voltak a piaristák, mondta, hogy menjek el piaristának. Beszélt Kalazanci Szent Józsefrıl, errıl arról. Közelebbrıl nem is ismertem a piaristákat, de úgyis tanár akartam lenni, illetıleg elıtte, még diákkoromban orvos, de nem bírom a vért. Nem mondom, hogy megbántam volna, de a tragikus benne az, hogy szegény öcsémért ajánlottam föl, hogy pap leszek, és július 14 én volt a primiciám, ott volt az öcskösöm is, és június 21 én, rá egy hétre Pozsonynál a Dunába fulladt. 4 Nagyon jó úszó volt, de jött egy hajó, és a hullám odacsapott. Tíz napig Pozsony és Komárom között kerestük. Édesanyám majdnem beleırült, egy évig nem is beszélt velünk, csak a képe elıtt sírt, hogy miért hagytál itt. A rendtagok között kik voltak azok, akikre föl tudtál tekintetni? Schütz Antal volt a lelki atyám. Amikor többször is el akartak küldeni, ı tartott vissza. Az egyiknek az oka az volt, hogy a Gombocz jegyzetei nálam voltak, és azt a hallgatónık is elkérték tılem, mindjárt mondták, hogy lányokkal beszélgetek. Mi tizenegyen voltunk testvérek, én természetesnek tartom, hogy akárkivel elbeszélgetek. Két három embernek nem voltam szimpatikus a rendben. Én pedig roppant érzékeny vagyok, ez öröklıdés, rögtön sértıdök, és azon sokáig töprengek. Ráadásul megvolt az a rossz tulajdonságom, hogy akármilyen fınök volt, ha goromba, nyers volt a megszokott határokon kívül, amelyekben én nevelkedtem, eléggé vissza szoktam vágni, most is. Nem bírtuk egymást sajnos szegény boldogult Zimányi Gyulával, a növendékek prefektusával. Háromszor ki akart tenni a rendbıl, egyszer már az örökfogadalom után, egyszer pedig a fölszentelés elıtt négy héttel. Akkor nagyon meglepett: hát ez az örökfogadalom? Akkor elmentem Schütz atyához búcsúzni. Ó azt mondta kedves Béla, szó sem lehet róla, majd én beszélek vele. Azután jól megmondta, és Credo november onnan kezdve még jobban neheztelt rám. Aztán éltem társasági életet, ennek a következménye volt, hogy rengetegszer jelentettek, sokszor dobáltak ide oda renden belül. Például Sátoraljaújhelyen egyszer láttak sétálni a korzón a kántorunk lányával, és azt beszélték a diákok, hogy el akarom venni. Gondolatban sem volt ilyen szándékom, bár az, hogy világiasabb gondolkodású voltam, azt elismerem. A szegedi házfınököm, Tihanyi Béla úgy bánt velem, mint a kocsisával. Késıbb az Úristen segítségével, amikor már kezdett egy kicsit paralitikus lenni, akkor együtt voltam vele Debrecenben, ahol érettségi vizsgaelnök volt, akkor nagyon kedves volt, úgyhogy jóvá tett mindent. Tanári mőködésed alatt mibe mélyedtél bele? Az elsı években be akartam fejezni az értekezésemet a Toldiról, de aztán az elsı években anynyi minden munka volt, az ifjakra hárult óra, cserkészet, prédikáció, meg társas lény is voltam, így aztán föladtam, hogy belılem tudós lesz. De még elıtte ott volt nekem a nagy csalódásom, hogy negyedéves koromban a nyelvész tanárom ki akart a Collegium Germanicumba vinni asszisztensnek, de minthogy abban az idıben negyedéves kor után sokan kiléptek, nem engedték meg a rendi vezetık. Egy pár évig még foglalkoztam a nyelvészettel, azután elmaradtam az akkori tudományos dolgoktól. Az iskolai élet olyan, hogy ha az

5 ember beleadja magát, eléggé lefoglal ben a közeledı front hol ért? szeptember 1 én nagy bombázás volt Debrecenben, lakásom teljesen tönkrement. Akkor elvonultunk, hazamentem az édesanyámhoz Dunaszerdahelyre, csehszlovák területre, és ott a polgári iskolában tanítottam németet és hittant, késıbb pedig, 1945 elején a katonai kórházban voltam lelkész, és amikor ık kimentek, kirendelték ıket külföldre, akkor velük mentem. Metten ben (Bajorország) telepedtünk meg, és ott voltam november 15 ig. Akkor nekiindultunk, és december 16 án érkeztünk. A kanizsai rendházba mentem, ott azután beosztottak, miután igazoltak, és ott tanítottam 1948 ig. Miért mentél Kanizsára? A bátyámékhoz akartam menni, akik ott, Kanizsa környékén, Hahóton, laktak, ott volt fıjegyzı. Két évig volt internálva három még neveletlen gyerekkel, akiket tanítani kellett. Ott vártam ki, amíg jön a rendelkezés. Kanizsán pedig tanárhiány volt, illetve Szomolányi már idısebb volt, úgyhogy amint igazoltak, átadta az összes óráit. Mi lett a sorsod 1948 ban, az iskolák államosítása után? Hazamentem édesanyámékhoz, Beremendre, akiket kitelepítettek Csehszlovákiából, és oda jött az írás, hogy menjek Homokkomáromba. Ott voltam plébános, de közben elég kellemetlen ügybe kevertek, és akkor 1948 karácsonyán a Rendfınök Úr mernyei káplánnak nevezett ki. Amikor 1950 ben föloszlatták a rendet, megkérdezték, hogy kik akarnak tanítani. Sótonyi mondta, hogy állítólag vagy Kecskemétre vagy valahova kerülök rendi tanárnak, de én mondtam neki, hogy én eltartó vagyok. (Anyámat, nıvéremet kitették Csehszlovákiából, úgy, hogy 1 2 óra alatt ki kellett nekik menni, úgyhogy én tartottam el ıket, késıbb ha nem is karjaimban, de énvelem haltak meg, én temettem el ıket, a hagyatékukból én emeltem nekik síremléket, kriptát, ahová magam is szándékozom temetkezni Nagybajomban.) Így tehát behívtak bennünket Kaposvárra, és megkérdezték, hogy hová akarok menni. Mehettem volna a kaposvári gimnáziumba, de ott nem lett volna lakás, és választhattam Nagybajom és Kéthely között. Mondta Márkosics Laci (nagyon rendes ember, sajnos már meghalt), hogy Kéthelyre ne menjek, mert nagyon vad ember az igazgató, de nagyon megértı ember a nagybajomi (földim is volt, felesége is, Galánta mellettiek). Oda mentem, és november 6 tól ott tanítottam, mint rendes tanár az általános iskolában. Nem volt orosz szakosuk, ezért fölkértek, és én 1952/1954 ben két év alatt elvégeztem a három éves orosz tanfolyamot Pécsett az általános iskolai tanárképzı fıiskolán. A 150 közül 10 en voltunk kitőnıek, ebbıl három kiemelt, és én azok között voltam. Fölajánlották a Lenin Egyetemet is oroszból, de én akkor már 50 éves voltam, úgyhogy nem mentem el. De nem is ez számít, hanem az, amit az ember utána tanul. Én is sokat olvastam oroszból, bár most már nagyrészt elfelejtettem. Aztán 1963 ban megnyílt Nagybajomban a gimnázium, és ott tanítottam németet és oroszt ban nyugalomba mentem, de mint óraadó mőködtem 1970 ig tıl teljes nyugalomban vagyok. Hogyan alakultak a lakáskörülményeid? Nagybajomban elıször a volt iskolaigazgató adott egy szobát, ott egy fél évig voltam, aztán 1951 ben édesanyámat és nıvéremet minthogy Beremendrıl, a jugoszláv határ mellıl egyszerően kitették ıket magamhoz vettem, és kaptam egy szoba konyhát. Nehezen éltünk, sajnos édesanyám meghalt 1952 ben, nıvérem 1954 ben, utána egyik bátyám, másik bátyám, most négy évvel ezelıtt a fıjegyzı bátyám, és most két éve augusztusban, 86 éves korában pedig a nıvérem. Aztán nekem egy kastélyban biztosított a tanácselnök helyettes lakást (az orosz társaságnak ı volt az elnöke, én meg a vezetıje) augusztus 31 tıl ott lakom mostanáig. Állami tanárként milyen iskolán kívüli munkát csináltál? Mondhatom nyugodtan, a normális szocializmusnak Nagybajomban a jelenlegi titkár szerint egyik megalapítója voltam. Ünnepélyekre majdnem tizenöt évig engem kértek föl. Ha a fiatalabb tanító kollégákat kérték, azoknak is én írtam a beszédeket. Németet és oroszt külön is tanítottam, mert a fizetés az nem igazán volt sok. Volt, hogy olyanokat, akik kispapnak mentek, el, azokat latinból tanítottam, ık is eléggé hálásak. Milyen volt a kapcsolatod a környékbeli papsággal? Amikor odakerültem, akkor viziteltem a plébánosnál, de kaptam figyelmeztetést, hogy ne nagyon barátkozzak a papokkal. Akkor anyámat, nıvéremet én tartottam el, de különben is én ilyen borozgató dologra nem voltam hajlandó, úgyhogy nem jártam össze senkivel. Azután volt olyan plébános, aki anyagias volt, és kihasznált engem: ı cserélgette az autókat, nekem pedig csak forintot adott. Tizen- Credo november 5

6 két év óta van Gerencsér Laci, aki szentélető ember (az egyik piarista volt az osztályfınöke, aki most Bécsben van), de nagyon magának való, úgyhogy jóban vagyunk, de össze nem járunk. Egyébként sem vagyok barátkozó természető. Roppant mővelt ember a református pap, vele sokat beszélgettünk, de úgy, hogy se ı nem volt nálunk, se én náluk. Ért e a rend részérıl sérelem, amíg a kereten kívül éltél? Semmiféle, a leghálásabb vagyok, fıként Elıd Pistának ig felügyelet alatt voltam, figyelték, hova megyek. A másik oldalról pedig azt mesélték, hogy már nem vagyok piarista, de ebbıl egy szó sem volt igaz, egy pillanatra sem tántorodtam el. Akkor összetalálkoztunk Pistával, ı segített a kapcsolat újból fölvételében, és az óta a rendtıl mindenféle támogatást kaptam. Mészáros Imre, Pap Laci, Szıni Laci, Személyi oda kötnek, mert ık olyan lelki emberek és olyan finomak, hogy tılük soha nem sértıdtem meg. Az pedig csak Tanulságos történetek 1. A legnagyobb bolond Egy régi történet olyan királyról szól, aki a kor szokásának megfelelıen udvari bolondot tartott. Az ilyen bolondnak joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királyoknak és a hercegeknek, még akkor is, ha az keserő volt. Ha ugyanis az igazság keserő volt, akkor egyszerően csak annyit főztek hozzá:,,hiszen ı bolond! Egyszer a király olyan ezüst bolondpálcát adott bolondjának, érzékenykedés lenne, hogy például amikor Albert Pistának (a tartományfınöknek) mondtam, hogy nagyon jól érzem magam, és örülök, hogy itt vagyok, akkor elég nyersen mondta, hogy igen, fıleg a kártyák miatt. De nagyon becsülöm Pistát, együtt is voltunk növendékek, én 5. éves, ı 2. éves. Varga Lacit is végtelenül tisztelem. amelynek végén arany harangocska hintázott. Majd ezt mondta: Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De ha egyszer mégis találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát. A bolond éveken át hordozta magával a pálcát. Egy napon aztán megtudta, hogy haldoklik a király. Csendesen bement a betegszobába és így szólt: Király, hallom, nagy útra akarsz indulni. A nehéz órákban, percekben, amikor sok minden csapás, ért, csalódás olyan emberekben, akik nem barátnak, de jóindulatúnak látszottak a civilek közül, de kiszedtek belılem mindent, és viszszaéltek vele, akkor mindig a rendi eszmékhez folyamodtam, és azokból erısödtem meg. (Következı számunkban részletes életrajzi adatokat közlünk.) Nem akarok válaszolt a király, hanem kell! Bizonyára hamarosan visszatérsz. Nem sóhajtott a király. Abból az országból, ahová én utazom, nincs visszatérés. No, akkor viszont bizonyára régen elıkészítetted az utazást. Remélem, gondoskodtál arról, hogy abban az országban, ahonnan nincs visszatérés, királyi módon fogadjanak. A király a fejét rázta. Ezt elmulasztottam. Sosem volt idım arra, hogy elıkészítsem ezt az utazást. Ó, akkor te valószínőleg nem tudtad, hogy majd egyszer el kell indulnod erre az útra! Már régóta tudtam. De, mint mondtam sosem volt idım, hogy megtegyem a helyes elıkészületeket. A bolond ekkor csendesen letette pálcáját a király ágyára és így szólt: Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még nálam is nagyobb 6 Credo november

7 bolond. Király, fogd a pálcát! Te tudtad, hogy át kell menned az örökkévalóságba, és hogy onnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törıdtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok. Király, te vagy a legnagyobb bolond! 2. Ajándékfácska Egyszer, valamikor régen, mikor még Isten angyalkái lent jártak a földön, történt, hogy egy szép, nagy kertben hangos sóhajtozás támadt. Egy égszínkék szeme, napsugárhajú angyalka éppen arra járt, és megkérdezte: Ugyan ki sóhajtozik akkorákat? A kopár fák mert télidıben történt nyújtózni kezdtek. Megrecsegtették üres ágaikat. Mi vagyunk, édes kis angyalka. Na és mi a kívánságtok? Egyszerre száz fácska kiáltott feléje: Szépek akarunk lenni! Szépek! Friss zöld köntöst akarok, és rügyezı bimbócskákat! rendelkezett az egyik. Én hófehér virágokat szeretnék himbálni az ágaimon. De olyan könnyőek legyenek, mint a nyári ég opálos felhıcskéi, nehogy roskadoznom kelljen alattuk! mondta a másik. Én is virágokat kérek, olyan rózsaszínőeket, mint a hajnalhasadás az égen! tolakodott az angyalka elé a harmadik fácska. És kinek akartok ennyire tetszeni? kérdezte csodálkozva az angyal. A napsugárnak, hogy aranyos uszályát ránk terítse. A színes szárnyú pilléknek, hogy körüllengjenek bennünket. A kis éneklı madaraknak, hogy csodálkozzanak, és irigyeljenek. Az angyalka fejét csóválta, de azért bele egyezıen intett: Meglesz a kívánságtok. Tovább ment, és tőlevelő törpefenyıcskét látott, hóval, zúzmarával borítottan. Hát te? csodálkozott feléje. Talán bizony semmit sem kívánsz, hogy ilyen csöndes vagy? Szomorúnak is látszol. Ugyan, mi bajod van? A tőlevelő fácska halkan sóhajtott és elıadta a bánatát. Kisleányka ment erre, megérintett, és hegyes tőleveleim felsebezték az ujjacskáját. Ezért bánkódom, jó kis angyal. Oh, ha jóvátehetném önkéntelenül elkövetett hibámat, és megajándékozhatnám ıt valamivel! Síró arcocskája bizonyára mosolyra gyúlna megint. Igen, igen! Ajándékot szeretnék adni neki, és a többi kis gyermekeknek is, hagy nevessenek, kacagjanak! Az angyalka erre a kis törpefenyı mellé állott. És mondjad csak, fenyıfácskám, nem panaszolnád fel a terhet, ha teleaggatnám gyönge kis ágaidat? Oh, nem, nem, bármenynyire is roskadoznék az ajándékok súlya alatt, szívesen vállalnám a terhet, csakhogy megörvendeztessem vele a gyermekeket. Az angyalka erre könnyő mozdulattal kiemelte a földbıl a fácskát. Úgy hát gyere velem! És vitte magával a mennyországba. Odafent éppen nagy sürgölıdés, forgolódás volt. Az angyalkák ezüstös, aranyos papírosba diót, almát csomagoltak. Babákat fésülgettek, lovacskákat nyergeltek fel. Az angyalka eléjük állította a fácskát. Íme, nézzétek, mit hoztam! İ a legszerényebb fácska. A többi mind csupán azért kívánt cifrálkodni, hogy irigyeljék, és gyönyörködjenek benne. Könnyőszárú fehér és rózsaszínő virágokat kértek, hogy szépek és díszesek legyenek. De terhet viselni nem akarnak. Csupán ez a szerény kis fácska ajánlkozott, hogy minden terhet szívesen vállal, csakhogy ajándékokat osztogathasson. Díszítsétek hát fel, kis testvéreim! Nosza, rávetette magát az angyalsereg a fenyıcskére. Egyik aranyhajat szórt rá, másik ajándékokkal aggatta teli. Egy harmadik gyertyácskákat szúrt a levélkéibe. Elbírod, nem túl sok? kérdezte az angyal, aki felhozta ıt a mennyországba. Bírom, bírom. felelte vígan a fácska. Oh, bárcsak annyi ajándékot vihetnék le, hogy minden kisgyermeknek jusson belıle! Az angyalka erre két kezébe fogta a telerakott fácskát, és a Jóisten elé vitte. Íme, édes, jó Istenem, itt van az ajándékfácska, melyrıl beszéltem. Megengeded, hogy levigyem a földre? Vidd le, édes kis angyalom! mondta a Jóisten, miközben megáldotta a fenyıfácskát, melyen egyszerre kigyúltak a gyertyák. Nagy fényesség áradt szét, és bevilágított mindent. Mire leértek a földre, éppen karácsony estéje volt. Midın a többi fácskák látták a fényesen kigyúlt törpefenyıt, és a körülötte boldogan örvendezı gyermekeket, megbánták, hogy csak szépek, díszesek akartak lenni, és hangosan felsóhajtottak. Az angyalka éppen lenézett a mennyországból, és mindjárt megkérdezte ıket: Ugyan miért sóhajtoztok, hiszen mondtam, hogy meglesz a kívánságtok! Csakhogy mi is ajándékozni szeretnénk ám, mi is örömet akarunk szerezni a gyermekeknek! kiáltottak fel a fácskák. Az angyalka erre édesen elmosolyodott, és azt felelte: Örülök, hogy még jókor eszetekbe jutott, hogy a külsı hivalkodás nem sokat ér, és igazi öröme csak annak van, aki másokat is örülni lát. Legyen meg a kívánságtok. Édes, zamatos gyümölcsöt fogtok hordozni ágaitokon, és megajándékozzá- Credo november 7

8 tok vele a gyermekeket. Nos, meg vagytok így elégedve? Igen, igen! ujjongtak a fácskák. És boldogan várták, mikor kerül rájuk a sor, hogy maguk körül örömet, jókedvet, vidám, kacajt teremtsenek. 3. A mag Egy sikeres üzletember már idıs volt és érezte, hogy eljött az ideje, hogy kiválassza az örökösét, aki továbbviszi az üzletet. Viszont nem az egyik igazgatót vagy az egyik gyermekét választotta, hanem valami egészen mást tett. Összehívta az öszszes fiatal alkalmazottat. Ezt mondta nekik: Eljött az ideje, hogy visszavonuljak és kiválasszam a következı vezérigazgatót. Elhatároztam, hogy közületek fogok választani valakit. A fiatal alkalmazottak megdöbbentek. A fınök azonban így folytatta: Mindegyikıtöknek adok egy MAGOT egy nagyon különleges MAGOT. Szeretném, ha elültetnétek ezt a magot, öntöznétek és jöjjetek vissza mához egy évre azzal, amit neveltetek a magból. Akkor majd megnézem a növényeiteket és kiválasztom, ki lesz a következı vezérigazgató. Volt a fiatalok közt egy Jim nevezető is aznap, aki a többiekhez hasonlóan,szintén kapott egy magot. Nagyon izgatottan tért haza, s elmondta a feleségének is a történteket. A felesége segített cserepet, földet és komposztot keríteni és Jim elültette a magot. Minden nap meglocsolta és figyelte, nıtt e a növénye. Körülbelül három hét elteltével a többi alkalmazott már a kikelt növényekrıl beszélgetett. Jim mindig megvizsgálta az ı magját, de semmi nem kelt ki belıle. Eltelt három, négy, végül öt hét, még mindig semmi. Addigra már mindenki a növényérıl mesélt, de Jimnek nem volt növénye, úgy érezte, kudarcot vallott. Már eltelt hat hónap és még mindig nem volt semmi Jim cserepében. Tudta, hogy biztosan elpusztította a magját. Mindenkinek fái és magas növényei voltak, de neki semmije sem. Jim mégsem szólt egy szót sem a kollégáinak. Továbblocsolta és trágyázta a földet. Annyira akarta, hogy kikeljen a mag. Amikor végre letelt az egy év a cég minden fiatal alkalmazottja elhozta a növényét, hogy a vezérigazgatónak megmutassa. Jim azt mondta a feleségének, hogy ı nem fog bevinni egy üres cserepet. A feleség azt válaszolta, hogy ıszintén el kell mondania, ami történt. Jimnek kavargott a gyomra, úgy érezte, ez lesz életének legkínosabb pillanata, de tudta, hogy a feleségének igaza van. Elvitte az üres cserepét a tanácsterembe. Amikor Jim megérkezett, csodálattal nézte a sokféle növényt, amit a többi alkalmazott nevelt. Gyönyörőek voltak, mindenféle alakú és mérető növények. Jim letette a földre az üres cserepét, sok kollégája kinevette, páran sajnálták ıt. Amikor a vezérigazgató belépett, körülnézett és köszöntötte fiatal kollégáit. Jim próbált meghúzódni valahol a sarokban. Istenem, milyen gyönyörőnövényeket, fákat és virágokat neveltetek mondta a vezérigazgató. Ma az egyikıtöket kinevezem vezérigazgatónak. Hirtelen a vezérigazgató megpillantotta Jimet az üres cseréppel a terem végében. A pénzügyi igazgatót arra kérte, hogy hívja Jimet elıre. Jim megrémült. Azt gondolta: A vezérigazgató tudja, hogy kudarcot vallottam! Talán kirúg! Amikor Jim elırement, a vezérigazgató megkérdezte, hogy mi történt a magjával. Jim elmondta a történetét. A vezérigazgató mindenkit arra kért, hogy üljön le, kivéve Jimet. Ránézett Jimre és mindenki elıtt bejelentette: Íme az új vezérigazgatótok! Jimnek hívják. Jim nem hitt a fülének. Hisz még ki sem kelt a magja. Hogyan lehetne ı az új vezérigazgató?" mormogták a többiek. A vezérigazgató akkor azt mondta: Egy évvel ezelıtt az itt lévık közül mindenkinek adtam egy magot. Arra kértelek titeket, hogy ültessétek el, öntözzétek és hozzátok vissza nekem e napon. Én mindenkinek fıtt magot adtam; halottak voltak lehetetlen volt, hogy kibújjanak a földbıl. Mindegyikıtök, Jimet kivéve, fákat, növényeket és virágokat hozott nekem. Amikor észrevettétek, hogy a magok nem kelnek ki, kicseréltétek a tılem kapott magot egy másikra. Jim volt az egyetlen, akiben megvolt a kellıbátorság és ıszinteség, hogy egy olyan edényt hozzon ide, amiben az én magom van. Ezért ı lesz a következı vezérigazgató! Ha ıszinteséget vettek el, bizalmat arattok. Ha jóságot vettek el, barátokat arattok. Ha alázatot vettek el, nagyszerőséget arattok. Ha kitartást vettek el, elégedettséget arattok. Ha megfontoltságot vettek el, reményteli kilátást arattok. Ha kemény munkát vettek el, sikert arattok. Ha megbocsátást vettek el, megbékélést arattok. Tehát, vigyázzatok, mit vettek el ma, mert ez határozza meg, mit fogtok késıbb aratni. Bármit adtok az életnek, az élet visszaadja azt nektek. 8 Credo november

9 Böjte Csaba Lelkiség Mi a poklokra szállás jelentısége, hogy a hiszekegy külön is említi? Az egyház úgy tanítja, hogy krisztushaláláig nem volt nyitott a Mennyek Országa. Jézus a kulcs, aki kitárja a kaput az ószövetségi igazak és a világ minden embere elıtt. Az alvilág a kereszténység elıtti korban meghalt igazak lelkeinek tartózkodási helye, az un. pokoltornáca volt (ezt a kifejezést a korabeli emberek Túrmezei Erzsébet használták), nem azonos a mai értelemben használt pokol szóval, amely az elkárhozottak szenvedı helye. Tehát Jézus valóban meghalt, átélte azt a félelmet, fájdalmat, amit minden ember megtapasztal halálakor. Ezáltal biztosak lehetünk abban, hogy a halál völgyé ben is velünk van az Isten, és megnyitja a kaput a feltámadáshoz. Jézus életében sokszor mondta, hogy nem csak az egészségesekért jött, hanem az elesettekért, a szenvedıkért, a rosszakért is. Ha felemelnek a keresztre, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12,32). Egy jó atyának nincsenek elvetett, megtagadott gyermekei, ı szeretne mindenkit magához vonzani. Ez az alászállás minden idık minden emberének szól. "Azt szolgálom, aki a legerısebb!" "Én vagyok az!" - hazudta rá az ördög. Alkut kötöttek, s elszegıdött. Aztán Jézus nevét ismerte meg. Látta, hogy ahányszor kiejtik, az ördög rémülten remeg. "Hazudtál, mert Jézus a legerısebb!" kiáltott, és otthagyta egyik este. Jézust kereste, hogy néki ajánlja fel erejét. Ment, mendegélt. Zúgó folyamhoz ért. Egy hófehérszakállú, halk öreg útközben olyan különös dolgokat beszélt: hogy Jézust az szolgálja itt, aki máson segít, és gyámolítja kicsinyeit, szegényeit, a gyengéket, a védteleneket. Megállt a zúgó folyam partján: "Igaz lehet." És akkor rimánkodva, odatipegett egy öreg anyóka: "A hidat elvitte az ár! Sose jutok a túlsó partra már!" Karjára vette. Átlábolt vele. S szíve egyszerre szokatlan melegséggel lett tele. "Ez lenne hát Jézus szolgálata?" Amint hajnalra vált az éjszaka, a parton kunyhót épített, s vitte, vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsinyt... szolgált és segített. Tudta: ez mind Jézus szolgálata. Néha mégis feltört a kérdés: "De hol van İ maga?" Új reggel virradt, és a tiszta fényben csendesen és szerényen elébe állt egy gyermek. "Vigyél át engem!" - kérte. Vigyázva vette széles vállára, mint a könnyő pelyhet, s a hullámokba lépett. Mire középig ért, roggyant a térde, terhe olyan nehéz lett. A gyermek fenn a vállán egyre nıtt. És mintha már az vitte volna ıt! A másik parton remegve borult le a lába elıtt. "Ki vagy te?" - kérdezte riadtan. "Jézus!" - csengett a felelet. "Ne félj, szolgálatodat elfogadtam." Átszegezett, bilincset oldozó kéz pihent lehajtott fején. Szemét vakította a fény. Aztán... nem látta már... de szolgálta tovább. És lett a neve Krisztushordozó./részlet/ Credo november 9

10 Herceg Kornélia Botladozva járok e világban, oda segítesz, ahová vágyom; Tiszta szeretetre tanítasz olyanra, mit élni érdemes; Nagy dolgot nem vittem végbe, de tıled tanultam szeretni. Hálás vagyok neked általad lelt szebb az életem. Letörlöm könnyeim arcomról: fáj a szeretet borogatod mély sebeim, melyeket oly sokáig hordoztam magamban; Életünk Te vagy, ki mindig vigasztalsz, oh bárcsak megérteném minden szavad! Nem nyughatom addig, még dacos énem meg nem szelídül. Istenem! Te adj erıt az élethez! Sehol nincs nyugalom Nélküled, Teremd bennem mindig a jót! Egyengesd utamat, s a szót! Ne nézd bőneim sokaságát! Ne ítéld meg életem kuszaságát! Engedd, hogy vétkem kevesebb legyen! Krisztusom, egyetlen szerelmesem. Mint ahogyan már beszámoltunk róla, két évvel ezelıtt ketten jelentkeztek az Országos Katolikus Vezetıképzı tanfolyamára, közismertebb nevén a Hajszoló ra: Lempach Gabriella Nagybajomból, és Tóth Martina Böhönyérıl. Bizony nem volt könnyő végigcsinálni ezt a két évet, mert a tanulmányi idıben minden hónapban el kellett utazniuk egy egy hétvégére, és hiányozni bármilyen okból csak egyszer lehetetett. Tehát rengeteg odafigyelést, lemondást jelentett mindkettıjüknek ez a képzés! Cserébe viszont teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretekre tehettek Garai Kitti szert, a közösség szervezésében, alakításában számos példát láthattak. Az elsı nyáron közös táborban kellett részt venniük, a második nyáron pedig élıben kellett hittanos tábort szervezniük. Plébániánk kıszegi hittanos táborát ketten szervezték, Lempach Gabi vezetésével. Ami nemcsak a táborozók véleménye szerint, hanem a Hajszoló vezetısége szerint is kitőnıen sikerült. Itt szeretnénk mindkettıjüknek gratulálni a kitőnı eredményhez, és nagyon örülünk annak, hogy a szerzett ismereteiket közösségeinkben kamatoztatják. Október 10-én, szombaton sor került egy játékos napra a plébánián, melyet Tamás atya rendezett.nagyon sok gyerek, és nagyon sok felnıtt eljött és ık is velünk mulattak. Voltak játékok, kézmőves foglalkozások és foci. Sokat énekeltünk, megismerkedhettünk más emberekkel. Nagyon kedvesek voltak a felnıttek és fıztek nekünk finomat, volt, aki otthon sütött egy kis sütit, pogácsát, vagy hozott innivalót, rágcsálni valót. A játékok közül én úgy gondolom, hogy legtöbben a focit választották. Fiúk, lányok, férfiak, nık egyaránt fociztak. Nagyon jó volt a hangulat. Befejezésül egy szentmisére került sor.nagyon szeretnénk megköszönni Tamás atyának ezt a gyönyörő napot, és reméljük lesz még sok ilyen nap! (a napról készült fotók a hátsó oldalon láthatóak!) Mint ahogyan az elızı számunkban is hírül adtuk a böhönyei, vései és a nagybajomi ministránsok jutalom kirándulása idén ısszel Kaszópuszta volt. Igaz azt ígértük, hogy novemberi számunk hátoldalán színes fotó beszámolót közlünk a kirándulásról, ezt most fekete-fehér képekben tesszük meg itt, az Életünk rovatban, mert lapunk hátoldalára a böhönyei nyílt nap fotóit szánjuk. A jó idıért hála a Jóistennek, az érdekes és nagyszerő játékokért hála a szervezıknek, a finom kajáért viszont hála a vendéglátó somogyszobi háttérnek. Vidáman és örömmel szórakozhattunk! Íme, a fényképek is ezt bizonyítják: 10 Credo november

11 Credo november 11

12 Anyakönyvi adatok a nagybajomi plébánián: Halottaink: október 5.: KOVÁCS LAJOSNÉ (született Horváth Erzsébet) élt 59 évet. Gyászolják férje: Lajos, fiai: Lajos, László és Róbert, leánya: Krisztina, unokái: Ninetta, Erzsébet, Dorina, Adrián, Medléna, Róbert, Lajos és Nikoletta. október 8.: ÓVÁRI ISTVÁN élt 58 évet. Gyászolják özvegye: Mária, fia: István, leányai: Judit, Klára, Melinda és Andrea, unokái: MAriettta, Luca, Ervin, Ivett és Bianka. Menye: Rita, és testvérei. október 22.: PÉTERFAI JÓZSEF 51 évet. Gyászolják özvegye: Margit, leánya: Anett, fia: Balázs, édesanyja: Rozália, anyósa: Margit. Keresztelések: október 10.: ESZTER IZABELLA Horváth Gábor és Szabó Szilvia gyermeke Zrínyi u. október 11: GÁBOR Fekete János és Fülöp Izabella gyermeke Sugár u. Irodalmi percek Fekete István Idegen városban jártunk akkor, és fiatalok voltunk. Nem tartottuk számon sem a hónapokat, sem a napokat, még az ünnepeket se nagyon, mert úgy látszott, mintha csupa lakodalom lenne az élet. İsz volt már, ámbár azt csak késıbb vettük észre, akkor is csak véletlenül. Ma már nem hiszek a véletlenben, de akkor úgy látszott, mintha véletlenül tévedtünk volna a temetıbe. Siettünk haza győrötten s a múló mámor salakjában pislogva, amikor barátom azt mondta: Gyere, vágjunk át itt a temetın, hamarabb otthon vagyunk, jobban kialusszuk magunkat. Nekifordultunk a városvégi temetınek. Átugrottuk az árkot, és valami régi út süppedı moháján siettünk toronyiránt, öreg sírok között, amelyek árvák voltak már, és névtelenek, mint a begyógyult bánat. Aztán meglassúdtunk. Nézd mondta barátom, nézd Micsoda nap van ma? Az újabb sírokon tegnapi virágok és az emlékezés gyertyáinak szétfolyt könnycseppjei. Azt hiszem, halottak napja. 12 És akkor mérhetetlen szenynyesnek éreztük magunkat. Tétován ıdöngtünk, mintha az éjszaka olcsó parfümjét akartuk volna kimosdatni győrött ruhánkból, és fülünkbıl a tisztaság némaságával a részeg muzsikaszót. Késı reggel volt. A párás magasság felett már kék volt az ég, valahol varjú károgott, csillogott a harmat a tegnapi virágokon, s egy-egy fáradt levél olyan puhán szállt le a földre, mint a simogatás. Hallod? Muzsikálnak. Megdöbbentünk. A fıúton valami kis csoport közeledett, kivillant már a pap fehér karingje, és a földön kúszó muzsikaszó már szívünkhöz ért, és érthetı lett. Most van a nap lemenıbe sírtak a hegedők, Kimegyek a temetıbe. Muzsikust temetnek. Nekidıltem a fának, néztem a tegnapi virágokat, éreztem az ıszt, s az emberi mulandóság nagy panasza sírón vergıdött a szívemben. Aztán szó nélkül hazamentünk, és nem beszéltük meg, hol mulatunk holnap, vagy holnapután. Credo november Ez a barátom fiatalon halt meg, távol tılem. az volt a kívánsága mondta egy ismerısünk, hogy cigány búcsúztassa. Azt muzsikálták, hogy Most van a nap lemenıbe, amit nem értek hiszen nem ez volt a nótája. * Aztán még egyszer találkoztam ezzel a nótával. Tavaly. Kimentünk az apám sírjához, pár nappal mindenszentek elıtt, mert nem szeretem a sokaságot, és az édesapám sírjánál nekem úgyis mindig ünnep van. Ünnep, s benne az egész életem. Megtakarítottuk a kis halmot, imádkoztunk, emlékeztünk, néha mosolyogtunk is, hiszen visszahívtuk ıt közénk, és sem az ı, sem a mai szeretetünk nem, múlik el soha. Jobbra egy orvos fekszik, balra egy vasúti kalauz, s felvetıdött a kérdés, vajon az orvos jegyét lyukasztotta e a kalauz? Jaj, fiam, hát sosem nı be a fejed lágya? kérdezte apám, s én bevallom, hogy azt hiszem, ez már reménytelen dolog. És porold le a térdedet, hát még most se tudsz a ruhádra vigyázni, és a cipıd is

13 Ezt a kis vadrózsát meghagyjuk, édesapám! terelem el a szót a kellemetlen témáról, mert egy kis vadrózsa kelt ki a sírköve mellıl, s a nyáron már kétaraszosra nıtt. Persze. Egy rigó hozta a bogyóját, s itt elejtette. Ámbár lehet, hogy szándékosan dobta ide. Kevés itt a bokor, s talán fészket akar rakni benne, ha megerısödik. Ezek után óvatosan a kereszthez kötöttem a vadrózsa szárát, s meggyújtottam kis gyertyámat, amelynek lángja alig látszott, mert ragyogó ıszi nap volt. Élı és holt szíveket melengetı, temetıket simogató, bánat üszkét aranyozó ıszi fény. A kerítésen túl vidáman csengettek a villamosok, valahol gyerektrombita szólt, sürgetı autóduda. És az élet zajongó fürgesége olyan önfeledten járt a temetı körül, mintha temetı nem is lenne a világon. És akkor elindult valami, felreppent valami, s egyszerre elhallgatott minden. Jött a fekete kocsi a fıúton, karinges pap, kis csoport, és mind tisztább lett a dal jajgató, puha szárnyalása: Most van a nap lemenıbe Ott mentek el elıttünk. A barna muzsikusok arcán a könny barázdái, a hegedőket féloldalt fektették arcukhoz, mintha saját sírásukat hallgatták volna, a pap a földet nézte, a kocsi mintha a levegıben úszott volna, csak a lovak dobogtak, mintha fekete posztóval bevont dobok merték volna az élet utolsó lépéseit. Hallgattunk. Apám se szólt, s arra gondoltunk, hogy talán az egész Földnek könnyel mosott emberporrá kell válnia, mert mindaddig szól a dal és száll a bánat, amíg csak ragyog a nap, de valakinek valahol mindig lemenıben. Rejtvény 1.)Kísérd el az apostolokat útjukon, hogy kiderüljön: kinek a tollából való az idézet. "Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is, és attól, aki a felöltıdet elveszi, ne tagadd meg a kabátodat sem. Adj mindenkinek, aki kér tıled, és aki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd." 2.)Adventi gondolat "Ismeritek az idıt, hogy itt az óra..." Az itt felsorolt nıi nevek vízszintesen, függılegesen és átlósan olvashatóak balról jobbra és jobbról balra, illetve felülrıl lefele és alulról felfele. A megmaradt betőket sorban összeolvasva a fenti idézet folytatását kapja. ANGÉLA, ANNA, ÁGOTA, BEA, DÓRA, EMİKE, ÉVA, FLÓRA, GIZELLA, GYÖNGYI, HAJNALKA, IDA, JÚLIA, KINCSİ, KINGA, LINDA, LIZA, LUCA, MARGIT, PIROSKA, ZI- TA, ZOÉ, ZSÓFIA Credo november 13

14 3.)Jelképek, rövidítések a kereszténységben Párosítsd össze a megfelelıket! a) A Szentlélek jele. Az Ószövetségben az özönvíz végét, a békét jelképezi. b) A Szentháromság jelképe. c) Az egyik legısibb keresztény jelkép. Görög neve (ICHTYS), egy ısi keresztény hitvallás. A Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó szavak kezdıbetőibıl áll. d) A Krisztus-monogram, vagyis a név elsı két betője. (Két görög bető, kiejtve khi és ró). e) Názáreti Jézus a zsidók királya. Pilátus ezeket a szavakat íratta Jézus keresztje fölé. f) Jézus nevének rövidítése. Népszerő értelmezése: Jézus, emberek Üdvözítıje. Egy férfi lihegve rohan be a pályaudvarra, és mérgesen néz a távolodó vonat után. Ne mérgelıdjön, Uram! - mondja a vasutas. Maga nem lekéste a vonatot, hanem idejében kijött a következıhöz. Recept A skót gyerek odaszalad az anyjához: Anyu, az ajtóban áll egy bácsi! És mit akar? A most épülı uszodára győjt! Adj neki két vödör vizet! A kis molylepke elıször repül ki a szekrénybıl. Amikor hazaér, megkérdi tıle az anyukája: Na, milyen odakint? Nagyon örültek nekem, mert mindenki tapsolt. Banános szelet recept 14 Hozzávalók: - 2 érett banán kis darabokra vágva - 7 dkg (vegán) csoki darabokra törve - 25 dkg liszt - egy teáskanál sütıpor - 15 dkg cukor - 10 dkg margarin (vagy vaj) Ezeket összegyúrjuk. Elvileg morzsás masszát kapunk, amit a tepsibe bele kell nyomkodni. Amikor elıször készítettem, akkor így is lett, morzsás lett a massza, belenyomkodtam, és úgy sütöttem meg, szépen össze is sült, finom lett. Másodszorra azonban általam ismeretlen folyamatok eredményeképp egy ragacsos masszát kaptam, amit ha nem is beleönteni kellett, de mondjuk belekanalazni és elsimítani. Ez a massza jobban feljött és más lett az állaga is, olyan muffinszerő, míg az elsıé inkább linzerszerő. Lehet hogy az volt a különbség oka, hogy másodszor a banándarabokhoz elıször a cukrot kevertem hozzá, mert olyan ragacsos barnacukrot használtam, hogy gondoltam jobb lesz neki, ha felolvad a banánban és nem marad nagy csomókban összeragadva, és ez a cukorszirup folyósította el az egész masszát. Az eredeti recept szerint a krémhez 1 evıkanál cukrot el kell Credo november keverni egy doboz krémsajttal (mascarpone) és egy kis vaniliakivonattal, és ezzel kell megkenni a tészta tetejét, majd elegáns szeletekre vágni. Vegán verzióhoz a korábban már említett vegán krémsajtot ajánlom a krémhez használni, a receptje alant megtekinthetı, ha nem készen vesszük. Ha muffinállagúra és elég vastagra sül, ketté is lehet vágni és középen megkenni. Isteni finom, és nagyon egyszerő. Vegán krémsajt: g tofu - 50 g olvasztott kókuszzsír - 1 evıkanál olaj - 1 teáskanál lime-lé - 1 evıkanál agave-szirup - 1 teáskanál só Ezt mind összepürésíteni.

15 Nagybajom a hétköznapi szentmisék kezdési idıpontja este 5 óra november 1. vasárnap november 6-8. hétvége november 15. vasárnap november 22. vasárnap november 29. vasárnap december 5. szombat MINDENSZENTEK ÜNNEPE Böhönyén órakor ünnepi szentmise a templomban Böhönyén órakor a temetıi keresztnél ima a halottakért Nagybajomban 9 órakor ünnepi szentmise a templomban. Nagybajom, du. 5 óra temetıkápolna szentmise a halottakért Pálmajorban 14 órakor ünnepi szentmise a kápolnában a halottakért Vésén 9 30 ünnepi szentmise a templomban Vésén órakor a temetıi keresztnél ima a halottakért Antióchia Hétvége Nagykanizsán Nagybajomban 9 órakor szentmise Pálmajorban 14 órakor szentmise KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE Böhönye órakor a szentmisét Böhm György atyáért mondjuk Nagybajomban és Böhönyén kor szentségimádási óra Jézus Szentséges Szívének Családja imakörök ígéreteinek megújítása ADVENT 1. VASÁRNAPJA Nagybajomban 9 órakor szentmise Pálmajorban 14 órakor szentmise Nagybajomban Házas Hétvége egyházmegyei szintő találkozója záró szentmise a templomban Credo Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) Honlapunk: E -.mail címünk: Alapító kiadó Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelıs kiadó: Rajkai István plébános, Szerkesztık: Lukáts Istvánné és Székelyi András. Munkatársak: Lempach Gabriella. Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: Kapos Color Print, 7400 Kaposvár, Városháza u. 1. Újságunk havonta jelenik meg, következı, decemberi számunk december 6-tól kapható. A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn! Credo november 15

16 Böhönyei nyitott nap a plébánián (október 10.) 16 Credo november

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A brilliánskakas legendája

A brilliánskakas legendája T. Igor Csaba A brilliánskakas legendája Különös történetek három család életéből Előjáték Ezerkilencszáz-tizenhatot írtak, Krisztus után. Egy szép áprilisi délutánon, (ritka volt abban az évben az ilyen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben